www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy microsoft-verdict.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy microsoft-verdict.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 16:48:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 16:48:47

Modified files:
    philosophy   : microsoft-verdict.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/microsoft-verdict.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: microsoft-verdict.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/microsoft-verdict.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- microsoft-verdict.ca.html  14 Jun 2006 13:59:35 -0000   1.1
+++ microsoft-verdict.ca.html  4 Oct 2007 16:48:42 -0000    1.2
@@ -1,124 +1,154 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Sobre la sent&egrave;ncia contra Microsoft: Comentaris de Richard 
Stallman - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Sobre la sent&egrave;ncia contra Microsoft </h3>
-
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-  width="129" height="122" /></a>
-</p>
-
-<hr />
-<p> Molts usuaris de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>
-veuen aquesta sistema com un competidor per a Microsoft. Per&ograve; el 
Moviment del Programari Lliure aspira a resoldre un problema molt m&eacute;s 
important que el de Microsoft: el del programari privatiu, que es dissenya per 
mantenir als usuaris impotents i prohibir la col&middot;laboraci&oacute;. 
Microsoft &eacute;s el fabricant m&eacute;s gran d'aquest tipus de programari, 
per&ograve; moltes altres companyies tracten igual de malament la llibertat 
dels usuaris; si no han encadenat tants usuaris com Microsoft no &eacute;s pas 
per falta de ganes.</p>
-<p>
-Com que Microsoft nom&eacute;s &eacute;s una part del problema, la seva 
derrota en el plet antimonopoli no &eacute;s necess&agrave;riament una 
vict&ograve;ria per al programari lliure. Que el resultat d'aquest plet ajudi 
el programari lliure i promogui les llibertats dels usuaris dependr&agrave; de 
les sancions espec&iacute;fiques que el jutge imposi a Microsoft.</p>
-<p>
-Si les sancions es dissenyen per permetre que altres companyies competeixin 
oferint programari privatiu, el M&oacute;n Lliure no n'obtindr&agrave; cap 
benefici. Poder escollir entre un seguit de possibles amos no &eacute;s 
llibertat. &Eacute;s m&eacute;s, la compet&egrave;ncia podria portar-los a 
realitzar una feina &quot;millor&quot;, millor en el sentit estrictament 
t&egrave;cnic; i llavors ens podria resultar m&eacute;s dif&iacute;cil 
&quot;competir-hi&quot; t&egrave;cnicament. Nosaltres seguirem oferint a 
l'usuari una cosa que aquestes companyies no ofereixen: llibertat. I els 
usuaris que valorin la llibertat continuaran escollint el programari lliure per 
aquesta ra&oacute;. Per&ograve; els usuaris que no apreci&iuml;n la llibertat, 
i escullin un sistema simplement per conveni&egrave;ncia, podrien sentir-se 
atrets pels sistemes privatius &quot;millorats&quot;.</p>
-<p>
-Dividir Microsoft en companyies diferents podria tamb&eacute; ser 
perill&oacute;s per al programari lliure, perqu&egrave; aquestes companyies 
petites, al no estar en el punt de mira d'un p&uacute;blic predisposat a 
condemnar Microsoft, podrien considerar convenient atacar el programari lliure 
amb m&eacute;s duresa que l'actual Microsoft unida.</p>
-<p>
-<a href="/philosophy/microsoft-antitrust.ca.html">He suggerit solucions</a>
-per a aquest cas que ajudarien al programari lliure a competir amb Microsoft; 
per exemple, requerir a Microsoft que publiqui documentaci&oacute; sobre totes 
les seves interf&iacute;cies, i utilitzar les patents nom&eacute;s com a 
defensa, no com a agressi&oacute;. Aquestes solucions bloquejarien l'&uacute;s 
de les armes que Microsoft planeja utilitzar contra nosaltres (segons els 
&quot;Halloween Documents&quot; que es van filtrar des de dins de Microsoft, 
que detallaven de quina manera s'intentaria impedir el desenvolupament del 
sistema GNU/Linux).</p>
-<p>
-Quan vegem els dict&agrave;mens del jutge, tindrem un idea de si el cas ha 
estat benefici&oacute;s o perjudicial per al Moviment del Programari Lliure.</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>Sobre la sent&egrave;ncia contra Microsoft - Projecte GNU - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Sobre la sent&egrave;ncia contra Microsoft</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<p>
+Molts usuaris de <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a> veuen
+aquesta sistema com un competidor per a Microsoft. Per&ograve; el
+Moviment del Programari Lliure aspira a resoldre un problema molt
+m&eacute;s important que el de Microsoft: el del programari privatiu,
+que es dissenya per mantenir als usuaris impotents i prohibir la 
col&middot;laboraci&oacute;.
+Microsoft &eacute;s el fabricant m&eacute;s gran d'aquest tipus de
+programari, per&ograve; moltes altres companyies tracten igual de
+malament la llibertat dels usuaris; si no han encadenat tants usuaris
+com Microsoft no &eacute;s pas per falta de ganes.</p>
+<p>
+Com que Microsoft nom&eacute;s &eacute;s una part del problema, la
+seva derrota en el plet antimonopoli no &eacute;s necess&agrave;riament
+una vict&ograve;ria per al programari lliure. Que el resultat d'aquest
+plet ajudi el programari lliure i promogui les llibertats dels usuaris
+dependr&agrave; de les sancions espec&iacute;fiques que el jutge imposi
+a Microsoft.</p>
+<p>
+Si les sancions es dissenyen per permetre que altres companyies competeixin
+ oferint programari privatiu, el M&oacute;n Lliure no n'obtindr&agrave; cap
+ benefici. Poder escollir entre un seguit de possibles amos no &eacute;s
+ llibertat. &Eacute;s m&eacute;s, la compet&egrave;ncia podria portar-los
+ a realitzar una feina &quot;millor&quot;, millor en el sentit estrictament
+ t&egrave;cnic; i llavors ens podria resultar m&eacute;s dif&iacute;cil 
&quot;competir-hi&quot; t&egrave;cnicament.
+ Nosaltres seguirem oferint a l'usuari una cosa que aquestes companyies
+ no ofereixen: llibertat. I els usuaris que valorin la llibertat
+ continuaran escollint el programari lliure per aquesta ra&oacute;.
+ Per&ograve; els usuaris que no apreci&iuml;n la llibertat, i escullin
+ un sistema simplement per conveni&egrave;ncia, podrien sentir-se
+atrets pels sistemes privatius &quot;millorats&quot;.</p>
+<p>
+Dividir Microsoft en companyies diferents podria tamb&eacute; ser
+perill&oacute;s per al programari lliure, perqu&egrave; aquestes companyies
+petites, al no estar en el punt de mira d'un p&uacute;blic predisposat
+a condemnar Microsoft, podrien considerar convenient atacar el programari
+lliure amb m&eacute;s duresa que l'actual Microsoft unida.</p>
+<p>
+ <a href="/philosophy/microsoft-antitrust.ca.html">He suggerit solucions</a> 
per
+ a aquest cas que ajudarien al programari lliure a competir amb Microsoft;
+ per exemple, requerir a Microsoft que publiqui documentaci&oacute; sobre
+ totes les seves interf&iacute;cies, i utilitzar les patents nom&eacute;s
+ com a defensa, no com a agressi&oacute;. Aquestes solucions bloquejarien
+ l'&uacute;s de les armes que Microsoft planeja utilitzar contra
+ nosaltres (segons els &quot;Halloween Documents&quot; que es van
+ filtrar des de dins de Microsoft, que detallaven de quina manera
+s'intentaria impedir el desenvolupament del sistema GNU/Linux).</p>
+<p>
+Quan vegem els dict&agrave;mens del jutge, tindrem un idea de si el
+cas ha estat benefici&oacute;s o perjudicial per al Moviment del Programari
+Lliure.</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir </a></h4>
-<hr />
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/microsoft-verdict.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.cs.html">&#x010c;esky</a>   <!-- 
Czech -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>      
<!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.id.html">Bahasa Indonesia</a> <!-- 
Indonesian --> 
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.it.html">Italiano</a> <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a> 
<!-- Korean -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-verdict.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
-| <a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>
 <!-- Russian -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 13 de juny de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre 
+que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 13 de juny de 
2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/06/14 13:59:35 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/04 16:48:42 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian --> 
+<li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-verdict.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]