www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.cs.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/philosophy words-to-avoid.cs.html
Date: Thu, 4 May 2017 11:05:28 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/04 11:05:28

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.cs.html 

Log message:
    Regenerate HTML from outdated PO.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.cs.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: words-to-avoid.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/words-to-avoid.cs.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- words-to-avoid.cs.html   25 Mar 2017 19:03:25 -0000   1.9
+++ words-to-avoid.cs.html   4 May 2017 15:05:28 -0000    1.10
@@ -1,226 +1,326 @@
-<!-- saved from url=(0022)http://internet.e-mail -->
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<TITLE>Matoucí slova a fráze, jich¾ je lep¹í se vyvarovat - GNU projekt - 
Nadace svobodného software (FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-<META HTML-EQUIV="Keywords"
- CONTENT="Gnu projekt- matouci slova a fraze, jichz je lepsi se vyvarovat ve 
spojeni se svobodnym software
-">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>
-Nìkterá matoucí nebo pøedpojatá slova a fráze, kterým je lep¹í se vyhnout</H3>
-<A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [obraz filozofujícího pakonì] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-
-[
- <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.en.html">Anglicky</A>
-| <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">Francouzsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.ja.html">Japonsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Katalánsky</A>
-| <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">Rusky</A>
-| <A HREF="/philosophy/words-to-avoid.es.html">©panìlsky</A>
-]
-
-<P>
-Je spousta slov a frází kterým je lépe se vyhnout, buï proto, 
-¾e jsou dvojznaèné, nebo proto, ¾e v sobì obsahují názory, se kterými, 
-jak doufáme, nemù¾ete plnì souhlasit.
-
-<P>
- <A HREF="/philosophy/philosophy.html">Dal¹í texty</A>
-| <A HREF="#Commercial"
-    NAME="TOCCommercial">Komerèní</A>
-| <A HREF="#ForFree"
-    NAME="TOCForFree">Zadarmo</A>
-| <A HREF="#Freeware"
-    NAME="TOCFreeware">Freeware</A>
-| <A HREF="#GiveAwaySoftware"
-    NAME="TOCGiveAwaySoftware">Rozdávání software</A>
-| <A HREF="#IntellectualProperty"
-    NAME="TOCIntellectualProperty">Intelektuální vlastnictví</A>
-| <A HREF="#Piracy"
-    NAME="TOCPiracy">Pirátství</A>
-| <A HREF="#Protection"
-    NAME="TOCProtection">Ochrana</A>
-| <A HREF="#SellSoftware"
-    NAME="TOCSellSoftware">Prodej softwaru</A>
-| <A HREF="#Theft"
-    NAME="TOCTheft">Kráde¾</A>
-| <A HREF="/philosophy/philosophy.html">Dal¹í texty</A>
-<P>
-Také se podívejte na
-<A HREF="/philosophy/categories.html">Druhy svobodného software
-    (18k)</A>.
-<P>
-
-<H4><A HREF="#TOCCommercial"
-   NAME="Commercial">Komerèní</A></H4>
-prosím nepou¾ívejte slovo ,,komerèní'' jako synonymum pro 
-,,nesvobodný''. Tím se pletou dohromady dvì zcela rozdílné vìci. 
-<P>
-Program je komerèní, jestli¾e je vyvíjen jako obchodní èinnost. Komerèní 
-program mù¾e být svobodný, nebo nesvobodný, v závislosti na jeho licenci.
-Podobnì program vyvíjený ¹kolou, nebo univerzitou mù¾e být svobodný, nebo 
-nesvobodný, v závislosti na jeho licenci. Tyto dvì otázky, který subjekt 
-vyvíjí program a svobody u¾ivatle programu jsou, na sobì nezávislé. 
-<P>
-V prvním období Free software movement, byly balíky svobodného software témìø 
v¾dy nekomerèní; souèásti operaèního systému GNU/Linux byly vyvíjeny 
jednotlivci nebo neziskovými organizacemi, takovými jako FSF, nebo 
univerzitami. Ale v devadesátých letech se zaèal objevovat i komerèní svobodný 
software. 
-
-<P>
-Komerèní svobodný software je pøíspìvek na¹í komunitì, tak¾e bychom ho mìli 
povzbuzovat. Ov¹em lidé kteøí si myslí, ¾e ,,komerèní'' znamená ,,nesvobodný'' 
mají za to, ¾e tyto my¹lenky si odporují a zavrhují je díky neporozumìní. Proto 
buïte pozorní a nepou¾ívejte slovo ,,komerèní'' tímto zpùsobem.
-<P>
-
-<H4><A HREF="#TOCForFree"
-   NAME="ForFree">Zadarmo</A></H4>
-Pokud chcete øíct ¾e program je svobodný software [v originále ,,free 
software''-- pozn. pøekl.]</i>, prosím neøíkejte ¾e je dostupný ,,zadarmo'' [v 
originále 
-,,for free'' -- pozn. pøekl.]</i> Tento termín má význam ,,za nulovou cenu''. 
-Svobodný software je otázkou svobody, ne ceny. 
-<P>
-Kopie svobodného software jsou èasto dostupné zadarmo, napøíklad sta¾ením pøes 
-FTP. Kopie svobodného softwaru jsou v¹ak také k mání za peníze na CD-ROMech; 
-zatímco kopie proprietárního software jsou pøíle¾itostnì k mání zadarmo 
-na rùzných pøedvádìcích akcích a nìkteré druhy proprietárního softwaru 
-jsou bì¾nì dostupné zadarmo -- pro urèité u¾ivatele. 
-
-<P>
-Abyste se vyhnuli zmatku, mìli byste øíkat, ¾e program je k dispozici 
-jako ,,svobodný software.''
-
-<P>
-<H4><A HREF="#TOCFreeware"
-   NAME="Freeware">Freeware</A></H4>
-Prosím nepou¾ívejte termín ,,freeware'' jako synonymum pro ,,svobodný 
-software''. Termín ,,freeware'' byl èasto pou¾íván v osmdesátých letech 
-pro programy uvolnìné jen jako spustitelné soubory, bez zdrojového kódu. 
-V dne¹ní dobì nejsou tyto termíny shodné. 
-
-<P>
-Pou¾íváte-li jiný jazyk ne¾ angliètinu, zkuste se prosím vyhnout 
-vypùjèování si takových anglických slov jako ,,free software'' nebo 
-,,freeware.'' Zkuste radìji pou¾ít nìkteré slovo, èasto ménì dvojznaèné, 
-které nabízí vá¹ jazyk jako napø. 
-
-<P>
-<UL>
- <!--Keep alphabetical-->   
- <LI>Èínsky: zi4you2 ruan3jian4
- <LI>Holandsky: vrije software
- <LI>Esperantsky: libera programaro
- <LI>Francouzsky: logiciel libre
- <LI>Nìmecky: freie Software
- <LI>Hebrejsky: tochna hofshit
- <LI>Japonsky: jiyuu [na] sofuto
- <LI>Rusky: svobodny programy
- <LI>Slovensky : slobodný softvér
- <LI>©panìlsky : Software [programa] libre
- <LI>©védsky: fri programvara
- <LI>Trecky : &#245;zg&#252;r yazilim
- <LI>[Èesky: svobodný software, vysvìtlení 
-<a href="http://svobodnysoft.zde.cz";>zde</a> -- pozn. korek]
-</UL>
-<P>
-Pøi tvoøení slov ve va¹em vlastním jazyku byste mìli opravdu poukazovat na 
svobodu a ne jen papou¹kovat nìjaké cizokrajné tajemné marketingové koncepty. 
Poukazování na svobodu se bude mo¾ná z poèátku zdát va¹im spoluobèanùm podivné, 
nebo tomu budou nedùvìøovat, ale brzo si na to zvyknou a zjistí, jaké je 
opravdové poselství za svobodným softwarem. 
-
-<P>
-    
-<H4><A HREF="#TOCGiveAwaySoftware"
-   NAME="GiveAwaySoftware">Rozdávání software</A></H4>
-Je matoucí pou¾ívat termín ,,rozdávání softwaru'' ve významu ,,distribuovat 
program jako svobodný software.'' Je to stejný problém jako se ,,zadarmo'': 
týká se to ceny, ne svobody. Jeden zpùsob jak se vyhnout zmatku je øíkat 
,,uvolnit jako svobodný software.'' 
-
-<P>
-<H4><A HREF="#TOCIntellectualProperty"
-   NAME="IntellectualProperty">Intelektuální vlastnictví</A></H4>
-Vydavatelé a advokáti rádi popisují copyright jako ,,intelektuální 
vlastnictví''. Tento termín v sobì nese skrytý pøedpoklad, ¾e nejpøirozenìj¹í 
zpùsob o pøemý¹lení o pøedmìtu kopírování je zalo¾en na podobnosti s fyzickými 
objekty a ¾e o nich máme pøemý¹let jako o majetku. 
-
-<P>
-Tato analogie v¹ak pøehlí¾í nìkolik podstatných rozdílù mezi materiálními 
objekty a informacemi: informace mù¾e být kopírována a sdílena témìø bez 
námahy, zatímco materiální objekty ne. Zalo¾it svoje smý¹lení na této analogii 
se rovná ignorování tìchto rozdílù. 
-
-<P>
-Dokonce i americký právní systém zcela nepøijal tuto analogii, ponìvad¾ 
nejedná s copyrightem stejnì jako s vlastnickými právy na fyzické objekty. 
-
-<P>
-Jestli¾e se nechcete omezovat tímto zpùsobem pøemý¹lení, je nejlep¹í vyhnout 
se pou¾ívání termínu ,,intelektuální vlastnictví'' ve va¹ich slovech a 
my¹lenkách. 
-
-<P>
-Jiný problém s ,,intelektuálním vlastnictvím'' je ten, ¾e se pokou¹í 
zev¹eobecòovat nìkolik právních systémù, zahrnujících copyright, patenty a 
obchodní známky, které jsou mnohem více rozdílné, ne¾ podobné. Pokud jste 
nestudovali právo a nevíte, jak se li¹í, jejich shrnutí dohromady jistì povede 
k nekorektnímu zev¹eobecòování. 
-<P>
-Abyste se vyhnuli zmatku, je nejlep¹í nehledat alternativní zpùsoby jak øíct 
,,intelektuální vlastnictví''. Místo toho radìji mluvte o copyrightu, 
patentech, nebo o jakémkoliv právním termínu na toto téma.
-
-<H4><A HREF="#TOCPiracy"
-   NAME="Piracy">Pirátství</A></H4>
-Vydavatelé èasto poukazují na zakázané kopírování jako na ,,pirátství''. Tímto 
zpùsobem naznaèují ¾e nezákoné kopírování je eticky stejné jako zaútoèení na 
loïi na moøi, vra¾dìní a uná¹ení lidí na nich. 
-<P>
-Jestli¾e nevìøíte, ¾e nelegální kopírování je stejné jako únosy a vra¾dy, 
mo¾ná byste nemìli upøednostòovat pou¾ívání slova ,,pirátství'' na to aby jste 
jej popsali. Místo toho jsou dostupné neutrální termíny jako ,,nepovolené 
kopírování'', nebo ,,neautorizované kopírování''. Nìkteøí z nás mo¾ná dokonce 
preferují pou¾ití pozitivních termínù, jako ,,sdílení informací s va¹imi 
blízkými'' 
-
-<P>
-<H4><A HREF="#TOCProtection"
-   NAME="Protection">Ochrana</A></H4>
-Vydavatelé a advokáti milují pou¾ívání termínu ,,ochrana'' k popisu 
copyrightu. Toto slovo v sobì nese význam ochrany pøed znièením nebo utrpením; 
proto povzbuzuje lidi, aby cítili s vlastníky a vydavateli, kteøí mají z 
copyrightu prospìch, spí¹ ne¾ aby cítili s u¾ivateli, kteøí jsou copyrightem 
omezováni. 
-
-<P>
-Je snadné vypustit slovo ,,ochrana'' a místo nìj pou¾ívat neutrální termíny.
-Napøíklad místo ,,copyrightová ochrana vydr¾í velmi dlouho'' mù¾ete øíct 
,,copyright vydr¾í velmi dlouho''.
-
-<P>
-Chcete-li kritizovat copyright místo toho abyste jej podporovali, mù¾ete 
pou¾ít termín ,,copyrightová omezení''.
-
-<P>
-<H4><A HREF="#TOCSellSoftware"
-   NAME="SellSoftware">Prodej softwaru</A></H4>
-Termín ,,prodej softwaru'' je dvojznaèný. Pøesnìji øeèeno výmìna kopie 
svobodného programu za obnos penìz je ,,prodej''; ale lidé si obvykle spojují 
termín ,,prodej'' s proprietárními omezeními, jako následek u¾ívání softwaru. 
Mù¾ete být sùkladnìj¹í a aby jste pøede¹li zmatku radìjí øíkat ,,distribuce 
kopií programu za poplatek'' nebo ,,uvalení proprietárních restrikcí na 
pou¾ívání programu'' v závislosti na tom, co máte na mysli. 
-,
-<P>
-Viz <A HREF="/philosophy/selling.html">Prodej svobodného softwaru</A> pro víc 
názorù na toto téma
-
-<P>
-
-<H4><A HREF="#TOCTheft"
-   NAME="Theft">Kráde¾</A></H4>
-Obránci copyrightu èasto pou¾ívají slova jako ,,kráde¾'' a ,,zlodìj'' k popisu 
zasahování do copyrightu. Ve stejnou dobu nás ¾ádají, abychom pova¾ovali právní 
systém za autoritu na etiku: jestli¾e je kopírování zakázáno - musí být ¹patné.
-
-<P>
-Je pøípadné zmínit, ¾e právní systém - alespoò v USA - zavrhuje my¹lenku, ¾e 
zasahování do copyrightových práv je ,,zlodìjství''. Obránci copyrightu 
pou¾ívající termíny jako ,,kráde¾'' jsou ¹patnými zástupci práva na které se 
odvolávají. 
-<P>
-My¹lenka, ¾e zákon rozhodne, co je správné a ¹patné, je hlavní chybou. Zákony 
jsou v nejlep¹ím pøípadì pokusem docílit spravedlnosti; øíci, ¾e zákony 
definují spravedlnost, nebo etické chování, je obracení vìcí vzhùru nohama. 
-
-<P>
-
-<HR>
-
-Také vìnujte pozorost
-<A HREF="/philosophy/categories.html">Druhùm svobodného softwaru 
-    (18k)</A>.
-
-<HR>
-
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.html">Dal¹í texty k pøeètení</A></H4>
-
-<HR>
-
-Návrat na <A HREF="/">domovskou stránku GNU</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU informace &amp; otázky na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Dal¹í <A HREF="/contact/">mo¾nost</A> jak kontaktovat FSF.
-<P>
-Komentáøe k tìmto web stránkám na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-jiné otázky zasílejte na
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<P>
-Doslovné kopírování a ¹íøení tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu
-je dovoleno v pøípadì, ¾e tato podmínka bude zachována.<P>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/03/25 19:03:25 $ $Author: th_g $
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="/philosophy/po/words-to-avoid.cs.po">
+ https://www.gnu.org/philosophy/po/words-to-avoid.cs.po</a>'
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/words-to-avoid.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-02-25" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.79 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Matoucí slova a fráze, jichž je lepší se vyvarovat - GNU projekt - 
Nadace
+svobodného software</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/words-to-avoid.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.cs.html" -->
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<h2>Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se 
vyhnout</h2>
+
+<p>
+Je spousta slov a frází kterým je lépe se vyhnout, buď proto, že jsou
+dvojznačné, nebo proto, že v sobě obsahují názory, se kterými, jak 
doufáme,
+nemůžete plně souhlasit.</p>
+
+<div class="announcement">
+<blockquote><p>Také se podívejte na <a 
href="/philosophy/categories.html">Druhy svobodného
+software</a>.</p></blockquote>
+</div>
+
+<p> <!-- GNUN-SORT-START -->
+„<a href="#Freeware">Freeware</a>“&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a 
href="#IntellectualProperty">Intelektuální&nbsp;vlastnictví</a>“&nbsp;| 
<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#Commercial">Komerční</a>“&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#Theft">Krádež</a>“&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+ <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#Protection">Ochrana</a>“&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#Piracy">Pirátství</a>“&nbsp;| <!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#SellSoftware">Prodej&nbsp;softwaru</a>“&nbsp;| <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+„<a href="#GiveAwaySoftware">Rozdávání&nbsp;software</a>“&nbsp;| <!-- 
GNUN-SORT-NEXT-
+ITEM -->
+„<a href="#ForFree">Zadarmo</a>“
+<!-- GNUN-SORT-STOP -->
+</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-START -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Freeware">„Freeware“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Prosím nepoužívejte termín „freeware“ jako synonymum pro „svobodný
+software“. Termín „freeware“ byl často používán v osmdesátých 
letech pro
+programy uvolněné jen jako spustitelné soubory, bez zdrojového kódu. V
+dnešní době nejsou tyto termíny shodné.</p>
+<p>
+Používáte-li jiný jazyk než angličtinu, zkuste se prosím vyhnout 
vypůjčování
+si takových anglických slov jako „free software“ nebo „freeware.“ 
Zkuste
+raději použít některé slovo, často méně dvojznačné, <a
+href="/philosophy/fs-translations.html">které nabízí váš jazyk jako
+např</a>.</p>
+
+<p>
+Při tvoření slov ve vašem vlastním jazyku byste měli opravdu poukazovat 
na
+svobodu a ne jen papouškovat nějaké cizokrajné tajemné marketingové
+koncepty. Poukazování na svobodu se bude možná z počátku zdát vašim
+spoluobčanům podivné, nebo tomu budou nedůvěřovat, ale brzo si na to 
zvyknou
+a zjistí, jaké je opravdové poselství za svobodným softwarem.
+</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="IntellectualProperty">„Intelektuální vlastnictví“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Vydavatelé a advokáti rádi popisují copyright jako „intelektuální
+vlastnictví“. Tento termín v sobě nese skrytý předpoklad, že 
nejpřirozenější
+způsob o přemýšlení o předmětu kopírování je založen na podobnosti s
+fyzickými objekty a že o nich máme přemýšlet jako o majetku.</p>
+<p>
+Tato analogie však přehlíží několik podstatných rozdílů mezi 
materiálními
+objekty a informacemi: informace může být kopírována a sdílena téměř 
bez
+námahy, zatímco materiální objekty ne. Založit svoje smýšlení na této
+analogii se rovná ignorování těchto rozdílů.</p>
+<p>
+Tato analogie však přehlíží několik podstatných rozdílů mezi 
materiálními
+objekty a informacemi: informace může být kopírována a sdílena téměř 
bez
+námahy, zatímco materiální objekty ne. Založit svoje smýšlení na této
+analogii se rovná ignorování těchto rozdílů.</p>
+<p>
+Dokonce i americký právní systém zcela nepřijal tuto analogii, poněvadž
+nejedná s copyrightem stejně jako s vlastnickými právy na fyzické 
objekty.</p>
+<p>
+Jestliže se nechcete omezovat tímto způsobem přemýšlení, <a
+href="/philosophy/not-ipr.html">je nejlepší vyhnout se používání termínu
+„intelektuální vlastnictví“</a> ve vašich slovech a myšlenkách.</p>
+<p>
+Jiný problém s „intelektuálním vlastnictvím“ je ten, že se pokouší
+zevšeobecňovat několik právních systémů, zahrnujících copyright, 
patenty a
+obchodní známky, které jsou mnohem více rozdílné, než podobné. Pokud 
jste
+nestudovali právo a nevíte, jak se liší, jejich shrnutí dohromady jistě
+povede k nekorektnímu zevšeobecňování.</p>
+
+<p>Abyste se vyhnuli zmatku, je nejlepší nehledat alternativní způsoby jak
+říct „intelektuální vlastnictví“. Místo toho raději mluvte o 
copyrightu,
+patentech, nebo o jakémkoliv právním termínu na toto téma.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Commercial">„Komerční“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+prosím nepoužívejte slovo „komerční“ jako synonymum pro 
„nesvobodný“. Tím se
+pletou dohromady dvě zcela rozdílné věci.</p>
+<p>
+Program je komerční, jestliže je vyvíjen jako obchodní činnost. 
Komerční
+program může být svobodný, nebo nesvobodný, v závislosti na jeho licenci.
+Podobně program vyvíjený školou, nebo univerzitou může být svobodný, 
nebo
+nesvobodný, v závislosti na jeho licenci. Tyto dvě otázky – který 
subjekt
+vyvíjí program a svobody uživatle programu jsou – na sobě 
nezávislé.</p>
+<p>
+V prvním období free software movement, byly balíky svobodného software
+téměř vždy nekomerční; součásti operačního systému GNU/Linux byly 
vyvíjeny
+jednotlivci nebo neziskovými organizacemi, takovými jako FSF, nebo
+univerzitami. Ale v devadesátých letech se začal objevovat i komerční
+svobodný software.</p>
+<p>
+Komerční svobodný software je příspěvek naší komunitě, takže bychom 
ho měli
+povzbuzovat. Ovšem lidé kteří si myslí, že „komerční“ znamená 
„nesvobodný“
+mají za to, že tyto myšlenky si odporují a zavrhují je díky
+neporozumění. Proto buďte pozorní a nepoužívejte slovo „komerční“ 
tímto
+způsobem.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Theft">„Krádež“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Obránci copyrightu často používají slova jako „krádež“ a 
„zloděj“ k popisu
+zasahování do copyrightu. Ve stejnou dobu nás žádají, abychom považovali
+právní systém za autoritu na etiku: jestliže je kopírování zakázáno - 
musí
+být špatné.</p>
+<p>
+Je případné zmínit, že právní systém – alespoň v USA – <a
+href="http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&amp;vol=473&amp;invol=207";>zavrhuje
+myšlenku, že zasahování do copyrightových práv je 
„zlodějství“</a>. Obránci
+copyrightu používající termíny jako „krádež“ jsou špatnými 
zástupci práva na
+které se odvolávají.</p>
+<p>
+Myšlenka, že zákon rozhodne, co je správné a špatné, je hlavní
+chybou. Zákony jsou v nejlepším případě pokusem docílit spravedlnosti; 
říci,
+že zákony definují spravedlnost, nebo etické chování, je obracení věcí
+vzhůru nohama.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Protection">„Ochrana“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Vydavatelé a advokáti milují používání termínu „ochrana“ k popisu
+copyrightu. Toto slovo v sobě nese význam ochrany před zničením nebo
+utrpením; proto povzbuzuje lidi, aby cítili s vlastníky a vydavateli, 
kteří
+mají z copyrightu prospěch, spíš než aby cítili s uživateli, kteří 
jsou
+copyrightem omezováni.</p>
+<p>
+Je snadné vypustit slovo „ochrana“ a místo něj používat neutrální 
termíny.
+Například místo „copyrightová ochrana vydrží velmi dlouho“ můžete 
říct
+„copyright vydrží velmi dlouho“.</p>
+<p>
+Chcete-li kritizovat copyright místo toho abyste jej podporovali, můžete
+použít termín „copyrightová omezení“.</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="Piracy">„Pirátství“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Vydavatelé často poukazují na zakázané kopírování jako na 
„pirátství“. Tímto
+způsobem naznačují že nezákoné kopírování je eticky stejné jako 
zaútočení na
+loďi na moři, vraždění a unášení lidí na nich.
+</p>
+<p>
+Jestliže nevěříte, že nelegální kopírování je stejné jako únosy a 
vraždy,
+možná byste neměli upřednostňovat používání slova „pirátství“ 
na to aby jste
+jej popsali. Místo toho jsou dostupné neutrální termíny jako 
„nepovolené
+kopírování“, nebo „neautorizované kopírování“. Někteří z nás 
možná dokonce
+preferují použití pozitivních termínů, jako „sdílení informací s 
vašimi
+blízkými“</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="SellSoftware">„Prodej softwaru“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Termín „prodej softwaru“ je dvojznačný. Přesněji řečeno výměna 
kopie
+svobodného programu za obnos peněz je „prodej“; ale lidé si obvykle 
spojují
+termín „prodej“ s proprietárními omezeními, jako následek užívání
+softwaru. Můžete být sůkladnější a aby jste předešli zmatku radějí 
říkat
+„distribuce kopií programu za poplatek“ nebo „uvalení proprietárních
+restrikcí na používání programu“ v závislosti na tom, co máte na 
mysli.</p>
+<p>
+Viz <a href="/philosophy/selling.html">Prodej svobodného softwaru</a> pro
+víc názorů na toto téma</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="GiveAwaySoftware">„Rozdávání software“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Je matoucí používat termín „rozdávání softwaru“ ve významu 
„distribuovat
+program jako svobodný software.“ Je to stejný problém jako se 
„zadarmo“:
+týká se to ceny, ne svobody. Jeden způsob jak se vyhnout zmatku je říkat
+„uvolnit jako svobodný software.“</p>
+
+<!-- GNUN-SORT-NEXT-ITEM -->
+<!-- GNUN-SORT-BEGIN-KEY -->
+<h3 id="ForFree">„Zadarmo“</h3>
+
+<!-- GNUN-SORT-END-KEY -->
+<p>
+Pokud chcete říct že program je svobodný software <i>[v originále „free
+software“– pozn. překl.]</i>, prosím neříkejte že je dostupný 
„zadarmo“
+<i>[v originále „for free“ – pozn. překl.]</i> Tento termín má 
význam „za
+nulovou cenu“. Svobodný software je otázkou svobody, ne ceny.</p>
+<p>
+Kopie svobodného software jsou často dostupné zadarmo, například 
stažením
+přes FTP. Kopie svobodného softwaru jsou však také k mání za peníze na
+CD-ROMech; zatímco kopie proprietárního software jsou příležitostně k 
mání
+zadarmo na různých předváděcích akcích a některé druhy 
proprietárního
+softwaru jsou běžně dostupné zadarmo – pro určité uživatele.</p>
+<p>
+Abyste se vyhnuli zmatku, měli byste říkat, že program je k dispozici jako
+„svobodný software.“</p>
+
+<hr />
+<blockquote id="fsfs"><p class="big">Tato esej vyšla v knize <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</p></blockquote>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a
+href="/contact/">další možnosti jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně
+nefunkčních odkazů a dalších návrhů nebo oprav se prosím obracejte na 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní
+překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na
+vylepšení vítáme na adrese <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
+
+<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs";>Creative
+Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Aktualizováno:
+
+$Date: 2017/05/04 15:05:28 $
+
 <!-- timestamp end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]