www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy my_doom.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy my_doom.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 14:45:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 14:45:01

Modified files:
    philosophy   : my_doom.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/my_doom.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: my_doom.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/my_doom.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- my_doom.ca.html   24 Feb 2006 15:43:52 -0000   1.1
+++ my_doom.ca.html   9 Oct 2007 14:44:56 -0000    1.2
@@ -1,135 +1,187 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>MyDoom i vosaltres</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>MyDoom i vosaltres</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>per <a href="http://stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<p>
+Vaig cr&eacute;ixer en una comunitat els membres de la qual cometien
+crims tan greus com ara homicidis. A la ciutat de Nova York, amb els
+seus vuit milions d'habitants, hi havia centenars d'homicidis cada
+any, la majoria comesos per gent que vivia a la ciutat. Els robatoris
+i els assalts violents encara eren m&eacute;s comuns.</p>
+<p>
+Altres mals m&eacute;s relacionats amb la informaci&oacute; que amb
+la viol&egrave;ncia f&iacute;sica eren tamb&eacute; habituals. Per
+exemple, alguns policies de Nova York mentien habitualment al banc
+dels testimonis, i fins i tot van crear una paraula per a aix&ograve;:
+en lloc de &quot;testimoni&quot;, qualificaven les seves aparicions
+als jutjats de &quot;mentimoni&quot; <a name="testilying" 
href="#foot1">[1]</a>.
+Alguns programadors de Nova York van caure a la pr&agrave;ctica, legal
+per&ograve; socialment destructiva, del programari privatiu: oferien
+paquets de programari atractius a la gent sense el codi font, i els
+exigien la promesa de no compartir-los amb ning&uacute; m&eacute;s.</p>
+<p>
+Malgrat la continu&iuml;tat d'aquests mals, mai a la vida no he vist
+ning&uacute; intentant condemnar tots els novaiorquesos sobre la base
+de les maldats que nom&eacute;s alguns han com&egrave;s. No he vist
+ning&uacute; que suposi que tots els ciutadans de Nova York s&oacute;n
+culpables d'homicidi, de viol&egrave;ncia, de robatori, d'estafa o
+d'escriure programari privatiu. La gent &eacute;s conscient que el
+simple fet que alguns novaiorquesos hagin fet aquestes coses no justifica
+que ens tractin a tots com a culpables. Aix&ograve; seria &quot;culpabilitat
+per associaci&oacute;&quot;, i tothom sap que &eacute;s injust. Ara
+visc a la petita ciutat de Cambridge, estat de Massachusetts. Tamb&eacute; s'hi
+produeixen homicidis i robatoris. No s&eacute; si la policia de Cambridge
+acostuma a mentir als jutjats, per&ograve; el programari privatiu
+hi predomina. Igualment, mai no he vist ning&uacute; condemnar tota
+la ciutat de Cambridge per aix&ograve;. Tamb&eacute; aqu&iacute; la
+gent reconeix que la culpabilitat per associaci&oacute; &eacute;s
+una injust&iacute;cia.</p>
+<p>
+Tanmateix, la gent no sempre se'n recorda d'aplicar aquest principi.
+ La meva comunitat virtual, la comunitat del Programari Lliure que
+ he ajudat a construir des de fa vint anys desenvolupant el sistema
+ operatiu GNU, &eacute;s ara v&iacute;ctima d'una campanya de culpabilitat
+ per associaci&oacute;. Un cert nombre d'articles (n'he vist alguns)
+ han intentat culpar la nostra comunitat sencera del desenvolupament
+del virus MyDoom.</p>
+<p>
+Podem estar segurs que alguns habitants de Nova York han com&egrave;s
+assassinats, perqu&egrave; han estat jutjats i condemnats. No sabem
+si alg&uacute; de la comunitat del programari lliure ha participat
+en el desenvolupament de MyDoom. Els desenvolupadors no han estat
+identificats; ells saben qui s&oacute;n, per&ograve; vosaltres i jo
+nom&eacute;s podem especular. Podr&iacute;em especular que usuaris
+de GNU/Linux van desenvolupar el virus per atacar SCO. Podr&iacute;em
+especular que Microsoft va desenvolupar el virus per a qu&egrave; en
+reb&eacute;ssim la culpa. Podr&iacute;em especular que antics empleats
+de SCO, descontents, van desenvolupar el virus per venjar-se. Per&ograve; no
+hi ha cap evid&egrave;ncia sobre aquestes especulacions.</p>
+<p>
+Si algun dia descobrim que els que van desenvolupar el virus eren
+ usuaris de programari lliure, llavors la meva comunitat virtual
+ estar&agrave; en la mateixa situaci&oacute; que Nova York o Cambridge:
+quedar&agrave; provat que alguns membres han actuat destructivament.</p>
+<p>
+Aix&ograve; no sorprendria ning&uacute;. La comunitat del programari
+lliure compta els seus membres per desenes de milions, i &eacute;s
+m&eacute;s gran que Nova York o fins i tot que Shangai. Amb tanta
+gent es fa dif&iacute;cil esperar que tothom tingui un comportament 
&egrave;tic.
+Les persones que participen a la nostra comunitat tenen com a m&iacute;nim
+un rebuig parcial a una pr&agrave;ctica no &egrave;tica: el programari
+privatiu. Per&ograve; aix&ograve; no garanteix perfecci&oacute;. La
+pres&egrave;ncia d'uns quants malfactors entre molts milions de persones
+no &eacute;s una sorpresa (i no &eacute;s excusa per a la culpabilitat
+per associaci&oacute;).</p>
+<p>
+Estic segur que gaireb&eacute; tots els lectors d'aquest article no
+tenen res a veure amb el desenvolupament del virus MyDoom. Aix&iacute; que
+si alg&uacute; us est&agrave; acusant, no actueu a la defensiva. Vosaltres
+no teniu m&eacute;s a veure amb el virus que el vostre acusador, o
+sigui que digueu-ho amb el cap ben alt.</p>
+<p>
+Si alg&uacute; t&eacute; coneixement o evid&egrave;ncies sobre qui
+va desenvolupar el virus, confio que far&agrave; una acusaci&oacute; contra
+aquestes persones especifiques, basada en proves concretes. Per&ograve; 
ning&uacute; no
+hauria d'acusar sense proves, i no hi ha excuses per a la culpabilitat
+per associaci&oacute;. Ni a Nova York, ni a Cambridge, ni al M&oacute;n
+Lliure.</p>
+<p><a name="foot1" href="#testilying">[1]</a> N. del T.: A l'original, 
+&quot;testilying&quot;, barreja de &quot;testifying&quot; (testificar) 
+i &quot;lying&quot; (mentir).</p>
 
-<head>
-<title>MyDoom i vosaltres - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
 
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>MyDoom i vosaltres</h3>
-<p>
-per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filos&ograve;fic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
-
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<p>
-Vaig cr&eacute;ixer en una comunitat els membres de la qual cometien crims tan 
greus com ara homicidis. A la ciutat de Nova York, amb els seus vuit milions 
d'habitants, hi havia centenars d'homicidis cada any, la majoria comesos per 
gent que vivia a la ciutat. Els robatoris i els assalts violents encara eren 
m&eacute;s comuns.</p>
-<p>
-Altres mals m&eacute;s relacionats amb la informaci&oacute; que amb la 
viol&egrave;ncia f&iacute;sica eren tamb&eacute; habituals. Per exemple, alguns 
policies de Nova York mentien habitualment al banc dels testimonis, i fins i 
tot van crear una paraula per a aix&ograve;: en lloc de &quot;testimoni&quot;, 
qualificaven les seves aparicions als jutjats de &quot;mentimoni&quot; <a 
name="testilying" href="#foot1">[1]</a>. Alguns programadors de Nova York van 
caure a la pr&agrave;ctica, legal per&ograve; socialment destructiva, del 
programari privatiu: oferien paquets de programari atractius a la gent sense el 
codi font, i els exigien la promesa de no compartir-los amb ning&uacute; 
m&eacute;s.</p>
-<p>
-Malgrat la continu&iuml;tat d'aquests mals, mai a la vida no he vist 
ning&uacute; intentant condemnar tots els novaiorquesos sobre la base de les 
maldats que nom&eacute;s alguns han com&egrave;s. No he vist ning&uacute; que 
suposi que tots els ciutadans de Nova York s&oacute;n culpables d'homicidi, de 
viol&egrave;ncia, de robatori, d'estafa o d'escriure programari privatiu. La 
gent &eacute;s conscient que el simple fet que alguns novaiorquesos hagin fet 
aquestes coses no justifica que ens tractin a tots com a culpables. Aix&ograve; 
seria &quot;culpabilitat per associaci&oacute;&quot;, i tothom sap que 
&eacute;s injust. Ara visc a la petita ciutat de Cambridge, estat de 
Massachusetts. Tamb&eacute; s'hi produeixen homicidis i robatoris. No s&eacute; 
si la policia de Cambridge acostuma a mentir als jutjats, per&ograve; el 
programari privatiu hi predomina. Igualment, mai no he vist ning&uacute; 
condemnar tota la ciutat de Cambridge per aix&ograve;. Tamb&eacute; aqu&iacute; 
la gent reconeix que la culpabilitat per associaci&oacute; &eacute;s una 
injust&iacute;cia.</p>
-<p>
-Tanmateix, la gent no sempre se'n recorda d'aplicar aquest principi. La meva 
comunitat virtual, la comunitat del Programari Lliure que he ajudat a construir 
des de fa vint anys desenvolupant el sistema operatiu GNU, &eacute;s ara 
v&iacute;ctima d'una campanya de culpabilitat per associaci&oacute;. Un cert 
nombre d'articles (n'he vist alguns) han intentat culpar la nostra comunitat 
sencera del desenvolupament del virus MyDoom.</p>
-<p>
-Podem estar segurs que alguns habitants de Nova York han com&egrave;s 
assassinats, perqu&egrave; han estat jutjats i condemnats. No sabem si 
alg&uacute; de la comunitat del programari lliure ha participat en el 
desenvolupament de MyDoom. Els desenvolupadors no han estat identificats; ells 
saben qui s&oacute;n, per&ograve; vosaltres i jo nom&eacute;s podem especular. 
Podr&iacute;em especular que usuaris de GNU/Linux van desenvolupar el virus per 
atacar SCO. Podr&iacute;em especular que Microsoft va desenvolupar el virus per 
a qu&egrave; en reb&eacute;ssim la culpa. Podr&iacute;em especular que antics 
empleats de SCO, descontents, van desenvolupar el virus per venjar-se. 
Per&ograve; no hi ha cap evid&egrave;ncia sobre aquestes especulacions.</p>
-<p>
-Si algun dia descobrim que els que van desenvolupar el virus eren usuaris de 
programari lliure, llavors la meva comunitat virtual estar&agrave; en la 
mateixa situaci&oacute; que Nova York o Cambridge: quedar&agrave; provat que 
alguns membres han actuat destructivament.</p>
-<p>
-Aix&ograve; no sorprendria ning&uacute;. La comunitat del programari lliure 
compta els seus membres per desenes de milions, i &eacute;s m&eacute;s gran que 
Nova York o fins i tot que Shangai. Amb tanta gent es fa dif&iacute;cil esperar 
que tothom tingui un comportament &egrave;tic. Les persones que participen a la 
nostra comunitat tenen com a m&iacute;nim un rebuig parcial a una 
pr&agrave;ctica no &egrave;tica: el programari privatiu. Per&ograve; 
aix&ograve; no garanteix perfecci&oacute;. La pres&egrave;ncia d'uns quants 
malfactors entre molts milions de persones no &eacute;s una sorpresa (i no 
&eacute;s excusa per a la culpabilitat per associaci&oacute;).</p>
-<p>
-Estic segur que gaireb&eacute; tots els lectors d'aquest article no tenen res 
a veure amb el desenvolupament del virus MyDoom. Aix&iacute; que si alg&uacute; 
us est&agrave; acusant, no actueu a la defensiva. Vosaltres no teniu m&eacute;s 
a veure amb el virus que el vostre acusador, o sigui que digueu-ho amb el cap 
ben alt.</p>
-<p>
-Si alg&uacute; t&eacute; coneixement o evid&egrave;ncies sobre qui va 
desenvolupar el virus, confio que far&agrave; una acusaci&oacute; contra 
aquestes persones especifiques, basada en proves concretes. Per&ograve; 
ning&uacute; no hauria d'acusar sense proves, i no hi ha excuses per a la 
culpabilitat per associaci&oacute;. Ni a Nova York, ni a Cambridge, ni al 
M&oacute;n Lliure.</p> 
-
-<p><a name="foot1" href="#testilying">[1]</a> N. del T.: A l'original, 
&quot;testilying&quot;, barreja de &quot;testifying&quot; (testificar) i 
&quot;lying&quot; (mentir).</p>
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per llegir</a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/my_doom.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/my_doom.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/my_doom.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/my_doom.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>  <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/my_doom.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright 2004 Richard Stallman
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 2004, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23 de febrer de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
+ aparegui aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23 
+de febrer de 2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/24 15:43:52 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/09 14:44:56 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/my_doom.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]