www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.pl.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy words-to-avoid.pl.html
Date: Wed, 10 Jul 2019 14:22:21 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 19/07/10 14:22:21

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.pl.html 

Log message:
    Regenerate from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.pl.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: words-to-avoid.pl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/words-to-avoid.pl.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- words-to-avoid.pl.html   23 Apr 2017 15:12:48 -0000   1.24
+++ words-to-avoid.pl.html   10 Jul 2019 18:22:20 -0000   1.25
@@ -1,448 +1,463 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Myl±ce s³owa i sformu³owania, których lepiej unikaæ
-    - Projekt GNU - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-  <META http-equiv="Content-Language" content="pl">
-  <LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-  <LINK REV="translated" HREF="mailto:address@hidden";>
-  <!-- transl.: wkotwica -->
-
-  <META content="GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
-     http-equiv=Keywords>
-</HEAD>
-<BODY aLink=#ff0000 bgColor=#ffffff link=#1f00ff text=#000000 vLink=#9900dd>
-
-<H3>Myl±ce lub nacechowane s³owa i sformu³owania, których lepiej unikaæ</H3>
-<P>
-<A href="/graphics/philosophicalgnu.pl.html">
-<IMG src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  alt=" [rysunek: filozofuj±ca GNU] "
-  width="160" height="200"></A>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical -->
-[
- <a href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan 
-->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.cs.html">&#x010c;esky</a>    <!-- 
Czech -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.en.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.it.html">Italiano</a>       <!-- 
Italian -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>  
<!-- Japanese -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html">polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.pt-br.html">Portugu&#x0ea;s</a> <!-- 
Portugese -->
-| <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
  <!-- Russian -->
-| <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
 <!-- Serbian -->
-]
-<P>
-<HR>
-<P>
-Jest kilka wyrazów i sformu³owañ, których radzimy unikaæ, albo dlatego ¿e
-s± niejednoznaczne, albo gdy¿ sugeruj± s³uszno¶æ pogl±dów, z którymi
-zapewne, mamy nadziejê, nie w pe³ni siê zgadzacie.
-
-<P>
-<A href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</A>
-| ,,<A HREF="#BSD-style"
-   name="TOCBSD-style">Typu BSD</A>''
-| ,,<A href="#Commercial"
-   name=TOCCommercial>Komercyjny</A>''
-<!--
-| ,,<A HREF="words-to-avoid.html#Content"
-    NAME="TOCContent">Content</A>''
--->
-| ,,<A HREF="words-to-avoid.html#Creator"
-    NAME="TOCCreator">Twórca</A>''
-| ,,<A HREF="#DigitalRightsManagement"
-   name=TOCDigitalRightsManagement>Administrowanie prawami do dokumentów
-     cyfrowych</A>''
-| ,,<A href="#ForFree"
-   name=TOCForFree>Za darmo</A>''
-| ,,<A href="#Freeware"
-   name=TOCFreeware>Freeware</A>''
-| ,,<A href="#GiveAwaySoftware"
-   name=TOCGiveAwaySoftware>Rozdawaæ programy</A>''
-| ,,<A href="#IntellectualProperty"
-   name=TOCIntellectualProperty>W³asno¶æ intelektualna</A>''
-| ,,<A href="#Piracy"
-   name=TOCPiracy>Piractwo</A>''
-| ,,<A href="#Protection"
-   name=TOCProtection>Ochrona</A>''
-<!--
-| ,,<A HREF="#RAND"
-    NAME="TOCRAND">RAND</A>''
--->
-| ,,<A href="#SellSoftware"
-   name=TOCSellSoftware>Sprzedawaæ programy</A>''
-| ,,<A href="#Theft"
-   name=TOCTheft>Kradzie¿</A>''
-| <A href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</A>
-<P>
-Zobacz te¿ <A href="/philosophy/categories.pl.html">Kategorie wolnego
-oprogramowania (18k znaków)</A>.
-
-<H4>,,<A HREF="#TOCBSD-style"
-   name="BSD-style">Typu BSD</A>''</H4>
-
-Okre¶lenie ,,licencja typu BSD'' prowadzi do pomy³ek, gdy¿
-<A HREF="/philosophy/bsd.pl.html">scala w jedno dwie licencje,
-które znacz±co siê od siebie ró¿ni±</A>. Na przyk³ad, pierwotna licencja
-BSD z klauzul± og³oszeniow± nie jest zgodna z GPL, ale poprawiona BSD
-jest zgodna.
-<P>
-¯eby unikn±æ zamieszania najlepiej u¿ywaæ w³a¶ciwej nazwy
-<A HREF="/licenses/license-list.pl.html">konkretnej licencji</A>
-i unikaæ okre¶lenia ,,typu BSD''.
-<P>
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCCommercial"
-name=Commercial>Komercyjny (commercial)</A>''</H4>
-Prosimy nie u¿ywaæ ,,komercyjny'' jako synonimu ,,nie bêd±cy wolnym''.
-Jest to mieszanie dwu zupe³nie ró¿nych kwestii.
-<P>
-Program jest komercyjny je¶li zosta³ opracowany w ramach dzia³alno¶ci
-gospodarczej. Program komercyjny mo¿e byæ wolny albo nie, zale¿nie
-od licencji. Podobnie, program opracowany przez uczelniê czy osobê prywatn±
-mo¿e byæ wolnym programem lub nie. Oba te zagadnienia, jaki rodzaj podmiotu
-stworzy³ program i jakie wolno¶ci, prawa maj± jego u¿ytkownicy, s± od siebie
-niezale¿ne.
-<P>
-W pierwszym dziesiêcioleciu dzia³alno¶ci Ruchu Wolnego Oprogramowania,
-Free Software Movement, pakiety
-wolnego oprogramowania by³y niemal zawsze niekomercyjne. Sk³adniki systemu
-operacyjnego GNU/Linux zosta³y stworzone przez osoby prywatne lub organizacje
-nonprofit, takie jak FSF i uniwersytety. Jednak w latach 90. zaczê³o siê
-pojawiaæ wolne oprogramowanie komercyjne.
-<P>
-Wolne oprogramowanie komercyjne jest wk³adem na rzecz naszej wspólnoty,
-wiêc powinni¶my je popieraæ. Jednak mo¿na siê spodziewaæ,
-i¿ ludzie, którzy s±dz±, ¿e ,,komercyjny'' znaczy ,,nie jest wolny'' przyjm±,
-¿e takie po³±czenie jest wewnêtrznie sprzeczne, i odrzuc± tê mo¿liwo¶æ.
-Uwa¿ajmy, by nie stosowaæ s³owa ,,komercyjny'' w taki sposób.
-
-<!--
-<H4>``<A HREF="words-to-avoid.html#TOCContent"
-   NAME="Content">Content</A>''</H4>
-
-If you want to describe a feeling of comfort and satisfaction, by all
-means say ``content'', but using it to describe written and other
-works of authorship embodies a specific attitude towards those works:
-that they are an interchangeable commodity whose purpose is to fill a
-box and make money. In effect, it treats the works themselves with
-disrespect.
-<p>
-Those who use this term are often the publishers that push for
-increased copyright power in the name of the authors (``creators'', as
-they say) of the works. The term ``content'' reveals what they really
-feel.
-<P>
-As long as other people use the term ``content provider'', political
-dissidents can well call themselves ``malcontent providers''.
-<P>
---> 
-
-<H4>,,<A HREF="words-to-avoid.html#TOCCreator"
-   NAME="Creator">Twórca</A>''</H4>
-
-Okre¶lenie ,,twórca'' stosowane w odniesieniu do autorów niejawnie
-porównuje ich z bóstwem (,,Stwórc±''). Jest ono u¿ywane przez wydawców
-do wywy¿szenia moralnie autorów ponad zwyk³ych ludzi, ¿eby uzasadniæ
-zwiêkszon± w³adzê praw autorskich, z jakiej wydawcy mog± korzystaæ
-w imieniu autorów.
-
-<H4>,,<A HREF="#TOCDigitalRightsManagement"
-   name="DigitalRightsManagement">Administrowanie prawami
-   do dokumentów cyfrowych (Digital Rights Management)</A>''</H4>
-
-Oprogramowanie Digital Rights Management (,,zarz±dzaj±ce prawami
-do dokumentów cyfrowych'') jest w rzeczywisto¶ci przeznaczone
-do narzucania ograniczeñ u¿ytkownikom komputerów. Zastosowanie w tym
-okre¶leniu s³owa ,,prawa'' jest propagand±, która ma doprowadziæ do
-tego, by¶cie nie¶wiadomie rozpatrywali to zagadnienie z punktu widzenia
-nielicznych, którzy narzucaj± ograniczenia, lekcewa¿±c tych wielu, którym
-siê je narzuca.
-<P>
-Dobre alternatywy to, miêdzy innymi, ,,programy do administrowania
-restrykcjami na³o¿onymi na dokumenty cyfrowe'' (Digital Restrictions
-Management) albo ,,handcuffware'' - ,,kajdankowce''.
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCForFree"
-name=ForFree>Za darmo (for free)</A>''</H4>
-<I>
-(<EM>Od t³umacza:</EM> Opisany ni¿ej problem nie wystêpuje w jêzyku polskim,
-gdy¿ s³owa ,,wolny'', ,,swobodny'' nigdy nie oznaczaj± ,,bezp³atny'',
-,,darmowy''.
-Niemniej, w zwi±zku z nagminnym nazywaniem wolnego oprogramowania
-programami darmowymi i pojawiaj±cymi siê st±d oskar¿eniami, ¿e programistów
-chce siê pozbawiæ pieniêdzy na chleb, warto przeczytaæ.)
-</I>
-<P>
-Je¶li chcecie powiedzieæ, ¿e jaki¶ program jest wolnym oprogramowaniem,
-nie mówcie, prosimy, ¿e jest dostêpny ,,za darmo'', ,,bezp³atnie''
-(,,for free''). Okre¶lenie to znaczy konkretnie ,,po cenie zerowej''
-(,,for zero price''). Wolne oprogramowanie to kwestia wolno¶ci, nie ceny.
-<P>
-Kopie wolnych programów s± czêsto dostêpne za darmo -- na przyk³ad,
-do ¶ci±gniêcia poprzez FTP. Jednak istniej± te¿ kopie wolnego oprogramowania
-rozprowadzane za pieni±dze na CD-ROM-ach. Równocze¶nie zdarzaj± siê programy
-prawnie zastrze¿one (proprietary software) dostêpne dla niektórych
-u¿ytkowników bez op³at.
-<P>
-Dla unikniêcia nieporozumieñ mówimy, ¿e program jest dostêpny
-,,jako wolne oprogramowanie'' (,,as free software'').
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCFreeware"
-name=Freeware>Freeware</A>''</H4>
-Prosimy nie u¿ywaæ terminu ,,freeware'' jako synominu pojêcia
-,,free software''. W latach 80. s³owa ,,freeware'' czêsto u¿ywano
-na okre¶lenie programów wydanych jedynie w postaci wykonywalnej, bez
-dostêpnego kodu ¼ród³owego. Obecnie termin ten nie ma ¿adnej konkretnej,
-uzgodnionej definicji.
-<P>
-Ponadto, je¶li u¿ywacie jêzyka innego ni¿ angielski, spróbujcie unikaæ
-zapo¿yczania angielskich s³ów, jak np. ,,free software'' czy ,,freeware''.
-Próbujcie korzystaæ z mniej niejednoznacznych okre¶leñ, jakie wystêpuj±
-w waszym jêzyku, np.
-<P>
-<UL>
- <LI>chiñski: zi4you2 ruan3jian4
- <LI>esperanto: libera programaro
- <LI>francuski: logiciel libre
- <LI>hebrajski: tochna hofshit
- <LI>hiszpañski: Software [programa] libre
- <LI>japoñski: jiyuu [na] sofuto
- <LI>niderlandzki: vrije software
- <LI>niemiecki: freie Software
- <LI>polski: wolne oprogramowanie
- <LI>portugalski: software [programa] livre
- <LI>rosyjski: svobodny programy
- <LI>s³owacki: slobodny' softve'r
- <LI>szwedzki: fri programvara
- <LI>turecki: &#245;zg&#252;r yazilim
-</LI></UL>
-
-<P>
-Korzystaj±c z nazwy utworzonej jêzyku pokazujecie, ¿e naprawdê odwo³ujecie
-siê do wolno¶ci, a nie tylko bezmy¶lnie powtarzacie jakie¶ obce pojêcia
-marketingowe. Odwo³ywanie siê do wolno¶ci mo¿e dla waszych rodaków
-na pierwszy rzut oka wygl±daæ dziwnie czy niepokoj±co, ale
-gdy tylko dostrzeg±, ¿e znaczenie jest dok³adnie takie, na jakie wskazuje
-s³owo, wówczas naprawdê zrozumiej± o co chodzi.
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCGiveAwaySoftware"
-name=GiveAwaySoftware>Rozdawaæ programy</A>''</H4>
-U¿ywanie czasownika ,,rozdawaæ'' w znaczeniu ,,rozpowszechniaæ program
-jako wolne oprogramowanie'' wprowadza w b³±d. Wystêpuje tu ten sam problem,
-co przy ,,darmowo¶ci'': s³owo sugeruje, ¿e chodzi nam o cenê, nie o wolno¶æ.
-Mo¿na unikn±æ myl±cego terminu mówi±c ,,wypu¶ciæ jako wolny program''.
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCIntellectualProperty"
-name=IntellectualProperty>W³asno¶æ intelektualna (intellectual 
property)</A>''</H4>
-Wydawcy i prawnicy lubi± opisywaæ prawo autorskie jako ,,w³asno¶æ
-intelektualn±''. To okre¶lenie ten zawiera ukryte za³o¿enie: ¿e najbardziej
-naturalny sposób rozwa¿ania kwestii praw autorskich opiera siê na analogii
-z materialnymi obiektami i naszym pojmowaniu ich jako w³asno¶ci.
-<P>
-Jednak w przywo³ywanej analogii umyka dostrzega zasadnicza ró¿nica
-pomiêdzy obiektami materialnymi a informacj±: informacjê mo¿na powielaæ
-i dzieliæ siê ni± niemal bez ¿adnego wysi³ku, podczas gdy nie da siê tak
-zrobiæ z przedmiotami. Oparcie swojego rozumowania na podobnej
-analogii jest równoznaczne z ignorowaniem tej ró¿nicy.
-<P>
-Nawet system prawny USA nie akceptuje w pe³ni tej analogii, gdy¿ nie traktuje
-praw autorskich tak samo, jak praw w³asno¶ci do obiektów materialnych.
-<P>
-Je¶li nie chcecie ograniczaæ siê do tego sposobu my¶lenia, najlepiej unikaæ
-stosowania okre¶lenia ,,w³asno¶æ intelektualna'' zarówno w s³owach,
-jak i w my¶lach.
-<P>
-Z ,,w³asno¶ci± intelektualn±'' jest jeszcze jeden k³opot: jest to wrzucanie
-do jednego worka kilku odrêbnych systemów prawnych, miêdzy innymi praw
-autorskich, patentów, znaków handlowych, które maj± ze sob± bardzo ma³o
-wspólnego. Te systemy praw powsta³y osobno, odnosz± siê do odmiennych
-rodzajów ludzkich dzia³añ, dzia³aj± w odmienny sposób i poci±gaj± za sob±
-odmienne problemy spo³eczne. Na przyk³ad, kiedy dowiecie siê czego¶ o prawie
-autorskim, lepiej przyj±æ, ¿e to samo <EM>nie</EM> jest prawd±
-w przypadku prawa patentowego, bo prawie zawsze tak jest.
-<P>
-Poniewa¿ te przepisy s± tak ró¿ne od siebie, termin ,,w³asno¶æ intelektualna''
-stanowi zachêtê do upraszczaj±cych uogólnieñ. Ka¿da opinia na temat
-,,w³asno¶ci intelektualnej'' jest niemal na pewno pochopna. Przy tak wysokim
-stopniu ogólno¶ci nie mo¿na nawet dostrzec specyficznych kwestii spo³ecznych
-wynikaj±cych z praw autorskich, odmiennych problemów wynikaj±cych z prawa
-patentowego, czy któregokolwiek z pozosta³ych.
-
-<P>
-Termin ,,w³asno¶æ intelektualna'' sk³ania ludzi do koncentrowania siê
-na wspólnym aspekcie tych nieporównywalnych ze sob± przepisów, tym, ¿e
-ustanawiaj± one rozmaite abstrakcyjne byty, które mo¿na kupowaæ i sprzedawaæ,
-za¶ ignoruj± inny wa¿ny aspekt, dotycz±cy ograniczeñ nak³adanych przez nie
-na spo³eczeñstwo oraz po¿ytków i szkód, jakie przynosz±.
-<P>
-Je¶li chcecie w klarowny sposób rozwa¿aæ kwestie wyp³ywaj±ce z funkcjonowania
-patentów, prawa autorskiego czy znaków towarowych, lub choæby poznaæ ich
-wymogi, pierwszym krokiem do tego jest zapomnieæ, ¿e kiedykolwiek
-s³yszeli¶cie o ,,w³asno¶ci intelektualnej'' i traktowaæ je jako niezwi±zane
-ze sob± tematy. Je¿eli zale¿y wam na przekazaniu jasnej informacji
-i zachêcaniu innych do klarownego my¶lenia, nigdy nie mówcie ani nie piszcie
-o ,,w³asno¶ci intelektualnej'', lecz jako temat dyskusji wskazujcie: prawo
-autorskie, patenty, czy inne konkretne przepisy.
-<P>
-Wed³ug profesora Marka Lemleya z Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Teksasie
-rozpowszechnione stosowanie terminu ,,w³asno¶æ intelektualna'' jest niedawnym
-dziwactwem, wynikaj±cym z za³o¿enia w 1967 roku ¦wiatowej Organizacji
-W³asno¶ci Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO).
-(Zob. przypis 123 jego recenzji ksi±¿ek w Teksañskim Przegl±dzie
-Prawniczym z marca 1997 roku, dotycz±cy pozycji <em>Romantic Authorship
-and the Rhetoric of Property</em>
-<!-- Romantyczne autorstwo i retoryka w³asno¶ci</em> -->
-autorstwa Jamesa Boyle'a.) WIPO reprezentuje interesy
-posiadaczy praw autorskich, patentów i znaków towarowych, i aby zwiêkszyæ
-ich w³adzê prowadzi dzia³ania lobbystyczne wobec rz±dów.
-Jeden z traktatów WIPO idzie w ¶lady ustawy Digital Millenium Copyright Act,
-której u¿yto do cenzurowania u¿ytecznych pakietów wolnego oprogramowania
-w USA. Z kampani± prowadzon± przeciw WIPO mo¿na zapoznaæ siê na stronie
-<A 
HREF="http://web.archive.org/web/20031001075606/http://www.uea.ac.uk/~j013/wipout/index.html";>
-http://www.wipout.net/</A>.
-<P>
-
-<H4>,,<A href="#TOCPiracy"
-name=Piracy>Piractwo</A>''</H4>
-Wydawcy czêsto nazywaj± zabronione kopiowanie ,,piractwem''. Tym samym
-insynuuj±, ¿e nielegalne kopiowanie jest etycznie równowa¿ne atakowaniu
-statków na morzach, porywaniu i mordowaniu ludzi nimi p³yn±cych.
-<P>
-Je¶li nie uwa¿acie nielegalnego kopiowania za to samo,
-co porwanie czy morderstwo, zapewne woleliby¶cie nie u¿ywaæ do jego opisania
-s³owa ,,piractwo'', by je opisaæ. Istniej± zamiast niego okre¶lenia neutralne,
-jak ,,zabronione kopiowanie'' (,,prohibited copying'') czy ,,bezprawne
-kopiowanie'' (,,unauthorized copying''). Niektórzy z nas mo¿e wol± nawet
-skorzystaæ z pozytywnie nacechowanego okre¶lenia, jak na przyk³ad
-,,podzieliæ siê informacj± z s±siadem''.
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCProtection"
-name=Protection>Ochrona</A>''</H4>
-Prawnicy wydawców opisuj±c prawa autorskie uwielbiaj± u¿ywaæ terminu
-,,ochrona''. To s³owo przywodzi na my¶l zapobieganie zniszczeniu lub 
cierpieniom,
-a tym samym zachêca ludzi do identyfikowania siê z w³a¶cicielem i wydawc±,
-którzy czerpi± korzy¶ci z praw autorskich, nie za¶ z u¿ytkownikami, którzy
-s± przez nie ograniczani.
-<P>
-£atwo unikn±æ ,,ochrony'' i korzystaæ w zamian z neutralnych okre¶leñ.
-Na przyk³ad, zamiast ,,ochrona praw autorskich dzia³a bardzo d³ugo''
-(,,copyright protection lasts a very long time''), mo¿na powiedzieæ
-,,prawa autorskie dzia³aj± bardzo d³ugo''
-(,,copyright lasts a very long time'').
-<P>
-Je¶li zamierzacie skrytykowaæ prawa autorskie, a nie je popieraæ, mo¿ecie
-u¿yæ sformu³owania ,,ograniczenia wynikaj±ce z [systemu] praw autorskich''
-(,,copyright restrictions'').
-<P>
-
-<!--
-<H4>,,<A HREF="#TOCRAND"
-name="RAND">RAND (reasonable and non-discriminatory)</A>''</H4>
-
-Standards bodies that promulgate patent-restricted standards that
-prohibit free software typically have a policy of obtaining patent
-licenses that require a fixed fee per copy of a conforming program.
-They often refer to such licenses by the term ``RAND,'' which stands
-for ``reasonable and non-discriminatory.''
-<P>
-That term white-washes a class of patent licenses that are normally
-neither reasonable nor non-discriminatory. It is true that these
-licenses do not discriminate against any specific person, but they do
-discriminate against the free software community, and that makes them
-unreasonable. Thus, half of ``RAND'' is deceptive and the other half
-is prejudiced.
-<P>
-Standards bodies should recognize that these licenses are
-discriminatory, and drop the use of the term ``reasonable and
-non-discriminatory'' or ``RAND'' to describe them. Until they do so,
-other writers who do not wish to join in the white-washing would do
-well to reject that term. To accept and use it merely because
-patent-wielding companies have made it widespread is to let those
-companies dictate the views you express.
-<P>
-I suggest the term ``uniform fee only,'' or ``UFO'' for short, as a
-replacement. It is accurate because the only condition in these
-licenses is a uniform royalty fee.
-<P>
--->
-
-<H4>,,<A href="#TOCSellSoftware"
-name=SellSoftware>Sprzedawaæ programy (sell software)</A>''</H4>
-Termin ,,sprzedawaæ oprogramowanie'' jest niejednoznaczny.
-¦ci¶le mówi±c, wymiana kopii wolnego programu na pewn± sumê pieniêdzy jest
-,,sprzeda¿±''. Jednak ludzie zwykle kojarz± pojêcie ,,sprzeda¿y''
-z nak³adanymi zastrze¿eniem praw ograniczeniami w dalszym u¿ytkowaniu programu.
-Mo¿ecie byæ precyzyjniejsi, i zapobiegaæ nieporozumieniom, mówi±c albo
-o ,,rozpowszechnianiu kopii programu za op³at±'' (,,distributing copies
-of a program for a fee'') albo o ,,wymaganiu op³aty za na³o¿one zastrze¿eniem
-praw ograniczenia w korzystaniu z programu''
-(,,imposing proprietary restrictions on the use of a program''),
-zale¿nie od tego, co macie na my¶li.
-<P>
-Dok³adniej omówiono to zagadnienie w artykule
-,,<A href="/philosophy/selling.pl.html">Sprzeda¿ wolnego oprogramowania</A>''.
-
-<P>
-<H4>,,<A href="#TOCTheft"
-name=Theft>Kradzie¿</A>''</H4>
-Apologeci praw autorskich do opisania naruszenia praw autorskich czêsto
-u¿ywaj± s³ów takich jak ,,ukradziony'' czy ,,kradzie¿''. Równocze¶nie
-chc±, ¿eby¶my uwa¿ali system prawny za autorytet etyczny: je¶li kopiowanie
-jest zakazane, to musi byæ z³e.
-<P>
-W zwi±zku z tym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e system prawny (co najmniej w USA) odrzuca
-ideê, jakoby z³amanie praw autorskich by³o ,,kradzie¿±''. Obroñcy praw 
autorskich
-u¿ywaj±cy terminów w rodzaju ,,skradziony'' powo³uj± siê
-na autorytet... i fa³szywie przedstawiaj± jego zdanie.
-<P>
-Pogl±d, ¿e prawo decyduje o tym, co dobre, a co z³e, jest z gruntu b³êdny.
-Prawa s±, w najlepszym razie, prób± osi±gniêcia sprawiedliwo¶ci.
-Mówienie, ¿e prawa wyznaczaj± sprawiedliwo¶æ czy normy etyczne jest
-stawianiem rzeczy na g³owie.
-<P>
-<HR>
-Zobacz te¿ <A href="/philosophy/categories.pl.html">Kategorie wolnego
-oprogramowania (18k znaków)</A>.
-<HR>
-
-<H4><A href="/philosophy/philosophy.pl.html">Inne teksty</A></H4>
-<HR>
-Powrót do <A href="/home.pl.html">strony g³ównej GNU</A>.
-<P>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
-<A href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Istniej± tak¿e
-<A href="/contact/">inne sposoby skontaktowania siê</A> z FSF.
-<P>
-Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres
-<A href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-natomiast inne pytania na adres
-<A href="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
-medium, provided this notice is preserved.
-<P>
-Zezwala siê na dos³owne kopiowanie i rozpowszechnianie ca³o¶ci tego tekstu
-dowolnym sposobem, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
-<P>
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/words-to-avoid.pl.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/words-to-avoid.pl.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/words-to-avoid.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-04-22" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.86 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Mylące słowa i&nbsp;sformułowania, których lepiej unikać - Projekt 
GNU -
+Fundacja Wolnego Oprogramowania</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/words-to-avoid.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
+<h2>Mylące lub&nbsp;nacechowane słowa i&nbsp;sformułowania, których lepiej
+unikać</h2>
+
+<p>
+Jest kilka wyrazów i&nbsp;sformułowań, których radzimy unikać, albo 
dlatego
+że&nbsp;są niejednoznaczne, albo gdyż sugerują słuszność poglądów,
+z&nbsp;którymi zapewne, mamy nadzieję, nie w&nbsp;pełni się zgadzacie.</p>
+
+<div class="announcement">
+<blockquote><p>Zobacz też <a href="/philosophy/categories.html">Kategorie 
wolnego
+oprogramowania</a> i&nbsp;<a
+href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Dlaczego nazywać to
+Swindle</a>.</p></blockquote>
+</div>
+
+<p> <!-- GNUN-SORT-START -->
+&bdquo;<!--BSD--><a href="#BSD-style">Typu BSD</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<!--darmo--><a href="#ForFree">Za&nbsp;darmo 
(for&nbsp;free)</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a href="#Freeware">Freeware</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
+&bdquo;<a href="#Commercial">Komercyjny (commercial)</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a href="#Theft">Kradzież</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
+&bdquo;<a href="#Protection">Ochrona</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a href="#Piracy">Piractwo</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
+&bdquo;<a href="#GiveAwaySoftware">Rozdawać&nbsp;programy</a>&rdquo;&nbsp;| 
<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a href="#SellSoftware">Sprzedawać&nbsp;programy
+(sell&nbsp;software)</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a href="#Creator">Twórca</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
+&bdquo;<a href="#IntellectualProperty">Własność&nbsp;intelektualna
+(intellectual&nbsp;property)</a>&rdquo;&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+&bdquo;<a
+href="#DigitalRightsManagement">Zarządzanie&nbsp;Prawami&nbsp;Cyfrowymi
+(Digital&nbsp;Rights&nbsp;Management)</a>&rdquo; <!-- GNUN-SORT-STOP -->
+</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-START -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="BSD-style"><!--BSD-->&bdquo;Typu BSD&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Określenie &bdquo;licencja typu BSD&rdquo; prowadzi do&nbsp;pomyłek, gdyż <a
+href="/licenses/bsd.html">scala w&nbsp;jedno dwie licencje, które znacząco
+się od&nbsp;siebie różnią</a>. Na&nbsp;przykład, pierwotna licencja BSD
+z&nbsp;klauzulą ogłoszeniową nie jest zgodna z&nbsp;GPL, ale&nbsp;poprawiona
+BSD jest zgodna.</p>
+<p>
+Żeby uniknąć zamieszania najlepiej używać właściwej nazwy konkretnej
+licencji i&nbsp;unikać określenia &bdquo;typu BSD&rdquo;.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="ForFree">&bdquo;Za darmo (for free)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Jeśli chcecie powiedzieć, że&nbsp;jakiś program jest wolnym 
oprogramowaniem,
+nie mówcie, prosimy, że&nbsp;jest dostępny &bdquo;za darmo&rdquo;,
+&bdquo;bezpłatnie&rdquo; (&bdquo;for free&rdquo;). Określenie to znaczy
+konkretnie &bdquo;po cenie zerowej&rdquo; (&bdquo;for zero
+price&rdquo;). Wolne oprogramowanie to kwestia wolności, nie ceny.<sup><a
+href="#TransNote1" id="revTransNote1">1</a></sup></p>
+<p>
+Kopie wolnych programów są często dostępne za darmo &ndash;
+na&nbsp;przykład, do&nbsp;ściągnięcia poprzez FTP. Jednak istnieją też 
kopie
+wolnego oprogramowania rozprowadzane za pieniądze
+na&nbsp;CD-ROM-ach. Równocześnie zdarzają się programy prawnie zastrzeżone
+(proprietary software) dostępne dla niektórych użytkowników 
bez&nbsp;opłat.</p>
+<p>
+Dla uniknięcia nieporozumień mówimy, że&nbsp;program jest dostępny
+&bdquo;jako wolne oprogramowanie&rdquo; (&bdquo;as free software&rdquo;).</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Freeware">&bdquo;Freeware&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Prosimy nie używać terminu &bdquo;freeware&rdquo; jako synominu pojęcia
+&bdquo;free software&rdquo;. W&nbsp;latach 80. słowa &bdquo;freeware&rdquo;
+często używano na&nbsp;określenie programów wydanych jedynie w&nbsp;postaci
+wykonywalnej, bez&nbsp;dostępnego kodu źródłowego. Obecnie termin ten nie 
ma
+żadnej konkretnej, uzgodnionej definicji.</p>
+<p>
+Ponadto, jeśli używacie języka innego niż angielski, spróbujcie unikać
+zapożyczania angielskich słów, jak np. &bdquo;free software&rdquo;
+czy&nbsp;&bdquo;freeware&rdquo;. Próbujcie korzystać z&nbsp;mniej
+niejednoznacznych określeń, <a href="/philosophy/fs-translations.html">jakie
+występują w&nbsp;waszym języku</a>.</p>
+
+<p>
+Korzystając z&nbsp;nazwy utworzonej języku pokazujecie, że&nbsp;naprawdę
+odwołujecie się do&nbsp;wolności, a&nbsp;nie tylko bezmyślnie powtarzacie
+jakieś obce pojęcia marketingowe. Odwoływanie się do&nbsp;wolności może 
dla
+waszych rodaków na&nbsp;pierwszy rzut oka wyglądać dziwnie
+czy&nbsp;niepokojąco, ale&nbsp;gdy tylko dostrzegą, że&nbsp;znaczenie jest
+dokładnie takie, na&nbsp;jakie wskazuje słowo, wówczas naprawdę zrozumieją
 o
+co chodzi.
+</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Commercial">&bdquo;Komercyjny (commercial)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Prosimy nie używać &bdquo;komercyjny&rdquo; jako synonimu &bdquo;nie będący
+wolnym&rdquo;. Jest to mieszanie dwu zupełnie różnych kwestii.</p>
+<p>
+Program jest komercyjny jeśli został opracowany w&nbsp;ramach działalności
+gospodarczej. Program komercyjny może być wolny albo nie, zależnie
+od&nbsp;licencji. Podobnie, program opracowany przez uczelnię czy&nbsp;osobę
+prywatną może być wolnym programem lub&nbsp;nie. Oba te zagadnienia &ndash;
+jaki rodzaj podmiotu stworzył program i&nbsp;jakie wolności &ndash; prawa
+mają jego użytkownicy, są od&nbsp;siebie niezależne.</p>
+<p>
+W pierwszym dziesięcioleciu działalności Ruchu Wolnego Oprogramowania, Free
+Software Movement, pakiety wolnego oprogramowania były niemal zawsze
+niekomercyjne. Składniki systemu operacyjnego GNU/Linux zostały stworzone
+przez osoby prywatne lub&nbsp;organizacje nonprofit, takie jak FSF
+i&nbsp;uniwersytety. Jednak w&nbsp;latach 90. zaczęło się pojawiać wolne
+oprogramowanie komercyjne.</p>
+<p>
+Wolne oprogramowanie komercyjne jest wkładem na&nbsp;rzecz naszej wspólnoty,
+więc&nbsp;powinniśmy je popierać. Jednak można się spodziewać, iż 
ludzie,
+którzy sądzą, że&nbsp;&bdquo;komercyjny&rdquo; znaczy &bdquo;nie jest
+wolny&rdquo; przyjmą, że&nbsp;takie połączenie jest wewnętrznie sprzeczne,
+i&nbsp;odrzucą tę możliwość. Uważajmy, by nie stosować słowa
+&bdquo;komercyjny&rdquo; w&nbsp;taki sposób.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Theft">&bdquo;Kradzież&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Apologeci praw autorskich do&nbsp;opisania naruszenia praw autorskich często
+używają słów takich jak &bdquo;ukradziony&rdquo;
+czy&nbsp;&bdquo;kradzież&rdquo;. Równocześnie chcą, żebyśmy uważali 
system
+prawny za autorytet etyczny: jeśli kopiowanie jest zakazane, to musi być
+złe.</p>
+<p>
+W&nbsp;związku z&nbsp;tym należy zauważyć, że&nbsp;system prawny (co
+najmniej w&nbsp;USA) <a
+href="http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>odrzuca
+ideę, jakoby złamanie praw autorskich było
+&bdquo;kradzieżą&rdquo;</a>. Obrońcy praw autorskich używający terminów
+w&nbsp;rodzaju &bdquo;skradziony&rdquo; powołują się
+na&nbsp;autorytet&hellip; i&nbsp;fałszywie przedstawiają jego zdanie.</p>
+<p>
+Pogląd, że&nbsp;prawo decyduje o tym, co dobre, a&nbsp;co złe, jest
+z&nbsp;gruntu błędny. Prawa są, w&nbsp;najlepszym razie, próbą osią
gnięcia
+sprawiedliwości. Mówienie, że&nbsp;prawa wyznaczają sprawiedliwość
+czy&nbsp;normy etyczne jest stawianiem rzeczy na&nbsp;głowie.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Protection">&bdquo;Ochrona&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Prawnicy wydawców opisując prawa autorskie uwielbiają używać terminu
+&bdquo;ochrona&rdquo;. To słowo przywodzi na&nbsp;myśl zapobieganie
+zniszczeniu lub&nbsp;cierpieniom, a&nbsp;tym samym zachęca ludzi
+do&nbsp;identyfikowania się z&nbsp;właścicielem i&nbsp;wydawcą, którzy
+czerpią korzyści z&nbsp;praw autorskich, nie zaś z&nbsp;użytkownikami,
+którzy są przez nie ograniczani.</p>
+<p>
+Łatwo uniknąć &bdquo;ochrony&rdquo; i&nbsp;korzystać w zamian z neutralnych
+określeń. Na&nbsp;przykład, zamiast &bdquo;ochrona praw autorskich działa
+bardzo długo&rdquo; (&bdquo;copyright protection lasts a very long
+time&rdquo;), można powiedzieć &bdquo;prawa autorskie działają bardzo
+długo&rdquo; (&bdquo;copyright lasts a very long time&rdquo;).</p>
+<p>
+Jeśli zamierzacie skrytykować prawa autorskie, a&nbsp;nie je popierać,
+możecie użyć sformułowania &bdquo;ograniczenia wynikające z [systemu] praw
+autorskich&rdquo; (&bdquo;copyright restrictions&rdquo;).</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Piracy">&bdquo;Piractwo&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Wydawcy często nazywają zabronione kopiowanie &bdquo;piractwem&rdquo;. Tym
+samym insynuują, że&nbsp;nielegalne kopiowanie jest etycznie równoważne
+atakowaniu statków na&nbsp;morzach, porywaniu i&nbsp;mordowaniu ludzi nimi
+płynących.
+</p>
+<p>
+Jeśli nie uważacie nielegalnego kopiowania za to samo, co porwanie
+czy&nbsp;morderstwo, zapewne wolelibyście nie używać do&nbsp;jego opisania
+słowa &bdquo;piractwo&rdquo;, by je opisać. Istnieją zamiast niego
+określenia neutralne, jak &bdquo;zabronione kopiowanie&rdquo;
+(&bdquo;prohibited copying&rdquo;) czy&nbsp;&bdquo;bezprawne
+kopiowanie&rdquo; (&bdquo;unauthorized copying&rdquo;). Niektórzy z&nbsp;nas
+może wolą nawet skorzystać z&nbsp;pozytywnie nacechowanego określenia, jak
+na&nbsp;przykład &bdquo;podzielić się informacją z&nbsp;są
siadem&rdquo;.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="GiveAwaySoftware">&bdquo;Rozdawać programy&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Używanie czasownika &bdquo;rozdawać&rdquo; w&nbsp;znaczeniu
+&bdquo;rozpowszechniać program jako wolne oprogramowanie&rdquo; wprowadza
+w&nbsp;błąd. Występuje tu ten sam problem, co przy 
&bdquo;darmowości&rdquo;:
+słowo sugeruje, że&nbsp;chodzi nam o cenę, nie o wolność. Można uniknąć
+mylącego terminu mówiąc &bdquo;wypuścić jako wolny program&rdquo;.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="SellSoftware">&bdquo;Sprzedawać programy (sell software)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Termin &bdquo;sprzedawać oprogramowanie&rdquo; jest niejednoznaczny. Ściśle
+mówiąc, wymiana kopii wolnego programu na&nbsp;pewną sumę pieniędzy jest
+&bdquo;<a href="/philosophy/selling.html">sprzedażą</a>&rdquo;. Jednak
+ludzie zwykle kojarzą pojęcie &bdquo;sprzedaży&rdquo; z&nbsp;nakładanymi
+zastrzeżeniem praw ograniczeniami w&nbsp;dalszym użytkowaniu
+programu. Możecie być precyzyjniejsi, i&nbsp;zapobiegać nieporozumieniom,
+mówiąc albo o &bdquo;rozpowszechnianiu kopii programu za opłatą&rdquo;
+(&bdquo;distributing copies of a program for a fee&rdquo;) albo o
+&bdquo;wymaganiu opłaty za nałożone zastrzeżeniem praw ograniczenia
+w&nbsp;korzystaniu z&nbsp;programu&rdquo; (&bdquo;imposing proprietary
+restrictions on the use of a program&rdquo;), zależnie od&nbsp;tego, co
+macie na&nbsp;myśli.</p>
+<p>
+Dokładniej omówiono to zagadnienie w&nbsp;artykule &bdquo;<a
+href="/philosophy/selling.html">Sprzedaż wolnego 
oprogramowania</a>&rdquo;.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Creator">&bdquo;Twórca&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Określenie &bdquo;twórca&rdquo; stosowane w&nbsp;odniesieniu do&nbsp;autorów
+niejawnie porównuje ich z&nbsp;bóstwem (&bdquo;Stwórcą&rdquo;). Jest ono
+używane przez wydawców do&nbsp;wywyższenia moralnie autorów ponad zwykłych
+ludzi, żeby uzasadnić zwiększoną władzę praw autorskich, z&nbsp;jakiej
+wydawcy mogą korzystać w&nbsp;imieniu autorów.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="IntellectualProperty">&bdquo;Własność intelektualna (intellectual 
property)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Wydawcy i&nbsp;prawnicy lubią opisywać prawo autorskie jako 
&bdquo;własność
+intelektualną&rdquo;. To określenie ten zawiera ukryte założenie:
+że&nbsp;najbardziej naturalny sposób rozważania kwestii praw autorskich
+opiera się na&nbsp;analogii z&nbsp;materialnymi obiektami i&nbsp;naszym
+pojmowaniu ich jako własności.</p>
+<p>
+Jednak w&nbsp;przywoływanej analogii umyka dostrzega zasadnicza różnica
+pomiędzy obiektami materialnymi a&nbsp;informacją: informację można 
powielać
+i&nbsp;dzielić się nią niemal bez&nbsp;żadnego wysiłku, podczas gdy nie da
+się tak zrobić z&nbsp;przedmiotami. Oparcie swojego rozumowania
+na&nbsp;podobnej analogii jest równoznaczne z&nbsp;ignorowaniem tej 
różnicy.</p>
+<p>
+Nawet system prawny USA nie akceptuje w&nbsp;pełni tej analogii, gdyż nie
+traktuje praw autorskich tak samo, jak praw własności do&nbsp;obiektów
+materialnych.</p>
+<p>
+Jeśli nie chcecie ograniczać się do&nbsp;tego sposobu myślenia, najlepiej 
<a
+href="/philosophy/not-ipr.html">unikać stosowania określenia 
&bdquo;własność
+intelektualna&rdquo; zarówno w&nbsp;słowach</a>, jak 
i&nbsp;w&nbsp;myślach.</p>
+<p>
+Z&nbsp;&bdquo;własnością intelektualną&rdquo; jest jeszcze jeden kłopot:
+jest to wrzucanie do&nbsp;jednego worka kilku odrębnych systemów prawnych,
+między innymi praw autorskich, patentów, znaków handlowych, które mają ze
+sobą bardzo mało wspólnego. Te systemy praw powstały osobno, odnoszą się
+do&nbsp;odmiennych rodzajów ludzkich działań, działają w&nbsp;odmienny
+sposób i&nbsp;pociągają za sobą odmienne problemy
+społeczne. Na&nbsp;przykład, kiedy dowiecie się czegoś o prawie autorskim,
+lepiej przyjąć, że&nbsp;to samo <em>nie</em> jest prawdą w&nbsp;przypadku
+prawa patentowego, bo prawie zawsze tak jest.</p>
+<p>
+Ponieważ te przepisy są tak różne od&nbsp;siebie, termin &bdquo;własność
+intelektualna&rdquo; stanowi zachętę do&nbsp;upraszczających
+uogólnień. Każda opinia na&nbsp;temat &bdquo;własności 
intelektualnej&rdquo;
+jest niemal na&nbsp;pewno pochopna. Przy tak wysokim stopniu ogólności nie
+można nawet dostrzec specyficznych kwestii społecznych wynikających
+z&nbsp;praw autorskich, odmiennych problemów wynikających z&nbsp;prawa
+patentowego, czy&nbsp;któregokolwiek z&nbsp;pozostałych.</p>
+<p>
+Termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo; skłania ludzi
+do&nbsp;koncentrowania się na&nbsp;wspólnym aspekcie tych nieporównywalnych
+ze sobą przepisów, tym, że&nbsp;ustanawiają one rozmaite abstrakcyjne byty,
+które można kupować i&nbsp;sprzedawać, zaś ignorują inny ważny aspekt,
+dotyczący ograniczeń nakładanych przez nie na&nbsp;społeczeństwo oraz
+pożytków i&nbsp;szkód, jakie przynoszą.</p>
+<p>
+Jeśli chcecie w&nbsp;klarowny sposób rozważać kwestie wypływające
+z&nbsp;funkcjonowania patentów, prawa autorskiego czy&nbsp;znaków
+towarowych, lub&nbsp;choćby poznać ich wymogi, pierwszym krokiem
+do&nbsp;tego jest zapomnieć, że&nbsp;kiedykolwiek słyszeliście o
+&bdquo;własności intelektualnej&rdquo; i&nbsp;traktować je jako niezwiązane
+ze sobą tematy. Jeżeli zależy wam na&nbsp;przekazaniu jasnej informacji
+i&nbsp;zachęcaniu innych do&nbsp;klarownego myślenia, nigdy nie mówcie ani
+nie piszcie o &bdquo;własności intelektualnej&rdquo;, lecz jako temat
+dyskusji wskazujcie: prawo autorskie, patenty, czy&nbsp;inne konkretne
+przepisy.</p>
+<p>
+Według profesora Marka Lemleya z&nbsp;Wydziału Prawa Uniwersytetu
+w&nbsp;Teksasie rozpowszechnione stosowanie terminu &bdquo;własność
+intelektualna&rdquo; jest niedawnym dziwactwem, wynikającym z&nbsp;założenia
+w&nbsp;1967 roku Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World
+Intellectual Property Organization, WIPO). (Zob. przypis 123 jego recenzji
+książek w&nbsp;Teksańskim Przeglądzie Prawniczym z&nbsp;marca 1997 roku,
+dotyczący pozycji Romantic Authorship and the Rhetoric of Property autorstwa
+Jamesa Boyle'a.) WIPO reprezentuje interesy posiadaczy praw autorskich,
+patentów i&nbsp;znaków towarowych, i&nbsp;aby zwiększyć ich władzę 
prowadzi
+działania lobbystyczne wobec rządów. Jeden z&nbsp;traktatów WIPO idzie
+w&nbsp;ślady ustawy Digital Millenium Copyright Act, której użyto
+do&nbsp;cenzurowania użytecznych pakietów wolnego oprogramowania
+w&nbsp;USA. Z&nbsp;kampanią prowadzoną przeciw WIPO można zapoznać się
+na&nbsp;stronie <a
+href="http://web.archive.org/web/20031001075606/http://www.uea.ac.uk/~j013/wipout/index.html";>
+wipout.net [zarchiwizowane]</a>.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="DigitalRightsManagement">&bdquo;Zarządzanie prawami cyfrowymi 
(Digital Rights Management)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Oprogramowanie Digital Rights Management (&bdquo;zarządzanie prawami
+cyfrowymi&rdquo;) jest w&nbsp;rzeczywistości przeznaczone do&nbsp;narzucania
+ograniczeń użytkownikom komputerów. Zastosowanie w&nbsp;tym określeniu 
słowa
+&bdquo;prawa&rdquo; jest propagandą, która ma doprowadzić do&nbsp;tego,
+byście nieświadomie rozpatrywali to zagadnienie z&nbsp;punktu widzenia
+nielicznych, którzy narzucają ograniczenia, lekceważąc tych wielu, którym
+się je narzuca.</p>
+<p>
+Dobre alternatywy to, między innymi, &bdquo;cyfrowe zarządzanie
+ograniczeniami&rdquo; (Digital Restrictions Management) albo
+&bdquo;handcuffware&rdquo; &ndash; &bdquo;kajdankowce&rdquo;.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-STOP -->
+<hr class="thin" />
+<blockquote id="fsfs"><p class="big">Ten esej jest opublikowany w&nbsp;<a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<hr /><b>Przypis tłumacza</b>
+<ol>
+<li><a id="TransNote1" href="#revTransNote1"
+class="nounderline">&#8593;</a>&nbsp;
+Opisany niżej problem nie występuje w&nbsp;języku polskim,
+gdyż słowa &bdquo;wolny&rdquo;, &bdquo;swobodny&rdquo; nigdy nie oznaczają
+&bdquo;bezpłatny&rdquo;, &bdquo;darmowy&rdquo;. Niemniej, w&nbsp;związku
+z&nbsp;nagminnym nazywaniem wolnego oprogramowania programami darmowymi
+i&nbsp;pojawiającymi się stąd oskarżeniami, że&nbsp;programistów chce 
się
+pozbawić pieniędzy na&nbsp;chleb, warto przeczytać.</li>
+</ol>
+</div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Inne metody kontaktu
+z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a
+href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających
+odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać
+na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br /> Więcej
+informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji
+tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a
+href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008,
+2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation,
+Inc.</p>
+
+<p>Ta strona jest dostępna na&nbsp;<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl";>licencji
+Creative Commons Uznanie autorstwa&nbsp;&ndash; Bez&nbsp;utworów zależnych
+4.0 Międzynarodowe</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002.</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
-<!-- hhmts start -->
-$Date: 2017/04/23 15:12:48 $ $Author: th_g $
-<!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+
+$Date: 2019/07/10 18:22:20 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+<!-- for class="inner", starts in the banner include -->
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]