www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/help gethelp.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/help gethelp.ca.html
Date: Thu, 04 Oct 2007 15:31:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/04 15:31:57

Modified files:
    help      : gethelp.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/help/gethelp.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gethelp.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/help/gethelp.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gethelp.ca.html   31 Mar 2007 15:30:09 -0000   1.2
+++ gethelp.ca.html   4 Oct 2007 15:31:44 -0000    1.3
@@ -1,144 +1,176 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU - Free Software 
Foundation</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="address@hidden" />
-</head>
 
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<body>
+<h2>Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU</h2>
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina </p>
-
-<h3>Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU </h3>
 <p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
+La Free Software Foundation no proporciona suport t&egrave;cnic. La
+nostra missi&oacute; &eacute;s desenvolupar, preservar i protegir
+el <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>. Preferim
+deixar que altres es guanyin la vida proporcionant suport t&egrave;cnic.
+Veiem els programadors com a prove&iuml;dors d'un servei, igual que
+els metges i els advocats; els coneixements, tant m&egrave;dics com
+jur&iacute;dics, s&oacute;n de lliure distribuci&oacute;, per&ograve; els
+que exerceixen la professi&oacute; cobren pels seus serveis. Aix&iacute; que, 
<strong></strong><strong>si
+us plau, no envieu correus electr&ograve;nics ni truqueu a l'oficina
+de la FSF per sol&middot;licitar suport t&egrave;cnic.</strong>
 </p>
 
-<hr />
-
 <p>
-La Fundaci&oacute; per al Programari Lliure no proporciona suport 
t&egrave;cnic. La nostra missi&oacute; &eacute;s desenvolupar, preservar i 
protegir el <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>. 
Preferim deixar que altres es guanyin la vida proporcionant suport 
t&egrave;cnic. Veiem els programadors com a prove&iuml;dors d'un servei, igual 
que els metges i els advocats; els coneixements, tant m&egrave;dics com 
jur&iacute;dics, s&oacute;n de lliure distribuci&oacute;, per&ograve; els que 
exerceixen la professi&oacute; cobren pels seus serveis. Aix&iacute; que, 
<strong>si us plau, no envieu correus electr&ograve;nics ni truqueu a l'oficina 
de la FSF per sol&middot;licitar suport t&egrave;cnic.</strong>
+Podeu obtenir de diferents maneres la <a 
href="/doc/doc.ca.html">Documentaci&oacute; del
+Projecte GNU</a>, que pot respondre a moltes de les vostres preguntes.
 </p>
 
 <p>
-Podeu obtenir de diferents maneres la <a 
href="/doc/doc.ca.html">Documentaci&oacute; del Projecte GNU</a>,
-que pot respondre a moltes de les vostres preguntes.
-</p>
+Tamb&eacute; allotgem un seguit de <a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/";>llistes
+de correu sobre el programari GNU</a>. Les llistes que comencen per 
<code>help-</code> s&oacute;n
+per obtenir ajuda de la comunitat. <a 
href="/prep/mailinglists.html">Tamb&eacute; hi
+ha disponible una relaci&oacute; feta a m&agrave; de les llistes de
+correu de GNU</a>. Si no trobeu una llista de correu per a algun programa
+GNU en particular, utilitzeu si us plau la llista <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
-Tamb&eacute; allotgem un seguit de <a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/";>llistes de correu sobre el 
programari GNU</a>. Les llistes que comencen per <code>help-</code>
-s&oacute;n per obtenir ajuda de la comunitat.
-<a href="/prep/mailinglists.html">Tamb&eacute; hi ha disponible una 
relaci&oacute; feta a m&agrave; de les llistes de correu de GNU</a>. Si no 
trobeu una llista de correu per a algun programa GNU en particular, utilitzeu 
si us plau la llista <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Hi ha a m&eacute;s <a href="/server/irc-rules.html">canals d'IRC sobre
+programari GNU</a>, en els quals podeu xatejar amb desenvolupadors
+i altres usuaris.
 </p>
 
-<p> El
-<a href="/prep/service.html">Directori GNU de Serveis</a>
-&eacute;s un registre de persones que ofereixen suport i altres serveis de 
consultoria. Aquesta llista es troba tamb&eacute; al fitxer etc/SERVICE de la 
distribuci&oacute; de GNU Emacs, i a la ruta /pub/gnu/GNUinfo/SERVICE del <a 
href="/order/ftp.html">servidor FTP de GNU</a>.
-Contacteu amb nosaltres per obtenir una c&ograve;pia de la llista o si voleu 
ser-hi incl&ograve;s.
+<p>
+El
+ <a href="/prep/service.html">Directori GNU de Serveis</a> &eacute;s
+ un registre de persones que ofereixen suport i altres serveis de
+ consultoria. Aquesta llista es troba tamb&eacute; al fitxer etc/SERVICE
+ de la distribuci&oacute; de GNU Emacs, i a la ruta /pub/gnu/GNUinfo/SERVICE
+ del <a href="/order/ftp.html">servidor FTP de GNU</a>. Contacteu
+ amb nosaltres per obtenir una c&ograve;pia de la llista o si voleu
+ ser-hi incl&ograve;s.
 </p>
 
 <p>
-Si trobeu una defici&egrave;ncia en algun programa GNU, ens agradar&agrave; 
saber-ho. &Eacute;s per aix&ograve; que mantenim <a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/";>llistes de correu per als errors 
de funcionament del programari GNU</a>. Fins i tot si no hi ha una llista de 
correu sobre cert programa, escriviu a l'adre&ccedil;a &lt;address@hidden&gt; i 
el vostre informe d'errades arribar&agrave; al lloc correcte (a trav&eacute;s 
d'un &agrave;lies). Aix&iacute;, doncs, si trobeu un error a la versi&oacute; 
can&ograve;nica d'un programa GNU, comuniqueu-ho si us plau d'aquesta manera.
+Si trobeu una defici&egrave;ncia en algun programa GNU, ens agradar&agrave; 
saber-ho. &Eacute;s
+per aix&ograve; que mantenim <a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/";>llistes
+de correu per als errors de funcionament del programari GNU</a>. Fins
+i tot si no hi ha una llista de correu sobre cert programa, escriviu
+a l'adre&ccedil;a &lt;address@hidden&gt; i el vostre informe
+d'errades arribar&agrave; al lloc correcte (a trav&eacute;s d'un &agrave;lies).
+Aix&iacute;, doncs, si trobeu un error a la versi&oacute; can&ograve;nica
+d'un programa GNU, comuniqueu-ho si us plau d'aquesta manera.
 </p>
 
 <p>
-Quan rebem un informe d'error, intentem generalment corregir el problema. 
Malgrat que la correcci&oacute; d'errors pugui semblar un suport t&egrave;cnic 
individual, no ho &eacute;s; forma part de la preparaci&oacute; d'una 
versi&oacute; millorada. Podem enviar-vos un versi&oacute; corregida 
perqu&egrave; ens ajudeu a provar la soluci&oacute; i assegurar-nos de la seva 
qualitat. Si el vostre informe d'errors no obt&eacute; una resposta per la 
nostra part, podreu encara obtenir ajuda d'un altre usuari que llegeixi el 
vostre missatge a les llistes de correu sobre errors de funcionament. En cas 
contrari, utilitzeu el <a href="/prep/service.html">Directori GNU de 
Serveis</a>.
-</p>
+Quan rebem un informe d'error, intentem generalment corregir el problema.
+ Malgrat que la correcci&oacute; d'errors pugui semblar un suport
+ t&egrave;cnic individual, no ho &eacute;s; forma part de la 
preparaci&oacute; d'una
+ versi&oacute; millorada. Podem enviar-vos un versi&oacute; corregida
+ perqu&egrave; ens ajudeu a provar la soluci&oacute; i assegurar-nos
+ de la seva qualitat. Si el vostre informe d'errors no obt&eacute; una
+ resposta per la nostra part, podreu encara obtenir ajuda d'un altre
+ usuari que llegeixi el vostre missatge a les llistes de correu sobre
+ errors de funcionament. En cas contrari, utilitzeu el <a 
href="/prep/service.html">Directori
+GNU de Serveis</a>.</p>
 
 <p>
-Si us plau, no ens demaneu que us ajudem a instal&middot;lar programari o que 
us ensenyem a utilitzar-lo (per&ograve; podeu indicar-nos que el programa 
d'instal&middot;laci&oacute; falla o que la documentaci&oacute; &eacute;s 
confusa).
+Si us plau, no ens demaneu que us ajudem a instal&middot;lar programari
+o que us ensenyem a utilitzar-lo (per&ograve; podeu indicar-nos que
+el programa d'instal&middot;laci&oacute; falla o que la documentaci&oacute; 
&eacute;s
+confusa).
 </p>
 
 <p>
-Noteu, per acabar, que avui dia moltes companyies distribueixen programari 
GNU, sovint com a part d'una distribuci&oacute; de GNU/Linux. Quan trobeu 
errors de funcionament en un programa GNU que v&agrave;reu instal&middot;lar 
amb certa distribuci&oacute; de GNU/Linux, sovint &eacute;s m&eacute;s 
&uacute;til comunicar directament l'error al distribu&iuml;dor que a nosaltres. 
De vegades els distribu&iuml;dors han modificat el programari GNU (ja que 
s&oacute;n lliures de fer-ho!) o estan utilitzant versions antigues. Per 
aquesta ra&oacute;, ells s&oacute;n les persones m&eacute;s indicades per 
trobar un error de funcionament que es d&oacute;na en una distribuci&oacute; 
determinada.
+Noteu, per acabar, que avui dia moltes companyies distribueixen programari
+ GNU, sovint com a part d'una distribuci&oacute; de GNU/Linux. Quan
+ trobeu errors de funcionament en un programa GNU que v&agrave;reu
+ instal&middot;lar amb certa distribuci&oacute; de GNU/Linux, sovint &eacute;s
+ m&eacute;s &uacute;til comunicar directament l'error al distribu&iuml;dor
+ que a nosaltres. De vegades els distribu&iuml;dors han modificat
+ el programari GNU (ja que s&oacute;n lliures de fer-ho!) o estan
+ utilitzant versions antigues. Per aquesta ra&oacute;, ells s&oacute;n
+ les persones m&eacute;s indicades per trobar un error de funcionament
+ que es d&oacute;na en una distribuci&oacute; determinada.
 </p>
 
-<hr />
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/help/gethelp.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a href="/help/gethelp.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
<!-- Chinese (Simplified) -->
-| <a href="/help/gethelp.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>   
<!-- Chinese (Traditional) -->
-| <a href="/help/gethelp.cs.html">&#x010c;esky</a>   <!-- Czech -->
-| <a href="/help/gethelp.html">English</a>
-| <a href="/help/gethelp.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- Spanish -->
-| <a href="/help/gethelp.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/help/gethelp.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
-| <a href="/help/gethelp.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a> <!-- Portuguese -->
-| <a href="/help/gethelp.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>   <!-- Romanian 
-->
-]
-</p>
 </div>
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
+<div id="footer">
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d' <a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 2001, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui
+aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
 Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 13 de juny de 
2006.
-</p>
-<p>
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:09 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/10/04 15:31:44 $
 <!-- timestamp end -->
-</p>
+ </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/help/gethelp.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/help/gethelp.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/help/gethelp.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/help/gethelp.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/help/gethelp.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/help/gethelp.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/help/gethelp.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a href="/help/gethelp.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Albanian -->
+<li><a href="/help/gethelp.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/help/gethelp.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/help/gethelp.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]