serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Za GoranaRaki_a- autoraRe_nika


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] Za GoranaRaki_a- autoraRe_nika
Date: Thu, 1 May 2003 15:37:37 +0200

Bilo bi dobro kada bi se u rečniku po pritiskanju tastera ENTER automatski
izvršila pretraga, bez potrebe da se sklanjaja ruka sa tastature, uzima miš
u ruke i 'klikće' na dugme 'Find'. I takođe, nakon pretrage trebalo bi da
se automatski selektuje uneta reč, kako bi se sledeća reč mogla uneti bez
potrebe za klikom u polje za unos pa novim unosom.

Takođe, pošto se klikne na 'Find' trebalo bi da se automatski fokusira
polje za unos.

Nadam se da će moji predlozi unaprediti program :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]