www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu why-gnu-linux.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu why-gnu-linux.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 14:35:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 14:35:09

Modified files:
    gnu      : why-gnu-linux.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/why-gnu-linux.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: why-gnu-linux.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/why-gnu-linux.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- why-gnu-linux.ca.html    31 Mar 2007 10:08:42 -0000   1.3
+++ why-gnu-linux.ca.html    9 Oct 2007 14:35:01 -0000    1.4
@@ -1,59 +1,108 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Per què GNU/Linux? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="address@hidden" />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Qu&egrave; hi ha en un nom?</h3>
-
-<p>Per <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<p>
-Els noms transmeten significats; l'elecci&oacute; de les nostres paraules 
determina el significat del que diem. Un terme inadequat comunica a la gent una 
idea equivocada. Una rosa, amb qualsevol altre nom, faria la mateixa bona olor. 
Per&ograve; si se l'anomena &laquo;llapis&raquo;, la gent quedar&agrave; 
bastant decebuda quan intenti utilitzar-la per escriure. I si anomenem 
&laquo;roses&raquo; als llapis, la gent no podr&agrave; entendre per a 
qu&egrave; serveixen els llapis. Si anomeneu &laquo;Linux&raquo; al nostre 
sistema operatiu, es transmet una idea equivocada sobre l'origen, la 
hist&ograve;ria i el prop&ograve;sit del sistema. Si l'anomeneu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>, transmetreu (encara que no 
sigui en detall) una idea m&eacute;s precisa.</p>
-<p>
-Per&ograve; t&eacute; aix&ograve; alguna import&agrave;ncia per a la nostra 
comunitat? &Eacute;s important que la gent conegui l'origen, la hist&ograve;ria 
i el prop&ograve;sit del sistema? S&iacute;, perqu&egrave; les persones que 
obliden la hist&ograve;ria sovint estan condemnades a repetir-la. El 
&laquo;M&oacute;n Lliure&raquo; que s'ha format al voltant de <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> no es troba en una 
situaci&oacute; segura; els problemes que ens van portar a desenvolupar GNU no 
estan completament eradicats i amenacen amb tornar.</p>
+<title>Per qu&egrave; GNU/Linux? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<h2>Qu&egrave; hi ha en un nom?</h2>
+
+<p><strong>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p> Per saber m&eacute;s sobre aquesta q&uuml;esti&oacute; podeu
+   llegir les nostres <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> preguntes
+   freq&uuml;ents sobre GNU/Linux</a>, 
+
+
+la nostra p&agrave;gina sobre <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html"> Linux
+i el Projecte GNU</a> 
+i la p&agrave;gina sobre <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"> 
Usuaris
+de GNU que mai no han sentit parlar de GNU</a>.</p>
+ </blockquote>
+</div>
 
 <p>
-Quan explico per qu&egrave; &eacute;s m&eacute;s apropiat anomenar al sistema 
operatiu &laquo;GNU/Linux&raquo; en comptes de &laquo;Linux&raquo;, la gent de 
vegades em respon d'aquesta forma:</p>
+Els noms transmeten significats; l'elecci&oacute; de les nostres paraules
+determina el significat del que diem. Un terme inadequat comunica
+a la gent una idea equivocada. Una rosa, amb qualsevol altre nom,
+faria la mateixa bona olor. Per&ograve; si se l'anomena &laquo;llapis&raquo;,
+la gent quedar&agrave; bastant decebuda quan intenti utilitzar-la
+per escriure. I si anomenem &laquo;roses&raquo; als llapis, la gent
+no podr&agrave; entendre per a qu&egrave; serveixen els llapis. Si
+anomeneu &laquo;Linux&raquo; al nostre sistema operatiu, es transmet
+una idea equivocada sobre l'origen, la hist&ograve;ria i el prop&ograve;sit
+del sistema. Si l'anomeneu <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>,
+transmetreu (encara que no sigui en detall) una idea m&eacute;s precisa.</p>
+<p>
+Per&ograve; t&eacute; aix&ograve; alguna import&agrave;ncia per a
+la nostra comunitat? &Eacute;s important que la gent conegui l'origen,
+la hist&ograve;ria i el prop&ograve;sit del sistema? S&iacute;, perqu&egrave; 
les
+persones que obliden la hist&ograve;ria sovint estan condemnades a
+repetir-la. El &laquo;M&oacute;n Lliure&raquo; que s'ha format al
+voltant de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> no es
+troba en una situaci&oacute; segura; els problemes que ens van portar
+a desenvolupar GNU no estan completament eradicats i amenacen amb
+tornar.</p>
+
+<p>
+Quan explico per qu&egrave; &eacute;s m&eacute;s apropiat anomenar
+al sistema operatiu &laquo;GNU/Linux&raquo; en comptes de &laquo;Linux&raquo;,
+la gent de vegades em respon d'aquesta forma:</p>
 
 <blockquote><p>
 <em>
-  D'acord, el projecte GNU mereix un reconeixement per la seva feina, 
per&ograve;, realment val la pena muntar un enrenou quan alg&uacute; no li 
d&oacute;na aquest reconeixement? L'important no &eacute;s la feina feta, i no 
qui la va fer? Hauries de relaxar-te, sentir-te orgull&oacute;s per la feina 
ben feta, i no preocupar-te del reconeixement.
+  D'acord, el projecte GNU mereix un reconeixement per la seva feina,
+  per&ograve;, realment val la pena muntar un enrenou quan alg&uacute; no
+  li d&oacute;na aquest reconeixement? L'important no &eacute;s
+  la feina feta, i no qui la va fer? Hauries de relaxar-te, sentir-te
+  orgull&oacute;s per la feina ben feta, i no preocupar-te del reconeixement.
 </em>
 </p>
 </blockquote>
 <p>
-Aquest consell nom&eacute;s seria assenyat si la situaci&oacute; fos realment 
aquesta: que la feina estigu&eacute;s enllestida i hagu&eacute;s arribat el 
moment de descansar. Tant de bo que aix&ograve; fos cert! Per&ograve; abunden 
els desafiaments, i no &eacute;s el moment de creure en un futur garantit. La 
for&ccedil;a de la nostra comunitat es fonamenta en un comprom&iacute;s de 
llibertat i cooperaci&oacute;. Utilitzar el terme <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> &eacute;s una forma de 
recordar-ho i d'informar els altres sobre aquests objectius.</p>
-
-<p>
-&Eacute;s possible escriure un bon programa lliure sense pensar en GNU; 
tamb&eacute; s'ha fet molta i bona feina en nom de Linux. Per&ograve; el terme 
&laquo;Linux&raquo;, des que es va crear, s'ha associat amb una filosofia que 
no es compromet amb la llibertat de cooperar. Com que el terme s'utilitza cada 
vegada m&eacute;s en els negocis, a la llarga ens ser&agrave; fins i tot 
m&eacute;s dif&iacute;cil fer que connecti amb l'esperit de la comunitat.</p>
-
-<p>
-Un gran repte per al futur del programari lliure prov&eacute; de la 
tend&egrave;ncia de les companyies distribu&iuml;dores de &laquo;Linux&raquo; a 
incloure programari no lliure a <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en nom de la 
conveni&egrave;ncia i el poder. Tots els desenvolupadors de les principals 
distribucions comercials ho fan; ning&uacute; no publica una distribuci&oacute; 
que sigui totalment lliure. La majoria d'ells no identifiquen de forma clara 
els paquets no lliures a les seves distribucions. Molts fins i tot desenvolupen 
programari no lliure i l'agreguen al sistema. Alguns tenen la poca vergonya 
d'anunciar sistemes &laquo;Linux&raquo; amb &laquo;llic&egrave;ncia per a 
ordinador individual&raquo;, cosa que d&oacute;na a l'usuari tanta llibertat 
com utilitzar Microsoft Windows.</p>
-
-<p>
-Hi ha qui justifica que s'inclogui programari no lliure amb l'excusa de la 
&laquo;popularitat de Linux&raquo; (donant m&eacute;s valor, en 
conseq&uuml;&egrave;ncia, a la popularitat que a la llibertat). De vegades 
aix&ograve; s'admet obertament. Per exemple, al Wired Magazine, Robert 
McMillan, editor del Linux Magazine, opina que &laquo;la migraci&oacute; cap al 
programari de codi obert hauria d'estar alimentada m&eacute;s per decisions 
t&egrave;cniques que pol&iacute;tiques&raquo;. I el director general de Caldera 
va urgir obertament als usuaris a abandonar l'objectiu de la llibertat i a 
treballar en canvi per la &laquo;popularitat de Linux&raquo;.</p>
+Aquest consell nom&eacute;s seria assenyat si la situaci&oacute; fos
+realment aquesta: que la feina estigu&eacute;s enllestida i hagu&eacute;s
+arribat el moment de descansar. Tant de bo que aix&ograve; fos cert!
+Per&ograve; abunden els desafiaments, i no &eacute;s el moment de
+creure en un futur garantit. La for&ccedil;a de la nostra comunitat
+es fonamenta en un comprom&iacute;s de llibertat i cooperaci&oacute;.
+Utilitzar el terme <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> &eacute;s
+una forma de recordar-ho i d'informar els altres sobre aquests objectius.</p>
+
+<p>
+&Eacute;s possible escriure un bon programa lliure sense pensar en
+GNU; tamb&eacute; s'ha fet molta i bona feina en nom de Linux. Per&ograve; el
+terme &laquo;Linux&raquo;, des que es va crear, s'ha associat amb
+una filosofia que no es compromet amb la llibertat de cooperar. Com
+que el terme s'utilitza cada vegada m&eacute;s en els negocis, a la
+llarga ens ser&agrave; fins i tot m&eacute;s dif&iacute;cil fer que
+connecti amb l'esperit de la comunitat.</p>
+
+<p>
+Un gran repte per al futur del programari lliure prov&eacute; de la
+tend&egrave;ncia de les companyies distribu&iuml;dores de &laquo;Linux&raquo; a
+incloure programari no lliure a <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en
+nom de la conveni&egrave;ncia i el poder. Tots els desenvolupadors
+de les principals distribucions comercials ho fan; ning&uacute; no
+publica una distribuci&oacute; que sigui totalment lliure. La majoria
+d'ells no identifiquen de forma clara els paquets no lliures a les
+seves distribucions. Molts fins i tot desenvolupen programari no lliure
+i l'agreguen al sistema. Alguns tenen la poca vergonya d'anunciar
+sistemes &laquo;Linux&raquo; amb &laquo;llic&egrave;ncia per a ordinador
+individual&raquo;, cosa que d&oacute;na a l'usuari tanta llibertat
+com utilitzar Microsoft Windows.</p>
+
+<p>
+Hi ha qui justifica que s'inclogui programari no lliure amb l'excusa
+ de la &laquo;popularitat de Linux&raquo; (donant m&eacute;s valor,
+ en conseq&uuml;&egrave;ncia, a la popularitat que a la llibertat).
+ De vegades aix&ograve; s'admet obertament. Per exemple, al Wired
+ Magazine, Robert McMillan, editor del Linux Magazine, opina que &laquo;la
+ migraci&oacute; cap al programari de codi obert hauria d'estar alimentada
+ m&eacute;s per decisions t&egrave;cniques que pol&iacute;tiques&raquo;.
+ I el director general de Caldera va urgir obertament als usuaris
+ a abandonar l'objectiu de la llibertat i a treballar en canvi per
+la &laquo;popularitat de Linux&raquo;.</p>
 <!--Link is dead
 <a 
href="http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html";>
 (http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2552025-2,00.html.)</a>
@@ -61,114 +110,208 @@
 
 <p>
 Afegir programari no lliure al sistema <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> pot incrementar la seva 
popularitat, si per popularitat entenem el n&uacute;mero de persones que 
utilitzen una part de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en 
combinaci&oacute; amb programari no lliure. Per&ograve; alhora, indueix 
impl&iacute;citament a la comunitat a acceptar el programari no lliure com una 
cosa bona, i a oblidar l'objectiu de la llibertat. No serveix de res conduir 
m&eacute;s de pressa si no pots mantenir-te a la carretera.</p>
-
-<p>
-Quan el que s'afegeix &eacute;s una biblioteca o una eina de 
programaci&oacute; no lliure, la situaci&oacute; es pot convertir en una trampa 
per als desenvolupadors de programari lliure. Si escriuen programari lliure que 
depengui d'un paquet que no ho &eacute;s, els seus programes no podran formar 
part d'un sistema totalment lliure. En el passat, Motif i Qt van mantenir 
atrapada una gran quantitat de programari per aquest motiu, creant problemes 
que han trigat anys a solucionar-se. El problema amb Motif encara no 
est&agrave; totalment resolt perqu&egrave; LessTif encara necessita polir-se 
una mica (col&middot;labora-hi com a voluntari!). Actualment la 
implementaci&oacute; de Java de Sun, que tampoc no &eacute;s lliure, 
est&agrave; tenint un efecte similar: la <a 
href="/philosophy/java-trap.html">trampa de Java</a> 
-(Nota: des de desembre de 2006 Sun es troba immers en el procés de <a 
href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>publicar la seva 
plataforma de Java sota la Llicència Pública General de GNU</a>).</p>
-
-<p>
-Si la nostra comunitat continu&eacute;s avan&ccedil;ant en aquesta 
direcci&oacute;, <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> podria 
acabar convertit en un mosaic de components lliures i no lliures. D'aqu&iacute; 
a cinc anys tindrem segurament un munt de programari lliure; per&ograve;, si no 
vigilem, dif&iacute;cilment podr&agrave; utilitzar-se sense el programari no 
lliure que els usuaris esperen trobar amb ell. Si aix&ograve; passa, la nostra 
campanya per la llibertat haur&agrave; fracassat.</p>
-
-<p>
-Si publicar alternatives lliures fos simplement una q&uuml;esti&oacute; de 
programar, resoldre els problemes futurs seria m&eacute;s senzill a mesura que 
els recursos de desenvolupament de la nostra comunitat augmentessin. 
Per&ograve; ens enfrontem a obstacles que amenacen amb fer-ho fins i tot 
m&eacute;s dif&iacute;cil: les lleis que prohibeixen el programari lliure. 
Mentre s'amunteguin les patents de programari (visiteu petition.eurolinux.org, 
i firmeu!) i mentre lleis com la DMCA s'utilitzin per prohibir el 
desenvolupament d'eines importants de programari lliure com les que permeten 
veure un DVD o escoltar una emissi&oacute; de RealAudio, ens trobarem sense cap 
forma clara de lluitar contra els formats de dades secrets i patentats que no 
sigui <strong>rebutjar els programes no lliures que els utilitzen</strong>.</p>
-
-<p>
-Afrontar aquests reptes requerir&agrave; tot tipus d'esfor&ccedil;os. 
Per&ograve; el que necessitem per sobre de tot, per afrontar qualsevol repte, 
&eacute;s recordar la meta de la llibertat per cooperar. No podem confiar que 
el simple desig d'aconseguir un programari potent i robust motivi les persones 
a fer grans esfor&ccedil;os. Necessitem la mena de determinaci&oacute; que 
t&eacute; la gent quan lluita per la seva llibertat i per la seva comunitat, la 
determinaci&oacute; de continuar lluitant any rera any sense rendir-se.</p>
-
-<p>
-A la nostra comunitat, aquest objectiu i aquesta determinaci&oacute; emanen 
principalment del Projecte GNU. Som nosaltres els que parlem de llibertat i 
comunitat com a principis a defensar fermament; les organitzacions que parlen 
de &laquo;Linux&raquo; normalment no ho fan. Les revistes sobre 
&laquo;Linux&raquo; generalment s&oacute;n plenes d'anuncis de programari no 
lliure; les companyies que empaqueten &laquo;Linux&raquo; inclouen programari 
no lliure en el sistema; altres companyies diuen &laquo;recolzar Linux&raquo; 
amb aplicacions no lliures; els grups d'usuaris de &laquo;Linux&raquo; conviden 
comercials a presentar aquestes aplicacions com a cosa habitual. El principal 
lloc on &eacute;s probable que els membres de la nostra comunitat trobin 
aquesta idea de llibertat i determinaci&oacute; &eacute;s el Projecte GNU.</p>
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> pot incrementar la
+seva popularitat, si per popularitat entenem el n&uacute;mero de persones
+que utilitzen una part de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> en
+combinaci&oacute; amb programari no lliure. Per&ograve; alhora, indueix
+impl&iacute;citament a la comunitat a acceptar el programari no lliure
+com una cosa bona, i a oblidar l'objectiu de la llibertat. No serveix
+de res conduir m&eacute;s de pressa si no pots mantenir-te a la carretera.</p>
+
+<p>
+Quan el que s'afegeix &eacute;s una biblioteca o una eina de 
programaci&oacute; no
+lliure, la situaci&oacute; es pot convertir en una trampa per als
+desenvolupadors de programari lliure. Si escriuen programari lliure
+que depengui d'un paquet que no ho &eacute;s, els seus programes no
+podran formar part d'un sistema totalment lliure. En el passat, Motif
+i Qt van mantenir atrapada una gran quantitat de programari per aquest
+motiu, creant problemes que han trigat anys a solucionar-se. El problema
+amb Motif encara no est&agrave; totalment resolt perqu&egrave; LessTif
+encara necessita polir-se una mica (col&middot;labora-hi com a voluntari!).
+Actualment la implementaci&oacute; de Java de Sun, que tampoc no &eacute;s
+lliure, est&agrave; tenint un efecte similar: la <a 
href="/philosophy/java-trap.html">trampa
+de Java</a> (Nota: des de desembre de 2006 Sun es troba immers en
+el proc&eacute;s de <a 
href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>publicar
+la seva plataforma de Java sota la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
+General de GNU</a>).</p>
+
+<p>
+Si la nostra comunitat continu&eacute;s avan&ccedil;ant en aquesta
+direcci&oacute;, <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> podria
+acabar convertit en un mosaic de components lliures i no lliures.
+D'aqu&iacute; a cinc anys tindrem segurament un munt de programari
+lliure; per&ograve;, si no vigilem, dif&iacute;cilment podr&agrave; 
utilitzar-se
+sense el programari no lliure que els usuaris esperen trobar amb ell.
+Si aix&ograve; passa, la nostra campanya per la llibertat haur&agrave; 
fracassat.</p>
+
+<p>
+Si publicar alternatives lliures fos simplement una q&uuml;esti&oacute; de
+programar, resoldre els problemes futurs seria m&eacute;s senzill
+a mesura que els recursos de desenvolupament de la nostra comunitat
+augmentessin. Per&ograve; ens enfrontem a obstacles que amenacen amb
+fer-ho fins i tot m&eacute;s dif&iacute;cil: les lleis que prohibeixen
+el programari lliure. Mentre s'amunteguin les patents de programari
+(visiteu petition.eurolinux.org, i firmeu!) i mentre lleis com la
+DMCA s'utilitzin per prohibir el desenvolupament d'eines importants
+de programari lliure com les que permeten veure un DVD o escoltar
+una emissi&oacute; de RealAudio, ens trobarem sense cap forma clara
+de lluitar contra els formats de dades secrets i patentats que no
+sigui <strong>rebutjar els programes no lliures que els utilitzen</strong>.</p>
+
+<p>
+Afrontar aquests reptes requerir&agrave; tot tipus d'esfor&ccedil;os.
+Per&ograve; el que necessitem per sobre de tot, per afrontar qualsevol
+repte, &eacute;s recordar la meta de la llibertat per cooperar. No
+podem confiar que el simple desig d'aconseguir un programari potent
+i robust motivi les persones a fer grans esfor&ccedil;os. Necessitem
+la mena de determinaci&oacute; que t&eacute; la gent quan lluita per
+la seva llibertat i per la seva comunitat, la determinaci&oacute; de
+continuar lluitant any rera any sense rendir-se.</p>
+
+<p>
+A la nostra comunitat, aquest objectiu i aquesta determinaci&oacute; emanen
+principalment del Projecte GNU. Som nosaltres els que parlem de llibertat
+i comunitat com a principis a defensar fermament; les organitzacions
+que parlen de &laquo;Linux&raquo; normalment no ho fan. Les revistes
+sobre &laquo;Linux&raquo; generalment s&oacute;n plenes d'anuncis
+de programari no lliure; les companyies que empaqueten &laquo;Linux&raquo; 
inclouen
+programari no lliure en el sistema; altres companyies diuen &laquo;recolzar
+Linux&raquo; amb aplicacions no lliures; els grups d'usuaris de 
&laquo;Linux&raquo; conviden
+comercials a presentar aquestes aplicacions com a cosa habitual. El
+principal lloc on &eacute;s probable que els membres de la nostra
+comunitat trobin aquesta idea de llibertat i determinaci&oacute; &eacute;s
+el Projecte GNU.</p>
 
 <p>
 Per&ograve; quan la trobin, s'hi sentiran identificats?</p>
 
 <p>
-La gent que s&agrave;piga que est&agrave; utilitzant un sistema que 
prov&eacute; del Projecte GNU podr&agrave; veure una relaci&oacute; directa 
entre ells mateixos i GNU. No estaran autom&agrave;ticament d'acord amb la 
nostra filosofia, per&ograve; almenys tindran una ra&oacute; per pensar en ella 
seriosament. En canvi, els que es consideren a si mateixos &laquo;usuaris de 
Linux&raquo; i creuen que el Projecte GNU &laquo;va desenvolupar eines que van 
demostrar ser &uacute;tils a Linux&raquo;, generalment nom&eacute;s perceben 
una relaci&oacute; indirecta entre GNU i ells mateixos. Poden simplement 
ignorar la filosofia del Projecte GNU quan es trobin amb ella.</p>
-
-<p>
-El projecte GNU &eacute;s idealista, i qualsevol que avui dia promogui 
l'idealisme s'enfronta amb un gran obstacle: la ideologia imperant fa que la 
gent descarti l'idealisme per &laquo;poc pr&agrave;ctic&raquo;. El nostre 
idealisme ha estat extremadament pr&agrave;ctic: &eacute;s la ra&oacute; per la 
qual tenim un sistema operatiu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> lliure. La gent a qui li agrada 
molt aquest sistema hauria de saber que &eacute;s el nostre idealisme fet 
realitat.</p>
-
-<p>
-Si &laquo;la feina&raquo; realment estigu&eacute;s feta, si no hi 
hagu&eacute;s en joc res m&eacute;s que el reconeixement, potser el m&eacute;s 
assenyat seria oblidar-se d'aquest tema. Per&ograve; aquest no &eacute;s el 
cas. Per animar la gent a fer tot el que encara cal fer, &eacute;s necessari 
que se'ns reconegui el que ja hem fet. Si us plau, ajudeu-nos anomenant <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> al sistema operatiu.</p>
+La gent que s&agrave;piga que est&agrave; utilitzant un sistema que
+prov&eacute; del Projecte GNU podr&agrave; veure una relaci&oacute; directa
+entre ells mateixos i GNU. No estaran autom&agrave;ticament d'acord
+amb la nostra filosofia, per&ograve; almenys tindran una ra&oacute; per
+pensar en ella seriosament. En canvi, els que es consideren a si mateixos 
&laquo;usuaris
+de Linux&raquo; i creuen que el Projecte GNU &laquo;va desenvolupar
+eines que van demostrar ser &uacute;tils a Linux&raquo;, generalment
+nom&eacute;s perceben una relaci&oacute; indirecta entre GNU i ells
+mateixos. Poden simplement ignorar la filosofia del Projecte GNU quan
+es trobin amb ella.</p>
+
+<p>
+El projecte GNU &eacute;s idealista, i qualsevol que avui dia promogui
+l'idealisme s'enfronta amb un gran obstacle: la ideologia imperant
+fa que la gent descarti l'idealisme per &laquo;poc pr&agrave;ctic&raquo;.
+El nostre idealisme ha estat extremadament pr&agrave;ctic: &eacute;s
+la ra&oacute; per la qual tenim un sistema operatiu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> lliure.
+La gent a qui li agrada molt aquest sistema hauria de saber que &eacute;s
+el nostre idealisme fet realitat.</p>
+
+<p>
+Si &laquo;la feina&raquo; realment estigu&eacute;s feta, si no hi
+hagu&eacute;s en joc res m&eacute;s que el reconeixement, potser el
+m&eacute;s assenyat seria oblidar-se d'aquest tema. Per&ograve; aquest
+no &eacute;s el cas. Per animar la gent a fer tot el que encara cal
+fer, &eacute;s necessari que se'ns reconegui el que ja hem fet. Si
+us plau, ajudeu-nos anomenant <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> al
+sistema operatiu.</p>
 
 
 <p>
-P.S. Per a una explicaci&oacute; de la hist&ograve;ria del sistema <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> relacionada amb el tema del seu 
nom, vegeu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.ca.html</a>.
-Tamb&eacute; us pot interessar la nostra p&agrave;gina de <a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.html">preguntes freq&uuml;ents sobre GNU/Linux</a>.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/gnu/gnu.html">M&eacute;s sobre el Projecte GNU </a></h4>
-<hr />
+P.S. Per a una explicaci&oacute; de la hist&ograve;ria del sistema <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> relacionada
+amb el tema del seu nom, vegeu <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.ca.html</a>.
+Tamb&eacute; us pot interessar la nostra p&agrave;gina de <a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.html">preguntes
+freq&uuml;ents sobre GNU/Linux</a>.</p>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+</div>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">English</a>
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- French -->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- Spanish -->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.it.html">Italiano</a>  <!-- Italian -->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>   <!-- Portuguese 
-->
-| <a href="/gnu/why-gnu-linux.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>    <!-- 
Romanian -->
-]
-</p>
-</div>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2000 Richard Stallman
+Copyright &copy; 2000, 2006, 2007 Richard Stallman
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de 
mar&ccedil; de 2006.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui
+aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de 
+mar&ccedil; de 2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 10:08:42 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/09 14:35:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.cs.html">&#268;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/gnu/why-gnu-linux.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/gnu/why-gnu-linux.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]