www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html accessibility/accessibility.sq...


From: GNUN
Subject: www home.sq.html accessibility/accessibility.sq...
Date: Sun, 5 May 2019 07:29:25 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   19/05/05 07:29:24

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    accessibility : accessibility.sq.html 
    accessibility/po: accessibility.sq-en.html accessibility.sq.po 
    education   : edu-contents.sq.html education-menu.sq.html 
    education/po  : edu-contents.sq-en.html edu-contents.sq.po 
             education-menu.sq.po 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    server     : mirror.sq.html 
    server/po   : mirror.sq-en.html mirror.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.283&r2=1.284
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/accessibility.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-contents.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education-menu.sq.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.sq.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education-menu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.64&r2=1.65
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.297&r2=1.298
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.48&r2=1.49
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.144&r2=1.145

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.283
retrieving revision 1.284
diff -u -b -r1.283 -r1.284
--- home.sq.html    10 Apr 2019 02:01:13 -0000   1.283
+++ home.sq.html    5 May 2019 11:29:23 -0000    1.284
@@ -296,14 +296,15 @@
 
 <ul>
 <li>Liria për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo qëllimi 
(liria 0)</li>
-<li>The freedom to study how the program works, and change it so it does your
-computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a
-precondition for this.</li>
-<li>The freedom to redistribute copies so you can help others (freedom 2).</li>
-<li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
-(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
-benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
-this.</li>
+<li>Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta ndryshuar që 
të bëjë
+llogaritjet tuaja ashtu si doni ju (liria 1).  Hyrja në kodin burim është
+parakusht për këtë.</li>
+<li>Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t’u vini në 
ndihmë të
+tjerëve (liria 2).</li>
+<li>Liria për t’u shpërndarë të tjerëve kopje të versioneve tuaj të 
modifikuar
+(liria 3). Duke bërë kështu mund t’i jepni krejt bashkësisë një shans 
për
+të përfituar nga ndryshimet tuaja. Parakusht për këtë është hyrja në 
kodin
+burim.</li>
 </ul>
 
 <p>Zhvillimet në përdorimin e teknologjisë dhe rrjeteve i kanë bërë 
këto liri
@@ -526,7 +527,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/04/10 02:01:13 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: accessibility/accessibility.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/accessibility.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- accessibility/accessibility.sq.html 18 Nov 2016 07:32:07 -0000   1.31
+++ accessibility/accessibility.sq.html 5 May 2019 11:29:23 -0000    1.32
@@ -108,19 +108,19 @@
 title="Integrated Development Environment">IDE</acronym>-s ose grupit të
 mjeteve me të cilin punojnë për të krijuar ndërfaqen e tyre të 
përdoruesit.</li>
 
-<li>Është e nevojshme që programuesit që kanë nevojë të sendërtojnë 
teknologji
-përdorimi nën aftësi të kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj 
natyre
-në shkallë OS-i ose dekstopi, të kuptojnë a<acronym title="Application
-Programming Interface">API</acronym>-n e përshtatshëm për përdorim nën
-aftësi të kufizuara, dhe të zgjedhin atë që është i përputhshëm me 
desktopë
-ose OS-e të lirë. Këtu përfshihen <a
+<li>Programuesve që u duhet të sendërtojnë teknologji përdorimi nën 
aftësi të
+kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj natyre në shkallë OS-i ose
+dekstopi, do t’u duhet të kuptojnë <acronym title="Application Programming
+Interface">API</acronym>-n e duhur për përdorim nën aftësi të kufizuara, 
dhe
+do të duhej të zgjidhin atë që është i përputhshëm me desktopë ose 
OS-e të
+lirë. Në këta përfshihet <a
 
href="http://library.gnome.org/devel/accessibility-devel-guide/stable/index.html.en";>API
 i GNOME-s mbi përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (vetëm për platforma
-GNU/Linux), the <a
+GNU/Linux), <a
 
href="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.html";>API-n
 Java mbi përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (GNU/Linux dhe Windows), si
 dhe <a
-href="http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/iaccessible2";>iAccessible2</a>
+href="https://wiki.linuxfoundation.org/accessibility/iaccessible2/start";>iAccessible2</a>
 (GNU/Linux dhe Windows).</li>
 
 <li>Zhvilluesit për Web do të duhej të ndiqnin <a
@@ -214,7 +214,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software
 Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -234,7 +234,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:32:07 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: accessibility/po/accessibility.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- accessibility/po/accessibility.sq-en.html  18 Nov 2016 07:32:08 -0000   
1.24
+++ accessibility/po/accessibility.sq-en.html  5 May 2019 11:29:23 -0000    
1.25
@@ -105,7 +105,7 @@
 accessibility API</a> (GNU/Linux platforms only), the <a
 
href="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.html";>Java
 accessibility API</a> (GNU/Linux and Windows) and <a
-href="http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/iaccessible2";>iAccessible2</a>
+href="https://wiki.linuxfoundation.org/accessibility/iaccessible2/start";>iAccessible2</a>
 (GNU/Linux and Windows).</li>
 
 <li>Web developers should follow the <a
@@ -187,7 +187,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software 
Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -201,7 +201,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:32:08 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:23 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: accessibility/po/accessibility.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- accessibility/po/accessibility.sq.po    5 May 2019 11:02:16 -0000    
1.45
+++ accessibility/po/accessibility.sq.po    5 May 2019 11:29:23 -0000    
1.46
@@ -9,13 +9,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2019-04-13 12:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-05-05 13:46+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-04-13 12:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Accessibility Statement - GNU Project - Free Software Foundation"

Index: education/edu-contents.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/edu-contents.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/edu-contents.sq.html   1 Dec 2018 18:29:01 -0000    1.1
+++ education/edu-contents.sq.html   5 May 2019 11:29:24 -0000    1.2
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-contents.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.87 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -27,7 +27,7 @@
 dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në krejt 
institucionet
 arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj suksesi të
 sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete anembanë
-rruzullit, shembuj programesh të Lirë të përdorura në klasë për të 
mirën e
+rruzullit, shembuj programesh të lirë të përdorura në klasë për të 
mirën e
 arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software të Lirë të
 zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën.</p>
 
@@ -38,7 +38,6 @@
 <p><a href="/education/edu-cases.html">Shembuj</a></p>
 
 <ul>
-
  <li><a href="/education/edu-cases-argentina.html">Argjentinë</a>
   <ul>
    <li><a href= "/education/edu-cases-argentina-ecen.html">Escuela Cristiana
@@ -56,27 +55,33 @@
   </ul>
  <!-- end list of cases in India -->
 </li>
-
 <!-- end of India -->
 </ul>
 
 <!-- end of Case Studies -->
-<p><a href="/education/edu-resources.html">Burime të Nxëni të Lira</a></p>
-
-<p><a href="/education/edu-software.html"><em>Software</em> i Lirë 
Edukativ</a></p>
+<p><a href="/education/edu-resources.html">Burime Arsimore</a></p>
 
 <ul>
+ <li><a href="/education/edu-software.html"><em>Software</em> i Lirë 
Edukativ</a>
+  <ul>
  <li><a href="/education/edu-software-gcompris.html">GCompris</a></li>
  <li><a href="/education/edu-software-gimp.html">GIMP</a></li>
  <li><a href="/education/edu-software-tuxpaint.html">Tux Paint</a></li>
-</ul> 
+  </ul>   
+ <!-- end list of educational free software -->
+</li> 
 
-<p><a href="/education/edu-projects.html">Projekte të Tjerë Grupesh Mbi
-Arsimin</a></p>
+ <!-- end educational free software -->
+<li><a href="/education/edu-projects.html">Grupe dhe Projekte</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-free-learning-resources.html">Burime të Nxëni 
të
+Lira</a></li>
+</ul> 
 
-<p><a href="/education/edu-team.html">Ekipi i Arsimit</a> </p>
+<!-- end list of educational resources -->
+<p><a href="/education/edu-faq.html">Pyetje të Bëra Shpesh</a></p>
+<p><a href="/education/edu-team.html">Ekipi i Arsimit</a></p>
 
-<p><strong>Artikuj</strong></p>
+<p><strong>Më Thellë</strong></p>
 
 <ul>
  <li><a href="/education/edu-why.html">Pse Institucionet Arsimore Do të 
Duhej të
@@ -134,7 +139,8 @@
 përkthimet</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation,
+Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -149,7 +155,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/12/01 18:29:01 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/education-menu.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/education-menu.sq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- education/education-menu.sq.html  1 May 2019 01:01:06 -0000    1.5
+++ education/education-menu.sq.html  5 May 2019 11:29:24 -0000    1.6
@@ -47,14 +47,14 @@
 <li class="active">
   
   <!--#echo encoding="none" var="MARK_START" -->
-<a href="/education/edu-software.html">EDUCATIONAL&nbsp;SOFTWARE</a>
+<a href="/education/edu-software.html">SOFTWARE&nbsp;EDUKATIV</a>
   
   
  <!--#echo encoding="none" var="MARK_END" -->
 </li>
 
  <!--#else -->
-<li><a href="/education/edu-software.html">EDUCATIONAL&nbsp;SOFTWARE</a></li>
+<li><a href="/education/edu-software.html">SOFTWARE&nbsp;EDUKATIV</a></li>
 
 <!--#endif -->
 <!--#if expr="$REQUEST_URI = /^\/education\/edu-faq/" -->
@@ -75,14 +75,14 @@
 <li class="active">
   
   <!--#echo encoding="none" var="MARK_START" -->
-<a href="/education/edu-team.html">EKIPI&nbsp;I&nbsp;ARSIMIT</a>
+<a href="/education/edu-team.html">EKIPI&nbsp;YNË</a>
   
   
  <!--#echo encoding="none" var="MARK_END" -->
 </li>
 
  <!--#else -->
-<li><a href="/education/edu-team.html">EKIPI&nbsp;I&nbsp;ARSIMIT</a></li>
+<li><a href="/education/edu-team.html">EKIPI&nbsp;YNË</a></li>
 
 <!--#endif -->
 </ul>

Index: education/po/edu-contents.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-contents.sq-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-contents.sq-en.html    1 Dec 2018 18:29:02 -0000    
1.1
+++ education/po/edu-contents.sq-en.html    5 May 2019 11:29:24 -0000    
1.2
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+<!-- Parent-Version: 1.87 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
-
 <title>Free Software and Education - Table of Contents
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
-
 <!--#include virtual="/education/po/edu-contents.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
-
 <!--#include virtual="/education/education-menu.html" -->
+
 <p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr; 
 Education Contents</p>
 <!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
@@ -18,14 +16,15 @@
 <!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
 <!--#endif -->
 <!--#endif -->
+
 <h2>Free Software and Education - Table of Contents</h2>
 
 <p>The Education section of the GNU Project is about the importance of 
-using and teaching exclusively Free Software in all educational 
+using and teaching exclusively free software in all educational 
 institutions. It presents articles on the subject, cases of success in 
-implementing Free Software in schools and universities around the world, 
-examples of Free programs used in the classroom to the benefit of 
-teachers and students alike, and Free Software education projects 
+implementing free software in schools and universities around the world, 
+examples of free programs used in the classroom to the benefit of 
+teachers and students alike, and free software education projects 
 carried out by organizations and governments worldwide.</p>
 
 <h3>Table of Contents</h3>
@@ -35,7 +34,6 @@
 <p><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></p>
 
 <ul>
-
  <li><a href="/education/edu-cases-argentina.html">Argentina</a>
   <ul>
    <li><a href= "/education/edu-cases-argentina-ecen.html">Escuela 
@@ -51,25 +49,27 @@
      Irimpanam</a></li>
   </ul><!-- end list of cases in India -->
  </li><!-- end of India -->
-
 </ul><!-- end of Case Studies -->
 
-<p><a href="/education/edu-resources.html">Free Learning Resources</a></p>
-
-<p><a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a></p>
+<p><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></p>
 
 <ul>
+ <li><a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a>
+  <ul>
  <li><a href="/education/edu-software-gcompris.html">GCompris</a></li>
  <li><a href="/education/edu-software-gimp.html">GIMP</a></li>
  <li><a href="/education/edu-software-tuxpaint.html">Tux Paint</a></li>
-</ul> 
+  </ul><!-- end list of educational free software -->    
+ </li><!-- end educational free software --> 
 
-<p><a href="/education/edu-projects.html">Other Education Groups 
-  Projects</a></p>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Groups and Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-free-learning-resources.html">Free Learning 
Resources</a></li>
+</ul><!-- end list of educational resources -->    
 
-<p><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a> </p>
+<p><a href="/education/edu-faq.html">Frequently Asked Questions</a></p>
+<p><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></p>
 
-<p><strong>Articles</strong></p>
+<p><strong>In Depth</strong></p>
 
 <ul>
  <li><a href="/education/edu-why.html">Why Educational 
@@ -116,7 +116,7 @@
 of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -126,7 +126,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/12/01 18:29:02 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:24 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: education/po/edu-contents.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-contents.sq.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- education/po/edu-contents.sq.po   5 May 2019 11:02:15 -0000    1.8
+++ education/po/edu-contents.sq.po   5 May 2019 11:29:24 -0000    1.9
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-04-30 22:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -129,7 +128,6 @@
 "Lira</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Frequently Asked Questions</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Pyetje të Bëra Shpesh</a>"
 

Index: education/po/education-menu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education-menu.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- education/po/education-menu.sq.po  5 May 2019 11:02:15 -0000    1.3
+++ education/po/education-menu.sq.po  5 May 2019 11:29:24 -0000    1.4
@@ -6,19 +6,19 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: education-menu.html\n"
-"POT-Creation-Date: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-30 22:58+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sq\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">CONTENTS</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">LËNDË</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">LËNDË</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">CASE&nbsp;STUDIES</a>"
@@ -29,7 +29,6 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">BURIME</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">CASE&nbsp;STUDIES</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">EDUCATIONAL&nbsp;SOFTWARE</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\">SOFTWARE&nbsp;EDUKATIV</a>"
 
@@ -39,7 +38,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">OUR&nbsp;TEAM</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">EKIPI&nbsp;YNË</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">EKIPI&nbsp;YNË</a>"
 
 #~ msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">PROJECTS</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">PROJEKTE</a>"

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -b -r1.64 -r1.65
--- po/home.sq-en.html 1 Mar 2019 08:59:36 -0000    1.64
+++ po/home.sq-en.html 5 May 2019 11:29:24 -0000    1.65
@@ -281,13 +281,15 @@
 <ul>
 <li>The freedom to run the program as you wish,
   for any purpose (freedom 0).</li>
-<li>The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
-  (freedom 1).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
-<li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor
+<li>The freedom to study how the program works, and change it so it
+  does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source
+  code is a precondition for this.</li>
+<li>The freedom to redistribute copies so you can help others
   (freedom 2).</li>
-<li>The freedom to improve the program, and release your improvements
-  to the public, so that the whole community benefits
-  (freedom 3).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
+<li>The freedom to distribute copies of your modified versions
+  to others (freedom 3). By doing this you can give the whole
+  community a chance to benefit from your changes.
+  Access to the source code is a precondition for this.</li>
 </ul>
 
 <p>Developments in technology and network use have made these freedoms
@@ -493,7 +495,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/03/01 08:59:36 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:24 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.297
retrieving revision 1.298
diff -u -b -r1.297 -r1.298
--- po/home.sq.po    5 May 2019 11:02:16 -0000    1.297
+++ po/home.sq.po    5 May 2019 11:29:24 -0000    1.298
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-04-10 01:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- server/mirror.sq.html    1 Mar 2019 08:59:36 -0000    1.66
+++ server/mirror.sq.html    5 May 2019 11:29:24 -0000    1.67
@@ -129,32 +129,12 @@
 ose HTTPS-je, ndaj, ju lutemi, mbulojeni këtë, nëse mundeni. Nxisim fort
 krijimin e pasqyrave të reja që mbulojnë HTTPS-në, si mundësia më e 
sigurt.</p>
 
-<p>Rregullojeni formësimin e shërbyesit tuaj web që të shmangë dërgim 
kartelash
-<tt>.gz.sig</tt> (nënshkrime kartelash të ngjeshura, nga të cilat kemi plot
-në shërbyesit tanë) të koduara si gzip. Për Apache, kjo do të ishte:</p>
+<p>Ujdiseni formësimin e shërbyesit tuaj që të shmanget dërgimi i kryeve
+Content-Encoding, ngaqë kjo shkakton probleme me disa kanale.</p>
 
-<pre class="emph-box">
-AddType application/pgp-signature .sig
-# sigurohuni që kartelat .sig _nuk_ dërgohen me "Content-Encoding: gzip".
-&lt;Files *.gz.sig&gt;
- RemoveEncoding .gz
-&lt;/Files&gt;
-&lt;Files *.tgz.sig&gt;
- RemoveEncoding .tgz
-&lt;/Files&gt;
-</pre>
-
-<p>Variacion: nëse rreshtat tuaj AddEncoding nuk paraprihen nga një pikë 
për
-zgjerimin, për shembull si kjo:</p>
-<pre class="emph-box">
-AddEncoding x-gzip gz tgz
-</pre>
-<p>atëherë rreshtat RemoveEncoding nuk do të duhej të parapriheshin nga 
një
-pikë.</p>
-
-<p>Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e
-prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të
-cungohen:</p>
+<p>Ma Apache-in, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në
+listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend 
që
+këto të cungohen:</p>
 
 <pre class="emph-box">
 IndexOptions NameWidth=*
@@ -321,7 +301,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2019/03/01 08:59:36 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/mirror.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq-en.html,v
retrieving revision 1.48
retrieving revision 1.49
diff -u -b -r1.48 -r1.49
--- server/po/mirror.sq-en.html 1 Mar 2019 08:59:36 -0000    1.48
+++ server/po/mirror.sq-en.html 5 May 2019 11:29:24 -0000    1.49
@@ -125,29 +125,10 @@
 mirrors to support HTTPS as the most secure option.</p>
 
 <p>Set up your web server
-configuration to avoid sending <tt>.gz.sig</tt> files (signatures of
-compressed files, of which there are many on our servers) as
-gzip-encoded. For Apache, this means:</p>
+configuration to avoid sending the Content-Encoding header because it
+causes problems with some gateways.</p>
 
-<pre class="emph-box">
-AddType application/pgp-signature .sig
-# make sure .sig files are _not_ sent with "Content-Encoding: gzip".
-&lt;Files *.gz.sig&gt;
- RemoveEncoding .gz
-&lt;/Files&gt;
-&lt;Files *.tgz.sig&gt;
- RemoveEncoding .tgz
-&lt;/Files&gt;
-</pre>
-
-<p>Variation: if your AddEncoding lines do not have a leading dot for
-the extension, for instance like this:</p>
-<pre class="emph-box">
-AddEncoding x-gzip gz tgz
-</pre>
-<p>then the RemoveEncoding lines should also not have a leading dot.</p>
-
-<p>Finally, we highly recommend the following setting, so that users can
+<p>With Apache, we highly recommend the following setting, so that users can
 see full filenames in generated listings instead of having them be
 truncated:</p>
 
@@ -297,7 +278,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2019/03/01 08:59:36 $
+$Date: 2019/05/05 11:29:24 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.144
retrieving revision 1.145
diff -u -b -r1.144 -r1.145
--- server/po/mirror.sq.po   5 May 2019 11:02:16 -0000    1.144
+++ server/po/mirror.sq.po   5 May 2019 11:29:24 -0000    1.145
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-04-09 17:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 # type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]