www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu po/2020-announcement-1.sq.po po/gnu-str...


From: GNUN
Subject: www/gnu po/2020-announcement-1.sq.po po/gnu-str...
Date: Tue, 30 Nov 2021 10:59:16 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   21/11/30 10:59:16

Modified files:
    gnu/po     : 2020-announcement-1.sq.po gnu-structure.sq.po 
Added files:
    gnu      : 2020-announcement-1.sq.html 
    gnu/po     : 2020-announcement-1.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/2020-announcement-1.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/2020-announcement-1.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-structure.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/2020-announcement-1.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/2020-announcement-1.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/2020-announcement-1.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/2020-announcement-1.sq.po    30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
+++ po/2020-announcement-1.sq.po    30 Nov 2021 15:59:16 -0000   1.2
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: 2020-announcement-1.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-02-07 19:26+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-30 13:12+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU-FSF cooperation update - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -93,9 +93,6 @@
 "të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
 "org&gt;</a>."
 
-#
-#
-#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
 #. We work hard and do our best to provide accurate, good quality

Index: po/gnu-structure.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-structure.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnu-structure.sq.po   30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
+++ po/gnu-structure.sq.po   30 Nov 2021 15:59:16 -0000   1.2
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: gnu-structure.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-11-30 16:00+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Language: sq\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""

Index: 2020-announcement-1.sq.html
===================================================================
RCS file: 2020-announcement-1.sq.html
diff -N 2020-announcement-1.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ 2020-announcement-1.sq.html 30 Nov 2021 15:59:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,117 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/2020-announcement-1.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Përditësim rreth bashkëpunimit GNU-FSF - Projekti GNU - Free Software
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/gnu/po/2020-announcement-1.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<h2>Përditësim rreth bashkëpunimit GNU-FSF</h2>
+
+<p>Udhëheqja e Free Software Foundation dhe Projektit GNU po përcaktojnë 
se si
+bashkëpunojnë këto dy grupe të ndryshëm. Synimi ynë i përbashkët 
është të
+punojmë tok si ortakë, teksa minimizohet ndryshimi në aspektet praktike të
+këtij bashkëpunimi, që të mund të bëjmë përpara në misionin tonë të
+përbashkët të software-it të lirë.</p>
+
+<p>Alex Oliva, Henry Poole dhe John Sullivan (<a
+href="https://www.fsf.org/about/staff-and-board";>anëtarë bordi ose ose
+drejtues të FSF-së</a>) dhe Richard Stallman (drejtues i Projektit GNU),
+janë takuar për të hartuar një kuadër të përgjithshëm që do të 
shërbejë si
+bazë për diskutim të mëtejshëm mbi fusha të veçanta të bashkëpunimit. 
 Kemi
+marrë në shqyrtim tok mendimin e marrë nga publiku përmes <a
+href="mailto:fsf-and-gnu@fsf.org";>&lt;fsf-and-gnu@fsf.org&gt;</a> dhe <a
+href="mailto:gnu-and-fsf@gnu.org";>&lt;gnu-and-fsf@gnu.org&gt;</a>. U
+kërkojmë njerëzve të dërgojnë çfarëdo mendimi të mëtejshëm deri më 
13
+shkurt, ngaqë presim që ta përfundojmë këtë kuadër pune së shpejti.</p>
+
+<p>Ky njoftim i përbashkët mund të lexohet edhe në <a
+href="https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-cooperation-update";>
+https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-cooperation-update</a>.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të
+mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga
+papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me
+këtë dërgojini te <a
+href="mailto:web-translators@gnu.org";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për
+të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona
+web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për
+përkthimet</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2021/11/30 15:59:16 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>

Index: po/2020-announcement-1.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/2020-announcement-1.sq-en.html
diff -N po/2020-announcement-1.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/2020-announcement-1.sq-en.html  30 Nov 2021 15:59:16 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,94 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.91 -->
+<title>GNU-FSF cooperation update
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+ <!--#include virtual="/gnu/po/2020-announcement-1.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>GNU-FSF cooperation update</h2>
+
+<p>The Free Software Foundation and the GNU Project leadership are
+defining how these two separate groups cooperate. Our mutual aim is
+to work together as peers, while minimizing change in the practical
+aspects of this cooperation, so we can advance in our common free
+software mission.</p>
+
+<p>Alex Oliva, Henry Poole and John Sullivan (<a
+href="https://www.fsf.org/about/staff-and-board";>board members
+or officers of the FSF</a>), and Richard Stallman (head
+of the GNU Project), have been meeting to develop a general framework
+which will serve as the foundation for further discussion about
+specific areas of cooperation. Together we have been considering the
+input received from the public on <a
+href="mailto:fsf-and-gnu@fsf.org";>&lt;fsf-and-gnu@fsf.org&gt;</a> and
+<a href="mailto:gnu-and-fsf@gnu.org";>&lt;gnu-and-fsf@gnu.org&gt;</a>.
+We urge people to send any further input by February 13, because we
+expect to finish this framework soon.</p>
+
+<p>This joint announcement can also be read on
+<a href="https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-cooperation-update";>
+https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-cooperation-update</a>.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2021/11/30 15:59:16 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div><!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]