www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu initial-announcement.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu initial-announcement.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 15:29:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 15:29:12

Modified files:
    gnu      : initial-announcement.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/initial-announcement.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: initial-announcement.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/initial-announcement.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- initial-announcement.ca.html    7 Feb 2007 02:35:10 -0000    1.3
+++ initial-announcement.ca.html    9 Oct 2007 15:28:39 -0000    1.4
@@ -1,41 +1,19 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>Sobre el Projecte GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="address@hidden" />
-</head>
 
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Anunci inicial </h3>
+<h2>Anunci inicial</h2>
 
 <p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
-
-
-<hr />
-
-<p>
-Aquest &eacute;s l'anunci inicial del Projecte GNU, escrit per <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> el 1983.</p>
+Aquest &eacute;s l'anunci inicial del Projecte GNU, escrit per <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richard
+Stallman</a> el 1983.</p>
 <p>
-La hist&ograve;ria del Projecte GNU &eacute;s en molts aspectes diferent 
d'aquest pla inicial. Per exemple, el comen&ccedil;ament es va retardar fins a 
gener de 1984 i alguns detalls sobre el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>
-encara no s'havien clarificat.</p>
+La hist&ograve;ria del Projecte GNU &eacute;s en molts aspectes diferent
+d'aquest pla inicial. Per exemple, el comen&ccedil;ament es va retardar
+fins a gener de 1984 i alguns detalls sobre el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari
+lliure</a> encara no s'havien clarificat.</p>
 
 <pre>
 From CSvax:pur-ee:address@hidden
@@ -47,31 +25,87 @@
 
 Unix Lliure!
 
-En aquest dia d'acci&oacute; de gr&agrave;cies comen&ccedil;ar&eacute; a 
escriure un sistema de <br />programari plenament compatible amb Unix anomenat 
GNU (per GNU no &eacute;s Unix), <br />i el distribuir&eacute; lliurement <a 
id="TOP1" href="#f1">(1)</a> a tothom que vulgui utilitzar-lo. <br />Es 
necessitar&agrave; una important contribuci&oacute; de temps, diners, programes 
<br />i equipaments inform&agrave;tics.
-
-Per comen&ccedil;ar, GNU ser&agrave; un nucli m&eacute;s totes les utilitats 
necess&agrave;ries <br />per a escriure i executar programes en llenguatge C: 
editor, l&iacute;nia de <br />comandaments, compilador C, enlla&ccedil;ador, 
ensamblador i algunes coses m&eacute;s. <br />Fet aix&ograve;, hi afegirem un 
formatejador de text, un YACC, un joc tipus Imperi, <br />un full de 
c&agrave;lcul i centenars de coses. Esperem proporcionar, finalment, <br 
/>totes aquelles coses &uacute;tils que normalment venen amb un sistema Unix, i 
<br />qualsevol altra cosa &uacute;til, incloent-hi documentaci&oacute; impresa 
i en l&iacute;nia.
-
-GNU podr&agrave; executar programes Unix, per&ograve; no ser&agrave; 
id&egrave;ntic a Unix. Farem <br />totes les millores convenients, basant-nos 
en la nostra experi&egrave;ncia en <br />altres sistemes operatius. En 
particular, planegem tenir noms de fitxer <br />m&eacute;s llargs, 
n&uacute;meros de versi&oacute; de fitxer, un sistema de fitxers a prova de <br 
/>penjades, potser extensions per a noms de fitxer, suport per a pantalla <br 
/>independent del terminal, i finalment un sistema de finestres basat en Lisp 
<br />a trav&eacute;s del qual alguns programes de Lisp i Unix podran compartir 
la pantalla. <br />Tant C com Lisp estaran disponibles com a llenguatges de 
programaci&oacute; del sistema. <br />Tindrem programari de xarxa basat en el 
protocol chaosnet del MIT, molt <br />superior a l'UUCP. Potser tamb&eacute; 
tindrem alguna cosa compatible amb UUCP.
+En aquest dia d'acci&oacute; de gr&agrave;cies comen&ccedil;ar&eacute; a 
escriure 
+un sistema de programari plenament compatible amb Unix 
+anomenat GNU (per GNU no &eacute;s Unix), i el distribuir&eacute; 
+lliurement <a id="TOP1" href="#f1">(1)</a> a tothom que vulgui utilitzar-lo. 
+Es necessitar&agrave; una important contribuci&oacute; de temps, diners, 
+programes i equipaments inform&agrave;tics.
+
+Per comen&ccedil;ar, GNU ser&agrave; un nucli m&eacute;s totes les 
+utilitats necess&agrave;ries per a escriure i executar programes 
+en llenguatge C: editor, l&iacute;nia de comandaments, compilador C, 
+enlla&ccedil;ador, ensamblador i algunes coses m&eacute;s. Fet aix&ograve;, 
+hi afegirem un formatejador de text, un YACC, un joc tipus Imperi, un 
+full de c&agrave;lcul i centenars de coses. Esperem proporcionar, finalment, 
+totes aquelles coses &uacute;tils que normalment venen amb un sistema 
+Unix, i qualsevol altra cosa &uacute;til, incloent-hi documentaci&oacute; 
+impresa i en l&iacute;nia.
+
+GNU podr&agrave; executar programes Unix, per&ograve; no ser&agrave; 
+id&egrave;ntic a Unix. Farem totes les millores convenients, 
+basant-nos en la nostra experi&egrave;ncia en altres sistemes operatius. 
+En particular, planegem tenir noms de fitxer m&eacute;s llargs, 
+n&uacute;meros de versi&oacute; de fitxer, un sistema de fitxers a prova 
+de penjades, potser extensions per a noms de fitxer, suport per a pantalla 
+independent del terminal, i finalment un sistema de finestres basat en 
+Lisp a trav&eacute;s del qual alguns programes de Lisp i Unix podran 
+compartir la pantalla. Tant C com Lisp estaran disponibles com a llenguatges 
+de programaci&oacute; del sistema. Tindrem programari de xarxa basat 
+en el protocol chaosnet del MIT, molt superior a l'UUCP. Potser 
+tamb&eacute; tindrem alguna cosa compatible amb UUCP.
 
 Qui S&oacute;c?
 
-Em dic Richard Stallman i s&oacute;c l'inventor de l'original i ara molt 
imitat <br />editor d'EMACS; actualment estic al Laboratori 
d'Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial <br />del MIT. He treballat molt en 
compiladors, editors, depuradors i int&egrave;rprets <br />de comandaments, en 
l'Imcopatible Timesharing System i en el sistema operatiu <br />de la 
m&agrave;quina Lisp. Vaig ser pioner en el suport de pantalla independent del 
<br />terminal a l'ITS. A m&eacute;s he implementat un sistema de fitxers a 
prova de <br />penjades i dos sistemes de finestres per a m&agrave;quines Lisp.
+Em dic Richard Stallman i s&oacute;c l'inventor de l'original i ara 
+molt imitat editor d'EMACS; actualment estic al Laboratori 
+d'Intel&middot;lig&egrave;ncia Artificial del MIT. He treballat molt 
+en compiladors, editors, depuradors i int&egrave;rprets de comandaments, 
+en l'Imcopatible Timesharing System i en el sistema operatiu de la 
+m&agrave;quina Lisp. Vaig ser pioner en el suport de pantalla independent 
+del terminal a l'ITS. A m&eacute;s he implementat un sistema de fitxers 
+a prova de penjades i dos sistemes de finestres per a m&agrave;quines Lisp.
 
 Per qu&egrave; he d'escriure GNU
 
-Considero com a regla d'or que si m'agrada un programa l'haig de compartir <br 
/>amb altra gent que li agradi. No puc, amb bona consci&egrave;ncia, signar un 
acord <br />de no revelaci&oacute; o una llic&egrave;ncia de programari.
-
-Per a poder seguir utilitzant ordinadors sense violar els meus principis, <br 
/>he decidit organitzar un corpus suficientment gran de programari lliure, <br 
/>de manera que pugui continuar utilitzant-los sense cap programa que no <br 
/>sigui lliure.
+Considero com a regla d'or que si m'agrada un programa l'haig de compartir 
+amb altra gent que li agradi. No puc, amb bona consci&egrave;ncia, signar 
+un acord de no revelaci&oacute; o una llic&egrave;ncia de programari.
+
+Per a poder seguir utilitzant ordinadors sense violar els meus principis, 
+he decidit organitzar un corpus suficientment gran de programari lliure, 
+de manera que pugui continuar utilitzant-los sense cap programa que no 
+sigui lliure.
 
 Com podeu contribuir
 
-Estic sol&middot;licitant donacions de m&agrave;quines i de diners als 
fabricants <br />d'ordinadors. Als particulars els estic demanant donacions de 
programes <br />i que aportin el seu treball.
-
-Un fabricant d'ordinadors ja s'ha ofert per a proporcionar un ordinador. <br 
/>Per&ograve; en podr&iacute;em utilitzar m&eacute;s. Una 
conseq&uuml;&egrave;ncia que podeu esperar si feu <br />donaci&oacute; de 
m&agrave;quines &eacute;s que GNU hi funcionar&agrave; ben aviat. Seria millor 
que <br />la m&agrave;quina fos capa&ccedil; d'operar en una zona residencial, 
i que no requer&iacute;s <br />un elevat consum de refrigeraci&oacute; o 
d'energia el&egrave;ctrica.
-
-Els programadors individuals poden contribuir escrivint duplicats compatibles 
<br />d'algunes utilitats d'Unix i donant-me-les. Per a la majoria dels 
projectes, <br />aquesta feina distribu&iuml;da i a temps parcial seria molt 
dif&iacute;cil de coordinar; <br />les parts escrites independentment no 
funcionarien juntes. Per&ograve; per a la <br />tasca particular de 
reempla&ccedil;ar Unix, aquest problema no hi &eacute;s. La majoria <br />de 
les especificacions d'interf&iacute;cie venen fixades per la compatibilitat <br 
/>amb Unix. Si cada contribuci&oacute; funciona amb la resta d'Unix, 
probablement <br />funcionar&agrave; amb la resta de GNU.
-
-Si aconsegueixo donacions de diners, puc contractar unes quantes persones <br 
/>a temps total o parcial. El sou no ser&agrave; alt, per&ograve; estic buscant 
gent per <br />a qui ajudar la humanitat sigui tan important com els diners. Ho 
veig com <br />una manera de permetre a la gent dedicar totes les seves 
energies a treballar <br />en GNU, estalviant-los la necessitat de guanyar-se 
la vida d'una altra manera.
+Estic sol&middot;licitant donacions de m&agrave;quines i de diners als 
+fabricants d'ordinadors. Als particulars els estic demanant donacions 
+de programes i que aportin el seu treball.
+
+Un fabricant d'ordinadors ja s'ha ofert per a proporcionar un ordinador. 
+Per&ograve; en podr&iacute;em utilitzar m&eacute;s. Una 
conseq&uuml;&egrave;ncia 
+que podeu esperar si feu donaci&oacute; de m&agrave;quines &eacute;s que 
+GNU hi funcionar&agrave; ben aviat. Seria millor que la m&agrave;quina 
+fos capa&ccedil; d'operar en una zona residencial, i que no requer&iacute;s 
+un elevat consum de refrigeraci&oacute; o d'energia el&egrave;ctrica.
+
+Els programadors individuals poden contribuir escrivint duplicats 
+compatibles d'algunes utilitats d'Unix i donant-me-les. Per a la majoria 
+dels projectes, aquesta feina distribu&iuml;da i a temps parcial seria 
+molt dif&iacute;cil de coordinar; les parts escrites independentment no 
+funcionarien juntes. Per&ograve; per a la tasca particular de 
reempla&ccedil;ar 
+Unix, aquest problema no hi &eacute;s. La majoria de les especificacions 
+d'interf&iacute;cie venen fixades per la compatibilitat amb Unix. Si cada 
+contribuci&oacute; funciona amb la resta d'Unix, probablement 
funcionar&agrave; 
+amb la resta de GNU.
+
+Si aconsegueixo donacions de diners, puc contractar unes quantes persones 
+a temps total o parcial. El sou no ser&agrave; alt, per&ograve; estic 
+buscant gent per a qui ajudar la humanitat sigui tan important com els 
+diners. Ho veig com una manera de permetre a la gent dedicar totes les 
+seves energies a treballar en GNU, estalviant-los la necessitat de 
+guanyar-se la vida d'una altra manera.
 
 
 Per a m&eacute;s informaci&oacute;, contacteu amb mi.
@@ -87,86 +121,101 @@
  166 Prospect St
  Cambridge, MA 02139
 </pre>
-<p>
-<a id="f1" href="#TOP1">(1)</a> En l'original angl&egrave;s, &quot;free&quot; 
es podia entendre pel context com &quot;gratu&iuml;tament&quot;. Aquesta frase 
mostra que Richard encara no havia fet una clara distinci&oacute; entre 
&quot;free speech&quot; (discurs lliure) and &quot;free beer&quot; (cervesa 
gratis).</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/gnu/gnu.html">M&eacute;s sobre el Projecte GNU </a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<ol>
+<li><a id="f1"></a>En l'original angl&egrave;s, &quot;free&quot; es
+ podia entendre pel context com &quot;gratu&iuml;tament&quot;. 
+La intenci&oacute; era que ning&uacute; no hagu&eacute;s de pagar
+per obtenir un <b>perm&iacute;s</b> per utilitzar GNU. Per&ograve; la frase
+no ho deixava clar, i la gent sovint interpretava que les c&ograve;pies
+del sistema GNU s'havien de distribuir de franc o a molt baix preu,
+cosa que mai no es va pretendre.</li>
+</ol>
 
-[
- <a href="/gnu/initial-announcement.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan 
-->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.cs.html">&#x010c;esky</a> <!-- Czech -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.de.html">Deutsch</a>   <!-- German -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.html">English</a>
-| <a href="/gnu/initial-announcement.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>    <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- 
French -->
-| <a 
href="/gnu/initial-announcement.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>
   <!-- Hebrew --> 
-| <a href="/gnu/initial-announcement.it.html">Italiano</a> <!-- Italian -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.pl.html">Polski</a>    <!-- Polish -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>   <!-- 
Portuguese -->
-| <a href="/gnu/initial-announcement.sv.html">Svenska</a>   <!-- Swedish -->
-]
-</p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23 de febrer de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
+ aparegui aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23 
+de febrer de 2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/02/07 02:35:10 $ $Author: mattl $
+$Date: 2007/10/09 15:28:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a 
href="/gnu/initial-announcement.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Swedish -->
+<li><a href="/gnu/initial-announcement.sv.html">Svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]