www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po gpl-violation.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/licenses/po gpl-violation.ca.po
Date: Mon, 13 Oct 2008 19:47:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/10/13 19:47:09

Modified files:
    licenses/po  : gpl-violation.ca.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/gpl-violation.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: gpl-violation.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/gpl-violation.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gpl-violation.ca.po 12 Oct 2008 11:29:29 -0000   1.1
+++ gpl-violation.ca.po 13 Oct 2008 19:47:05 -0000   1.2
@@ -7,20 +7,19 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpl-violation.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-12 13:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-13 22:46+0300\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
-"Violations of the GNU Licenses - GNU Project - Free Software Foundation "
-"(FSF)"
+"Violations of the GNU Licenses - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Violacions de les llicències de GNU - Projecte GNU - Free Software 
Foundation "
-"(FSF)"
+"Violacions de les llicències de GNU - Projecte GNU - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Violations of the GNU Licenses"
@@ -28,18 +27,15 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"If you think you see a violation of the GNU <a "
-"href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a "
-"href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a "
-"href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, or <a "
-"href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, the first thing you should do is "
-"double-check the facts:"
-msgstr ""
-"Si penseu que heu vist una violació de la llicència <a "
-"href=\"/licenses/gpl.html\">GPL</a>, <a "
-"href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a "
-"href=\"/licenses/agpl.html\">AGPL</a>, o <a "
-"href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, la primera cosa que hauríeu de fer és 
comprovar acuradament els fets:"
+"If you think you see a violation of the GNU <a href=\"/licenses/gpl.html"
+"\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a href=\"/licenses/"
+"agpl.html\">AGPL</a>, or <a href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, the first "
+"thing you should do is double-check the facts:"
+msgstr ""
+"Si penseu que heu vist una violació de la llicència <a 
href=\"/licenses/gpl."
+"html\">GPL</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>, <a href=\"/"
+"licenses/agpl.html\">AGPL</a>, o <a href=\"/licenses/fdl.html\">FDL</a>, la "
+"primera cosa que hauríeu de fer és comprovar acuradament els fets:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Does the distribution contain a copy of the License?"
@@ -50,7 +46,10 @@
 "Does it clearly state which software is covered by the License? Does it say "
 "anything misleading, perhaps giving the impression that something is covered "
 "by the License when in fact it is not?"
-msgstr "S'estableix clarament quin programari està cobert per la llicència? 
O es diu d'una manera confusa, donant potser la impressió que alguna cosa està
 coberta per la llicència quan en realitat no ho està?"
+msgstr ""
+"S'estableix clarament quin programari està cobert per la llicència? O es 
diu "
+"d'una manera confusa, donant potser la impressió que alguna cosa està "
+"coberta per la llicència quan en realitat no ho està?"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "Is source code included in the distribution?"
@@ -60,19 +59,25 @@
 msgid ""
 "Is a written offer for source code included with a distribution of just "
 "binaries?"
-msgstr "Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una distribució 
de només codi binari?"
+msgstr ""
+"Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una distribució de "
+"només codi binari?"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Is the available source code complete, or is it designed for linking in "
 "other non-free modules?"
-msgstr "El codi font disponible està complet, o està dissenyat per enllaçar 
amb altres mòduls no lliures?"
+msgstr ""
+"El codi font disponible està complet, o està dissenyat per enllaçar amb "
+"altres mòduls no lliures?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If there seems to be a real violation, the next thing you need to do is "
 "record the details carefully:"
-msgstr "Si sembla ser una violació real, la següent cosa que heu de fer és 
registrar acuradament aquests detalls:"
+msgstr ""
+"Si sembla ser una violació real, la següent cosa que heu de fer és 
registrar "
+"acuradament aquests detalls:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "the precise name of the product"
@@ -86,7 +91,9 @@
 msgid ""
 "email addresses, postal addresses and phone numbers for how to contact the "
 "distributor(s)"
-msgstr "les adreces de correu, les adreces postals i els números de telèfon 
per contactar amb el(s) distribuïdor(s)"
+msgstr ""
+"les adreces de correu, les adreces postals i els números de telèfon per "
+"contactar amb el(s) distribuïdor(s)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "the exact name of the package whose license is violated"
@@ -109,21 +116,27 @@
 "Does the written offer for source, if given, <strong>only</strong> give a "
 "website and/or FTP site where to download the source?"
 msgstr ""
-"L'oferiment per escrit del codi font, si existeix, <strong>només</strong> 
indica un lloc web i/o de FTP on es pot descarregar?"
+"L'oferiment per escrit del codi font, si existeix, <strong>només</strong> "
+"indica un lloc web i/o de FTP on es pot descarregar?"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Is there a copy of the license included in the distribution?"
 msgstr "Hi ha inclosa a la distribució una còpia de la llicència?"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "Is some of the source available, but not all? If so, what parts are 
missing?"
-msgstr "Hi ha disponible part del codi font, però no tot? Si és així, 
quines parts hi falten?"
+msgid ""
+"Is some of the source available, but not all? If so, what parts are missing?"
+msgstr ""
+"Hi ha disponible part del codi font, però no tot? Si és així, quines parts 
"
+"hi falten?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The more of these details that you have, the easier it is for the copyright "
 "holder to pursue the matter."
-msgstr "Com més d'aquests detalls tingueu, més fàcil serà per al titular 
del copyright denunciar el cas."
+msgstr ""
+"Com més d'aquests detalls tingueu, més fàcil serà per al titular del "
+"copyright denunciar el cas."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -131,20 +144,30 @@
 "copyright holder of the packages that are being misused. The copyright "
 "holder is the one who is legally authorized to take action to enforce the "
 "license."
-msgstr "Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte al 
titular del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant de forma adient. 
El titular del copyright és l'únic que està legalment autoritzat a emprendre 
accions per fer complir la llicència."
+msgstr ""
+"Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte al "
+"titular del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant de forma "
+"adient. El titular del copyright és l'únic que està legalment autoritzat a 
"
+"emprendre accions per fer complir la llicència."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If the copyright holder <strong>is</strong> the Free Software Foundation, "
-"please send the report to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
-"It's important that we be able to write back to you to get more information "
-"about the violation or product. So, if you use an anonymous remailer, "
-"please provide a return path of some sort. If you'd like to encrypt your "
-"correspondence, just send a brief mail saying so, and we'll make appropriate "
-"arrangements."
+"please send the report to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. It's important that we be able to write "
+"back to you to get more information about the violation or product. So, if "
+"you use an anonymous remailer, please provide a return path of some sort. "
+"If you'd like to encrypt your correspondence, just send a brief mail saying "
+"so, and we'll make appropriate arrangements."
 msgstr ""
-"Si el titular del copyright <strong>és</strong> la Free Software Foundation, 
envieu si us plau l'informe a <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. És important que us 
puguem escriure per obtenir més informació sobre la violació o el producte, 
o sigui que, si utilitzeu un sistema d'enviament anònim, proporcioneu-nos si 
us plau alguna manera de contestar-vos. Si preferiu encriptar la vostra 
correspondència, digueu-nos-ho en un breu missatge i farem els preparatius 
oportuns."
+"Si el titular del copyright <strong>és</strong> la Free Software Foundation, 
"
+"envieu si us plau l'informe a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. És important que us puguem "
+"escriure per obtenir més informació sobre la violació o el producte, o 
sigui "
+"que, si utilitzeu un sistema d'enviament anònim, proporcioneu-nos si us plau 
"
+"alguna manera de contestar-vos. Si preferiu encriptar la vostra "
+"correspondència, digueu-nos-ho en un breu missatge i farem els preparatius "
+"oportuns."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -153,39 +176,57 @@
 "violations. The FSF acts on all GPL violations reported on FSF copyrighted "
 "code, and we offer assistance to any other copyright holder who wishes to do "
 "the same."
-msgstr "Noteu que la Llicència GPL i altres llicències copyleft són 
llicències de copyright. Això significa que només el titular del copyright 
pot actuar contra les violacions. La Free Software Foundation actua en totes 
les violacions de la Llicència GPL que se li notifiquen sobre codi pertanyent 
a la FSF. Oferim assessorament a altres titulars de copyright que desitgin fer 
el mateix."
+msgstr ""
+"Noteu que la Llicència GPL i altres llicències copyleft són llicències de 
"
+"copyright. Això significa que només el titular del copyright pot actuar "
+"contra les violacions. La Free Software Foundation actua en totes les "
+"violacions de la Llicència GPL que se li notifiquen sobre codi pertanyent a "
+"la FSF. Oferim assessorament a altres titulars de copyright que desitgin fer "
+"el mateix."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "But, we cannot act on our own if we do not hold copyright. Thus, be sure to "
 "find out who the copyright holders of the software are before reporting a "
 "violation."
-msgstr "Però no podem actuar per iniciativa pròpia si no som titulars del 
copyright. Per aquesta raó cal que esbrineu qui són els titulars del 
copyright del programari abans d'informar d'una violació."
+msgstr ""
+"Però no podem actuar per iniciativa pròpia si no som titulars del 
copyright. "
+"Per aquesta raó cal que esbrineu qui són els titulars del copyright del "
+"programari abans d'informar d'una violació."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu 
els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha d'<a 
href=\"/contact/\">altres "
+"formes de contactar</a> amb la FSF. <br /> Envieu els enllaços trencats i "
+"d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu el <a 
href=\\"/server/standards/README.translations.html\\">Translations README</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu el <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1999, 2001, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
@@ -196,19 +237,22 @@
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\\"http://www.puigpe.org/\\";>puigpe</a>, 29 de 
gener de 2007."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 de gener de "
+"2007."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page:"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]