www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/free-sw.sq.po philosophy/po/s...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/free-sw.sq.po philosophy/po/s...
Date: Wed, 2 May 2018 07:33:43 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   18/05/02 07:33:43

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.sq.po surveillance-vs-democracy.sq.po 
             philosophy.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    education/misc/po: edu-misc.sq.po 
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    software/po  : software.sq.po 
    server/po   : mirror.sq.po 
    po       : home.sq.po 

Log message:
    Monthly sq translation update, May 2018

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.70&r2=1.71
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.114&r2=1.115
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.271&r2=1.272

Patches:
Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/free-sw.sq.po 23 Apr 2018 18:29:49 -0000   1.9
+++ philosophy/po/free-sw.sq.po 2 May 2018 11:33:41 -0000    1.10
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-23 18:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-01 12:04+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:32+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -133,16 +133,12 @@
 msgstr "Katër liritë thelbësore"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A program is free software if the program's users have the four essential "
-#| "freedoms:"
 msgid ""
 "A program is free software if the program's users have the four essential "
 "freedoms: <a href=\"#f1\">[1]</a>"
 msgstr ""
-"Një program është software i lirë nëse përdoruesit e programit 
gëzojnë për "
-"të katër liritë thelbësore:"
+"Një program është software i lirë nëse përdoruesit e programit 
gëzojnë mbi "
+"të katër liritë thelbësore: <a href=\"#f1\">[1]</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1124,10 +1120,8 @@
 "root=www&amp;view=log\">ndërfaqes cvsweb</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "Footnotes"
 msgid "Footnote"
-msgstr "Poshtëshënime"
+msgstr "Poshtëshënim"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -1137,6 +1131,11 @@
 "basic than the other three, so it properly should precede them. Rather than "
 "renumber the others, we made it freedom&nbsp;0."
 msgstr ""
+"Arsyeja pse numërohen si 0, 1, 2 dhe 3 ka të bëjë me historinë. Aty 
rreth "
+"1990-s kish tre liri, të numërtuara 1, 2 dhe 3. Mandej kuptuam se liria 
për "
+"ta xhiruar programin lypsej të përmendej shprehimisht. Ishte e qartë se 
qe "
+"më elementare se tre të tjerat, ndaj duhet t’u paraprinte atyre. Në vend 
që "
+"të rinumërtonim të tjerat, e bëmë liria&nbsp;0."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    5 Apr 2018 10:00:15 
-0000    1.80
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    2 May 2018 11:33:41 
-0000    1.81
@@ -34,13 +34,12 @@
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "A version of this article was first published in Wired in October 2013."
 msgid ""
 "A version of this article was first published in <cite>Wired</cite> in "
 "October&nbsp;2013."
-msgstr "Një version i këtij artikulli u botua së pari në Wired, në Tetor 
2013."
+msgstr ""
+"Një version i këtij artikulli u botua së pari në <cite>Wired</cite> në "
+"Tetor&nbsp;2013."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
@@ -49,6 +48,11 @@
 "surveillance\">A radical proposal to keep your personal data safe</a>,"
 "&rdquo; published in <cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018."
 msgstr ""
+"Shihni edhe mundësinë e leximit të &ldquo;<a 
href=\"https://www.theguardian.";
+"com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-"
+"surveillance\">Një propozim radikal për t’i mbajtur të parrezikuara të "
+"dhënat tuaja personale</a>,&rdquo; botuar në <cite>The Guardian</cite> në "
+"Prill&nbsp;2018."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
 msgid "<a href=\"/graphics/dog.html\">"

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- philosophy/po/philosophy.sq.po   1 Apr 2018 09:00:50 -0000    1.43
+++ philosophy/po/philosophy.sq.po   2 May 2018 11:33:41 -0000    1.44
@@ -7,15 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-01 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-25 12:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:55+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-04-01 08:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -147,16 +147,12 @@
 "Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"Open "
-#| "Source\" misses the point of Free Software</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why &ldquo;Open "
 "Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse \"Burimi i "
-"Hapur\" Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse “Burimi i "
+"Hapur” Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -179,19 +175,12 @@
 msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Software-i i Lirë në arsim</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-#| "\">also</a> keep a list of <a href=\"/links/links."
-#| "html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work for Freedom in "
-#| "Computer Development and Electronic Communications</a>."
 msgid ""
 "We also keep a list of <a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations"
 "\">Organizations that Work for Freedom in Computer Development and "
 "Electronic Communications</a>."
 msgstr ""
-"<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">Ne</a> <a id=\"FreedomOrganizations"
-"\">gjithashtu</a> kujdesemi për një listë të <a href=\"/links/links."
+"Kujdesemi edhe për një listë të <a href=\"/links/links."
 "html#FreedomOrganizations\">Organizmave që Punojnë për Lirinë në Fushën 
e "
 "Kompjuterave dhe Komunikacioneve Elektronike</a>."
 
@@ -241,14 +230,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 21 Apr 2018 20:00:52 -0000   1.94
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 2 May 2018 11:33:41 -0000    1.95
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: words-to-avoid.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-21 19:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 14:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 14:26+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
@@ -275,11 +275,12 @@
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "&ldquo;<a href=\"#SharingEconomy\">Sharing economy</a>&rdquo; |"
 msgid ""
 "&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">Sharing (personal data)</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#SharingEconomy\">sharing economy</a>&rdquo; |"
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">Ndarje me të tjerët (të dhëna "
+"personale)</a>&rdquo; |"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -800,18 +801,6 @@
 "kaluar."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Do we want people to think of writings (software, news, any other kind) "
-#| "as a commodity, with the assumption that there is nothing special about "
-#| "any one story, article, program, or song? Should we treat them as "
-#| "fungible? That is the twisted viewpoint of an economist, or the "
-#| "accountant of a publishing company. It is no surprise that proprietary "
-#| "software would like you to think of the use of software as a commodity. "
-#| "Their twisted viewpoint comes through clearly in <a href=\"http://www.";
-#| "businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-"
-#| "million-series-a-funding-2015-6\">this article</a>, which also refers to "
-#| "publications as &ldquo;<a href=\"#Content\">content</a>.&rdquo;"
 msgid ""
 "What does it mean to think of works of authorship as a commodity, with the "
 "assumption that there is nothing special about any one story, article, "
@@ -823,16 +812,16 @@
 "series-a-funding-2015-6\">this article</a>, which also refers to "
 "publications as &ldquo;<a href=\"#Content\">content</a>.&rdquo;"
 msgstr ""
-"A duam që njerëzit t’i perceptojnë shkrimet (software, lajme, çfarëdo 
lloj "
-"tjetër) si një mall tregu, duke marrë të mirëqenë se s’ka asgjë të 
veçantë "
-"në cilëndo histori, artikull, program, apo këngë? Duhet t’i trajtojmë 
si të "
-"zëvendësueshme? Kjo është pikëpamja e shtrembëruar e një ekonomisti, 
ose "
-"llogaritari të një shoqërie botimesh. S’duhet të çuditemi pse 
software-i "
-"pronësor do të donte ta shihnit përdorimin e software-it si një mall 
tregu. "
-"Pikëpamja e tyre e shtrembëruar duket qartë në <a href=\"http://www.";
-"businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-"
-"series-a-funding-2015-6\">këtë artikull</a>, i cili u referohet gjithashtu "
-"botimeve si &ldquo;<a href=\"#Content\">lëndë</a>&rdquo;."
+"Ç’do të thotë të perceptohen vepra autorësie si mall tregu, duke 
marrë të "
+"mirëqenë se s’ka asgjë të veçantë në cilëndo histori, artikull, 
program, apo "
+"këngë? Duhet t’i trajtojmë si të zëvendësueshme? Kjo është 
pikëpamja e "
+"shtrembëruar e pronarit apo llogaritarit të një shoqërie botimesh. 
S’duhet "
+"të çuditemi pse kampi i software-it pronësor do të donte ta shihnit "
+"përdorimin e software-it si një mall tregu. Pikëpamja e tyre e 
shtrembëruar "
+"duket qartë në <a href=\"http://www.businessinsider.com/former-google-exec-";
+"launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6\">këtë "
+"artikull</a>, i cili u referohet gjithashtu botimeve si &ldquo;<a href="
+"\"#Content\">lëndë</a>.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -843,7 +832,7 @@
 "they do with these devices is &ldquo;consume,&rdquo; they may see such "
 "restrictions as natural."
 msgstr ""
-"Të menduarit e kufizuar përshoqëruar me idenë se ne &ldquo;konsumojmë "
+"Të menduarit ngushtë, përshoqëruar me idenë se ne &ldquo;konsumojmë "
 "lëndë&rdquo; shtron rrugën për ligje të tillë si DMCA-ja, që u ndalon "
 "përdoruesve të zhbllokojnë mekanizma <a 
href=\"http://DefectiveByDesign.org/";
 "\">Digital Restrictions Management</a> (DRM) në pajisje dixhitale. Nëse "
@@ -851,11 +840,6 @@
 "konsum&rdquo;, këto kufizime mund t’u duken të natyrshme."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It also encourages the acceptation of &ldquo;streaming&rdquo; services, "
-#| "which use DRM to perversely limit listening to music so that it fits the "
-#| "assumptions of the word &ldquo;consume.&rdquo;"
 msgid ""
 "It also encourages the acceptance of &ldquo;streaming&rdquo; services, which "
 "use DRM to perversely limit listening to music, or watching video, to "
@@ -864,17 +848,11 @@
 msgstr ""
 "Kjo nxit gjithashtu pranimin e shërbimeve &ldquo;streaming&rdquo;<sup><a "
 "href=\"#TransNote7\">7</a></sup>, të cilat përdorin DRM-në për të 
kufizuar "
-"në mënyrë të mbrapshtë dëgjimin e muzikës, që ky të plotësojë 
parakushtet e "
-"fjalës &ldquo;konsumo&rdquo;."
+"në mënyrë të mbrapshtë dëgjimin e muzikës, ose parjen e videove, për 
t’i "
+"rrudhur këto veprimtari që të plotësojnë parakushtet e fjalës &ldquo;"
+"konsumo&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Why is this perverse usage spreading? Some may feel that the term sounds "
-#| "sophisticated, but rejecting it with cogent reasons can appear even more "
-#| "sophisticated. Others may be acting from business interests (their own, "
-#| "or their employers'). Their use of the term in prestigious forums gives "
-#| "the impression that it's the &ldquo;correct&rdquo; term."
 msgid ""
 "Why is this perverse usage spreading? Some may feel that the term sounds "
 "sophisticated, but rejecting it with cogent reasons can appear even more "
@@ -886,10 +864,12 @@
 msgstr ""
 "Pse po përhapet ky përdorim i mbrapshtë? Disave mund t’u duket se termi "
 "tingëllon i sofistikuar, por hedhja e tij poshtë me arsyetim të qëruar 
mund "
-"të duket edhe më e sofistikuar. Të tjerë mund të jenë duke vepruar nga 
"
-"interesa biznesi (të tyret, ose të punëdhënësit të tyre). Përdorimi 
prej "
-"tyre i termit në forume prestigjioze jep përshtypjen se është termi i 
&ldquo;"
-"saktë&rdquo;."
+"të duket edhe më e sofistikuar. Disa duan të bëjnë përgjithësime mbi 
të "
+"gjitha llojet e mediave, por foljet e rëndomta të anglishtes (&ldquo;lexo,"
+"&rdquo; &ldquo;dëgjo,&rdquo; &ldquo;shih&rdquo;) nuk e kryejnë këtë. Të 
"
+"tjerë mund të jenë duke vepruar nga interesa biznesi (të tyret, ose të "
+"punëdhënësit të tyre). Përdorimi prej tyre i termit në forume 
prestigjioze "
+"jep përshtypjen se është termi i &ldquo;saktë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -898,12 +878,18 @@
 "think of published works that way? Do we want to encourage the public to do "
 "so?"
 msgstr ""
+"Të flasësh për &ldquo;konsum&rdquo; të muzikës, filmave, apo çfarëdo 
vepre "
+"tjetër artistike, do të thotë t’i trajtosh si mall tregu, në vend se si 
"
+"art. Duam t’i konsiderojmë sipas kësaj mënyre veprat e botuara? Duam ta 
"
+"nxisim publikun të bëjë po kështu?"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those who answer no, please join me in shunning the term &ldquo;"
 "consume&rdquo; for this."
 msgstr ""
+"Ata që përgjigje me “jo”, ju lutem, bëhuni tok me mua në shmangien e 
termit "
+"&ldquo;konsumo&rdquo; për këtë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -911,6 +897,9 @@
 "&ldquo;listen to,&rdquo; &ldquo;watch&rdquo; or &ldquo;look at,&rdquo; since "
 "they help to restrain the tendency to overgeneralize."
 msgstr ""
+"Çfarë të përdoret? Mund të përdorni folje specifike, të tilla si 
&ldquo;lexo,"
+"&rdquo; &ldquo;dëgjo,&rdquo; &ldquo;shih&rdquo; ose &ldquo;shiko,&rdquo;, "
+"ngaqë ato ndihmojnë të frenohet prirja për përgjithësime të tepruara."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -918,6 +907,9 @@
 "&rdquo; which requires less of a stretch than &ldquo;consume.&rdquo; For a "
 "work meant for practical use, &ldquo;use&rdquo; is best."
 msgstr ""
+"Nëse ngulni këmbë në përgjithësim, mund të përdorni shprehjen 
&ldquo;ndjek,"
+"&rdquo; që lyp më pak sforcim se sa &ldquo;konsumo.&rdquo; Për një vepër 
të "
+"menduar për përdorim praktik, &ldquo;përdor&rdquo; është më e mira."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "See also the following entry."
@@ -2152,10 +2144,8 @@
 "selling.html\">Shitje Software të Lirë</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "&ldquo;Sharing economy&rdquo;"
 msgid "&ldquo;Sharing (personal data)&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Sharing economy&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Ndarje me të tjerët (të dhëna personale)&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -2166,6 +2156,13 @@
 "published works, and we say this is <em>good</em>. Please don't apply that "
 "word to a practice which is harmful and dangerous."
 msgstr ""
+"Kur kompanitë manipulojnë ose joshin njerëzit për të zbuluar të dhëna "
+"personale, duke hequr kështu dorë nga privatësia e tyre, ju lutemi, mos iu 
"
+"referoni kësaj si &ldquo;ndarje me të tjerët&rdquo;. Termin &ldquo;ndarje 
me "
+"të tjerë&rdquo; e përdorim për t’iu referuar bashkëpunimit 
jokomercial, "
+"përfshi rishpërndarje jokomerciale kopjesh të përpikta veprash të 
botuara, "
+"dhe themi kjo është <em>mirë</em>. Ju lutemi, mos e aplikoni këtë 
fjalë për "
+"një praktikë që është e dëmshme dhe e rrezikshme."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Sharing economy&rdquo;"

Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  10 Apr 2018 06:59:14 -0000   1.30
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  2 May 2018 11:33:42 -0000    1.31
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-misc.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-10 06:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 13:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:49+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
@@ -383,11 +383,6 @@
 "GNU/Linux&rdquo;:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt\">English</"
-#| "a> | <a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.fr.txt"
-#| "\">French</a> |"
 msgid ""
 "<a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt\">Croatian</a> "
 "| <a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt\">English</"
@@ -396,7 +391,8 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt\">Anglisht</a> "
 "| <a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description.fr.txt"
-"\">Frëngjisht</a> |"
+"\">Frëngjisht</a> | <a href=\"/education/misc/we_use_gnu-linux_description."
+"hr.txt\">Kroatisht</a> |"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Video Subtitles in SubRip Format"
@@ -422,9 +418,10 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht 
(Braziliançe)"
-"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
-"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
+"(Braziliançe)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt"
+"\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt"
+"\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- licenses/po/licenses.sq.po 19 Apr 2018 02:58:49 -0000   1.70
+++ licenses/po/licenses.sq.po 2 May 2018 11:33:42 -0000    1.71
@@ -7,15 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-19 02:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-25 00:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:53+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-04-19 02:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -86,15 +86,6 @@
 msgstr "<a href=\"#OtherWorks\">Licenca për Lloje të Tjera Punësh</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-#| "software</a>. To make it free software, you need to release it under a "
-#| "free software license. We normally use the <a href=\"#GPL\">GNU General "
-#| "Public License</a> (GNU GPL), but occasionally we use <a href=\"/licenses/"
-#| "license-list.html#SoftwareLicenses\">other free software licenses</a>. "
-#| "We use only licenses that are compatible with the GNU GPL for GNU "
-#| "software."
 msgid ""
 "Published software should be <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
 "software</a>. To make it free software, you need to release it under a free "
@@ -106,11 +97,12 @@
 msgstr ""
 "Software-i i botuar do të duhej të ishte <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">software i lirë</a>. Për ta bërë software të lirë, është e 
nevojshme që "
-"ta hidhni në qarkullim sipas një licence software-i të lirë. Ne 
zakonisht "
+"ta hidhni në qarkullim sipas një licence software-i të lirë. Zakonisht "
 "përdorim licencën <a href=\"#GPL\">GNU General Public License</a> (GNU 
GPL), "
-"por ka raste kur përdorim <a href=\"/licenses/license-list."
-"html#SoftwareLicenses\">licenca të tjera software-i të lirë</a>. Për "
-"software GNU përdorim vetëm licenca që janë në pajtim GNU GPL-në."
+"duke specifikuar versionin 3 ose çfarëdo të mëvonshëm, por ka raste kur "
+"përdorim <a href=\"/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses\">licenca 
të "
+"tjera software-i të lirë</a>. Për software GNU përdorim vetëm licenca 
që "
+"janë në pajtim GNU GPL-në."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -963,11 +955,10 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- software/po/software.sq.po 22 Apr 2018 09:00:07 -0000   1.80
+++ software/po/software.sq.po 2 May 2018 11:33:42 -0000    1.81
@@ -7,15 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-22 08:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-09 14:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 14:28+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2018-04-22 08:56+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -126,6 +126,10 @@
 "software replacements</a> for proprietary software running on various "
 "proprietary systems."
 msgstr ""
+"Së fundi, kemi <a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/";
+"Free_Software_Directory:Free_software_replacements\"> një listë të 
shkurtër "
+"zëvendësimesh software i lirë</a> për software pronësor që xhirojnë 
në "
+"sisteme të ndryshme pronësorë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -486,11 +490,9 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.114
retrieving revision 1.115
diff -u -b -r1.114 -r1.115
--- server/po/mirror.sq.po   27 Apr 2018 16:29:42 -0000   1.114
+++ server/po/mirror.sq.po   2 May 2018 11:33:42 -0000    1.115
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-27 16:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-01 14:43+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-02 14:30+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -91,10 +91,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Netherlands)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Seychelles)"
-msgstr "<tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Holandë)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Sejshelle)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -142,10 +141,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
-msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
+msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
@@ -231,10 +229,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid "<tt>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</tt> (Romania)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldova)"
-msgstr "<tt>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</tt> (Rumani)"
+msgstr "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldavi)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.271
retrieving revision 1.272
diff -u -b -r1.271 -r1.272
--- po/home.sq.po    29 Apr 2018 12:03:45 -0000   1.271
+++ po/home.sq.po    2 May 2018 11:33:43 -0000    1.272
@@ -87,12 +87,13 @@
 "<a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:";
 "Free_software_replacements\"> Try parts of GNU</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:";
+"Free_software_replacements\"> Provoni pjesë të GNU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/distros/screenshot-gnewsense.html\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
-msgstr "<a href=\"/distros/screenshot-gnewsense.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><a><img>
 msgid "Screenshot of GNU"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]