www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses gpl-violation.ca.html po/gpl-howto...


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses gpl-violation.ca.html po/gpl-howto...
Date: Mon, 13 Oct 2008 20:28:27 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/13 20:28:27

Modified files:
    licenses    : gpl-violation.ca.html 
    licenses/po  : gpl-howto.fr.po gpl-howto.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-violation.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-howto.fr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-howto.pot?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gpl-violation.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/gpl-violation.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gpl-violation.ca.html    13 Jan 2008 14:14:20 -0000   1.5
+++ gpl-violation.ca.html    13 Oct 2008 20:28:19 -0000   1.6
@@ -1,99 +1,97 @@
+
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<title>Violacions de les llic&egrave;ncies GPL, LGPL i GFDL - Projecte GNU - 
Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Violacions de les llicències de GNU - Projecte GNU - Free Software
+Foundation (FSF)</title>
+
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Violacions de les llic&egrave;ncies GPL, LGPL i GFDL</h2>
+<h2>Violacions de les llicències de GNU</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
 <!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-
 <!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
-
 <p>
-Si penseu que heu vist una violaci&oacute; de la llic&egrave;ncia <a 
href="/licenses/gpl.html">GPL</a>
-(o de la <a href="/copyleft/lesser.html">LGPL</a>, o de la
-<a href="/licenses/fdl.html">GFDL</a>)
-la primera cosa que haur&iacute;eu de fer &eacute;s comprovar acuradament
-els fets:</p>
+Si penseu que heu vist una violació de la llicència <a
+href="/licenses/gpl.html">GPL</a>, <a href="/licenses/lgpl.html">LGPL</a>,
+<a href="/licenses/agpl.html">AGPL</a>, o <a
+href="/licenses/fdl.html">FDL</a>, la primera cosa que hauríeu de fer és
+comprovar acuradament els fets:</p>
 <ul>
- <li>Cont&eacute; la distribuci&oacute; una c&ograve;pia de la 
llic&egrave;ncia?</li>
- <li>S'estableix clarament quin programari est&agrave; cobert per
-  la llic&egrave;ncia? O es diu d'una manera confusa, donant potser
-  la impressi&oacute; que alguna cosa est&agrave; coberta per la
- llic&egrave;ncia quan en realitat no ho est&agrave;?</li>
- <li>El codi font est&agrave; incl&ograve;s a la distribuci&oacute;?</li>
- <li>Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una 
distribuci&oacute; de
- nom&eacute;s codi binari?</li>
- <li>El codi font disponible est&agrave; complet, o est&agrave; dissenyat
- per enlla&ccedil;ar amb altres m&ograve;duls no lliures?</li>
+ <li>Conté la distribució una còpia de la llicència?</li>
+ <li>S'estableix clarament quin programari està cobert per la llicència? O 
es diu
+d'una manera confusa, donant potser la impressió que alguna cosa està
+coberta per la llicència quan en realitat no ho està?</li>
+ <li>El codi font està inclòs a la distribució?</li>
+ <li>Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una distribució de
+només codi binari?</li>
+ <li>El codi font disponible està complet, o està dissenyat per enllaçar 
amb
+altres mòduls no lliures?</li>
 </ul>
 <p>
-Si sembla ser una violaci&oacute; real, la seg&uuml;ent cosa que heu
-de fer &eacute;s registrar acuradament aquests detalls:</p>
+Si sembla ser una violació real, la següent cosa que heu de fer és registrar
+acuradament aquests detalls:</p>
 
 <ul>
 <li>el nom exacte del producte</li>
-<li>el nom de la persona o organitzaci&oacute; que el distribueix</li>
+<li>el nom de la persona o organització que el distribueix</li>
 
-<li>les adreces de correu, les adreces postals i els n&uacute;meros
- de tel&egrave;fon per contactar amb el(s) distribu&iuml;dor(s)</li>
+<li>les adreces de correu, les adreces postals i els números de telèfon per
+contactar amb el(s) distribuïdor(s)</li>
 
-<li>el nom exacte del paquet la llic&egrave;ncia del qual s'ha violat</li>
+<li>el nom exacte del paquet la llicència del qual s'ha violat</li>
 
-<li>com s'ha violat la llic&egrave;ncia:
+<li>com s'ha violat la llicència:
 <ul>
-  <li>Est&agrave; inclosa la nota de copyright del titular del 
copyright?</li>
+  <li>Està inclosa la nota de copyright del titular del copyright?</li>
   <li>Hi falta tot el codi font?</li>
 
-  <li>L'oferiment per escrit del codi font, si existeix, 
<strong>nom&eacute;s</strong> indica
-   un lloc web i/o de FTP on es pot descarregar?</li>
+  <li>L'oferiment per escrit del codi font, si existeix, 
<strong>només</strong>
+indica un lloc web i/o de FTP on es pot descarregar?</li>
 
-  <li>Hi ha inclosa a la distribuci&oacute; una c&ograve;pia de
-   la llic&egrave;ncia?</li>
+  <li>Hi ha inclosa a la distribució una còpia de la llicència?</li>
 
-  <li>Hi ha disponible part del codi font, per&ograve; no tot? Si &eacute;s
-   aix&iacute;, quines parts hi falten?</li>
+  <li>Hi ha disponible part del codi font, però no tot? Si és així, 
quines parts
+hi falten?</li>
 </ul>
 </li>
 </ul>
 
 <p>
-Com m&eacute;s d'aquests detalls tingueu, m&eacute;s f&agrave;cil
-ser&agrave; per al titular del copyright denunciar el cas.</p>
+Com més d'aquests detalls tingueu, més fàcil serà per al titular del
+copyright denunciar el cas.</p>
 
 <p>
-Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte
- al titular del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant
- de forma adient. El titular del copyright &eacute;s l'&uacute;nic
- que est&agrave; legalment autoritzat a emprendre accions per fer
-complir la llic&egrave;ncia.</p>
+Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte al
+titular del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant de forma
+adient. El titular del copyright és l'únic que està legalment autoritzat a
+emprendre accions per fer complir la llicència.</p>
 
 <p>
-Si el titular del copyright &eacute;s la Free Software Foundation,
+Si el titular del copyright <strong>és</strong> la Free Software Foundation,
 envieu si us plau l'informe a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-&Eacute;s important que us puguem escriure per obtenir m&eacute;s
-informaci&oacute; sobre la violaci&oacute; o el producte, o sigui
-que, si utilitzeu un sistema d'enviament an&ograve;nim, proporcioneu-nos
-si us plau alguna manera de contestar-vos. Si preferiu encriptar la
-vostra correspond&egrave;ncia, digueu-nos-ho en un breu missatge i
-farem els preparatius oportuns.</p>
-
-<p>
-Noteu que la Llic&egrave;ncia GPL i altres llic&egrave;ncies copyleft
-s&oacute;n llic&egrave;ncies de copyright. Aix&ograve; significa que
-nom&eacute;s el titular del copyright pot actuar contra les violacions.
-La Free Software Foundation actua en totes les violacions de la 
Llic&egrave;ncia
-GPL que se li notifiquen sobre codi pertanyent a la FSF. Oferim assessorament
-a altres titulars de copyright que desitgin fer el mateix.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; no podem actuar per iniciativa pr&ograve;pia si no som
-titulars del copyright. Per aquesta ra&oacute; cal que esbrineu qui
-s&oacute;n els titulars del copyright del programari abans d'informar
-d'una violaci&oacute;.</p>
+És important que us puguem escriure per obtenir més informació sobre la
+violació o el producte, o sigui que, si utilitzeu un sistema d'enviament
+anònim, proporcioneu-nos si us plau alguna manera de contestar-vos. Si
+preferiu encriptar la vostra correspondència, digueu-nos-ho en un breu
+missatge i farem els preparatius oportuns.</p>
+
+<p>
+Noteu que la Llicència GPL i altres llicències copyleft són llicències de
+copyright. Això significa que només el titular del copyright pot actuar
+contra les violacions. La Free Software Foundation actua en totes les
+violacions de la Llicència GPL que se li notifiquen sobre codi pertanyent a
+la FSF. Oferim assessorament a altres titulars de copyright que desitgin fer
+el mateix.</p>
+
+<p>
+Però no podem actuar per iniciativa pròpia si no som titulars del
+copyright. Per aquesta raó cal que esbrineu qui són els titulars del
+copyright del programari abans d'informar d'una violació.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -101,74 +99,91 @@
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu
+els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
-les traduccions d'aquest article.
+README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1999, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
- article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
- aparegui aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 
-de gener de 2007
-<br />
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 de gener de 
2007.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/01/13 14:14:20 $
+Updated:
+
+$Date: 2008/10/13 20:28:19 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina:</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
 <!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
 <!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
 <!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
-
-
-<!-- Left translation dirty work for yavor. -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Catal&agrave;</a></li> <!-- 
Catalan -->
- <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
  <!-- Chinese(Simplified) -->
- <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
  <!-- Chinese(Traditional) -->
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">English</a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.es.html">Espa&ntilde;ol</a></li> <!-- 
Spanish -->
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a></li> <!-- 
French -->
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.it.html">Italiano</a></li>  <!-- 
Italian -->
- <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a></li>    
<!-- Japanese -->
- <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a></li>    
<!-- Korean -->
- <li><a href="/licenses/gpl-violation.pl.html">Polski</a></li> <!-- Polish -->
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/licenses/gpl-violation.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/licenses/gpl-violation.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/licenses/gpl-violation.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/licenses/gpl-violation.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/licenses/gpl-violation.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/gpl-howto.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/gpl-howto.fr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gpl-howto.fr.po 21 Sep 2008 11:46:43 -0000   1.1
+++ po/gpl-howto.fr.po 13 Oct 2008 20:28:24 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpl-howto.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-09-21 13:06+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -16,56 +16,188 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid "How to use GNU licenses for your own software - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Comment utiliser les licences GNU pour vos logiciels&nbsp;? - GNU 
Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"How to use GNU licenses for your own software - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Comment utiliser les licences GNU pour vos logiciels&nbsp;? - GNU Project - "
+"Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "How to use GNU licenses for your own software"
 msgstr "Comment utiliser les licences GNU pour vos logiciels&nbsp;?"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "This is a brief explanation of how to place a program under the GNU 
General Public License, Lesser General Public License, or Affero General Public 
License. If you are looking for more detailed information, consider perusing 
our list of <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">frequently asked questions about 
our licenses</a>."
-msgstr "Voici un br&egrave;ve explication sur la mani&egrave;re de placer un 
programme sous la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU (GNU General 
Publique License), la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale Amoindrie (Lesser 
General Publique License) ou la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale Affero 
(Affero General Publique License). (La GPL amoindrie, &eacute;galement 
appel&eacute;e LGPL en anglais, remplace la GPL pour les biblioth&egrave;ques, 
elle-m&ecirc;me &eacute;galement appel&eacute;e LGPL dans le pass&eacute;). Si 
vous recherchez une information d&eacute;taill&eacute;e, lisez attentivement 
notre liste <a href=\"/licenses/gpl-faq.fr.html\">questions fr&eacute;quentes 
concernant la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale de GNU</a>."
+msgid ""
+"This is a brief explanation of how to place a program under the GNU General "
+"Public License, Lesser General Public License, or Affero General Public "
+"License. If you are looking for more detailed information, consider "
+"perusing our list of <a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">frequently asked "
+"questions about our licenses</a>."
+msgstr ""
+"Voici un br&egrave;ve explication sur la mani&egrave;re de placer un "
+"programme sous la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU (GNU General "
+"Publique License), la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale Amoindrie "
+"(Lesser General Publique License) ou la Licence Publique G&eacute;n&eacute;"
+"rale Affero (Affero General Publique License). (La GPL amoindrie, &eacute;"
+"galement appel&eacute;e LGPL en anglais, remplace la GPL pour les "
+"biblioth&egrave;ques, elle-m&ecirc;me &eacute;galement appel&eacute;e LGPL "
+"dans le pass&eacute;). Si vous recherchez une information d&eacute;"
+"taill&eacute;e, lisez attentivement notre liste <a href=\"/licenses/gpl-faq."
+"fr.html\">questions fr&eacute;quentes concernant la Licence Publique "
+"G&eacute;n&eacute;rale de GNU</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "If you are considering using the GNU Lesser General Public License, 
please read the article &ldquo;<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you 
shouldn't use the LGPL for your next library</a>&rdquo; first. The article 
explains why it may be better to use the ordinary GPL instead, and how we would 
make the decision."
-msgstr "Si vous &ecirc;tes sur le point d'utiliser la Licence Publique 
G&eacute;n&eacute;rale Amoindrie, veuillez auparavant lire l'article <a 
href=\"/licenses/why-not-lgpl.fr.html\">&laquo;Pourquoi vous ne devriez pas 
utiliser la LGPL pour votre prochaine biblioth&egrave;que&raquo;</a>. Cet 
article explique pourquoi il serait peut-&ecirc;tre mieux d'utiliser 
plut&ocirc;t la GPL ordinaire et sur quoi repose cette d&eacute;cision."
+msgid ""
+"If you are considering using the GNU Lesser General Public License, please "
+"read the article &ldquo;<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you "
+"shouldn't use the LGPL for your next library</a>&rdquo; first. The article "
+"explains why it may be better to use the ordinary GPL instead, and how we "
+"would make the decision."
+msgstr ""
+"Si vous &ecirc;tes sur le point d'utiliser la Licence Publique G&eacute;"
+"n&eacute;rale Amoindrie, veuillez auparavant lire l'article <a href=\"/"
+"licenses/why-not-lgpl.fr.html\">&laquo;Pourquoi vous ne devriez pas utiliser "
+"la LGPL pour votre prochaine biblioth&egrave;que&raquo;</a>. Cet article "
+"explique pourquoi il serait peut-&ecirc;tre mieux d'utiliser plut&ocirc;t la "
+"GPL ordinaire et sur quoi repose cette d&eacute;cision."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "Whichever license you plan to use, the process involves adding two 
elements to each source file of your program: a copyright notice (such as 
&ldquo;Copyright 1999 Terry Jones&rdquo;), and a statement of copying 
permission, saying that the program is distributed under the terms of the GNU 
General Public License (or the Lesser GPL)."
-msgstr "Qu'importe la licence que vous aurez choisie, la proc&eacute;dure 
comprend l'addition de deux &eacute;l&eacute;ments dans chaque fichier 
source&nbsp;: une notice de copyright (telle que &laquo;Copyright 1999 Marie 
Dupont&raquo;) et une d&eacute;claration sur les droits de copie 
pr&eacute;cisant que le programme est distribu&eacute;   sous les termes de 
la Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU (ou la GPL amoindrie)."
+msgid ""
+"Whichever license you plan to use, the process involves adding two elements "
+"to each source file of your program: a copyright notice (such as &ldquo;"
+"Copyright 1999 Terry Jones&rdquo;), and a statement of copying permission, "
+"saying that the program is distributed under the terms of the GNU General "
+"Public License (or the Lesser GPL)."
+msgstr ""
+"Qu'importe la licence que vous aurez choisie, la proc&eacute;dure comprend "
+"l'addition de deux &eacute;l&eacute;ments dans chaque fichier source&nbsp;: "
+"une notice de copyright (telle que &laquo;Copyright 1999 Marie "
+"Dupont&raquo;) et une d&eacute;claration sur les droits de copie pr&eacute;"
+"cisant que le programme est distribu&eacute;   sous les termes de la "
+"Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale GNU (ou la GPL amoindrie)."
+
+# type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The copyright notice should include the year in which you finished preparing "
+"the release (so if you finished it in 1998 but didn't post it until 1999, "
+"use 1998). You should add the proper year for each release; for example, "
+"&ldquo;Copyright 1998, 1999 Terry Jones&rdquo; if some versions were "
+"finished in 1998 and some were finished in 1999. If several people helped "
+"write the code, use all their names."
+msgstr ""
+"La notice de copyright doit inclure l'ann&eacute;e pendant laquelle vous "
+"avez termin&eacute; de pr&eacute;parer la version (donc, si vous l'avez "
+"termin&eacute; en 1998 mais que vous ne l'avez pas publi&eacute; avant 1999, "
+"utilisez 1998). Vous devez ajouter la bonne ann&eacute;e pour chaque "
+"version&nbsp;: par exemple, &laquo;Copyright 1998, 1999 Marie Dupont&raquo; "
+"si certaines versions on &eacute;t&eacute; termin&eacute;es en 1998 et "
+"d'autres en 1999. Si plusieurs personnes ont aid&eacute; &agrave; &eacute;"
+"crire le code, utilisez le nom de chacune d'elle."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "The copyright notice should include the year in which you finished 
preparing the release (so if you finished it in 1998 but didn't post it until 
1999, use 1998). You should add the proper year for each release: for example, 
&ldquo;Copyright 1998, 1999 Terry Jones&rdquo; if some versions were finished 
in 1998 and some were finished in 1999. If several people have helped write 
the code, use all their names."
-msgstr "La notice de copyright doit inclure l'ann&eacute;e pendant laquelle 
vous avez termin&eacute; de pr&eacute;parer la version (donc, si vous l'avez 
termin&eacute; en 1998 mais que vous ne l'avez pas publi&eacute; avant 1999, 
utilisez 1998). Vous devez ajouter la bonne ann&eacute;e pour chaque 
version&nbsp;: par exemple, &laquo;Copyright 1998, 1999 Marie Dupont&raquo; si 
certaines versions on &eacute;t&eacute; termin&eacute;es en 1998 et d'autres en 
1999. Si plusieurs personnes ont aid&eacute; &agrave; &eacute;crire le code, 
utilisez le nom de chacune d'elle."
+msgid ""
+"For software with several releases over multiple years, it is best to spell "
+"out each year, in full, without using ranges or abbreviations, as in the "
+"example above."
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "Always use the English word &ldquo;Copyright&rdquo;; by international 
convention, this is used worldwide, even for material in other languages. The 
copyright symbol &ldquo;&copy;&rdquo; can be included if you wish (and your 
character set supports it), but it's not necessary. There is no legal 
significance to using the three-character sequence &ldquo;(C)&rdquo;, although 
it does no harm."
-msgstr "Utilisez toujours le mot anglais &laquo;Copyright&raquo;; par 
convention internationale. Ce terme est utilis&eacute; partout dans le monde, 
m&ecirc;me pour des travaux dans d'autres langues. Le symbole du copyright 
&laquo;&copy;&raquo; peut &ecirc;tre ajout&eacute; si vous le souhaitez (et que 
votre jeu de caract&egrave;res le g&egrave;re), mais il n'est pas 
n&eacute;cessaire. Il n'y a aucune signification l&eacute;gale dans 
l'utilisation de la s&eacute;quence de trois caract&egrave;res 
&laquo;(C)&raquo;, bien que cela ne g&ecirc;ne pas."
+msgid ""
+"Always use the English word &ldquo;Copyright&rdquo;; by international "
+"convention, this is used worldwide, even for material in other languages. "
+"The copyright symbol &ldquo;&copy;&rdquo; can be included if you wish (and "
+"your character set supports it), but it's not necessary. There is no legal "
+"significance to using the three-character sequence &ldquo;(C)&rdquo;, "
+"although it does no harm."
+msgstr ""
+"Utilisez toujours le mot anglais &laquo;Copyright&raquo;; par convention "
+"internationale. Ce terme est utilis&eacute; partout dans le monde, m&ecirc;"
+"me pour des travaux dans d'autres langues. Le symbole du copyright &laquo;"
+"&copy;&raquo; peut &ecirc;tre ajout&eacute; si vous le souhaitez (et que "
+"votre jeu de caract&egrave;res le g&egrave;re), mais il n'est pas n&eacute;"
+"cessaire. Il n'y a aucune signification l&eacute;gale dans l'utilisation de "
+"la s&eacute;quence de trois caract&egrave;res &laquo;(C)&raquo;, bien que "
+"cela ne g&ecirc;ne pas."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "You should also include a copy of the license itself somewhere in the 
distribution of your program. All programs, whether they are released under 
the GPL or LGPL, should include <a href=\"/licenses/gpl.txt\">the text version 
of the GPL</a>. In GNU programs the license is usually in a file called 
COPYING."
-msgstr "Vous devriez aussi inclure une copie de la licence en question quelque 
part dans la distribution de votre programme. Tous les programmes, qu'ils 
soient publi&eacute;s sous GPL ou LGPL, doivent inclure <a 
href=\"/licenses/gpl.txt\">la version texte de la GPL</a>. Dans les programmes 
GNU, la licence se trouve habituellement dans un fichier intitul&eacute; 
COPYING."
+msgid ""
+"You should also include a copy of the license itself somewhere in the "
+"distribution of your program. All programs, whether they are released under "
+"the GPL or LGPL, should include <a href=\"/licenses/gpl.txt\">the text "
+"version of the GPL</a>. In GNU programs the license is usually in a file "
+"called COPYING."
+msgstr ""
+"Vous devriez aussi inclure une copie de la licence en question quelque part "
+"dans la distribution de votre programme. Tous les programmes, qu'ils soient "
+"publi&eacute;s sous GPL ou LGPL, doivent inclure <a href=\"/licenses/gpl.txt"
+"\">la version texte de la GPL</a>. Dans les programmes GNU, la licence se "
+"trouve habituellement dans un fichier intitul&eacute; COPYING."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "If you are releasing your program under the LGPL, you should also 
include <a href=\"/licenses/lgpl.txt\">the text version of the LGPL</a>, 
usually in a file called COPYING.LESSER. Please note that, since the LGPL is a 
set of additional permissions on top of the GPL, it's important to include both 
licenses so users have all the materials they need to understand their rights."
-msgstr "Si vous publiez un programme sous la LGPL, vous devez aussi inclure <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">la version texte de la LGPL</a>, habituellement 
dans un fichier intitul&eacute; COPYING.LESSER. Veuillez noter que, puisque la 
LGPL est un ensemble de permissions additionnelles &agrave; la GPL, il est 
important d'inclure les deux licences de sorte que les utilisateurs aient 
toutes les informations n&eacute;cessaires pour comprendre leurs droits."
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the LGPL, you should also include <a "
+"href=\"/licenses/lgpl.txt\">the text version of the LGPL</a>, usually in a "
+"file called COPYING.LESSER. Please note that, since the LGPL is a set of "
+"additional permissions on top of the GPL, it's important to include both "
+"licenses so users have all the materials they need to understand their "
+"rights."
+msgstr ""
+"Si vous publiez un programme sous la LGPL, vous devez aussi inclure <a href="
+"\"/licenses/lgpl.txt\">la version texte de la LGPL</a>, habituellement dans "
+"un fichier intitul&eacute; COPYING.LESSER. Veuillez noter que, puisque la "
+"LGPL est un ensemble de permissions additionnelles &agrave; la GPL, il est "
+"important d'inclure les deux licences de sorte que les utilisateurs aient "
+"toutes les informations n&eacute;cessaires pour comprendre leurs droits."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "If you are releasing your program under the GNU AGPL, you only need to 
include <a href=\"/licenses/agpl.txt\">the text version of the GNU AGPL</a>."
-msgstr "Si vous avez publi&eacute; votre programme sous la GNU AGPL, vous 
devez seulement inclure <a href=\"/licenses/agpl.txt\">la version texte de la 
GNU AGPL</a>.<br />NdT&nbsp;: &Agrave; l'heure actuelle, les avocats de la 
Fondation pour le Logiciel Libre n'ont pas encore d&eacute;clar&eacute; de 
version fran&ccedil;aise officielle de cette licence. Les programmeurs 
francophones devraient donc toujours utiliser la version anglaise. Cela ne 
devrait pas poser de probl&egrave;me quant &agrave; sa validit&eacute;. Dans le 
doute, consulter un avocat."
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the GNU AGPL, you only need to "
+"include <a href=\"/licenses/agpl.txt\">the text version of the GNU AGPL</a>."
+msgstr ""
+"Si vous avez publi&eacute; votre programme sous la GNU AGPL, vous devez "
+"seulement inclure <a href=\"/licenses/agpl.txt\">la version texte de la GNU "
+"AGPL</a>.<br />NdT&nbsp;: &Agrave; l'heure actuelle, les avocats de la "
+"Fondation pour le Logiciel Libre n'ont pas encore d&eacute;clar&eacute; de "
+"version fran&ccedil;aise officielle de cette licence. Les programmeurs "
+"francophones devraient donc toujours utiliser la version anglaise. Cela ne "
+"devrait pas poser de probl&egrave;me quant &agrave; sa validit&eacute;. Dans "
+"le doute, consulter un avocat."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "If you have copied code from other programs covered by the same 
license, copy their copyright notices too. Put all the copyright notices 
together, right near the top of each file."
-msgstr "Si vous avez copi&eacute; du code d'autres programmes couverts par la 
m&ecirc;me licence, copiez aussi leur notice de copyright. Rassemblez toutes 
les notices de copyright au d&eacute;but de chaque fichier."
+msgid ""
+"If you have copied code from other programs covered by the same license, "
+"copy their copyright notices too. Put all the copyright notices together, "
+"right near the top of each file."
+msgstr ""
+"Si vous avez copi&eacute; du code d'autres programmes couverts par la "
+"m&ecirc;me licence, copiez aussi leur notice de copyright. Rassemblez toutes "
+"les notices de copyright au d&eacute;but de chaque fichier."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "It is very important for practical reasons to include contact 
information for how to reach you, perhaps in the README file, but this has 
nothing to do with the legal issues of applying the license."
-msgstr "Il est tr&egrave;s important pour des raisons pratiques d'inclure des 
informations de contact pour indiquer le moyen de vous joindre. Le mieux 
&eacute;tant probablement de les &eacute;crire dans le fichier README. Mais 
cela n'a rien &agrave; voir avec les questions l&eacute;gales entourant la mise 
sous licence."
+msgid ""
+"It is very important for practical reasons to include contact information "
+"for how to reach you, perhaps in the README file, but this has nothing to do "
+"with the legal issues of applying the license."
+msgstr ""
+"Il est tr&egrave;s important pour des raisons pratiques d'inclure des "
+"informations de contact pour indiquer le moyen de vous joindre. Le mieux "
+"&eacute;tant probablement de les &eacute;crire dans le fichier README. Mais "
+"cela n'a rien &agrave; voir avec les questions l&eacute;gales entourant la "
+"mise sous licence."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "The copying permission statement should come right after the copyright 
notices. For a one-file program, the statement (for the GPL) should look like 
this:"
-msgstr "La d&eacute;claration de permission de copie devrait &ecirc;tre 
indiqu&eacute;e juste apr&egrave;s les notices de copyright. Pour un programme 
ne comprenant qu'un seul fichier la d&eacute;claration devrait ressembler (pour 
la GPL) &agrave;&nbsp;:"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The copying permission statement should come right after the copyright "
+"notices. For a one-file program, the statement (for the GPL) should look "
+"like this:"
+msgstr ""
+"La d&eacute;claration de permission de copie devrait &ecirc;tre "
+"indiqu&eacute;e juste apr&egrave;s les notices de copyright. Pour un "
+"programme ne comprenant qu'un seul fichier la d&eacute;claration devrait "
+"ressembler (pour la GPL) &agrave;&nbsp;:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -99,8 +231,15 @@
 "  along with this program. If not, see 
&lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "For programs that are more than one file, it is better to replace 
&ldquo;this program&rdquo; with the name of the program, and begin the 
statement with a line saying &ldquo;This file is part of NAME&rdquo;. For 
instance,"
-msgstr "Pour les programmes incluant plusieurs fichiers, il est mieux de 
remplacer &laquo;&nbsp;ce programme&nbsp;&raquo; par le nom r&eacute;el du 
programme et de d&eacute;buter la d&eacute;claration par une ligne indiquant 
&laquo;&nbsp;This file is part of NAME&nbsp;&raquo;. Par exemple&nbsp;:"
+msgid ""
+"For programs that are more than one file, it is better to replace &ldquo;"
+"this program&rdquo; with the name of the program, and begin the statement "
+"with a line saying &ldquo;This file is part of NAME&rdquo;. For instance,"
+msgstr ""
+"Pour les programmes incluant plusieurs fichiers, il est mieux de remplacer "
+"&laquo;&nbsp;ce programme&nbsp;&raquo; par le nom r&eacute;el du programme "
+"et de d&eacute;buter la d&eacute;claration par une ligne indiquant &laquo;"
+"&nbsp;This file is part of NAME&nbsp;&raquo;. Par exemple&nbsp;:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #, no-wrap
@@ -138,32 +277,111 @@
 "  along with Foobar. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.\n";
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "This statement should go near the beginning of every source file, close 
to the copyright notices. When using the Lesser GPL, insert the word 
&ldquo;Lesser&rdquo; before &ldquo;General&rdquo; in <em>all three</em> places. 
 When using the GNU AGPL, insert the word &ldquo;Affero&rdquo; before 
&ldquo;General&rdquo; in <em>all three</em> places."
-msgstr "Cette d&eacute;claration devrait &ecirc;tre plac&eacute;e au 
d&eacute;but de chaque fichier source, proche des notices de copyright. Pour 
utiliser la GPL amoindrie, ins&eacute;rez le mot 
&laquo;&nbsp;Lesser&nbsp;&raquo; avant &laquo;&nbsp;General&nbsp;&raquo; 
<em>aux trois</em> endroits. Pour utiliser la GNU AGPL, ins&eacute;rez le mot 
&laquo;&nbsp;Affero&nbsp;&raquo; avant &laquo;&nbsp;General&nbsp;&raquo; aux 
<em>trois</em> endroits."
+msgid ""
+"This statement should go near the beginning of every source file, close to "
+"the copyright notices. When using the Lesser GPL, insert the word &ldquo;"
+"Lesser&rdquo; before &ldquo;General&rdquo; in <em>all three</em> places. "
+"When using the GNU AGPL, insert the word &ldquo;Affero&rdquo; before &ldquo;"
+"General&rdquo; in <em>all three</em> places."
+msgstr ""
+"Cette d&eacute;claration devrait &ecirc;tre plac&eacute;e au d&eacute;but de "
+"chaque fichier source, proche des notices de copyright. Pour utiliser la GPL "
+"amoindrie, ins&eacute;rez le mot &laquo;&nbsp;Lesser&nbsp;&raquo; avant "
+"&laquo;&nbsp;General&nbsp;&raquo; <em>aux trois</em> endroits. Pour utiliser "
+"la GNU AGPL, ins&eacute;rez le mot &laquo;&nbsp;Affero&nbsp;&raquo; avant "
+"&laquo;&nbsp;General&nbsp;&raquo; aux <em>trois</em> endroits."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "For interactive programs, it is usually a good idea to make the program 
print out a brief notice about copyright and copying permission when it starts 
up. See <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html#howto\">the end of the GNU GPL</a> 
for more information about this."
-msgstr "Pour les programmes interactifs, il est de bon aloi que le programme 
affiche une br&egrave;ve notice &agrave; propos du copyright et des permissions 
de copie lorsqu'il d&eacute;marre. Consulter <a 
href=\"/licenses/gpl-3.0.html#howto\">la fin de la GPL</a> pour plus 
d'informations &agrave; ce sujet."
+msgid ""
+"For interactive programs, it is usually a good idea to make the program "
+"print out a brief notice about copyright and copying permission when it "
+"starts up. See <a href=\"/licenses/gpl-3.0.html#howto\">the end of the GNU "
+"GPL</a> for more information about this."
+msgstr ""
+"Pour les programmes interactifs, il est de bon aloi que le programme affiche "
+"une br&egrave;ve notice &agrave; propos du copyright et des permissions de "
+"copie lorsqu'il d&eacute;marre. Consulter <a href=\"/licenses/gpl-3.0."
+"html#howto\">la fin de la GPL</a> pour plus d'informations &agrave; ce sujet."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "If you are releasing your program under the GNU AGPL, and it can 
interact with users over a network, the program should offer its source to 
those users in some way. For example, if your program is a web application, 
its interface could display a &ldquo;Source&rdquo; link that leads users to an 
archive of the code. The GNU AGPL is flexible enough that you can choose a 
method that's suitable for your specific program&mdash;see section 13 for 
details."
-msgstr "Si vous publiez votre programme sous la GNU AGPL, et qu'il peut 
interagir avec les utilisateurs sur un r&eacute;seau, le programme doit leur 
offrir son code source d'une fa&ccedil;on ou d'une autre. Par exemple, si votre 
porgramme est une application Web, son interface pourrait afficher un lien 
&laquo;&nbsp;Source&nbsp;&raquo; qui m&eacute;nerait les utilisateurs vers une 
archive du code. La GNU AGPL est suffisamment flexible pour que vous 
choisissiez une m&eacute;thode qui convienne &agrave; votre programme 
sp&eacute;cifique (consulter la section 13 pour des d&eacute;tails)."
+msgid ""
+"If you are releasing your program under the GNU AGPL, and it can interact "
+"with users over a network, the program should offer its source to those "
+"users in some way. For example, if your program is a web application, its "
+"interface could display a &ldquo;Source&rdquo; link that leads users to an "
+"archive of the code. The GNU AGPL is flexible enough that you can choose a "
+"method that's suitable for your specific program&mdash;see section 13 for "
+"details."
+msgstr ""
+"Si vous publiez votre programme sous la GNU AGPL, et qu'il peut interagir "
+"avec les utilisateurs sur un r&eacute;seau, le programme doit leur offrir "
+"son code source d'une fa&ccedil;on ou d'une autre. Par exemple, si votre "
+"porgramme est une application Web, son interface pourrait afficher un lien "
+"&laquo;&nbsp;Source&nbsp;&raquo; qui m&eacute;nerait les utilisateurs vers "
+"une archive du code. La GNU AGPL est suffisamment flexible pour que vous "
+"choisissiez une m&eacute;thode qui convienne &agrave; votre programme "
+"sp&eacute;cifique (consulter la section 13 pour des d&eacute;tails)."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "There is no legal requirement to register your copyright with anyone; 
simply distributing the program makes it copyrighted. However, it is a very 
good idea to register the copyright with the US Registry of Copyrights, because 
that puts you in a stronger position against anyone who violates the license in 
the US. Most other countries have no system of copyright registration."
-msgstr "Il n'est pas n&eacute;cessaire au niveau l&eacute;gal d'enregistrer 
votre copyright o&ugrave; que ce soit; le fait-m&ecirc;me de distribuer votre 
programme constitue une mise sous copyright. Toutefois, c'est une excellente 
id&eacute;e que d'enregistrer le copyright avec le Registre des Copyrights des 
&Eacute;tats-Unis car cela vous met en meilleure position pour vous 
d&eacute;fendre contre quiconque violerait la licence aux &Eacute;tats-Unis. La 
plupart des autres pays n'ont pas de syst&egrave;me d'enregistrement de 
copyright."
+msgid ""
+"There is no legal requirement to register your copyright with anyone; simply "
+"distributing the program makes it copyrighted. However, it is a very good "
+"idea to register the copyright with the US Registry of Copyrights, because "
+"that puts you in a stronger position against anyone who violates the license "
+"in the US. Most other countries have no system of copyright registration."
+msgstr ""
+"Il n'est pas n&eacute;cessaire au niveau l&eacute;gal d'enregistrer votre "
+"copyright o&ugrave; que ce soit; le fait-m&ecirc;me de distribuer votre "
+"programme constitue une mise sous copyright. Toutefois, c'est une excellente "
+"id&eacute;e que d'enregistrer le copyright avec le Registre des Copyrights "
+"des &Eacute;tats-Unis car cela vous met en meilleure position pour vous "
+"d&eacute;fendre contre quiconque violerait la licence aux &Eacute;tats-Unis. "
+"La plupart des autres pays n'ont pas de syst&egrave;me d'enregistrement de "
+"copyright."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "We would like to list all free software programs in the Free Software 
Directory, including all programs licensed under the GPL (any version). Please 
see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Directory web page</a> for 
information and an online submission form."
-msgstr "Nous aimerions lister tous les programmes logiciels libres dans le 
R&eacute;pertoire des logiciels libres (Free Software Directory), y compris 
tous les programmes sous licence GPL (toute version). Veuillez consulter la <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>page Web du r&eacute;pertoire</a> pour des 
informations et un formulaire de soumission en ligne."
+msgid ""
+"We would like to list all free software programs in the Free Software "
+"Directory, including all programs licensed under the GPL (any version). "
+"Please see the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Directory web page</a> "
+"for information and an online submission form."
+msgstr ""
+"Nous aimerions lister tous les programmes logiciels libres dans le R&eacute;"
+"pertoire des logiciels libres (Free Software Directory), y compris tous les "
+"programmes sous licence GPL (toute version). Veuillez consulter la <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/\";>page Web du r&eacute;pertoire</a> pour des "
+"informations et un formulaire de soumission en ligne."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "It is also possible to make your program a GNU package, a part of the 
GNU Project. (That's if we like the program&mdash;we have to look at it first, 
and decide.) If you might be interested in joining up with the GNU Project in 
this way, please see our <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU software 
evaluation page</a> for more information and a short questionnaire."
-msgstr "Il est aussi possible de faire de votre programme un paquetage GNU, 
c'est-&agrave;-dire lui faire une place au sein du projet GNU. (Nous devons 
jeter un &oelig;il &agrave; votre programme auparavant et d&eacute;cider par la 
suite.) Si vous &eacute;tiez int&eacute;ress&eacute; &agrave; vous impliquer 
dans le projet GNU de cette mani&egrave;re, veuillez consulter notre <a 
href=\"/help/evaluation.html\">page d'&eacute;valuation des logiciels GNU</a> 
pour plus d'informations et un court questionnaire."
+msgid ""
+"It is also possible to make your program a GNU package, a part of the GNU "
+"Project. (That's if we like the program&mdash;we have to look at it first, "
+"and decide.) If you might be interested in joining up with the GNU Project "
+"in this way, please see our <a href=\"/help/evaluation.html\">GNU software "
+"evaluation page</a> for more information and a short questionnaire."
+msgstr ""
+"Il est aussi possible de faire de votre programme un paquetage GNU, c'est-"
+"&agrave;-dire lui faire une place au sein du projet GNU. (Nous devons jeter "
+"un &oelig;il &agrave; votre programme auparavant et d&eacute;cider par la "
+"suite.) Si vous &eacute;tiez int&eacute;ress&eacute; &agrave; vous impliquer "
+"dans le projet GNU de cette mani&egrave;re, veuillez consulter notre <a href="
+"\"/help/evaluation.html\">page d'&eacute;valuation des logiciels GNU</a> "
+"pour plus d'informations et un court questionnaire."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "But you can use any of our licenses even if your program is not a GNU 
package; they're available to everyone. If you'd like to advertise your use of 
a particular license, feel free to use <a href=\"/graphics/license-logos.html\" 
title=\"GNU License Logos\">one of our logos</a>."
-msgstr "Notez que vous pouvez utiliser n'importe laquelle de nos licences 
m&ecirc;me si votre programme n'est pas un paquetage GNU&nbsp; elles sont 
disponibles pour tout le monde. Si vous voulez signaler l'utilisation d'une 
licence particuli&egrave;re, vous pouvez utiliser <a 
href=\"/graphics/license-logos.fr.html\" title=\"Logos des licences\">un de nos 
logos</a>."
+#, fuzzy
+msgid ""
+"But you are welcome to use any of our licenses even if your program is not a "
+"GNU package; indeed, we hope you will. They're available to everyone. If "
+"you'd like to advertise your use of a particular license, feel free to use "
+"<a href=\"/graphics/license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">one of "
+"our logos</a>."
+msgstr ""
+"Notez que vous pouvez utiliser n'importe laquelle de nos licences m&ecirc;me "
+"si votre programme n'est pas un paquetage GNU&nbsp; elles sont disponibles "
+"pour tout le monde. Si vous voulez signaler l'utilisation d'une licence "
+"particuli&egrave;re, vous pouvez utiliser <a href=\"/graphics/license-logos."
+"fr.html\" title=\"Logos des licences\">un de nos logos</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -171,12 +389,29 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Il existe aussi <a 
href=\"/contact/\">d'autres moyens de contacter</a> la FSF. <br /> Veuillez 
envoyer les liens orphelins ou d'autres suggestions sur cette page Web aux <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">webmestres de GNU</a> à l'adresse <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Il existe aussi <a 
href=\"/contact/"
+"\">d'autres moyens de contacter</a> la FSF. <br /> Veuillez envoyer les "
+"liens orphelins ou d'autres suggestions sur cette page Web aux <a href=\"/"
+"people/webmeisters.html\">webmestres de GNU</a> à l'adresse <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Veuillez consulter le <a 
href=\"/server/standards/README.translations.fr.html\">README des 
traductions</a> pour des informations sur la coordination et la soumission de 
traductions de cet article."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Veuillez consulter le <a href=\"/server/standards/README.translations.fr.html"
+"\">README des traductions</a> pour des informations sur la coordination et "
+"la soumission de traductions de cet article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -187,13 +422,20 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article 
est permise sur n'importe quel support d'archivage, pourvu que cette notice 
soit préservée."
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet article est "
+"permise sur n'importe quel support d'archivage, pourvu que cette notice soit "
+"préservée."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traduction&nbsp;: Wolfgang Sourdeau.<br />Révision&nbsp;: <a 
href=\"mailto:trad-gnu&#64;april.org\";>trad-gnu&#64;april.org</a>"
+msgstr ""
+"Traduction&nbsp;: Wolfgang Sourdeau.<br />Révision&nbsp;: <a href=\"mailto:";
+"trad-gnu&#64;april.org\">trad-gnu&#64;april.org</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start
@@ -203,4 +445,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduction de cette page"
-

Index: po/gpl-howto.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/gpl-howto.pot,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/gpl-howto.pot  25 Aug 2008 20:30:02 -0000   1.2
+++ po/gpl-howto.pot  13 Oct 2008 20:28:24 -0000   1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-13 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -56,10 +56,17 @@
 msgid ""
 "The copyright notice should include the year in which you finished preparing "
 "the release (so if you finished it in 1998 but didn't post it until 1999, "
-"use 1998). You should add the proper year for each release: for example, "
+"use 1998). You should add the proper year for each release; for example, "
 "&ldquo;Copyright 1998, 1999 Terry Jones&rdquo; if some versions were "
-"finished in 1998 and some were finished in 1999. If several people have "
-"helped write the code, use all their names."
+"finished in 1998 and some were finished in 1999. If several people helped "
+"write the code, use all their names."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For software with several releases over multiple years, it is best to spell "
+"out each year, in full, without using ranges or abbreviations, as in the "
+"example above."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -221,11 +228,11 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"But you can use any of our licenses even if your program is not a GNU "
-"package; they're available to everyone. If you'd like to advertise your use "
-"of a particular license, feel free to use <a "
-"href=\"/graphics/license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">one of our "
-"logos</a>."
+"But you are welcome to use any of our licenses even if your program is not a "
+"GNU package; indeed, we hope you will. They're available to everyone. If "
+"you'd like to advertise your use of a particular license, feel free to use "
+"<a href=\"/graphics/license-logos.html\" title=\"GNU License Logos\">one of "
+"our logos</a>."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]