www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Zmiana tłumaczenia


From: szymon_olesi
Subject: [www-pl-discuss] Zmiana tłumaczenia
Date: Mon, 26 Sep 2022 19:57:26 +0000

Witam, przesyłam zmianę tłumaczenia pliku about-gnu.pl.po

Wysłano z bezpiecznej poczty e-mail Proton Mail.

Attachment: about-gnu.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]