www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy patent-reform-is-not-enough.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy patent-reform-is-not-enough.ca.html
Date: Sun, 14 Oct 2007 16:04:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/14 16:04:24

Modified files:
    philosophy   : patent-reform-is-not-enough.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: patent-reform-is-not-enough.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- patent-reform-is-not-enough.ca.html 1 Mar 2007 17:02:35 -0000    1.1
+++ patent-reform-is-not-enough.ca.html 14 Oct 2007 16:04:18 -0000   1.2
@@ -1,148 +1,188 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
 
-<head>
-<title>La reforma de les patents no &eacute;s suficient - Projecte GNU - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h2>La reforma de les patents no &eacute;s suficient </h2>
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
-
-<p>
-Quan la gent comen&ccedil;a a aprendre alguna cosa sobre el problema de les 
patents del programari, la seva atenci&oacute; se centra sovint en els casos 
m&eacute;s notoris: per exemple, patents que cobreixen t&egrave;cniques que ja 
s&oacute;n &agrave;mpliament conegudes. Aquestes t&egrave;cniques inclouen la 
d'ordenar una col&middot;lecci&oacute; de f&oacute;rmules de manera que no 
s'utilitzi cap variable abans de ser calculada (anomenada 
&laquo;rec&agrave;lcul d'ordre natural&raquo; en els fulls de c&agrave;lcul), i 
l'&uacute;s de l'operador OR exclusiu per modificar el contingut d'una 
visualitzaci&oacute; d'un mapa de bits.</p>
-
-<p>
-Centrar-se en aquests exemples pot portar la gent a ignorar la resta del 
problema. Poden arribar a pensar que el sistema de patents &eacute;s 
b&agrave;sicament correcte i que nom&eacute;s necessita &laquo;reformes&raquo; 
per a funcionar de manera eficient.</p>
-
-<p>
-Per&ograve;, una correcta implementaci&oacute; resoldria realment el problema 
de les patents de programari? Considerem un exemple.</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<p>
-A principis dels 90 necessit&agrave;vem desesperadament un nou programa lliure 
de compressi&oacute;, perqu&egrave; ens havien quedat sense l'antic programa 
est&agrave;ndard &laquo;compress&raquo; per culpa de les patents. A l'abril de 
1991, el desenvolupador de programari Ross Williams va comen&ccedil;ar a 
publicar una s&egrave;rie de programes de compressi&oacute; de dades utilitzant 
nous algoritmes de creaci&oacute; pr&ograve;pia. La seva major velocitat i 
qualitat de compressi&oacute; van atraure aviat els usuaris.</p>
+<title>La reforma de les patents no &eacute;s suficient - Projecte GNU - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
 
-<p>
-Aquell setembre, quan la FSF estava a una setmana de publicar un d'aquests 
nous programes de compressi&oacute; com a eina escollida per a comprimir els 
arxius de la nostra distribuci&oacute;, l'&uacute;s d'aquests programes als 
Estats Units va ser aturat pel registre d'una nova patent, la n&uacute;mero 
5,049,881.</p>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<p>
-Sota les regles del sistema de patents, que el p&uacute;blic pugui usar 
aquests programes (per exemple, perqu&egrave; la patent no &eacute;s 
v&agrave;lida) dep&egrave;n de si hi ha &quot;treball anterior&quot;. O sigui, 
de si la idea b&agrave;sica es va publicar o no abans del registre de la 
patent, que va ser el 18 de juny de 1990. La publicaci&oacute; de Williams a 
l'abril de 1991 va arribar despr&eacute;s, i per tant no es considera treball 
anterior.</p>
+<h2>La reforma de les patents no &eacute;s suficient</h2>
 
-<p>
-Un estudiant va descriure un algoritme semblant el 1988-1989 en un treball de 
classe a la Universitat de San Francisco, per&ograve; no es va publicar. De 
manera que tampoc no es considera treball anterior sota les regles actuals.</p>
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+Quan la gent comen&ccedil;a a aprendre alguna cosa sobre el problema
+de les patents del programari, la seva atenci&oacute; se centra sovint
+en els casos m&eacute;s notoris: per exemple, patents que cobreixen
+t&egrave;cniques que ja s&oacute;n &agrave;mpliament conegudes. Aquestes
+t&egrave;cniques inclouen la d'ordenar una col&middot;lecci&oacute; de
+f&oacute;rmules de manera que no s'utilitzi cap variable abans de
+ser calculada (anomenada &laquo;rec&agrave;lcul d'ordre natural&raquo; en
+els fulls de c&agrave;lcul), i l'&uacute;s de l'operador OR exclusiu
+per modificar el contingut d'una visualitzaci&oacute; d'un mapa de
+bits.</p>
+<p>
+Centrar-se en aquests exemples pot portar la gent a ignorar la resta
+ del problema. Poden arribar a pensar que el sistema de patents &eacute;s
+ b&agrave;sicament correcte i que nom&eacute;s necessita 
&laquo;reformes&raquo; per
+a funcionar de manera eficient.</p>
+
+<p>
+Per&ograve;, una correcta implementaci&oacute; resoldria realment
+el problema de les patents de programari? Considerem un exemple.</p>
+
+<p>
+A principis dels 90 necessit&agrave;vem desesperadament un nou programa
+lliure de compressi&oacute;, perqu&egrave; ens havien quedat sense
+l'antic programa est&agrave;ndard &laquo;compress&raquo; per culpa
+de les patents. A l'abril de 1991, el desenvolupador de programari
+Ross Williams va comen&ccedil;ar a publicar una s&egrave;rie de programes
+de compressi&oacute; de dades utilitzant nous algoritmes de creaci&oacute; 
pr&ograve;pia.
+La seva major velocitat i qualitat de compressi&oacute; van atraure
+aviat els usuaris.</p>
+
+<p>
+Aquell setembre, quan la FSF estava a una setmana de publicar un d'aquests
+ nous programes de compressi&oacute; com a eina escollida per a comprimir
+ els arxius de la nostra distribuci&oacute;, l'&uacute;s d'aquests
+ programes als Estats Units va ser aturat pel registre d'una nova
+ patent, la n&uacute;mero 5,049,881.</p>
+
+<p>
+Sota les regles del sistema de patents, que el p&uacute;blic pugui
+usar aquests programes (per exemple, perqu&egrave; la patent no &eacute;s
+v&agrave;lida) dep&egrave;n de si hi ha &quot;treball anterior&quot;.
+O sigui, de si la idea b&agrave;sica es va publicar o no abans del
+registre de la patent, que va ser el 18 de juny de 1990. La publicaci&oacute; 
de
+Williams a l'abril de 1991 va arribar despr&eacute;s, i per tant no
+es considera treball anterior.</p>
+
+<p>
+Un estudiant va descriure un algoritme semblant el 1988-1989 en un
+ treball de classe a la Universitat de San Francisco, per&ograve; no
+ es va publicar. De manera que tampoc no es considera treball anterior
+sota les regles actuals.</p>
+
+<p>
+Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni 
&quot;correctament&quot; no
+haurien evitat aquest problema. Sota les regles del sistema de patents,
+aquesta patent sembla v&agrave;lida. No hi havia un treball anterior.
+No patenta una idea &ograve;bvia en el sentit en qu&egrave; el sistema
+de patents interpreta el terme (com la majoria de les patents, no
+patenta una idea ni revolucion&agrave;ria ni trivial, sin&oacute; entre
+mig). La culpa &eacute;s de les mateixes regles, no de la seva 
aplicaci&oacute;.</p>
+
+<p>
+Al sistema legal dels Estats Units, les patents estan pensades com
+ un tracte entre la societat i els individus; se suposa que la societat
+ hi surt guanyant amb el descobriment de t&egrave;cniques que d'una
+ altra manera mai no haurien estat disponibles. Sembla clar que la
+ societat no hi ha guanyat res amb el registre de la patent n&uacute;mero
+ 5,049,881. Aquesta t&egrave;cnica hagu&eacute;s estat disponible
+ igualment. Era tan senzilla que unes quantes persones la van descobrir
+al mateix temps.</p>
+
+<p>
+Sota les regles actuals, la possibilitat d'utilitzar els programes
+ de Williams dep&egrave;n de si a alg&uacute; se li ha acudit publicar
+ la mateixa idea abans del 18 de juny de 1990. &Eacute;s a dir, dep&egrave;n
+ de la sort. Aquest sistema &eacute;s bo per promoure la pr&agrave;ctica
+del dret, per&ograve; no per al progr&eacute;s del programari.</p>
+
+<p>
+Ensenyar a l'oficina de patents a indagar m&eacute;s sobre l'exist&egrave;ncia
+de treball anterior pot prevenir alguns errors escandalosos. Per&ograve; no
+resoldr&agrave; el principal problema, que &eacute;s la tend&egrave;ncia
+a patentar cada una de les <em>noves</em> idees en l'&uacute;s dels
+ordinadors, com la que Williams i altres van desenvolupar de manera
+independent.</p>
+
+<p>
+Aix&ograve; convertir&agrave; el programari en un fangar. Fins i tot
+un programa innovador utilitza normalment dotzenes de t&egrave;cniques
+i capacitats no gaire noves que poden haver estat patentades. La nostra
+capacitat per a utilitzar cada una d'aquestes idees dependr&agrave; de
+la sort, i si tenim mala sort la meitat del temps, pocs seran els
+programes que no infringeixin un bon nombre de patents. Navegar en
+el laberint de patents ser&agrave; m&eacute;s dif&iacute;cil que escriure
+programari. Com diu <em>The Economist</em>, les patents del programari
+s&oacute;n simplement dolentes per als negocis.</p>
+<hr />
 
+<h3>El que podeu fer per ajudar</h3>
 <p>
-Les reformes per fer que el sistema de patents funcioni 
&quot;correctament&quot; no haurien evitat aquest problema. Sota les regles del 
sistema de patents, aquesta patent sembla v&agrave;lida. No hi havia un treball 
anterior. No patenta una idea &ograve;bvia en el sentit en qu&egrave; el 
sistema de patents interpreta el terme (com la majoria de les patents, no 
patenta una idea ni revolucion&agrave;ria ni trivial, sin&oacute; entre mig). 
La culpa &eacute;s de les mateixes regles, no de la seva aplicaci&oacute;.</p>
+Hi ha un important esfor&ccedil; a Europa per aturar les patents del
+programari. Si us plau, recolzeu <a 
href="http://petition.eurolinux.org/index.html";>aquesta
+petici&oacute;</a> per a una Europa lliure de patents de programari,
+i visiteu <a
+href="http://www.ffii.org";> la p&agrave;gina web de la FFII</a> per
+saber amb detall com podeu ajudar.</p>
 
-<p>
-Al sistema legal dels Estats Units, les patents estan pensades com un tracte 
entre la societat i els individus; se suposa que la societat hi surt guanyant 
amb el descobriment de t&egrave;cniques que d'una altra manera mai no haurien 
estat disponibles. Sembla clar que la societat no hi ha guanyat res amb el 
registre de la patent n&uacute;mero 5,049,881. Aquesta t&egrave;cnica 
hagu&eacute;s estat disponible igualment. Era tan senzilla que unes quantes 
persones la van descobrir al mateix temps.</p>
+</div>
 
-<p>
-Sota les regles actuals, la possibilitat d'utilitzar els programes de Williams 
dep&egrave;n de si a alg&uacute; se li ha acudit publicar la mateixa idea abans 
del 18 de juny de 1990. &Eacute;s a dir, dep&egrave;n de la sort. Aquest 
sistema &eacute;s bo per promoure la pr&agrave;ctica del dret, per&ograve; no 
per al progr&eacute;s del programari.</p>
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
 
-<p>
-Ensenyar a l'oficina de patents a indagar m&eacute;s sobre l'exist&egrave;ncia 
de treball anterior pot prevenir alguns errors escandalosos. Per&ograve; no 
resoldr&agrave; el principal problema, que &eacute;s la tend&egrave;ncia a 
patentar cada una de les <em>noves</em> idees en l'&uacute;s dels ordinadors, 
com la que Williams i altres van desenvolupar de manera independent.</p>
+<div id="footer">
 
-<p>
-Aix&ograve; convertir&agrave; el programari en un fangar. Fins i tot un 
programa innovador utilitza normalment dotzenes de t&egrave;cniques i 
capacitats no gaire noves que poden haver estat patentades. La nostra capacitat 
per a utilitzar cada una d'aquestes idees dependr&agrave; de la sort, i si 
tenim mala sort la meitat del temps, pocs seran els programes que no 
infringeixin un bon nombre de patents. Navegar en el laberint de patents 
ser&agrave; m&eacute;s dif&iacute;cil que escriure programari. Com diu <em>The 
Economist</em>, les patents del programari s&oacute;n simplement dolentes per 
als negocis.</p>
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU 
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) 
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
 
-<hr />
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 
-<h3>El que podeu fer per ajudar</h3>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
+aparegui aquesta nota.
+</p>
 
 <p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/10/14 16:04:18 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
 
-Hi ha un important esfor&ccedil; a Europa per aturar les patents del 
programari. Si us plau, recolzeu <a 
href="http://petition.eurolinux.org/index.html";>aquesta petici&oacute;</a> per 
a una Europa lliure de patents de programari, i visiteu <a
-href="http://www.ffii.org";> la p&agrave;gina web de la FFII</a> per saber amb 
detall com podeu ajudar.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosoph.ca.html">Altres textos per llegir </a></h4>
-<hr />
+</div>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+<div id="translations">
+<h3>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h3>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
 <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
 <!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- advise web-translators&#64;gnu.org and add it to -->
 <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
 <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
 <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
<!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.cs.html">&#x010c;esky</a>  
<!-- Czech -->
-| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> 
<!-- Spanish -->
-| <a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   
 <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.pl.html">Polski</a> <!-- 
Polish -->
-| <a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
    <!-- Russian -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ca.html" 
title="Catalan">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.cs.html" 
title="Czech">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cz]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html" 
title="English">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.es.html" 
title="Spanish">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.fr.html" 
title="French">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.pl.html" 
title="Polish">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.ru.html" 
title="Russian">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-
-<p>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/01 17:02:35 $ $Author: puigpe $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]