www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html graphics/po/graphics.sq-diff.h...


From: GNUN
Subject: www home.sq.html graphics/po/graphics.sq-diff.h...
Date: Sun, 1 Dec 2019 05:29:59 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/12/01 05:29:59

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    graphics/po  : graphics.sq-diff.html graphics.sq.po 
    philosophy   : surveillance-vs-democracy.sq.html 
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq-en.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    software    : software.sq.html 
    software/po  : software.sq-en.html software.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.294&r2=1.295
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.129&r2=1.130
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.96&r2=1.97
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.69&r2=1.70
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.313&r2=1.314
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.96&r2=1.97

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.294
retrieving revision 1.295
diff -u -b -r1.294 -r1.295
--- home.sq.html    6 Nov 2019 13:59:30 -0000    1.294
+++ home.sq.html    1 Dec 2019 10:29:58 -0000    1.295
@@ -216,11 +216,12 @@
 <div class="screenshot">
 <a href="/distros/screenshots/dragora-ice.png"><img
  src="/distros/screenshots/dragora-ice.png"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Dragora&nbsp;3.0-beta1 with IceWM window 
manager]&nbsp;" /></a>
+  alt="&nbsp;[Pamje ekrani nga Dragora&nbsp;3.0-beta1 me përgjegjësin e 
dritareve
+IceWM]&nbsp;" /></a>
 </div>
 <p><small><a href="https://dragora.org/en/index.html";>
-Dragora&nbsp;3.0-beta1</a> with customized <a href="https://ice-wm.org/";>
-IceWM</a> window manager</small></p>
+Dragora&nbsp;3.0-beta1</a> me përgjegjës dritaresh <a
+href="https://ice-wm.org/";> IceWM</a> të përshtatur</small></p>
 <!--#endif
 -->
 <!--#if expr="$DISTRO = guix" -->
@@ -238,11 +239,12 @@
 <div class="screenshot">
 <a href="/distros/screenshots/hyperbola-i3.png"><img
  src="/distros/screenshots/hyperbola-i3.png"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Hyperbola with i3 window manager]&nbsp;" /></a>
+  alt="&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola me përgjegjësin e dritareve 
i3]&nbsp;" /></a>
 </div>
-<p><small><a href="https://www.hyperbola.info/";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> with <a
-href="https://i3wm.org/";>i3 window manager</a>, cool-retro-term (terminal
-emulator), Gimp (image editor), and Iceweasel-UXP (web browser)</small></p>
+<p><small><a href="https://www.hyperbola.info/";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a
+href="https://i3wm.org/";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, cool-retro-term
+(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP
+(shfletues)</small></p>
 <!--#endif
 -->
 <!--#if expr="$DISTRO = pureos" -->
@@ -272,13 +274,15 @@
 <tr class="image">
  <td><a href="/home.html?distro=dragora#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/dragora-ice-thumb.jpg"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Dragora&nbsp;3.0-beta1 with IceWM window 
manager]&nbsp;" /></a></td>
+  alt="&nbsp;[Pamje ekrani nga Dragora&nbsp;3.0-beta1 me përgjegjësin e 
dritareve
+IceWM]&nbsp;" /></a></td>
  <td><a href="/home.html?distro=guix#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/guixSD-gnome3-thumb.jpg"
  alt="&nbsp;[Pamje ekrani e Guix&nbsp;0.15 me desktopin GNOME&nbsp;3]&nbsp;" 
/></a></td>
  <td><a href="/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/hyperbola-i3-thumb.jpg"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;" 
/></a></td>
+  alt="&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e 
dritareve
+i3]&nbsp;" /></a></td>
  <td><a href="/home.html?distro=pureos#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/gnome3-thumb.jpg"
  alt="&nbsp;[Pamje ekrani e PureOS&nbsp;8 me desktopin GNOME&nbsp;3&nbsp;" 
/></a></td>
@@ -560,7 +564,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/11/06 13:59:30 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:58 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: graphics/po/graphics.sq-diff.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-diff.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- graphics/po/graphics.sq-diff.html  4 Oct 2019 08:30:38 -0000    1.38
+++ graphics/po/graphics.sq-diff.html  1 Dec 2019 10:29:58 -0000    1.39
@@ -1308,7 +1308,7 @@
 
 &lt;p class="unprintable"&gt;Updated:
 &lt;!-- timestamp start --&gt;
-$Date: 2019/10/04 08:30:38 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:58 $
 &lt;!-- timestamp end --&gt;
 &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.129
retrieving revision 1.130
diff -u -b -r1.129 -r1.130
--- graphics/po/graphics.sq.po 1 Dec 2019 10:19:07 -0000    1.129
+++ graphics/po/graphics.sq.po 1 Dec 2019 10:29:58 -0000    1.130
@@ -210,8 +210,8 @@
 "&nbsp;[Freedo stands in place of the 0 of 2019, and the gnu is holding the "
 "9.]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-"
-"n.]&nbsp;"
+"&nbsp;[Në vend të 0-s te 2019 qëndron Freedo qëndron, kurse gnu-ja mban 
9-n.]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "September 2019: Happy GNU Year 2019!"
@@ -2330,8 +2330,8 @@
 #~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&ldquo;Copyleft (L)&rdquo; "
 #~ "sticker</a> by Don Hopkins"
 #~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
-#~ "(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+#~ "<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
+#~ "&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    3 Jul 2019 08:58:39 
-0000    1.36
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    1 Dec 2019 10:29:58 
-0000    1.37
@@ -57,17 +57,20 @@
 <div class="columns" style="clear:both">
 <p>Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga 
nxjerrësit e
 sekreteve <a href="https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";>të
-na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. Por mbikëqyrja e sotme i tremb
-nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është e 
tepruar. Për
-të shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet ta zvogëlojmë
-mbikëqyrjen deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta dinë se nuk
-rrezikohen.</p>
+na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. (Kjo na u kujtua sërish gjatë
+2019-s, teksa nxjerrës të ndryshëm sekretesh i dhanë publikut shtesa të <a
+href="https://www.commondreams.org/views/2019/09/27/trumps-ukraine-scandal-shows-why-whistleblowers-are-so-vital-democracy";>informacioneve
+rreth përpjekjeve të Trump-it për të rrëzuar presidentin e Ukrainës</a>.)
+Por mbikëqyrja e sotme i tremb nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do 
të
+thotë se është e tepruar. Për të shëndoshur kontrollin tonë demokratik 
mbi
+shtetin, duhet ta zvogëlojmë mbikëqyrjen deri në atë pikë, sa 
nxjerrësit e
+sekreteve ta dinë se nuk rrezikohen.</p>
 
 <p>Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a
-href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">që mbroj këtu e 30
-vjet</a>, është hapi i parë për të marrë kontrollin e jetës sonë 
dixhitale,
-dhe kjo përfshin parandalimin e mbikëqyrjes. Nuk mund t’i zëmë besë
-software-it jo të lirë; NSA-ja <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">që mbroj që prej
+1983-shit</a>, është hapi i parë për të marrë kontrollin e jetës sonë
+dixhitale, dhe kjo përfshin parandalimin e survejimit. Nuk mund t’i zëmë
+besë software-it jo të lirë; NSA-ja <a
 
href="https://web.archive.org/web/20130622044225/http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm";>përdor</a>
 dhe madje <a
 
href="http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security";>krijon</a>
@@ -660,7 +663,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/07/03 08:58:39 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:58 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 3 Jul 2019 08:58:39 
-0000    1.26
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 1 Dec 2019 10:29:59 
-0000    1.27
@@ -51,14 +51,18 @@
 <p>Faced with government secrecy, we the people depend on
 whistleblowers
 to <a href="https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";>tell
-us what the state is doing</a>. However, today's surveillance
-intimidates potential whistleblowers, which means it is too much. To
-recover our democratic control over the state, we must reduce
-surveillance to the point where whistleblowers know they are safe.</p>
+us what the state is doing</a>. (We were reminded of this in 2019 as
+various whistleblowers gave the public increments
+of <a 
href="https://www.commondreams.org/views/2019/09/27/trumps-ukraine-scandal-shows-why-whistleblowers-are-so-vital-democracy";>information
+about Trump's attempt to shake down the president of Ukraine</a>.)
+However, today's surveillance intimidates potential whistleblowers,
+which means it is too much. To recover our democratic control over
+the state, we must reduce surveillance to the point where
+whistleblowers know they are safe.</p>
 
 <p>Using free/libre
 software, <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">as
-I've advocated for 30 years</a>, is the first step in taking control
+I've advocated since 1983</a>, is the first step in taking control
 of our digital lives, and that includes preventing surveillance. We
 can't trust nonfree software; the NSA
 <a 
href="https://web.archive.org/web/20130622044225/http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm";>uses</a>
@@ -620,7 +624,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/07/03 08:58:39 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.96
retrieving revision 1.97
diff -u -b -r1.96 -r1.97
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    1 Dec 2019 10:19:05 
-0000    1.96
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    1 Dec 2019 10:29:59 
-0000    1.97
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-10-05 09:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -b -r1.69 -r1.70
--- po/home.sq-en.html 5 Nov 2019 18:29:43 -0000    1.69
+++ po/home.sq-en.html 1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.70
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!-- Parent-Version: 1.86 -->
  <!--#if expr="$QUERY_STRING = /distro=([^&#]+)/"
 --><!--#set var="DISTRO" value="$1"
---><!--#else --><!--#set var="DISTRO" value="trisquel8"
+--><!--#else --><!--#set var="DISTRO" value="hyperbola"
 --><!--#endif -->
 <title>The GNU Operating System and the Free Software Movement</title>
 
@@ -57,7 +57,6 @@
  padding-bottom: .2em;
 }
 .thumbs td {
-  width: 33.3%;
  vertical-align: top;
  padding: .1em;
  border: 0;
@@ -202,15 +201,15 @@
  <a href="/distros/free-distros.html">Try GNU/Linux</a></p>
 <div style="clear: left"></div>
 
-<div id="gnu-linux"><!--#if expr="$DISTRO = trisquel8" -->
+<div id="gnu-linux"><!--#if expr="$DISTRO = dragora" -->
 <div class="screenshot">
- <a href="/distros/screenshots/trisquel8-mate.jpg"><img
-  src="/distros/screenshots/trisquel8-mate-medium.jpg"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;" /></a>
-</div>
-<p><small><a href="https://trisquel.info";>Trisquel&nbsp;8</a> with <a
-href="https://mate-desktop.org/";>MATE</a> desktop, Abrowser (web browser),
-and Inkscape (vector graphics editor)</small></p><!--#endif
+ <a href="/distros/screenshots/dragora-ice.png"><img
+  src="/distros/screenshots/dragora-ice.png"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Dragora&nbsp;3.0-beta1 with IceWM window 
manager]&nbsp;" /></a>
+</div>
+<p><small><a href="https://dragora.org/en/index.html";>
+Dragora&nbsp;3.0-beta1</a> with customized <a href="https://ice-wm.org/";>
+IceWM</a> window manager</small></p><!--#endif
 --><!--#if expr="$DISTRO = guix" -->
 <div class="screenshot">
 <a href="/distros/screenshots/guixSD-gnome3.jpg"><img
@@ -220,7 +219,17 @@
 <p><small><a href="/software/guix/">Guix&nbsp;0.15</a> with <a
 href="https://www.gnome.org/";>GNOME&nbsp;3</a> desktop, Epiphany web
 browser, Totem video player, and GNOME terminal emulator</small></p><!--#endif
---><!--#if expr="$DISTRO = pureos8" -->
+--><!--#if expr="$DISTRO = hyperbola" -->
+<div class="screenshot">
+ <a href="/distros/screenshots/hyperbola-i3.png"><img
+  src="/distros/screenshots/hyperbola-i3.png"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Hyperbola with i3 window manager]&nbsp;" /></a>
+</div>
+<p><small><a href="https://www.hyperbola.info/";>
+Hyperbola&nbsp;0.3</a> with <a href="https://i3wm.org/";>i3 window manager</a>,
+cool-retro-term (terminal emulator), Gimp (image editor), and Iceweasel-UXP 
(web
+browser)</small></p><!--#endif
+--><!--#if expr="$DISTRO = pureos" -->
 <div class="screenshot">
 <a href="/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg"><img
  src="/distros/screenshots/gnome3-medium.jpg"
@@ -228,27 +237,44 @@
 </div>
 <p><small><a href="https://www.pureos.net/";>PureOS&nbsp;8</a> with <a
 href="https://www.gnome.org/";>GNOME&nbsp;3</a> desktop,
-PureBrowser (web browser), and Gimp (image editor)</small></p><!--#endif -->
+PureBrowser (web browser), and Gimp (image editor)</small></p><!--#endif
+--><!--#if expr="$DISTRO = trisquel" -->
+<div class="screenshot">
+ <a href="/distros/screenshots/trisquel8-mate.jpg"><img
+  src="/distros/screenshots/trisquel8-mate-medium.jpg"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;" /></a>
+</div>
+<p><small><a href="https://trisquel.info";>Trisquel&nbsp;8</a> with <a
+href="https://mate-desktop.org/";>MATE</a> desktop, Abrowser (web browser),
+and Inkscape (vector graphics editor)</small></p><!--#endif -->
+</div>
 
 <table class="thumbs">
 <tr class="image">
- <td><a href="/home.html?distro=trisquel8#gnu-linux"><img
-  src="/distros/screenshots/trisquel8-mate-thumb.jpg"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;" 
/></a></td>
+ <td><a href="/home.html?distro=dragora#gnu-linux"><img
+  src="/distros/screenshots/dragora-ice-thumb.jpg"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Dragora&nbsp;3.0-beta1 with IceWM window 
manager]&nbsp;" /></a></td>
  <td><a href="/home.html?distro=guix#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/guixSD-gnome3-thumb.jpg"
-  alt="&nbsp;[Screenshot of GuixSD&nbsp;0.15 with GNOME&nbsp;3 
desktop]&nbsp;" /></a></td>
- <td><a href="/home.html?distro=pureos8#gnu-linux"><img
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Guix&nbsp;0.15 with GNOME&nbsp;3 desktop]&nbsp;" 
/></a></td>
+ <td><a href="/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux"><img
+  src="/distros/screenshots/hyperbola-i3-thumb.jpg"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;" 
/></a></td>
+ <td><a href="/home.html?distro=pureos#gnu-linux"><img
  src="/distros/screenshots/gnome3-thumb.jpg"
  alt="&nbsp;[Screenshot of PureOS&nbsp;8 with GNOME&nbsp;3 desktop]&nbsp;" 
/></a></td>
+ <td><a href="/home.html?distro=trisquel#gnu-linux"><img
+  src="/distros/screenshots/trisquel8-mate-thumb.jpg"
+  alt="&nbsp;[Screenshot of Trisquel&nbsp;8 with MATE desktop]&nbsp;" 
/></a></td>
 </tr>
 <tr class="caption">
- <td><small>Trisquel&nbsp;8 &amp; MATE</small></td>
- <td><small>Guix &amp; GNOME&nbsp;3</small></td>
- <td><small>PureOS&nbsp;8 &amp; GNOME&nbsp;3</small></td>
+ <td><small>Dragora / IceWM</small></td>
+ <td><small>Guix / GNOME3</small></td>
+ <td><small>Hyperbola / i3</small></td>
+ <td><small>PureOS / GNOME3</small></td>
+ <td><small>Trisquel / MATE</small></td>
 </tr>
 </table>
-</div>
 
 <p class="button btn-right">
  ... or <a
@@ -499,7 +525,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/11/05 18:29:43 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.313
retrieving revision 1.314
diff -u -b -r1.313 -r1.314
--- po/home.sq.po    1 Dec 2019 10:19:06 -0000    1.313
+++ po/home.sq.po    1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.314
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-11-06 10:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -87,7 +86,6 @@
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Provojeni GNU/Linux-in</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/dragora-ice.png\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/dragora-ice.png\">"
 
@@ -131,7 +129,6 @@
 "e videove Totem, dhe emuluesin GNOME të terminalit</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshots/hyperbola-i3.png\">"
 
@@ -149,8 +146,8 @@
 msgstr ""
 "<small><a href=\"https://www.hyperbola.info/\";> Hyperbola&nbsp;0.3</a> me <a "
 "href=\"https://i3wm.org/\";>përgjegjësin i3 të dritareve</a>, 
cool-retro-term "
-"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP "
-"(shfletues)</small>"
+"(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP 
(shfletues)"
+"</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshots/pureos8-gnome3.jpg\">"
@@ -189,7 +186,6 @@
 "Inkscape (përpunues grafikash vektoriale)</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=dragora#gnu-linux\">"
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=dragora#gnu-linux\">"
 
@@ -198,23 +194,20 @@
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=guix#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=hyperbola#gnu-linux\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><table><tr><td><a><img>
 msgid "&nbsp;[Screenshot of Hyperbola&nbsp;0.3 with i3 window manager]&nbsp;"
 msgstr ""
-"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve "
-"i3]&nbsp;"
+"&nbsp;[Pamje ekrani nga Hyperbola&nbsp;0.3 me përgjegjësin e dritareve i3]"
+"&nbsp;"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=pureos#gnu-linux\">"
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=pureos#gnu-linux\">"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td><a>
-#| msgid "<a href=\"/home.html?distro=trisquel8#gnu-linux\">"
 msgid "<a href=\"/home.html?distro=trisquel#gnu-linux\">"
 msgstr "<a href=\"/home.html?distro=trisquel#gnu-linux\">"
 
@@ -223,7 +216,6 @@
 msgstr "<small>Dragora / IceWM</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#| msgid "<small>Guix &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
 msgid "<small>Guix / GNOME3</small>"
 msgstr "<small>Guix / GNOME3</small>"
 
@@ -232,12 +224,10 @@
 msgstr "<small>Hyperbola / i3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#| msgid "<small>PureOS&nbsp;8 &amp; GNOME&nbsp;3</small>"
 msgid "<small>PureOS / GNOME3</small>"
 msgstr "<small>PureOS / GNOME3</small>"
 
 #. type: Content of: <div><div><table><tr><td>
-#| msgid "<small>Trisquel&nbsp;8 &amp; MATE</small>"
 msgid "<small>Trisquel / MATE</small>"
 msgstr "<small>Trisquel / MATE</small>"
 

Index: software/software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.sq.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- software/software.sq.html  7 Nov 2019 09:27:03 -0000    1.37
+++ software/software.sq.html  1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.38
@@ -142,9 +142,8 @@
 lutemi, <a href="/help/donate.html">dhuroni</a> gjithashtu për FSF-në, nëse
 mundeni, që të na ndihmoni të shkruajmë më tepër software të 
lirë.)</li>
 
-<li>Përdorni administruesin <a href="/software/guix/guix.html">GNU Guix</a>
-funksional të paketave që të instaloni dhe administroni versione të 
paketave
-GNU.</li>
+<li>Përdorni administruesin <a href="/software/guix/">GNU Guix</a> funksional 
të
+paketave që të instaloni dhe administroni versione të paketave GNU.</li>
 
 <li>Përdorni paketën <a href="/software/gsrc/gsrc.html">GNU SRC</a> që të
 instaloni lehtë shumë prej versioneve më të reja të paketave GNU, pa pasur
@@ -245,20 +244,20 @@
 href="gnufi/">gnufi</a>, <a href="gnupedia/">gnupedia</a>, <a
 href="gnuskies/">gnuskies</a>, <a href="gnusql/">gnusql</a>, <a
 href="gnustep-db/">gnustep-db</a>, <a href="gnuts/">gnuts</a>, <a
-href="goldwater/">goldwater</a>, <a
-href="goose/">goose</a>, <a href="gphoto/">gphoto</a>, <a
-href="graphics/">graphics</a>, <a href="grover/">grover</a>, <a
-href="gtkeditor/">gtkeditor</a>, <a href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a
-href="guss/">guss</a>, <a href="hegemonie/">hegemonie</a>, <a
-href="hydrant/">hydrant</a>, <a href="isofsmk/">isofsmk</a>, <a
-href="jdresolve/">jdresolve</a>, <a href="lengualibre/">lengualibre</a>, <a
-href="leonardo/">leonardo</a>, <a href="libcvs-spec/">libcvs-spec</a>, <a
-href="libopts/">libopts</a>, <a href="m68hc11/">m68hc11</a>, <a
-href="mana/">mana</a>, <a href="mathmoon/">mathmoon</a>, <a
-href="messenger/">messenger</a>, <a href="mgcp/">mgcp</a>, <a
-href="mll2html/">mll2html</a>, <a href="myserver/">myserver</a>, <a
-href="obst/">obst</a>, <a href="octal/">octal</a>, <a href="p2c/">p2c</a>,
-<a href="packaging/">packaging</a>, <a href="paperclips/">paperclips</a>, <a
+href="goldwater/">goldwater</a>, <a href="goose/">goose</a>, <a
+href="gphoto/">gphoto</a>, <a href="graphics/">graphics</a>, <a
+href="grover/">grover</a>, <a href="gtkeditor/">gtkeditor</a>, <a
+href="gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a href="guss/">guss</a>, <a
+href="hegemonie/">hegemonie</a>, <a href="hydrant/">hydrant</a>, <a
+href="isofsmk/">isofsmk</a>, <a href="jdresolve/">jdresolve</a>, <a
+href="lengualibre/">lengualibre</a>, <a href="leonardo/">leonardo</a>, <a
+href="libcvs-spec/">libcvs-spec</a>, <a href="libopts/">libopts</a>, <a
+href="m68hc11/">m68hc11</a>, <a href="mana/">mana</a>, <a
+href="mathmoon/">mathmoon</a>, <a href="messenger/">messenger</a>, <a
+href="mgcp/">mgcp</a>, <a href="mll2html/">mll2html</a>, <a
+href="myserver/">myserver</a>, <a href="obst/">obst</a>, <a
+href="octal/">octal</a>, <a href="p2c/">p2c</a>, <a
+href="packaging/">packaging</a>, <a href="paperclips/">paperclips</a>, <a
 href="patchwork/">patchwork</a>, <a href="phpgroupware/">phpgroupware</a>,
 <a href="pier/">pier</a>, <a href="pips/">pips</a>, <a href="poc/">poc</a>,
 <a href="proto/">proto</a>, <a href="radar/">radar</a>, <a
@@ -349,7 +348,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/11/07 09:27:03 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq-en.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- software/po/software.sq-en.html   1 Nov 2019 09:30:23 -0000    1.31
+++ software/po/software.sq-en.html   1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.32
@@ -134,7 +134,7 @@
 (Please also make a <a href="/help/donate.html">donation</a> to the FSF
 if you can, to help support the development of more free software.)</li>
 
-<li>Use the <a href="/software/guix/guix.html">GNU Guix</a> functional
+<li>Use the <a href="/software/guix/">GNU Guix</a> functional
 package manager to install and manage GNU package releases.</li>
 
 <li>Use the <a href="/software/gsrc/gsrc.html">GNU GSRC</a> collection to
@@ -261,7 +261,6 @@
 <a href="gnustep-db/">gnustep-db</a>,
 <a href="gnuts/">gnuts</a>,
 <a href="goldwater/">goldwater</a>,
-<a href="goodbye/">goodbye</a>,
 <a href="goose/">goose</a>,
 <a href="gphoto/">gphoto</a>,
 <a href="graphics/">graphics</a>,
@@ -376,7 +375,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/11/01 09:30:23 $
+$Date: 2019/12/01 10:29:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.96
retrieving revision 1.97
diff -u -b -r1.96 -r1.97
--- software/po/software.sq.po 1 Dec 2019 10:19:07 -0000    1.96
+++ software/po/software.sq.po 1 Dec 2019 10:29:59 -0000    1.97
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-11-07 09:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]