www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.sq.html education/misc/edu-misc.sq.htm...


From: GNUN
Subject: www home.sq.html education/misc/edu-misc.sq.htm...
Date: Wed, 2 May 2018 08:01:21 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   18/05/02 08:01:21

Modified files:
    .       : home.sq.html 
    education/misc : edu-misc.sq.html 
    education/misc/po: edu-misc.sq-en.html edu-misc.sq.po 
    licenses    : licenses.sq.html 
    licenses/po  : licenses.sq-en.html licenses.sq.po 
    philosophy   : free-sw.sq.html philosophy.sq.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.html 
             words-to-avoid.sq.html 
    philosophy/po : free-sw.sq-en.html free-sw.sq.po 
             philosophy.sq-en.html philosophy.sq.po 
             surveillance-vs-democracy.sq-en.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
             words-to-avoid.sq-en.html words-to-avoid.sq.po 
    po       : home.sq-en.html home.sq.po 
    server     : mirror.sq.html 
    server/po   : mirror.sq-en.html mirror.sq.po 
    software    : software.sq.html 
    software/po  : software.sq-en.html software.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.261&r2=1.262
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/edu-misc.sq.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.sq.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.71&r2=1.72
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sq.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sq.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.81&r2=1.82
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.57&r2=1.58
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.272&r2=1.273
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/mirror.sq.html?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/mirror.sq.po?cvsroot=www&r1=1.115&r2=1.116
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.81&r2=1.82

Patches:
Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.261
retrieving revision 1.262
diff -u -b -r1.261 -r1.262
--- home.sq.html    29 Apr 2018 12:03:42 -0000   1.261
+++ home.sq.html    2 May 2018 12:01:17 -0000    1.262
@@ -156,7 +156,7 @@
 <p class="button"><a href="/distros/free-distros.html">Provojeni 
GNU/Linux-in!</a></p>
 <p class="button"><a
 
href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
-Try parts of GNU</a></p>
+Provoni pjesë të GNU-së</a></p>
 <a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/distros/screenshots/trisquel-medium.jpg"
  alt="Foto ekrani nga GNU-ja"/></a>
@@ -403,7 +403,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/04/29 12:03:42 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/misc/edu-misc.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/edu-misc.sq.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- education/misc/edu-misc.sq.html   1 Mar 2018 13:01:59 -0000    1.27
+++ education/misc/edu-misc.sq.html   2 May 2018 12:01:17 -0000    1.28
@@ -222,7 +222,8 @@
 <p>
 <a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt">Anglisht</a> |
 <a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.fr.txt">Frëngjisht</a>
-| 
+| <a
+href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt">Kroatisht</a> |
 </p>
 
 <h3 id="subtitles">Titra të videos në Formatin SubRip</h3>
@@ -344,7 +345,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/03/01 13:01:59 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/misc/po/edu-misc.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq-en.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- education/misc/po/edu-misc.sq-en.html    1 Mar 2018 13:01:59 -0000    
1.18
+++ education/misc/po/edu-misc.sq-en.html    2 May 2018 12:01:18 -0000    
1.19
@@ -200,6 +200,7 @@
 
 <!-- Add languages in alphabetical order --> 
 <p>
+<a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.hr.txt">Croatian</a> |
 <a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.en.txt">English</a> |
 <a href="/education/misc/we_use_gnu-linux_description.fr.txt">French</a> | 
 </p>
@@ -307,7 +308,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/03/01 13:01:59 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  2 May 2018 11:33:42 -0000    1.31
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  2 May 2018 12:01:18 -0000    1.32
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-10 06:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
@@ -418,10 +417,9 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
-"(Braziliançe)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt"
-"\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt"
-"\">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht 
(Braziliançe)"
+"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
+"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: licenses/licenses.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.sq.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- licenses/licenses.sq.html  24 Dec 2017 22:29:48 -0000   1.37
+++ licenses/licenses.sq.html  2 May 2018 12:01:18 -0000    1.38
@@ -35,8 +35,9 @@
 Software-i i botuar do të duhej të ishte <a
 href="/philosophy/free-sw.html">software i lirë</a>. Për ta bërë software
 të lirë, është e nevojshme që ta hidhni në qarkullim sipas një licence
-software-i të lirë. Ne zakonisht përdorim licencën <a href="#GPL">GNU
-General Public License</a> (GNU GPL), por ka raste kur përdorim <a
+software-i të lirë. Zakonisht përdorim licencën <a href="#GPL">GNU General
+Public License</a> (GNU GPL), duke specifikuar versionin 3 ose çfarëdo të
+mëvonshëm, por ka raste kur përdorim <a
 href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">licenca të tjera
 software-i të lirë</a>. Për software GNU përdorim vetëm licenca që 
janë në
 pajtim GNU GPL-në.
@@ -508,7 +509,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation,
+Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -523,7 +525,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/24 22:29:48 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- licenses/po/licenses.sq-en.html   18 Nov 2016 07:32:41 -0000   1.29
+++ licenses/po/licenses.sq-en.html   2 May 2018 12:01:18 -0000    1.30
@@ -28,12 +28,13 @@
 
 <p>
 Published software should be <a href="/philosophy/free-sw.html">free
-software</a>. To make it free software, you need to release it
-under a free software license. We normally use the <a
-href="#GPL">GNU General Public License</a> (GNU GPL),
-but occasionally we use <a 
href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">other
-free software licenses</a>. We use only licenses that are compatible
-with the GNU GPL for GNU software.
+software</a>. To make it free software, you need to release it under
+a free software license. We normally use the <a href="#GPL">GNU
+General Public License</a> (GNU GPL), specifying version 3 or any
+later version, but occasionally we
+use <a href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">other free
+software licenses</a>. We use only licenses that are compatible with
+the GNU GPL for GNU software.
 </p>
 
 <p>
@@ -498,7 +499,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -508,7 +509,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:32:41 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.71
retrieving revision 1.72
diff -u -b -r1.71 -r1.72
--- licenses/po/licenses.sq.po 2 May 2018 11:33:42 -0000    1.71
+++ licenses/po/licenses.sq.po 2 May 2018 12:01:18 -0000    1.72
@@ -9,13 +9,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2018-04-19 02:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:53+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-19 02:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"

Index: philosophy/free-sw.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sq.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/free-sw.sq.html 1 Apr 2018 13:30:08 -0000    1.1
+++ philosophy/free-sw.sq.html 2 May 2018 12:01:18 -0000    1.2
@@ -69,8 +69,8 @@
 <h4> Katër liritë thelbësore</h4>
 
 <p>
-Një program është software i lirë nëse përdoruesit e programit gëzojnë 
për
-të katër liritë thelbësore:
+Një program është software i lirë nëse përdoruesit e programit gëzojnë 
mbi
+të katër liritë thelbësore: <a href="#f1">[1]</a>
 </p>
 
 <ul>
@@ -585,6 +585,14 @@
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>ndërfaqes
 cvsweb</a>.</p>
 
+<h3 style="font-size:1em">Poshtëshënim</h3>
+<ol>
+<li id="f1">Arsyeja pse numërohen si 0, 1, 2 dhe 3 ka të bëjë me 
historinë. Aty rreth
+1990-s kish tre liri, të numërtuara 1, 2 dhe 3. Mandej kuptuam se liria për
+ta xhiruar programin lypsej të përmendej shprehimisht. Ishte e qartë se qe
+më elementare se tre të tjerat, ndaj duhet t’u paraprinte atyre. Në vend 
që
+të rinumërtonim të tjerat, e bëmë liria&nbsp;0.</li>
+</ol>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -661,7 +669,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/04/01 13:30:08 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.sq.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- philosophy/philosophy.sq.html    25 Dec 2017 10:59:44 -0000   1.36
+++ philosophy/philosophy.sq.html    2 May 2018 12:01:18 -0000    1.37
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/philosophy.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.85 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -70,7 +70,7 @@
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">E drejta Për të Lexuar: Një 
Tregim
 i Shkurtër Distopik</a> nga <a href="http://www.stallman.org/";> Richard
 Stallman</a></li>
- <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Pse "Burimi i 
Hapur"
+ <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Pse “Burimi i 
Hapur”
 Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë</a></li>
 <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">Kur
 Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a></li>
@@ -79,16 +79,15 @@
  <li><a href="/education/education.html">Software-i i Lirë në arsim</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
 <!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
 <!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
 <!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-<a id="TOCFreedomOrganizations">Ne</a> <a
-id="FreedomOrganizations">gjithashtu</a> kujdesemi për një listë të <a
+<div id="TOCFreedomOrganizations">
+<p id="FreedomOrganizations">Kujdesemi edhe për një listë të <a
 href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organizmave që Punojnë për
 Lirinë në Fushën e Kompjuterave dhe Komunikacioneve Elektronike</a>.</p>
+</div>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -149,8 +148,8 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2013, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation,
-Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -165,7 +164,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2017/12/25 10:59:44 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    1 Apr 2018 13:30:08 
-0000    1.29
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    2 May 2018 12:01:18 
-0000    1.30
@@ -7,7 +7,7 @@
 <title>Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia? - Projekti GNU - Free 
Software
 Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-#intro { margin: 1.5em auto; }
+#intro { margin: 2em auto 1.5em; }
 .pict.wide { width: 23em; }
 .pict p { margin-top: .2em; }
 @media (min-width: 55em) {
@@ -26,7 +26,13 @@
 
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
-<blockquote class="center"><p>Një version i këtij artikulli u botua së pari 
në Wired, në Tetor 2013.</p></blockquote>
+<blockquote class="center"><p>Një version i këtij artikulli u botua së pari 
në <cite>Wired</cite> në
+Tetor&nbsp;2013.<br />
+Shihni edhe mundësinë e leximit të &ldquo;<a
+href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>Një
+propozim radikal për t’i mbajtur të parrezikuara të dhënat tuaja
+personale</a>,&rdquo; botuar në <cite>The Guardian</cite> në
+Prill&nbsp;2018.</p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -644,7 +650,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/04/01 13:30:08 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/words-to-avoid.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sq.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/words-to-avoid.sq.html  1 Mar 2018 13:02:01 -0000    1.9
+++ philosophy/words-to-avoid.sq.html  2 May 2018 12:01:18 -0000    1.10
@@ -60,6 +60,8 @@
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#Monetize">monetizoni</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#MP3Player">MP3 player</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
-->
+&ldquo;<a href="#SharingPersonalData">Ndarje me të tjerët (të dhëna
+personale)</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#BSD-style">në stil BSD-je</a>&rdquo; | <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#PC">PC</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 &ldquo;<a href="#Photoshop">Photoshop</a>&rdquo; | <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
@@ -655,19 +657,19 @@
 që digjni sot, s’ka asgjë të veçantë nga një pikë tjetër që dogjët 
javën e
 kaluar.</p>
 
-<p>A duam që njerëzit t’i perceptojnë shkrimet (software, lajme, 
çfarëdo lloj
-tjetër) si një mall tregu, duke marrë të mirëqenë se s’ka asgjë të 
veçantë
-në cilëndo histori, artikull, program, apo këngë? Duhet t’i trajtojmë 
si të
-zëvendësueshme? Kjo është pikëpamja e shtrembëruar e një ekonomisti, ose
-llogaritari të një shoqërie botimesh. S’duhet të çuditemi pse 
software-i
-pronësor do të donte ta shihnit përdorimin e software-it si një mall tregu.
-Pikëpamja e tyre e shtrembëruar duket qartë në <a
+<p>Ç’do të thotë të perceptohen vepra autorësie si mall tregu, duke 
marrë të
+mirëqenë se s’ka asgjë të veçantë në cilëndo histori, artikull, 
program, apo
+këngë? Duhet t’i trajtojmë si të zëvendësueshme? Kjo është 
pikëpamja e
+shtrembëruar e pronarit apo llogaritarit të një shoqërie botimesh. 
S’duhet
+të çuditemi pse kampi i software-it pronësor do të donte ta shihnit
+përdorimin e software-it si një mall tregu. Pikëpamja e tyre e 
shtrembëruar
+duket qartë në <a
 
href="http://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>këtë
 artikull</a>, i cili u referohet gjithashtu botimeve si &ldquo;<a
-href="#Content">lëndë</a>&rdquo;.</p>
+href="#Content">lëndë</a>.&rdquo;</p>
 
 <p>
-Të menduarit e kufizuar përshoqëruar me idenë se ne &ldquo;konsumojmë
+Të menduarit ngushtë, përshoqëruar me idenë se ne &ldquo;konsumojmë
 lëndë&rdquo; shtron rrugën për ligje të tillë si DMCA-ja, që u ndalon
 përdoruesve të zhbllokojnë mekanizma <a
 href="http://DefectiveByDesign.org/";>Digital Restrictions Management</a>
@@ -678,30 +680,38 @@
 <p>
 Kjo nxit gjithashtu pranimin e shërbimeve &ldquo;streaming&rdquo;<sup><a
 href="#TransNote7">7</a></sup>, të cilat përdorin DRM-në për të kufizuar 
në
-mënyrë të mbrapshtë dëgjimin e muzikës, që ky të plotësojë 
parakushtet e
-fjalës &ldquo;konsumo&rdquo;.</p>
+mënyrë të mbrapshtë dëgjimin e muzikës, ose parjen e videove, për t’i
+rrudhur këto veprimtari që të plotësojnë parakushtet e fjalës
+&ldquo;konsumo&rdquo;.</p>
 
 <p>
 Pse po përhapet ky përdorim i mbrapshtë? Disave mund t’u duket se termi
 tingëllon i sofistikuar, por hedhja e tij poshtë me arsyetim të qëruar mund
-të duket edhe më e sofistikuar. Të tjerë mund të jenë duke vepruar nga
-interesa biznesi (të tyret, ose të punëdhënësit të tyre). Përdorimi 
prej
-tyre i termit në forume prestigjioze jep përshtypjen se është termi i
-&ldquo;saktë&rdquo;.</p>
-
-<p>
-Të flasësh për &ldquo;konsum&rdquo; të muzikës, letërsisë, apo 
çfarëdo vepre
-tjetër artistike, do të thotë t’i trajtosh ato si produkte, në vend se 
art.
-Nëse nuk doni që të përhapet ky qëndrim, do të bënit mirë të 
shmangnit për
-to termin &ldquo;konsumo&rdquo;. Po atëherë ç’të përdoret? Ne 
parapëlqejmë
-folje specifike, të tilla si &ldquo;të dëgjosh&rdquo;, &ldquo;të
-shohësh&rdquo;, &ldquo;të lexosh&rdquo; ose &ldquo;të vështrosh&rdquo;,
-ngaqë këto ndihmojnë të mbahen në fre përgjithësimet e tepruara.</p>
-
-<p>Kur është absolutisht e nevojshme të abstragohet mbi krejt llojet e 
veprave
-dhe krejt mediat, këshillojmë &ldquo;përjetoni&rdquo; ose &ldquo;kini
-mendjen te&rdquo;, për një vepër artistike ose një punë që përfaqëson 
një
-pikëpamje, dhe &ldquo;përdoreni&rdquo;, për një punë të dobishme 
praktike.</p>
+të duket edhe më e sofistikuar. Disa duan të bëjnë përgjithësime mbi 
të
+gjitha llojet e mediave, por foljet e rëndomta të anglishtes
+(&ldquo;lexo,&rdquo; &ldquo;dëgjo,&rdquo; &ldquo;shih&rdquo;) nuk e kryejnë
+këtë. Të tjerë mund të jenë duke vepruar nga interesa biznesi (të 
tyret,
+ose të punëdhënësit të tyre). Përdorimi prej tyre i termit në forume
+prestigjioze jep përshtypjen se është termi i &ldquo;saktë&rdquo;.</p>
+
+<p>
+Të flasësh për &ldquo;konsum&rdquo; të muzikës, filmave, apo çfarëdo 
vepre
+tjetër artistike, do të thotë t’i trajtosh si mall tregu, në vend se si
+art. Duam t’i konsiderojmë sipas kësaj mënyre veprat e botuara? Duam ta
+nxisim publikun të bëjë po kështu?</p>
+
+<p>Ata që përgjigje me “jo”, ju lutem, bëhuni tok me mua në shmangien 
e termit
+&ldquo;konsumo&rdquo; për këtë.</p>
+
+<p>Çfarë të përdoret? Mund të përdorni folje specifike, të tilla si
+&ldquo;lexo,&rdquo; &ldquo;dëgjo,&rdquo; &ldquo;shih&rdquo; ose
+&ldquo;shiko,&rdquo;, ngaqë ato ndihmojnë të frenohet prirja për
+përgjithësime të tepruara.</p>
+
+<p>Nëse ngulni këmbë në përgjithësim, mund të përdorni shprehjen
+&ldquo;ndjek,&rdquo; që lyp më pak sforcim se sa &ldquo;konsumo.&rdquo; Për
+një vepër të menduar për përdorim praktik, &ldquo;përdor&rdquo; është 
më e
+mira.</p>
 
 <p>Shihni edhe zërin vijues.</p>
 
@@ -858,6 +868,20 @@
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="SharingPersonalData">&ldquo;Ndarje me të tjerët (të dhëna 
personale)&rdquo;</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Kur kompanitë manipulojnë ose joshin njerëzit për të zbuluar të dhëna
+personale, duke hequr kështu dorë nga privatësia e tyre, ju lutemi, mos iu
+referoni kësaj si &ldquo;ndarje me të tjerët&rdquo;. Termin &ldquo;ndarje me
+të tjerë&rdquo; e përdorim për t’iu referuar bashkëpunimit jokomercial,
+përfshi rishpërndarje jokomerciale kopjesh të përpikta veprash të botuara,
+dhe themi kjo është <em>mirë</em>. Ju lutemi, mos e aplikoni këtë fjalë 
për
+një praktikë që është e dëmshme dhe e rrezikshme.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
 <h3 id="PC">&ldquo;PC&rdquo;</h3>
 
 <!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
@@ -1407,7 +1431,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/03/01 13:02:01 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-sw.sq-en.html  1 Apr 2018 13:30:09 -0000    1.1
+++ philosophy/po/free-sw.sq-en.html  2 May 2018 12:01:18 -0000    1.2
@@ -68,7 +68,7 @@
 
 <p>
 A program is free software if the program's users have the
-four essential freedoms:
+four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a>
 </p>
 
 <ul>
@@ -554,6 +554,14 @@
 the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 interface</a>.</p>
 
+<h3 style="font-size:1em">Footnote</h3>
+<ol>
+<li id="f1">The reason they are numbered 0, 1, 2 and 3 is historical. Around
+1990 there were three freedoms, numbered 1, 2 and 3. Then we realized that
+the freedom to run the program needed to be mentioned explicitly.
+It was clearly more basic than the other three, so it properly should
+precede them. Rather than renumber the others, we made it freedom&nbsp;0.</li>
+</ol>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -613,7 +621,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/04/01 13:30:09 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sq.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/free-sw.sq.po 2 May 2018 11:33:41 -0000    1.10
+++ philosophy/po/free-sw.sq.po 2 May 2018 12:01:18 -0000    1.11
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-23 18:26+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/po/philosophy.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq-en.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy/po/philosophy.sq-en.html 20 Nov 2017 14:00:06 -0000   1.29
+++ philosophy/po/philosophy.sq-en.html 2 May 2018 12:01:18 -0000    1.30
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.84 -->
+<!-- Parent-Version: 1.85 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Philosophy of the GNU Project
@@ -47,7 +47,8 @@
 <p>For further reading, please select a section
 from the menu above.</p>
 
-<p>We also maintain a list of <a href="/philosophy/latest-articles.html">most 
recently added articles</a>.</p>
+<p>We also maintain a list of <a
+href="/philosophy/latest-articles.html">most recently added articles</a>.</p>
 
 <h3 id="introduction">Introduction</h3>
 
@@ -67,23 +68,24 @@
  Dystopian Short Story</a> by <a href="http://www.stallman.org/";>
  Richard Stallman</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Why
-    "Open Source" misses the point of Free Software</a></li>
- <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">When Free 
Software Isn't (Practically) Superior</a></li>
- <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Measures governments 
can use to promote free software</a></li>    
+    &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a></li>
+ <li><a 
href="/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html">When
+    Free Software Isn't (Practically) Superior</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Measures
+    governments can use to promote free software</a></li>    
  <li><a href="/education/education.html">Free software in education</a></li>
 </ul>
 
-<p>
 <!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
-<a id="TOCFreedomOrganizations">We</a>
-<a id="FreedomOrganizations">also</a>
 <!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
 <!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
 <!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-keep a list of
+<div id="TOCFreedomOrganizations">
+<p id="FreedomOrganizations">We also keep a list of
 <a href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organizations
 that Work for Freedom in
 Computer Development and Electronic Communications</a>.</p>
+</div>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -132,7 +134,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -142,7 +144,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/11/20 14:00:06 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- philosophy/po/philosophy.sq.po   2 May 2018 11:33:41 -0000    1.44
+++ philosophy/po/philosophy.sq.po   2 May 2018 12:01:18 -0000    1.45
@@ -9,13 +9,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2018-04-01 08:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-05-02 13:55+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-01 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation"

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 1 Apr 2018 13:30:09 
-0000    1.22
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 2 May 2018 12:01:18 
-0000    1.23
@@ -3,7 +3,7 @@
 <title>How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <style type="text/css" media="print,screen"><!--
-#intro { margin: 1.5em auto; }
+#intro { margin: 2em auto 1.5em; }
 .pict.wide { width: 23em; }
 .pict p { margin-top: .2em; }
 @media (min-width: 55em) {
@@ -20,8 +20,12 @@
 
 <!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
   anti-ad-block system -->
-<blockquote class="center"><p>A version of this article was first published in 
Wired
-in October 2013.</p></blockquote>
+<blockquote class="center"><p>A version of this article was first published in
+<cite>Wired</cite> in October&nbsp;2013.<br />
+Also consider reading &ldquo;<a
+href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/facebook-abusing-data-law-privacy-big-tech-surveillance";>A
+radical proposal to keep your personal data safe</a>,&rdquo; published in
+<cite>The Guardian</cite> in April&nbsp;2018.</p></blockquote>
 
 <div class="article">
 
@@ -605,7 +609,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/04/01 13:30:09 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.81
retrieving revision 1.82
diff -u -b -r1.81 -r1.82
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    2 May 2018 11:33:41 
-0000    1.81
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    2 May 2018 12:01:19 
-0000    1.82
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-05 09:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   1 Mar 2018 13:02:03 -0000    
1.4
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq-en.html   2 May 2018 12:01:19 -0000    
1.5
@@ -104,6 +104,8 @@
 |<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
    href="#SellSoftware">Sell software</a>&rdquo;
 |<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
+    href="#SharingPersonalData">Sharing (personal data)</a>&rdquo;
+|<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
    href="#SharingEconomy">Sharing economy</a>&rdquo;
 |<span class="gnun-split"></span><!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM --> &ldquo;<a
    href="#Skype">Skype</a>&rdquo;
@@ -393,14 +395,12 @@
 gasoline that your car burns today versus another drop that it burned
 last week.</p>
 
-<p>Do we want people to think of writings (software, news, any other
-kind) as a commodity, with the assumption that there is nothing
-special about any one story, article, program, or song? Should we
-treat them as fungible? That is the twisted viewpoint of an
-economist, or the accountant of a publishing company. It is no
-surprise that proprietary software would like you to think of the use
-of software as a commodity. Their twisted viewpoint comes through
-clearly
+<p>What does it mean to think of works of authorship as a commodity,
+with the assumption that there is nothing special about any one story,
+article, program, or song? That is the twisted viewpoint of the owner
+or the accountant of a publishing company. It is no surprise that
+proprietary software would like you to think of the use of software as
+a commodity. Their twisted viewpoint comes through clearly
 in <a 
href="http://www.businessinsider.com/former-google-exec-launches-sourcepoint-with-10-million-series-a-funding-2015-6";>this
 article</a>, which also refers to publications as
 &ldquo;<a href="#Content">content</a>.&rdquo;</p>
@@ -414,32 +414,39 @@
 they may see such restrictions as natural.</p>
 
 <p>
-It also encourages the acceptation of &ldquo;streaming&rdquo;
-services, which use DRM to perversely limit listening to music so that
-it fits the assumptions of the word &ldquo;consume.&rdquo;</p>
+It also encourages the acceptance of &ldquo;streaming&rdquo; services,
+which use DRM to perversely limit listening to music, or watching
+video, to squeeze those activities into the assumptions of the word
+&ldquo;consume.&rdquo;</p>
 
 <p>
 Why is this perverse usage spreading? Some may feel that the term
 sounds sophisticated, but rejecting it with cogent reasons can appear
-even more sophisticated. Others may be acting from business interests
-(their own, or their employers'). Their use of the term in
-prestigious forums gives the impression that it's the
+even more sophisticated. Some want to generalize about all kinds of
+media, but the usual English verbs (&ldquo;read,&rdquo; &ldquo;listen
+to,&rdquo; &ldquo;watch&rdquo;) don't do this. Others may be acting
+from business interests (their own, or their employers'). Their use
+of the term in prestigious forums gives the impression that it's the
 &ldquo;correct&rdquo; term.</p>
 
 <p>
 To speak of &ldquo;consuming&rdquo; music, fiction, or any other
-artistic works is to treat them as products rather than as art. If
-you don't want to spread that attitude, you would do well to avoid
-using the term &ldquo;consume&rdquo; for them. What to use instead?
-We prefer specific verbs such as &ldquo;listen to&rdquo;,
-&ldquo;watch&rdquo;, &ldquo;read&rdquo; or &ldquo;look at&rdquo;,
-since they help to restrain the tendency to overgeneralize.</p>
-
-<p>When it is absolutely necessary to generalize about all kinds of
-works and all media, we recommend &ldquo;experience&rdquo; or
-&ldquo;give attention to&rdquo; for an artistic work or a work to
-present a point of view, and &ldquo;use&rdquo; for a practically
-useful work.</p>
+artistic works is to treat them as commodities rather than as art. Do
+we want to think of published works that way? Do we want to encourage
+the public to do so?</p>
+
+<p>Those who answer no, please join me in shunning the term
+&ldquo;consume&rdquo; for this.</p>
+
+<p>What to use instead? You can use specific verbs such as
+&ldquo;read,&rdquo; &ldquo;listen to,&rdquo; &ldquo;watch&rdquo; or
+&ldquo;look at,&rdquo; since they help to restrain the tendency to
+overgeneralize.</p>
+
+<p>If you insist on generalizing, you can use the expression
+&ldquo;attend to,&rdquo; which requires less of a stretch than
+&ldquo;consume.&rdquo; For a work meant for practical use,
+&ldquo;use&rdquo; is best.</p>
 
 <p>See also the following entry.</p>
 
@@ -1120,6 +1127,18 @@
 
 <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
 <!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="SharingPersonalData">&ldquo;Sharing (personal data)&rdquo;</h3>
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+When companies manipulate or lure people into revealing personal data
+and thus ceding their privacy, please don't refer to this as
+&ldquo;sharing.&rdquo; We use the term &ldquo;sharing&rdquo; to refer
+to noncommercial cooperation, including noncommercial redistribution
+of exact copies of published works, and we say this is <em>good</em>.
+Please don't apply that word to a practice which is harmful and dangerous.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
 <h3 id="SharingEconomy">&ldquo;Sharing economy&rdquo;</h3>
 <!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
 <p>
@@ -1330,7 +1349,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/03/01 13:02:03 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 2 May 2018 11:33:41 -0000    1.95
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 2 May 2018 12:01:19 -0000    1.96
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-21 19:56+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
@@ -275,7 +274,6 @@
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "&ldquo;<a href=\"#SharingEconomy\">Sharing economy</a>&rdquo; |"
 msgid ""
 "&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">Sharing (personal data)</a>&rdquo; |"
 msgstr ""

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq-en.html,v
retrieving revision 1.57
retrieving revision 1.58
diff -u -b -r1.57 -r1.58
--- po/home.sq-en.html 1 Apr 2018 17:59:20 -0000    1.57
+++ po/home.sq-en.html 2 May 2018 12:01:19 -0000    1.58
@@ -150,10 +150,10 @@
 <p class="button"><a
  href="/distros/free-distros.html">Try GNU/Linux!</a></p>
 <p class="button"><a
-  href="#parts-of-gnu">Try parts of GNU</a></p>
-
-<a href="/distros/screenshot-gnewsense.html"><img
-  src="/distros/screenshots/gnewsense2-medium.jpg"
+  
href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
+  Try parts of GNU</a></p>
+<a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/distros/screenshots/trisquel-medium.jpg"
  alt="Screenshot of GNU"/></a>
 </div>
 
@@ -313,16 +313,6 @@
 </div>
 </div>
 
-<div id="parts-of-gnu" class="emph-box">
- <h3>Try some parts of GNU</h3>
- <p>Do you use Windows or iOS? Take a first step towards freedom by 
installing some
-  free software on your current operating system:</p>
- <ul>
-  <li><a href="/software/for-windows.html">Free Software for Windows</a></li>
-  <li><a href="/software/for-ios.html">Free Software for iOS</a></li>
- </ul>
-</div>
-
 </div><!-- /second-column -->
 </div><!-- /home -->
 <div class="clear"></div>
@@ -394,7 +384,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/04/01 17:59:20 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.272
retrieving revision 1.273
diff -u -b -r1.272 -r1.273
--- po/home.sq.po    2 May 2018 11:33:43 -0000    1.272
+++ po/home.sq.po    2 May 2018 12:01:19 -0000    1.273
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-17 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -91,7 +90,6 @@
 "Free_software_replacements\"> Provoni pjesë të GNU-së</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/screenshot-gnewsense.html\">"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 

Index: server/mirror.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/mirror.sq.html,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- server/mirror.sq.html    1 Apr 2018 13:30:09 -0000    1.53
+++ server/mirror.sq.html    2 May 2018 12:01:19 -0000    1.54
@@ -46,6 +46,7 @@
 
 <dl class="compact">
 <dt>Afrikë</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Sejshelle)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (Afrikë e Jugut)</dd>
 
 <dt>Amerikë e Veriut</dt>
@@ -56,7 +57,7 @@
 <dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (Kaliforni, ShBA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, ShBA)</dd>
-<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (Nju Jork, ShBA)</dd>
 
@@ -77,6 +78,7 @@
 <dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finlandë)</dd>
 <dd><tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Gjermani)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Gjermani)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldavi)</dd>
 <dd><tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Holandë)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Holandë)</dd>
 <dd><tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norvegji)</dd>
@@ -316,7 +318,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2018/04/01 13:30:09 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/mirror.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq-en.html,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- server/po/mirror.sq-en.html 1 Apr 2018 13:30:10 -0000    1.36
+++ server/po/mirror.sq-en.html 2 May 2018 12:01:19 -0000    1.37
@@ -40,6 +40,7 @@
 
 <dl class="compact">
 <dt>Africa</dt>
+<dd><tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Seychelles)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.ufs.ac.za/gnu</tt> (South Africa)</dd>
 
 <dt>North America</dt>
@@ -50,7 +51,7 @@
 <dd><tt>rsync://mirror.keystealth.org/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.ocf.berkeley.edu/gnu/</tt> (California, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.syringanetworks.net/gnu/</tt> (Idaho, USA)</dd>
-<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Illinois, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirrors.tripadvisor.com/gnu/</tt> (Massachusetts, USA)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.clarkson.edu/gnu/</tt> (New York, USA)</dd>
 
@@ -71,6 +72,7 @@
 <dd><tt>rsync://ftp.funet.fi/ftp/pub/gnu/prep/</tt> (Finland)</dd>
 <dd><tt>rsync://ftp.heikorichter.name/gnu</tt> (Germany)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.netcologne.de/gnu</tt> (Germany)</dd>
+<dd><tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldova)</dd>
 <dd><tt>rsync://ftp.snt.utwente.nl/gnu/</tt> (Netherlands)</dd>
 <dd><tt>rsync://mirror.koddos.net/gnu</tt> (Netherlands)</dd>
 <dd><tt>rsync://gnuftp.uib.no/gnuftp/</tt> (Norway)</dd>
@@ -291,7 +293,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2018/04/01 13:30:10 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:19 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/po/mirror.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/mirror.sq.po,v
retrieving revision 1.115
retrieving revision 1.116
diff -u -b -r1.115 -r1.116
--- server/po/mirror.sq.po   2 May 2018 11:33:42 -0000    1.115
+++ server/po/mirror.sq.po   2 May 2018 12:01:19 -0000    1.116
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-16 14:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -91,7 +90,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid "<tt>rsync://nl.mirror.babylon.network/gnu</tt> (Netherlands)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Seychelles)"
 msgstr "<tt>rsync://mirror.mileswilson.net/rsync/gnu/</tt> (Sejshelle)"
 
@@ -141,7 +139,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.org/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgid "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Illinois, USA)"
 msgstr "<tt>rsync://mirror.team-cymru.com/gnu/</tt> (Ilinois, ShBA)"
 
@@ -229,7 +226,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid "<tt>rsync://mirrors.nav.ro/gnu</tt> (Romania)"
 msgid "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldova)"
 msgstr "<tt>rsync://mirrors.mivocloud.com/gnu/</tt> (Moldavi)"
 

Index: software/software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.sq.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- software/software.sq.html  18 Nov 2016 07:33:08 -0000   1.32
+++ software/software.sq.html  2 May 2018 12:01:19 -0000    1.33
@@ -104,9 +104,10 @@
 href="/doc/doc.html">Lidhjet për te dokumentim software-i të lirë</a> jepen
 ndarazi.</p>
 
-<p>Së fundi, kemi <a href="/software/for-windows.html">një listë të 
shkurtër
-software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që
-do të donin të provonin software të lirë.</p>
+<p>Së fundi, kemi <a
+href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
+një listë të shkurtër zëvendësimesh software i lirë</a> për software
+pronësor që xhirojnë në sisteme të ndryshme pronësorë.</p>
 
 <p>Kemi botuar edhe një <a href="/software/free-software-for-education.html">
 listë programesh edukativo-arsimore të këshilluara</a>.</p>
@@ -329,7 +330,7 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -344,7 +345,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/11/18 07:33:08 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq-en.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- software/po/software.sq-en.html   18 Nov 2016 07:33:09 -0000   1.27
+++ software/po/software.sq-en.html   2 May 2018 12:01:21 -0000    1.28
@@ -96,9 +96,10 @@
 href="/doc/doc.html">Free software documentation links</a> are listed
 separately.</p>
 
-<p>Finally, we have a <a href="/software/for-windows.html">short list of
-free software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would
-like to try free software.</p>
+<p>Finally, we have <a
+href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Free_software_replacements";>
+a short list of free software replacements</a> for proprietary software
+running on various proprietary systems.</p>
 
 <p>We have also published a <a 
href="/software/free-software-for-education.html">
 list of recommended educational software</a>.</p>
@@ -352,7 +353,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -362,7 +363,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/11/18 07:33:09 $
+$Date: 2018/05/02 12:01:21 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.81
retrieving revision 1.82
diff -u -b -r1.81 -r1.82
--- software/po/software.sq.po 2 May 2018 11:33:42 -0000    1.81
+++ software/po/software.sq.po 2 May 2018 12:01:21 -0000    1.82
@@ -9,13 +9,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2018-04-22 08:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-05-02 14:28+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2018-04-22 08:56+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
-"Language-Team: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]