www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po tasks.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po tasks.sq.po
Date: Fri, 01 Jul 2011 09:56:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/07/01 09:56:12

Modified files:
    server/po   : tasks.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/tasks.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: tasks.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/tasks.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- tasks.sq.po 24 Jun 2011 16:30:54 -0000   1.8
+++ tasks.sq.po 1 Jul 2011 09:56:09 -0000    1.9
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-06-24 12:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-02 22:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-01 12:59+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,11 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Tasks to do for www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Punë që duhen bërë për www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software 
Foundation "
-"(FSF)"
+msgid "Tasks to do for www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Punë që duhen bërë për www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -29,15 +26,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Here are many possible tasks for improving the GNU web pages. If you would "
-"like to help with one of them, please e-mail <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a> BEFORE you do any work on them."
-msgstr ""
-"Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. Nëse do 
të "
-"donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutem, dërgoni një e-mail te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> PËRPARA se "
-"të filloni të punonin në të."
+msgid "Here are many possible tasks for improving the GNU web pages. If you 
would like to help with one of them, please e-mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> BEFORE you do any work 
on them."
+msgstr "Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. 
Nëse do të donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutem, dërgoni një 
e-mail te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> PËRPARA 
se të filloni të punonin në të."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -46,21 +36,13 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Investigate how www.gnu.org could provide better accessibility to all "
-"regardless of disability."
-msgstr ""
-"Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të mirë për 
këdo, "
-"pavarësisht nga invaliditeti."
+msgid "Investigate how www.gnu.org could provide better accessibility to all 
regardless of disability."
+msgstr "Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të 
mirë për këdo, pavarësisht nga invaliditeti."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"A good place to start is the <a href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web "
-"Accessibility Initiative (WAI)</a>."
-msgstr ""
-"Një vend i mirë për t'ia filluar është <a href=\"http://www.w3.org/WAI/";
-"\">Web Accessibility Initiative (WAI)</a>."
+msgid "A good place to start is the <a href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web 
Accessibility Initiative (WAI)</a>."
+msgstr "Një vend i mirë për t'ia filluar është <a 
href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web Accessibility Initiative (WAI)</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -69,32 +51,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"People at or near MIT could check with MIT's <a href=\"http://web.mit.edu/";
-"atic/www/\">Adaptive Technology for Information and Computing</a> in person."
-msgstr ""
-"Njerëz afër MIT-it ose në të mund të interesoheshin për <a 
href=\"http://web.";
-"mit.edu/atic/www/\">Adaptive Technology for Information and Computing</a> të 
"
-"MIT-it."
+msgid "People at or near MIT could check with MIT's <a 
href=\"http://web.mit.edu/atic/www/\";>Adaptive Technology for Information and 
Computing</a> in person."
+msgstr "Njerëz afër MIT-it ose në të mund të interesoheshin për <a 
href=\"http://web.mit.edu/atic/www/\";>Adaptive Technology for Information and 
Computing</a> të MIT-it."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"People who have access to similar centers at other schools, organizations, "
-"and companies could check with them."
-msgstr ""
-"Persona që kanë mundësira në qendra të ngjashme në shkolla, organizma 
dhe "
-"shoqëri të tjera mund të kontrollonin me ta."
+msgid "People who have access to similar centers at other schools, 
organizations, and companies could check with them."
+msgstr "Persona që kanë mundësira në qendra të ngjashme në shkolla, 
organizma dhe shoqëri të tjera mund të kontrollonin me ta."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Disabled users of the web could also be interviewed, and perhaps even added "
-"to the webmasters team for this task and others."
-msgstr ""
-"Mund të intervistoheshin edhe përdorues të web-i që kanë invaliditete, 
dhe "
-"ndoshta edhe të shoteshin te ekipi i <em>webmasters</em>-ave për këtë 
punë "
-"dhe të tjera."
+msgid "Disabled users of the web could also be interviewed, and perhaps even 
added to the webmasters team for this task and others."
+msgstr "Mund të intervistoheshin edhe përdorues të web-i që kanë 
invaliditete, dhe ndoshta edhe të shoteshin te ekipi i <em>webmasters</em>-ave 
për këtë punë dhe të tjera."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -103,13 +71,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Set up manual indexing using the system proposed by Miloslav Nic. See the "
-"email exchange for more details on what is to be done."
-msgstr ""
-"Të rregullohet indeksimi dorazi përmes sistemit të propozuar nga Miloslav "
-"Nic. Shihni shkëmbimet e email-eve për më tepër të dhëna rreth se 
ç'duhet "
-"bërë."
+msgid "Set up manual indexing using the system proposed by Miloslav Nic. See 
the email exchange for more details on what is to be done."
+msgstr "Të rregullohet indeksimi dorazi përmes sistemit të propozuar nga 
Miloslav Nic. Shihni shkëmbimet e email-eve për më tepër të dhëna rreth 
se ç'duhet bërë."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -124,33 +87,22 @@
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 msgid "conduct a dialog with GNU Emacs's doctor.el and convert it into HTML."
-msgstr ""
-"të bëhet një dialog me doctor.el-in e GNU Emacs-it dhe të shndërrohet 
në "
-"HTML."
+msgstr "të bëhet një dialog me doctor.el-in e GNU Emacs-it dhe të 
shndërrohet në HTML."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 msgid "get a zippyism from GNU Emacs's yow.el and convert it into HTML."
-msgstr ""
-"të kihet një <em>zippyism</em> prej yow.el të GNU Emacs-it dhe të "
-"shndërrohet në HTML."
+msgstr "të kihet një <em>zippyism</em> prej yow.el të GNU Emacs-it dhe të 
shndërrohet në HTML."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 msgid "feed zippyisms to GNU Emacs's doctor and convert it into HTML."
-msgstr ""
-"të sillen zippyisms te doktori i GNU Emacs-it dhe të shndërrohen në HTML."
+msgstr "të sillen zippyisms te doktori i GNU Emacs-it dhe të shndërrohen 
në HTML."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><p>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><p>
-msgid ""
-"Roland McGrath has done some of this on his <a href=\"http://www.frob.com/";
-"~roland\">home pages</a>. Ask him if you can copy his work over to http://";
-"www.gnu.org."
-msgstr ""
-"Roland McGrath ka bërë disa prej këtyre te <a href=\"http://www.frob.com/";
-"~roland\">faqet tij</a>. Pyeteni nëse mund të kopjoni punën e tij te 
http://";
-"www.gnu.org."
+msgid "Roland McGrath has done some of this on his <a 
href=\"http://www.frob.com/~roland\";>home pages</a>. Ask him if you can copy 
his work over to http://www.gnu.org.";
+msgstr "Roland McGrath ka bërë disa prej këtyre te <a 
href=\"http://www.frob.com/~roland\";>faqet tij</a>. Pyeteni nëse mund të 
kopjoni punën e tij te http://www.gnu.org.";
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -159,39 +111,18 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"We are looking for people to volunteer to convert documentation from various "
-"formats to the <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> "
-"format. This is something we need occasionally. We would like to have a list "
-"of people we could ask on these occasions. If you want to volunteer, please "
-"send mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Po kërkojmë njerëz që të dalin vullnetarë për të shndërruar 
dokumentim prej "
-"formatesh të ndryshëm në formatin <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html"
-"\">Texinfo</a>. Kjo është diçka që na duhet, me raste. Do të donim të 
kishim "
-"një listë personash që t'u kërkonim ndihmë në raste të tilla. Nëse 
doni të "
-"dilni vullnetar, ju lutem, dërgoni një email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "We are looking for people to volunteer to convert documentation from 
various formats to the <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> 
format. This is something we need occasionally. We would like to have a list of 
people we could ask on these occasions. If you want to volunteer, please send 
mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Po kërkojmë njerëz që të dalin vullnetarë për të shndërruar 
dokumentim prej formatesh të ndryshëm në formatin <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a>. Kjo është diçka që na 
duhet, me raste. Do të donim të kishim një listë personash që t'u 
kërkonim ndihmë në raste të tilla. Nëse doni të dilni vullnetar, ju 
lutem, dërgoni një email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Rewrite the various philosophy pages and bulletins in <a href=\"/software/"
-"texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> and convert to HTML using texi2html. "
-"They could then be easily included in:"
-msgstr ""
-"Të rishkruhen faqe të ndryshme të filozofisë dhe buletineve në <a 
href=\"/"
-"software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> dhe të shndërrohen në HTML 
duke "
-"përdorur texi2html. Mandej mund të përfshihenin lehtë në:"
+msgid "Rewrite the various philosophy pages and bulletins in <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> and convert to HTML using 
texi2html. They could then be easily included in:"
+msgstr "Të rishkruhen faqe të ndryshme të filozofisë dhe buletineve në <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> dhe të shndërrohen në 
HTML duke përdorur texi2html. Mandej mund të përfshihenin lehtë në:"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"the <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> subdirectory "
-"of <a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
-msgstr ""
-"nëndrejtoria <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> e "
-"<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
+msgid "the <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> 
subdirectory of <a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
+msgstr "nëndrejtoria <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> e <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -215,48 +146,23 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Write web pages for GNU programs that lacks web pages on our server or whose "
-"web pages are obsolete using our <a href=\"/software/boilerplate_software."
-"html\">software boilerplate</a> as a template. Also read our <a href=\"/"
-"server/standards/README.software.html\">software page standards</a>."
-msgstr ""
-"Shkruani faqe web për programe GNU që nuk kanë faqe web në shërbyesin 
tonë, "
-"ose për ata që i kanë faqet web të vjetruara, duke përdorur si gjedhe 
faqen "
-"tonë <a href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</"
-"a>. Lexoni gjithashtu faqen tonë <a 
href=\"/server/standards/README.software."
-"html\">standarde faqesh për <em>software</em></a>."
+msgid "Write web pages for GNU programs that lacks web pages on our server or 
whose web pages are obsolete using our <a 
href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</a> as a 
template. Also read our <a 
href=\"/server/standards/README.software.html\">software page standards</a>."
+msgstr "Shkruani faqe web për programe GNU që nuk kanë faqe web në 
shërbyesin tonë, ose për ata që i kanë faqet web të vjetruara, duke 
përdorur si gjedhe faqen tonë <a 
href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</a>. Lexoni 
gjithashtu faqen tonë <a 
href=\"/server/standards/README.software.html\">standarde faqesh për 
<em>software</em></a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Work on improving our <a href=\"/server/sitemap.html\">sitemap</a>."
-msgstr ""
-"Punoni për përmirësimin e <a href=\"/server/sitemap.html\">hartës së "
-"<em>site</em>-it</a> tonë."
+msgstr "Punoni për përmirësimin e <a href=\"/server/sitemap.html\">hartës 
së <em>site</em>-it</a> tonë."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Design a better sitemap that helps people find all places on the website "
-"easily. The sitemap should highlight particularly important parts of sub-"
-"pages. (For example, the philosophy listing on the site map should have "
-"under it links to some particularly useful essays on the philosophy page)."
-msgstr ""
-"Të hartohet një hartë më e mirë <em>site</em>-i që i ndihmon njerëzit 
të "
-"gjejnë lehtë tërë drejtimet në <em>site</em>-in web. Harta e 
<em>site</em>-"
-"it duhet të nënvizojë veçanërisht pjesë të rëndësishme të 
nën-faqeve. (Për "
-"shembull, lista e gjërave mbi filozofinë tonë në hartën e 
<em>site</em>-it "
-"do të duhej të kishte nën vete disa lidhje te ese veçanërisht të 
dobishme në "
-"faqen e filozofisë)."
+msgid "Design a better sitemap that helps people find all places on the 
website easily. The sitemap should highlight particularly important parts of 
sub-pages. (For example, the philosophy listing on the site map should have 
under it links to some particularly useful essays on the philosophy page)."
+msgstr "Të hartohet një hartë më e mirë <em>site</em>-i që i ndihmon 
njerëzit të gjejnë lehtë tërë drejtimet në <em>site</em>-in web. Harta 
e <em>site</em>-it duhet të nënvizojë veçanërisht pjesë të rëndësishme 
të nën-faqeve. (Për shembull, lista e gjërave mbi filozofinë tonë në 
hartën e <em>site</em>-it do të duhej të kishte nën vete disa lidhje te ese 
veçanërisht të dobishme në faqen e filozofisë)."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Come up with several different ways of presenting the sitemap, that consider "
-"both the differences in"
-msgstr ""
-"Të sillen disa mënyra të ndryshme për paraqitjen e hartës së 
<em>site</em>-"
-"it, që marrin parasysh të dyja ndryshimet në"
+msgid "Come up with several different ways of presenting the sitemap, that 
consider both the differences in"
+msgstr "Të sillen disa mënyra të ndryshme për paraqitjen e hartës së 
<em>site</em>-it, që marrin parasysh të dyja ndryshimet në"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
@@ -270,14 +176,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"Also, the idea of creating a programatically generated sitemap has been "
-"proposed; this would primarily be a tool to aid in writing by hand a more "
-"easily navigated sitemap."
-msgstr ""
-"Po ashtu, është propozuar ideja e krijimit të hartës së <em>site</em>-it 
"
-"përmes programi; ky do të ishte së pari një mjet që do të ndihmonte në 
"
-"shkrimin me dorë të një harte <em>site</em>-i të përdorshme më lehtë."
+msgid "Also, the idea of creating a programatically generated sitemap has been 
proposed; this would primarily be a tool to aid in writing by hand a more 
easily navigated sitemap."
+msgstr "Po ashtu, është propozuar ideja e krijimit të hartës së 
<em>site</em>-it përmes programi; ky do të ishte së pari një mjet që do 
të ndihmonte në shkrimin me dorë të një harte <em>site</em>-i të 
përdorshme më lehtë."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -286,23 +186,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Remove JPEG artifacts from all PNG pictures. You do this by removing \"loose"
-"\" pixels and turning them into 1bpp (in case of black/white drawings)."
-msgstr ""
-"Të hiqen mbeturina JPEG prej krejt fotove PNG. Kjo bëhet duke hequr piksela 
"
-"të \"harruar\" dhe duke i kthyer ata në 1bpp (në rast vizatimesh 
bardhezi)."
+msgid "Remove JPEG artifacts from all PNG pictures. You do this by removing 
\"loose\" pixels and turning them into 1bpp (in case of black/white drawings)."
+msgstr "Të hiqen mbeturina JPEG prej krejt fotove PNG. Kjo bëhet duke hequr 
piksela të \"harruar\" dhe duke i kthyer ata në 1bpp (në rast vizatimesh 
bardhezi)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Create new <a href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a> for our web "
-"pages. We mostly want to have nicer drawings like the ones we already have "
-"and perhaps in more colors."
-msgstr ""
-"Krijoni <a href=\"/graphics/graphics.html\">grafikë</a> të rinj për faqet "
-"tona web. Duam kryesisht të kemi vizatime më të bukura, si ato që kemi 
tani "
-"dhe ndoshta më tepër ngjyra."
+msgid "Create new <a href=\"/graphics/graphics.html\">graphics</a> for our web 
pages. We mostly want to have nicer drawings like the ones we already have and 
perhaps in more colors."
+msgstr "Krijoni <a href=\"/graphics/graphics.html\">grafikë</a> të rinj për 
faqet tona web. Duam kryesisht të kemi vizatime më të bukura, si ato që 
kemi tani dhe ndoshta më tepër ngjyra."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -311,40 +201,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Check all the web pages for well formedness, consistency with our HTML style "
-"sheet, and webmaster guidelines. All web pages need to be valid to their "
-"specific DTD, (the <a href=\"http://validator.w3.org\";>W3C Validator</a> is "
-"a good place to start)."
-msgstr ""
-"Të kontrollohen krejt faqet tona web për të qenë të formuara mirë, për 
"
-"përputhje me stilin tonë HTML, dhe udhëzimet e <em>webmaster</em>-it. 
Krejt "
-"faqet web duhen kontrolluar për përputhje me DTD-në e tyre, (<a href="
-"\"http://validator.w3.org\";>W3C Validator</a> është vend i mirë për t'ia "
-"filluar)."
+msgid "Check all the web pages for well formedness, consistency with our HTML 
style sheet, and webmaster guidelines. All web pages need to be valid to their 
specific DTD, (the <a href=\"http://validator.w3.org\";>W3C Validator</a> is a 
good place to start)."
+msgstr "Të kontrollohen krejt faqet tona web për të qenë të formuara 
mirë, për përputhje me stilin tonë HTML, dhe udhëzimet e 
<em>webmaster</em>-it. Krejt faqet web duhen kontrolluar për përputhje me 
DTD-në e tyre, (<a href=\"http://validator.w3.org\";>W3C Validator</a> është 
vend i mirë për t'ia filluar)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Help is needed <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
-"html#poldeadlink\">repairing broken links</a>. There are numerous <a href="
-"\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">symlinks</a>, so "
-"please do not break these in your repair efforts. Time and care is needed "
-"to track down broken links, and in most cases find suitable replacements. "
-"Please ensure that our <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
-"html#poladdlink\">linking</a> <a href=\"/server/standards/README."
-"webmastering.html#pollinking\">policy</a> is followed in finding "
-"replacements."
-msgstr ""
-"Lypset ndihmë për <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
-"html#poldeadlink\">ndreqjen e lidhjeve të dëmtuara</a>. Ka <a href=\"/"
-"server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">simlidhje</a> të "
-"shumta, ndaj, ju lutem, mos i dëmotoni ato gjatë ndreqjeve tuaja. Lypset "
-"kohë dhe kujdes për të gjetur lidhje të dëmtuara, dhe, në shumicën e "
-"rasteve, për gjetjen e një zëvendësimi të përshtatshëm. Ju lutem, "
-"sigurohuni që gjatë gjetjes së zëvendësimeve ndiqen <a href=\"/server/"
-"standards/README.webmastering.html#pollinking\">rregullat tona</a> <a href="
-"\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">të lidhjes</a>."
+msgid "Help is needed <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink\">repairing 
broken links</a>. There are numerous <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">symlinks</a>, so 
please do not break these in your repair efforts. Time and care is needed to 
track down broken links, and in most cases find suitable replacements. Please 
ensure that our <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">linking</a> <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#pollinking\">policy</a> is 
followed in finding replacements."
+msgstr "Lypset ndihmë për <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink\">ndreqjen e 
lidhjeve të dëmtuara</a>. Ka <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">simlidhje</a> 
të shumta, ndaj, ju lutem, mos i dëmotoni ato gjatë ndreqjeve tuaja. Lypset 
kohë dhe kujdes për të gjetur lidhje të dëmtuara, dhe, në shumicën e 
rasteve, për gjetjen e një zëvendësimi të përshtatshëm. Ju lutem, 
sigurohuni që gjatë gjetjes së zëvendësimeve ndiqen <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#pollinking\">rregullat 
tona</a> <a href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">të 
lidhjes</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -353,18 +216,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">translate GNU "
-"web pages</a> from English into other languages. You can either join an "
-"existing translation team, or form a new one. Check the <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">existing "
-"translation teams</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni për <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">përkthimin e faqeve web të GNU-së</a> nga Anglishtja në gjuhë të 
tjera. "
-"Ose mund të futeni te një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një 
të "
-"ri. Shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html#TranslationsUnderway\">ekipet ekzistuese të përkthimit</a>."
+msgid "Help <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">translate 
GNU web pages</a> from English into other languages. You can either join an 
existing translation team, or form a new one. Check the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">existing
 translation teams</a>."
+msgstr "Ndihmoni për <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">përkthimin e faqeve web 
të GNU-së</a> nga Anglishtja në gjuhë të tjera. Ose mund të futeni te 
një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një të ri. Shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">ekipet 
ekzistuese të përkthimit</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -374,61 +227,30 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>.Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-"
-"së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka "
-"gjithashtu edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur 
me</a> "
-"FSF-në. <br /> Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e 
tjera "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
-"em></a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>.Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-"
-"së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka "
-"gjithashtu edhe <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur 
me</a> "
-"FSF-në. <br /> Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e 
tjera "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
-"em></a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free "
-"Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, "
-"2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -437,12 +259,8 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij artikulli, 
me "
-"çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim të ruhet."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -460,3 +278,4 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
+



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]