www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www thankgnus/po/thankgnus.sq.po software/po/ge...


From: Besnik Bleta
Subject: www thankgnus/po/thankgnus.sq.po software/po/ge...
Date: Sun, 24 Dec 2017 17:08:20 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   17/12/24 17:08:19

Modified files:
    thankgnus/po  : thankgnus.sq.po 
    software/po  : gethelp.sq.po devel.sq.po 
    server/po   : irc-rules.sq.po 
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq.po 
             philosophy.sq.po 
             free-software-even-more-important.sq.po 
             open-source-misses-the-point.sq.po 
    education/misc/po: edu-misc.sq.po 
    gnu/po     : gnu.sq.po gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po 
             initial-announcement.sq.po why-gnu-linux.sq.po 
    po       : home.sq.po 
    licenses/po  : licenses.sq.po 

Log message:
    Fixing broken links in sq translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/gethelp.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/irc-rules.sq.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.66&r2=1.67
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?cvsroot=www&r1=1.69&r2=1.70
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.58&r2=1.59
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.259&r2=1.260
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.67&r2=1.68

Patches:
Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    1 Feb 2017 12:01:18 -0000    1.36
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    24 Dec 2017 22:08:18 -0000   1.37
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thankgnus.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-05 00:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-01 12:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:10+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -54,12 +54,12 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2014supporters.html\">List of 2014 Supporters</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a>"
+"<a href=\"/thankgnus/2014supporters.html\">Lista e Përkrahësve për 
2014-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2013supporters.html\">List of 2013 Supporters</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a>"
+"<a href=\"/thankgnus/2013supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2013-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2012supporters.html\">List of 2012 Supporters</a>"

Index: software/po/gethelp.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/gethelp.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- software/po/gethelp.sq.po  1 Oct 2015 09:57:41 -0000    1.4
+++ software/po/gethelp.sq.po  24 Dec 2017 22:08:18 -0000   1.5
@@ -7,13 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gethelp.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-09-25 05:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-01 12:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Getting help with GNU software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -205,9 +206,12 @@
 "org/mailman/listinfo/help-gnu-utils/\">help-gnu-utils</a> mailing list."
 msgstr ""
 "Strehojmë një numër <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>listash postimesh "
-"rreth software-i GNU dhe tjetër software të lirë</a>. Listat e postimeve 
që "
-"fillojnë me <code>help-</code> janë lista për të pasur ndihmë nga 
bashkësia. "
-"Nëse nuk gjeni dot një listë postimesh për një program të caktuar"
+"rreth software-i GNU dhe tjetër software të lirë</a>, si për njoftim të "
+"metash, ashtu dhe për diskutime të përgjithshme dhe ndihmë. Listat e "
+"postimeve që fillojnë me <code>help-</code> janë lista për të pasur 
ndihmë "
+"nga bashkësia. Nëse nuk gjeni dot një listë postimesh për një program 
të "
+"caktuar, ju lutemi, përdorni listën e postimeve <a href=\"http://lists.gnu.";
+"org/mailman/listinfo/help-gnu-utils/\">help-gnu-utils</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- software/po/devel.sq.po   12 Jan 2015 19:26:54 -0000   1.24
+++ software/po/devel.sq.po   24 Dec 2017 22:08:18 -0000   1.25
@@ -7,13 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devel.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-24 20:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-12 19:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:23+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -252,7 +253,9 @@
 msgstr ""
 "Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë për 
to "
 "për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një 
privilegj "
-"dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
pë"
+"dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
për punën "
+"tuaj me GNU-në. <a href=\"README.accounts.html\">Udhëzimet si të 
përfitohet "
+"një llogari te makinat</a> janë të shkruara veçmas."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -276,7 +279,8 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Hydra: Continuous builds and portability testing"
-msgstr "Hydra: Montime dhe testime të kalueshmërisë vazhdimisht"
+msgstr ""
+"Hydra: Montime dhe testime të vazhdueshme kalueshmërie në platforma të 
tjera"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -407,9 +411,7 @@
 "doracakun e Hydra-s</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
 "tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). Për më tepër "
 "hollësi, ju lutemi, shihni <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
-"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">doracakun për Nix</a> dhe <a "
-"href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/";
-"manual.html\">doracakun për Nixpkgs</a>."
+"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">doracakun për Nix</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "platform-testers: Manual portability testing"

Index: server/po/irc-rules.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/irc-rules.sq.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- server/po/irc-rules.sq.po  20 Nov 2017 14:00:09 -0000   1.45
+++ server/po/irc-rules.sq.po  24 Dec 2017 22:08:18 -0000   1.46
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-06-16 17:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-20 14:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:25+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -94,8 +94,8 @@
 "<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; a channel for "
 "women in GNU and other free software"
 msgstr ""
-"Kanale IRC për GNU-në dhe FSF-në&mdash; Projekti GNU - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
+"<a href=\"irc://irc.gnu.org/gnu-women\">#gnu-women</a> &mdash; kanal për "
+"femrat në GNU dhe tjetër software të lirë"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.66
retrieving revision 1.67
diff -u -b -r1.66 -r1.67
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    20 Nov 2017 14:00:06 
-0000   1.66
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    24 Dec 2017 22:08:18 
-0000   1.67
@@ -1052,11 +1052,11 @@
 msgstr ""
 "Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit të "
 "mbikëqyrjes së lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për "
-"shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"http://blogs.";
-"hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">shumë më "
-"tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë viteve 
"
-"’80, dhe kufijtë e propozuar ligjorë mbi përdorimin nga shteti të të 
dhënave "
-"të grumbulluara nuk do ta ndryshonin gjendjen."
+"shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"https://hbr.";
+"org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police\">shumë më tepër se sa 
"
+"patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë viteve ’80, dhe "
+"kufijtë e propozuar ligjorë mbi përdorimin nga shteti të të dhënave të 
"
+"grumbulluara nuk do ta ndryshonin gjendjen."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/philosophy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.sq.po,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- philosophy/po/philosophy.sq.po   20 Nov 2017 14:00:06 -0000   1.39
+++ philosophy/po/philosophy.sq.po   24 Dec 2017 22:08:18 -0000   1.40
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-09-25 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-20 13:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:34+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -126,8 +126,8 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgstr ""
-"Nuk Është Problem <a href=\"/philosophy/selling.html\">Të Shesësh 
Software "
-"të Lirë</a>!"
+"<a href=\"/philosophy/selling.html\">Të Shesësh Software të Lirë</a> 
është "
+"OK!"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -158,8 +158,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
 "\">When Free Software Isn't (Practically) Superior</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">Pse "
-"Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a>"
+"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_superior.html"
+"\">Kur Software-i i Lirë S’është (Praktikisht) Më Superior</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    20 Nov 2017 
14:00:06 -0000   1.33
+++ philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po    24 Dec 2017 
22:08:18 -0000   1.34
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-even-more-important.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-11-07 13:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-17 23:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 00:06+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -93,10 +93,9 @@
 "Këto dy programe jo të lira kanë diçka të përbashkët: janë që të dy 
"
 "<em>malware</em>. Domethënë, që të dy kanë funksione të konceptuar 
për "
 "abuzim të përdoruesit. Software-i pronësor sot, shpesh është 
<em>malware</"
-"em>, ngaqë <a href=\"/proprietary/proprietary.html\">e korrupton pushteti i "
-"zhvilluesve</a>. Në atë listë radhiten rreth 300 funksione të ndryshme "
-"dashakeqe (deri në Prill të 2017-s), por pa diskutim që kjo është vetëm 
maja "
-"e ajsbergut."
+"em>, ngaqë <a href=\"/malware/\">e korrupton pushteti i zhvilluesve</a>. 
Në "
+"atë listë radhiten rreth 300 funksione të ndryshme dashakeqe (deri në 
Prill "
+"të 2017-s), por pa diskutim që kjo është vetëm maja e ajsbergut."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po,v
retrieving revision 1.69
retrieving revision 1.70
diff -u -b -r1.69 -r1.70
--- philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  1 Aug 2016 10:30:40 
-0000    1.69
+++ philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 
-0000   1.70
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-07-27 04:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-01 12:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 00:07+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Albanian <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -334,12 +334,12 @@
 "some respects. Nonetheless, their definition agrees with our definition in "
 "most cases."
 msgstr ""
-"<a href=\"https://opensource.org/docs/osd\";>Përkufizimi zyrtar i &ldquo;"
-"software-it me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source 
"
-"Initiative dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është 
përftuar "
-"tërthorazi prej kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i 
njëjti; "
-"është ca më dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në 
shumicën e "
-"rasteve përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë."
+"<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i &ldquo;software-"
+"it me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source 
Initiative "
+"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi "
+"prej kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; 
është ca më "
+"dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve 
"
+"përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""

Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  20 Nov 2017 14:00:00 -0000   1.24
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.25
@@ -1,20 +1,20 @@
 # LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/education/misc/edu-misc.html
 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
-#
+# Pilivesa <address@hidden>, 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-misc.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-04-21 07:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
-"Language-Team: \n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 22:56+0300\n"
+"Last-Translator: Pilivesa <address@hidden>\n"
+"Language-Team: address@hidden"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -363,15 +363,16 @@
 "education-es-translation-to-pt-br.txt\">Portuguese (Brazilian)</a> | <a href="
 "\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">Spanish</a> |"
 msgstr ""
-"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\">Anglisht</"
-"a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.fr.txt"
-"\">Frëngjisht</a> | <a 
href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription."
-"de.txt\">Gjermanisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
-"translation-to-nl.txt\">Holandisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-"
-"education-es-transcription.it.txt\">Italisht</a> | <a href=\"/education/misc/"
-"rms-education-es-translation-to-pt-br.txt\">Portugalisht (Braziliançe)</a> | 
"
-"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">Spanjisht</a> "
-"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-translation.sq.txt\">Shqip</a> |"
+"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\""
+">Anglisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.fr."
+"txt\">Frëngjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
+"transcription.de.txt\">Gjermanisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-translation-to-nl.txt\">Holandisht</a> | <a href=\""
+"/education/misc/rms-education-es-transcription.it.txt\">Italisht</a> | <a "
+"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-pt-br.txt\">"
+"Portugalisht (Brazil)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-"
+"transcription.txt\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-"
+"es-transcription.sq.txt\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -415,9 +416,10 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht 
(Braziliançe)"
-"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
-"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
+"(Braziliançe)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\""
+">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\""
+">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -433,10 +435,10 @@
 "irimpanam.fr.srt\">French</a> | <a href=\"/education/misc/irimpanam.pt-br.srt"
 "\">Portuguese (Brazilian)</a> |"
 msgstr ""
-"<a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Anglisht</a> | <a href=\"/"
-"education/misc/irimpanam.fr.srt\">Frëngjisht</a> | <a 
href=\"/education/misc/"
-"irimpanam.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)</a> | <a href=\"/education/"
-"misc/irimpanam.sq.srt\">Shqip</a>"
+"<a href=\"/education/misc/irimpanam.en.srt\">Anglisht</a> | <a href=\""
+"/education/misc/irimpanam.fr.srt\">Frëngjisht</a> | <a href=\""
+"/education/misc/irimpanam.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)</a> | <a "
+"href=\"/education/misc/irimpanam.sq.srt\">Shqip</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Audio"
@@ -508,13 +510,13 @@
 "papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
 "këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
 "address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\""
+"/server/standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, "
+"Të drejta kopjimi &copy; 2011, 2012, 2016, 2017 Free Software Foundation, "
 "Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: gnu/po/gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.58
retrieving revision 1.59
diff -u -b -r1.58 -r1.59
--- gnu/po/gnu.sq.po  29 Sep 2016 14:59:41 -0000   1.58
+++ gnu/po/gnu.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.59
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-09-29 14:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-10 14:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 22:58+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -211,8 +211,8 @@
 "<a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux, GNU/Hurd, and "
 "free software user groups</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Grupe përdoruesish GNU/Linux, GNU/Hurd 
"
-"dhe software-i të lirë</a>"
+"<a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe përdoruesish GNU/"
+"Linux, GNU/Hurd dhe software-i të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  20 Nov 2017 14:00:03 -0000   
1.40
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 -0000   
1.41
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-09-04 10:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-20 13:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 23:04+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -111,13 +111,14 @@
 "(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if they "
 "know they are users of the GNU system."
 msgstr ""
-"Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e &ldquo;"
-"burimit të hapur&rdquo; priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga "
-"problemet e lirisë së përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet 
mbi "
-"GNU-në dhe software-in e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. 
 "
-"Kur kjo ndodh, lexuesi ka më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të 
dhënat "
-"mbi GNU-në (të tillë si vepër e një fushate për liri dhe bashkësi) 
nëse e di "
-"se është përdorues i sistemit GNU."
+"Po nuk kërkuan për të, mund ta hasin prapëseprapë. Retorika e <a 
href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;burimit të 
hapur&rdquo;"
+"</a> priret ta shpjerë vëmendjen e njerëzve larg nga problemet e lirisë 
së "
+"përdoruesve, por jo krejtësisht; prapë diskutohet mbi GNU-në dhe 
software-in "
+"e lirë, dhe njerëzit prapë kanë gjasa ta ndeshin. Kur kjo ndodh, lexuesi 
ka "
+"më tepër gjasa ta drejtojë vëmendjen nga të dhënat mbi GNU-në (në 
faktin që "
+"është vepër e një fushate për liri dhe bashkësi), nëse e di se është 
"
+"përdorues i sistemit GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: gnu/po/initial-announcement.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/initial-announcement.sq.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- gnu/po/initial-announcement.sq.po  10 Dec 2014 18:29:51 -0000   1.33
+++ gnu/po/initial-announcement.sq.po  24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.34
@@ -5,15 +5,16 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-04-04 23:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-01 11:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 23:08+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -30,7 +31,9 @@
 msgid ""
 "This is the original announcement of the GNU Project, posted by <a href="
 "\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> on September 27, 1983."
-msgstr "Rreth Projektit GNU - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Ky është njoftimi origjinal mbi Projektin GNU, postuar nga <a 
href=\"http://";
+"www.stallman.org/\">Richard Stallman</a> më 27 shtator, 1983."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>

Index: gnu/po/why-gnu-linux.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 1 Apr 2016 18:58:24 -0000    1.47
+++ gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.48
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-03-19 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-01 21:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-24 23:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -193,8 +193,8 @@
 "&ldquo;ka përshtypjen se zhvendosja drejt software-it me burim të hapur "
 "duhet ushqyer nga vendime teknike, në vend se nga ato politike.&rdquo; Dhe "
 "<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym>-ja i Caldera-s i i "
-"ftoi haptazi përdoruesit <a 
href=\"http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-";
-"free-3002091004/\">të hedhin tej qëllimin e lirisë dhe të punojnë më 
mirë "
+"ftoi haptazi përdoruesit <a href=\"http://www.zdnet.com/article/stallman-";
+"love-is-not-free/\">të hedhin tej qëllimin e lirisë dhe të punojnë më 
mirë "
 "drejt &ldquo;popullaritetit të Linux-it&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -398,9 +398,7 @@
 msgstr ""
 "Kjo sprovë është botuar te <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"> <cite>Free Software, Free Society: The Selected "
-"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. <a href=\"http://shop.fsf.org/";
-"product/free-software-free-society/\"><cite>Software i Lirë, Shoqëri e 
Lirë: "
-"Sprova të Përzgjedhura të Richard M. Stallman-it</cite></a>."
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.259
retrieving revision 1.260
diff -u -b -r1.259 -r1.260
--- po/home.sq.po    20 Nov 2017 14:00:07 -0000   1.259
+++ po/home.sq.po    24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.260
@@ -344,12 +344,12 @@
 "firmware, and hardware designs; real-time voice and video chat; encourage "
 "contribution by people underrepresented in the community, and more."
 msgstr ""
-"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
-"strong> Sistem operativ i lirë telefonash; decentralizim, federim, dhe "
-"vetëstrehim; përudhës, firmware, dhe dizajne hardware të lira; biseda të 
"
-"atypëratyshme me video dhe audio; nxitje e pjesëmarrësjes nga persona me "
-"përfaqësim të pamjaftueshëm në bashkësi."
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"//www.fsf.org/"
+"campaigns/priority-projects/\">Fusha Me Përparësi të Madhe</a>?</strong> "
+"Sistem operativ i lirë telefonash; decentralizim, federim, dhe vetëstrehim; 
"
+"përudhës, firmware, dhe dizajne hardware të lira; biseda të 
atypëratyshme me "
+"video dhe zë; nxitje e pjesëmarrësjes nga persona me përfaqësim të "
+"pamjaftueshëm në bashkësi, etj."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid ""

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.67
retrieving revision 1.68
diff -u -b -r1.67 -r1.68
--- licenses/po/licenses.sq.po 1 Oct 2016 10:28:47 -0000    1.67
+++ licenses/po/licenses.sq.po 24 Dec 2017 22:08:19 -0000   1.68
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-09-29 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-10-01 13:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-25 00:03+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -342,7 +342,7 @@
 "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL "
 "for your next library</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos përdornit 
"
+"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Pse do të duhej të mos përdornit "
 "Lesser GPL për librarinë tuaj të ardhshme</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]