www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po 2020-announcement-1.sq.po yes-give-i...


From: Besnik Bleta
Subject: www/gnu/po 2020-announcement-1.sq.po yes-give-i...
Date: Tue, 30 Nov 2021 10:52:33 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   21/11/30 10:52:33

Added files:
    gnu/po     : 2020-announcement-1.sq.po 
             yes-give-it-away.sq.po 
             incorrect-quotation.sq.po pronunciation.sq.po 
             gnu-structure.sq.po 
             why-programs-should-be-shared.sq.po 

Log message:
    Adding translations for the rest of the /gnu directory

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/2020-announcement-1.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/yes-give-it-away.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/incorrect-quotation.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/pronunciation.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-structure.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-programs-should-be-shared.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: 2020-announcement-1.sq.po
===================================================================
RCS file: 2020-announcement-1.sq.po
diff -N 2020-announcement-1.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ 2020-announcement-1.sq.po  30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,146 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/gnu/2020-announcement-1.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 2020-announcement-1.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-07 19:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 13:12+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "GNU-FSF cooperation update - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Përditësim rreth bashkëpunimit GNU-FSF - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "GNU-FSF cooperation update"
+msgstr "Përditësim rreth bashkëpunimit GNU-FSF"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation and the GNU Project leadership are defining how "
+"these two separate groups cooperate. Our mutual aim is to work together as "
+"peers, while minimizing change in the practical aspects of this cooperation, "
+"so we can advance in our common free software mission."
+msgstr ""
+"Udhëheqja e Free Software Foundation dhe Projektit GNU po përcaktojnë se 
si "
+"bashkëpunojnë këto dy grupe të ndryshëm. Synimi ynë i përbashkët 
është të "
+"punojmë tok si ortakë, teksa minimizohet ndryshimi në aspektet praktike 
të "
+"këtij bashkëpunimi, që të mund të bëjmë përpara në misionin tonë 
të "
+"përbashkët të software-it të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Alex Oliva, Henry Poole and John Sullivan (<a href=\"https://www.fsf.org/";
+"about/staff-and-board\">board members or officers of the FSF</a>), and "
+"Richard Stallman (head of the GNU Project), have been meeting to develop a "
+"general framework which will serve as the foundation for further discussion "
+"about specific areas of cooperation. Together we have been considering the "
+"input received from the public on <a href=\"mailto:fsf-and-gnu@fsf.org\";>&lt;"
+"fsf-and-gnu@fsf.org&gt;</a> and <a href=\"mailto:gnu-and-fsf@gnu.org\";>&lt;"
+"gnu-and-fsf@gnu.org&gt;</a>. We urge people to send any further input by "
+"February 13, because we expect to finish this framework soon."
+msgstr ""
+"Alex Oliva, Henry Poole dhe John Sullivan (<a href=\"https://www.fsf.org/";
+"about/staff-and-board\">anëtarë bordi ose ose drejtues të FSF-së</a>) dhe 
"
+"Richard Stallman (drejtues i Projektit GNU), janë takuar për të hartuar 
një "
+"kuadër të përgjithshëm që do të shërbejë si bazë për diskutim të 
mëtejshëm "
+"mbi fusha të veçanta të bashkëpunimit. Kemi marrë në shqyrtim tok 
mendimin "
+"e marrë nga publiku përmes <a href=\"mailto:fsf-and-gnu@fsf.org\";>&lt;fsf-"
+"and-gnu@fsf.org&gt;</a> dhe <a href=\"mailto:gnu-and-fsf@gnu.org\";>&lt;gnu-"
+"and-fsf@gnu.org&gt;</a>. U kërkojmë njerëzve të dërgojnë çfarëdo 
mendimi të "
+"mëtejshëm deri më 13 shkurt, ngaqë presim që ta përfundojmë këtë 
kuadër pune "
+"së shpejti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This joint announcement can also be read on <a href=\"https://www.fsf.org/";
+"news/gnu-fsf-cooperation-update\"> https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-";
+"cooperation-update</a>."
+msgstr ""
+"Ky njoftim i përbashkët mund të lexohet edhe në <a 
href=\"https://www.fsf.";
+"org/news/gnu-fsf-cooperation-update\"> https://www.fsf.org/news/gnu-fsf-";
+"cooperation-update</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2020 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: yes-give-it-away.sq.po
===================================================================
RCS file: yes-give-it-away.sq.po
diff -N yes-give-it-away.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ yes-give-it-away.sq.po   30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,203 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/gnu/yes-give-it-away.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: yes-give-it-away.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-28 08:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 17:39+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Yes, Give It Away - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Po, Jepuani - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Yes, Give It Away"
+msgstr "Po, Jepuani"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Editor's note: This text was found in a file dated May 1983, though it is "
+"not clear whether it was written then or earlier. In May 1983 Richard "
+"Stallman was privately considering plans to develop a free operating system, "
+"but he may not yet have decided to make it a Unix-like system rather than "
+"something like the MIT Lisp Machine."
+msgstr ""
+"Shënim i redaktorit: Ky tekst u gjet në një kartelë të majit 1983, edhe 
pse "
+"s’është e qartë nëse qe shkruar atëherë apo më herët. Në maj të 
1983-shit, "
+"Richard Stallman po bluante në mendje privatisht mundësinë e zhvillimit 
të "
+"një sistemi operativ të lirë, por mund të mos kish vendosur ende për ta 
bërë "
+"një sistem të ngjashëm me Unix, apo diçka të ngjashme me MIT Lisp 
Machine."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"He had not yet conceptually distinguished the two meanings of &ldquo;"
+"free&rdquo;; this message is formulated in terms of gratis copies, but take "
+"for granted that this means users also have freedom."
+msgstr ""
+"S’kishte bërë ende dallimin, nga ana konceptuale, të dy kuptimeve të 
termit "
+"“i lirë”; ky mesazh është formuluar sipas kuptimit falas, por merr të 
"
+"mirëqenë se kështu përdoruesit kanë liri gjithashtu."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"One of the important reasons for giving software away free is to enable the "
+"users to change it. This allows them to make better use of it, and also "
+"encourages and enables them to contribute to the effort. Furthermore, they "
+"develop self-reliance, confidence, and a sense of responsibility."
+msgstr ""
+"Një nga arsyet e rëndësishme për ta dhënë software-in lirisht është 
t’u "
+"lejohet përdoruesve ta ndryshojnë. Kjo u lejon ta përdorin më mirë dhe "
+"gjithashtu i nxit dhe u lejon të kontribuojnë te përpjekja. Tej këtyre, 
kjo "
+"u zhvillon mbështetjen te vetja, vetëbesimin dhe një ndjenjë 
përgjegjësie."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"I've often heard that Americans will think something is worthless if it's "
+"free. It might be true, but it's not rational. People have a right to be "
+"neurotic but we should not encourage this. In the mean time, giving "
+"software away is not &ldquo;treating it as worthless&rdquo; just because "
+"some masochists might conclude it was worthless."
+msgstr ""
+"Kam dëgjuar shpesh se amerikanët do ta mendojnë të pavlerë diçka, nëse 
është "
+"falas. Mund të jetë e vërtetë, por s’është e arsyeshme. Është e 
drejtë e "
+"njerëzve të jenë neurotikë, por s’duhet ta nxisim. Ndërkohë, dhënia 
falas e "
+"software-it s’është “trajtim si i pavlerë”, thjesht pse disa 
mazokistëve "
+"mund t’u duket i pavlerë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Users would not change software if it were worthless; rather, because it is "
+"worth more to them as changed than before. Some central maintenance is also "
+"useful, but there are other ways to provide for this aside from hassling the "
+"users."
+msgstr ""
+"Përdoruesit s’do të ndryshonin software-in, nëse do të ishte i 
pavlerë; por "
+"ngaqë është me më shumë vlerë për ta, si i ndryshuar, se sa më parë. 
 Ca "
+"mirëmbajtje e centralizuar është gjithashtu e dobishme, por ka rrugë të "
+"tjera për ta arritur këtë, pa i rënë më qafë përdoruesve."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"I have a lot of experience with sharing software and having the users change "
+"it. I find that"
+msgstr ""
+"Kam mjaft përvojë në dhënie software-i të tjerëve dhe me përdorues që 
e "
+"ndryshojnë. Më duket se"
+
+#. type: Content of: <div><ol><li>
+msgid "there is little tendency to believe EMACS is worthless"
+msgstr "prirja për të besuar se EMACS është i pavlerë të jetë e pakët"
+
+#. type: Content of: <div><ol><li>
+msgid "users change EMACS a lot"
+msgstr "përdoruesit e ndryshojnë EMACS-in shumë"
+
+#. type: Content of: <div><ol><li>
+msgid "users' changes contribute to EMACS development"
+msgstr "ndryshimet nga përdoruesit kontribuojnë në zhvillimin e EMACS-it"
+
+#. type: Content of: <div><ol><li>
+msgid "centralized maintenance of EMACS continues"
+msgstr "mirëmbajtja e centralizuar e EMACS-it vazhdon"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"I approached users in a non-manipulative cooperative spirit, and they "
+"reacted enthusiastically and cooperatively. When told that restrictions are "
+"being imposed to trick their neuroses or because they are assumed in advance "
+"to be incompetent, they feel justifiable resentment. They also tend to "
+"become incompetent and neurotic as a result."
+msgstr ""
+"Përdoruesve iu afrova nga pozita e një fryme jo manipuluese, bashkëveprimi 
"
+"dhe ata reaguan me entuziazëm dhe në mënyrë bashkëvepruese. Kur u 
thuhet se "
+"kufizimet vendosen për të gënjyer neurozat e tyre, ose ngaqë janë parë "
+"paraprakisht si jo të aftë, ta do mendja që do të ndihen keq. Priren "
+"gjithashtu të bëhen të paaftë dhe neurotikë."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1983, 2015, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1983, 2015, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: incorrect-quotation.sq.po
===================================================================
RCS file: incorrect-quotation.sq.po
diff -N incorrect-quotation.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ incorrect-quotation.sq.po  30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,205 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/gnu/incorrect-quotation.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: incorrect-quotation.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 13:34+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Incorrect Quotation - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Citim i Pasaktë - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Incorrect Quotation"
+msgstr "Citim i Pasaktë"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "nga Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"A quotation circulates on the Internet, attributed to me, but it wasn't "
+"written by me."
+msgstr ""
+"Qarkullon një citim në Internet, që më vishet mua, por s’është 
shkruar prej "
+"meje."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Here's the text that is circulating. Most of it was copied from statements "
+"I have made, but the part italicized here is not from me. It makes points "
+"that are mistaken or confused."
+msgstr ""
+"Ja teksti që qarkullon. Pjesa dërrmuese e tij qe kopjuar nga pohime që 
kam "
+"bërë, por pjesë me të pjerrëta këtu s’është prej meje. Jep ide që 
janë "
+"gabim ose që janë ngatërruar."
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"I'd just like to interject for a moment. What you're referring to as Linux, "
+"is in fact, GNU/Linux, or as I've recently taken to calling it, GNU plus "
+"Linux. Linux is not an operating system <em>unto itself</em>, but rather "
+"<em>another free component of a fully functioning GNU system made useful by "
+"the GNU corelibs, shell utilities and vital system components comprising a "
+"full OS as defined by POSIX.</em> Many computer users run a modified version "
+"of the GNU system every day, without realizing it. Through a peculiar turn "
+"of events, the version of GNU which is widely used today is often called "
+"&ldquo;Linux,&rdquo; and many of its users are not aware that it is "
+"basically the GNU system, developed by the GNU Project. There really is a "
+"Linux, and these people are using it, but it is just a part of the system "
+"they use."
+msgstr ""
+"Do të doja t’ju ndërprisja për një çast. Ajo që ju i referohen si 
Linux, në "
+"fakt është GNU/Linux, ose si kam filluar ta quaj tani së fundi, GNU plus "
+"Linux. Linux-i s’është një sistem operativ <em>në vetvete</em>, por 
<em>një "
+"tjetër përbërë i lirë i një sistemi plotësisht funksional GNU, i 
bërë i "
+"dobishëm përmes GNU corelibs, mjetesh shell dhe përbërës jetikë të 
një "
+"sistemi, që përbëjnë një OS të plotë siç përkufizohet nga standardet 
POSIX.</"
+"em> Mjaft përdorues kompjuteri xhirojnë përditë një version të 
ndryshuar të "
+"sistemit GNU, pa e kuptuar. Përmes një kthese të çuditshme në rrjedhën 
e "
+"ngjarjeve, versioni i GNU-së i cili përdoret gjerësisht sot, shpesh quhet 
"
+"“Linux” dhe mjaft prej përdoruesve të tij nuk janë të ndërgjegjshëm 
se në "
+"fakt është sistemi GNU, i zhvilluar nga Projekti GNU. Ka vërtet një 
Linux "
+"dhe këta njerëz po e përdorin, por është vetëm një pjesë e sistemit 
që ata "
+"përdorin."
+
+#. type: Content of: <div><blockquote><p>
+msgid ""
+"Linux is the kernel: the program in the system that allocates the machine's "
+"resources to the other programs that you run. The kernel is an essential "
+"part of an operating system, but useless by itself; it can only function in "
+"the context of a complete operating system. Linux is normally used in "
+"combination with the GNU operating system: the whole system is basically GNU "
+"with Linux added, or GNU/Linux. All the so-called &ldquo;Linux&rdquo; "
+"distributions are really distributions of GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Linux-i është kerneli: programi në sistem që shpërndan aftësitë e 
makinës te "
+"programet e tjera që xhironi. Kerneli është pjesë themelore e një 
sistemi "
+"operativ, por në vetvete i padobi; mund të marrë kuptim vetëm në 
kontekstin "
+"e një sistemi të plotë operativ. Linux-i përdoret normalisht i 
ndërthurur "
+"me sistemin operativ GNU: sistemi i plotë është në thelb GNU me Linux-in "
+"shtuar atij, ose GNU/Linux. Krejt të ashtuquajturat shpërndarje 
“Linux” "
+"janë përnjëmend GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The main error is that Linux is <em>not</em> strictly speaking part of the "
+"GNU system&mdash;whose kernel is GNU Hurd. The version with Linux, we call "
+"&ldquo;GNU/Linux.&rdquo; It is OK to call it &ldquo;GNU&rdquo; when you want "
+"to be really short, but it is better to call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; so "
+"as to give Torvalds some credit."
+msgstr ""
+"Gabimi kryesor është se Linux-i, në kuptimin e ngushtë të fjalës, 
<em>nuk</"
+"em> është pjesë e sistemit GNU - kerneli i të cilit është GNU Hurd. "
+"Versionin me Linux ne e quajmë “GNU/Linux”. Dakord ta quani edhe 
“GNU”, kur "
+"doni vërtet t’i bini shkurt, por është më mirë të quhet 
“GNU/Linux” që "
+"kështu t’i jepet ca hakë Torvalds-it."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We don't use the term &ldquo;corelibs,&rdquo; and I am not sure what that "
+"would mean, but GNU is much more than the specific packages we developed for "
+"it. I set out in 1983 to develop an operating system, calling it GNU, and "
+"that job required developing whichever important packages we could not find "
+"elsewhere."
+msgstr ""
+"S’e përdorim termin “corelibs” dhe nuk jam i sigurt se ç’do të 
donte të "
+"thoshte, por GNU-ja është shumë më tepër se sa paketa specifike që kemi 
"
+"zhvilluar për të. Iu futa kësaj pune më 1983-shin, për të zhvilluar 
një "
+"sistem operativ, duke e quajtur GNU dhe ajo punë lypte zhvillimin e cilësdo 
"
+"paketash të rëndësishme që s’mund t’i gjenim gjetkë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and GNU</a> and <a href=\"/gnu/"
+"gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux FAQ</a>, plus the history in <a href=\"/gnu/"
+"thegnuproject.html\">The GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux dhe GNU</a> dhe <a href=\"/"
+"gnu/gnu-linux-faq.html\">PBR për GNU/Linux</a>, plus historikun te <a href="
+"\"/gnu/thegnuproject.html\">Projekti GNU</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2018, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 20018, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: pronunciation.sq.po
===================================================================
RCS file: pronunciation.sq.po
diff -N pronunciation.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ pronunciation.sq.po 30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,171 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/gnu/pronunciation.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pronunciation.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 13:42+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "How To Pronounce GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "Si të shqiptohet GNU-ja - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "How To Pronounce GNU"
+msgstr "Si të shqiptohet GNU-ja"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; it is pronounced as one syllable with a hard <i>g</i>, like &ldquo;"
+"grew&rdquo; but with the letter <i>n</i> instead of <i>r</i>."
+msgstr ""
+"Emri “GNU” është një akronim ripërsëritës për “GNU’s Not 
Unix!”; shqiptohet "
+"si një rrokje, me një <i>g</i>, si “gru” por me shkronjën <i>n</i> në 
vend "
+"të <i>r</i>-së."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This is a recording of <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard "
+"Stallman</a> saying &ldquo;GNU&rdquo; and another with a short explanation "
+"about how GNU was named:"
+msgstr ""
+"Ky është një incizim i <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard "
+"Stallman-it</a> duke thënë “GNU” dhe një tjetër me një shpjegim të 
shkurtër "
+"se si iu vu emri GNU:"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "<strong>How to say &ldquo;GNU&rdquo;:</strong>"
+msgstr "<strong>Si të thuhet “GNU”:</strong>"
+
+#. type: Content of: <div><audio>
+msgid "<a href=\"/audio/gnu-pronunciation.ogg\">How To Say GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"/audio/gnu-pronunciation.ogg\">Si të thuhet GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "<strong>How GNU Was Named:</strong>"
+msgstr "<strong>Si Iu Vu Emri GNU:</strong>"
+
+#. type: Content of: <div><audio>
+msgid "<a href=\"/audio/how-gnu-was-named.ogg\">How GNU Was Named</a>"
+msgstr "<a href=\"/audio/how-gnu-was-named.ogg\">Si Iu Vu Emri GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"është <strong>sistemi operativ GNU/Linux</strong>, tashmë i përdorur nga "
+"miliona vetë dhe ndonjëherë i quajtur në mënyrë të pasaktë 
“Linux”."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"For more detailed information and history of the GNU Operating System visit "
+"<a href=\"/gnu/\">gnu.org/gnu/</a>"
+msgstr ""
+"Për informacion më të hollësishëm dhe historik të Sistemit Operativ 
GNU, "
+"vizitoni <a href=\"/gnu/\">gnu.org/gnu/</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h3>
+msgid "License Of The Recordings"
+msgstr "Licencë e Incizimeve"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2001 Richard Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2001 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"These recordings are licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Këto incizime mund të përdoren sipas një licence <a rel=\"license\" href="
+"\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010, 2011, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2011, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: gnu-structure.sq.po
===================================================================
RCS file: gnu-structure.sq.po
diff -N gnu-structure.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-structure.sq.po 30 Nov 2021 15:52:30 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,771 @@
+# LANGUAGE translation of https://www.gnu.org/gnu/gnu-structure.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnu-structure.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-02 14:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 16:00+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"The Structure and Administration of the GNU Project - GNU Project - Free "
+"Software Foundation"
+msgstr ""
+"Struktura dhe Administrimi i Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "The Structure and Administration of the GNU Project"
+msgstr "Struktura dhe Administrimi i Projektit GNU"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Version 1.0.1"
+msgstr "Version 1.0.1"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "by Brandon Invergo and Richard Stallman"
+msgstr "nga Brandon Invergo dhe Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Project develops and maintains the <a href=\"/gnu/about-gnu.html"
+"\">GNU operating system</a>. Through this work, and other related "
+"activities, the GNU Project advocates and promotes <a href=\"/philosophy/"
+"philosophy.html\">software freedom</a>, the core philosophy of the free "
+"software movement."
+msgstr ""
+"Projekti GNU zhvillon dhe mirëmban <a href=\"/gnu/about-gnu.html\">sistemin "
+"operativ GNU</a>. Përmes kësaj pune dhe veprimtarish të tjera të lidhura 
me "
+"të, Projekti GNU u del në mbrojtje dhe promovon <a href=\"/philosophy/"
+"philosophy.html\">lirinë e software-ti</a>, filozofia bazë e lëvizjes për 
"
+"<em>software</em> të lirë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"An operating system consists of many software components that together make "
+"a computer do useful jobs. It includes code for low-level functionality, "
+"such as the kernel and drivers, plus system libraries, as well as the "
+"programs (utilities, tools, applications, and games) that users explicitly "
+"run. The GNU operating system comprises software across this entire "
+"spectrum. Many of the programs are specifically developed and released by "
+"the GNU Project; these are termed &ldquo;GNU packages.&rdquo; The GNU system "
+"also includes components that are <a href=\"/philosophy/categories.html"
+"\">free programs</a> released by other developers, outside of the GNU "
+"Project."
+msgstr ""
+"Një sistem operativ përbëhet nga mjaft përbërës <em>software</em>, të 
cilët "
+"tok, e bëjnë një kompjuter të kryejë punë të dobishme. AI përfshin 
kod për "
+"funksione të shkallës së ulët, të tillë si kerneli dhe përudhësa, 
plus "
+"biblioteka sistemi, si dhe programe (gjëra të dobishme, mjete, aplikacione "
+"dhe lojëra) që duhen xhiruar nga përdoruesi. Sistemi operativ GNU 
përfshin "
+"<em>software</em> nga krejt kjo gamë. Mjaft nga programet janë zhvilluara "
+"posaçërisht për Projektin GNU dhe hedhur në qarkullim prej tij; këto "
+"emërtohen “paketa GNU”. Sistemi GNU përfshin gjithashtu përbërës që 
janë <a "
+"href=\"/philosophy/categories.html\">programe të lira</a> të hedhura në "
+"qarkullim nga zhvillues të tjerë, jashtë Projektit GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Just as the programs composing an operating system must work together "
+"coherently, the GNU Project must operate coherently. Most of the work "
+"consists of developing specific programs, but these programs are not "
+"independent projects; they must fit well together to constitute the GNU "
+"system we wish for. Therefore, over the course of decades, we have "
+"developed structure for the project. None of it is new, but this is the "
+"first time we have documented all of it in one place."
+msgstr ""
+"Siç duhet të punojnë tok në mënyrë koherente programet që përbëjnë 
një "
+"sistem operativ, ashtu edhe Projekti GNU duhet të funksionojë në mënyrë "
+"koherente. Shumica e punës përbëhet nga zhvillimi i programeve specifike, 
"
+"por këto programe s’kanë projekte të pavarur; duhet të lidhen mirë me 
njëri-"
+"tjetrin, që të përbëjnë sistemin GNU të cilin synojmë. Ndaj, 
përgjatë "
+"dhjetëvjeçarëve, kemi ndërtuar strukturë për projektin. Asgjë prej 
tij "
+"s’është e re, por kjo është hera e parë që kemi e dokumentuar të 
tërën në "
+"një vend."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation provides many kinds of support (facilities, "
+"services) to the GNU Project. How that works is outside the scope of this "
+"document."
+msgstr ""
+"Free Software Foundation ofron shumë lloje mbështetjeje (vend, pajisje, "
+"shërbime) për Projektin GNU. Se si funksionon kjo, është jashtë 
qëllimit të "
+"këtij dokumentimi."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Software Development Structure"
+msgstr "Strukturë Zhvillimi Programesh"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Most of the GNU Project's activity consists of development of software "
+"packages. Here is how GNU software development is structured."
+msgstr ""
+"Shumica e veprimtarisë së Projektit GNU përfaqësohet nga zhvillimi i "
+"paketave <em>software</em>. Ja se si strukturohet zhvillimi i software-it "
+"GNU."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "The Chief GNUisance"
+msgstr "Shef GNUisance"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Project is led by the Chief GNUisance, Richard Stallman, the founder "
+"of the project. The Chief GNUisance is responsible in principle for all "
+"significant decisions, including the overall philosophy and standards, and "
+"directs the project in carrying them out. The Chief GNUisance dubs software "
+"packages as GNU packages, or decommission one when necessary, and appoints "
+"their maintainers."
+msgstr ""
+"Projekti GNU udhëhiqet nga Chief GNUisance, Richard Stallman, themeluesi i "
+"projektit. Chief GNUisance është përgjegjës, në parim, për krejt 
vendimet e "
+"rëndësishme, përfshi filozofinë dhe standardet në përgjithësi, si dhe "
+"drejton projektin në ndjekjen e tyre. Chief GNUisance deklaron paketa "
+"software-i si paketa GNU, ose e heq një prej të tille, kur është e "
+"nevojshme, si dhe cakton mirëmbajtësit e tyre."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"In practice, the Chief GNUisance delegates many of these decisions and most "
+"of the tasks to others, and only rarely intervenes in the specifics of "
+"development of a GNU package&mdash;and usually that is with a suggestion."
+msgstr ""
+"Në praktikë, Chief GNUisance ua delegon të tjerëve mjaft prej këtyre "
+"vendimeve dhe shumicën e punëve dhe vetëm me raste ndërhyn në specifika 
të "
+"zhvillimit të një pakete GNU - dhe kjo zakonisht bëhet përmes një 
sugjerimi."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Assistant GNUisances"
+msgstr "Asistent GNUisances"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This team, residing at <a href=\"mailto:maintainers@gnu.org\";>&lt;"
+"maintainers@gnu.org&gt;</a>, is available as a first point-of-contact for "
+"maintainers of GNU Software. They keep track of development activity across "
+"the entire project, ensuring timely releases, checking that the maintainers "
+"follow GNU's <a href=\"/philosophy/\">philosophy</a> and guidelines, and "
+"resolving any conflicts that might arise. They also handle cases when a "
+"maintainer steps down or when a new volunteer steps up to maintain an "
+"existing package (in which case they can appoint a new maintainer on behalf "
+"of the Chief GNUisance)."
+msgstr ""
+"Ky ekip, që e ka strehën te <a href=\"mailto:maintainers@gnu.org\";>&lt;"
+"maintainers@gnu.org&gt;</a>, është pika e parë e kontaktit për 
mirëmbajtës "
+"software-i GNU. Ata ndjekin veprimtarinë e zhvillimit nëpër krejt "
+"projektin, duke garantuar hedhjen në qarkullim në kohë të përshtatshme, 
duke "
+"kontrolluar se mirëmbajtësit ndjekin <a 
href=\"/philosophy/\">filozofinë</a> "
+"dhe drejtimet GNU, si dhe zgjidhin çfarëdo konflikti që mund të lindë. 
Ata "
+"merren gjithashtu me raste kur një mirëmbajtës tërhiqet, ose kur një "
+"vullnetar i ri del për mirëmbajtjen e një pakete ekzistuese (dhe në 
këtë "
+"rast ata mund të caktojnë një mirëmbajtës të ri, në këmbë të Chief "
+"GNUisance)."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"New members are recruited from existing GNU volunteers when needed. "
+"However, help is often welcome for specific tasks and interested GNU "
+"volunteers are welcome to get in touch."
+msgstr ""
+"Anëtarët e rinj rekrutohen nga vullnetarë ekzistuese të GNU-së, kur 
duhet. "
+"Megjithatë, ndihma shpesh është e mirëpritur për punë specifike dhe "
+"vullnetarë GNU të interesuar janë të mirëpritur të lidhen me ne."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Package maintainers"
+msgstr "Mirëmbajtës paketash"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Each GNU software package has specific maintainers, appointed by the Chief "
+"GNUisance or the assistant GNUisances. The package maintainers are "
+"responsible to the Chief GNUisance, under whose authority they are appointed "
+"and on rare occasions dismissed, and they are in charge of developing their "
+"packages on behalf of the GNU Project."
+msgstr ""
+"Çdo paketë software-i GNU ka mirëmbajtës të vetin, caktuar nga Chief "
+"GNUisance ose asistenti GNUisances. Mirëmbajtësit e paketave japin llogari 
"
+"para Chief GNUisance, nën autoritetin e të cilit janë caktuar për atë 
punë "
+"dhe me raste të rralla shkarkohen, dhe janë të ngarkuar me zhvillimin e "
+"paketave të tyre në emër të Projektit GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The initial appointment of maintainers is done when a program is <a href=\"/"
+"help/evaluation.html\">accepted as a GNU package</a>. These are normally "
+"some of the main developers who agreed to make the program a GNU package."
+msgstr ""
+"Caktimi fillestar i mirëmbajtësve bëhet kur një program <a href=\"/help/"
+"evaluation.html\">pranohet si paketë GNU</a>. Zakonisht këta janë ndonjë 
"
+"prej zhvilluesve kryesorë që kanë pranuar ta bëjnë programin një 
paketë GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Over time, maintainers occasionally step down. In some cases, the sole "
+"maintainer steps down from the role, leaving the package unmaintained. The "
+"Chief GNUisance usually delegates finding and appointing new maintainers to "
+"the assistant GNUisances. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">See "
+"the list of currently unmaintained packages</a>. We ask the old maintainers "
+"to recommend new maintainers, and we consider those suggestions "
+"appreciatively."
+msgstr ""
+"Me kalimin e kohës mund të ndodhë që, me raste, mirëmbajtësit të 
tërhiqen. "
+"Në disa raste, mirëmbajtësi i vetëm tërhiqet nga roli, duke e lënë 
paketën "
+"pa mirëmbajtje. Chief GNUisance zakonisht ua delegon asistentëve 
GNUisances "
+"gjetjen dhe caktimin e mirëmbajtësve të rinj. <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">Shihni listën e paketave nën mirëmbajtje aktualisht</a>. U 
"
+"kërkojmë mirëmbajtësve të vjetër të rekomandojnë mirëmbajtës të 
rinj dhe i "
+"shqyrtojmë me vlerësim këto sugjerime."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The maintainers of a package often recruit others to contribute to its "
+"development, and delegate some technical decisions to them. However, the "
+"maintainers retain authority over the whole of the package so they can carry "
+"out their responsibility to the GNU Project."
+msgstr ""
+"Mirëmbajtësit e një pakete shpesh rekrutojnë të tjerë për të dhënë 
kontribut "
+"në zhvillimin e saj dhe u delegojnë atyre ndonjë ose disa vendime teknike. 
 "
+"Sidoqoftë, mirëmbajtësit ruajnë autoritetin mbi krejt paketën, në 
përputhje "
+"me përgjegjësinë e tyre ndaj Projektit GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"A maintainer's primary responsibility is to do a good, practical job of "
+"developing and maintaining the program in accord with the GNU Project's "
+"philosophy, mission, policies, and general decisions. Maintainers must also "
+"ensure that their packages work well with the rest of the GNU System. For "
+"more information, <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">read about "
+"maintainers' basic duties and what it means for a program to be a GNU "
+"package</a>."
+msgstr ""
+"Përgjegjësia parësore e një mirëmbajtësi është të kryejë një punë 
të mirë, "
+"praktike zhvillimi dhe mirëmbajtje të programit, në përputhje me 
filozofinë, "
+"politikat dhe vendimet e përgjithshme të Projektit GNU. Mirëmbajtësit 
duhet "
+"gjithashtu të sigurojnë se paketat e tyre funksionojnë mirë me pjesën 
tjetër "
+"të Sistemit GNU. Për më tepër informacion, <a href=\"/help/evaluation."
+"html#whatmeans\">lexoni mbi detyrat bazë të mirëmbajtësve dhe se ç’do 
të "
+"thotë për një program të jetë një paketë GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"In general, maintainers determine the technical directions that the software "
+"packages take and thus they make the day-to-day decisions for the packages. "
+"Likewise, in making their packages work well together, maintainers can work "
+"directly with each other, and we encourage them to do so. Rarely, the Chief "
+"GNUisance will make a decision that directly affects one or more GNU "
+"packages. The maintainers of the affected packages have the responsibility "
+"to execute the decision on behalf of the GNU Project."
+msgstr ""
+"Në përgjithësi, mirëmbajtësit përcaktojnë drejtimet teknike që marrin 
"
+"paketat <em>software</em> dhe ndaj marrim vendime nga dita në ditë për "
+"paketat. Po ashtu, për t’i bërë paketat e tyre të funksionojnë mirë 
tok, "
+"mirëmbajtësit mund të punojnë drejtpërsëdrejti me njëri-tjetrin dhe i 
nxisim "
+"ta bëjnë. Rrallë, Chief GNUisance do të marrë një vendim që prek "
+"drejtpërsëdrejti një ose më shumë paketa GNU. Mirëmbajtësit e 
paketave të "
+"prekura kanë përgjegjësinë të ekzekutojnë vendimin në emër të 
Projektit GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"More complete information about the specific responsibilities of maintainers "
+"and technical guidance for maintaining GNU software can be found in the <a "
+"href=\"/prep/maintain\">Information for Maintainers of GNU Software</a> and "
+"<a href=\"/prep/standards\">GNU Coding Standards</a> documents."
+msgstr ""
+"Informacion më të plotë rreth përgjegjësish specifike të 
mirëmbajtësve dhe "
+"drejtim teknik për mirëmbajtjen e software-it GNU mund të gjendet te "
+"dokumentet <a href=\"/prep/maintain\">Informacion për Mirëmbajtës 
Software-i "
+"GNU</a> dhe <a href=\"/prep/standards\">Standarde GNU Kodimi</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We do not require that GNU package maintainers agree with our philosophy, or "
+"approve of our policies&mdash;only to follow them. Maintainers and "
+"contributors must carry out our philosophy, policies and occasional specific "
+"decisions in their work on GNU software."
+msgstr ""
+"Nuk kërkojmë doemos që mirëmbajtësit e paketave GNU të pajtohen me "
+"filozofinë tonë, ose të miratojnë politikat tona - vetëm t’i ndjekin 
ato. "
+"Mirëmbajtësit dhe kontribuesit duhet të ndjekin filozofinë, politikat dhe 
"
+"vendime specifike të rastit në punën e tyre me <em>software</em> GNU."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Support for GNU Package Development"
+msgstr "Kontribuoni te Zhvillimi i një Pakete GNU"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Several teams provide various kinds of support to the development and "
+"management of GNU packages. Most of these teams have a coordinator to "
+"direct them; in most cases, the coordinator reports directly to the Chief "
+"GNUisance unless otherwise stated. When in doubt, you can contact the <a "
+"href=\"mailto:gvc@gnu.org\";>GNU Volunteer Coordinators</a> for advice."
+msgstr ""
+"Ka disa ekipe që japin lloje të ndryshme mbështetjeje për zhvillimin dhe "
+"mirëmbajtjen e paketave GNU. Shumica e këtyre ekipeve kanë një "
+"bashkërendues për t’i drejtuar; në shumicën e rasteve, bashkërenduesi "
+"raporton drejtpërdrejt te Chief GNUisance, vetëm në u thëntë ndryshe. 
Kur "
+"jeni në mëdyshje, mund të lidheni me <a href=\"mailto:gvc@gnu.org";
+"\">Bashkërendues Vullnetarësh GNU</a>, për këshilla."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Software Evaluation"
+msgstr "Vlerësim Software-i"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The software evaluation team at <a href=\"mailto:gnueval@gnu.org\";>&lt;"
+"gnueval@gnu.org&gt;</a> evaluates software packages proposed as GNU "
+"packages. This involves a careful assessment of the software's "
+"functionality as well as pertinent issues related to software freedom and "
+"how the program fits with the GNU system."
+msgstr ""
+"Ekipi i vlerësimit të software-it te <a 
href=\"mailto:gnueval@gnu.org\";>&lt;"
+"gnueval@gnu.org&gt;</a> vlerëson paketa software-i të propozuara për 
paketa "
+"GNU. Kjo përfshin një vlerësim të kujdesshëm të asaj çka kryen 
software-i , "
+"si dhe probleme të lidhura drejtpërdrejt me lirinë e software-it dhe se si 
"
+"përshtatet programi me sistemin GNU."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"New members are recruited from existing GNU volunteers when needed. Prior "
+"experience with non-GNU software evaluation on Savannah is preferable."
+msgstr ""
+"Kur duhet, anëtarët e rinj rekrutohet nga vullnetarë ekzistues te GNU-ja. 
"
+"Përvoja e mëparshme në vlerësim software-i jo GNU te Savannah është e "
+"parapëlqyer."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Software Security Evaluation"
+msgstr "Vlerësim Sigurie Software-i"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The software security evaluation team at <a href=\"mailto:gnueval-";
+"security@gnu.org\">&lt;gnueval-security@gnu.org&gt;</a> works with the "
+"software evaluation team. They determine whether there are any security "
+"concerns in software that has been offered to GNU."
+msgstr ""
+"Ekipi i vlerësimit të sigurisë së software-it, te <a 
href=\"mailto:gnueval-";
+"security@gnu.org\">&lt;gnueval-security@gnu.org&gt;</a> punon me ekipin e "
+"vlerësimit të software-it. Ata përcaktojnë nëse ka ndonjë problem 
sigurie "
+"në <em>software</e> që është ofruar për GNU-në."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "New members are recruited from existing GNU volunteers when needed."
+msgstr ""
+"Kur duhet, anëtarët e rinj rekrutohet nga vullnetarë ekzistues te GNU-ja."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Security Team"
+msgstr "Ekipi i Sigurisë"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"mailto:security@gnu.org\";>Security Team</a> helps to resolve "
+"security bugs in a timely fashion. If the maintainer of a GNU package fails "
+"to respond to a report of a security flaw, the reporter can escalate the "
+"issue to the security team. If it decides the issue is urgent, it can "
+"develop a patch and publish a fixed release of the package. Maintainers can "
+"also ask the security team for advice in securing their packages."
+msgstr ""
+"<a href=\"mailto:security@gnu.org\";>Ekipi i Sigurisë</a> ndihmon të 
zgjidhen "
+"në kohë të meta sigurie. Nëse mirëmbajtësi i një pakete GNU nuk i "
+"përgjigjet një raporti mbi një të metë sigurie, raportuesi mund t’ia 
kalojë "
+"problemin ekipit të sigurisë. Nëse vendos se problemi është urgjent, 
ekipi "
+"mund të hartojë një arnim dhe të publikojë një hedhje në qarkullim të 
"
+"ndrequr të paketës. Mirëmbajtësit munden gjithashtu t’i kërkojnë 
ekipit të "
+"sigurisë këshilla se si të bëhen të sigurta paketat e tyre."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Platform Testers"
+msgstr "Testues Platformash"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Volunteers behind the <a href=\"//lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-"
+"testers\">platform-testers@gnu.org</a> mailing list test GNU software pre-"
+"releases on different hardware platforms to ensure that it functions "
+"correctly."
+msgstr ""
+"Vullnetarët pas listës së postimeve <a href=\"//lists.gnu.org/mailman/"
+"listinfo/platform-testers\">platform-testers@gnu.org</a> testojnë versione "
+"paraqarkullim software-i GNU në platforma të ndryshme <em>hardware</em>, 
për "
+"të garantuar se funksionojnë si duhet."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "New volunteers are welcome."
+msgstr "Vullnetarët e rinj janë të mirëpritur."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Mentors"
+msgstr "Këshillues"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Mentors at <a href=\"mailto:mentors@gnu.org\";>&lt;mentors@gnu.org&gt;"
+"</a> volunteer to provide guidance for new software maintainers."
+msgstr ""
+"Këshilluesit GNU, te <a href=\"mailto:mentors@gnu.org\";>&lt;mentors@gnu."
+"org&gt;</a>, janë vullnetarë për të dhënë udhëheqje për mirëmbajtës 
të rinj "
+"software-i."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "We ask long-time GNU maintainers to volunteer."
+msgstr ""
+"U kërkojmë atyre që janë prej kohësh mirëmbajtës GNU të dalin 
vullnetarë për "
+"këtë."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Proofreaders"
+msgstr "Korrektorë"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The proofreaders list is available to help GNU package maintainers by "
+"proofreading English text. To request proofreading, write to <a href="
+"\"mailto:proofreaders@gnu.org\";>&lt;proofreaders@gnu.org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lista e korrektorëve përmban vullnetarë për korrektim tekstesh në 
anglisht, "
+"në ndihmë të mirëmbajtësve të paketave. Për të kërkuar korrektim, "
+"shkruajuni te <a href=\"mailto:proofreaders@gnu.org\";>&lt;proofreaders@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Other Teams and Services"
+msgstr "Ekipe dhe Shërbime të Tjera"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Several other teams facilitate or manage the day-to-day operations within "
+"the GNU Project, or advance specific goals of the project."
+msgstr ""
+"Disa ekipe të tjera lehtësojnë ose administrojnë veprimet e përditshme "
+"brenda Projektit GNU, ose shtyjnë përpara synime specifike të projektit."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "GNU Advisory Committee"
+msgstr "Komiteti Këshillimor i GNU-së"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a> (GAC) "
+"exists to provide advice to the Chief GNUisance. Members of the Advisory "
+"Committee are appointed by the Chief GNUisance. The Advisory Committee "
+"generally monitors the health of the GNU Project on behalf of the Chief "
+"GNUisance and they raise potential issues for discussion."
+msgstr ""
+"<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">Komiteti Këshillimor i GNU-së</a> "
+"(KKG) ekziston si njësi këshillimore për Chief GNUisance. Anëtarët e "
+"Komitetit Këshillimor caktohen nga Chief GNUisance. Në përgjithësi, "
+"Komitetit Këshillimor mbikëqyr shëndetin e Projektit GNU në emër të 
Chief "
+"GNUisance dhe ngrenë për diskutim probleme potenciale."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Savannah Hackers"
+msgstr "Hacker-a Savana"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"//savannah.gnu.org\">Savannah</a> is the GNU Project's software "
+"forge. It hosts code repositories, bug reporting tools, mailing list "
+"interfaces and more. Savannah is administered by the <a href=\"mailto:";
+"savannah-hackers-public@gnu.org\">Savannah Hackers</a>. They keep the forge "
+"software up and running. In addition to ensuring that GNU software is "
+"properly hosted in the service, the Savannah Hackers also evaluate non-GNU "
+"software that applies to be hosted on the forge."
+msgstr ""
+"<a href=\"//savannah.gnu.org\">Savannah</a> është farkëtaria e software-it 
"
+"për Projektin GNU. Ajo strehon depo kodi, mjete njoftimi të metash, "
+"ndërfaqe listash postimesh, etj. Savannah administrohet nga <a href="
+"\"mailto:savannah-hackers-public@gnu.org\";>Hacker-at e Savanës</a>. Këta "
+"mbajnë në punë farkëtarinë e software-it. Përveç garantimit të 
strehimit si "
+"duhet të software-it GNU te shërbimi, Hacker-at e Savanës vlerësojnë "
+"gjithashtu <em>software</em> jo GNU që aplikon për strehim te farkëtaria."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Webmasters"
+msgstr "Webmaster"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/people/webmeisters.html\">GNU Webmasters</a> maintain and "
+"update the web pages at <a href=\"/\">https://www.gnu.org</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/people/webmeisters.html\">Webmaster-at GNU</a> mirëmbajnë dhe "
+"përditësojnë faqet web te <a href=\"/\">https://www.gnu.org</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Webmasters also answer various kinds of questions sent by the public, "
+"regarding topics such as free software and licenses (when the answer is "
+"clear). They do initial filtering of requests to evaluate a distro, "
+"evaluate people who would like to become webmasters, and update the list of "
+"mirrors."
+msgstr ""
+"Webmaster-at u përgjigjen gjithashtu llojeve të ndryshme të pyetjeve nga "
+"publiku, lidhur me subjekte të tilla si software-i dhe licencat e lira (kur "
+"përgjigja është e qartë). Ata kryejnë filtrimin fillestar të 
kërkesave për "
+"vlerësimin e një shpërndarjeje, vlerësojnë persona që do të donin të "
+"bëheshin webmaster-a dhe përditësojnë listën e pasqyrave."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Webmaster Group is led by the&nbsp;<a href=\"mailto:chief-";
+"webmaster@gnu.org\">Chief Webmaster</a> who reports to&nbsp; the Chief "
+"GNUisance. New volunteers are welcome. See <a href=\"/server/standards/"
+"webmaster-quiz.html\">the Volunteer Webmaster Quiz</a>."
+msgstr ""
+"Grupi i Webmaster-ave GNU drejtohet nga&nbsp;<a href=\"mailto:chief-";
+"webmaster@gnu.org\">Shefi i Webmaster-ave</a> që përgjigjet para&nbsp; 
Chief "
+"GNUisance. Vullnetarët e rinj janë të mirëpritur. Shihni<a 
href=\"/server/"
+"standards/webmaster-quiz.html\">Pyetësor për Vullnetar për Webmaster</a>."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Web Translators"
+msgstr "Përkthyes Web-i"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Each language has a translation team, directed by a team coordinator. See "
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">the Guide to "
+"Translating Web Pages on www.gnu.org</a> for more information. The team "
+"coordinators report to the&nbsp;<a href=\"mailto:web-translators@gnu.org";
+"\">GNU Translations Manager</a>, who&nbsp;reports to the Chief GNUisance."
+msgstr ""
+"Çdo gjuhë ka një ekip përkthimi, të drejtuar nga një bashkërendues 
ekipi. "
+"Për më tepër hollësi, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">Udhërrëfyes për Përkthimin e Faqeve Web tën www.gnu.org</a>. "
+"Bashkërenduesit e ekipeve përgjigjen para&nbsp;<a href=\"mailto:web-";
+"translators@gnu.org\">Përgjegjësit të Përkthimeve të GNU-së</a>, i 
cili&nbsp;"
+"përgjigjet para Chief GNUisance."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "List Helpers"
+msgstr "Ndihmues Listash"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"//savannah.gnu.org/maintenance/ListHelperAntiSpam/\">Listhelper</"
+"a> is a system for semi-automatically managing spam sent to GNU mailing "
+"lists. Most spam is caught by spam filters, but human moderators are also "
+"available to manage the queue of messages predicted not to be spam."
+msgstr ""
+"<a href=\"//savannah.gnu.org/maintenance/ListHelperAntiSpam/\">Ndihmuesit e "
+"Listave</a> është një sistem për administrim gjysmë të automatizuar "
+"mesazhesh të padëshiruar dërguar te lista postimesh GNU. Shumica e "
+"mesazheve të padëshiruara kapet nga filtrat përkatës, por janë edhe "
+"moderatorët qenie njerëzore për administrimin e radhës së mesazheve që "
+"pritet të mos jenë të padëshiruar."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "GNU Volunteer Coordinators"
+msgstr "Bashkërendues Vullnetarësh GNU"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Volunteer Coordinators at <a href=\"mailto:gvc@gnu.org\";>&lt;gvc@gnu."
+"org&gt;</a> help to guide new volunteers towards suitable jobs within the "
+"GNU Project"
+msgstr ""
+"Bashkërenduesit e Vullnetarëve GNU, te <a href=\"mailto:gvc@gnu.org\";>&lt;"
+"gvc@gnu.org&gt;</a>, ndihmojnë të drejtohen vullnetarë të rinj drejt 
punësh "
+"të përshtatshme brenda Projektit GNU"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"New GVC volunteers are welcome, but prior experience volunteering within GNU "
+"(and thus broad knowledge of the GNU Project) is highly recommended."
+msgstr ""
+"Vullnetarë të rinj për Bashkërendues Vullnetarësh GNU janë të 
mirëpritur, "
+"por rekomandohet shumë përvojë e mëparshme brenda GNU-së (dhe pra një 
njohje "
+"e gjerë e Projektit GNU)."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "GNU Education Team"
+msgstr "Ekipi GNU i Edukimit"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/education/\">GNU Education Team</a> promotes the adoption of "
+"the GNU Operating System in educational environments. It also evaluates "
+"schools and speaks to school administrators."
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/\">Ekipi GNU i Edukimit</a> promovon birësimin e "
+"Sistemit Operativ GNU në mjedise edukative. Gjithashtu vlerëson shkolla 
dhe "
+"komunikon me përgjegjës shkollash."
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "GNU Standards Group"
+msgstr "Grupi për Standarde GNU"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The GNU Standards Group evaluates proposals to update the GNU coding "
+"standards. Anyone can submit a proposal via the <a href=\"//lists.gnu.org/"
+"mailman/listinfo/bug-standards\">bug-standards</a> mailing list. The group "
+"then discusses and evaluates the proposal to work out all the details and "
+"implications. They then present the proposal and a recommendation to the "
+"Chief GNUisance, who makes the decision. The group is also responsible for "
+"installing changes to the document as well as updating the document on the "
+"web."
+msgstr ""
+"Grupi për Standarde GNU vlerëson propozime për përditësim të 
standardeve GNU "
+"të kodimit. Cilido mund të parashtrojë një propozim, përmes listës së 
"
+"postimeve <a href=\"//lists.gnu.org/mailman/listinfo/bug-standards\">bug-"
+"standards</a>. Grupi mandej e diskuton dhe e vlerëson propozimin për t’u 
"
+"marrë me krejt hollësitë dhe pasojat e tij. Mandej ata e paraqesin "
+"propozimin dhe një rekomandim për të te Chief GNUisance, i cili merr "
+"vendimin. Grupi është gjithashtu përgjegjës për instalimin e ndryshmeve 
te "
+"dokumenti, si dhe për përditësimin e dokumentit në web."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "New volunteers are recruited from existing GNU volunteers when needed."
+msgstr ""
+"Kur duhet, vullnetarë të rinj rekrutohen nga radhët e vullnetarëve 
ekzistues "
+"GNU."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Correcting Errors"
+msgstr "Ndreqje Gabimesh"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"If we find errors or omissions in this description of the existing "
+"structure, which are possible since it previously had no centralized "
+"documentation, we will update this document, both <a href=\"/gnu/gnu-"
+"structure.org\">the Org version</a> and <a href=\"/gnu/gnu-structure.html"
+"\">the HTML version</a>, advancing the third version number. We will keep "
+"older versions available in <a href=\"/gnu/old-gnu-structure/\">a "
+"subdirectory</a>."
+msgstr ""
+"Nëse gjejmë gabime apo gjëra të harruara në këtë përshkrim të 
strukturës "
+"ekzistuese, që janë të mundshme, ngaqë më parë s’kishte fare 
dokumentim të "
+"centralizuar, do ta përditësojmë këtë dokument, si <a href=\"/gnu/gnu-"
+"structure.org\">versionin Org</a>, ashtu edhe <a href=\"/gnu/gnu-structure."
+"html\">versionin HTML</a>, duke shtyrë para shifrën e tretë te numri i "
+"versionit. Versionet më të vjetër do t’i ruajmë në <a 
href=\"/gnu/old-gnu-"
+"structure/\">një nëndrejtori</a>."
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "Future Changes in Administrative Structure"
+msgstr "Ndryshime të Ardhme në Strukturën Administrative"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Changes in the GNU Project administrative structure are decided on by the "
+"Chief GNUisance after starting consultations with GNU contributors, usually "
+"on appropriate GNU Project discussion lists. The aim of these consultations "
+"is to consider possible alternatives and anticipate what good and bad "
+"effects they would have, so as to make a wise decision."
+msgstr ""
+"Për ndryshime në strukturën administrative të Projektit GNU vendoset nga "
+"Chief GNUisance, pas fillimit të konsultimeve me kontribues GNU, zakonisht "
+"në listat përkatëse të Projektit GNU. Synimi i këtyre konsultimeve 
është të "
+"shihet alternativa të mundshme dhe të vlerësohet paraprakisht se 
ç’efekte të "
+"mira a të liga do të kenë, për të marrë një vendim të pjekur."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"To report changes that are adopted, we will update this document, both the "
+"Org version and the HTML version (see previous section), advancing the first "
+"and/or second version number."
+msgstr ""
+"Për të njoftuar ndryshime që janë adoptuar, do të përditësojmë këtë 
"
+"dokument, si versionin Org, ashtu edhe versionin HTML (shihni ndarjen e "
+"mëparshme), duke shtyrë para shifrën e parë dhe/ose të dytë të numrit 
të "
+"versionit."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"An <a href=\"/gnu/gnu-structure.org\">Org version</a> of this document is "
+"also available."
+msgstr ""
+"Ka gjithashtu dhe një <a href=\"/gnu/gnu-structure.org\">version Org</a> të 
"
+"këtij dokumenti."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " operativ ërbëhet"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2020, 2021 Brandon Invergo and Richard Stallman"
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 2020, 2021 Brandon Invergo and Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"

Index: why-programs-should-be-shared.sq.po
===================================================================
RCS file: why-programs-should-be-shared.sq.po
diff -N why-programs-should-be-shared.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ why-programs-should-be-shared.sq.po 30 Nov 2021 15:52:31 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,216 @@
+# LANGUAGE translation of 
https://www.gnu.org/gnu/why-programs-should-be-shared.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: why-programs-should-be-shared.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-28 08:27+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-11-30 17:48+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Why Programs Should be Shared - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Pse Programet Duhen Ndarë Me të Tjerët - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Why Programs Should be Shared"
+msgstr "Pse Programet Duhen Ndarë Me të Tjerët"
+
+#. type: Content of: <div><address>
+msgid "by <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "nga <a href=\"https://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Editor's note: This text was found in a file dated May 1983, though it is "
+"not clear whether it was written then or earlier. In May 1983 Richard "
+"Stallman was privately considering plans to develop a free operating system, "
+"but he may not yet have decided to make it a Unix-like system rather than "
+"something like the MIT Lisp Machine."
+msgstr ""
+"Shënim i redaktorit: Ky tekst u gjet në një kartelë të majit 1983, edhe 
pse "
+"s’është e qartë nëse qe shkruar atëherë apo më herët. Në maj të 
1983-shit, "
+"Richard Stallman po bluante në mendje privatisht mundësinë e zhvillimit 
të "
+"një sistemi operativ të lirë, por mund të mos kish vendosur ende për ta 
bërë "
+"një sistem të ngjashëm me Unix, apo diçka të ngjashme me MIT Lisp 
Machine."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"He had not yet conceptually distinguished the two meanings of &ldquo;"
+"free&rdquo;; this message is formulated in terms of gratis copies, but take "
+"for granted that this means users also have freedom."
+msgstr ""
+"S’kishte bërë ende dallimin, nga ana konceptuale, të dy kuptimeve të 
termit "
+"“i lirë”; ky mesazh është formuluar sipas kuptimit falas, por merr të 
"
+"mirëqenë se kështu përdoruesit kanë liri gjithashtu."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Five years ago one could take for granted that any useful program written at "
+"SAIL, MIT, CMU, etc. would be shared. Since then, these universities have "
+"started acting just like software houses&mdash;everything useful will be "
+"sold for an arm and a leg (usually after being written at gov't expense)."
+msgstr ""
+"Pesë vjet më parë, dikush mund ta merrte të mirëqenë se çfarëdo 
programi i "
+"dobishëm i shkruar në SAIL, MIT, CMU, etj, do të ndahej me të tjerë. 
Prej "
+"atëherë, këto universitetet kanë zënë të sillen mu si shoqëritë e 
software-"
+"it - gjithçka e dobishme do të shitet për qimet e kokës (zakonisht pasi "
+"është shkruar me shpenzimet e qeverisë)."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"People find all sorts of excuses why it's harmful to give away software. "
+"These supposed problems never bothered us back when we <em>wanted</em> to "
+"share, and haven't affected EMACS, so I suspect they are bogus."
+msgstr ""
+"Njerëzit gjejnë një mori shfajësimesh pse është e dëmshme të jepet 
falas "
+"software.-i Këto probleme të supozuara nuk na shqetësuan atëherë kur "
+"<em>donim</em> të ndanim me të tjerë dhe nuk kanë pasur ndikim mbi EMACS, 
"
+"ndaj dyshoj se janë të rremë."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"For example, people say that companies will &ldquo;steal&rdquo; it and sell "
+"it. If so, that would be no worse than Stanford selling it! At least people "
+"would have the choice of getting a free copy. Users want to buy maintained "
+"software? Then let people sell service contracts&mdash;but give the software "
+"itself free."
+msgstr ""
+"Për shembull, njerëzit thonë se shoqëritë do ta “vjedhin” dhe do ta 
shesin. "
+"Në qoftë kështu, kjo s’do të ishte më keq se sa ta shiste vetë 
Stanford-i! "
+"Të paktën njerëzit do të kishin mundësinë të merrnin një kopje falas. 
 "
+"Përdoruesit duan të blejnë <em>software</em> që mirëmbahet? Atëherë 
lërini "
+"njerëzit të shesin kontrata shërbimi - por vetë software-in jepeni 
lirisht."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"I think I can dispose of any reasons you may think exist for not sharing "
+"software. But more important is the reason why we <em>should</em> share:"
+msgstr ""
+"Mendoj se mund të heq qafe çfarëdo arsyesh që mund të mendoni se 
ekzistojnë "
+"për të mos ndarë software-in me të tjerë. Por më e rëndësishme 
është "
+"arsyeja pse <em>duhet</em> ta ndajmë me të tjerët:"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"We would get more done with the same amount of work, if artificial obstacles "
+"were removed. And we would feel more in harmony with everyone else."
+msgstr ""
+"Nëse do të hiqeshin pengesat artificiale, do të arrinim më tepër me të "
+"njëjtin mundim. Dhe do të ndiheshim më tepër në harmoni me këdo 
tjetër."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Sharing software is the form that scientific cooperation takes in the field "
+"of computer science. Universities used to defend the principle of "
+"scientific cooperation. Is it right for them to throw it over for profit?"
+msgstr ""
+"Ndarja e software-it me të tjerë është forma që bashkëpunimi shkencor 
merr "
+"në fushën e informatikës. Universitetet dikur e mbronin parimin e "
+"bashkëpunimit shkencor. A është e drejtë për to ta hedhin këtë parim 
për "
+"hir të fitimeve?"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Should we let them?"
+msgstr "A duhet t’i lejojmë?"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Right now graduate students here are working on programming projects that "
+"are specifically intended for sale. But if we create a climate of opinion "
+"like that of five years ago, the university wouldn't dare to do this. And "
+"if you start sharing, other people might start sharing with you."
+msgstr ""
+"Mu tani, studentë këtu merren me programim projektesh që janë të 
menduara "
+"posaçërisht për t’u shitur. Por nëse krijojmë një klimë opinioni si 
ajo e "
+"pesë vjetëve më parë, universiteti s’do të guxonte ta bënte këtë. 
Dhe nëse "
+"filloni të ndani me të tjerë, të tjerë njerëz mund të fillojnë të 
ndajnë me "
+"ju."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "So let's start sharing again."
+msgstr "Ndaj le të fillojmë sërish të ndajmë me të tjerët"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:gnu@gnu.org";
+"\">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:gnu@gnu.org\";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:webmasters@gnu.org\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+#. &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and contributing translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and contributing "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:web-translators@gnu.org\";>&lt;web-"
+"translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1983, 2015, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1983, 2015, 2021 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivatives 4.0 International License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]