www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy using-gfdl.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy using-gfdl.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 14:56:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 14:56:22

Modified files:
    philosophy   : using-gfdl.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/using-gfdl.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: using-gfdl.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/using-gfdl.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- using-gfdl.ca.html 31 Mar 2007 15:30:37 -0000   1.2
+++ using-gfdl.ca.html 9 Oct 2007 14:56:17 -0000    1.3
@@ -1,145 +1,150 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta pàgina</p>
-
-<h3> Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) </h3>
-<p>Per <a href="http://www.stallman.org";>Richard. Stallman</a></p>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
-
-<p>
-Si coneixeu algú que estigui escrivint un manual sobre programari lliure i 
que en planegi la publicació comercial, teniu l'oportunitat de prestar un gran 
servei al Moviment del Programari Lliure amb molt poca feina: suggeriu-li la 
idea de publicar el manual sota la
-<a href="/copyleft/fdl.html"> Llicència de Documentació Lliure de GNU 
(GFDL)</a>.</p>
-<p>
-Fins fa poc, la publicació comercial d'un llibre comportava gairebé sempre 
un llibre no lliure. Però, de la mateixa manera que la comercialització de 
programari lliure ha crescut recentment, la comercialització de documentació 
lliure ha començat també a augmentar. Alguns dels principals editors 
comercials de documentació sobre el
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>,
-
-
-
-i sobre el programari lliure en general, estan ara disposats a publicar 
llibres sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) i a pagar als 
autors de la manera usual (SI els autors ho demanen fermament).</p>
-<p>
-No obstant, amb tota probabilitat, els editors proposaran d'entrada publicar 
l'habitual llibre privatiu. I si els autors ho accepten, ho serà. Així, 
doncs, és essencial per als autors prendre la iniciativa i dir: «Volem 
utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU per a aquest llibre.» 
Per tant, quan el vostre amic parli d'escriure un manual, podeu influir sobre 
el curs dels esdeveniments simplement suggerint-li aquesta possibilitat
-
-.</p>
-<p>
-Si un editor rebutja la petició d'entrada, el Projecte GNU pot ajudar els 
autors a persuadir-lo. Poden contactar amb nosaltres a
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-<p>
-Hi ha
-<a href="/licenses/license-list.ca.html#DocumentationLicenses">altres</a>
-llicències de documentació lliure legítimes, però de vegades la seva 
utilització requereix anar amb compte. Per exemple, una llicència conté dues 
clàusules opcionals que poden activar-se; el permís és lliure si no 
s'utilitza cap de les dues clàusules opcionals, però activar l'una o l'altra 
converteix el llibre en no lliure. (Vegeu
-<a 
href="/licenses/license-list.ca.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.ca.html.</a>)
 
-
-
-Els autors que vulguin publicar documentació lliure utilitzant una llicència 
diferent de la GFDL poden contactar amb nosaltres, i així podrem comprovar si 
la llicència compleix els requisits necessaris per fer que la documentació 
sigui realment lliure.</p>
-<p>
-Quan un manual comercial és lliure i tracta sobre el sistema GNU, el projecte 
GNU el pot recomanar al públic. De manera que si els autors o l'editor 
publiquen una pàgina Web per descriure'l i/o per vendre'n còpies, podem posar 
un enllaç cap a aquesta pàgina des de
-<a href="/home.ca.html">www.gnu.org</a>, 
-
-
-sempre que la pàgina s'avingui als nostres criteris habituals (per exemple, 
no ha de contenir enllaços cap a pàgines amb programari o documentació no 
lliure, i no ha d'intentar odiosament convèncer a la gent de comprar). Si us 
plau, informeu al <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-sobre pàgines d'aquesta mena
-
-.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.html"> Altres texts per llegir </a></h4>
-<p>
-Article directament relacionat: <a href="/philosophy/free-doc.ca.html"> 
Programari Lliure i Manuals Lliures </a>
-</p>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta pàgina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/using-gfdl.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a 
href="/philosophy/using-gfdl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>  
 <!-- Chinese(Simplified) -->
-| <a 
href="/philosophy/using-gfdl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>  
 <!-- Chinese(Traditional) -->
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>  <!-- 
Indonesian -->
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.it.html">Italiano</a>    <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/using-gfdl.pl.html">Polski</a> <!-- Polish -->
-]
-</p>
-</div>
+ <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-<p>
-Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
-</p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 18 d'abril de 
2006.
-</p>
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:37 $ $Author: yavor $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
+ <title>Utilitzar la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU 
(GFDL) 
+ - Projecte GNU - Free Software Foundation
+ (FSF)</title>
+
+ <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+ <h3>Utilitzar la Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de
+ GNU (GFDL)</h3>
+
+ <p>Per <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
+
+ <p>Si coneixeu alg&uacute; que estigui escrivint un manual sobre
+  programari lliure i que en planegi la publicaci&oacute; comercial,
+  teniu l'oportunitat de prestar un gran servei al Moviment del
+  Programari Lliure amb molt poca feina: suggeriu-li la idea de
+  publicar el manual sota la <a href="/copyleft/fdl.html"> Llic&egrave;ncia
+ de Documentaci&oacute; Lliure de GNU (GFDL)</a>.</p>
+
+ <p>Fins fa poc, la publicaci&oacute; comercial d'un llibre comportava
+  gaireb&eacute; sempre un llibre no lliure. Per&ograve;, de la
+  mateixa manera que la comercialitzaci&oacute; de programari lliure
+  ha crescut recentment, la comercialitzaci&oacute; de documentaci&oacute; 
lliure
+  ha comen&ccedil;at tamb&eacute; a augmentar. Alguns dels principals
+  editors comercials de documentaci&oacute; sobre el <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema
+  GNU/Linux</a>, i sobre el programari lliure en general, estan
+  ara disposats a publicar llibres sota la Llic&egrave;ncia de 
Documentaci&oacute; Lliure
+  de GNU (GFDL) i a pagar als autors de la manera usual (SI els
+ autors ho demanen fermament).</p>
+
+ <p>No obstant, amb tota probabilitat, els editors proposaran d'entrada
+  publicar l'habitual llibre privatiu. I si els autors ho accepten,
+  ho ser&agrave;. Aix&iacute;, doncs, &eacute;s essencial per als
+  autors prendre la iniciativa i dir: &laquo;Volem utilitzar la
+  Llic&egrave;ncia de Documentaci&oacute; Lliure de GNU per a aquest
+  llibre.&raquo; Per tant, quan el vostre amic parli d'escriure
+  un manual, podeu influir sobre el curs dels esdeveniments simplement
+ suggerint-li aquesta possibilitat.</p>
+
+ <p>Si un editor rebutja la petici&oacute; d'entrada, el Projecte
+  GNU pot ajudar els autors a persuadir-lo. Poden contactar amb
+ nosaltres a <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+ <p>Hi ha <a 
href="/licenses/license-list.ca.html#DocumentationLicenses">altres</a> 
llic&egrave;ncies
+  de documentaci&oacute; lliure leg&iacute;times, per&ograve; de
+  vegades la seva utilitzaci&oacute; requereix anar amb compte.
+  Per exemple, una llic&egrave;ncia cont&eacute; dues cl&agrave;usules
+  opcionals que poden activar-se; el perm&iacute;s &eacute;s lliure
+  si no s'utilitza cap de les dues cl&agrave;usules opcionals, per&ograve; 
activar
+  l'una o l'altra converteix el llibre en no lliure. (Vegeu <a 
href="/licenses/license-list.ca.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.ca.html.</a>)
+  Els autors que vulguin publicar documentaci&oacute; lliure utilitzant
+  una llic&egrave;ncia diferent de la GFDL poden contactar amb nosaltres,
+  i aix&iacute; podrem comprovar si la llic&egrave;ncia compleix
+  els requisits necessaris per fer que la documentaci&oacute; sigui
+ realment lliure.</p>
+
+ <p>Quan un manual comercial &eacute;s lliure i tracta sobre el sistema
+  GNU, el projecte GNU el pot recomanar al p&uacute;blic. De manera
+  que si els autors o l'editor publiquen una p&agrave;gina Web per
+  descriure'l i/o per vendre'n c&ograve;pies, podem posar un enlla&ccedil; 
cap
+  a aquesta p&agrave;gina des de <a href="/home.ca.html">www.gnu.org</a>,
+  sempre que la p&agrave;gina s'avingui als nostres criteris habituals
+  (per exemple, no ha de contenir enlla&ccedil;os cap a p&agrave;gines
+  amb programari o documentaci&oacute; no lliure, i no ha d'intentar
+  odiosament conv&egrave;ncer a la gent de comprar). Si us plau,
+  informeu al <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
sobre
+ p&agrave;gines d'aquesta mena.</p>
+ <hr />
+
+ <h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir</a></h4>
+ <br />
+ Article directament relacionat: <a 
href="/philosophy/free-doc.ca.html">Programari 
+ Lliure i Manuals Lliures</a>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
+ <p>
+  Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+  <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+  Tamb&eacute; hi ha d'<a 
href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>altres formes de contactar</a> 
+  amb la FSF.
+  <br />
+  Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o 
suggeriments) a 
+  <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+ </p>
+
+ <p>
+  Vegeu el 
+  <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+   README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i
+   publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+ </p>
+
+ <p>
+  Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman
+  <br />
+  Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+  article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que
+  es conservi aquesta nota.
+ </p>
+
+ <p>
+  Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 18 
+    d'abril de 2006.
+  <br />
+  Updated:
+  <!-- timestamp start -->
+  $Date: 2007/10/09 14:56:17 $ $Author: puigpe $
+  <!-- timestamp end -->
+ </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+ <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+ <ul class="translations-list">
+  <li><a href=
+  
"/philosophy/using-gfdl.zh-cn.html">&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;</a></li>
+  <li><a href=
+  
"/philosophy/using-gfdl.zh-tw.html">&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.html">English</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.es.html">Espa&ntilde;ol</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.fr.html">Fran&ccedil;ais</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.it.html">Italiano</a></li>
+  <li><a 
href="/philosophy/using-gfdl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.nl.html">Nederlands</a></li>
+  <li><a href="/philosophy/using-gfdl.pl.html">Polski</a></li>
+ </ul>
+
+</div>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]