www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy wassenaar.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy wassenaar.ca.html
Date: Sun, 14 Oct 2007 15:57:02 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/14 15:57:02

Modified files:
    philosophy   : wassenaar.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/wassenaar.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: wassenaar.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/wassenaar.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- wassenaar.ca.html  1 Mar 2007 17:03:24 -0000    1.1
+++ wassenaar.ca.html  14 Oct 2007 15:56:56 -0000   1.2
@@ -1,127 +1,144 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
 
-<head>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
 <title>L'acord de Wassenaar - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>L'acord de Wassenaar </h3>
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
 
-<p>
-La primera not&iacute;cia que vam tenir sobre el nou acord de Wassenaar 
provenia d'un article d'un diari, on es deia que es prohibiria 
l'exportaci&oacute; de programari de xifrat (i la prohibici&oacute; semblava 
incloure el programari lliure). Aix&iacute; que vam posar un anunci buscant 
gent en pa&iuml;sos que no haguessin signat l'acord de Wassenaar per participar 
en la distribuci&oacute; i desenvolupament de programari lliure per a 
xifrat.</p>
-<p>
-Despr&eacute;s es va publicar el text definitiu de la nova versi&oacute; de 
l'acord de Wassenaar. Llavors vam veure que continuava tenint una 
excepci&oacute; que semblava incloure el programari lliure (al text 
s'utilitzava l'expressi&oacute; &quot;domini p&uacute;blic&quot;, per&ograve; 
semblava que amb aix&ograve; volien dir alguna cosa semblant al programari 
lliure). De manera que el problema sembla haver estat una falsa alarma.</p>
-<p>
-No obstant, els Estats Units continuen volent imposar aquestes restriccions, i 
per tant t&eacute; sentit continuar amb els nostres preparatius, com a 
precauci&oacute; per si de cas una futura versi&oacute; de l'acord de Wassenaar 
impos&eacute;s restriccions addicionals en l'exportaci&oacute; de programari 
lliure.</p>
-<p>
-Aquesta &eacute;s la nostra interpretaci&oacute; del text de l'&uacute;ltim 
acord de Wassenaar, tal com el veiem. No ha estat revisada per un advocat.</p>
-<p>
-Segons les &quot;Notes generals sobre el programari&quot;, punt 2, l'acord no 
cobreix el programari que estigui en &quot;el domini p&uacute;blic&quot;. 
Aix&ograve; es defineix al glossari com a tecnologia o programari que s'han fet 
p&uacute;blics sense restriccions sobre la seva posterior difusi&oacute;. 
Tamb&eacute; s'afirma que el copyright, per si mateix, no priva a un programa 
de la seva consideraci&oacute; de &quot;domini p&uacute;blic&quot;.</p>
-<p>
-Actualment hi ha discussions sobre l'acord i semblaria l&ograve;gic que la 
definici&oacute; de &quot;domini p&uacute;blic&quot; s'aclar&iacute;s en 
futures reunions.</p>
-<p>
-Funcionaris finlandesos han declarat que <cite>"res no canviar&agrave; pel que 
fa al programari de &quot;domini p&uacute;blic&quot; i l'acord de Wassenaar del 
3 de desembre."</cite></p>
-<p>
-A Dinamarca, segons ens diuen, hi ha hagut un incident: el Ministeri de 
Comer&ccedil; va comminar un administrador a deixar d'oferir la 
desc&agrave;rrega del programa PGP. </p>
-<p>
-La gent del Regne Unit pot ajudar visitant la p&agrave;gina <a 
href="http://www.stand.org.uk/";>http://www.stand.org.uk/</a>
-i participant en la seva campanya.</p>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<p>
-Not&iacute;cies recents ens indiquen que el govern australi&agrave; ha 
prohibit l'exportaci&oacute; de programari lliure per a xifrat al modificar la 
part de l'acord de Wassenaar relacionada amb la definici&oacute; de programari 
&quot;de domini p&uacute;blic&quot;.</p>
+<h2>L'acord de Wassenaar</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+La primera not&iacute;cia que vam tenir sobre el nou acord de Wassenaar
+provenia d'un article d'un diari, on es deia que es prohibiria 
l'exportaci&oacute; de
+programari de xifrat (i la prohibici&oacute; semblava incloure el
+programari lliure). Aix&iacute; que vam posar un anunci buscant gent
+en pa&iuml;sos que no haguessin signat l'acord de Wassenaar per participar
+en la distribuci&oacute; i desenvolupament de programari lliure per
+a xifrat.</p>
+<p>
+Despr&eacute;s es va publicar el text definitiu de la nova versi&oacute; de
+l'acord de Wassenaar. Llavors vam veure que continuava tenint una
+excepci&oacute; que semblava incloure el programari lliure (al text
+s'utilitzava l'expressi&oacute; &quot;domini p&uacute;blic&quot;,
+per&ograve; semblava que amb aix&ograve; volien dir alguna cosa semblant
+al programari lliure). De manera que el problema sembla haver estat
+una falsa alarma.</p>
+<p>
+No obstant, els Estats Units continuen volent imposar aquestes restriccions,
+ i per tant t&eacute; sentit continuar amb els nostres preparatius,
+ com a precauci&oacute; per si de cas una futura versi&oacute; de
+ l'acord de Wassenaar impos&eacute;s restriccions addicionals en
+l'exportaci&oacute; de programari lliure.</p>
+<p>
+Aquesta &eacute;s la nostra interpretaci&oacute; del text de l'&uacute;ltim
+acord de Wassenaar, tal com el veiem. No ha estat revisada per un
+advocat.</p>
+<p>
+Segons les &quot;Notes generals sobre el programari&quot;, punt 2,
+l'acord no cobreix el programari que estigui en &quot;el domini 
p&uacute;blic&quot;.
+Aix&ograve; es defineix al glossari com a tecnologia o programari
+que s'han fet p&uacute;blics sense restriccions sobre la seva posterior
+difusi&oacute;. Tamb&eacute; s'afirma que el copyright, per si mateix,
+no priva a un programa de la seva consideraci&oacute; de &quot;domini
+p&uacute;blic&quot;.</p>
+<p>
+Actualment hi ha discussions sobre l'acord i semblaria l&ograve;gic
+que la definici&oacute; de &quot;domini p&uacute;blic&quot; s'aclar&iacute;s
+en futures reunions.</p>
+<p>
+Funcionaris finlandesos han declarat que <cite>"res no canviar&agrave; pel
+que fa al programari de &quot;domini p&uacute;blic&quot; i l'acord
+de Wassenaar del 3 de desembre."</cite></p>
+<p>
+A Dinamarca, segons ens diuen, hi ha hagut un incident: el Ministeri
+ de Comer&ccedil; va comminar un administrador a deixar d'oferir
+la desc&agrave;rrega del programa PGP.</p>
+<p>
+La gent del Regne Unit pot ajudar visitant la p&agrave;gina <a 
href="http://www.stand.org.uk/";>http://www.stand.org.uk/</a> i
+participant en la seva campanya.</p>
+<p>
+Not&iacute;cies recents ens indiquen que el govern australi&agrave; ha
+prohibit l'exportaci&oacute; de programari lliure per a xifrat al
+modificar la part de l'acord de Wassenaar relacionada amb la definici&oacute; 
de
+programari &quot;de domini p&uacute;blic&quot;.</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.html">Altres textos per llegir </a></h4>
-<hr />
+</div>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+<div id="footer">
+
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) 
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
+aparegui aquesta nota.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/10/14 15:56:56 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h3>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h3>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
 <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
 <!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- advise web-translators&#64;gnu.org and add it to -->
 <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
 <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
 <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/philosophy/wassenaar.ca.html">Catal&#x00e0;</a>  <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/wassenaar.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.jp.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a> <!-- 
Japanese -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a> <!-- 
Korean -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.nl.html">Nederlands</a>    <!-- Dutch -->
-| <a href="/philosophy/wassenaar.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
-| <a 
href="/philosophy/wassenaar.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
 <!-- Russian -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.ca.html" 
title="Catalan">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.html" 
title="English">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.es.html" 
title="Spanish">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.fr.html" 
title="French">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.jp.html" 
title="Japanese">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.ko.html" 
title="Korean">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.nl.html" 
title="Dutch">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.pl.html" 
title="Polish">Polski</a>&nbsp;[po]</li>
+<li><a href="/philosophy/wassenaar.ru.html" 
title="Russian">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-
-<p>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/01 17:03:24 $ $Author: puigpe $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]