www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu-linux-faq.pl.html po/gnu-linux-faq....


From: Yavor Doganov
Subject: www/gnu gnu-linux-faq.pl.html po/gnu-linux-faq....
Date: Mon, 06 Dec 2010 09:25:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/06 09:25:56

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.pl.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl.po 
Added files:
    gnu      : gnu-history.ru.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.ru.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gnu-linux-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- gnu-linux-faq.pl.html    27 Apr 2008 09:06:01 -0000   1.15
+++ gnu-linux-faq.pl.html    6 Dec 2010 09:25:56 -0000    1.16
@@ -1,1415 +1,1521 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml";>
-
-<head>
-<title>GNU/Linux FAQ
-        - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" 
/>
-    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl.: Kamil Ignacak -->
-</head>
-
-<body xml:lang="pl" lang="pl">
-
-<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
-
-<h2>GNU/Linux FAQ</h2>
-<p>
-autor: <strong>Richard Stallman</strong></p>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.pl.html">
-<img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek g³owy GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
 
 
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>GNU/Linux FAQ - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>GNU Linux FAQ &ndash; Richard Stallman</h2>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p>Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej o tym problemie, możecie 
również przeczytać
+naszą stronę <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux i&nbsp;Projekt GNU</a>,
+stronę <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Dlaczego GNU/Linux?</a>
+oraz&nbsp;stronę <a
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Użytkownicy GNU, który nigdy
+nie słyszeli o GNU</a>.</p></blockquote>
+</div>
+
 <p>
-Kiedy ludzie zauwa¿aj±, ¿e u¿ywamy i zalecamy u¿ywanie nazwy
-GNU/Linux na okre¶lenie systemu operacyjnego, który inni
-nazywaj± po prostu &bdquo;Linux&rdquo;, zadaj± du¿o pytañ. Poni¿ej
-przedstawiono czêsto spotykane pytania i&nbsp;nasze odpowiedzi.
-</p>
+Gdy ludzie zauważają, że&nbsp;używamy i&nbsp;zalecamy używanie nazwy
+GNU/Linux na&nbsp;określenie systemu operacyjnego, który inni nazywają
+po&nbsp;prostu &bdquo;Linux&rdquo;, zadają dużo pytań. Poniżej 
przedstawiono
+często spotykane pytania i&nbsp;nasze odpowiedzi. </p>
+
 <ul>
-    <li>
-    <a href="#why" id="TOCwhy">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a nie 
Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#whycare" id="TOCwhycare">Czemu ta nazwa jest wa¿na?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#howerror" id="TOChowerror">Jak to siê sta³o, ¿e wiêkszo¶æ 
ludzi u¿ywa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a>
-    </li>
-    
-<li><a href="#always" id="TOCalways">Czy zawsze powinni¶my mówiæ 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
-
-    <li>
-    <a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Czy Linux osi±gn±³by taki sam 
sukces gdyby nie by³o GNU?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#divide" id="TOCdivide">Czy nie by³oby lepiej dla wspólnoty 
gdyby¶cie nie wprowadzali t± spraw± podzia³ów miêdzy lud¼mi?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Czy projekt GNU nie popiera 
prawa ka¿dej osoby do nazywania systemu tak± nazw±, jak± ta osoba wybierze?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Skoro wszyscy znaj± rolê 
[Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy przedrostek 
&bdquo;GNU/&rdquo; nie bêdzie oczywisty bez u¿ywania go?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#windows" id="TOCwindows">Czy skrócenie okre¶lenia 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; do &bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do skrócenia 
nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do &bdquo;Windows&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#tools" id="TOCtools">Czy GNU nie jest tylko zestawem narzêdzi 
programistycznych do³±czonych do Linuksa?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Jaka jest ró¿nica miêdzy 
systemem operacyjnym a j±drem?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Nazywamy system operacyjny 
tak jak j±dro: Linux. Czy nie jest normalne nazywanie systemu tak jak nazywa 
siê j±dro?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#long" id="TOClong">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia 
k³opot, bo jest za d³uga. Mo¿e zaproponujecie krótsz± nazwê?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Skoro Linux zosta³ dodany do systemu 
GNU, czy by³oby b³êdem nazwanie systemu po prostu &bdquo;GNU&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Musia³bym ui¶ciæ op³atê, 
gdybym chcia³ u¿yæ s³owa &bdquo;Linux&rdquo; w nazwie swojego produktu; odnosi 
siê to równie¿ do okre¶lenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy je¶li dla unikniêcia 
op³at u¿ywam &bdquo;GNU&rdquo; bez &bdquo;Linux&rdquo;, to jest to 
niew³a¶ciwe?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#many" id="TOCmany">Wiele innych projektów wnios³o swój wk³ad 
do systemu, czyni±c go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl 
i&nbsp;wiele innych programów. Czy wasza argumentacja sugeruje, ¿e powinni¶my 
uwzglêdniæ równie¿ ich wk³ad? (Ale to doprowadzi³oby do absurdalnie d³ugich 
nazw)</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#others" id="TOCothers">Wiele innych projektów wnios³o swój 
wk³ad do systemu, czyni±c go takim, jaki jest dzisiaj, ale nie nalegaj± na 
nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mieliby¶my traktowaæ GNU w&nbsp;specjalny 
sposób?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Wiele przedsiêbiorstw 
wnios³o swój wk³ad do systemu, czyni±c go takim, jaki jest dzisiaj; czy¿by to 
znaczy³o, ¿e powinni¶my go nazywaæ GNU/Redhat/Novell/Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Czemu piszecie 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Czemu forma 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; a nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#distronames" id="TOCdistronames">Moja dystrybucja nazywa siê 
&bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy nie znaczy to, ¿e to naprawdê jest Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">Oficjalna nazwa mojej 
dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy nie jest b³êdem nazywanie jej 
inaczej ni¿ &bdquo;Linux&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#companies" id="TOCcompanies">Czy poproszenie firm takich jak 
Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywa³y swoje dystrybucje 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie da³oby lepszych rezultatów ni¿ zwracanie siê 
z&nbsp;tym do pojedynczych osób?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#reserve" id="TOCreserve">Czy nie by³oby lepiej zarezerwowaæ 
nazwê &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawieraj±cych jedynie wolne 
oprogramowanie? W&nbsp;koñcu taki jest idea³ projektu GNU.</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Czemu nie stworzyæ dystrybucji 
Linuksa w wersji GNU (sic) i&nbsp;nazwaæ j± GNU/Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Czemu nie stwierdziæ, ¿e 
&bdquo;Linux jest j±drem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostêpniæ jak±¶ istniej±c± 
wersjê systemu GNU/Linux pod nazw± &bdquo;GNU&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#condemn" id="TOCcondemn">Czy na pocz±tku Projekt GNU potêpi³ 
i sprzeciwi³ siê u¿ywaniu nazwy Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#wait" id="TOCwait">Czemu czekali¶cie tak d³ugo zanim 
zaczêli¶cie prosiæ ludzi o&nbsp;u¿ywanie nazwy GNU/Linux?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Czy konwencja GNU/[nazwa] powinna 
byæ stosowana do wszystkich programów udostêpnianych na licencji GPL?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#unix" id="TOCunix">Skoro du¿a czê¶æ idei GNU wywodzi siê z 
Uniksa, czy GNU nie powinien uznaæ jego zas³ug u¿ywaj±c s³owa 
&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#bsd" id="TOCbsd">Czy powinni¶my równie¿ mówiæ 
&bdquo;GNU/BSD&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#othersys" id="TOCothersys">Je¿eli zainstalujê narzêdzia GNU w 
systemie Windows, czy to oznacza, ¿e pracujê w&nbsp;systemie GNU/Windows?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Czy nie mog± istnieæ systemy 
Linux bez GNU?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Czemu jednak nie nazwaæ systemu 
&bdquo;Linux&rdquo; i wzmocniæ w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako 
gwiazdy naszej wspólnoty?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Czy Linus Torvalds zgadza 
siê z twierdzeniem, ¿e Linux to tylko j±dro?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#lost" id="TOClost">Bitwa ju¿ jest przegrana&nbsp;&mdash; 
spo³eczno¶æ ju¿ zdecydowa³a i&nbsp;my nie mo¿emy tego zmieniæ, wiêc po co 
jeszcze o&nbsp;tym my¶leæ?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Spo³eczno¶æ ju¿ zdecydowa³a i my 
nie mo¿emy tego zmieniæ, wiêc co to da, ¿e bêdziemy mówiæ 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#explain" id="TOCexplain">Czy nie by³oby lepiej nazywaæ system 
&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyæ o&nbsp;jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim 
omówieniu?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#treatment" id="TOCtreatment">Niektórzy ludzie ¶miej± siê z 
was kiedy prosicie ich o&nbsp;nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu nara¿acie siê 
na takie traktowanie?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#alienate" id="TOCalienate">Niektórzy ludzie potêpiaj± was 
kiedy prosicie ich o&nbsp;nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy nie tracicie na 
tym, ¿e ich zra¿acie?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#rename" id="TOCrename">Niezale¿nie od waszego wk³adu, czy 
jest mo¿liwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#whynotsue" id="TOCwhynotsue">Czemu nie pozywaæ do s±du ludzi, 
którzy nazywaj± ca³y system &bdquo;Linux&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#require" id="TOCrequire">Czy nie powinni¶cie umie¶ciæ w 
tre¶ci licencji GNU GPL punktu, który wymaga³by nazywania systemu 
&bdquo;GNU&rdquo;?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#deserve" id="TOCdeserve">Skoro nie umie¶cili¶cie w licencji 
GNU GPL punktu wymagaj±cego od ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to 
zas³u¿yli¶cie na swoj± obecn± sytuacjê. Czemu siê teraz skar¿ycie?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#contradict" id="TOCcontradict">Czy nie wyszliby¶cie lepiej na 
tym, gdyby¶cie nie sprzeciwiali siê temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Skoro tylu ludzi u¿ywa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;, to czy nie sprawia to, ¿e to okre¶lenie jest poprawne?</a>
-    </li>
-
-    <li>
-    <a href="#winning" id="TOCwinning">Wielu ludzi zwraca uwagê na to, co 
jest dla nich dogodne lub kto wygrywa,
-    a&nbsp;nie na argumenty o&nbsp;dobru lub z³u. Czy nie mo¿ecie zyskaæ 
wiêkszego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?</a>
-    </li>
-</ul>
 
-<hr />
+<li><a href="#why" id="TOCwhy">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie
+Linux?</a></li>
 
-<dl class="ss">
+<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Czemu ta nazwa jest ważna?</a></li>
+
+<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">Jak to się stało, 
że&nbsp;większość
+ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#always" id="TOCalways">Czy zawsze powinniśmy mówić
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Czy Linux osiągnąłby taki sam
+sukces gdyby nie było GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Czy nie byłoby lepiej dla wspólnoty
+gdybyście nie wprowadzali tą sprawą podziałów między ludźmi?</a></li>
+
+<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Czy projekt GNU nie popiera prawa
+każdej osoby do&nbsp;nazywania systemu taką nazwą, jaką ta osoba
+wybierze?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Skoro wszyscy znają rolę
+[Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego, czy&nbsp;przedrostek
+&bdquo;GNU/&rdquo; nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Skoro znam rolę GNU
+w&nbsp;tym systemie, jakie to ma znaczenie, jakiej nazwy używam?</a></li>
+
+<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Czy skrócenie określenia
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne
+do&nbsp;skrócenia nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo;
+do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#tools" id="TOCtools">Czy GNU nie jest tylko zestawem narzędzi
+programistycznych dołączonych do&nbsp;Linuksa?</a></li>
+
+<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Jaka jest różnica między 
systemem
+operacyjnym a&nbsp;jądrem?</a></li>
+
+<li><a href="#house" id="TOChouse">Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak
+dom może być prawie ukończony, kiedy nie posiada fundamentów?</a></li>
+
+<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Czy to nie jądro jest mózgiem 
systemu?</a></li>
+
+<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Czy pisanie jądra nie jest
+większością pracy w&nbsp;tworzeniu systemu operacyjnego?</a></li>
+
+<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Nazywamy system operacyjny tak
+jak jądro: Linux. Czy&nbsp;nie jest normalne nazywanie systemu tak jak
+nazywa się jądro?</a></li>
+
+<li><a href="#long" id="TOClong">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot,
+bo&nbsp;jest za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą nazwę?</a></li>
+
+<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Skoro Linux został dodany 
do&nbsp;systemu
+GNU, czy&nbsp;byłoby błędem nazwanie systemu po&nbsp;prostu
+&bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Musiałbym uiścić opłatę, 
gdybym
+chciał użyć słowa &bdquo;Linux&rdquo; w&nbsp;nazwie swojego produktu; 
odnosi
+się to również do&nbsp;określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli
+dla uniknięcia opłat używam &bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;,
+to jest to nieuczciwe?</a></li>
+
+<li><a href="#many" id="TOCmany">Wiele innych projektów wniosło swój wkład
+do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl
+i&nbsp;wiele innych programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje,
+że&nbsp;powinniśmy uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby
+do&nbsp;absurdalnie długich nazw)</a></li>
+
+<li><a href="#others" id="TOCothers">Wiele innych projektów wniosło swój 
wkład
+do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają
+na&nbsp;nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU 
inaczej?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU jest małym odłamem dzisiejszych
+systemów, więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy o nim wspominać?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Wiele przedsiębiorstw 
wniosło
+swój wkład do&nbsp;systemu, czyniąc go takim, jaki jest dzisiaj; czyżby to
+znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać GNU/Redhat/Novell/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+a&nbsp;nie &bdquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">Moja dystrybucja nazywa się
+&bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest oczywiste to, że&nbsp;to jest
+Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">Oficjalna nazwa mojej
+dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy&nbsp;nie jest błędem
+nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Czy poproszenie firm takich jak
+Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywały swoje dystrybucje
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych rezultatów niż zwracanie się
+z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób?</a></li>
+
+<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Czy nie byłoby lepiej zarezerwować 
nazwę
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawierających jedynie wolne
+oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki jest ideał projektu GNU.</a></li>
+
+<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa
+w&nbsp;wydaniu GNU (sic) i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Czemu nie stwierdzić,
+że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostępnić jaką
ś
+istniejącą wersję systemu GNU/Linux pod&nbsp;nazwą 
&bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Czy na&nbsp;początku Projekt GNU 
potępił
+i&nbsp;sprzeciwił się używaniu nazwy Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#wait" id="TOCwait">Czemu czekaliście tak długo zanim 
zaczęliście
+prosić ludzi o używanie nazwy GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Czy konwencja GNU/[nazwa] powinna być
+stosowana do&nbsp;wszystkich programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL?
+</a></li>
+  
+<li><a href="#unix" id="TOCunix">Skoro duża część idei GNU wywodzi się
+z&nbsp;Uniksa, czy&nbsp;GNU nie powinien uznać jego zasług używając słowa
+&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a></li>
+
+<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Czy powinniśmy również mówić
+&bdquo;GNU/BSD&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Jeżeli zainstaluję narzędzia GNU
+w&nbsp;systemie Windows, czy&nbsp;to oznacza, że&nbsp;pracuję
+w&nbsp;systemie GNU/Windows?</a></li>
+
+<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Czy nie mogą istnieć systemy 
Linuksa
+bez&nbsp;GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać 
systemu
+&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocnić w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa
+jako gwiazdy naszej wspólnoty?</a></li>
+
+<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Czy nie jest złem oznaczanie 
pracy
+Linusa Torvaldsa jako GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Czy Linus Torvalds zgadza się
+z&nbsp;twierdzeniem, że&nbsp;Linux to tylko jądro?</a></li>
+  
+<li><a href="#lost" id="TOClost">Bitwa już jest
+przegrana&nbsp;&ndash;społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy 
tego
+zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć?</a></li>
+  
+<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Społeczność już zdecydowała 
i&nbsp;my
+nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;co to da, że&nbsp;ja będę mówić
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
+  
+<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Czy nie byłoby lepiej nazywać system
+&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć o jego prawdziwym pochodzeniu
+w&nbsp;krótkim omówieniu?</a></li>
+  
+<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Niektórzy ludzie śmieją się
+z&nbsp;was kiedy prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu
+narażacie się na&nbsp;takie traktowanie?</a></li>
+
+<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Niektórzy ludzie potępiają was 
kiedy
+prosicie ich o nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie
+na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie?</a></li>
+
+<li><a href="#rename" id="TOCrename">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu,
+czy&nbsp;jest możliwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a></li>
+
+<li><a href="#force">Czy nie jest złem zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania 
systemu
+&bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#force">Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają 
cały
+system &bdquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Od kiedy sprzeciwiliście się
+oryginalnej licencji BSD wymaganej do&nbsp;uznania wkładu Uniwersytetu
+w&nbsp;Californi, czy&nbsp;nie będzie zakłamaniem żądanie uznania dla
+projektu GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#require" id="TOCrequire">Czy nie powinniście umieścić
+w&nbsp;treści licencji GNU GPL punktu, który wymagałby nazywania systemu
+&bdquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Skoro nie umieściliście 
w&nbsp;licencji
+GNU GPL punktu wymagającego od&nbsp;ludzi nazywania systemu
+&bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu 
się
+teraz skarżycie?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Czy nie wyszlibyście lepiej
+na&nbsp;tym, gdybyście nie sprzeciwiali się temu, w&nbsp;co wierzy tylu
+ludzi?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Skoro tylu ludzi używa nazwy
+&bdquo;Linux&rdquo;, to czy&nbsp;nie sprawia to, że&nbsp;to określenie jest
+poprawne?</a></li>
+
+<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co
+jest dla nich dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o
+dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie możecie zyskać większego poparcia
+z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?</a></li>
 
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhy" id="why">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux 
a nie Linux?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Wiêkszo¶æ dystrybucji systemu operacyjnego, opartych o Linuksa
-    jako j±dro, jest w&nbsp;zasadzie zmodyfikowan± wersj± systemu
-    operacyjnego GNU. Zaczêli¶my rozwijaæ GNU w&nbsp;1984 roku, na lata
-    przed tym, jak Linus Torvalds zacz±³ pisaæ swoje j±dro.
-    Naszym celem by³o stworzenie kompletnego wolnego systemu operacyjnego.
-    Naturalnie, nie napisali¶my wszystkich czê¶ci sami &mdash;&nbsp;ale
-    to my wytyczali¶my drogê. Napisali¶my wiêkszo¶æ g³ównych sk³adników,
-    wnosz±c najwiêkszy pojedynczy wk³ad do ca³o¶ci systemu. Zasadnicza
-    wizja tak¿e by³a nasza.
-    <p>
-    Sprawiedliwo¶æ nakazuje, ¿e nale¿y nam siê takie samo uznanie.
-    </p>
-    <p>
-    Przeczytaj <a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">&bdquo;Linux&nbsp;a 
Projekt GNU&rdquo;</a>,
-    je¶li szukasz wyja¶nieñ, i&nbsp;<a 
href="/gnu/the-gnu-project.html">&bdquo;The
-    GNU Project&rdquo;</a>, by poznaæ trochê historii.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhycare" id="whycare">Czemu ta nazwa jest wa¿na? 
</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Chocia¿ twórcy j±dra Linux maj± swój wk³ad we wspólnotê wolnego
-    oprogramowania, wielu z&nbsp;nich nie dba o&nbsp;wolno¶æ. Ludzie, którzy
-    my¶l±, ¿e ca³y system to Linux, czêsto myl± siê i&nbsp;przypisuj±
-    tym programistom rolê w&nbsp;historii naszej wspólnoty, której
-    tak naprawdê nie odegrali. Potem przypisuj± nadmiern± wagê do
-    pogl±dów tych programistów.
-    <p>
-    Nazywanie systemu GNU/Linuksem honoruje rolê, jak± odegra³
-    nasz idealizm w&nbsp;budowaniu naszej wspólnoty
-    i&nbsp;<a href="http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.pl.html";>pomaga
-    ogó³owi poznawaæ praktyczne znaczenie tych idea³ów</a>.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOChowerror" id="howerror">Jak to siê sta³o, ¿e 
wiêkszo¶æ ludzi u¿ywa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; to nieporozumienie, które 
rozprzestrzenia
-    siê szybciej ni¿ koryguj±ca je informacja.
-    <p>
-    Ludzie, którzy po³±czyli Linuksa z systemem GNU, byli nie¶wiadomi tego, 
¿e
-    na tym w³a¶nie polega³a ich dzia³alno¶æ. Skupili swoj± uwagê na tym 
kawa³ku,
-    Linuksie, i&nbsp;nie zdawali sobie sprawy, ¿e w&nbsp;tej mieszaninie
-    wiêcej by³o GNU. Zaczêli nazywaæ ca³o¶æ &bdquo;Linuksem&rdquo;, chocia¿
-    nazwa nie pasowa³a do tego, co uzyskali.
-    Zorientowanie siê, jaki to stanowi problem i&nbsp;poproszenie ludzi
-    o&nbsp;poprawienie tego zwyczaju, zajê³o nam kilka lat. W&nbsp;tym
-    czasie nieporozumienie zd±¿y³o siê rozprzestrzeniæ.
-    </p>
-    <p>
-    Wiêkszo¶æ ludzi nazywaj±cych ten system &bdquo;Linux&rdquo; nigdy nie 
s³ysza³a,
-    czemu to nie jest w³a¶ciwe. Widzieli innych ludzi u¿ywaj±cych tej
-    nazwy i&nbsp;przyjmowali, ¿e tak powinno byæ. Nazwa &bdquo;Linux&rdquo;
-    rozpowszechnia równie¿ fa³szywe przekonanie o&nbsp;pochodzeniu
-    systemu, poniewa¿ ludzie czêsto przypuszczaj±, ¿e przebieg
-    historii systemu by³ taki, ¿e nazwa do niego pasuje.
-    Na przyk³ad, czêsto uwa¿aj±, ¿e rozwój systemu zapocz±tkowa³
-    Linus Torvalds w&nbsp;1991 roku. To fa³szywe przekonanie
-    zazwyczaj wzmacnia pogl±d, ¿e ten system powinien byæ nazywany
-    &bdquo;Linux&rdquo;.
-    </p>
-    <p>
-    Wiele pytañ w tym dokumencie przedstawia próby usprawiedliwiania
-    przez ludzi nazwy, której przyzwyczaili siê u¿ywaæ.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt><strong><a href="#TOCalways" id="always">Czy zawsze powinni¶my 
mówiæ &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;Linux&rdquo;?</a></strong></dt>
-    <dd>
-    Nie zawsze &mdash; tylko wtedy, kiedy mówicie o ca³ym systemie.
-    Kiedy chodzi wam konkretnie o&nbsp;j±dro, powinni¶cie nazywaæ je
-    &bdquo;Linux&rdquo;, tak jak nazwa³ je jego twórca.
-    <p>
-    Kiedy ludzie nazywaj± ca³y system &bdquo;Linuksem&rdquo;, w rezultacie
-    na okre¶lenie ca³o¶ci systemu u¿ywaj± tej samej nazwy, co na okre¶lenie
-    j±dra. Powoduje to ró¿nego rodzaju pomy³ki, bo tylko eksperci potrafi±
-    odró¿niæ, czy dane zdanie odnosi siê do j±dra, czy do ca³o¶ci systemu.
-    Nazywaj±c ca³y system &bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;, a j±dro
-    &bdquo;Linuksem&rdquo;, unikacie niejednoznaczno¶ci.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOClinuxalone" id="linuxalone">Czy Linux osi±gn±³by 
taki sam sukces gdyby nie by³o GNU?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    W takim alternatywnym ¶wiecie nie by³oby dzi¶ czego¶ takiego jak
-    system GNU/Linux i&nbsp;prawdopodobnie nie by³oby ¿adnego wolnego
-    systemu operacyjnego. Nikt nie próbowa³ w&nbsp;latach 80. [XX
-    wieku] stworzyæ wolnego systemu operacyjnego. Wyj±tkiem by³
-    Projekt GNU i&nbsp;(pó¼niej) grupa Berkeley CSRG [Computer
-    Systems Research Group], która by³a specjalnie poproszona
-    przez Projekt GNU o&nbsp;rozpoczêcie uwalniania kodu.
-    <p>
-    Linus Torvalds by³ czê¶ciowo pod wp³ywem odczytu o&nbsp;GNU
-    [wyg³oszonego] w&nbsp;Finlandii w&nbsp;1990 roku. Mo¿liwe, ¿e nawet bez
-    tego wp³ywu móg³by napisaæ uniksopodobne j±dro, ale
-    prawdopodobnie nie by³oby to wolne oprogramowanie. Linux sta³ siê
-    wolny w&nbsp;1992 roku, kiedy Linus ponownie udostêpni³ go na warunkach
-    licencji GNU GPL.
-    (Zajrzyjcie do uwag towarzysz±cych wydaniu wersji&nbsp;0.12.)
-    </p>
-    <p>
-    Nawet gdyby Torvalds udostêpni³ Linuksa pod jak±¶ inn± licencj±
-    wolnego oprogramowania, samo wolne j±dro nie znaczy³oby wiele.
-    Znaczenie Linuksa jest wynikiem wpasowania siê w&nbsp;wiêksz±
-    strukturê, w&nbsp;kompletny wolny system operacyjny: GNU/Linux.
-    </p>
-    </dd>
-
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCdivide" id="divide">Czy nie by³oby lepiej dla 
wspólnoty gdyby¶cie nie wprowadzali t± spraw± podzia³ów miêdzy 
lud¼mi?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Kiedy prosimy ludzi, by mówili &bdquo;GNU/Linux&rdquo;,
-    nie dzielimy ludzi. Chcemy, by uznali wk³ad Projektu GNU 
w&nbsp;tworzenie
-    systemu operacyjnego GNU. Nie krytykujemy ani nie odpychamy nikogo.
-    <p>
-    S± jednak ludzie, którym nie podoba siê, ¿e to mówimy. Czasami
-    ci ludzie w&nbsp;odpowiedzi na to, co mówimy, odpychaj± nas. Nieraz s±
-    tak nieuprzejmi, ¿e mo¿na siê zastanawiaæ czy nie próbuj±
-    nas umy¶lnie zastraszyæ, by¶my milczeli. To nas nie ucisza, ale
-    mo¿e prowadziæ do podzia³ów w&nbsp;spo³eczno¶ci, wiêc mamy
-    nadziejê, ¿e przekonacie ich, by przestali.
-    </p>
-    <p>
-    Jest to jednak drugorzêdna przyczyna podzia³u w naszej wspólnocie.
-    Najwiêkszy podzia³ we wspólnocie istnieje miêdzy lud¼mi, którzy
-    doceniaj± wolne oprogramowanie jako rzecz o&nbsp;charakterze spo³ecznym
-    i&nbsp;etycznym oraz uwa¿aj± oprogramowanie prawnie zastrze¿one za
-    problem spo³eczny (to s± ludzie wspieraj±cy ruch wolnego
-    oprogramowania), a&nbsp;tymi, którzy podaj± jedynie korzy¶ci
-    praktyczne [p³yn±ce z&nbsp;wolnego oprogramowania] i&nbsp;przedstawiaj±
-    wolne oprogramowanie jako efektywny model rozwoju oprogramowania
-    (ruch open source).
-    </p>
-    <p>
-    Ten brak porozumienia to nie jest tylko kwestia nazw&nbsp;&mdash; to 
sprawa
-    ró¿nic w&nbsp;wyznawanych podstawowych warto¶ciach. Jest bardzo
-    wa¿n± spraw± dla wspólnoty, by zauwa¿a³a ten brak zgody i&nbsp;my¶la³a 
o&nbsp;nim.
-    Nazwy &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; (free software) 
i&nbsp;&bdquo;open
-    source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj
-    <a href="/philosophy/free-software-for-freedom.pl.html">
-    &bdquo;Dlaczego termin &raquo;Free Software&laquo; jest lepszy ni¿ 
&raquo;Open Source&laquo;&rdquo;</a>.
-    </p>
-    <p>
-    Ta ró¿nica zdañ w sprawie warto¶ci
-    czê¶ciowo zwi±zana jest z&nbsp;ilo¶ci± uwagi po¶wiêcanej roli
-    Projektu GNU w&nbsp;naszej wspólnocie. Ludzie ceni±cy wolno¶æ
-    chêtniej bêd± nazywaæ system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;ludzie
-    wiedz±cy, ¿e ten system to &bdquo;GNU/Linux&rdquo; chêtniej zwróc±
-    uwagê na nasze argumenty natury filozoficznej za wolno¶ci± 
i&nbsp;wspólnot±
-    (dlatego wybór nazwy dla systemu
-    operacyjnego jest tak wa¿ny dla spo³eczno¶ci). Jednak ta
-    ró¿nica zdañ prawdopodobnie istnia³aby nawet gdyby wszyscy znali
-    prawdziwe pochodzenie systemu i&nbsp;jego prawid³ow± nazwê, poniewa¿
-    problem jest naprawdê powa¿ny. Mo¿e on znikn±æ tylko je¿eli
-    my, którzy cenimy wolno¶æ, przekonamy wszystkich (co nie
-    bêdzie ³atwe) lub zostaniemy pokonani (miejmy nadziejê, ¿e do
-    tego nie dojdzie).
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCfreespeech" id="freespeech">Czy projekt GNU nie 
popiera prawa ka¿dej osoby do nazywania systemu tak± nazw±, jak± ta osoba 
wybierze?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Rzeczywi¶cie, wierzymy, ¿e macie prawo do swobodnej
-    wypowiedzi i&nbsp;nazywania systemu operacyjnego tak± nazw±, jak±
-    chcecie. Chcemy, by ludzie nazywali go GNU/Linux, by byæ
-    sprawiedliwym wobec projektu GNU, chcemy promowaæ warto¶ci
-    wolno¶ci, których symbolem jest GNU, chcemy informowaæ
-    innych, ¿e te warto¶ci wolno¶ci doprowadzi³y do powstania
-    systemu operacyjnego.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCeveryoneknows" id="everyoneknows">Skoro wszyscy 
znaj± rolê [Projektu] GNU w rozwoju systemu operacyjnego, czy przedrostek 
&quot;GNU/&quot; nie bêdzie oczywisty bez u¿ywania go?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Do¶wiadczenie pokazuje, ¿e
-    u¿ytkownicy systemu i&nbsp;w&nbsp;ogóle u¿ytkownicy komputerów
-    czêsto nic nie wiedz± o&nbsp;systemie GNU. Wiêkszo¶æ artyku³ów
-    o&nbsp;systemie nie wymienia nazwy &bdquo;GNU&rdquo; ani idea³ów,
-    które popiera GNU.
-    <p>
-    Ludzie, którzy tak twierdz±, to prawdopodobnie geekowie (komputerowi 
maniacy)
-    maj±cy na my¶li geeków, których znaj±. Geekowie czêsto wiedz± 
o&nbsp;GNU,
-    ale mog± mieæ ca³kowicie b³êdne wyobra¿enie o&nbsp;tym, czym jest GNU.
-    Na przyk³ad wielu z&nbsp;nich my¶li, ¿e jest to
-    zbiór <a href="#tools">&bdquo;narzêdzi&rdquo;</a> lub projekt maj±cy
-    na celu skonstruowanie takich narzêdzi.
-    </p>
-    <p>
-    S³ownictwo dotycz±ce tej kwestii, co jest typowe, ilustruje
-    inne powszechne b³êdne pojêcie. Mówi±c o&nbsp;&bdquo;roli GNU&rdquo;
-    w&nbsp;rozwoju czego¶ zak³ada siê, ¿e GNU to grupa ludzi. GNU jest
-    systemem operacyjnym. Mia³oby sens mówiæ o&nbsp;roli Projektu
-    GNU w&nbsp;takiej czy innej dzia³alno¶ci, ale nie o&nbsp;roli GNU.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwindows" id="windows">Czy skrócenie okre¶lenia 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; do &bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do skrócenia 
nazwy &bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do &bdquo;Windows&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Skracanie czêsto u¿ywanych nazw jest u¿yteczne, ale nie wtedy,
-    gdy skrót jest myl±cy.
-    <p>
-    Prawie ka¿dy mieszkaniec krajów rozwiniêtych wie, ¿e
-    system &bdquo;Windows&rdquo; zosta³ stworzony przez Microsoft, wiêc
-    skrócenie &bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do &bdquo;Windows&rdquo;
-    nie wprowadza nikogo w&nbsp;b³±d odno¶nie charakteru i&nbsp;pochodzenia
-    systemu. Skrócenie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; do &bdquo;Linux&rdquo;
-    wprowadza w&nbsp;b³±d.
-    </p>
-    <p>
-    Samo pytanie wprowadza w b³±d, poniewa¿ porównuje &bdquo;GNU&rdquo;
-    do organizacji rozwijaj±cej oprogramowanie. Ma sens porównywanie
-    Projektu GNU z&nbsp;Microsoftem, albo porównanie GNU z&nbsp;Microsoft
-    Windows, ale GNU i&nbsp;Microsoft nie s± porównywalne.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCtools" id="tools">Czy GNU nie jest tylko zestawem 
narzêdzi programistycznych do³±czonych do Linuksa?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Gdy ludzie, którzy uwa¿aj± ¿e Linux to ca³y system
-    operacyjny, w&nbsp;ogóle us³ysz± o&nbsp;projekcje GNU, czêsto maj±
-    b³êdne wyobra¿enie o&nbsp;tym, czym GNU jest. Mog± my¶leæ, ¿e GNU
-    to nazwa zbioru programów&nbsp;&mdash; czêsto mówi±
-    o&nbsp;&bdquo;narzêdziach programistycznych&rdquo;, poniewa¿ zbiór
-    naszych narzêdzi programistycznych zyska³ w³asn± popularno¶æ.
-    My¶l, ¿e &bdquo;GNU&rdquo; jest nazw± systemu operacyjnego, trudno
-    pogodziæ z&nbsp;ca³o¶ci± wyobra¿eñ, w&nbsp; której ten system
-    okre¶lany jest jako &bdquo;Linux&rdquo;.
-    <p>
-    Projekt GNU zosta³ nazwany tak jak system operacyjny
-    GNU&nbsp;&mdash; projekt ten ma stworzyæ system GNU. (Przeczytaj
-    <a href="http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.pl.html";>pierwsze
-    og³oszenie z&nbsp;roku 1983 pod adresem
-    &lt;http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.pl.html&gt;</a>).
-    </p>
-    <p>
-    Napisali¶my takie programy jak GCC, GNU Emacs, GAS,
-    GLIBC, BASH&nbsp;itd., poniewa¿ potrzebowali¶my ich dla systemu
-    operacyjnego GNU. GCC, Zbiór Kompilatorów GNU (GNU
-    Compiler Collection) to kompilator, który napisali¶my dla
-    systemu operacyjnego GNU. My, wielu ludzi pracuj±cych nad Projektem
-    GNU, stworzyli¶my równie¿ dla systemu GNU Ghostscript,
-    GNUCash, GNU Chess i&nbsp;GNOME.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCosvskernel" id="osvskernel">Jaka jest ró¿nica 
miêdzy systemem operacyjnym a&nbsp;j±drem?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    System operacyjny, w takim znaczeniu, w jakim my go u¿ywamy, oznacza 
zbiór
-    programów wystarczaj±cych do tego, by u¿ywaæ komputera do
-    ró¿norodnych zadañ. Aby system operacyjny ogólnego
-    przeznaczenia by³ kompletny, powinien umo¿liwiæ wykonanie
-    wszystkich zadañ, jakie wielu u¿ytkowników chcia³oby
-    wykonaæ.
-    <p>
-    J±dro jest jednym z programów w systemie operacyjnym&nbsp;&mdash; 
programem,
-    który przydziela zasoby maszyny innym uruchomionym programom. J±dro 
zajmuje siê
-    równie¿ uruchamianiem i&nbsp;zatrzymywaniem innych programów.
-    </p>
-    <p>
-    Sprawê gmatwa to, ¿e niektórzy
-    ludzie u¿ywaj± okre¶lenia &bdquo;system operacyjny&rdquo; maj±c na
-    my¶li &bdquo;j±dro&rdquo;. Obydwa sposoby u¿ycia tego okre¶lenia
-    maj± d³ug± historiê. U¿ycie zwrotu &bdquo;system
-    operacyjny&rdquo; przy opisywaniu &bdquo;j±dra&rdquo; znajdywane jest
-    w&nbsp;wielu ksi±¿kach o&nbsp;projektowaniu systemów, poczynaj±c od
-    lat&nbsp;80. W&nbsp;tym samym czasie, w&nbsp;latach 80., okre¶lenie
-    &bdquo;system operacyjny Unix&rdquo; rozumiano w&nbsp;ten sposób, ¿e
-    Unix zawiera³ wszystkie programy systemowe, a&nbsp;wersja Uniksa 
napisana
-    w&nbsp;Berkeley zawiera³a nawet gry. Poniewa¿ chcieli¶my, by GNU by³
-    systemem uniksopodobnym, u¿ywamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo;
-    w&nbsp;ten sam sposób.
-    </p>
-    <p>
-    W wiêkszo¶ci przypadków kiedy ludzie mówi± o &bdquo;systemie
-    operacyjnym Linux&rdquo; u¿ywaj± s³ów &bdquo;system operacyjny&rdquo;
-    w&nbsp;tym samym znaczeniu co my: maj± na my¶li ca³y zbiór programów.
-    Je¿eli to do tego siê odnosicie, nazywajcie system 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo;.
-    Je¿eli macie na my¶li tylko j±dro, to wtedy &bdquo;Linux&rdquo;
-    jest w³a¶ciw± nazw±, ale proszê, mówcie równie¿ &bdquo;j±dro&rdquo;,
-    aby unikn±æ dwuznaczno¶ci w&nbsp;okre¶laniu, o&nbsp;któr± czê¶æ
-    oprogramowania wam chodzi.
-    </p>
-    <p>
-    Je¿eli wolicie u¿ywaæ jakiego¶ innego terminu, takiego jak
-    &bdquo;dystrybucja systemu&rdquo; zamiast &bdquo;system 
operacyjny&rdquo;,
-    na okre¶lenie ca³ego zbioru oprogramowania, to w&nbsp;porz±dku.
-    Wtedy bêdziecie mówiæ o&nbsp;dystrybucjach systemu GNU/Linux.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCafterkernel" id="afterkernel">Nazywamy system 
operacyjny tak jak j±dro: Linux. Czy nie jest normalne nazywanie systemu tak 
jak nazywa siê j±dro?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Taka praktyka wydaje siê bardzo rzadka&nbsp;&mdash; nie znajdujemy
-    przyk³adów innych ni¿ b³êdne u¿ycie nazwy &bdquo;Linux&rdquo;.
-    Zazwyczaj system operacyjny jest rozwijany jako jeden jednolity
-    projekt, a&nbsp;programi¶ci wybieraj± nazwê dla systemu jako ca³o¶ci.
-    J±dro zazwyczaj nie ma w³asnej nazwy, zamiast tego ludzie mówi±
-    &bdquo;j±dro takiego-a-takiego [systemu operacyjnego]&rdquo; lub
-    &bdquo;takie-a-takie j±dro&rdquo;.
-    <p>
-    Poniewa¿ te dwie konstrukcje
-    jêzykowe s± u¿ywane zamiennie, wyra¿enie &bdquo;j±dro Linux&rdquo;
-    ³atwo mo¿e byæ ¼le zrozumiane jako &bdquo;j±dro Linuksa&rdquo;
-    [w&nbsp;jêzyku angielskim taka pomy³ka jest mo¿liwa, w&nbsp;odró¿nieniu
-    od jêzyka polskiego] sugeruj±c, ¿e Linux musi byæ czym¶ wiêcej
-    ni¿ j±drem. Mo¿ecie unikn±æ mo¿liwo¶ci pomy³ki przez
-    mówienie lub pisanie &bdquo;j±dro o&nbsp;nazwie Linux&rdquo;
-    lub &bdquo;Linux, j±dro&rdquo;.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOClong" id="long">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; 
sprawia k³opot, bo jest za d³uga. Mo¿e zaproponujecie krótsz± 
nazwê?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Przez krótki czas próbowali¶my u¿ywaæ nazwy &quot;LiGNUx&quot;,
-    która by³a po³±czeniem s³ów &bdquo;GNU&rdquo; 
i&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;.
-    Reakcja na ni± by³a bardzo z³a. Ludzie czê¶ciej akceptowali
-    okre¶lenie &bdquo;GNU/Linux&rdquo;.
-    <p>
-    Najkrótsz± poprawn± nazw± dla tego systemu operacyjnego
-    jest &bdquo;GNU&rdquo;, jednak nazywamy go &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
-    z powodów podanych poni¿ej.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCjustgnu" id="justgnu">Skoro Linux zosta³ dodany do 
systemu GNU, czy by³oby b³êdem nazwanie systemu po prostu 
&bdquo;GNU&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie by³oby to b³êdem, ale nie jest to najlepszy pomys³. Oto powody, dla 
których nazywamy tê wersjê systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;nie 
&bdquo;GNU&rdquo;:
-<ul>
-    <li>
-    To nie jest dok³adnie GNU&nbsp;&mdash; system ten ma inne j±dro (czyli 
Linuksa).
-    Odró¿nienie GNU/Linuksa od Linuksa jest w&nbsp;tej sytuacji u¿yteczne.
-    </li>
-    <li>
-    To by³oby
-    nie po d¿entelmeñsku prosiæ ludzi o <em>zaprzestanie</em>
-    uznawania wk³adu Linusa Torvaldsa. Napisa³ on wa¿n± czê¶æ
-    sk³adow± systemu. Chcemy uznania naszego wk³adu w&nbsp;zapocz±tkowanie
-    i&nbsp;podtrzymywanie rozwoju systemu, ale to nie
-    znaczy, ¿e powinni¶my traktowaæ Linusa w&nbsp;taki sposób, jak
-    traktuj± nas ludzie nazywaj±cy system operacyjny &bdquo;Linuksem&rdquo;.
-    Nie zgadzamy siê z&nbsp;jego pogl±dami politycznymi, ale odnosimy siê
-    do tej ró¿nicy zdañ uczciwie i&nbsp;otwarcie. Nie próbujemy
-    pozbawiæ Linusa uznania nale¿nego mu za przyczynienie siê do
-    rozwoju systemu.
-    </li>
-    <li>
-    Poniewa¿ wielu ludzi zna ten system operacyjny jako &bdquo;Linux&rdquo;,
-    to gdy bêdziemy go nazywaæ &bdquo;GNU&rdquo;, mog± nie zorientowaæ siê,
-    ¿e mówimy o&nbsp;tym samym systemie. Je¿eli u¿yjemy nazwy
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, po³±cz± to z&nbsp;tym, co s³yszeli
-    o&nbsp;systemie Linux.
-    </li>
 </ul>
+
+<dl>
+
+<dt id="why">Czemu nazywacie ten system GNU/Linux a&nbsp;nie Linux? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#why">#why</a>)</span></dt>
+
+<dd>Większość dystrybucji systemu operacyjnego, opartych o Linuksa jako ją
dro,
+jest w&nbsp;zasadzie zmodyfikowaną wersją systemu operacyjnego
+GNU. Zaczęliśmy rozwijać GNU w&nbsp;1984 roku, na&nbsp;lata przed tym, jak
+Linus Torvalds zaczął pisać swoje jądro. Naszym celem było stworzenie
+kompletnego wolnego systemu operacyjnego. Naturalnie, nie napisaliśmy
+wszystkich części sami&nbsp;&ndash; ale&nbsp;to my wytyczaliśmy
+drogę. Napisaliśmy większość głównych składników, wnosząc największy
+pojedynczy wkład do&nbsp;całości systemu. Zasadnicza wizja także była 
nasza.
+<p>
+Sprawiedliwość nakazuje, że&nbsp;należy nam się takie samo uznanie.</p>
+
+<p>Przeczytaj <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux a&nbsp;Projekt GNU</a>
+i&nbsp;<a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Użytkownicy GNU,
+którzy nigdy nie słyszeli o GNU</a> oraz&nbsp;jeśli szukasz wyjaśnień
+polecamy <a href="/gnu/the-gnu-project.html">Projekt GNU</a>, by poznać
+trochę historii.</p> </dd>
+
+<dt id="whycare">Czemu ta nazwa jest ważna? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#whycare">#whycare</a>)</span></dt>
+
+<dd>Chociaż twórcy jądra Linux mają swój wkład we wspólnotę wolnego
+oprogramowania, wielu z&nbsp;nich nie dba o wolność. Ludzie, którzy myślą,
+że&nbsp;cały system to Linux, często mylą się i&nbsp;przypisują tym
+programistom rolę w&nbsp;historii naszej wspólnoty, której tak naprawdę nie
+odegrali. Potem przypisują nadmierną wagę do&nbsp;poglądów tych
+programistów. 
+<p>
+Nazywanie systemu GNU/Linuksem honoruje rolę, jaką odegrał nasz idealizm
+w&nbsp;budowaniu naszej wspólnoty i&nbsp;<a
+href="/gnu/why-gnu-linux.html">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie
+tych ideałów</a>. </p>
+</dd>
+
+<dt id="howerror">Jak to się stało, że&nbsp;większość ludzi używa nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;?
+<span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#howerror">#howerror</a>)</span></dt>
+
+<dd>Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; to nieporozumienie, które
+rozprzestrzenia się szybciej niż korygująca je informacja.
+<p>
+Ludzie, którzy połączyli Linuksa z&nbsp;systemem GNU, byli nieświadomi 
tego,
+że&nbsp;na tym właśnie polegała ich działalność. Skupili swoją uwagę
+na&nbsp;tym kawałku, Linuksie, i&nbsp;nie zdawali sobie sprawy, że&nbsp;w
+tej mieszaninie więcej było GNU. Zaczęli nazywać całość
+&bdquo;Linuksem&rdquo;, chociaż nazwa nie pasowała do&nbsp;tego, co
+uzyskali. Zorientowanie się, jaki to stanowi problem i&nbsp;poproszenie
+ludzi o poprawienie tego zwyczaju, zajęło nam kilka lat. W&nbsp;tym czasie
+nieporozumienie zdążyło się rozprzestrzenić.</p>
+<p>
+Większość ludzi nazywających ten system &bdquo;Linux&rdquo; nigdy nie
+słyszała, czemu to nie jest właściwe. Widzieli innych ludzi używających 
tej
+nazwy i&nbsp;przyjmowali, że&nbsp;tak powinno być. Nazwa &bdquo;Linux&rdquo;
+rozpowszechnia również fałszywe przekonanie o pochodzeniu systemu,
+ponieważ&nbsp;ludzie często przypuszczają, że&nbsp;przebieg historii 
systemu
+był taki, że&nbsp;nazwa do&nbsp;niego pasuje. Na&nbsp;przykład, często
+uważają, że&nbsp;rozwój systemu zapoczątkował Linus Torvalds w&nbsp;1991
+roku. To fałszywe przekonanie zazwyczaj wzmacnia pogląd, że&nbsp;ten system
+powinien być nazywany &bdquo;Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+Wiele pytań w&nbsp;tym dokumencie przedstawia próby usprawiedliwiania przez
+ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać.</p>
+</dd>
+
+<dt id="always">Czy&nbsp;zawsze powinniśmy mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo; 
zamiast
+&bdquo;Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#always">#always</a>)</span></dt>
+<dd>
+Nie zawsze&nbsp;&ndash; tylko wtedy, kiedy mówicie o całym systemie. Kiedy
+chodzi wam konkretnie o jądro, powinniście nazywać je &bdquo;Linux&rdquo;,
+tak jak nazwał je jego autor.
+<p>
+Kiedy ludzie nazywają cały system &bdquo;Linuksem&rdquo;, w&nbsp;rezultacie
+na&nbsp;określenie całości systemu używają tej samej nazwy, co
+na&nbsp;określenie jądra. Powoduje to różnego rodzaju pomyłki, 
bo&nbsp;tylko
+eksperci potrafią odróżnić, czy&nbsp;dane stwierdzenie odnosi się
+do&nbsp;jądra, czy&nbsp;do całości systemu. Nazywając cały system
+&bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;, a&nbsp;jądro &bdquo;Linuksem&rdquo;, unikacie
+niejednoznaczności. </p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxalone">Czy&nbsp;Linux osiągnąłby taki sam sukces gdyby nie 
było GNU?<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#linuxalone">#linuxalone</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+W&nbsp;takim alternatywnym świecie nie byłoby dziś czegoś takiego jak 
system
+GNU/Linux i&nbsp;prawdopodobnie nie byłoby żadnego wolnego systemu
+operacyjnego. Nikt nie próbował w&nbsp;latach 80. [XX wieku] stworzyć
+wolnego systemu operacyjnego. Wyjątkiem był Projekt GNU i&nbsp;(później)
+grupa Berkeley CSRG [Computer Systems Research Group], która była specjalnie
+poproszona przez Projekt GNU o rozpoczęcie uwalniania kodu.
+<p>
+Linus Torvalds był częściowo pod&nbsp;wpływem odczytu o GNU [wygłoszonego]
+w&nbsp;Finlandii w&nbsp;1990 roku. Możliwe, że&nbsp;nawet bez&nbsp;tego
+wpływu mógłby napisać uniksopodobne jądro, ale&nbsp;prawdopodobnie nie
+byłoby to wolne oprogramowanie. Linux stał się wolny w&nbsp;1992 roku, kiedy
+Linus ponownie udostępnił go na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL. (Zajrzyjcie
+do&nbsp;uwag towarzyszących wydaniu wersji 0.12.)</p>
+<p>
+Nawet gdyby Torvalds udostępnił Linuksa pod&nbsp;jakąś inną licencją 
wolnego
+oprogramowania, samo wolne jądro nie znaczyłoby wiele. Znaczenie Linuksa
+jest wynikiem wpasowania się w&nbsp;większą strukturę, w&nbsp;kompletny
+wolny system operacyjny: GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="divide">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej dla wspólnoty gdybyście nie 
wprowadzali tą sprawą
+podziałów między ludźmi? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#divide">#divide</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Kiedy prosimy ludzi, by mówili &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nie dzielimy
+ludzi. Chcemy, by uznali wkład Projektu GNU w&nbsp;tworzenie systemu
+operacyjnego GNU. Nie krytykujemy ani&nbsp;nie odpychamy nikogo.
+<p>
+Są jednak&nbsp;ludzie, którym nie podoba się, że&nbsp;to mówimy. Czasami 
ci
+ludzie w&nbsp;odpowiedzi na&nbsp;to, co mówimy, odpychają nas. Nieraz są tak
+nieuprzejmi, że&nbsp;można się zastanawiać czy&nbsp;nie próbują nas 
umyślnie
+zastraszyć, byśmy milczeli. To nas nie ucisza, ale&nbsp;może prowadzić
+do&nbsp;podziałów w&nbsp;społeczności, więc&nbsp;mamy nadzieję,
+że&nbsp;przekonacie ich, by przestali.</p>
+<p>
+Jest to jednak&nbsp;drugorzędna przyczyna podziału w&nbsp;naszej
+wspólnocie. Największy podział we wspólnocie istnieje między ludźmi, 
którzy
+doceniają wolne oprogramowanie jako rzecz o charakterze społecznym
+i&nbsp;etycznym oraz&nbsp;uważają oprogramowanie prawnie zastrzeżone
+za&nbsp;problem społeczny (to są ludzie wspierający ruch wolnego
+oprogramowania), a&nbsp;tymi, którzy podają jedynie korzyści praktyczne
+[płynące z&nbsp;wolnego oprogramowania] i&nbsp;przedstawiają wolne
+oprogramowanie jako efektywny model rozwoju oprogramowania (ruch open
+source).</p>
+<p>
+Ten brak porozumienia to nie jest tylko kwestia nazw&nbsp;&ndash; to sprawa
+różnic w&nbsp;wyznawanych podstawowych wartościach. Jest bardzo ważną 
sprawą
+dla wspólnoty, by zauważała ten brak zgody i&nbsp;myślała o nim. Nazwy
+&bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; (free software) i&nbsp;&bdquo;open
+source&rdquo; to transparenty dwóch obozów. Przeczytaj <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&bdquo;Dlaczego termin
+Free Software jest lepszy niż Open Source&rdquo;</a>.</p>
+<p>
+Ta różnica zdań w&nbsp;sprawie wartości częściowo związana jest
+z&nbsp;ilością uwagi poświęcanej roli Projektu GNU w&nbsp;naszej
+wspólnocie. Ludzie ceniący wolność chętniej będą nazywać system
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;ludzie wiedzący, że&nbsp;ten system to
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; chętniej zwrócą uwagę na&nbsp;nasze argumenty 
natury
+filozoficznej za&nbsp;wolnością i&nbsp;wspólnotą (dlatego wybór nazwy dla
+systemu operacyjnego jest tak ważny dla społeczności). Jednak&nbsp;ta
+różnica zdań prawdopodobnie istniałaby nawet gdyby wszyscy znali prawdziwe
+pochodzenie systemu i&nbsp;jego prawidłową nazwę, ponieważ&nbsp;problem 
jest
+naprawdę poważny. Może on zniknąć tylko jeżeli&nbsp;my, którzy cenimy
+wolność, przekonamy wszystkich (co nie będzie łatwe) lub&nbsp;zostaniemy
+pokonani (miejmy nadzieję, że&nbsp;do tego nie dojdzie). </p>
+</dd>
+
+<dt id="freespeech">Czy&nbsp;projekt GNU nie popiera prawa każdej osoby 
do&nbsp;nazywania
+systemu taką nazwą, jaką ta osoba wybierze? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#freespeech">#freespeech</a>)</span></dt>
+<dd>
+Rzeczywiście, wierzymy, że&nbsp;macie prawo do&nbsp;swobodnej wypowiedzi
+i&nbsp;nazywania systemu operacyjnego taką nazwą, jaką chcecie. Chcemy, by
+ludzie nazywali go GNU/Linux, by być sprawiedliwym wobec projektu GNU,
+chcemy promować wartości wolności, których symbolem jest GNU, chcemy
+informować innych, że&nbsp;te wartości wolności doprowadziły
+do&nbsp;powstania systemu operacyjnego.
+</dd>
+
+<dt id="everyoneknows">Skoro wszyscy znają rolę [Projektu] GNU 
w&nbsp;rozwoju systemu operacyjnego,
+czy&nbsp;przedrostek "GNU/" nie będzie oczywisty bez&nbsp;używania go? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#everyoneknows">#everyoneknows</a>)</span></dt>
+
+<dd>Doświadczenie pokazuje, że&nbsp;użytkownicy systemu i&nbsp;w ogóle
+użytkownicy komputerów często nic nie wiedzą o systemie GNU. Większość
+artykułów o systemie nie wymienia nazwy &bdquo;GNU&rdquo; ani&nbsp;ideałów,
+które popiera GNU. Artykuł <a
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Użytkownicy GNU, którzy nigdy
+nie słyszeli o GNU</a> wyjaśnia bardziej to zagadnienie.
+<p>
+Ludzie, którzy tak twierdzą, to prawdopodobnie geekowie (komputerowi
+maniacy) mający na&nbsp;myśli geeków, których znają. Geekowie często 
wiedzą
+o GNU, ale&nbsp;mogą mieć całkowicie błędne wyobrażenie o tym, czym jest
+GNU. Na&nbsp;przykład wielu z&nbsp;nich myśli, że&nbsp;jest to zbiór <a
+href="#tools">&bdquo;narzędzi&rdquo;</a> lub&nbsp;projekt mający
+na&nbsp;celu skonstruowanie takich narzędzi</p>
+<p>
+Słownictwo dotyczące tej kwestii, co jest typowe, ilustruje inne powszechne
+błędne pojęcie. Mówiąc o &bdquo;roli GNU&rdquo; w&nbsp;rozwoju czegoś
+zakłada się, że&nbsp;GNU to grupa ludzi. GNU jest systemem
+operacyjnym. Miałoby sens mówić o roli Projektu GNU w&nbsp;takiej
+czy&nbsp;innej działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU.</p>
 </dd>
 
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCtrademarkfee" id="trademarkfee">Musia³bym ui¶ciæ 
op³atê, gdybym chcia³ u¿yæ s³owa &bdquo;Linux&rdquo; w nazwie swojego produktu; 
odnosi siê to równie¿ do okre¶lenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy je¶li dla 
unikniêcia op³at u¿ywam &bdquo;GNU&rdquo; bez &bdquo;Linux&rdquo;, to jest to 
niew³a¶ciwe?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie ma nic z³ego w nazywaniu tego systemu &bdquo;GNU&rdquo; &mdash; 
w&nbsp;gruncie rzeczy tym w³a¶nie jest. Oddanie tak¿e Linusowi Torvaldsowi 
nale¿nej mu czê¶ci uznania jest uprzejme, ale nie macie obowi±zku p³aciæ za 
przywilej wyra¿enia swego uznania.
-    <p>
-    Zatem je¶li ¿eby unikn±æ op³at za nazywanie go &bdquo;Linuksem&rdquo; 
chcecie okre¶laæ ten system po prostu jako &bdquo;GNU&rdquo;, nie bêdziemy was 
za to krytykowaæ.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCmany" id="many">Wiele innych projektów wnios³o 
swoj wk³ad do systemu, czyni±c go takim, jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, 
Perl i&nbsp;wiele innych programów. Czy wasza argumentacja sugeruje, ¿e 
powinni¶my uwzglêdniæ równie¿ ich wk³ad? (Ale to doprowadzi³oby do absurdalnie 
d³ugich nazw)</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Mówimy tylko, ¿e powinni¶cie wspomnieæ równie¿ o&nbsp;g³ównym
-    twórcy systemu. G³ównym twórc± jest Projekt GNU, a system to zasadniczo 
GNU.
-    <p>
-    Je¿eli ¿ywicie silniejsze przekonanie o potrzebie honorowania tych,
-    którzy na to zas³uguj±, byæ mo¿e uwa¿acie, ¿e niektórzy drugorzêdni
-    wspó³pracownicy równie¿ zas³uguj± na wspomnienie o&nbsp;nich 
w&nbsp;nazwie
-    systemu. Je¿eli tak, to jeste¶my dalecy od argumentowania przeciw temu.
-    Je¿eli uwa¿acie, ¿e X11 zas³uguje na wspomnienie w&nbsp;nazwie systemu
-    i&nbsp;chcecie nazywaæ system GNU/X11/Linux, to róbcie tak.
-    Je¿eli czujecie, ¿e Perl a¿ siê prosi o&nbsp;wspomnienie i&nbsp;chcecie 
pisaæ:
-    GNU/Linux/Perl, to ¶mia³o.
-    </p>
-    <p>
-    Poniewa¿ d³uga nazwa typu
-    GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv staje siê absurdalna,
-    musicie ustaliæ w&nbsp;pewnym miejscu próg i&nbsp;pomin±æ nazwy
-    wielu innych drugorzêdnych wspó³pracowników. Nie ma ¿adnego
-    w&nbsp;oczywisty sposób w³a¶ciwego miejsca na ustawienie takiego
-    progu, wiêc gdziekolwiek go ustawicie, nie bêdziemy siê o&nbsp;to
-    sprzeczaæ.
-    </p>
-    <p>
-    Ró¿ne poziomy progowania prowadzi³yby do ró¿nych wyborów nazwy
-    dla systemu. Jedyn± nazw±, która nie wynika z&nbsp;rozwa¿añ
-    o&nbsp;sprawiedliwo¶ci i&nbsp;uznawaniu zas³ug,
-    jest &bdquo;Linux&rdquo;. Nie bêdzie sprawiedliwe uznanie zas³ug
-    jednego drugorzêdnego projektu maj±cego swój wk³ad (Linux)
-    przy pominiêciu g³ównego&nbsp;&mdash; projektu (GNU).
-    </p>
-    </dd>
-
-<dt>
-    <strong><a href="#TOCothers" id="others">Wiele innych projektów wnios³o 
swój wk³ad do systemu, czyni±c go takim, jaki jest dzisiaj, ale nie nalegaj± na 
nazywanie go XYZ/Linux. Czemu mieliby¶my traktowaæ GNU w&nbsp;specjalny 
sposób?</a></strong>
-    </dt>
+<dt id="everyoneknows2">Skoro znam rolę [Projektu] GNU w&nbsp;rozwoju systemu 
operacyjnego, jakie to
+ma znaczenie, jakiej nazwy używam? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#everyoneknows2">#everyoneknows2</a>)</span></dt>
+
 <dd>
-Programy powszechnie do³±czane do dzisiejszego GNU/Linuksa zosta³y opracowane 
w ramach tysiêcy ró¿nych przedsiêwziêæ. Cz³onkowie wszystkich tych projektów 
zas³uguj± na uznanie za swój wk³ad, ale nie s± g³ównymi twórcami systemu jako 
ca³o¶ci, wiêc nie prosz±, ¿eby je jako takich honorowano.
+Jeśli Wasze słowa nie odzwierciedlają Waszej wiedzy, nie uczycie innych
+ludzi. Większość ludzi, która słyszała o GNU/Linuksie jako o systemie 
myśli,
+że&nbsp;jest to &bdquo;Linux&rdquo;, że&nbsp;został on zapoczątkowany przez
+Linusa Torvaldsa i&nbsp;pomyślany jako &bdquo;open
+source&rdquo;. Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?
+</dd>
+
+<dt id="windows">Czy&nbsp;skrócenie określenia &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; jest analogiczne do&nbsp;skrócenia nazwy
+&bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo;? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#windows">#windows</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Skracanie często używanych nazw jest użyteczne, ale&nbsp;nie wtedy, gdy
+skrót jest mylący.
+<p>
+Prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych wie, że&nbsp;system
+&bdquo;Windows&rdquo; został stworzony przez Microsoft, więc&nbsp;skrócenie
+&bdquo;Microsoft Windows&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Windows&rdquo; nie wprowadza
+nikogo w&nbsp;błąd odnośnie charakteru i&nbsp;pochodzenia systemu. 
Skrócenie
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; do&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo; wprowadza w&nbsp;błą
d.</p>
+<p>
+Samo pytanie wprowadza w&nbsp;błąd, ponieważ&nbsp;GNU i&nbsp;Microsoft
+należą do&nbsp;odrębnych kategorii. Microsoft jest firmą, a&nbsp;GNU jest
+systemem operacyjnym.</p>
+</dd>
+
+<dt id="tools">Czy&nbsp;GNU nie jest tylko zestawem narzędzi 
programistycznych dołączonych
+do&nbsp;Linuksa? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#tools">#tools</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Gdy ludzie, którzy uważają że&nbsp;Linux to cały system operacyjny,
+jeżeli&nbsp;w ogóle usłyszą o projekcje GNU, często mają błędne 
wyobrażenie
+o tym, czym GNU jest. Mogą myśleć, że&nbsp;GNU to nazwa zbioru
+programów&ndash;często mówią o &bdquo;narzędziach 
programistycznych&rdquo;,
+ponieważ&nbsp;zbiór naszych narzędzi programistycznych zyskał własną
+popularność. Myśl, że&nbsp;&bdquo;GNU&rdquo; jest nazwą systemu
+operacyjnego, trudno pogodzić z&nbsp;całością wyobrażeń, w&nbsp;której 
ten
+system określany jest jako &bdquo;Linux&rdquo;. 
+<p>
+Projekt GNU został nazwany tak jak system operacyjny GNU&nbsp;&ndash;
+projekt ten ma stworzyć system GNU. (Przeczytaj <a
+href="/gnu/initial-announcement.html">pierwsze ogłoszenie z&nbsp;roku
+1983</a>.)</p>
+<p>
+Napisaliśmy takie programy jak GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH itd.,
+ponieważ&nbsp;potrzebowaliśmy ich dla systemu operacyjnego GNU. GCC, Zbiór
+Kompilatorów GNU (GNU Compiler Collection) to kompilator, który napisaliśmy
+dla systemu operacyjnego GNU. My, wielu ludzi pracujących nad&nbsp;Projektem
+GNU, stworzyliśmy również dla systemu GNU Ghostscript, GNUCash, GNU Chess
+i&nbsp;GNOME. </p>
+</dd>
+
+<dt id="osvskernel">Jaka jest różnica między systemem operacyjnym a&nbsp;ją
drem? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#osvskernel">#osvskernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+System operacyjny, w&nbsp;takim znaczeniu, w&nbsp;jakim my go używamy,
+oznacza zbiór programów wystarczających do&nbsp;tego, by używać komputera
+do&nbsp;różnorodnych zadań. Aby&nbsp;system operacyjny ogólnego
+przeznaczenia był kompletny, powinien umożliwić wykonanie wszystkich zadań,
+jakie wielu użytkowników chciałoby wykonać.
+<p>
+Jądro jest jednym z&nbsp;programów w&nbsp;systemie
+operacyjnym&ndash;programem, który przydziela zasoby maszyny innym
+uruchomionym programom. Jądro zajmuje się również uruchamianiem
+i&nbsp;zatrzymywaniem innych programów.</p>
+<p>
+Sprawę gmatwa to, że&nbsp;niektórzy ludzie używają określenia 
&bdquo;system
+operacyjny&rdquo; mając na&nbsp;myśli &bdquo;jądro&rdquo;. Obydwa sposoby
+użycia tego określenia mają długą historię. Użycie zwrotu &bdquo;system
+operacyjny&rdquo; przy opisywaniu &bdquo;jądra&rdquo; znajdywane jest
+w&nbsp;wielu książkach o projektowaniu systemów, poczynając od&nbsp;lat
+80. W&nbsp;tym samym czasie, w&nbsp;latach 80., określenie &bdquo;system
+operacyjny Unix&rdquo; rozumiano w&nbsp;ten sposób, że&nbsp;Unix zawierał
+wszystkie programy systemowe, a&nbsp;wersja Uniksa napisana w&nbsp;Berkeley
+zawierała nawet gry. Ponieważ&nbsp;chcieliśmy, by GNU był systemem
+uniksopodobnym, używamy terminu &bdquo;system operacyjny&rdquo; w&nbsp;ten
+sam sposób.</p>
+<p>
+W&nbsp;większości przypadków kiedy ludzie mówią o &bdquo;systemie
+operacyjnym Linux&rdquo; używają słów &bdquo;system operacyjny&rdquo;
+w&nbsp;tym samym znaczeniu co my: mają na&nbsp;myśli cały zbiór
+programów. Jeżeli&nbsp;to do&nbsp;tego się odnosicie, nazywajcie system
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Jeżeli&nbsp;macie na&nbsp;myśli tylko jądro, to
+wtedy &bdquo;Linux&rdquo; jest właściwą nazwą, ale&nbsp;proszę, mówcie
+również &bdquo;jądro&rdquo;, aby&nbsp;uniknąć dwuznaczności
+w&nbsp;określaniu, o którą część oprogramowania wam chodzi.</p>
+<p>
+Jeżeli&nbsp;wolicie używać jakiegoś innego terminu, takiego jak
+&bdquo;dystrybucja systemu&rdquo; zamiast &bdquo;system operacyjny&rdquo;,
+na&nbsp;określenie całego zbioru oprogramowania, to w&nbsp;porządku. Wtedy
+będziecie mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="house">Jądro systemu jest jak fundament domu. Jak dom może być 
prawie ukończony,
+kiedy nie posiada fundamentów? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#house">#house</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Jądro nie jest takie ważne jak fundamenty domu, ponieważ&nbsp;tworzenie
+systemu operacyjnego nie jest tak dużym przedsięwzięciem jak budowanie domu.
+
+<p>Dom zbudowany jest z&nbsp;wiele różnych malutkich pociętych 
i&nbsp;zebranych
+w&nbsp;jednym miejscu części. Muszą być ułożone razem od&nbsp;dołu
+do&nbsp;góry. Tak więc&nbsp;kiedy fundamenty nie zostały zbudowane, tak
+naprawdę żadne istotne części nie zostały zbudowane. Jedyne co macie to
+wielką dziurę w&nbsp;ziemi.</p>
+
+<p>
+Natomiast&nbsp;system operacyjny zawiera złożone komponenty, które mogą 
być
+rozbudowywane w&nbsp;dowolnym celu. Kiedy rozwinęliście większość
+komponentów, większość pracy została zrobiona. To jest o wiele więcej 
niż
+Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porównana do&nbsp;zwykłego
+domu. Jeżeli&nbsp;większość modułów Stacji Kosmicznej będzie
+na&nbsp;orbitach, lecz&nbsp;będą oczekiwały na&nbsp;kolejny istotny moduł,
+będzie to tym samym co system GNU w&nbsp;1992 roku.
 </p>
+</dd>
+
+<dt id="brain">Czy&nbsp;to nie jądro jest mózgiem systemu? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#brain">#brain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+System komputerowy nie jest taki jak ludzkie ciało i&nbsp;żadna jego część
+nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka.
+</dd>
+
+<dt id="kernelmost">Czy&nbsp;pisanie jądra nie jest większością pracy 
w&nbsp;tworzeniu systemu
+operacyjnego?<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#kernelmost">#kernelmost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo pracy.
+</dd>
+
+<dt id="afterkernel">Nazywamy system operacyjny tak jak jądro: Linux. 
Czy&nbsp;nie jest normalne
+nazywanie systemu tak jak nazywa się jądro? <span
+class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Taka praktyka wydaje się bardzo rzadka&ndash;nie znajdujemy przykładów
+innych niż błędne użycie nazwy &bdquo;Linux&rdquo;. Zazwyczaj system
+operacyjny jest rozwijany jako jeden jednolity projekt, a&nbsp;programiści
+wybierają nazwę dla systemu jako całości. Jądro zazwyczaj nie ma własnej
+nazwy, zamiast tego ludzie mówią &bdquo;jądro takiego-a-takiego [systemu
+operacyjnego]&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;takie-a-takie jądro&rdquo;.
+<p>
+Ponieważ&nbsp;te dwie konstrukcje językowe są używane zamiennie, wyrażenie
+&bdquo;jądro Linux&rdquo; łatwo może być [w języku angielskim] źle
+zrozumiane jako &bdquo;jądro Linuksa&rdquo; sugerując, że&nbsp;Linux musi
+być czymś więcej niż jądrem. Możecie uniknąć możliwości pomyłki 
przez
+mówienie lub&nbsp;pisanie &bdquo;jądro o nazwie Linux&rdquo;
+lub&nbsp;&bdquo;Linux, jądro&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="long">Nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; sprawia kłopot, bo&nbsp;jest
+za&nbsp;długa. Może zaproponujecie krótszą nazwę? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#long">#long</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Przez krótki czas próbowaliśmy używać nazwy "LiGNUx", która była połą
czeniem
+słów &bdquo;GNU&rdquo; i&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;. Reakcja na&nbsp;nią była
+bardzo zła. Ludzie częściej akceptowali określenie &bdquo;GNU/Linux&rdquo;.
+<p>
+Najkrótszą poprawną nazwą dla tego systemu operacyjnego jest
+&bdquo;GNU&rdquo;, jednak&nbsp;nazywamy go &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+z&nbsp;powodów podanych poniżej.</p>
+</dd>
+
+<dt id="justgnu">Skoro Linux został dodany do&nbsp;systemu GNU, 
czy&nbsp;byłoby błędem
+nazwanie systemu po&nbsp;prostu &bdquo;GNU&rdquo;? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#justgnu">#tylkognu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie byłoby to błędem, ale&nbsp;nie jest to najlepszy pomysł. Oto powody, 
dla
+których nazywamy tę wersję systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, a&nbsp;nie
+&bdquo;GNU&rdquo;:
+
+<ul>
+<li>
+To nie jest dokładnie GNU&nbsp;&ndash; system ten ma inne jądro (czyli
+Linuksa). Odróżnienie GNU/Linuksa od&nbsp;GNU jest w&nbsp;tej sytuacji
+użyteczne.</li>
+<li>
+To byłoby nie po&nbsp;dżentelmeńsku prosić ludzi o <em>zaprzestanie</em>
+uznawania wkładu Linusa Torvaldsa. Napisał on ważną część składową
+systemu. Chcemy uznania naszego wkładu w&nbsp;zapoczątkowanie
+i&nbsp;podtrzymywanie rozwoju systemu, ale&nbsp;to nie znaczy,
+że&nbsp;powinniśmy traktować Linusa w&nbsp;taki sposób, jak traktują nas
+ludzie nazywający system operacyjny &bdquo;Linuksem&rdquo;. Nie zgadzamy się
+z&nbsp;jego poglądami politycznymi, ale&nbsp;odnosimy się do&nbsp;tej
+różnicy zdań uczciwie i&nbsp;otwarcie. Nie próbujemy pozbawić Linusa 
uznania
+należnego mu za&nbsp;przyczynienie się do&nbsp;rozwoju systemu.</li>
+<li>
+Ponieważ&nbsp;wielu ludzi zna ten system operacyjny jako
+&bdquo;Linux&rdquo;, to gdy będziemy go nazywać &bdquo;GNU&rdquo;, mogą nie
+zorientować się, że&nbsp;mówimy o tym samym systemie. Jeżeli&nbsp;użyjemy
+nazwy &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, połączą to z&nbsp;tym, co słyszeli o 
systemie
+Linux.</li>
+</ul><p></p>
+</dd>
+
+<dt id="trademarkfee">Musiałbym uiścić opłatę, gdybym chciał użyć 
słowa &bdquo;Linux&rdquo;
+w&nbsp;nazwie swojego produktu; odnosi się to również do&nbsp;określenia
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Czy&nbsp;jeśli dla uniknięcia opłat używam
+&bdquo;GNU&rdquo; bez&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, to jest to nieuczciwe? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
+<dd>
+Nie ma nic złego w&nbsp;nazywaniu tego systemu
+&bdquo;GNU&rdquo;&nbsp;&ndash; w&nbsp;gruncie rzeczy tym właśnie
+jest. Oddanie także Linusowi Torvaldsowi należnej mu części uznania jest
+uprzejme, ale&nbsp;nie macie obowiązku płacić za&nbsp;przywilej wyrażenia
+swego uznania.
+<p>
+Zatem&nbsp;jeśli żeby uniknąć opłat za&nbsp;nazywanie go
+&bdquo;Linuksem&rdquo; chcecie określać ten system po&nbsp;prostu jako
+&bdquo;GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować.</p>
+</dd>
+
+<dt id="many">Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, 
czyniąc go takim,
+jaki jest dzisiaj: Tex, X11, Apache, Perl i&nbsp;wiele innych
+programów. Czy&nbsp;wasza argumentacja sugeruje, że&nbsp;powinniśmy
+uwzględnić również ich wkład? (Ale to doprowadziłoby do&nbsp;absurdalnie
+długich nazw) <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#many">#many</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Mówimy tylko, że&nbsp;powinniście wspomnieć również o głównym twórcy
+systemu. Głównym twórcą jest Projekt GNU, a&nbsp;system to zasadniczo GNU.
+<p>
+Jeżeli&nbsp;żywicie silniejsze przekonanie o potrzebie honorowania tych,
+którzy na&nbsp;to zasługują, być może uważacie, że&nbsp;niektórzy
+drugorzędni współpracownicy również zasługują na&nbsp;wspomnienie o nich
+w&nbsp;nazwie systemu. Jeżeli&nbsp;tak, to jesteśmy dalecy
+od&nbsp;argumentowania przeciw temu. Jeżeli&nbsp;uważacie, że&nbsp;X11
+zasługuje na&nbsp;wspomnienie w&nbsp;nazwie systemu i&nbsp;chcecie nazywać
+system GNU/X11/Linux, to róbcie tak. Jeżeli&nbsp;czujecie, że&nbsp;Perl aż
+się prosi o wspomnienie i&nbsp;chcecie pisać: GNU/Linux/Perl, to 
śmiało.</p>
+<p>
+Ponieważ&nbsp;długa nazwa typu GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv
+staje się absurdalna, musicie ustalić w&nbsp;pewnym miejscu próg
+i&nbsp;pominąć nazwy wielu innych drugorzędnych współpracowników. Nie ma
+żadnego w&nbsp;oczywisty sposób właściwego miejsca na&nbsp;ustawienie
+takiego progu, więc&nbsp;gdziekolwiek go ustawicie, nie będziemy się o to
+sprzeczać.</p>
+<p>
+Różne poziomy progowania prowadziłyby do&nbsp;różnych wyborów nazwy dla
+systemu. Jedyną nazwą, która nie wynika z&nbsp;rozważań o sprawiedliwości
+i&nbsp;uznawaniu zasług, jest &bdquo;Linux&rdquo;. Nie będzie sprawiedliwe
+uznanie zasług jednego drugorzędnego projektu mającego swój wkład (Linux)
+przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU).</p>
+</dd>
+
+<dt id="others">Wiele innych projektów wniosło swój wkład do&nbsp;systemu, 
czyniąc go takim,
+jaki jest dzisiaj, ale&nbsp;nie nalegają na&nbsp;nazywanie go
+XYZ/Linux. Czemu mielibyśmy traktować GNU w&nbsp;specjalny sposób? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#others">#others</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Programy powszechnie dołączane do&nbsp;dzisiejszego GNU/Linuksa zostały
+opracowane w&nbsp;ramach tysięcy różnych przedsięwzięć. Członkowie
+wszystkich tych projektów zasługują na&nbsp;uznanie za&nbsp;swój wkład,
+ale&nbsp;nie są głównymi twórcami systemu jako całości, więc&nbsp;nie
+proszą, żeby je jako takich honorowano.
 <p>
-GNU jest inne, bo jest wiêcej ni¿ tylko wniesionym do systemu programem, 
wiêcej ni¿ zbiorem wniesionych programów. GNU jest zrêbem, na bazie którego 
zbudowano ten system.</p>
+GNU jest inne, bo&nbsp;jest więcej niż tylko wniesionym do&nbsp;systemu
+programem, więcej niż zbiorem wniesionych programów. GNU jest zrębem,
+na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system.</p>
 </dd>
 
-<dt>
-    <strong><a href="#TOCmanycompanies" id="manycompanies">Wiele 
przedsiêbiorstw wnios³o swój wk³ad do systemu, czyni±c go takim, jaki jest 
dzisiaj; czy¿by to znaczy³o, ¿e powinni¶my go nazywaæ 
GNU/Redhat/Novell/Linux?</a></strong>
-</dt>
+<dt id="allsmall">GNU jest małym odłamem dzisiejszych systemów, 
więc&nbsp;dlaczego powinnyśmy
+o nim wspominać? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
 <dd>
+W&nbsp;2008 roku pakiety GNU stanowiły 15% &bdquo;głównego&rdquo;
+repozytorium dystrybucji gNewSense GNU/Linux. Linux stanowił 1,5%. Ten sam
+argument powinien Was przekonać do&nbsp;mówienia czegoś więcej, niż samo
+&bdquo;Linux&rdquo;.
+
 <p>
-GNU jest nieporównywalne z Red Hatem czy Novellem. Nie jest przedsiêbiorstwem, 
ani organizacj±, ani nawet dzia³alno¶ci±. GNU to system operacyjny. (Kiedy 
mówimy o&nbsp;Projekcie GNU, oznacza to projekt, którego celem jest rozwijanie 
systemu GNU). System GNU/Linux bazuje na GNU i&nbsp;dlatego GNU powinno siê 
pojawiæ w&nbsp;jego nazwie.
+GNU jest małym fragmentem dzisiejszego systemu, natomiast&nbsp;Linux jest
+jeszcze mniejszy. Lecz&nbsp;obie te części stanowią rdzeń systemu; system
+powstał poprzez&nbsp;ich połączenie. Tak więc&nbsp;nazwa
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa.
 </p>
+</dd>
+
+<dt id="manycompanies">Wiele przedsiębiorstw wniosło swój wkład 
do&nbsp;systemu, czyniąc go takim,
+jaki jest dzisiaj; czyżby to znaczyło, że&nbsp;powinniśmy go nazywać
+GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
 <p>
-Wiele z tego, co te firmy wnios³y do systemu GNU/Linux, stanowi kod wniesiony 
przez nie do rozmaitych pakietów GNU, np. GCC i GNOME. Nazywaj±c system 
GNU/Linuksem uhonorowuje siê te firmy na równi ze wszystkimi innymi twórcami 
GNU.
+GNU jest nieporównywalne z&nbsp;Red Hatem czy&nbsp;Novellem. Nie jest
+przedsiębiorstwem, ani&nbsp;organizacją, ani&nbsp;nawet działalnością. GNU
+to system operacyjny. (Kiedy mówimy o Projekcie GNU, oznacza to projekt,
+którego celem jest rozwijanie systemu GNU). System GNU/Linux bazuje
+na&nbsp;GNU i&nbsp;dlatego GNU powinno się pojawić w&nbsp;jego nazwie.
 </p>
+<p>
+Wiele z&nbsp;tego, co te firmy wniosły do&nbsp;systemu GNU/Linux, stanowi
+kod wniesiony przez nie do&nbsp;rozmaitych pakietów GNU, np. GCC
+i&nbsp;GNOME. Nazywając system GNU/Linuksem uhonorowuje się te firmy
+na&nbsp;równi ze wszystkimi innymi twórcami GNU. 
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyslash">Czemu piszecie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU 
Linux&rdquo;?
+<span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyslash">#whyslash</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Zgodnie z&nbsp;regułami języka angielskiego w&nbsp;konstrukcji &bdquo;GNU
+Linux&rdquo; słowo &bdquo;GNU&rdquo; modyfikuje słowo
+&bdquo;Linux&rdquo;. To może znaczyć albo&nbsp;&bdquo;jądro Linux
+w&nbsp;wersji GNU&rdquo;, albo&nbsp;&bdquo;Linux, który jest pakietem
+GNU&rdquo;. Żadne z&nbsp;tych dwóch znaczeń nie jest dobrym opisem sytuacji.
+<p>
+Linux nie jest pakietem GNU, to znaczy, nie był napisany pod&nbsp;patronatem
+Projektu GNU, ani&nbsp;nie był specjalnym wkładem do&nbsp;Projektu
+GNU. Linus Torvalds napisał Linuksa niezależnie, jako swój własny
+projekt. Znaczenie &bdquo;Linux, który jest pakietem GNU&rdquo; jest
+więc&nbsp;nieprawidłowe.</p>
+<p>
+Nie mamy na&nbsp;myśli odrębnej wersji GNU jądra Linux. Wolne dystrybucje
+GNU/Linuksa posiadają <a
+href="http://directory.fsf.org/project/linux";>oddzielną wersję Linuksa</a>,
+od&nbsp;kiedy &bdquo;standardowa&rdquo; wersja zawiera niewolne części
+firmware'u. Jeżeli&nbsp;byłyby one częścią projektu GNU, mogłyby 
wchodzić
+w&nbsp;skład &bdquo;GNU Linuksa&rdquo;, jednak&nbsp;nie chcemy używać takiej
+nazwy, ponieważ&nbsp;byłaby ona zbyt myląca.</p>
+<p>
+Mówimy o wersji GNU, systemu operacyjnego, wyróżniającej się tym,
+że&nbsp;używa Linuksa jako jądra. Ukośnik dobrze pasuje do&nbsp;tej
+sytuacji, ponieważ&nbsp;oznacza &bdquo;połączenie&rdquo;. (Przypomnijcie
+sobie &bdquo;Wejście/Wyjście&rdquo;). Ten system jest połączeniem GNU
+i&nbsp;Linuksa, stąd &bdquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+Są inne sposoby wyrażania &bdquo;połączenia&rdquo;. Jeżeli&nbsp;myślicie,
+że&nbsp;znak plusa jest bardziej oczywisty, używajcie go. W&nbsp;języku
+francuskim oczywisty jest myślnik:
+&bdquo;GNU-Linux&rdquo;. Po&nbsp;hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con
+Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyorder">Czemu forma &bdquo;GNU/Linux&rdquo; a&nbsp;nie 
&bdquo;Linux/GNU&rdquo;?
+<span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Wymienianie na&nbsp;pierwszym miejscu głównego wkładu jest słuszne
+i&nbsp;właściwe. Wkład do&nbsp;systemu wniesiony przez GNU jest nie tylko
+większy i&nbsp;wcześniejszy niż Linux. To my zaczęliśmy całą 
działalność.
+<p>
+Jeżeli&nbsp;jednak wolicie nazywać system &bdquo;Linux/GNU&rdquo;, to jest
+to i&nbsp;tak o wiele lepsze niż to, co ludzie zazwyczaj robią,
+czyli&nbsp;całkowite opuszczanie GNU i&nbsp;powodowanie przez to wrażenia,
+że&nbsp;cały system to Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames">Moja dystrybucja nazywa się &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; 
czy&nbsp;nie znaczy
+to, że&nbsp;to naprawdę jest Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#distronames">#distronames/a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Oznacza to, że&nbsp;ludzie tworzący dystrybucję &bdquo;Foobar 
Linux&rdquo;
+powielają powszechnie występujący błąd.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames1">Oficjalna nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar 
Linux&rdquo;;
+czy&nbsp;nie jest błędem nazywanie jej inaczej niż &bdquo;Linux&rdquo;?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
+
+<dd><p>Jeżeli&nbsp;ludziom tworzącym dystrybucję wolno zmienić 
&bdquo;GNU&rdquo;
+na&nbsp;&bdquo;Foobar Linux&rdquo;, to wolno wam zrobić to samo
+i&nbsp;nazwać ją &vdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Poprawienie pomyłki nie
+może być większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki.</p></dd>
+
+<dt id="companies">Czy&nbsp;poproszenie firm takich jak Mandrake, Red Hat 
i&nbsp;IBM by
+nazywały swoje dystrybucje &bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie dałoby lepszych
+rezultatów niż zwracanie się z&nbsp;tym do&nbsp;pojedynczych osób? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#companies">#companies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie dokonaliśmy wyboru jednego lub&nbsp;drugiego sposobu&ndash;&ndash;
+zwracamy się do&nbsp;firm, organizacji i&nbsp;indywidualnych osób
+z&nbsp;prośbą o rozprzestrzenianie informacji. Tak naprawdę to prosiliśmy o
+to wszystkie te trzy firmy. Mandrake czasami używa terminu
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;, ale&nbsp;IBM i&nbsp;Red Hat nie były skłonne
+do&nbsp;pomocy. Jeden z&nbsp;szefów wykonawczych powiedział &bdquo;To jest
+decyzja czysto komercyjna. Spodziewamy się zarobić więcej pieniędzy 
używając
+nazwy &lsquo;Linux&rsquo;&rdquo;. Innymi słowy, ta firma nie troszczyła się
+o to, co jest słuszne.
+<p>
+Nie możemy ich zmienić, ale&nbsp;nie jesteśmy z&nbsp;tych, co się poddają
+tylko dlatego, że&nbsp;droga [do celu] nie jest łatwa. Możecie nie mieć
+do&nbsp;swojej dyspozycji takich wpływów, jak IBM czy&nbsp;Red Hat,
+ale&nbsp;mimo to możecie pomóc. Razem możemy zmienić sytuację 
na&nbsp;tyle,
+że&nbsp;firmy będą zarabiały więcej nazywając system
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="reserve">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej zarezerwować nazwę 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla
+dystrybucji zawierających jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;końcu taki
+jest ideał projektu GNU. <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#reserve">#reserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Często stosowana praktyka dodawania nie-wolnego oprogramowania
+do&nbsp;systemu GNU/Linux jest poważnym problemem dla naszej wspólnoty. Uczy
+ona użytkowników, że&nbsp;nie-wolne oprogramowanie jest ok, i&nbsp;że
+używanie go jest w&nbsp;duchu &bdquo;Linuksa&rdquo;. Wiele Grup Użytkowników
+&bdquo;Linuksa&rdquo; czyni z&nbsp;pomagania użytkownikom w&nbsp;używaniu
+nie-wolnych dodatków część swojej misji i&nbsp;może nawet zaprasza
+sprzedawców, by przychodzili i&nbsp;oferowali użytkownikom swe towary. Grupy
+te przyjmują za&nbsp;cel np. &bdquo;pomaganie użytkownikom&rdquo;
+GNU/Linuksa (włączając w&nbsp;to pomoc w&nbsp;używaniu nie-wolnych 
aplikacji
+i&nbsp;sterowników), lub&nbsp;upowszechnianie systemu nawet za&nbsp;cenę
+wolności.
+<p>
+Pytanie brzmi: jak próbować to zmienić.</p>
+<p>
+Biorąc pod&nbsp;uwagę, że&nbsp;większa część wspólnoty używającej GNU
+z&nbsp;Linuksem nie zdaje sobie w&nbsp;tej chwili sprawy, że&nbsp;jest to
+GNU, wyparcie się przez nas takich zanieczyszczonych wersji, stwierdzenie,
+że&nbsp;to nie jest tak naprawdę GNU, nie nauczyłoby użytkowników, by
+bardziej doceniali wolność. Przesłanie, jakie chcielibyśmy im przekazać, 
nie
+dotarłoby do&nbsp;nich. Odpowiedzieliby przede wszystkim, że&nbsp;nie
+myśleli o tych systemach jako o GNU.</p>
+<p>
+Sposób na&nbsp;to, żeby użytkownicy dostrzegli powiązanie systemu
+z&nbsp;wolnością jest dokładnie odwrotny: trzeba informować ich,
+że&nbsp;wszystkie te wersje systemu <em>są</em> wersjami GNU,
+że&nbsp;wszystkie one są zbudowane na&nbsp;systemie, który istnieje dla
+wolności użytkowników. Gdy to zrozumieją, zaczną postrzegać dystrybucje
+zawierające nie-wolne oprogramowanie nie jako właściwe i&nbsp;prawidłowe
+&bdquo;wersje Linuksa&rdquo;, lecz&nbsp;jako wypaczone, rozcieńczone
+domieszkami wersje GNU.</p>
+<p>
+Tworzenie Grup Użytkowników GNU/Linuksa, które nazywają system GNU/Linuksem
+i&nbsp;przyjmują jako podstawę działalności ideały Projektu GNU, jest 
bardzo
+pożyteczne. Jeżeli&nbsp;Grupa Użytkowników Linuksa w&nbsp;waszej okolicy ma
+takie problemy jak opisane powyżej, proponujemy, żebyście
+albo&nbsp;przeprowadzili w&nbsp;grupie kampanię na&nbsp;rzecz zmiany
+orientacji (i nazwy) lub&nbsp;abyście założyli nową grupę. Ludzie, którzy
+skupiają się na&nbsp;powierzchownych celach, mają prawo do&nbsp;swoich
+poglądów, ale&nbsp;nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali.</p>
+</dd>
+
+<dt id="gnudist">Czemu nie stworzyć dystrybucji Linuksa w&nbsp;wykonaniu GNU 
(sic)
+i&nbsp;nazwać ją GNU/Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#gnudist">#gnudist</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Wszystkie dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; to tak naprawdę wersje systemu
+GNU z&nbsp;Linuksem jako jądrem. Celem używania określenia
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest przekazywanie tego punktu widzenia. Utworzenie
+nowej dystrybucji i&nbsp;nazwanie tylko jej &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+zaciemniłoby nasz cel, do&nbsp;którego dążymy.
+<p>
+Co do&nbsp;rozwijania dystrybucji GNU/Linuksa, to już raz to zrobiliśmy
+kiedy sponsorowaliśmy początki tworzenia Debiana GNU/Linuksa. Robienie tego
+jeszcze raz nie wydaje się teraz pożyteczne. Pociągałoby to za&nbsp;sobą
+dużo pracy i&nbsp;byłoby bezcelowe, chyba że&nbsp;ta nowa dystrybucja
+miałaby w&nbsp;porównaniu z&nbsp;innymi dystrybucjami dużą przewagę o
+znaczeniu praktycznym.</p>
+<p>
+W&nbsp;zamian za&nbsp;to pomagamy deweloperom 100% wolnych dystrybucji
+GNU/Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo.</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxgnu">Czemu nie stwierdzić, że&nbsp;&bdquo;Linux jest jądrem 
systemu GNU&rdquo;
+i&nbsp;udostępnić jakąś istniejącą wersję systemu GNU/Linux 
pod&nbsp;nazwą
+&bdquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linuxgnu">#linuxgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Zaadoptowanie Linuksa jako jądra GNU w&nbsp;1992 roku mogłoby być dobrym
+pomysłem. Gdybyśmy wtedy zdawali sobie sprawę jak długo potrwa stworzenie
+działającego systemu GNU Hurd, moglibyśmy to zrobić. (Niestety, to już
+wiedza po&nbsp;fakcie).
+<p>
+Jeżeli&nbsp;istniejącą wersję GNU/Linuksa przemianujemy
+na&nbsp;&bdquo;GNU&rdquo;, wtedy byłoby to coś w&nbsp;stylu zrobienia wersji
+systemu GNU i&nbsp;przemianowania go na&nbsp;&bdquo;Linuksa&rdquo; To nie
+byłoby w&nbsp;porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy.</p>
+</dd>
+
+<dt id="condemn">Czy&nbsp;na początku Projekt GNU potępił 
i&nbsp;sprzeciwił się używaniu
+nazwy Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#condemn">#condemn</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie zaadoptowaliśmy Linuksa jako nasze jądro, ale&nbsp;nie potępiliśmy
+ani&nbsp;nie sprzeciwiliśmy się temu. W&nbsp;1993 roku zaczęliśmy 
dyskutować
+o przygotowaniach do&nbsp;sponsorowania rozwoju Debiana
+GNU/Linuksa. Próbowaliśmy również współpracować z&nbsp;ludźmi, którzy
+zmieniali niektóre pakiety GNU, by mogły być używane
+z&nbsp;Linuksem. Chcieliśmy włączyć ich zmiany do&nbsp;standardowych 
wersji,
+tak by te pakiety GNU działały w&nbsp;połączeniu z&nbsp;Linuksem
+bez&nbsp;żadnych dodatkowych ustawień. Ale&nbsp;te zmiany były często
+nieprzenośne i&nbsp;robione ad-hoc. Musiały być uporządkowane przed ich
+dołączeniem.
+<p>
+Ludzie, którzy wprowadzali te zmiany okazywali małe zainteresowanie
+współpracą z&nbsp;nami. Jeden z&nbsp;nich powiedział nam nawet, 
że&nbsp;nie
+obchodzi go współpraca z&nbsp;Projektem GNU ponieważ&nbsp;on jest
+&bdquo;użytkownikiem Linuksa&rdquo;. To był szok, ponieważ&nbsp;ludzie,
+którzy przenosili pakiety GNU na&nbsp;inne systemy zazwyczaj chcieli
+współpracować z&nbsp;nami, byśmy uwzględniali ich zmiany. Jednak&nbsp;ci
+ludzie [pracujący nad&nbsp;Linuksem], rozwijający system, który bazował
+przede wszystkim na&nbsp;GNU, byli pierwszą (i do&nbsp;dziś praktycznie
+jedyną) grupą, która nie chciała z&nbsp;nami współpracować.</p>
+<p>
+To doświadczenie jako pierwsze pokazało nam, że&nbsp;ludzie nazywali wersję
+systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo;, i&nbsp;że to nieporozumienie utrudniało
+naszą pracę. Proszenie Was, abyście nazywali system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;
+jest naszą odpowiedzią na&nbsp;ten problem i&nbsp;na inne problemy wywołane
+błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="wait">Czemu czekaliście tak długo zanim zaczęliście prosić ludzi 
o używanie nazwy
+GNU/Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#wait">#wait</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Tak naprawdę nie czekaliśmy. Zaczęliśmy prywatne rozmowy na&nbsp;ten 
temat
+z&nbsp;twórcami oprogramowania i&nbsp;dystrybutorami w&nbsp;roku 1994
+i&nbsp;przeprowadziliśmy bardziej publiczną kampanię w&nbsp;roku
+1996. Będziemy kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allgpled">Czy&nbsp;konwencja GNU/<i>nazwa</i> powinna być stosowana 
do&nbsp;wszystkich
+programów udostępnianych na&nbsp;licencji GPL? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#allgpled">#allgpled</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nigdy nie mówimy o poszczególnych programach jako
+&bdquo;GNU/<i>nazwa</i>&rdquo;. Jeśli program jest pakietem GNU, możemy
+nazywać go &bdquo;GNU <i>nazwa</i>&rdquo;.
+<p>
+GNU, system operacyjny, jest stworzony z&nbsp;wielu różnych
+programów. Niektóre z&nbsp;programów znajdujących się w&nbsp;GNU były
+napisane jako część Projektu GNU lub&nbsp;stworzone specjalnie dla niego
+przez innych. To są pakiety GNU i&nbsp;często umieszczamy &bdquo;GNU&rdquo;
+w&nbsp;ich nazwie.</p>
+<p>
+Decyzja o udostępnieniu programu jako pakietu GNU należy do&nbsp;twórców
+programu. Jeżeli&nbsp;napisaliście program i&nbsp;chcielibyście, żeby był 
to
+pakiet GNU, napiszcie na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, abyśmy mogli ocenić 
Wasz
+program i&nbsp;zdecydować, czy&nbsp;jest on dla nas użyteczny.</p>
+<p>
+Byłoby nie w&nbsp;porządku umieszczać słowo GNU w&nbsp;nazwie każdego
+programu, który jest udostępniany na&nbsp;warunkach licencji
+GPL. Jeżeli&nbsp;napiszecie program i&nbsp;udostępnicie go na&nbsp;warunkach
+licencji GPL, to nie oznacza, że&nbsp;napisał go Projekt GNU lub&nbsp;że
+napisaliście go dla nas. Na&nbsp;przykład jądro Linux jest udostępnione
+na&nbsp;warunkach licencji GNU GPL, ale&nbsp;Linus nie napisał go jako
+części Projektu GNU&nbsp;&ndash; zrobił to niezależnie
+od&nbsp;nas. Jeżeli&nbsp;coś nie jest pakietem GNU, Projekt GNU nie może
+przypisywać sobie za&nbsp;to zasługi i&nbsp;umieszczanie &bdquo;GNU&rdquo;
+w&nbsp;nazwie programu byłoby niewłaściwe.</p>
+<p>
+W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;powyższej sytuacji zasługujemy
+na&nbsp;uznanie za&nbsp;system operacyjny GNU jako całość, chociaż nie
+za&nbsp;każdy program będący częścią systemu. System istnieje jako taki
+dzięki naszej determinacji i&nbsp;wytrwałości. Powstał w&nbsp;roku 1984,
+na&nbsp;lata przed początkami Linuksa.</p>
+<p>
+System operacyjny, w&nbsp;którym Linux stał się popularny, był
+w&nbsp;zasadzie taki sam jak system operacyjny GNU. Nie był dokładnie taki
+sam, ponieważ&nbsp;miał inne jądro, ale&nbsp;był prawie tym samym
+systemem. Był wariantem GNU. Był systemem GNU/Linux.</p>
+<p>
+Linux jest ciągle używany przede wszystkim w&nbsp;pochodnych tego
+systemu&ndash;w dzisiejszych wersjach systemu GNU/Linux. To, co stanowi o
+ich tożsamości, to GNU i&nbsp;Linux jako część centralna, a&nbsp;nie sam
+Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="unix">Skoro duża część idei GNU wywodzi się z&nbsp;Uniksa, 
czy&nbsp;GNU nie
+powinien uznać jego zasług używając słowa &bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej
+nazwie? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#unix">#unix</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Tak naprawdę żadna część GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa. Unix był (i 
nadal
+jest) prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem, więc&nbsp;użycie w&nbsp;GNU
+jakiegokolwiek kodu z&nbsp;Uniksa byłoby nielegalne. To nie jest zbieg
+okoliczności, to dlatego&nbsp;stworzyliśmy GNU: skoro nie można było
+swobodnie korzystać z&nbsp;Uniksa lub&nbsp;innego ówczesnego systemu
+operacyjnego, potrzebowaliśmy wolnego systemu by go zastąpić. Nie mogliśmy
+skopiować z&nbsp;Uniksa programów ani&nbsp;nawet ich części. Wszystko
+musiało być napisane od&nbsp;nowa.
+<p>
+Żadna część kodu w&nbsp;GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa, ale&nbsp;GNU jest
+systemem kompatybilnym z&nbsp;Uniksem. Z&nbsp;tego względu wiele pomysłów
+i&nbsp;specyfikacji istniejących w&nbsp;GNU pochodzi z&nbsp;Uniksa. Nazwa
+&bdquo;GNU&rdquo; jest humorystycznym sposobem oddania hołdu Uniksowi,
+wynikającym z&nbsp;hakerskiej tradycji rekursywnych akronimów, sięgającej
+lat 70.</p>
+<p>
+Pierwszym takim rekursywnym akronimem był TINT, &bdquo;TINT Is Not
+TECO&rdquo; [TINT To Nie TECO]. Autor programu TINT napisał kolejną
+implementację TECO (było ich już wiele, dostępnych dla różnych 
systemów),
+ale&nbsp;zamiast nazywać ją nudną nazwą typu &bdquo;takiczyinny 
TECO&rdquo;,
+wymyślił pomysłową, zabawną nazwę. (To właśnie znaczy hacking: <a
+href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>pomysłowość i&nbsp;dobra
+zabawa</a>).</p>
+<p>
+Nazwa spodobała się innym hakerom tak bardzo, że&nbsp;zaczęliśmy 
naśladować
+ten zwyczaj. Stało się tradycją, że&nbsp;gdy pisze się od&nbsp;podstaw
+program, który jest podobny do&nbsp;jakiegoś istniejącego programu (na
+przykład o nazwie &bdquo;Klever&rdquo;), można nadać mu nazwę 
w&nbsp;postaci
+rekursywnego akronimu, takiego jak &bdquo;MINK&rdquo;,
+czyli&nbsp;&bdquo;MINK Is Not Klever&rdquo; (&bdquo;MINK To Nie
+Klever&rdquo;). W&nbsp;myśl tej samej zasady nazwaliśmy naszego zastępcę
+Uniksa &bdquo;GNU's Not Unix&rdquo; (&bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo;).</p>
+<p>
+W&nbsp;przeszłości firma AT&T, która stworzyła Uniksa, nie chciała, by
+ktokolwiek nawiązywał do&nbsp;tej nazwy poprzez&nbsp;używanie słowa
+&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;nazwie podobnego systemu. AT&T nie chciała tego
+nawet jeżeli&nbsp;ten podobny system zawierał kod z&nbsp;Uniksa, nawet gdyby
+ten system był w&nbsp;99% Uniksem. AT&T tak bardzo nie chce takich nawiązań,
+że&nbsp;grozi pozwaniem sądowym za&nbsp;naruszenie prawa o znaku handlowym
+gdyby ktoś próbował w&nbsp;ten sposób uhonorować AT&T. To 
dlatego&nbsp;każda
+ze zmodyfikowanych wersji Uniksa (tak jak sam Unix prawnie zastrzeżonych),
+wyprodukowanych przez różne firmy komputerowe, miała jakąś inną 
nazwę.</p>
+</dd>
+
+<dt id="bsd">Czy&nbsp;powinniśmy również mówić &bdquo;GNU/BSD&rdquo;? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#bsd">#bsd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie nazywamy systemów BSD (FreeBSD itd.) systemami &bdquo;GNU/BSD&rdquo;,
+ponieważ&nbsp;to określenie nie pasuje do&nbsp;historii systemów BSD.
+<p>
+System BSD został stworzony jako nie-wolne oprogramowanie w&nbsp;latach
+80. przez Uniwersytet Kalifornijski w&nbsp;Berkeley (UC Berkeley)
+i&nbsp;stał się wolny we wczesnych latach 90. Dowolny istniejący dzisiaj
+wolny system operacyjny to prawie na&nbsp;pewno wariant systemu GNU
+lub&nbsp;odmiana systemu BSD.</p>
+<p>
+Ludzie czasami pytają czy&nbsp;BSD to też jest wariant GNU, taki jak
+GNU/Linux. Nie jest. Programiści BSD zostali zainspirowani do&nbsp;tego, by
+uczynić ich kod wolnym oprogramowaniem, przez przykład Projektu GNU. Wyraźne
+apele ze strony aktywistów GNU pomogły przekonać ich do&nbsp;rozpoczęcia
+tego procesu, lecz&nbsp;ich kod ma mało wspólnego z&nbsp;kodem GNU.</p>
+<p>
+Systemy BSD używają dziś niektórych pakietów GNU, tak jak system GNU
+i&nbsp;jego warianty używają niektórych programów BSD. Jednak&nbsp;są to 
dwa
+różne systemy, które ewoluowały oddzielnie. Twórcy oprogramowania BSD nie
+napisali jądra i&nbsp;nie dodali go do&nbsp;systemu GNU, więc&nbsp;nazwa
+GNU/BSD nie pasuje do&nbsp;tej sytuacji.</p>
+<p>
+Związek między systemem GNU/Linux i&nbsp;GNU jest o wiele bliższy
+i&nbsp;dlatego nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest dla niego właściwa.</p>
+<p>
+Istnieje wersja GNU, która używa jądra pochodzącego z&nbsp;NetBSD. Jej
+twórcy nazywają ją &bdquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, ale&nbsp;nazwa
+&bdquo;GNU/jądrosystemuNetBSD&rdquo; byłaby dokładniejsza,
+ponieważ&nbsp;NetBSD to cały system a&nbsp;nie tylko jądro. Nie jest to
+system BSD, ponieważ&nbsp;większość tego systemu jest taka jak system
+GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="othersys">Jeżeli&nbsp;zainstaluję narzędzia GNU w&nbsp;systemie 
Windows, czy&nbsp;to
+oznacza, że&nbsp;pracuję w&nbsp;systemie GNU/Windows? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#othersys">#othersys</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie w&nbsp;takim samym znaczeniu, jakie mamy na&nbsp;myśli mówiąc
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Narzędzia GNU są tylko częścią oprogramowania 
GNU,
+które jest tylko częścią systemu GNU, a&nbsp;pracowałyby one na&nbsp;innym
+kompletnym systemie operacyjnym, który nie ma żadnego wspólnego z&nbsp;GNU
+kodu [źródłowego]. Podsumowując, sytuacja jest zupełnie inna niż
+w&nbsp;przypadku GNU/Linuksa.
+</dd>
+
+<dt id="justlinux">Czy&nbsp;nie mogą istnieć systemy Linuksa bez&nbsp;GNU? 
<span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Istnieją systemy, w&nbsp;skład których wchodzi Linux bez&nbsp;GNU. Android
+jest tego przykładem.
+<p>
+Android jest systemem bardzo różniącym się od&nbsp;systemu GNU/Linux. Jest
+to spowodowane tym, iż nie posiada GNU, jedynie Linuksa. W&nbsp;efekcie
+stanowi całkowicie innym system. Jeżeli&nbsp;myślicie o całym systemie jak 
o
+&bdquo;Linuksie&rdquo;, koniecznym staje się powiedzenie czegoś w&nbsp;stylu
+&bdquo;Android zawiera Linuksa, ale&nbsp;to nie jest Linux,
+ponieważ&nbsp;nie posiada zwykłych linuksowych [sic] bibliotek
+oraz&nbsp;narzędzi [chodzi o system GNU].&rdquo; Android zawiera tak dużo
+Linuksa, jak GNU/Linux. To, czego nie zawiera, to GNU.</p>
+</dd>
+
+<dt id="helplinus">Czemu jednak&nbsp;nie nazwać systemu &bdquo;Linux&rdquo; 
i&nbsp;wzmocnić
+w&nbsp;ten sposób roli Linusa Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#helplinus">#helplinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linus Torvalds jest gwiazdą [posterboy] (inni wybrali to słowo, nie my), co
+służy jego celom, nie naszym. Jego celem jest uczynienie systemu bardziej
+popularnym i&nbsp;uważa, że&nbsp;wartość systemu dla społeczności polega
+tylko na&nbsp;praktycznych zaletach, jakie on oferuje: jego możliwościach,
+niezawodności i&nbsp;dostępności. Linus nigdy nie był zwolennikiem <a
+href="/philosophy/why-free.html">wolności współpracy</a> jako zasady
+etycznej, i&nbsp;dlatego ludzie nie łączą nazwy &bdquo;Linux&rdquo;
+z&nbsp;tą zasadą.
+<p>
+Linus publicznie stwierdza, że&nbsp;nie zgadza się z&nbsp;ideałami ruchu
+wolnego oprogramowania. Przez wiele lat rozwijał w&nbsp;swojej pracy
+nie-wolne oprogramowanie (i powiedział o tym przed dużą publicznością
+na&nbsp;pokazie &bdquo;Linux&rdquo;World) i&nbsp;zachęca
+kolegów-programistów, żeby pracując z&nbsp;nim nad&nbsp;jądrem Linux 
używali
+nie-wolnego oprogramowania. Posuwa się nawet dalej i&nbsp;gani ludzi, którzy
+mówią, że&nbsp;inżynierowie i&nbsp;naukowcy powinni rozważać społeczne
+konsekwencje swojej pracy. Odrzuca w&nbsp;ten sposób lekcję, której
+społeczeństwo nauczyło się po&nbsp;skonstruowaniu bomby atomowej.</p>
+<p>
+Nie ma nic złego w&nbsp;pisaniu wolnych programów motywowanym chęcią nauki
+i&nbsp;zabawy. Jądro, które Linus napisał z&nbsp;tych powodów było ważnym
+wkładem dla naszej wspólnoty. Ale&nbsp;takie motywy nie są powodem, dla
+którego istnieje kompletny wolny system operacyjny GNU/Linux i&nbsp;nie
+zabezpieczą w&nbsp;przyszłości naszej wolności. Społeczeństwo musi o tym
+wiedzieć. Linus ma prawo lansować swoje poglądy, jednak&nbsp;ludzie powinni
+mieć świadomość, że&nbsp;system operacyjny, o którym mowa, wywodzi się
+z&nbsp;ideałów wolności, a&nbsp;nie z&nbsp;jego poglądów.</p>
 </dd>
 
+<dt id="claimlinux">Czy&nbsp;nie jest złem oznaczanie pracy Linusa Torvaldsa 
jako GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#claimlinux">#claimlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To byłoby nieuczciwe, dlatego&nbsp;tego nie robimy. Rezultatem pracy
+Torvaldsa jest Linux, jądro. Staramy się nie przypisywać wyników pracy
+Torvaldsa Projektowi GNU lub&nbsp;oznaczać jej jako &bdquo;GNU&rdquo; Kiedy
+mówimy o całym systemie, nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; oddaje mu należną
+część.
+</dd>
+
+
+<dt id="linusagreed">Czy&nbsp;Linus Torvalds zgadza się z&nbsp;twierdzeniem, 
że&nbsp;Linux to
+tylko jądro? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Przyznał się do&nbsp;tego na&nbsp;samym początku. Uwagi do&nbsp;wydania
+najwcześniejszego Linuksa mówiły, <a
+href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>
+&bdquo;Większość narzędzi używanym wraz z&nbsp;linuksem są 
oprogramowaniem
+GNU i&nbsp;są wydane na&nbsp;licencji GNU copyleft. Te narzędzia nie są
+w&nbsp;dystrybucji&nbsp;&ndash; aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, zapytaj mnie
+(albo GNU)&rdquo;</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="lost">Bitwa już jest przegrana&nbsp;&ndash; społeczność już 
zdecydowała i&nbsp;my
+nie możemy tego zmienić, więc&nbsp;po co jeszcze o tym myśleć? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To nie jest bitwa, tylko kampania edukacyjna. Nazwa systemu operacyjnego to
+nie jest jednorazowa decyzja podjęta w&nbsp;jednej chwili przez
+&bdquo;społeczność&rdquo;&nbsp;&ndash; każda osoba, każda organizacja 
może
+zdecydować jakiej nazwy używać. Nie możecie kazać innym mówić:
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;, ale&nbsp;możecie sami zdecydować się
+na&nbsp;nazywanie systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam.
+</dd>
+
+<dt id="whatgood">Społeczność już zdecydowała i&nbsp;my nie możemy tego 
zmienić, więc&nbsp;co
+to da, że&nbsp;ja będę mówić &bdquo;GNU/Linux&rdquo;? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#whatgood">#whatgood</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To nie jest sytuacja typu &bdquo;wszystko lub&nbsp;nic&rdquo;. Poprawne
+i&nbsp;niepoprawne wzorce są w&nbsp;różnym stopniu rozpowszechniane przez
+różnych ludzi. Jeżeli&nbsp;będziecie nazywali system
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;, pomożecie innym poznać prawdziwą historię,
+pochodzenie i&nbsp;cel istnienia tego systemu operacyjnego. Nie jesteście
+w&nbsp;stanie sami poprawiać wszędzie tej błędnej nazwy, nie bardziej niż
+my, ale&nbsp;możecie w&nbsp;tym pomóc. Jeśli tylko kilkaset osób zauważy,
+że&nbsp;używacie terminu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nauczycie znaczną liczbę
+ludzi przy małym nakładzie pracy. Niektórzy z&nbsp;nich powiedzą innym
+ludziom o poprawnej nazwie.
+</dd>
+
+<dt id="explain">Czy&nbsp;nie byłoby lepiej nazywać system 
&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyć o
+jego pochodzeniu w&nbsp;krótkim omówieniu? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#explain">#explain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Doceniamy Wasz wysiłek jeżeli&nbsp;pomagacie nam wyjaśniając w&nbsp;ten
+sposób kwestię nazwy systemu, jednak&nbsp;to nie jest najlepsza metoda. Nie
+jest tak efektywna jak nazywanie systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo; i&nbsp;nie
+jest wydajna pod&nbsp;względem czasowym.
+<p>
+Nie jest efektywna, ponieważ&nbsp;wyjaśnienie kwestii nazwy systemu może nie
+zakorzenić się w&nbsp;świadomości i&nbsp;z pewnością nie rozpropaguje
+się. Niektórzy z&nbsp;ludzi, którzy słuchają waszego tłumaczenia będą
+uważali i&nbsp;mogą nauczyć się, jakie jest prawdziwe pochodzenie systemu
+operacyjnego. Ale&nbsp;jest mało prawdopodobne, by powtórzyli innym wasze
+objaśnienie, gdy będą mówić o systemie. Prawdopodobnie ludzie ci nazwą go
+&bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;niechcący będą dalej rozprzestrzeniać 
niepoprawne
+informacje.</p>
+<p>
+Metoda ta nie jest wydajna, ponieważ&nbsp;zajmuje znacznie więcej
+czasu. Mówienie i&nbsp;pisanie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zajmie wam tylko
+kilka sekund, a&nbsp;nie minut, dziennie. W&nbsp;ten sposób macie okazję
+dotrzeć do&nbsp;większej ilości osób. Czynienie rozróżnienia między 
Linuksem
+i&nbsp;GNU/Linuksem kiedy piszecie i&nbsp;mówicie jest niewątpliwie
+najłatwiejszym sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU.</p>
+</dd>
+
+<dt id="treatment">Niektórzy ludzie śmieją się z&nbsp;was kiedy prosicie 
ich o nazywanie
+systemu: GNU/Linux. Czemu narażacie się na&nbsp;takie traktowanie? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#treatment">#treatment</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; powoduje, że&nbsp;ludzie mają błędne
+pojęcie na&nbsp;temat historii systemu i&nbsp;powodów jego
+istnienia. Ludzie, którzy śmieją się z&nbsp;naszej prośby prawdopodobnie
+przyjęli to błędne pojęcie i&nbsp;myślą, że&nbsp;to, co zrobiliśmy my,
+wykonał Linus. Śmieją się więc&nbsp;z nas kiedy mówimy, że&nbsp;to nasza
+zasługa. Gdyby znali prawdę, prawdopodobnie nie śmialiby się.
+<p>
+Czemu ryzykujemy wysuwając żądanie, za&nbsp;które czasami ludzie nas
+wyśmiewają? Ponieważ&nbsp;często ma to pożyteczne skutki, które pomagają
+Projektowi GNU. Aby&nbsp;osiągnąć nasz cel będziemy podejmować ryzyko
+niezasłużonych obelg.</p>
+<p>
+Jeżeli&nbsp;będziecie świadkami zajścia tak ironicznie niesprawiedliwej
+sytuacji, proszę, nie bądźcie obojętni. Nauczcie tych śmiejących się 
ludzi
+prawdziwej wersji historii. Kiedy dowiedzą się, czemu nasze żądanie jest
+usprawiedliwione, ci z&nbsp;nich, którzy mają choć&nbsp;trochę rozsądku,
+przestaną się śmiać.</p>
+</dd>
+
+<dt id="alienate">Niektórzy ludzie potępiają was kiedy prosicie ich o 
nazywanie systemu:
+GNU/Linux. Czy&nbsp;nie tracicie na&nbsp;tym, że&nbsp;ich zrażacie? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#alienate">#alienate</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie bardzo. Ludzie, którzy nie doceniają naszej roli w&nbsp;rozwijaniu
+systemu, raczej nie zrobią wiele, by nam pomóc. Jeżeli&nbsp;wykonują jaką
ś
+pracę przybliżającą nas do&nbsp;celu, taką jak wypuszczanie na&nbsp;rynek
+wolnego oprogramowania, robią to prawdopodobnie z&nbsp;innych, niezwiązanych
+z&nbsp;nami powodów, a&nbsp;nie dlatego, że&nbsp;ich o to
+prosiliśmy. Równocześnie poprzez&nbsp;pokazywanie ludziom, że&nbsp;naszą
+pracę wykonał ktoś inny, podważają naszą możliwość pozyskania pomocy 
innych
+ludzi.
+<p>
+Nie ma sensu martwić się tym, że&nbsp;zrażamy ludzi, którzy już teraz 
nie są
+skłonni do&nbsp;współpracy. Skazywalibyśmy się na&nbsp;porażkę, 
gdybyśmy
+powstrzymywali się od&nbsp;poprawiania dużego błędu tylko dlatego,
+że&nbsp;moglibyśmy rozgniewać tym ludzi, którzy ten błąd
+utrwalają. Dlatego&nbsp;nadal będziemy próbowali poprawiać błędne 
używanie
+nazwy.</p>
+</dd>
+
+<dt id="rename">Niezależnie od&nbsp;waszego wkładu, czy&nbsp;jest możliwa 
zmiana nazwy
+systemu operacyjnego? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#rename">#rename</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie zmieniamy nazwy niczego. Nazywaliśmy ten system &bdquo;GNU&rdquo;
+od&nbsp;początku jego tworzenia w&nbsp;roku 1983. Ludzie, którzy próbowali
+przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego 
robić.</dd>
+
+<dt id="force">Czy&nbsp;nie jest złym zmuszanie ludzi do&nbsp;nazywania 
systemu
+&bdquo;GNU/Linuksem&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#force">#force</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Złym byłoby zmuszanie ich do&nbsp;tego, czego nie robimy. Mówimy
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo; na&nbsp;system i&nbsp;[jedynie] prosimy Was o
+czynienie tego samego.
+</dd>
+
+<dt id="whynotsue">Czemu nie pozywać do&nbsp;sądu ludzi, którzy nazywają 
cały system
+&bdquo;Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#whynotsue">#whynotsue</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie ma żadnych podstaw prawnych do&nbsp;tego, by ich pozywać do&nbsp;sądu,
+ale&nbsp;ponieważ wierzymy w&nbsp;wolność słowa, nie chcielibyśmy robić 
tego
+tak czy&nbsp;owak. Prosimy ludzi o nazywanie systemu
+&bdquo;GNU/Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić.
+</dd>
+
+<dt id="require">Czy&nbsp;nie powinniście umieścić w&nbsp;treści licencji 
GNU GPL punktu,
+który wymagałby nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#require">#require</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Celem licencji GNU GPL jest chronienie wolności użytkowników
+[oprogramowania] przed tymi, którzy mogliby tworzyć prawnie zastrzeżone
+wersje wolnego oprogramowania. Prawdą jest, że&nbsp;ci, którzy nazywają
+system &bdquo;Linuksem&rdquo;, często robią rzeczy ograniczające wolność
+użytkowników, takie jak dołączanie do&nbsp;GNU/Linuksa nie-wolnego
+oprogramowania lub&nbsp;nawet tworzenie nie-wolnego oprogramowania,
+dołączanego potem do&nbsp;GNU/Linuksa. Jednak&nbsp;akt nazywania systemu
+&bdquo;Linuksem&rdquo; sam w&nbsp;sobie nie odbiera użytkownikom ich
+wolności. Wydaje się niewłaściwe używanie licencji GPL do&nbsp;narzucania
+tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system.
+</dd>
+
+<dt id="BSDlicense">Od&nbsp;kiedy sprzeciwiliście się oryginalnej licencji 
BSD wymagającej
+uznania wkładu Uniwersytetu w&nbsp;Kalifornii, czy&nbsp;nie jest zakłamaniem
+żądanie uznania dla Projektu GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#BSDlicense">#BSDlicense</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Byłoby zakłamaniem gdyby licencja wymagała używania nazwy GNU/Linux, czego
+nie robimy. My tylko <em>prosimy</em> Was o uznanie, na&nbsp;które
+zasługujemy.
+</dd>
+
+<dt id="deserve">Skoro nie umieściliście w&nbsp;licencji GNU GPL punktu 
wymagającego
+od&nbsp;ludzi nazywania systemu &bdquo;GNU&rdquo;, to zasłużyliście
+na&nbsp;swoją obecną sytuację. Czemu się teraz skarżycie? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To pytanie przyjmuje z&nbsp;góry dosyć kontrowersyjną przesłankę etyczną:
+jeżeli&nbsp;ludzie nie zmuszą was do&nbsp;traktowania ich sprawiedliwie, to
+jesteście upoważnieni do&nbsp;wykorzystania ich tak jak chcecie. Innymi
+słowy zakłada, że&nbsp;siła stanowi o słuszności.
+<p>
+Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem.</p>
+</dd>
+
+<dt id="contradict">Czy&nbsp;nie wyszlibyście lepiej na&nbsp;tym, gdybyście 
nie sprzeciwiali się
+temu, w&nbsp;co wierzy tylu ludzi? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#contradict">#contradict</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie sądzimy, że&nbsp;powinniśmy podążać za&nbsp;dużą ilością ludzi, 
którzy
+zostali wprowadzeni w&nbsp;błąd. Mamy nadzieję, że&nbsp;Wy też dojdziecie
+do&nbsp;wniosku, że&nbsp;prawda jest ważna.
+<p>
+Nie moglibyśmy nigdy stworzyć wolnego systemu operacyjnego, gdybyśmy
+wcześniej nie zaprzeczyli przekonaniu podzielanemu przez większość ludzi,
+że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe
+i&nbsp;akceptowalne.</p>
+</dd>
+
+<dt id="somanyright">Skoro tylu ludzi używa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to 
czy&nbsp;nie sprawia
+to, że&nbsp;to określenie jest poprawne? <span
+class="anchor-reference-id">(<a 
href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą.
+</dd>
+
+<dt id="winning">Wielu ludzi zwraca uwagę na&nbsp;to, co jest dla nich 
dogodne lub&nbsp;kto
+wygrywa, a&nbsp;nie na&nbsp;argumenty o dobru lub&nbsp;złu. Czy&nbsp;nie
+możecie zyskać większego poparcia z&nbsp;ich strony w&nbsp;inny sposób?
+<span class="anchor-reference-id">(<a href="#winning">#winning</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Zwracanie uwagi tylko na&nbsp;to, co jest dogodne lub&nbsp;kto wygrywa, jest
+amoralnym podejściem do&nbsp;życia. Nie-wolne oprogramowanie jest przykładem
+takiego amoralnego podejścia. Nie-wolne oprogramowanie dobrze prosperuje
+dzięki takiemu podejściu. Na&nbsp;dłuższą metę nagięcie się 
do&nbsp;takiego
+poglądu byłoby więc&nbsp;doprowadzeniem się do&nbsp;przegranej. Będziemy
+dalej mówić posługując się kategoriami dobra i&nbsp;zła.
+<p>
+Mamy nadzieję, że&nbsp;należycie do&nbsp;ludzi, dla których liczy się
+kwestia dobra i&nbsp;zła.</p>
+</dd>
 
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhyslash" id="whyslash">Czemu piszecie 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; zamiast &bdquo;GNU Linux&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Zgodnie z regu³ami jêzyka angielskiego w konstrukcji
-    &bdquo;GNU Linux&rdquo; s³owo &bdquo;GNU&rdquo; modyfikuje s³owo
-    &bdquo;Linux&rdquo;. To mo¿e znaczyæ albo &bdquo;j±dro Linux
-    w&nbsp;wersji GNU&rdquo;, albo &bdquo;Linux, który jest pakietem 
GNU&rdquo;.
-    ¯adne z&nbsp;tych dwóch znaczeñ nie jest dobrym opisem sytuacji.
-    <p>
-    Linux nie jest pakietem GNU, to znaczy, nie by³ napisany pod
-    patronatem Projektu GNU, ani nie by³ specjalnym wk³adem do
-    Projektu GNU. Linus Torvalds napisa³ Linuksa niezale¿nie, jako swój
-    w³asny projekt. Znaczenie &bdquo;Linux, który jest pakietem
-    GNU&rdquo; jest wiêc nieprawid³owe.
-    </p>
-    <p>
-    Nie mamy na my¶li odrêbnej wersji GNU j±dra Linux. Projekt GNU nie ma
-    oddzielnej wersji Linuksa. Systemy GNU/Linux nie u¿ywaj± innej wersji
-    Linuksa. G³ówne zastosowanie Linuksa to te systemy, a&nbsp;standardowa
-    wersja Linuksa jest rozwijana dla nich. &bdquo;Wersja GNU j±dra 
Linux&rdquo;
-    równie¿ nie jest poprawnym okre¶leniem.
-    </p>
-    <p>
-    Mówimy o wersji GNU,
-    systemu operacyjnego, wyró¿niaj±cej siê tym, ¿e u¿ywa
-    Linuksa jako j±dra. Uko¶nik dobrze pasuje do tej sytuacji, poniewa¿
-    oznacza &bdquo;po³±czenie&rdquo;. (Przypomnijcie sobie
-    &bdquo;Wej¶cie/Wyj¶cie&rdquo;). Ten system jest po³±czeniem GNU
-    i&nbsp;Linuksa, st±d &bdquo;GNU/Linux&rdquo;.
-    </p>
-    <p>
-    S± inne sposoby wyra¿ania &bdquo;po³±czenia&rdquo;. Je¿eli my¶licie,
-    ¿e znak plusa jest bardziej oczywisty, u¿ywajcie go. W&nbsp;jêzyku 
francuskim
-    oczywisty jest my¶lnik: &bdquo;GNU-Linux&rdquo;. Po hiszpañsku czasami
-    mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhyorder" id="whyorder">Czemu forma 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; a nie &quot;Linux/GNU&quot;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Wymienianie na pierwszym miejscu g³ównego wk³adu jest s³uszne
-    i&nbsp;w³a¶ciwe. Wk³ad do systemu wniesiony przez GNU jest nie tylko
-    wiêkszy i&nbsp;wcze¶niejszy ni¿ Linux. To my zaczêli¶my ca³±
-    dzia³alno¶æ.
-    <p>
-    Je¿eli jednak wolicie nazywaæ system &bdquo;Linux/GNU&rdquo;, to
-    jest to i&nbsp;tak o&nbsp;wiele lepsze ni¿ to, co ludzie zazwyczaj 
robi±,
-    czyli ca³kowite opuszczanie GNU i&nbsp;powodowanie przez to wra¿enia, ¿e
-    ca³y system to Linux.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt><strong><a href="#TOCdistronames" id="distronames">Moja dystrybucja 
nazywa siê &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy nie znaczy to, ¿e to naprawdê jest 
Linux?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Oznacza to, ¿e ludzie tworz±cy dystrybucjê &bdquo;Foobar Linux&rdquo;
-    powielaj± powszechnie wystêpuj±cy b³±d.
-    </dd>
-
-    <dt><strong><a href="#TOCdistronames1" id="distronames1">Oficjalna 
nazwa mojej dystrybucji to &bdquo;Foobar Linux&rdquo;; czy nie jest b³êdem 
nazywanie jej inaczej ni¿ &bdquo;Linux&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Je¿eli ludziom tworz±cym dystrybucjê wolno zmieniæ &bdquo;GNU&rdquo;
-    na &bdquo;Foobar Linux&rdquo;, to wolno wam zrobiæ to samo i&nbsp;nazwaæ
-    j± &vdquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Poprawienie pomy³ki nie mo¿e byæ
-    wiêkszym b³êdem ni¿ by³o pope³nienie tej pomy³ki.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCcompanies" id="companies">Czy poproszenie firm 
takich jak Mandrake, Red Hat i&nbsp;IBM by nazywa³y swoje dystrybucje 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo; nie da³oby lepszych rezultatów ni¿ zwracanie siê 
z&nbsp;tym do pojedynczych osób?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie dokonali¶my wyboru jednego lub drugiego sposobu&nbsp;&mdash; 
zwracamy
-    siê do firm, organizacji i&nbsp;indywidualnych osób
-    z&nbsp;pro¶b± o&nbsp;rozprzestrzenianie informacji. Tak naprawdê to
-    prosili¶my o&nbsp;to wszystkie te trzy firmy. Mandrake czasami u¿ywa
-    terminu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, ale IBM i&nbsp;Red Hat nie by³y sk³onne
-    do pomocy. Jeden z&nbsp;szefów wykonawczych powiedzia³ &bdquo;To
-    jest decyzja czysto komercyjna. Spodziewamy siê zarobiæ wiêcej
-    pieniêdzy u¿ywaj±c nazwy &raquo;Linux&laquo;&rdquo;. Innymi s³owy,
-    ta firma nie troszczy³a siê o&nbsp;to, co jest s³uszne.
-    <p>
-    Nie mo¿emy ich
-    zmieniæ, ale nie jeste¶my z&nbsp;tych, co siê poddaj± tylko dlatego,
-    ¿e droga [do celu] nie jest ³atwa. Mo¿ecie nie mieæ do swojej
-    dyspozycji takich wp³ywów, jak IBM czy Red Hat, ale mimo to
-    mo¿ecie pomóc. Razem mo¿emy zmieniæ sytuacjê na tyle, ¿e
-    firmy bêd± zarabia³y wiêcej nazywaj±c system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCreserve" id="reserve">Czy nie by³oby lepiej 
zarezerwowaæ nazwê &bdquo;GNU/Linux&rdquo; dla dystrybucji zawieraj±cych 
jedynie wolne oprogramowanie? W&nbsp;koñcu taki jest idea³ projektu 
GNU.</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Czêsto stosowana praktyka dodawania nie-wolnego oprogramowania do 
systemu
-    GNU/Linux jest powa¿nym problemem dla naszej wspólnoty. Uczy
-    ona u¿ytkowników, ¿e nie-wolne oprogramowanie jest ok, i&nbsp;¿e
-    u¿ywanie go jest w&nbsp;duchu &bdquo;Linuksa&rdquo;. Wiele Grup
-    U¿ytkowników &bdquo;Linuksa&rdquo; czyni z&nbsp;pomagania
-    u¿ytkownikom w&nbsp;u¿ywaniu nie-wolnych dodatków czê¶æ
-    swojej misji i&nbsp;mo¿e nawet zaprasza sprzedawców, by
-    przychodzili i&nbsp;oferowali u¿ytkownikom swe towary. Grupy te
-    przyjmuj± za cel np.&nbsp;&bdquo;pomaganie u¿ytkownikom&rdquo; 
GNU/Linuksa
-    (w³±czaj±c w&nbsp;to pomoc w&nbsp;u¿ywaniu nie-wolnych aplikacji 
i&nbsp;sterowników),
-    lub upowszechnianie systemu nawet za cenê wolno¶ci.
-    <p>
-    Pytanie brzmi: jak próbowaæ to zmieniæ.
-    </p>
-    <p>
-    Bior±c pod uwagê, ¿e wiêksza czê¶æ wspólnoty u¿ywaj±cej GNU
-    z&nbsp;Linuksem nie zdaje sobie w&nbsp;tej chwili sprawy, ¿e
-    jest to GNU, wyparcie siê przez nas takich zanieczyszczonych
-    wersji, stwierdzenie, ¿e to nie jest tak naprawdê GNU,
-    nie nauczy³oby u¿ytkowników, by bardziej doceniali wolno¶æ.
-    Przes³anie, jakie chcieliby¶my im przekazaæ, nie dotar³oby do nich.
-    Odpowiedzieliby przede wszystkim, ¿e nie my¶leli o&nbsp;tych
-    systemach jako o&nbsp;GNU.
-    </p>
-    <p>
-    Sposób na to, ¿eby u¿ytkownicy dostrzegli powi±zanie systemu
-    z&nbsp;wolno¶ci± jest dok³adnie odwrotny:
-    trzeba informowaæ ich, ¿e wszystkie te wersje systemu
-    <em>s±</em> wersjami GNU, ¿e wszystkie one s± zbudowane
-    na systemie, który istnieje dla wolno¶ci u¿ytkowników.
-    Gdy to zrozumiej±, zaczn± postrzegaæ dystrybucje zawieraj±ce
-    nie-wolne oprogramowanie nie jako w³a¶ciwe i&nbsp;prawid³owe
-    &bdquo;wersje Linuksa&rdquo;, lecz jako wypaczone,
-    rozcieñczone domieszkami wersje GNU.
-    </p>
-    <p>
-    Tworzenie Grup U¿ytkowników GNU/Linuksa, które nazywaj± system
-    GNU/Linuksem i&nbsp;przyjmuj± jako podstawê dzia³alno¶ci idea³y
-    Projektu GNU, jest bardzo po¿yteczne. Je¿eli Grupa U¿ytkowników
-    Linuksa w&nbsp;waszej okolicy ma takie problemy jak opisane powy¿ej,
-    proponujemy, ¿eby¶cie albo przeprowadzili w&nbsp;grupie kampaniê na
-    rzecz zmiany orientacji (i&nbsp;nazwy) lub aby¶cie za³o¿yli now±
-    grupê. Ludzie, którzy skupiaj± siê na powierzchownych
-    celach, maj± prawo do swoich pogl±dów, ale nie pozwólcie
-    im, by was w&nbsp;to wci±gali.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCgnudist" id="gnudist">Czemu nie stworzyæ 
dystrybucji Linuksa w wersji GNU (sic) i&nbsp;nazwaæ j± GNU/Linux?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Wszystkie dystrybucje &bdquo;Linuksa&rdquo; to tak naprawdê wersje
-    systemu GNU z&nbsp;Linuksem jako j±drem. Celem u¿ywania okre¶lenia
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest przekazywanie tego punktu widzenia.
-    Utworzenie nowej dystrybucji i&nbsp;nazwanie tylko jej
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zaciemni³oby nasz cel, do którego d±¿ymy.
-    <p>
-    Co do rozwijania dystrybucji GNU/Linuksa, to ju¿ raz to zrobili¶my kiedy
-    sponsorowali¶my pocz±tki tworzenia Debiana GNU/Linuksa. Robienie
-    tego jeszcze raz nie wydaje siê teraz po¿yteczne. Poci±ga³oby to
-    za sob± du¿o pracy i&nbsp;by³oby bezcelowe, chyba ¿e ta nowa
-    dystrybucja mia³aby w&nbsp;porównaniu z&nbsp;innymi dystrybucjami
-    du¿± przewagê o&nbsp;znaczeniu praktycznym.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOClinuxgnu" id="linuxgnu">Czemu nie stwierdziæ, ¿e 
&bdquo;Linux jest j±drem systemu GNU&rdquo; i&nbsp;udostêpniæ jak±¶ istniej±c± 
wersjê systemu GNU/Linux pod nazw± &bdquo;GNU&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Zaadoptowanie Linuksa jako j±dra GNU w 1992
-    roku mog³oby byæ dobrym pomys³em. Gdyby¶my wtedy zdawali sobie
-    sprawê jak d³ugo potrwa stworzenie dzia³aj±cego systemu GNU
-    Hurd, mogliby¶my to zrobiæ. (Niestety, to ju¿ wiedza po fakcie).
-    Dzisiaj, gdy GNU Hurd ju¿ dzia³a, nie mia³oby to sensu. Nie
-    chcemy udostêpniaæ systemu GNU/Linux jako &bdquo;GNU&rdquo;,
-    poniewa¿ przygotowujemy siê do spakietowania i&nbsp;opublikowania
-    prawdziwego systemu GNU.
-    <p>
-    Jest jeszcze inny powód dlaczego nie chcemy wzi±æ
-    jakiej¶ istniej±cej wersji GNU/Linuksa i&nbsp;przemianowaæ go na 
&bdquo;GNU&rdquo;:
-    to by³oby trochê jak stworzenie wersji systemu GNU i&nbsp;opisanie jej
-    jako &bdquo;Linux&rdquo;. To nie by³o w&nbsp;porz±dku i&nbsp;nie chcemy
-    dzia³aæ w&nbsp;ten sposób.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCcondemn" id="condemn">Czy na pocz±tku Projekt GNU 
potêpi³ i sprzeciwi³ siê u¿ywaniu nazwy Linux?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie zaadoptowali¶my Linuksa jako nasze j±dro, ale nie potêpili¶my
-    ani nie sprzeciwili¶my siê temu. W&nbsp;1993 roku zaczêli¶my dyskutowaæ
-    o&nbsp;przygotowaniach do sponsorowania rozwoju Debiana GNU/Linuksa.
-    Próbowali¶my równie¿ wspó³pracowaæ z&nbsp;lud¼mi, którzy zmieniali
-    niektóre pakiety GNU, by mog³y byæ u¿ywane z&nbsp;Linuksem. Chcieli¶my
-    w³±czyæ ich zmiany do standardowych wersji, tak by te pakiety GNU
-    dzia³a³y w&nbsp;po³±czeniu z&nbsp;Linuksem bez ¿adnych dodatkowych
-    ustawieñ. Ale te zmiany by³y czêsto nieprzeno¶ne i&nbsp;robione ad-hoc.
-    Musia³y byæ uporz±dkowane przed ich do³±czeniem.
-    <p>
-    Ludzie, którzy wprowadzali te zmiany okazywali ma³e
-    zainteresowanie wspó³prac± z&nbsp;nami. Jeden z&nbsp;nich powiedzia³
-    nam nawet, ¿e nie obchodzi go wspó³praca z&nbsp;Projektem GNU
-    poniewa¿ on jest &bdquo;u¿ytkownikiem Linuksa&rdquo;. To by³ szok,
-    poniewa¿ ludzie, którzy przenosili pakiety GNU na inne
-    systemy zazwyczaj chcieli wspó³pracowaæ z&nbsp;nami, by¶my
-    uwzglêdniali ich zmiany. Jednak ci ludzie [pracuj±cy nad Linuksem],
-    rozwijaj±cy system, który bazowa³ przede wszystkim na GNU,
-    byli pierwsz± (i&nbsp;do dzi¶ praktycznie jedyn±) grup±, która
-    nie chcia³a z&nbsp;nami wspó³pracowaæ.
-    </p>
-    <p>
-    To do¶wiadczenie jako pierwsze pokaza³o nam, ¿e ludzie nazywali
-    wersjê systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo;, i&nbsp;¿e to nieporozumienie
-    utrudnia³o nasz± pracê. Proszenie was, aby¶cie nazywali system
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest nasz± odpowiedzi± na ten problem
-    i&nbsp;na inne problemy wywo³ane b³êdnym u¿yciem nazwy 
&bdquo;Linux&rdquo;.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwait" id="wait">Czemu czekali¶cie tak d³ugo zanim 
zaczêli¶cie prosiæ ludzi o&nbsp;u¿ywanie nazwy GNU/Linux?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Tak naprawdê nie czekali¶my. Zaczêli¶my prywatne rozmowy na ten
-    temat z&nbsp;twórcami oprogramowania i&nbsp;dystrybutorami w&nbsp;roku 
1994
-    i&nbsp;przeprowadzili¶my bardziej publiczn± kampaniê w&nbsp;roku 1996.
-    Bêdziemy kontynuowaæ tak d³ugo, jak to bêdzie konieczne.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCallgpled" id="allgpled">Czy konwencja GNU/[nazwa] 
powinna byæ stosowana do wszystkich programów udostêpnianych na licencji 
GPL?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nigdy nie mówimy o poszczególnych programach jako
-    &bdquo;GNU/[nazwa]&rdquo;. Je¶li program jest pakietem GNU,
-    mo¿emy nazywaæ go &bdquo;GNU [nazwa]&rdquo;.
-    <p>
-    GNU, system operacyjny, jest stworzony z&nbsp;wielu ró¿nych programów.
-    Niektóre z&nbsp;programów znajduj±cych siê w&nbsp;GNU by³y
-    napisane jako czê¶æ Projektu GNU lub stworzone specjalnie dla
-    niego przez innych. To s± pakiety GNU i&nbsp;czêsto umieszczamy
-    &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;ich nazwie.
-    </p>
-    <p>
-    Decyzja o&nbsp;udostêpnieniu programu jako pakietu GNU nale¿y do twórców
-    programu. Je¿eli napisali¶cie program i&nbsp;chcieliby¶cie, ¿eby by³
-    to pakiet GNU, napiszcie na adres <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-    aby¶my mogli oceniæ wasz program i&nbsp;zdecydowaæ, czy jest on dla
-    nas u¿yteczny.
-    </p>
-    <p>
-    By³oby nie w porz±dku umieszczaæ s³owo GNU w nazwie ka¿dego programu,
-    który jest udostêpniany na warunkach licencji GNU. Je¿eli napiszecie 
program
-    i&nbsp;udostêpnicie go na warunkach licencji GPL, to nie oznacza, ¿e
-    napisa³ go Projekt GNU lub ¿e napisali¶cie go dla nas. Na przyk³ad j±dro
-    Linux jest udostêpnione na warunkach licencji GNU GPL, ale Linus nie 
napisa³
-    go jako czê¶ci Projektu GNU&nbsp;&mdash; zrobi³ to niezale¿nie od nas.
-    Je¿eli co¶ nie jest pakietem GNU, Projekt GNU nie mo¿e przypisywaæ sobie
-    za to zas³ugi i&nbsp;umieszczanie &bdquo;GNU&rdquo; w&nbsp;nazwie 
programu
-    by³oby niew³a¶ciwe.
-    </p>
-    <p>
-    W przeciwieñstwie do powy¿szej sytuacji zas³ugujemy na uznanie za
-    system operacyjny GNU jako ca³o¶æ, chocia¿ nie za ka¿dy program
-    bêd±cy czê¶ci± systemu. System istnieje jako taki dziêki naszej 
determinacji
-    i&nbsp;wytrwa³o¶ci. Powsta³ w&nbsp;roku 1984, na lata przed pocz±tkami 
Linuksa.
-    </p>
-    <p>
-    System operacyjny, w którym Linux sta³ siê popularny,
-    by³ w&nbsp;zasadzie taki sam jak system operacyjny GNU. Nie by³
-    dok³adnie taki sam, poniewa¿ mia³ inne j±dro, ale by³ prawie
-    tym samym systemem. By³ wariantem GNU. By³ systemem GNU/Linux.
-    </p>
-    <p>
-    Linux jest ci±gle u¿ywany przede wszystkim w&nbsp;pochodnych tego
-    systemu&nbsp;&mdash; w&nbsp;dzisiejszych wersjach systemu GNU/Linux.
-    To, co stanowi o&nbsp;ich to¿samo¶ci, to GNU i&nbsp;Linux jako czê¶æ
-    centralna, a&nbsp;nie sam Linux.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCunix" id="unix">Skoro du¿a czê¶æ idei GNU wywodzi 
siê z Uniksa, czy GNU nie powinien uznaæ jego zas³ug u¿ywaj±c s³owa 
&bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;swojej nazwie?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Tak naprawdê ¿adna czê¶æ
-    GNU nie pochodzi z Uniksa. Unix by³ (i&nbsp;nadal jest) prawnie
-    zastrze¿onym oprogramowaniem, wiêc u¿ycie w&nbsp;GNU jakiegokolwiek
-    kodu z&nbsp;Uniksa by³oby nielegalne. To nie jest zbieg okoliczno¶ci,
-    to dlatego stworzyli¶my GNU: skoro nie mo¿na by³o swobodnie
-    korzystaæ z&nbsp;Uniksa lub innego ówczesnego systemu
-    operacyjnego, potrzebowali¶my wolnego systemu by go zast±piæ. Nie
-    mogli¶my skopiowaæ z&nbsp;Uniksa programów ani nawet ich czê¶ci.
-    Wszystko musia³o byæ napisane od nowa.
-    <p>
-    ¯adna czê¶æ kodu w GNU nie pochodzi z&nbsp;Uniksa, ale GNU jest
-    systemem kompatybilnym z&nbsp;Uniksem. Z&nbsp;tego wzglêdu wiele 
pomys³ów
-    i&nbsp;specyfikacji istniej±cych w&nbsp;GNU pochodzi z&nbsp;Uniksa.
-    Nazwa &bdquo;GNU&rdquo; jest humorystycznym sposobem oddania
-    ho³du Uniksowi, wynikaj±cym z&nbsp;hakerskiej tradycji rekursywnych
-    akronimów, siêgaj±cej lat 70.
-    </p>
-    <p>
-    Pierwszym takim rekursywnym akronimem by³ TINT,
-    &bdquo;TINT Is Not TECO&rdquo; [TINT To Nie TECO]. Autor programu
-    TINT napisa³ kolejn± implementacjê TECO (by³o ich ju¿ wiele,
-    dostêpnych dla ró¿nych systemów), ale zamiast nazywaæ j± nudn± nazw±
-    typu &bdquo;takiczyinny TECO&rdquo;, wymy¶li³ pomys³ow±, zabawn± nazwê.
-    (To w³a¶nie znaczy hacking: pomys³owo¶æ i&nbsp;dobra zabawa).
-    </p>
-    <p>
-    Nazwa spodoba³a siê innym
-    hakerom tak bardzo, ¿e zaczêli¶my na¶ladowaæ ten zwyczaj. Sta³o
-    siê tradycj±, ¿e gdy pisze siê od podstaw program, który
-    jest podobny do jakiego¶ istniej±cego programu (na przyk³ad
-    o&nbsp;nazwie &bdquo;Klever&rdquo;), mo¿na nadaæ mu nazwê w&nbsp;postaci
-    rekursywnego akronimu, takiego jak &bdquo;MINK&rdquo;, czyli &bdquo;MINK
-    Is Not Klever&rdquo; (&bdquo;MINK To Nie Klever&rdquo;). W&nbsp;my¶l tej
-    samej zasady nazwali¶my naszego zastêpcê Uniksa &bdquo;GNU's Not
-    Unix&rdquo; (&bdquo;GNU to Nie Unix&rdquo;).
-    </p>
-    <p>
-    W przesz³o¶ci firma AT&amp;T, która stworzy³a Uniksa, nie chcia³a,
-    by ktokolwiek nawi±zywa³ do tej nazwy poprzez u¿ywanie s³owa
-    &bdquo;Unix&rdquo; w&nbsp;nazwie podobnego systemu. AT&amp;T nie chcia³a
-    tego nawet je¿eli ten podobny system zawiera³ kod z&nbsp;Uniksa, nawet
-    gdyby ten system by³ w&nbsp;99% Uniksem. AT&amp;T tak bardzo nie chcia³a
-    takich nawi±zañ, ¿e grozi³aby pozwaniem s±dowym za naruszenie prawa
-    o&nbsp;znaku handlowym gdyby kto¶ próbowa³ w&nbsp;ten sposób uhonorowaæ
-    AT&amp;T.
-    To dlatego ka¿da ze zmodyfikowanych wersji Uniksa (tak jak sam Unix
-    prawnie zastrze¿onych), wyprodukowanych przez ró¿ne firmy
-    komputerowe, mia³a jak±¶ inn± nazwê.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCbsd" id="bsd">Czy powinni¶my równie¿ mówiæ 
&bdquo;GNU/BSD&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie nazywamy systemów BSD (FreeBSD itd.) systemami 
&bdquo;GNU/BSD&rdquo;,
-    poniewa¿ to okre¶lenie nie pasuje do historii systemów BSD.
-    <p>
-    System BSD zosta³ stworzony
-    jako nie-wolne oprogramowanie w&nbsp;latach 80. przez Uniwersytet
-    Kalifornijski w&nbsp;Berkeley (UC Berkeley) i&nbsp;sta³ siê wolny we
-    wczesnych latach 90. Dowolny istniej±cy dzisiaj wolny system operacyjny
-    to prawie na pewno wariant systemu GNU lub odmiana systemu BSD.
-    </p>
-    <p>
-    Ludzie czasami pytaj±
-    czy BSD to te¿ jest wariant GNU, taki jak GNU/Linux. Nie jest.
-    Programi¶ci BSD zostali zainspirowani do tego, by uczyniæ
-    ich kod wolnym oprogramowaniem, przez przyk³ad Projektu GNU.
-    Wyra¼ne apele ze strony aktywistów GNU pomog³y przekonaæ
-    ich do rozpoczêcia tego procesu, lecz ich kod ma ma³o wspólnego
-    z&nbsp;kodem GNU.
-    </p>
-    <p>
-    Systemy BSD u¿ywaj± dzi¶ niektórych pakietów GNU, tak jak
-    system GNU i&nbsp;jego warianty u¿ywaj± niektórych programów
-    BSD. Jednak generalnie s± to dwa ró¿ne systemy, które
-    ewoluowa³y oddzielnie. Twórcy oprogramowania BSD nie
-    napisali j±dra i&nbsp;nie dodali go do systemu GNU, wiêc nazwa GNU/BSD
-    nie pasuje do tej sytuacji.
-    </p>
-    <p>
-    Zwi±zek miêdzy systemem GNU/Linux i GNU jest o&nbsp;wiele bli¿szy
-    i&nbsp;dlatego nazwa &bdquo;GNU/Linux&rdquo; jest dla niego w³a¶ciwa.
-    </p>
-    <p>
-    Istnieje wersja GNU, która u¿ywa j±dra pochodz±cego z&nbsp;NetBSD.
-    Jej twórcy nazywaj± j± &bdquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;,
-    ale nazwa &bdquo;GNU/j±drosystemuNetBSD&rdquo; by³aby dok³adniejsza,
-    poniewa¿ NetBSD to ca³y system a&nbsp;nie tylko j±dro. Nie jest to
-    system BSD, poniewa¿ wiêkszo¶æ tego systemu jest taka jak system
-    GNU/Linux.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCothersys" id="othersys">Je¿eli zainstalujê 
narzêdzia GNU w systemie Windows, czy to oznacza, ¿e pracujê w&nbsp;systemie 
GNU/Windows?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie w takim samym znaczeniu, jakie mamy na my¶li mówi±c
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Narzêdzia GNU s± tylko czê¶ci±
-    oprogramowania GNU, które jest tylko czê¶ci± systemu GNU,
-    a&nbsp;pracowa³yby one na innym kompletnym systemie operacyjnym,
-    który nie ma ¿adnego wspólnego z&nbsp;GNU kodu [¼ród³owego].
-    Podsumowuj±c, sytuacja jest zupe³nie inna ni¿ w&nbsp;przypadku
-    GNU/Linuksa.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCjustlinux" id="justlinux">Czy nie mog± istnieæ 
systemy Linux bez GNU?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Mo¿liwe jest stworzenie systemu, który
-    u¿ywa Linuksa jako j±dra, ale nie bazuje na GNU. Powiedziano mi, ¿e
-    istniej± ma³e systemy, u¿ywane w&nbsp;tworzeniu systemów
-    wbudowanych, które zawieraj± Linuksa, ale nie system GNU.
-    By³y kiedy¶ pog³oski, ¿e IBM planowa³ zastosowanie Linuksa jako
-    j±dra w&nbsp;AIX [wersja Uniksa firmy IBM]. Czy naprawdê tego próbowali
-    czy nie, jest to teoretycznie mo¿liwe. Jakie wnioski mo¿emy z&nbsp;tego
-    wyci±gn±æ odno¶nie nazywania ró¿nych systemów?
-    <p>
-    Ludzie, którzy uwa¿aj± j±dro za element wa¿niejszy ni¿ reszta systemu,
-    mówi±: &bdquo;Te systemy zawieraj± Linuksa, nazywajmy je wszystkie
-    systemami Linux&rdquo;. Ale dowolne dwa z&nbsp;tych systemów s±
-    w&nbsp;przewa¿aj±cej czê¶ci ró¿ne i&nbsp;nazywanie ich t± sam± nazw±
-    jest myl±ce. (Prowadzi to do tego, ¿e ludzie my¶l± na przyk³ad, ¿e
-    j±dro jest wa¿niejsze ni¿ reszta systemu).
-    </p>
-    <p>
-    W ma³ych systemach wbudowanych Linux mo¿e stanowiæ wiêkszo¶æ systemu.
-    Byæ mo¿e &bdquo;systemy Linux&rdquo; to w³a¶ciwa dla nich nazwa.
-    Ró¿ni± siê one bardzo od systemów GNU/Linux, które s± bardziej
-    systemami GNU, ni¿ j±drem Linux. Hipotetyczny system firmy IBM
-    by³by inny ni¿ ka¿dy z&nbsp;wymienionych systemów. W³a¶ciw± nazw± dla 
niego
-    by³aby AIX/Linux: zasadniczo AIX, ale z&nbsp;Linuksem jako j±drem.
-    Ró¿ne nazwy pokazywa³yby u¿ytkownikom jak ró¿ni± siê te systemy.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOChelplinus" id="helplinus">Czemu jednak nie nazwaæ 
systemu &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;wzmocniæ w&nbsp;ten sposób roli Linusa 
Torvaldsa jako gwiazdy naszej wspólnoty?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Linus Torvalds jest gwiazd± [posterboy] (inni wybrali to s³owo,
-    nie my), co s³u¿y jego celom, nie naszym. Jego celem jest
-    uczynienie systemu bardziej popularnym i&nbsp;uwa¿a, ¿e warto¶æ
-    systemu dla spo³eczno¶ci polega tylko na praktycznych zaletach,
-    jakie on oferuje: jego mo¿liwo¶ciach, niezawodno¶ci i&nbsp;dostêpno¶ci.
-    Linus nigdy nie by³ zwolennikiem
-    <a href="http://www.gnu.org/philosophy/why-free.pl.html";>wolno¶ci
-    wspó³pracy</a> jako zasady etycznej, i&nbsp;dlatego ludzie nie
-    ³±cz± nazwy &bdquo;Linux&rdquo; z&nbsp;t± zasad±.
-    <p>
-    Linus publicznie stwierdza, ¿e nie zgadza siê z&nbsp;idea³ami ruchu
-    wolnego oprogramowania. Przez wiele lat rozwija³ w&nbsp;swojej pracy
-    nie-wolne oprogramowanie (i&nbsp;powiedzia³ o&nbsp;tym przed du¿±
-    publiczno¶ci± na pokazie &bdquo;Linux&rdquo;World) i&nbsp;zachêca
-    kolegów-programistów, ¿eby pracuj±c z&nbsp;nim nad j±drem Linux
-    u¿ywali nie-wolnego oprogramowania. Posuwa siê nawet dalej i&nbsp;gani
-    ludzi, którzy mówi±, ¿e in¿ynierowie i&nbsp;naukowcy powinni rozwa¿aæ
-    spo³eczne konsekwencje swojej pracy. Odrzuca w&nbsp;ten sposób lekcjê,
-    której spo³eczeñstwo nauczy³o siê po skonstruowaniu bomby atomowej.
-    </p>
-    <p>
-    Nie ma nic z³ego w pisaniu wolnych programów motywowanym chêci± nauki
-    i&nbsp;zabawy. J±dro, które Linus napisa³ z&nbsp;tych powodów
-    by³o wa¿nym wk³adem dla naszej wspólnoty. Ale takie motywy
-    nie s± powodem, dla którego istnieje kompletny wolny system
-    operacyjny GNU/Linux i&nbsp;nie zabezpiecz± w&nbsp;przysz³o¶ci
-    naszej wolno¶ci. Spo³eczeñstwo musi o&nbsp;tym wiedzieæ. Linus ma prawo
-    lansowaæ swoje pogl±dy, jednak ludzie powinni mieæ ¶wiadomo¶æ,
-    ¿e system operacyjny, o&nbsp;którym mowa, wywodzi siê z&nbsp;idea³ów
-    wolno¶ci, a nie z&nbsp;jego pogl±dów.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOClinusagreed" id="linusagreed">Czy Linus Torvalds 
zgadza siê z twierdzeniem, ¿e Linux to tylko j±dro?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Linus pocz±tkowo uznawa³ ten fakt.
-    Najwcze¶niejsza wzmianka o&nbsp;udostêpnieniu Linuksa zawiera
-    stwierdzenie
-    <a 
href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>&bdquo;Wiêkszo¶æ
-    narzêdzi u¿ywanych z&nbsp;Linuksem to oprogramowanie GNU, dostêpne na
-    licencji GNU copyleft. Narzêdzia te nie s± umieszczone w&nbsp;tej
-    dystrybucji&nbsp;&mdash; o&nbsp;informacje pytajcie mnie (lub ludzi 
Projektu GNU)&rdquo;.</a>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOClost" id="lost">Bitwa ju¿ jest 
przegrana&nbsp;&mdash; spo³eczno¶æ ju¿ zdecydowa³a i&nbsp;my nie mo¿emy tego 
zmieniæ, wiêc po co jeszcze o&nbsp;tym my¶leæ?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    To nie jest bitwa, tylko kampania edukacyjna. Nazwa systemu operacyjnego
-    to nie jest jednorazowa decyzja podjêta w&nbsp;jednej chwili przez
-    &bdquo;spo³eczno¶æ&rdquo;&nbsp;&mdash; ka¿da osoba, ka¿da organizacja 
mo¿e
-    zdecydowaæ jakiej nazwy u¿ywaæ. Nie mo¿ecie kazaæ innym mówiæ:
-    &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, ale mo¿ecie sami zdecydowaæ siê na nazywanie
-    systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robi±c tak pomo¿ecie nam.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhatgood" id="whatgood">Spo³eczno¶æ ju¿ 
zdecydowa³a i my nie mo¿emy tego zmieniæ, wiêc co to da, ¿e bêdziemy mówiæ 
&bdquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    To nie jest sytuacja typu &bdquo;wszystko
-    lub nic&rdquo;. Poprawne i&nbsp;niepoprawne wzorce s± w&nbsp;ró¿nym
-    stopniu rozpowszechniane przez ró¿nych ludzi. Je¿eli
-    bêdziecie nazywali system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, pomo¿ecie innym
-    poznaæ prawdziw± historiê, pochodzenie i&nbsp;cel istnienia tego
-    systemu operacyjnego. Nie jeste¶cie w&nbsp;stanie sami poprawiaæ 
wszêdzie
-    tej b³êdnej nazwy, nie bardziej ni¿ my, ale mo¿ecie w&nbsp;tym pomóc.
-    Je¶li tylko kilkaset osób zauwa¿y, ¿e
-    u¿ywacie terminu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, nauczycie znaczn± liczbê
-    ludzi przy ma³ym nak³adzie pracy. Niektórzy z&nbsp;nich powiedz±
-    innym ludziom o&nbsp;poprawnej nazwie.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCexplain" id="explain">Czy nie by³oby lepiej 
nazywaæ system &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;uczyæ o&nbsp;jego pochodzeniu 
w&nbsp;krótkim omówieniu?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Doceniamy wasz wysi³ek je¿eli pomagacie nam
-    wyja¶niaj±c w&nbsp;ten sposób kwestiê nazwy systemu, jednak to
-    nie jest najlepsza metoda. Nie jest tak efektywna jak nazywanie
-    systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo; i&nbsp;nie jest wydajna pod wzglêdem
-    czasowym.
-    <p>
-    Nie jest efektywna, poniewa¿ wyja¶nienie kwestii nazwy systemu mo¿e
-    nie zakorzeniæ siê w&nbsp;¶wiadomo¶ci i&nbsp;z&nbsp;pewno¶ci± nie
-    rozpropaguje siê. Niektórzy z&nbsp;ludzi, którzy s³uchaj± waszego 
t³umaczenia
-    bêd± uwa¿ali i&nbsp;mog± nauczyæ siê, jakie jest prawdziwe pochodzenie
-    systemu operacyjnego. Ale jest ma³o prawdopodobne, by powtórzyli
-    innym wasze obja¶nienie, gdy bêd± mówiæ o&nbsp;systemie.
-    Prawdopodobnie ludzie ci nazw± go &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;niechc±cy
-    bêd± dalej rozprzestrzeniaæ niepoprawne informacje.
-    </p>
-    <p>
-    Metoda ta nie jest wydajna, poniewa¿ zajmuje znacznie wiêcej
-    czasu. Mówienie i&nbsp;pisanie &bdquo;GNU/Linux&rdquo; zajmie wam
-    tylko kilka sekund, a&nbsp;nie minut, dziennie. W&nbsp;ten sposób macie
-    okazjê dotrzeæ do wiêkszej ilo¶ci osób. Czynienie rozró¿nienia miêdzy
-    Linuksem i&nbsp;GNU/Linuksem kiedy piszecie i&nbsp;mówicie jest
-    niew±tpliwie naj³atwiejszym sposobem efektywnego pomagania
-    Projektowi GNU.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCtreatment" id="treatment">Niektórzy ludzie ¶miej± 
siê z was kiedy prosicie ich o&nbsp;nazywanie systemu: GNU/Linux. Czemu 
nara¿acie siê na takie traktowanie?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nazywanie systemu &bdquo;Linux&rdquo; powoduje, ¿e
-    ludzie maj± b³êdne pojêcie na temat historii systemu i&nbsp;powodów
-    jego istnienia. Ludzie, którzy ¶miej± siê z&nbsp;naszej pro¶by
-    prawdopodobnie przyjêli to b³êdne pojêcie i&nbsp;my¶l±, ¿e to, co
-    zrobili¶my my, wykona³ Linus. ¦miej± siê wiêc z&nbsp;nas kiedy
-    mówimy, ¿e to nasza zas³uga. Gdyby znali prawdê, prawdopodobnie
-    nie ¶mialiby siê.
-    <p>
-    Czemu ryzykujemy wysuwaj±c ¿±danie, za które
-    czasami ludzie nas wy¶miewaj±? Poniewa¿ czêsto ma to po¿yteczne
-    skutki, które pomagaj± Projektowi GNU. Aby osi±gn±æ nasz
-    cel bêdziemy podejmowaæ ryzyko niezas³u¿onych obelg.
-    </p>
-    <p>
-    Je¿eli bêdziecie ¶wiadkami zaj¶cia tak ironicznie niesprawiedliwej
-    sytuacji, proszê, nie b±d¼cie obojêtni. Nauczcie tych ¶miej±cych siê
-    ludzi prawdziwej wersji historii. Kiedy dowiedz± siê, czemu nasze
-    ¿±danie jest usprawiedliwione, ci z&nbsp;nich, którzy maj± choæ trochê
-    rozs±dku, przestan± siê ¶miaæ.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCalienate" id="alienate">Niektórzy ludzie potêpiaj± 
was kiedy prosicie ich o&nbsp;nazywanie systemu: GNU/Linux. Czy nie tracicie na 
tym, ¿e ich zra¿acie?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie bardzo. Ludzie, którzy nie doceniaj± naszej roli w&nbsp;rozwijaniu
-    systemu, raczej nie zrobi± wiele, by nam pomóc.
-    Je¿eli wykonuj± jak±¶ pracê przybli¿aj±c± nas do celu, tak±
-    jak wypuszczanie na rynek wolnego oprogramowania, robi± to
-    prawdopodobnie z&nbsp;innych, niezwi±zanych z&nbsp;nami powodów, 
a&nbsp;nie
-    dlatego, ¿e ich o&nbsp;to prosili¶my. Równocze¶nie poprzez
-    pokazywanie ludziom, ¿e nasz± pracê wykona³ kto¶ inny,
-    podwa¿aj± nasz± mo¿liwo¶æ pozyskania pomocy innych ludzi.
-    <p>
-    Nie ma sensu martwiæ siê tym, ¿e zra¿amy ludzi, którzy
-    ju¿ teraz nie s± sk³onni do wspó³pracy. Skazywaliby¶my
-    siê na pora¿kê, gdyby¶my powstrzymywali siê od poprawiania
-    du¿ego b³êdu tylko dlatego, ¿e mogliby¶my rozgniewaæ tym
-    ludzi, którzy ten b³±d utrwalaj±. Dlatego nadal bêdziemy
-    próbowali poprawiaæ b³êdne u¿ywanie nazwy.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCrename" id="rename">Niezale¿nie od waszego wk³adu, 
czy jest mo¿liwa zmiana nazwy systemu operacyjnego?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie zmieniamy nazwy niczego. Nazywali¶my ten system &bdquo;GNU&rdquo;
-    od pocz±tku jego tworzenia w&nbsp;roku 1983. Ludzie, którzy próbowali
-    przemianowaæ go na &bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robiæ.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwhynotsue" id="whynotsue">Czemu nie pozywaæ do 
s±du ludzi, którzy nazywaj± ca³y system &bdquo;Linux&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie ma ¿adnych podstaw prawnych do tego, by ich
-    pozywaæ do s±du, ale poniewa¿ wierzymy w&nbsp;wolno¶æ s³owa, nie
-    chcieliby¶my robiæ tego tak czy owak. Prosimy ludzi o&nbsp;nazywanie
-    systemu &bdquo;GNU/Linux&rdquo;, poniewa¿ tak nale¿y robiæ.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCrequire" id="require">Czy nie powinni¶cie umie¶ciæ 
w tre¶ci licencji GNU GPL punktu, który     wymaga³by nazywania systemu 
&bdquo;GNU&rdquo;?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Celem licencji GNU GPL jest chronienie wolno¶ci u¿ytkowników
-    [oprogramowania] przed tymi, którzy mogliby tworzyæ prawnie
-    zastrze¿one wersje wolnego oprogramowania. Prawd± jest, ¿e ci,
-    którzy nazywaj± system &bdquo;Linuksem&rdquo;, czêsto robi±
-    rzeczy ograniczaj±ce wolno¶æ u¿ytkowników, takie jak
-    do³±czanie do GNU/Linuksa nie-wolnego oprogramowania lub nawet
-    tworzenie nie-wolnego oprogramowania, do³±czanego potem do
-    GNU/Linuksa. Jednak akt nazywania systemu &bdquo;Linuksem&rdquo;
-    sam w&nbsp;sobie nie odbiera u¿ytkownikom ich wolno¶ci. Wydaje siê
-    niew³a¶ciwe u¿ywanie licencji GPL do narzucania tego, jakimi
-    nazwami u¿ytkownicy mog± nazywaæ system.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCdeserve" id="deserve">Skoro nie umie¶cili¶cie w 
licencji GNU GPL punktu wymagaj±cego od ludzi nazywania systemu 
&bdquo;GNU&rdquo;, to zas³u¿yli¶cie na swoj± obecn± sytuacjê. Czemu siê teraz 
skar¿ycie?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    To pytanie przyjmuje z góry dosyæ kontrowersyjn± przes³ankê etyczn±:
-    je¿eli ludzie nie zmusz± was do traktowania ich sprawiedliwie, to
-    jeste¶cie upowa¿nieni do wykorzystania ich tak jak chcecie. Innymi
-    s³owy zak³ada, ¿e si³a stanowi o&nbsp;s³uszno¶ci.
-    <p>
-    Mamy nadziejê, ¿e tak jak my nie zgadzacie siê z&nbsp;tym za³o¿eniem.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCcontradict" id="contradict">Czy nie wyszliby¶cie 
lepiej na tym, gdyby¶cie nie sprzeciwiali siê temu, w&nbsp;co wierzy tylu 
ludzi?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie s±dzimy, ¿e powinni¶my pod±¿aæ za du¿± ilo¶ci± ludzi, którzy zostali
-    wprowadzeni w&nbsp;b³±d. Mamy nadziejê, ¿e wy te¿ dojdziecie do wniosku,
-    ¿e prawda jest wa¿na.
-    <p>
-    Nie mogliby¶my nigdy stworzyæ
-    wolnego systemu operacyjnego, gdyby¶my wcze¶niej nie zaprzeczyli
-    przekonaniu podzielanemu przez wiêkszo¶æ ludzi, ¿e oprogramowanie
-    prawnie zastrze¿one jest w³a¶ciwe i&nbsp;akceptowalne.
-    </p>
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCsomanyright" id="somanyright">Skoro tylu ludzi 
u¿ywa nazwy &bdquo;Linux&rdquo;, to czy nie sprawia to, ¿e to okre¶lenie jest 
poprawne?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Nie uwa¿amy, ¿e popularno¶æ b³êdu czyni go prawd±.
-    </dd>
-
-    <dt>
-    <strong><a href="#TOCwinning" id="winning">Wielu ludzi zwraca uwagê na 
to, co jest dla nich dogodne lub kto wygrywa, a&nbsp;nie na argumenty 
o&nbsp;dobru lub z³u. Czy nie mo¿ecie zyskaæ wiêkszego poparcia z&nbsp;ich 
strony w&nbsp;inny sposób?</a></strong>
-    </dt>
-    <dd>
-    Zwracanie uwagi tylko na to, co jest dogodne
-    lub kto wygrywa, jest amoralnym podej¶ciem do ¿ycia. Nie-wolne
-    oprogramowanie jest przyk³adem takiego amoralnego podej¶cia.
-    Nie-wolne oprogramowanie dobrze prosperuje dziêki takiemu podej¶ciu.
-    Na d³u¿sz± metê nagiêcie siê do takiego pogl±du by³oby wiêc
-    doprowadzeniem siê do przegranej. Bêdziemy dalej mówiæ
-    pos³uguj±c siê kategoriami dobra i&nbsp;z³a.
-    <p>
-    Mamy nadziejê, ¿e nale¿ycie do ludzi, dla których
-    liczy siê kwestia dobra i&nbsp;z³a.
-    </p>
-    </dd>
 </dl>
 
-<hr />
-<p><b><a href="/gnu/gnu.pl.html">Wiêcej na temat Projektu GNU</a></b></p>
-<hr />
-
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
-[
- <a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">Catal&#x00e0;</a>    <!-- Catalan 
--> 
-| <a href="/gnu/gnu-linux-faq.de.html">Deutsch</a> 
-| <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">English</a>
-| <a href="/gnu/gnu-linux-faq.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- Spanish -->
-| <a href="/gnu/gnu-linux-faq.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
-]
-</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<div id="footer">
+
 <p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach
+oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± tak¿e
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
-z&nbsp;FSF.
-<br />
-Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>,
-natomiast inne pytania na adres
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>. <br />
+Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące
+chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
-<p>
-Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
-<br />
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium without royalty provided this notice is
-preserved.
-<br />
-Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
-bez tantiem, niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego
+
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się
+na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego
 zezwolenia.
 </p>
-<p>
-T³umaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
-(<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
-<br />
-</p>
-<p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Kamil Ignacak 2005, Marcin Wolak 2010; poprawki: Wojciech
+Kotwica 2005, 2006, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2010.</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/27 09:06:01 $ $Author: puigpe $
+
+$Date: 2010/12/06 09:25:56 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.tr.html">T&uuml;rk&ccedil;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>

Index: po/gnu-linux-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/gnu-linux-faq.pl.po   6 Dec 2010 08:39:11 -0000    1.2
+++ po/gnu-linux-faq.pl.po   6 Dec 2010 09:25:56 -0000    1.3
@@ -631,9 +631,6 @@
 "\">pomaga ogółowi poznawać praktyczne znaczenie tych ideałów</a>. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "How did it come about that most people call the system &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
@@ -699,9 +696,6 @@
 "ludzi nazwy, której przyzwyczaili się używać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;"
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
@@ -738,7 +732,6 @@
 "niejednoznaczności. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU?"
 msgid ""
 "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
@@ -790,9 +783,6 @@
 "wolny system operacyjny: GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
-#| "this request?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
 "this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
@@ -889,9 +879,6 @@
 "do tego nie dojdzie). "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to "
-#| "call the system by any name that individual chooses?"
 msgid ""
 "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
 "the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
@@ -917,9 +904,6 @@
 "powstania systemu operacyjnego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?"
 msgid ""
 "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
 "GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
@@ -974,9 +958,6 @@
 "działalności, ale&nbsp;nie o roli GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name "
-#| "I use?"
 msgid ""
 "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
 "use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows2"
@@ -1000,9 +981,6 @@
 "Jeżeli&nbsp;im tego nie powiesz, to kto to zrobi?"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
-#| "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
 "shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
@@ -1045,8 +1023,6 @@
 "systemem operacyjnym."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux?"
 msgid ""
 "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
@@ -1100,7 +1076,6 @@
 "i&nbsp;GNOME. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "What is the difference between an operating system and a kernel?"
 msgid ""
 "What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
@@ -1186,9 +1161,6 @@
 "mówić o dystrybucjach systemu GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a "
-#| "house be almost complete when it doesn't have a foundation?"
 msgid ""
 "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
 "be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
@@ -1253,7 +1225,6 @@
 "nie odgrywa takiej roli jak mózg u&nbsp;człowieka."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
 msgid ""
 "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
@@ -1269,9 +1240,6 @@
 "Nie, wiele [<em>innych</em>] elementów wymaga [<em>równie</em>] dużo 
pracy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal "
-#| "to name an operating system after a kernel?"
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
 "name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
@@ -1313,9 +1281,6 @@
 "Linux, jądro&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How "
-#| "about recommending a shorter name?"
 msgid ""
 "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
 "recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
@@ -1346,9 +1311,6 @@
 "podanych poniżej."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts "
-#| "to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
 "call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
@@ -1412,11 +1374,6 @@
 "Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
-#| "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is "
-#| "it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save "
-#| "the fee?"
 msgid ""
 "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
 "product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
@@ -1451,11 +1408,6 @@
 "GNU&rdquo;, nie będziemy Was za&nbsp;to krytykować."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
-#| "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments "
-#| "imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so "
-#| "long it is absurd.)"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
@@ -1525,9 +1477,6 @@
 "przy pominięciu głównego&ndash;projektu (GNU)."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many other projects contributed to the system as it is today, but they "
-#| "don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?"
 msgid ""
 "Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
 "insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
@@ -1562,9 +1511,6 @@
 "na&nbsp;bazie którego zbudowano ten system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention "
-#| "it?"
 msgid ""
 "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
@@ -1598,9 +1544,6 @@
 "Linux&rdquo; w&nbsp;dalszym ciągu pozostaje właściwa."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
-#| "mean we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux?"
 msgid ""
 "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
 "we ought to call it GNU/Redhat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-reference-"
@@ -1638,9 +1581,6 @@
 "ze wszystkimi innymi twórcami GNU. "
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU "
-#| "Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
@@ -1719,7 +1659,6 @@
 "hiszpańsku czasami mówimy &bdquo;GNU con Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
 "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
@@ -1750,9 +1689,6 @@
 "system to Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
-#| "really Linux?"
 msgid ""
 "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
 "really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
@@ -1771,9 +1707,6 @@
 "powielają powszechnie występujący błąd."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong "
-#| "to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
 "call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
@@ -1796,10 +1729,6 @@
 "większym błędem niż było popełnienie tej pomyłki."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat "
-#| "and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than "
-#| "asking individuals?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
 "IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
@@ -1846,10 +1775,6 @@
 "firmy będą zarabiały więcej nazywając system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
-#| "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal "
-#| "of GNU."
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
@@ -1943,8 +1868,6 @@
 "nie pozwólcie im, by was w&nbsp;to wciągali."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux?"
 msgid ""
 "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
@@ -1992,9 +1915,6 @@
 "Linuksa, takich jak gNewSense i&nbsp;Ututo."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
-#| "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
 "existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
@@ -2029,8 +1949,6 @@
 "porządku i&nbsp;nie chcemy robić takich rzeczy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days?"
 msgid ""
 "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
@@ -2094,8 +2012,6 @@
 "błędnym użyciem nazwy &bdquo;Linux&rdquo;."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux?"
 msgid ""
 "Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
@@ -2116,9 +2032,6 @@
 "kontynuować tak długo, jak to będzie konieczne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
-#| "GPL'ed?"
 msgid ""
 "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
 "GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
@@ -2224,9 +2137,6 @@
 "Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-#| "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?"
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
 "using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
@@ -2404,9 +2314,6 @@
 "większość tego systemu jest taka jak system GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
-#| "Windows system?"
 msgid ""
 "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
 "Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
@@ -2466,9 +2373,6 @@
 "czego nie zawiera, to GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
-#| "Torvalds' role as posterboy for our community?"
 msgid ""
 "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
 "Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
@@ -2584,9 +2488,6 @@
 "&ndash; aby&nbsp;dowiedzieć się więcej, zapytaj mnie (albo 
GNU)&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we "
-#| "can't change it, so why even think about it?"
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
 "change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
@@ -2613,9 +2514,6 @@
 "&bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Robiąc tak pomożecie nam."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Society has made its decision and we can't change it, so what good does "
-#| "it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
 "do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
@@ -2648,9 +2546,6 @@
 "nazwie."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
-#| "people its real origin with a ten-minute explanation?"
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
 "people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
@@ -2705,9 +2600,6 @@
 "sposobem efektywnego pomagania Projektowi GNU."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-#| "Why do you subject yourself to this treatment?"
 msgid ""
 "Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 "Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
@@ -2756,9 +2648,6 @@
 "przestaną się śmiać."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
-#| "Don't you lose by alienating them?"
 msgid ""
 "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
 "Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
@@ -2799,8 +2688,6 @@
 "nadal będziemy próbowali poprawiać błędne używanie nazwy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system?"
 msgid ""
 "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
@@ -2820,8 +2707,6 @@
 "przemianować go na&nbsp;&bdquo;Linux&rdquo;, nie powinni byli tego robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
@@ -2840,7 +2725,6 @@
 "samego."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?"
 msgid ""
 "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
 "class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
@@ -2861,9 +2745,6 @@
 "Linux&rdquo;, ponieważ&nbsp;tak należy robić."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
-#| "system &ldquo;GNU&rdquo;?"
 msgid ""
 "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
 "system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
@@ -2896,10 +2777,6 @@
 "tego, jakimi nazwami użytkownicy mogą nazywać system."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement "
-#| "to give credit to the University of California, isn't it hypocritical to "
-#| "demand credit for the GNU project?"
 msgid ""
 "Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
 "give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
@@ -2921,10 +2798,6 @@
 "zasługujemy."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to "
-#| "call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
-#| "complaining now?"
 msgid ""
 "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
 "the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
@@ -2954,8 +2827,6 @@
 "Mamy nadzieję, że&nbsp;tak jak my nie zgadzacie się z&nbsp;tym 
założeniem."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe?"
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
@@ -2985,8 +2856,6 @@
 "że&nbsp;oprogramowanie prawnie zastrzeżone jest właściwe 
i&nbsp;akceptowalne."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?"
 msgid ""
 "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
@@ -3001,10 +2870,6 @@
 msgstr "Nie uważamy, że&nbsp;popularność błędu czyni go prawdą."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
-#| "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
-#| "different road?"
 msgid ""
 "Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
 "arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "

Index: gnu-history.ru.html
===================================================================
RCS file: gnu-history.ru.html
diff -N gnu-history.ru.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-history.ru.html 6 Dec 2010 09:25:56 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,251 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.ru.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Обзор системы GNU - Проект GNU - Фонд 
свободного программного обеспечения
+(FSF)</title>
+
+<meta name="Keywords" content="GNU, Проект GNU, FSF, ФСПО, 
свободные программы, Фонд свободного
+программного обеспечения, история" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ru.html" -->
+<h2>Обзор системы GNU</h2>
+
+<p>
+Операционная система GNU&nbsp;&mdash; это полная 
свободная программная
+система, совместимая снизу вверх с Unix. GNU 
означает
+&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; это не Unix&rdquo;<a href="#ft1">[1]</a>. <a
+href="http://www.stallman.org/";>Ричард Столмен</a> сделал <a
+href="/gnu/initial-announcement.html">&ldquo;Первоначальное
+объявление&rdquo;</a> о проекте GNU в сентябре 
1983&nbsp;года. Более длинная
+версия под названием <a 
href="/gnu/manifesto.html">&ldquo;Манифест
+GNU&rdquo;</a> была опубликована в марте 
1985&nbsp;года. Она была переведена
+на несколько <a href="/gnu/manifesto.html#translations">других
 языков</a>.</p>
+
+<p>
+Название &ldquo;GNU&rdquo; было выбрано потому, 
что оно отвечало нескольким
+требованиям; во-первых, это было 
рекурсивное сокращение, означающее
+&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; это не Unix&rdquo;, во-вторых, 
потому что это
+настоящее слово, и в-третьих, его забавно 
говорить (или <a
+href="http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";>петь</a>).</p>
+
+<p>
+Слово &ldquo;свободная&rdquo; относится к <a
+href="/philosophy/free-sw.ru.html">свободе</a>, а не к цене. 
Может быть, вы
+заплатите за то, чтобы получить программы 
GNU, а может быть, и нет. В любом
+случае, как только вы получаете программу, 
вы получаете три особые свободы в
+её использовании. Первая&nbsp;&mdash; свобода 
копировать программу и
+раздавать её друзьям или сотрудникам; 
вторая&nbsp;&mdash; свобода править
+программу, как вам угодно, имея полный 
доступ к исходному тексту;
+третья&nbsp;&mdash; свобода распространять 
улучшенную версию и таким образом
+способствовать образованию сообщества. 
(Если вы перераспространяете
+программы GNU, вы можете брать плату за акт 
физической передачи копии или
+раздавать копии даром.)</p>
+
+<p>
+Проект по разработке системы GNU называется 
проектом GNU. Проект GNU был
+задуман в 1983&nbsp;году как способ возродить 
дух сотрудничества,
+преобладавший в компьютерном сообществе в 
былые дни&nbsp;&mdash; чтобы снова
+создать возможность сотрудничества, 
устранив преграды, установленные
+владельцами несвободных программ.</p>
+
+<p>
+В 1971&nbsp;году, когда Ричард Столмен начал 
свою карьеру в Массачусетском
+технологическом институте, он работал в 
группе, которая использовала
+исключительно <a 
href="/philosophy/free-sw.ru.html">свободные
+программы</a>. Даже компьютерные компании 
нередко распространяли свободные
+программы. Программисты могли свободно 
сотрудничать друг с другом и часто
+так и поступали.</p>
+
+<p>
+К восьмидесятым годам XX века почти все 
программы стали <a
+href="/philosophy/categories.ru.html#ProprietarySoftware">несвободными</a>;
+это значит, что у них были владельцы, 
которые запрещали и предотвращали
+сотрудничество между пользователями. Это 
создало потребность в проекте GNU.</p>
+
+<p>
+Операционная система нужна каждому 
пользователю компьютеров; если нет
+свободной операционной системы, вы не 
можете даже начать пользоваться
+компьютером, не обратившись к 
несвободному программному обеспечению. 
Поэтому
+первым пунктом на повестке дня свободного 
программного обеспечения,
+очевидно, должна была стать свободная 
операционная система.</p>
+
+<p>
+Мы решили сделать операционную систему, 
совместимую с Unix, потому что её
+устройство в целом было уже испытанным и 
переносимым, а также потому, что
+совместимость облегчает переход с Unix на GNU 
для пользователей Unix.</p>
+
+<p>
+Операционная система типа Unix&nbsp;&mdash; это 
гораздо больше, чем ядро;
+она включает также компиляторы, редакторы, 
программы для форматирования
+текстов, почтовые программы и многое 
другое. Так что написание целой
+операционной системы&nbsp;&mdash; это очень 
большая работа. Мы начали в
+январе 1984&nbsp;года. Это заняло много лет. В 
октябре 1985&nbsp;года был
+основан <a href="http://fsf.org/";>Фонд свободного 
программного
+обеспечения</a>, первоначально для сбора 
фондов в поддержку разработки GNU.</p>
+
+<p>В 1990&nbsp;году мы уже нашли или написали все 
основные компоненты, кроме
+одного&nbsp;&mdash; ядра. В 1991&nbsp;году Линус 
Торвальдс разработал Linux,
+ядро, сходное с Unix, которое стало свободной 
программой в
+1992&nbsp;году. Объединение Linux с почти 
законченной системой GNU дало
+полную операционную систему: систему 
GNU/Linux. Согласно оценкам, десятки
+миллионов людей сейчас используют системы 
GNU/Linux, обычно в виде <a
+href="/distros/distros.ru.html">дистрибутивов</a>, таких, 
как Slackware,
+Debian, Red Hat и другие.</p>
+
+<p>
+(Основная версия Linux сейчас содержит 
&ldquo;вкрапления&rdquo; несвободных
+программ для устройств. Активисты 
движения за свободное программное
+обеспечение поддерживают теперь 
модифицированную <a
+href="http://directory.fsf.org/project/linux";>свободную 
версию</a> Linux.)</p>
+
+<p>
+Однако проект GNU не ограничивается лишь 
базовой операционной системой. Наша
+цель&nbsp;&mdash; создание всего спектра 
программ, которые могут
+понадобиться многим пользователям. Это 
включает прикладные
+программы. Просмотрите <a 
href="/directory">&ldquo;Каталог свободных
+программ&rdquo;</a>, чтобы ознакомиться со 
списком свободных приложений.</p>
+
+<p>
+Мы также хотим предоставить программы 
пользователям, не являющимся
+специалистами по компьютерам. Поэтому мы 
разработали <a
+href="http://www.gnome.org/";>графическую рабочую среду 
(называемую
+GNOME)</a>, чтобы помочь начинающим 
пользоваться системой GNU.</p>
+
+<p>Мы также хотим предоставить игры и 
другие программы для отдыха и
+развлечений. Множество <a
+href="http://directory.fsf.org/category/games/";>свободных игр</a> 
уже
+доступно.</p>
+
+<p>
+Как далеко может пойти свободное 
программное обеспечение? Пределов нет,
+кроме случаев, когда <a
+href="/philosophy/fighting-software-patents.html">законы, такие, 
как
+патентная система, запрещают свободные 
программы</a> в принципе. Конечная
+цель&nbsp;&mdash; создание свободных программ 
для&nbsp;решения на компьютере
+любых задач, которые пользователи желают 
решать&nbsp;&mdash; и таким образом
+изжить несвободные программы.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<h3>Примечания переводчиков</h3><ol><li><a 
name="ft1"></a>&ldquo;GNU's Not
+Unix&rdquo;</li></ol></div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ru.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Пожалуйста, присылайте вопросы о фонде и GNU 
по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Есть также <a
+href="/contact/">другие способы связаться</a> с 
фондом. <br /> Пожалуйста,
+присылайте сообщения о нерабочих ссылках 
и другие поправки или предложения
+по адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Пожалуйста, просмотрите <a
+href="/server/standards/README.translations.html">инструкцию к 
переводу</a>
+для получения информации по координации и 
предоставлению переводов этой
+страницы.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009
+Free Software Foundation, Inc.
+</p>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
+medium without royalty provided this notice is preserved.<br /> 
Дословное
+копирование и распространение этой статьи 
целиком разрешается на любом
+носителе бесплатно при условии сохранения 
этого примечания.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Обновлено:
+
+$Date: 2010/12/06 09:25:56 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Переводы этой страницы</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Persian (Farsi) -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Bahasa Indonesia -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Malayalam -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Swedish -->
+<li><a href="/gnu/gnu-history.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]