www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-contents.sq.po education/p...


From: Besnik Bleta
Subject: www education/po/edu-contents.sq.po education/p...
Date: Sun, 5 May 2019 07:02:16 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   19/05/05 07:02:16

Modified files:
    education/po  : edu-contents.sq.po education-menu.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    server/po   : mirror.sq.po 
    accessibility/po: accessibility.sq.po 

Log message:
    Monthly update for sq translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-contents.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education-menu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.296&r2=1.297
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.143&r2=1.144
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45

Patches:
Index: education/po/edu-contents.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-contents.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- education/po/edu-contents.sq.po   1 May 2019 11:01:00 -0000    1.7
+++ education/po/edu-contents.sq.po   5 May 2019 11:02:15 -0000    1.8
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-05-01 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-01 19:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-05 13:21+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-04-30 22:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -35,15 +35,6 @@
 msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tabelë e Lëndës"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The Education section of the GNU Project is about the importance of using "
-#| "and teaching exclusively Free Software in all educational institutions. "
-#| "It presents articles on the subject, cases of success in implementing "
-#| "Free Software in schools and universities around the world, examples of "
-#| "Free programs used in the classroom to the benefit of teachers and "
-#| "students alike, and Free Software education projects carried out by "
-#| "organizations and governments worldwide."
 msgid ""
 "The Education section of the GNU Project is about the importance of using "
 "and teaching exclusively free software in all educational institutions. It "
@@ -57,7 +48,7 @@
 "dhënies mësim përjashtimisht të Software-it të Lirë në krejt 
institucionet "
 "arsimore. Në të jepen artikuj rreth subjektit, shembuj suksesi të "
 "sendërtimit të Software-it të Lirë në shkolla dhe universitete anembanë 
"
-"rruzullit, shembuj programesh të Lirë të përdorura në klasë për të 
mirën e "
+"rruzullit, shembuj programesh të lirë të përdorura në klasë për të 
mirën e "
 "arsimtarëve dhe nxënësve, dhe projekte arsimore Software të Lirë të "
 "zhvilluar nga ente dhe qeveri në mbarë botën."
 
@@ -126,39 +117,29 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-software-tuxpaint.html\">Tux Paint</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Other Education Groups Projects</"
-#| "a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Groups and Projects</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekte të Tjerë Grupesh Mbi "
-"Arsimin</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Grupe dhe Projekte</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Free Learning Resources</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Free Learning "
 "Resources</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Burime të Nxëni të 
Lira</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-free-learning-resources.html\">Burime të Nxëni të 
"
+"Lira</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Frequently Asked Questions</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Pyetje të Bëra Shpesh</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Ekipi i Arsimit</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid "<strong>Articles</strong>"
 msgid "<strong>In Depth</strong>"
-msgstr "<strong>Artikuj</strong>"
+msgstr "<strong>Më Thellë</strong>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -236,11 +217,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2019 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: education/po/education-menu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education-menu.sq.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- education/po/education-menu.sq.po  30 Apr 2019 23:02:38 -0000   1.2
+++ education/po/education-menu.sq.po  5 May 2019 11:02:15 -0000    1.3
@@ -6,19 +6,19 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: education-menu.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-30 22:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Albanian <address@hidden>\n"
-"Language: sq\n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-04-30 22:58+0000\n"
+"Language: sq\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">CONTENTS</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">LËNDË</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">LËNDË</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">CASE&nbsp;STUDIES</a>"
@@ -29,10 +29,9 @@
 msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">BURIME</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">CASE&nbsp;STUDIES</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-software.html\">EDUCATIONAL&nbsp;SOFTWARE</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">SHEMBUJ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-software.html\">SOFTWARE&nbsp;EDUKATIV</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
@@ -40,7 +39,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">OUR&nbsp;TEAM</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">EKIPI&nbsp;I&nbsp;ARSIMIT</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">EKIPI&nbsp;YNË</a>"
 
 #~ msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">PROJECTS</a>"
 #~ msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">PROJEKTE</a>"

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.296
retrieving revision 1.297
diff -u -b -r1.296 -r1.297
--- po/home.sq.po    10 Apr 2019 02:01:14 -0000   1.296
+++ po/home.sq.po    5 May 2019 11:02:16 -0000    1.297
@@ -235,43 +235,32 @@
 "Liria për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo qëllimi (liria 
0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
-#| "(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
 msgid ""
 "The freedom to study how the program works, and change it so it does your "
 "computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a "
 "precondition for this."
 msgstr ""
-"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
-"nevojat tuaja (liria 1).  Hyrja në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta ndryshuar që të 
bëjë "
+"llogaritjet tuaja ashtu si doni ju (liria 1).  Hyrja në kodin burim është 
"
+"parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom "
-#| "2)."
 msgid "The freedom to redistribute copies so you can help others (freedom 2)."
 msgstr ""
-"Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t’i vini në 
ndihmë "
-"fqinjit tuaj (liria 2)."
+"Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t’u vini në 
ndihmë të "
+"tjerëve (liria 2)."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
-#| "public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
-#| "source code is a precondition for this."
 msgid ""
 "The freedom to distribute copies of your modified versions to others "
 "(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to "
 "benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for "
 "this."
 msgstr ""
-"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t’ia dhënë 
përmirësimet tuaja "
-"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3). Parakusht 
për "
-"këtë është hyrja në kodin burim."
+"Liria për t’u shpërndarë të tjerëve kopje të versioneve tuaj të 
modifikuar "
+"(liria 3). Duke bërë kështu mund t’i jepni krejt bashkësisë një 
shans për "
+"të përfituar nga ndryshimet tuaja. Parakusht për këtë është hyrja në 
kodin "
+"burim."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.143
retrieving revision 1.144
diff -u -b -r1.143 -r1.144
--- server/po/mirror.sq.po   9 Apr 2019 18:00:21 -0000    1.143
+++ server/po/mirror.sq.po   5 May 2019 11:02:16 -0000    1.144
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-09 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-01 10:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-05 13:40+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -400,19 +400,17 @@
 "Set up your web server configuration to avoid sending the Content-Encoding "
 "header because it causes problems with some gateways."
 msgstr ""
+"Ujdiseni formësimin e shërbyesit tuaj që të shmanget dërgimi i kryeve "
+"Content-Encoding, ngaqë kjo shkakton probleme me disa kanale."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Finally, we highly recommend the following setting, so that users can see "
-#| "full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
 msgid ""
 "With Apache, we highly recommend the following setting, so that users can "
 "see full filenames in generated listings instead of having them be truncated:"
 msgstr ""
-"Së fundi, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në 
listat e "
-"prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në vend që 
këto të "
-"cungohen:"
+"Ma Apache-in, këshillojmë fort rregullimet vijuese, që përdoruesit, në "
+"listat e prodhuara, të mund të shohin emrat e plotë të kartelave, në 
vend që "
+"këto të cungohen:"
 
 #. type: Content of: <pre>
 #, no-wrap

Index: accessibility/po/accessibility.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- accessibility/po/accessibility.sq.po    13 Apr 2019 13:01:42 -0000   
1.44
+++ accessibility/po/accessibility.sq.po    5 May 2019 11:02:16 -0000    
1.45
@@ -7,15 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-04-13 12:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-01 13:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-05-05 13:46+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2019-04-13 12:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Accessibility Statement - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -221,19 +221,6 @@
 "me të cilin punojnë për të krijuar ndërfaqen e tyre të përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Programmers who need to implement access technology, or work on a desktop "
-#| "or OS-level accessibility problem, will need to understand the "
-#| "appropriate accessibility <acronym title=\"Application Programming "
-#| "Interface\">API</acronym>, and should choose the one that is compatible "
-#| "with free OS/desktops. These include the <a href=\"http://library.gnome.";
-#| "org/devel/accessibility-devel-guide/stable/index.html.en\">GNOME "
-#| "accessibility API</a> (GNU/Linux platforms only), the <a href=\"http://";
-#| "docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.html\">Java "
-#| "accessibility API</a> (GNU/Linux and Windows) and <a href=\"http://www.";
-#| "linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/"
-#| "iaccessible2\">iAccessible2</a> (GNU/Linux and Windows)."
 msgid ""
 "Programmers who need to implement access technology, or work on a desktop or "
 "OS-level accessibility problem, will need to understand the appropriate "
@@ -246,19 +233,18 @@
 "Linux and Windows) and <a href=\"https://wiki.linuxfoundation.org/";
 "accessibility/iaccessible2/start\">iAccessible2</a> (GNU/Linux and Windows)."
 msgstr ""
-"Është e nevojshme që programuesit që kanë nevojë të sendërtojnë 
teknologji "
-"përdorimi nën aftësi të kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj 
natyre "
-"në shkallë OS-i ose dekstopi, të kuptojnë a<acronym title=\"Application "
-"Programming Interface\">API</acronym>-n e përshtatshëm për përdorim nën "
-"aftësi të kufizuara, dhe të zgjedhin atë që është i përputhshëm me 
desktopë "
-"ose OS-e të lirë. Këtu përfshihen <a 
href=\"http://library.gnome.org/devel/";
+"Programuesve që u duhet të sendërtojnë teknologji përdorimi nën aftësi 
të "
+"kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj natyre në shkallë OS-i ose 
"
+"dekstopi, do t’u duhet të kuptojnë <acronym title=\"Application 
Programming "
+"Interface\">API</acronym>-n e duhur për përdorim nën aftësi të 
kufizuara, "
+"dhe do të duhej të zgjidhin atë që është i përputhshëm me desktopë 
ose OS-e "
+"të lirë. Në këta përfshihet <a href=\"http://library.gnome.org/devel/";
 "accessibility-devel-guide/stable/index.html.en\">API i GNOME-s mbi "
-"përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (vetëm për platforma GNU/Linux), 
the "
-"<a href=\"http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.";
+"përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (vetëm për platforma GNU/Linux), 
<a "
+"href=\"http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/access/jaapi.";
 "html\">API-n Java mbi përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (GNU/Linux 
dhe "
-"Windows), si dhe <a href=\"http://www.linuxfoundation.org/collaborate/";
-"workgroups/accessibility/iaccessible2\">iAccessible2</a> (GNU/Linux dhe "
-"Windows)."
+"Windows), si dhe <a href=\"https://wiki.linuxfoundation.org/accessibility/";
+"iaccessible2/start\">iAccessible2</a> (GNU/Linux dhe Windows)."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -363,15 +349,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]