www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.htm...


From: GNUN
Subject: www philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.htm...
Date: Mon, 12 Jan 2015 19:26:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/12 19:26:54

Modified files:
    philosophy   : surveillance-vs-democracy.sq.html 
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq-en.html 
             surveillance-vs-democracy.sq.po 
    server     : body-include-2.sq.html 
    server/gnun/compendia: compendium.sq.po 
    software    : devel.sq.html 
    software/po  : devel.sq-en.html devel.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.sq.html?cvsroot=www&r1=1.77&r2=1.78
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.sq.po?cvsroot=www&r1=1.72&r2=1.73
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.sq.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.sq.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    9 Jun 2014 16:57:46 
-0000    1.8
+++ philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html    12 Jan 2015 19:26:52 
-0000   1.9
@@ -38,7 +38,7 @@
 <p>Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a
 href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">siç kam 30 vjet që
 e kërkoj</a>, është hapi i parë për të marrë kontrollin e jetës sonë
-dixhitale, dhe kjo përfshin parandalimin e përgjimit. Nuk mund t'i zëmë
+dixhitale, dhe kjo përfshin parandalimin e përgjimit. Nuk mund t’i zëmë
 besë software-it jo të lirë; NSA-ja <a
 
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm";>përdor</a>,
 madje <a
@@ -102,7 +102,7 @@
 &ldquo;spiunit&rdquo; do të shërbejë si justifikim për hyrje në 
materialin e
 grumbulluar.</p>
 
-<p>Ekipi i shtetit për përgjimin do t'i keqpërdorë të dhënat edhe për 
arsye
+<p>Ekipi i shtetit për përgjimin do t’i keqpërdorë të dhënat edhe për 
arsye
 personale. Disa agjentë të NSA-së <a
 
href="http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems";>i
 përdorën sistemet e përgjimit në ShBA për të ndjekur të dashurit e
@@ -118,7 +118,7 @@
 
 <p>Të dhënat e përgjimeve gjithmonë do të përdoren për qëllime të 
tjera, edhe
 pse kjo është e ndaluar. Kur të dhënat të jenë grumbulluar dhe shteti e 
ka
-mundësinë të hyjë në to, mund t'i keqpërdorë ato të dhëna në mënyra 
të
+mundësinë të hyjë në to, mund t’i keqpërdorë ato të dhëna në 
mënyra të
 lemerishme, siç dëshmohet nga shembuj prej <a
 
href="http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/";>Europës</a>
 dhe <a
@@ -147,7 +147,7 @@
 
 <p>Ndërkaq, demagogët do të përmendin justifikimet e zakonshme si bazë 
për
 përgjim tërësor; çfarëdo sulmi terrorist, madje edhe një i tillë gjatë 
të
-cilit vriten vetëm një dorë personash, do t'u japë atyre një mundësi më
+cilit vriten vetëm një dorë personash, do t’u japë atyre një mundësi 
më
 tepër.</p>
 
 <p>Sikur kufijtë për hyrjen në të dhëna të liheshin mënjanë, do të qe 
njësoj
@@ -155,8 +155,8 @@
 vitesh të tëra do të ishin në dorë të shtetit dhe agjentëve të tij për
 keqpërdorim dhe, ato të grumbulluara nga kompani, për keqpërdorim privat po
 ashtu. Nëse ne ama e ndalim grumbullimin e dosjeve për këdo, këto dosje 
nuk
-do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë mënyrë për t'i përpiluar ato në 
mënyrë
-prapavepruese. Një regjimi të ri joliberal do t'i duhej ta sendërtonte nga
+do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë mënyrë për t’i përpiluar ato 
në mënyrë
+prapavepruese. Një regjimi të ri joliberal do t’i duhej ta sendërtonte 
nga
 e para përgjimin, dhe do të mblidhte të dhëna duke u nisur nga ajo datë. 
Sa
 për pezullimin ose shpërfilljen përkohësisht të këtij ligji, ideja zor 
se do
 të kish kuptim.</p>
@@ -164,41 +164,41 @@
 <h3>Së Pari, Mos u Bëni të Marrë</h3>
 
 <p>Që të keni privatësi, nuk duhet ta hidhni tej: i pari që duhet të 
mbrojë
-privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në sajte 
web,
+privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në sajte,
 përdorini ata përmes Tor-it, dhe përdorni shfletues që i bllokojnë skemat 
që
 ata përdorin për të gjurmuar vizitorët. Përdorni GNU Privacy Guard-in 
për
 të shifruar lëndën e email-it tuaj. Blerjet paguajini me para në 
dorë.</p>
 
 <p>Mbajini vetë të dhënat tuaja; mos i depozitoni të dhënat tuaja në 
shërbyesin
 &ldquo;e leverdishëm&rdquo; të një kompanie. Megjithatë, një kopjeruajtje
-të të dhënave tuaja është e parrezikshme t'ia besoni një shërbimi 
komercial,
-me kusht që të dhënat t'i keni koduar, përfshi këtu emra kartelash, me
-software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se t'i ngarkoni.</p>
+të të dhënave tuaja është e parrezikshme t’ia besoni një shërbimi 
komercial,
+me kusht që të dhënat t’i keni koduar, përfshi këtu emra kartelash, me
+software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se t’i ngarkoni.</p>
 
 <p>Për hir të privatësisë, duhet të shmangni software jo të lirë sepse, 
si
 pasojë e dhurimit të tjerëve të kontrollit të punimit tuaj në kompjuter, 
ka
-<a href="/philosophy/proprietary-surveillance.html">shumë gjasa që këta t'ju
+<a href="/philosophy/proprietary-surveillance.html">shumë gjasa që këta 
t’ju
 spiunojnë </a>. Shmangni <a
 href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">shërbimet si
 zëvendësime software-i </a>; veç kontrollit që këto u japin të tjerëve 
mbi
-punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë detyrimisht t'i dorëzoni në 
shërbyes
+punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë detyrimisht t’i dorëzoni në 
shërbyes
 krejt të dhënat përkatëse.</p>
 
 <p>Mbroni privatësinë e miqve dhe të njohurve tuaj. <a
 
href="http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/";>Mos
 i lëshoni në erë të dhënat e tyre personale</a>, hiq ato që se si të
-kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti web listën e kontakteve
-tuaj email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të tillë si
-Facebook-u, asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta 
shihnin
-të botuar në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare 
Facebook-un.
-Mos pranoni sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve të japin medoemos
-emrat e tyre të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë ato ushtrojnë
-trysni mbi persona të tjerë që këta të heqin dorë nga privatësia.</p>
+kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti listën e kontakteve tuaj
+email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të tillë si Facebook-u,
+asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta shihnin të 
botuar
+në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare Facebook-un. Mos 
pranoni
+sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve të japin medoemos emrat e 
tyre
+të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë ato ushtrojnë trysni mbi
+persona të tjerë që këta të heqin dorë nga privatësia.</p>
 
 <p>Vetëmbrojtja është thelbësore, por edhe mbrojtja më rigoroze e vetes 
është e
 pamjaftueshme për mbrojtjen e privatësisë suaj në ose nga sisteme që nuk 
ju
 përkasin ju. Kur ne komunikojmë me të tjerët ose endemi nëpër qytet,
-privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t'u shmangemi disave
+privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t’u shmangemi 
disave
 prej këtyre sistemeve që mbikëqyrin komunikimet dhe lëvizjet tona, por jo 
të
 gjithëve. Pa mëdyshje, zgjidhja më e mirë është të bëhen tërë këta 
sisteme
 të reshtin survejimin e njerëzve për krejt rastet e tjera, hiq ato për
@@ -218,7 +218,7 @@
 të përgjithshëm, por nuk kërkon ndonjë përgjim. Për kompaninë e 
energjisë
 do të ishte e lehtë të llogariste mesataren e përdorimit në një lagje 
duke
 pjesëtuar sasinë e përgjithshme të konsumuar me numrin e pajtimtarëve, dhe
-këtë t'ua dërgojë matësve. Matësi i çdo konsumatori mund të krahasonte
+këtë t’ua dërgojë matësve. Matësi i çdo konsumatori mund të 
krahasonte
 kështu regjistrimin e tij, përgjatë cilësdo periudhe kohore, me mesataren e
 përdorimit për atë periudhë. I njëjti përfitim, ama pa përgjim!</p>
 
@@ -229,18 +229,19 @@
 <p>Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për privatësinë 
është të
 <a name="dispersal">mbahen të dhënat të shpërndara dhe në mënyrë të 
tillë që
 hyrja në to të jetë e paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të sigurisë
-nuk qenë kërcënim për privatësinë. Regjistrimet depozitoheshin dhe 
ruheshin
-me kushtin paraprak: vetëm për disa javë. Ngaqë hyrja në to dhe 
përdorimi i
-tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk qe bërë kurrë në shkallë masive; ato
-hapeshin dhe përdoreshin vetëm në vende ku dikush kish njoftuar për një
-shkelje. Do të ishte e pamundur të grumbulloheshin fizikisht miliona
-shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të shiheshin apo kopjoheshin.</p>
+nuk qenë kërcënim për privatësinë (<a href="#privatespace">*</a>).
+Regjistrimet depozitoheshin dhe ruheshin me kushtin paraprak: vetëm për disa
+javë. Ngaqë hyrja në to dhe përdorimi i tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk 
qe
+bërë kurrë në shkallë masive; ato hapeshin dhe përdoreshin vetëm në 
vende ku
+dikush kish njoftuar për një shkelje të ligjit. Do të ishte e pamundur të
+grumbulloheshin fizikisht miliona shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të
+shiheshin apo kopjoheshin.</p>
 
 <p>Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në
 Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një qendër të
 dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e rrezikshme, por 
ka
-për t'u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në njohjen e fytyrave mund 
të
-sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të ndiqen rrugës gjithë kohën, 
për
+për t’u bërë edhe më keq. Përparimet teknike në njohjen e fytyrave 
mund të
+sjellin një ditë kur gazetarët e dyshuar të ndiqen rrugës gjithë kohën, 
për
 të parë se me kë bisedojnë.</p>
 
 <p>Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale që ta
@@ -253,7 +254,12 @@
 duhet të jetë i lirë të postojë, me raste, foto dhe regjistrime video, por
 grumbullimi sistematik në Internet i të dhënave të tilla duhet të 
kufizohet.</p>
 
-<h3>Kurë për Përgjim Internet Nga Tregtia</h3>
+<p><a name="privatespace"><b>*</b></a>Po marr si të mirëqenë që kamera e
+sigurisë sheh brenda një dyqani, ose mbi një rrugë. Cilado kamera e 
drejtuar
+mbi hapësirën private të dikujt, nga dikush tjetër, cenon privatësinë, 
por
+ky është problem tjetër.</p>
+
+<h3 id="digitalcash">Kurë për Përgjim Internet Nga Tregtia</h3>
 
 <p>Shumica e të dhënave vjen nga veprimtaritë dixhitale të vetë njerëzve.
 Zakonisht të dhënat grumbullohen së pari nga kompanitë. Por kur vjen fjala
@@ -273,9 +279,9 @@
 
 <p>Synimi për ta bërë gazetarinë dhe demokracinë të pakërcënuar 
kërkon atëherë
 që të reduktojmë të dhënat e grumbulluara rreth njerëzish nga çfarëdo
-organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t'i rikonceptojmë sistemet tona
+organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t’i rikonceptojmë sistemet tona
 dixhitale që të mos grumbullojnë të dhëna rreth përdoruesve të tyre. 
Nëse u
-duhen të dhëna dixhitale rreth transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që t'i
+duhen të dhëna dixhitale rreth transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që 
t’i
 mbajnë ato më gjatë se një interval të shkurtër kohe përtej atij që
 nevojitet doemos për çka po kryejnë për ne.</p>
 
@@ -289,22 +295,22 @@
 tepër justifikime për të shkelur privatësinë, se sa angazhime për ta
 mbrojtur atë.</p>
 
-<p>Mund t'i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem pagesash
+<p>Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem pagesash
 anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai që
-paguhet, t'u bëjë bisht taksave.) <a
+paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a
 
href="http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/";>Bitcoin-i
 nuk është anonim</a>, edhe pse ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që 
të
 paguani me Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a
 href="http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html";>paranë
-dixhitale është zhvilluar së pari në vitet '80</a>; kemi nevojë vetëm 
për
+dixhitale është zhvilluar së pari në vitet ’80</a>; kemi nevojë vetëm 
për
 marrëveshje të përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i pengojë
 ato.</p>
 
 <p>Një kërcënim i mëtejshëm nga grumbullimi i të dhënave personale prej 
sajteve
-është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t'i marrin dhe t'i
+është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t’i marrin dhe t’i
 keqpërdorin. Kjo përfshin hollësi kartash krediti të konsumatorëve. Një
-sistem pagesash anonime do t'i jepte fund këtij rreziku: një e çarë sigurie
-te sajti nuk do t'ju bënte dëm, nëse sajti nuk di asnjë gjë rreth 
jush.</p>
+sistem pagesash anonime do t’i jepte fund këtij rreziku: një e çarë 
sigurie
+te sajti nuk do t’ju bënte dëm, nëse sajti nuk di asnjë gjë rreth 
jush.</p>
 
 <h3>Kurë për Përgjimin e Udhëtimeve</h3>
 
@@ -356,7 +362,7 @@
 cilindo stacion (përgjithësisht, një i ndryshëm nga fillestari), ai stacion
 do ta dijë se ku dhe kur qe marrë me qira objekti. Do të njoftojë 
stacionin
 tjetër se objekti nuk është më &ldquo;i dhënë.&rdquo; Do të llogarisë
-gjithashtu faturën e përdoruesit, dhe do t'ia dërgojë (pasi të presë një
+gjithashtu faturën e përdoruesit, dhe do t’ia dërgojë (pasi të presë 
një
 numër të rastësishëm minutash) qendrës së një vargu stacionesh, në 
mënyrë që
 qendra të mos gjejë dot se nga cili stacion erdhi fatura. Pasi të jetë
 kryer kjo, stacioni ku u dorëzua objekti pas përdorimit do të harronte
@@ -434,7 +440,7 @@
 
href="http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266";>Korporatat
 nuk janë njerëz, ndaj as subjekt i të drejtave të njeriut</a>. Është e
 ligjshme të kërkohet që bizneset të publikojnë hollësi të proceseve që 
mund
-t'i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, biologjike, bërthamore, fiskale,
+t’i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, biologjike, bërthamore, fiskale,
 kompjuterike (p.sh., <a href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>) ose
 politike (p.sh., lobimi), në çfarëdo niveli që është i nevojshëm për
 mirëqenien publike. Rreziku i këtyre operacioneve (sillni në mendje
@@ -449,10 +455,10 @@
 
 <p>Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit të
 përgjimit të lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë për
-shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet '90, dhe <a
+shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a
 
href="http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html";>shumë
 më tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë 
viteve
-'80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë mbi
+’80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë mbi
 përdorimin nga ana e shtetit të të dhënave të grumbulluara.</p>
 
 <p>Duhet ta kthejmë mbrapsht këtë rritje, veç në besofshim se vendet tona 
të
@@ -473,7 +479,7 @@
 
 <p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
 dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka
-gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a>
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
 FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
 mund të dërgohen te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
@@ -519,12 +525,11 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<blockquote>
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman<br />
-Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
 Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
-</blockquote>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -535,7 +540,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/06/09 16:57:46 $
+$Date: 2015/01/12 19:26:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 9 Jun 2014 16:58:40 
-0000    1.5
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq-en.html 12 Jan 2015 19:26:52 
-0000   1.6
@@ -220,7 +220,7 @@
 
 <p>One way to make monitoring safe for privacy is
 to <a name="dispersal">keep the data dispersed and inconvenient to
-access</a>. Old-fashioned security cameras were no threat to privacy.
+access</a>. Old-fashioned security cameras were no threat to privacy(<a 
href="#privatespace">*</a>).
 The recording was stored on the premises, and kept for a few weeks at
 most. Because of the inconvenience of accessing these recordings, it
 was never done massively; they were accessed only in the places where
@@ -244,7 +244,12 @@
 systematic accumulation of such data on the Internet must be
 limited.</p>
 
-<h3>Remedy for Internet Commerce Surveillance</h3>
+<p><a name="privatespace"><b>*</b></a>I assume here that the security
+camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera
+pointed at someone's private space by someone else violates privacy,
+but that is another issue.</p>
+
+<h3 id="digitalcash">Remedy for Internet Commerce Surveillance</h3>
 
 <p>Most data collection comes from people's own digital activities.
 Usually the data is collected first by companies. But when it comes
@@ -490,18 +495,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<blockquote>
-<p>Copyright 2013 Richard Stallman<br />
-Licensed under the <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a></p>
-</blockquote>
+<p>Copyright &copy; 2015 Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/06/09 16:58:40 $
+$Date: 2015/01/12 19:26:52 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    12 Jan 2015 19:18:27 
-0000   1.27
+++ philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po    12 Jan 2015 19:26:52 
-0000   1.28
@@ -14,11 +14,14 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2014-12-05 11:25+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand? - GNU Project - Free 
Software Foundation"
-msgstr "Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia? - Projekti GNU - Free 
Software Foundation"
+msgid ""
+"How Much Surveillance Can Democracy Withstand? - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia? - Projekti GNU - Free Software "
+"Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "How Much Surveillance Can Democracy Withstand?"
@@ -29,244 +32,954 @@
 msgstr "nga <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "A version of this article was first published in <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/\";>Wired</a>
 in October 2013."
-msgstr "Një version i këtij artikulli u botua fillimisht te <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-surveillance/\";>
 Wired</a>, në Tetor 2013."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current level 
of general surveillance in society is incompatible with human rights. The 
repeated harassment and prosecution of dissidents, sources, and journalists in 
the US and elsewhere provides confirmation. We need to reduce the level of 
general surveillance, but how far? Where exactly is the <em>maximum tolerable 
level of surveillance</em>, which we must ensure is not exceeded? It is the 
level beyond which surveillance starts to interfere with the functioning of 
democracy, in that whistleblowers (such as Snowden) are likely to be caught."
-msgstr "Falë atyre që na zbuloi Edward Snowden, e dimë që niveli i sotëm 
i përgjimit të përgjithshëm në shoqëri është i papërputhshëm me të 
drejtat e njeriut. Këtë e ripohojnë qartë rëniet në qafë dhe proceset 
gjyqësore të vazhdueshme ndaj disidentëve, burimeve të informacionit dhe 
gazetarëve në ShBA. Na duhet ta zvogëlojmë nivelin e përgjimit të 
përgjithshëm, por deri ku? Ku bie saktësisht <em>niveli maksimum i 
përgjimit</em>, të cilin duhet të sigurohemi të mos tejkalohet? Është 
niveli përtej të cilit përgjimi fillon e plekset me funksionimin e 
demokracisë, pra kur nxjerrësit e sekreteve (të tillë si Snowden-i) ka 
shumë gjasa të zbulohen."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers 
to <a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us 
what the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates 
potential whistleblowers, which means it is too much. To recover our 
democratic control over the state, we must reduce surveillance to the point 
where whistleblowers know they are safe."
-msgstr "Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga 
nxjerrësit e sekreteve <a 
href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>të na rrëfejnë 
se çfarë po bën shteti</a>. Por përgjimi i sotëm i tremb nxjerrësit 
potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është i tepruar. Për të 
shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet ta zvogëlojmë 
përgjimin deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta dinë se nuk 
rrezikohen."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Using free/libre software, <a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">as I've advocated 
for 30 years</a>, is the first step in taking control of our digital lives, and 
that includes preventing surveillance. We can't trust nonfree software; the 
NSA <a 
href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\";>uses</a>
 and even <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security\";>creates</a>
 security weaknesses in nonfree software to invade our own computers and 
routers. Free software gives us control of our own computers, but <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>that won't protect our 
privacy once we set foot on the Internet</a>."
-msgstr "Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">siç kam 30 vjet 
që e kërkoj</a>, është hapi i parë për të marrë kontrollin e jetës 
sonë dixhitale, dhe kjo përfshin parandalimin e përgjimit. Nuk mund t’i 
zëmë besë software-it jo të lirë; NSA-ja <a 
href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\";>përdor</a>,
 madje <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security\";>krijon</a>
 në software jo të lirë dobësi sigurie, me qëllim që të mësyjë 
kompjuterët dhe rrugëzuesit tanë. Software-i i Lirë na jep kontrollin mbi 
kompjuterët tanë, por <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>vetëm kaq nuk na e mbron 
privatësinë, sapo vëmë këmbën në Internet</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill\";>Bipartisan
 legislation to &ldquo;curtail the domestic surveillance powers&rdquo;</a> in 
the U.S. is being drawn up, but it relies on limiting the government's use of 
our virtual dossiers. That won't suffice to protect whistleblowers if 
&ldquo;catching the whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to 
identify him or her. We need to go further."
-msgstr "<a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill\";>Në
 ShBA po hartohet legjislacion dypartiak për të &ldquo;reduktuar fuqinë e 
përgjimit të brendshëm&rdquo;</a>, por duke u mbështetur në kufizimin e 
përdorimit nga ana e qeverisë të dosjeve tona virtuale. Kjo nuk do të 
mjaftojë për të mbrojtur nxjerrësit e sekreteve, nëse &ldquo;kapja e 
nxjerrësit të sekreteve&rdquo; është përligjje për të patur akses të 
mjaftueshëm për identifikimin e tyre. Na duhet të shkojmë më tej."
+msgid ""
+"A version of this article was first published in <a href=\"http://www.wired.";
+"com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-survive-"
+"surveillance/\">Wired</a> in October 2013."
+msgstr ""
+"Një version i këtij artikulli u botua fillimisht te <a href=\"http://www.";
+"wired.com/opinion/2013/10/a-necessary-evil-what-it-takes-for-democracy-to-"
+"survive-surveillance/\"> Wired</a>, në Tetor 2013."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current level of "
+"general surveillance in society is incompatible with human rights. The "
+"repeated harassment and prosecution of dissidents, sources, and journalists "
+"in the US and elsewhere provides confirmation. We need to reduce the level "
+"of general surveillance, but how far? Where exactly is the <em>maximum "
+"tolerable level of surveillance</em>, which we must ensure is not exceeded? "
+"It is the level beyond which surveillance starts to interfere with the "
+"functioning of democracy, in that whistleblowers (such as Snowden) are "
+"likely to be caught."
+msgstr ""
+"Falë atyre që na zbuloi Edward Snowden, e dimë që niveli i sotëm i 
përgjimit "
+"të përgjithshëm në shoqëri është i papërputhshëm me të drejtat e 
njeriut. "
+"Këtë e ripohojnë qartë rëniet në qafë dhe proceset gjyqësore të 
vazhdueshme "
+"ndaj disidentëve, burimeve të informacionit dhe gazetarëve në ShBA. Na "
+"duhet ta zvogëlojmë nivelin e përgjimit të përgjithshëm, por deri ku? 
Ku bie "
+"saktësisht <em>niveli maksimum i përgjimit</em>, të cilin duhet të "
+"sigurohemi të mos tejkalohet? Është niveli përtej të cilit përgjimi 
fillon e "
+"plekset me funksionimin e demokracisë, pra kur nxjerrësit e sekreteve (të "
+"tillë si Snowden-i) ka shumë gjasa të zbulohen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Faced with government secrecy, we the people depend on whistleblowers to <a "
+"href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama\";>tell us what "
+"the state is doing</a>. However, today's surveillance intimidates potential "
+"whistleblowers, which means it is too much. To recover our democratic "
+"control over the state, we must reduce surveillance to the point where "
+"whistleblowers know they are safe."
+msgstr ""
+"Të përballur me fshehtësinë e qeverive, ne populli varemi nga nxjerrësit 
e "
+"sekreteve <a href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";
+"\">të na rrëfejnë se çfarë po bën shteti</a>. Por përgjimi i sotëm i 
tremb "
+"nxjerrësit potencialë të sekreteve, çka do të thotë se është i 
tepruar. Për "
+"të shëndoshur kontrollin tonë demokratik mbi shtetin, duhet ta 
zvogëlojmë "
+"përgjimin deri në një pikë, sa nxjerrësit e sekreteve ta dinë se nuk "
+"rrezikohen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using free/libre software, <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
+"important.html\">as I've advocated for 30 years</a>, is the first step in "
+"taking control of our digital lives, and that includes preventing "
+"surveillance. We can't trust nonfree software; the NSA <a href=\"http://";
+"blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/how-can-any-company-ever-"
+"trust-microsoft-again/index.htm\">uses</a> and even <a href=\"http://www.";
+"theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security"
+"\">creates</a> security weaknesses in nonfree software to invade our own "
+"computers and routers. Free software gives us control of our own computers, "
+"but <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/\";>that won't "
+"protect our privacy once we set foot on the Internet</a>."
+msgstr ""
+"Përdorimi i software-it të lirë/libre, <a 
href=\"/philosophy/free-software-"
+"even-more-important.html\">siç kam 30 vjet që e kërkoj</a>, është hapi i 
"
+"parë për të marrë kontrollin e jetës sonë dixhitale, dhe kjo përfshin "
+"parandalimin e përgjimit. Nuk mund t’i zëmë besë software-it jo të 
lirë; "
+"NSA-ja <a href=\"http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2013/06/";
+"how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again/index.htm\">përdor</a>, madje 
"
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-";
+"codes-security\">krijon</a> në software jo të lirë dobësi sigurie, me 
qëllim "
+"që të mësyjë kompjuterët dhe rrugëzuesit tanë. Software-i i Lirë na 
jep "
+"kontrollin mbi kompjuterët tanë, por <a href=\"http://www.wired.com/";
+"opinion/2013/10/149481/\">vetëm kaq nuk na e mbron privatësinë, sapo 
vëmë "
+"këmbën në Internet</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-";
+"patriot-act-author-bill\">Bipartisan legislation to &ldquo;curtail the "
+"domestic surveillance powers&rdquo;</a> in the U.S. is being drawn up, but "
+"it relies on limiting the government's use of our virtual dossiers. That "
+"won't suffice to protect whistleblowers if &ldquo;catching the "
+"whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to identify him or "
+"her. We need to go further."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-";
+"patriot-act-author-bill\">Në ShBA po hartohet legjislacion dypartiak për 
të "
+"&ldquo;reduktuar fuqinë e përgjimit të brendshëm&rdquo;</a>, por duke u "
+"mbështetur në kufizimin e përdorimit nga ana e qeverisë të dosjeve tona "
+"virtuale. Kjo nuk do të mjaftojë për të mbrojtur nxjerrësit e 
sekreteve, "
+"nëse &ldquo;kapja e nxjerrësit të sekreteve&rdquo; është përligjje për 
të "
+"patur akses të mjaftueshëm për identifikimin e tyre. Na duhet të 
shkojmë më "
+"tej."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The Upper Limit on Surveillance in a Democracy"
 msgstr "Kufiri i Sipërm i Përgjimit në një Demokraci"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the last 
shred of effective control over our government and institutions. That's why 
surveillance that enables the state to find out who has talked with a reporter 
is too much surveillance&mdash;too much for democracy to endure."
-msgstr "Nëse nxjerrësit e sekreteve nuk guxojnë të bëjnë të njohura 
krime dhe gënjeshtra, humbasim grimën e fundit të kontrollit të efektshëm 
mbi qeverinë dhe institucionet tona. Ky është shpjegimi pse përgjimi që i 
bën të mundur shtetit të gjejë se kush ka folur me një reporter është 
teprim përgjimi&mdash;shumë për ta përballuar demokracia."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 
that the <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\";>U.S.
 would not subpoena reporters because &ldquo;We know who you're talking 
to.&rdquo;</a> Sometimes <a 
href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press\";>journalists'
 phone call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden has shown 
us that in effect they subpoena all the phone call records of everyone in the 
U.S., all the time, <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order\";>from
 Verizon</a> and <a 
href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\";>from
 other companies too</a>."
-msgstr "Një zyrtar i paemër i qeverisë së ShBA-ve u tha gazetarëve në 
mënyrë ogurzezë më 2011 se <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\";>ShBA-të
 nuk do të thërrasin reporterë në gjyqe, ngaqë &ldquo;E dimë se me kë 
keni folur.&rdquo;</a> Për ta ditur këtë, ndonjëherë <a 
href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press\";>
 është kërkuar të sillen në gjyq regjistrimet e telefonatave të 
gazetarëve</a>, por Snowden-i na ka treguar se në fakt këtë e pësojnë 
krejt thirrjet telefonike të gjithkujt në ShBA, gjithmonë, <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order\";>nga
 Verizon-i</a> dhe <a 
href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\";>nga
 kompani të tjera po ashtu</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Opposition and dissident activities need to keep secrets from states 
that are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has demonstrated the 
U.S. government's <a 
href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf\";>systematic practice 
of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the pretext that there might 
be terrorists among them. The point at which surveillance is too much is the 
point at which the state can find who spoke to a known journalist or a known 
dissident."
-msgstr "Veprimtarive opozitare dhe disidente u nevojitet të mbajnë të 
fshehta, përballë shtetesh që janë gati të luajnë rrengje të ndyta me 
to. ACLU e ka dëshmuar <a 
href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf\";>praktikën 
sistematike të infiltrimit të grupeve paqësore disidente</a> nga ana e 
qeverive të ShBA-ve, me pretekstin se mes tyre mund të ketë terroristë. 
Pika ku përgjimi bëhet i tepruar është pika kur shteti mund të gjejë se 
kush ka folur me një gazetar të njohur ose me një disident të njohur."
+msgid ""
+"If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the last shred "
+"of effective control over our government and institutions. That's why "
+"surveillance that enables the state to find out who has talked with a "
+"reporter is too much surveillance&mdash;too much for democracy to endure."
+msgstr ""
+"Nëse nxjerrësit e sekreteve nuk guxojnë të bëjnë të njohura krime dhe "
+"gënjeshtra, humbasim grimën e fundit të kontrollit të efektshëm mbi 
qeverinë "
+"dhe institucionet tona. Ky është shpjegimi pse përgjimi që i bën të 
mundur "
+"shtetit të gjejë se kush ka folur me një reporter është teprim "
+"përgjimi&mdash;shumë për ta përballuar demokracia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An unnamed U.S. government official ominously told journalists in 2011 that "
+"the <a href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/";
+"news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">U.S. would not subpoena "
+"reporters because &ldquo;We know who you're talking to.&rdquo;</a> Sometimes "
+"<a href=\"http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-";
+"guilty-associated-press\">journalists' phone call records are subpoenaed</a> "
+"to find this out, but Snowden has shown us that in effect they subpoena all "
+"the phone call records of everyone in the U.S., all the time, <a href="
+"\"http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-";
+"data-court-order\">from Verizon</a> and <a href=\"http://www.marketwatch.com/";
+"story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\">from "
+"other companies too</a>."
+msgstr ""
+"Një zyrtar i paemër i qeverisë së ShBA-ve u tha gazetarëve në mënyrë "
+"ogurzezë më 2011 se <a 
href=\"http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/";
+"news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river\">ShBA-të "
+"nuk do të thërrasin reporterë në gjyqe, ngaqë &ldquo;E dimë se me kë 
keni "
+"folur.&rdquo;</a> Për ta ditur këtë, ndonjëherë <a href=\"http://www.";
+"theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-"
+"press\"> është kërkuar të sillen në gjyq regjistrimet e telefonatave të 
"
+"gazetarëve</a>, por Snowden-i na ka treguar se në fakt këtë e pësojnë 
krejt "
+"thirrjet telefonike të gjithkujt në ShBA, gjithmonë, <a href=\"http://www.";
+"theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-"
+"order\">nga Verizon-i</a> dhe <a href=\"http://www.marketwatch.com/story/nsa-";
+"data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07\">nga kompani të "
+"tjera po ashtu</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Opposition and dissident activities need to keep secrets from states that "
+"are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has demonstrated the U."
+"S. government's <a href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";
+"\">systematic practice of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the "
+"pretext that there might be terrorists among them. The point at which "
+"surveillance is too much is the point at which the state can find who spoke "
+"to a known journalist or a known dissident."
+msgstr ""
+"Veprimtarive opozitare dhe disidente u nevojitet të mbajnë të fshehta, "
+"përballë shtetesh që janë gati të luajnë rrengje të ndyta me to. ACLU 
e ka "
+"dëshmuar <a href=\"http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";
+"\">praktikën sistematike të infiltrimit të grupeve paqësore disidente</a> 
"
+"nga ana e qeverive të ShBA-ve, me pretekstin se mes tyre mund të ketë "
+"terroristë. Pika ku përgjimi bëhet i tepruar është pika kur shteti mund 
të "
+"gjejë se kush ka folur me një gazetar të njohur ose me një disident të "
+"njohur."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Information, Once Collected, Will Be Misused"
 msgstr "Informacioni, Pasi Mblidhet, Do Të Keqpërdoret"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "When people recognize that the level of general surveillance is too 
high, the first response is to propose limits on access to the accumulated 
data. That sounds nice, but it won't fix the problem, not even slightly, even 
supposing that the government obeys the rules. (The NSA has misled the FISA 
court, which said it was <a 
href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\";>unable to 
effectively hold the NSA accountable</a>.) Suspicion of a crime will be grounds 
for access, so once a whistleblower is accused of &ldquo;espionage,&rdquo; 
finding the &ldquo;spy&rdquo; will provide an excuse to access the accumulated 
material."
-msgstr "Kur njerëzit e pranojnë se niveli i përgjimit të përgjithshëm 
është shumë i lartë, përgjigja e parë është të propozojnë kufij për 
hyrjen në të dhënat e grumbulluara. Kjo duket gjë e mirë, por nuk do ta 
zgjidhë problemin, as edhe sado pak, madje edhe nëse supozohet se qeveria u 
bindet rregullave. (NSA-ja i dredhoi gjykatës FISA, e cila u shpreh se <a 
href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\";>nuk qe në 
gjendje të bënte me efektshmëri fajtore NSA-në</a>.) Dyshimet për një 
krim do të jenë përligjja për hyrje në të dhënat, prandaj sapo një 
nxjerrës sekreti të akuzohet për &ldquo;spiunazh,&rdquo; gjetja e 
&ldquo;spiunit&rdquo; do të shërbejë si justifikim për hyrje në materialin 
e grumbulluar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The state's surveillance staff will misuse the data for personal 
reasons too. Some NSA agents <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\";>used
 U.S. surveillance systems to track their lovers</a>&mdash;past, present, or 
wished-for&mdash;in a practice called &ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it 
has caught and punished this a few times; we don't know how many other times it 
wasn't caught. But these events shouldn't surprise us, because police have 
long <a href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>used 
their access to driver's license records to track down someone attractive</a>, 
a practice known as &ldquo;running a plate for a date.&rdquo;"
-msgstr "Ekipi i shtetit për përgjimin do t’i keqpërdorë të dhënat edhe 
për arsye personale. Disa agjentë të NSA-së <a 
href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\";>i
 përdorën sistemet e përgjimit në ShBA për të ndjekur të dashurit e 
tyre</a>&mdash;të dikurshëm, të tanishëm, ose të ëndërruar&mdash;sipas 
një praktike të quajtur &ldquo;LOVEINT.&rdquo; NSA-ja thotë se raste të 
tilla janë zbuluar dhe ndëshkuar ca herë; nuk e dimë se sa herë të tjera 
nuk janë zbuluar. Por ngjarje të tilla nuk duhet të na befasojnë, ngaqë 
policia prej kohësh e ka përdorur <a 
href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>mundësinë e 
hyrjes në regjistrat e lejeve të drejtimit të automjeteve për të gjurmuar 
dikë tërheqës apo tërheqëse</a>, praktikë e njohur si &ldquo;running a 
plate for a date&rdquo;"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Surveillance data will always be used for other purposes, even if this 
is prohibited. Once the data has been accumulated and the state has the 
possibility of access to it, it can misuse that data in dreadful ways, as shown 
by examples from <a 
href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\";>Europe</a>
 and <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>the 
US </a>."
-msgstr "Të dhënat e përgjimeve gjithmonë do të përdoren për qëllime 
të tjera, edhe pse kjo është e ndaluar. Kur të dhënat të jenë 
grumbulluar dhe shteti e ka mundësinë të hyjë në to, mund t’i 
keqpërdorë ato të dhëna në mënyra të lemerishme, siç dëshmohet nga 
shembuj prej <a 
href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\";>Europës</a>
 dhe <a 
href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>ShBA-ve 
</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Total surveillance plus vague law provides an opening for a massive 
fishing expedition against any desired target. To make journalism and 
democracy safe, we must limit the accumulation of data that is easily 
accessible to the state."
-msgstr "Përgjimi tërësor plus ligje të amullta ofrojnë një të çarë 
për ekspedita masive peshkimi kundër cilitdo të synuari që të doni. Që 
gazetaria dhe demokracia të jenë të parrezikuara, duhet të kufizojmë 
grumbullimin e të dhënave në të cilat shteti futet lehtësisht."
+msgid ""
+"When people recognize that the level of general surveillance is too high, "
+"the first response is to propose limits on access to the accumulated data. "
+"That sounds nice, but it won't fix the problem, not even slightly, even "
+"supposing that the government obeys the rules. (The NSA has misled the FISA "
+"court, which said it was <a href=\"http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/";
+"nsa-violations/\">unable to effectively hold the NSA accountable</a>.) "
+"Suspicion of a crime will be grounds for access, so once a whistleblower is "
+"accused of &ldquo;espionage,&rdquo; finding the &ldquo;spy&rdquo; will "
+"provide an excuse to access the accumulated material."
+msgstr ""
+"Kur njerëzit e pranojnë se niveli i përgjimit të përgjithshëm është 
shumë i "
+"lartë, përgjigja e parë është të propozojnë kufij për hyrjen në të 
dhënat e "
+"grumbulluara. Kjo duket gjë e mirë, por nuk do ta zgjidhë problemin, as "
+"edhe sado pak, madje edhe nëse supozohet se qeveria u bindet rregullave. "
+"(NSA-ja i dredhoi gjykatës FISA, e cila u shpreh se <a href=\"http://www.";
+"wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/\">nuk qe në gjendje të bënte 
"
+"me efektshmëri fajtore NSA-në</a>.) Dyshimet për një krim do të jenë "
+"përligjja për hyrje në të dhënat, prandaj sapo një nxjerrës sekreti 
të "
+"akuzohet për &ldquo;spiunazh,&rdquo; gjetja e &ldquo;spiunit&rdquo; do të "
+"shërbejë si justifikim për hyrje në materialin e grumbulluar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The state's surveillance staff will misuse the data for personal reasons "
+"too. Some NSA agents <a href=\"http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/";
+"nsa-analysts-abused-surveillance-systems\">used U.S. surveillance systems to "
+"track their lovers</a>&mdash;past, present, or wished-for&mdash;in a "
+"practice called &ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it has caught and "
+"punished this a few times; we don't know how many other times it wasn't "
+"caught. But these events shouldn't surprise us, because police have long <a "
+"href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm\";>used their "
+"access to driver's license records to track down someone attractive</a>, a "
+"practice known as &ldquo;running a plate for a date.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ekipi i shtetit për përgjimin do t’i keqpërdorë të dhënat edhe për 
arsye "
+"personale. Disa agjentë të NSA-së <a href=\"http://www.theguardian.com/";
+"world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems\">i përdorën "
+"sistemet e përgjimit në ShBA për të ndjekur të dashurit e 
tyre</a>&mdash;të "
+"dikurshëm, të tanishëm, ose të ëndërruar&mdash;sipas një praktike të 
quajtur "
+"&ldquo;LOVEINT.&rdquo; NSA-ja thotë se raste të tilla janë zbuluar dhe "
+"ndëshkuar ca herë; nuk e dimë se sa herë të tjera nuk janë zbuluar. 
Por "
+"ngjarje të tilla nuk duhet të na befasojnë, ngaqë policia prej kohësh e 
ka "
+"përdorur <a href=\"http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm";
+"\">mundësinë e hyrjes në regjistrat e lejeve të drejtimit të automjeteve 
për "
+"të gjurmuar dikë tërheqës apo tërheqëse</a>, praktikë e njohur si 
&ldquo;"
+"running a plate for a date&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Surveillance data will always be used for other purposes, even if this is "
+"prohibited. Once the data has been accumulated and the state has the "
+"possibility of access to it, it can misuse that data in dreadful ways, as "
+"shown by examples from <a href=\"http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-";
+"personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/\">Europe</a> and <a "
+"href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment\";>the US </"
+"a>."
+msgstr ""
+"Të dhënat e përgjimeve gjithmonë do të përdoren për qëllime të 
tjera, edhe "
+"pse kjo është e ndaluar. Kur të dhënat të jenë grumbulluar dhe shteti 
e ka "
+"mundësinë të hyjë në to, mund t’i keqpërdorë ato të dhëna në 
mënyra të "
+"lemerishme, siç dëshmohet nga shembuj prej <a href=\"http://falkvinge.";
+"net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-"
+"citizens/\">Europës</a> dhe <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/";
+"Japanese_American_internment\">ShBA-ve </a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Total surveillance plus vague law provides an opening for a massive fishing "
+"expedition against any desired target. To make journalism and democracy "
+"safe, we must limit the accumulation of data that is easily accessible to "
+"the state."
+msgstr ""
+"Përgjimi tërësor plus ligje të amullta ofrojnë një të çarë për 
ekspedita "
+"masive peshkimi kundër cilitdo të synuari që të doni. Që gazetaria dhe "
+"demokracia të jenë të parrezikuara, duhet të kufizojmë grumbullimin e 
të "
+"dhënave në të cilat shteti futet lehtësisht."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Robust Protection for Privacy Must Be Technical"
 msgstr "Mbrojtja e Fuqishme Për Privatësinë Duhet Të Jetë Teknike"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a 
set of legal principles designed to <a 
href=\"https://en.necessaryandproportionate.org/text\";>prevent the abuses of 
massive surveillance</a>. These principles include, crucially, explicit legal 
protection for whistleblowers; as a consequence, they would be adequate for 
protecting democratic freedoms&mdash;if adopted completely and enforced without 
exception forever."
-msgstr "Electronic Frontier Foundation dhe të tjera organizma propozojnë 
një grup parimesh ligjore të konceptuara për <a 
href=\"https://en.necessaryandproportionate.org/text\";>parandalimin e abuzimeve 
me përgjimin masiv</a>. Këto parime përfshijnë, pikë kyçe këtu, 
mbrojtje eksplicite ligjore për nxjerrës të sekretit; si pasojë, ato do të 
ishin të masës së duhur për mbrojtjen e lirive demokratike&mdash;nëse 
adoptohen tërësisht dhe zbatohen përgjithmonë pa përjashtime."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "However, such legal protections are precarious: as recent history 
shows, they can be repealed (as in the FISA Amendments Act), suspended, or <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>ignored</a>."
-msgstr "Por, mbrojtje të tilla ligjore janë pre e synimeve të palëve të 
ndryshme: siç e tregon historia e kohëve të fundit, ato mund anulohen (si 
tek FISA Amendments Act), pezullohen, ose <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>shpërfillen</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for total 
surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a handful of 
people, will give them an opportunity."
-msgstr "Ndërkaq, demagogët do të përmendin justifikimet e zakonshme si 
bazë për përgjim tërësor; çfarëdo sulmi terrorist, madje edhe një i 
tillë gjatë të cilit vriten vetëm një dorë personash, do t’u japë 
atyre një mundësi më tepër."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If limits on access to the data are set aside, it will be as if they 
had never existed: years worth of dossiers would suddenly become available for 
misuse by the state and its agents and, if collected by companies, for their 
private misuse as well. If, however, we stop the collection of dossiers on 
everyone, those dossiers won't exist, and there will be no way to compile them 
retroactively. A new illiberal regime would have to implement surveillance 
afresh, and it would only collect data starting at that date. As for 
suspending or momentarily ignoring this law, the idea would hardly make sense."
-msgstr "Sikur kufijtë për hyrjen në të dhëna të liheshin mënjanë, do 
të qe njësoj sikur të mos kishin ekzistuar kurrë: papritmas, dosje të 
grumbulluara gjatë vitesh të tëra do të ishin në dorë të shtetit dhe 
agjentëve të tij për keqpërdorim dhe, ato të grumbulluara nga kompani, 
për keqpërdorim privat po ashtu. Nëse ne ama e ndalim grumbullimin e 
dosjeve për këdo, këto dosje nuk do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë 
mënyrë për t’i përpiluar ato në mënyrë prapavepruese. Një regjimi 
të ri joliberal do t’i duhej ta sendërtonte nga e para përgjimin, dhe do 
të mblidhte të dhëna duke u nisur nga ajo datë. Sa për pezullimin ose 
shpërfilljen përkohësisht të këtij ligji, ideja zor se do të kish kuptim."
+msgid ""
+"The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose a set of "
+"legal principles designed to <a href=\"https://en.necessaryandproportionate.";
+"org/text\">prevent the abuses of massive surveillance</a>. These principles "
+"include, crucially, explicit legal protection for whistleblowers; as a "
+"consequence, they would be adequate for protecting democratic freedoms&mdash;"
+"if adopted completely and enforced without exception forever."
+msgstr ""
+"Electronic Frontier Foundation dhe të tjera organizma propozojnë një grup "
+"parimesh ligjore të konceptuara për <a href=\"https://en.";
+"necessaryandproportionate.org/text\">parandalimin e abuzimeve me përgjimin "
+"masiv</a>. Këto parime përfshijnë, pikë kyçe këtu, mbrojtje eksplicite 
"
+"ligjore për nxjerrës të sekretit; si pasojë, ato do të ishin të masës 
së "
+"duhur për mbrojtjen e lirive demokratike&mdash;nëse adoptohen tërësisht 
dhe "
+"zbatohen përgjithmonë pa përjashtime."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, such legal protections are precarious: as recent history shows, "
+"they can be repealed (as in the FISA Amendments Act), suspended, or <a href="
+"\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html\";>ignored</a>."
+msgstr ""
+"Por, mbrojtje të tilla ligjore janë pre e synimeve të palëve të 
ndryshme: "
+"siç e tregon historia e kohëve të fundit, ato mund anulohen (si tek FISA "
+"Amendments Act), pezullohen, ose <a href=\"http://www.nytimes.com/2009/04/16/";
+"us/16nsa.html\">shpërfillen</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for total "
+"surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a handful of "
+"people, will give them an opportunity."
+msgstr ""
+"Ndërkaq, demagogët do të përmendin justifikimet e zakonshme si bazë për 
"
+"përgjim tërësor; çfarëdo sulmi terrorist, madje edhe një i tillë 
gjatë të "
+"cilit vriten vetëm një dorë personash, do t’u japë atyre një mundësi 
më "
+"tepër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If limits on access to the data are set aside, it will be as if they had "
+"never existed: years worth of dossiers would suddenly become available for "
+"misuse by the state and its agents and, if collected by companies, for their "
+"private misuse as well. If, however, we stop the collection of dossiers on "
+"everyone, those dossiers won't exist, and there will be no way to compile "
+"them retroactively. A new illiberal regime would have to implement "
+"surveillance afresh, and it would only collect data starting at that date. "
+"As for suspending or momentarily ignoring this law, the idea would hardly "
+"make sense."
+msgstr ""
+"Sikur kufijtë për hyrjen në të dhëna të liheshin mënjanë, do të qe 
njësoj "
+"sikur të mos kishin ekzistuar kurrë: papritmas, dosje të grumbulluara 
gjatë "
+"vitesh të tëra do të ishin në dorë të shtetit dhe agjentëve të tij 
për "
+"keqpërdorim dhe, ato të grumbulluara nga kompani, për keqpërdorim privat 
po "
+"ashtu. Nëse ne ama e ndalim grumbullimin e dosjeve për këdo, këto dosje 
nuk "
+"do të ekzistojnë, dhe nuk do të ketë mënyrë për t’i përpiluar ato 
në mënyrë "
+"prapavepruese. Një regjimi të ri joliberal do t’i duhej ta sendërtonte 
nga "
+"e para përgjimin, dhe do të mblidhte të dhëna duke u nisur nga ajo datë. 
 Sa "
+"për pezullimin ose shpërfilljen përkohësisht të këtij ligji, ideja zor 
se do "
+"të kish kuptim."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "First, Don't Be Foolish"
 msgstr "Së Pari, Mos u Bëni të Marrë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "To have privacy, you must not throw it away: the first one who has to 
protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web sites, contact 
them with Tor, and use browsers that block the schemes they use to track 
visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the contents of your email. 
Pay for things with cash."
-msgstr "Që të keni privatësi, nuk duhet ta hidhni tej: i pari që duhet të 
mbrojë privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në 
sajte, përdorini ata përmes Tor-it, dhe përdorni shfletues që i bllokojnë 
skemat që ata përdorin për të gjurmuar vizitorët. Përdorni GNU Privacy 
Guard-in për të shifruar lëndën e email-it tuaj. Blerjet paguajini me para 
në dorë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Keep your own data; don't store your data in a company's 
&ldquo;convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a data backup 
to a commercial service, provided you put the files in an archive and encrypt 
the whole archive, including the names of the files, with free software on your 
own computer before uploading it."
-msgstr "Mbajini vetë të dhënat tuaja; mos i depozitoni të dhënat tuaja 
në shërbyesin &ldquo;e leverdishëm&rdquo; të një kompanie. Megjithatë, 
një kopjeruajtje të të dhënave tuaja është e parrezikshme t’ia besoni 
një shërbimi komercial, me kusht që të dhënat t’i keni koduar, përfshi 
këtu emra kartelash, me software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se 
t’i ngarkoni."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a 
consequence of giving others control of your computing, it is <a 
href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">likely to spy on you</a>. 
Avoid <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service as 
a software substitute</a>; as well as giving others control of your computing, 
it requires you to hand over all the pertinent data to the server."
-msgstr "Për hir të privatësisë, duhet të shmangni software jo të lirë 
sepse, si pasojë e dhurimit të tjerëve të kontrollit të punimit tuaj në 
kompjuter, ka <a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">shumë 
gjasa që këta t’ju spiunojnë </a>. Shmangni <a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">shërbimet si 
zëvendësime software-i </a>; veç kontrollit që këto u japin të tjerëve 
mbi punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë detyrimisht t’i dorëzoni në 
shërbyes krejt të dhënat përkatëse."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Protect your friends' and acquaintances' privacy, too. <a 
href=\"http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/\";>Don't
 give out their personal information</a> except how to contact them, and never 
give any web site your list of email or phone contacts. Don't tell a company 
such as Facebook anything about your friends that they might not wish to 
publish in a newspaper. Better yet, don't be used by Facebook at all. Reject 
communication systems that require users to give their real names, even if you 
are going to give yours, since they pressure other people to surrender their 
privacy."
-msgstr "Mbroni privatësinë e miqve dhe të njohurve tuaj. <a 
href=\"http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/\";>Mos
 i lëshoni në erë të dhënat e tyre personale</a>, hiq ato që se si të 
kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti listën e kontakteve tuaj 
email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të tillë si Facebook-u, 
asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta shihnin të 
botuar në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare Facebook-un. 
Mos pranoni sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve të japin medoemos 
emrat e tyre të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë ato ushtrojnë 
trysni mbi persona të tjerë që këta të heqin dorë nga privatësia."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Self-protection is essential, but even the most rigorous 
self-protection is insufficient to protect your privacy on or from systems that 
don't belong to you. When we communicate with others or move around the city, 
our privacy depends on the practices of society. We can avoid some of the 
systems that surveil our communications and movements, but not all of them. 
Clearly, the better solution is to make all these systems stop surveilling 
people other than legitimate suspects."
-msgstr "Vetëmbrojtja është thelbësore, por edhe mbrojtja më rigoroze e 
vetes është e pamjaftueshme për mbrojtjen e privatësisë suaj në ose nga 
sisteme që nuk ju përkasin ju. Kur ne komunikojmë me të tjerët ose endemi 
nëpër qytet, privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t’u 
shmangemi disave prej këtyre sistemeve që mbikëqyrin komunikimet dhe 
lëvizjet tona, por jo të gjithëve. Pa mëdyshje, zgjidhja më e mirë 
është të bëhen tërë këta sisteme të reshtin survejimin e njerëzve për 
krejt rastet e tjera, hiq ato për dyshime të përligjura."
+msgid ""
+"To have privacy, you must not throw it away: the first one who has to "
+"protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web sites, "
+"contact them with Tor, and use browsers that block the schemes they use to "
+"track visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the contents of your "
+"email. Pay for things with cash."
+msgstr ""
+"Që të keni privatësi, nuk duhet ta hidhni tej: i pari që duhet të 
mbrojë "
+"privatësinë tuaj jeni ju vetë. Shmangni identifikimin e vetes në sajte, "
+"përdorini ata përmes Tor-it, dhe përdorni shfletues që i bllokojnë 
skemat që "
+"ata përdorin për të gjurmuar vizitorët. Përdorni GNU Privacy Guard-in 
për "
+"të shifruar lëndën e email-it tuaj. Blerjet paguajini me para në dorë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep your own data; don't store your data in a company's &ldquo;"
+"convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a data backup to a "
+"commercial service, provided you put the files in an archive and encrypt the "
+"whole archive, including the names of the files, with free software on your "
+"own computer before uploading it."
+msgstr ""
+"Mbajini vetë të dhënat tuaja; mos i depozitoni të dhënat tuaja në 
shërbyesin "
+"&ldquo;e leverdishëm&rdquo; të një kompanie. Megjithatë, një 
kopjeruajtje "
+"të të dhënave tuaja është e parrezikshme t’ia besoni një shërbimi 
komercial, "
+"me kusht që të dhënat t’i keni koduar, përfshi këtu emra kartelash, me 
"
+"software të lirë, në kompjuterin tuaj, përpara se t’i ngarkoni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a consequence "
+"of giving others control of your computing, it is <a href=\"/philosophy/"
+"proprietary-surveillance.html\">likely to spy on you</a>. Avoid <a href=\"/"
+"philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">service as a software "
+"substitute</a>; as well as giving others control of your computing, it "
+"requires you to hand over all the pertinent data to the server."
+msgstr ""
+"Për hir të privatësisë, duhet të shmangni software jo të lirë sepse, 
si "
+"pasojë e dhurimit të tjerëve të kontrollit të punimit tuaj në 
kompjuter, ka "
+"<a href=\"/philosophy/proprietary-surveillance.html\">shumë gjasa që këta "
+"t’ju spiunojnë </a>. Shmangni <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-"
+"really-serve.html\">shërbimet si zëvendësime software-i </a>; veç 
kontrollit "
+"që këto u japin të tjerëve mbi punimin tuaj në kompjuter, ju kërkojnë "
+"detyrimisht t’i dorëzoni në shërbyes krejt të dhënat përkatëse."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Protect your friends' and acquaintances' privacy, too. <a href=\"http://";
+"bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-"
+"link-is-a-family-member/\">Don't give out their personal information</a> "
+"except how to contact them, and never give any web site your list of email "
+"or phone contacts. Don't tell a company such as Facebook anything about "
+"your friends that they might not wish to publish in a newspaper. Better "
+"yet, don't be used by Facebook at all. Reject communication systems that "
+"require users to give their real names, even if you are going to give yours, "
+"since they pressure other people to surrender their privacy."
+msgstr ""
+"Mbroni privatësinë e miqve dhe të njohurve tuaj. <a href=\"http://bits.";
+"blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-"
+"a-family-member/\">Mos i lëshoni në erë të dhënat e tyre personale</a>, 
hiq "
+"ato që se si të kontaktohen ata, dhe mos i jepni kurrë asnjë sajti 
listën e "
+"kontakteve tuaj email ose telefonike. Mos i tregoni një kompanie, të 
tillë "
+"si Facebook-u, asnjë gjë mbi miqtë tuaj të cilën ata nuk do të donin ta 
"
+"shihnin të botuar në një gazetë. Madje më mirë, mos e përdorni fare "
+"Facebook-un. Mos pranoni sisteme komunikimi që u kërkojnë përdoruesve 
të "
+"japin medoemos emrat e tyre të vërtetë, edhe pse tuajin do ta jepni, meqë 
"
+"ato ushtrojnë trysni mbi persona të tjerë që këta të heqin dorë nga "
+"privatësia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Self-protection is essential, but even the most rigorous self-protection is "
+"insufficient to protect your privacy on or from systems that don't belong to "
+"you. When we communicate with others or move around the city, our privacy "
+"depends on the practices of society. We can avoid some of the systems that "
+"surveil our communications and movements, but not all of them. Clearly, the "
+"better solution is to make all these systems stop surveilling people other "
+"than legitimate suspects."
+msgstr ""
+"Vetëmbrojtja është thelbësore, por edhe mbrojtja më rigoroze e vetes 
është e "
+"pamjaftueshme për mbrojtjen e privatësisë suaj në ose nga sisteme që nuk 
ju "
+"përkasin ju. Kur ne komunikojmë me të tjerët ose endemi nëpër qytet, "
+"privatësia jonë varet nga praktikat e shoqërisë. Mund t’u shmangemi 
disave "
+"prej këtyre sistemeve që mbikëqyrin komunikimet dhe lëvizjet tona, por jo 
të "
+"gjithëve. Pa mëdyshje, zgjidhja më e mirë është të bëhen tërë 
këta sisteme "
+"të reshtin survejimin e njerëzve për krejt rastet e tjera, hiq ato për "
+"dyshime të përligjura."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We Must Design Every System for Privacy"
 msgstr "Çdo Sistem Duhet Ta Hartojmë Me Privatësinë Në Mendje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If we don't want a total surveillance society, we must consider 
surveillance a kind of social pollution, and limit the surveillance impact of 
each new digital system just as we limit the environmental impact of physical 
construction."
-msgstr "Nëse nuk duam një shoqëri përgjimi tërësor, duhet ta 
konsiderojmë përgjimin një lloj ndotjeje sociale, dhe ta kufizojmë ndikimin 
e përgjimit prej çdo sistemi të ri dixhital po njësoj siç kufizojmë 
ndikimin mjedisor të një konstruksioni fizik."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted for 
sending the power company moment-by-moment data about each customer's electric 
usage, including how usage compares with users in general. This is implemented 
based on general surveillance, but does not require any surveillance. It would 
be easy for the power company to calculate the average usage in a residential 
neighborhood by dividing the total usage by the number of subscribers, and send 
that to the meters. Each customer's meter could compare her usage, over any 
desired period of time, with the average usage pattern for that period. The 
same benefit, with no surveillance!"
-msgstr "Për shembull: Matësit e &ldquo;mençur&rdquo; të energjisë 
elektrike i mburrin se i dërgojnë çast pas çasti kompanisë së energjisë 
të dhëna mbi përdorimin e energjisë nga secili konsumator, përfshi 
krahasim me përdoruesit në përgjithësi. Kjo është sendërtuar duke u 
bazuar mbi përgjim të përgjithshëm, por nuk kërkon ndonjë përgjim. Për 
kompaninë e energjisë do të ishte e lehtë të llogariste mesataren e 
përdorimit në një lagje duke pjesëtuar sasinë e përgjithshme të 
konsumuar me numrin e pajtimtarëve, dhe këtë t’ua dërgojë matësve. 
Matësi i çdo konsumatori mund të krahasonte kështu regjistrimin e tij, 
përgjatë cilësdo periudhe kohore, me mesataren e përdorimit për atë 
periudhë. I njëjti përfitim, ama pa përgjim!"
+msgid ""
+"If we don't want a total surveillance society, we must consider surveillance "
+"a kind of social pollution, and limit the surveillance impact of each new "
+"digital system just as we limit the environmental impact of physical "
+"construction."
+msgstr ""
+"Nëse nuk duam një shoqëri përgjimi tërësor, duhet ta konsiderojmë 
përgjimin "
+"një lloj ndotjeje sociale, dhe ta kufizojmë ndikimin e përgjimit prej çdo 
"
+"sistemi të ri dixhital po njësoj siç kufizojmë ndikimin mjedisor të një 
"
+"konstruksioni fizik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted for "
+"sending the power company moment-by-moment data about each customer's "
+"electric usage, including how usage compares with users in general. This is "
+"implemented based on general surveillance, but does not require any "
+"surveillance. It would be easy for the power company to calculate the "
+"average usage in a residential neighborhood by dividing the total usage by "
+"the number of subscribers, and send that to the meters. Each customer's "
+"meter could compare her usage, over any desired period of time, with the "
+"average usage pattern for that period. The same benefit, with no "
+"surveillance!"
+msgstr ""
+"Për shembull: Matësit e &ldquo;mençur&rdquo; të energjisë elektrike i "
+"mburrin se i dërgojnë çast pas çasti kompanisë së energjisë të dhëna 
mbi "
+"përdorimin e energjisë nga secili konsumator, përfshi krahasim me "
+"përdoruesit në përgjithësi. Kjo është sendërtuar duke u bazuar mbi 
përgjim "
+"të përgjithshëm, por nuk kërkon ndonjë përgjim. Për kompaninë e 
energjisë "
+"do të ishte e lehtë të llogariste mesataren e përdorimit në një lagje 
duke "
+"pjesëtuar sasinë e përgjithshme të konsumuar me numrin e pajtimtarëve, 
dhe "
+"këtë t’ua dërgojë matësve. Matësi i çdo konsumatori mund të 
krahasonte "
+"kështu regjistrimin e tij, përgjatë cilësdo periudhe kohore, me mesataren 
e "
+"përdorimit për atë periudhë. I njëjti përfitim, ama pa përgjim!"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "We need to design such privacy into all our digital systems."
-msgstr "Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale."
+msgstr ""
+"Na duhet të hartojmë të tillë privatësi në krejt sistemet tona 
dixhitale."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed"
 msgstr "Kurë për Grumbullimin e të Dhënave: Të Lihen të Hapërdara"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "One way to make monitoring safe for privacy is to <a 
name=\"dispersal\">keep the data dispersed and inconvenient to access</a>. 
Old-fashioned security cameras were no threat to privacy(<a 
href=\"#privatespace\">*</a>). The recording was stored on the premises, and 
kept for a few weeks at most. Because of the inconvenience of accessing these 
recordings, it was never done massively; they were accessed only in the places 
where someone reported a crime. It would not be feasible to physically collect 
millions of tapes every day and watch them or copy them."
-msgstr "Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për 
privatësinë është të <a name=\"dispersal\">mbahen të dhënat të 
shpërndara dhe në mënyrë të tillë që hyrja në to të jetë e 
paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të sigurisë nuk qenë kërcënim për 
privatësinë (<a href=\"#privatespace\">*</a>). Regjistrimet depozitoheshin 
dhe ruheshin me kushtin paraprak: vetëm për disa javë. Ngaqë hyrja në to 
dhe përdorimi i tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk qe bërë kurrë në 
shkallë masive; ato hapeshin dhe përdoreshin vetëm në vende ku dikush kish 
njoftuar për një shkelje të ligjit. Do të ishte e pamundur të 
grumbulloheshin fizikisht miliona shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të 
shiheshin apo kopjoheshin."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are 
connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and 
saved forever. This is already dangerous, but it is going to get worse. 
Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can 
be tracked on the street all the time to see who they talk with."
-msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimet teknike në 
njohjen e fytyrave mund të sjellin një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Internet-connected cameras often have lousy digital security 
themselves, so <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone
 could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban the 
use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is admitted, 
except when carried by people. Everyone must be free to post photos and video 
recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the 
Internet must be limited."
-msgstr "Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale 
që ta shpif, prandaj <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>kushdo
 mund të vëzhgojë atë që sheh syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë 
privatësinë, duhet të ndalojmë përdorimin e kamerave të lidhura me 
Internetin të fokusuara në vende dhe në raste që pranohet se janë publike, 
hiq rastin kur ato mbahen nga të pranishëm në këto vende publike. Kushdo 
duhet të jetë i lirë të postojë, me raste, foto dhe regjistrime video, por 
grumbullimi sistematik në Internet i të dhënave të tilla duhet të 
kufizohet."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security 
camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed 
at someone's private space by someone else violates privacy, but that is 
another issue."
-msgstr "<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>Po marr si të mirëqenë që 
kamera e sigurisë sheh brenda një dyqani, ose mbi një rrugë. Cilado kamera 
e drejtuar mbi hapësirën private të dikujt, nga dikush tjetër, cenon 
privatësinë, por ky është problem tjetër."
+msgid ""
+"One way to make monitoring safe for privacy is to <a name=\"dispersal\">keep "
+"the data dispersed and inconvenient to access</a>. Old-fashioned security "
+"cameras were no threat to privacy(<a href=\"#privatespace\">*</a>). The "
+"recording was stored on the premises, and kept for a few weeks at most. "
+"Because of the inconvenience of accessing these recordings, it was never "
+"done massively; they were accessed only in the places where someone reported "
+"a crime. It would not be feasible to physically collect millions of tapes "
+"every day and watch them or copy them."
+msgstr ""
+"Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për privatësinë 
është të "
+"<a name=\"dispersal\">mbahen të dhënat të shpërndara dhe në mënyrë të 
tillë "
+"që hyrja në to të jetë e paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të 
sigurisë "
+"nuk qenë kërcënim për privatësinë (<a href=\"#privatespace\">*</a>). "
+"Regjistrimet depozitoheshin dhe ruheshin me kushtin paraprak: vetëm për 
disa "
+"javë. Ngaqë hyrja në to dhe përdorimi i tyre nuk qe gjë e kollajtë, 
nuk qe "
+"bërë kurrë në shkallë masive; ato hapeshin dhe përdoreshin vetëm në 
vende ku "
+"dikush kish njoftuar për një shkelje të ligjit. Do të ishte e pamundur 
të "
+"grumbulloheshin fizikisht miliona shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të "
+"shiheshin apo kopjoheshin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are "
+"connected to the Internet so recordings can be collected in a data center "
+"and saved forever. This is already dangerous, but it is going to get "
+"worse. Advances in face recognition may bring the day when suspected "
+"journalists can be tracked on the street all the time to see who they talk "
+"with."
+msgstr ""
+"Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të lidhura 
në "
+"Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një qendër të 
"
+"dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e rrezikshme, 
por ka "
+"për t’u bërë edhe më keq. Përparimet teknike në njohjen e fytyrave 
mund të "
+"sjellin një ditë kur gazetarët e dyshuar të ndiqen rrugës gjithë 
kohën, për "
+"të parë se me kë bisedojnë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Internet-connected cameras often have lousy digital security themselves, so "
+"<a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-";
+"through-your-appliances\">anyone could watch what the camera sees</a>. To "
+"restore privacy, we should ban the use of Internet-connected cameras aimed "
+"where and when the public is admitted, except when carried by people. "
+"Everyone must be free to post photos and video recordings occasionally, but "
+"the systematic accumulation of such data on the Internet must be limited."
+msgstr ""
+"Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale që ta "
+"shpif, prandaj <a href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-";
+"wants-spy-you-through-your-appliances\">kushdo mund të vëzhgojë atë që 
sheh "
+"syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë privatësinë, duhet të ndalojmë "
+"përdorimin e kamerave të lidhura me Internetin të fokusuara në vende dhe 
në "
+"raste që pranohet se janë publike, hiq rastin kur ato mbahen nga të "
+"pranishëm në këto vende publike. Kushdo duhet të jetë i lirë të 
postojë, me "
+"raste, foto dhe regjistrime video, por grumbullimi sistematik në Internet i "
+"të dhënave të tilla duhet të kufizohet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>I assume here that the security camera "
+"points at the inside of a store, or at the street. Any camera pointed at "
+"someone's private space by someone else violates privacy, but that is "
+"another issue."
+msgstr ""
+"<a name=\"privatespace\"><b>*</b></a>Po marr si të mirëqenë që kamera e "
+"sigurisë sheh brenda një dyqani, ose mbi një rrugë. Cilado kamera e 
drejtuar "
+"mbi hapësirën private të dikujt, nga dikush tjetër, cenon privatësinë, 
por "
+"ky është problem tjetër."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Internet Commerce Surveillance"
 msgstr "Kurë për Përgjim Internet Nga Tregtia"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Most data collection comes from people's own digital activities. 
Usually the data is collected first by companies. But when it comes to the 
threat to privacy and democracy, it makes no difference whether surveillance is 
done directly by the state or farmed out to a business, because the data that 
the companies collect is systematically available to the state."
-msgstr "Shumica e të dhënave vjen nga veprimtaritë dixhitale të vetë 
njerëzve. Zakonisht të dhënat grumbullohen së pari nga kompanitë. Por 
kur vjen fjala për kërcënimin e privatësisë dhe demokracisë, nuk ka 
dallim mes përgjimit të bërë drejtpërdrejt nga shteti apo të deleguar 
një biznesi, ngaqë të dhënat që kompanitë mbledhin janë sistematikisht 
të passhme nga shteti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The NSA, through PRISM, has <a 
href=\"https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2\";>gotten into the 
databases of many large Internet corporations</a>. AT&amp;T has saved all its 
phone call records since 1987 and <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\";>makes
 them available to the DEA</a> to search on request. Strictly speaking, the 
U.S. government does not possess that data, but in practical terms it may as 
well possess it."
-msgstr "NSA-ja, përmes PRISM-it, ka <a 
href=\"https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2\";>hyrë në bazat e 
të dhënave të mjaft korporatave të mëdha të Internetit</a>. AT&amp;T-ja 
ka ruajtur krejt regjistrimet e veta të thirrjeve telefonike që prej 1987-s 
dhe <a 
href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\";>ia
 jep ato DEA-s</a> për kërkime, kur i është dashur. Nga pikëpamja 
strikte, qeveria e ShBA-ve nuk i zotëron këto të dhëna, por në terma 
praktikë i zotëron po njësoj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The goal of making journalism and democracy safe therefore requires 
that we reduce the data collected about people by any organization, not just by 
the state. We must redesign digital systems so that they do not accumulate 
data about their users. If they need digital data about our transactions, they 
should not be allowed to keep them more than a short time beyond what is 
inherently necessary for their dealings with us."
-msgstr "Synimi për ta bërë gazetarinë dhe demokracinë të pakërcënuar 
kërkon atëherë që të reduktojmë të dhënat e grumbulluara rreth 
njerëzish nga çfarëdo organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t’i 
rikonceptojmë sistemet tona dixhitale që të mos grumbullojnë të dhëna 
rreth përdoruesve të tyre. Nëse u duhen të dhëna dixhitale rreth 
transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që t’i mbajnë ato më gjatë se një 
interval të shkurtër kohe përtej atij që nevojitet doemos për çka po 
kryejnë për ne."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "One of the motives for the current level of surveillance of the 
Internet is that sites are financed through advertising based on tracking 
users' activities and propensities. This converts a mere 
annoyance&mdash;advertising that we can learn to ignore&mdash;into a 
surveillance system that harms us whether we know it or not. Purchases over 
the Internet also track their users. And we are all aware that &ldquo;privacy 
policies&rdquo; are more excuses to violate privacy than commitments to uphold 
it."
-msgstr "Një nga shkaqet e nivelit të tanishëm të përgjimit në Internet 
është fakti që sajtet financohen përmes reklamave të bazuara në ndjekjen 
e veprimtarisë dhe prirjeve të përdoruesve. Kjo e shndërron një bezdi të 
thjeshtë&mdash;reklamën, që mund të mësohemi ta shpërfillim&mdash;në 
një sistem përgjimi që na dëmton, pavarësisht se e dimë apo nuk e dimë. 
Blerjet nëpërmjet Internetit gjithashtu përdoren për të ndjekur 
përdoruesit e tyre. Dhe ne të gjithë e dimë që &ldquo;rregullat e 
privatësisë&rdquo; janë më tepër justifikime për të shkelur 
privatësinë, se sa angazhime për ta mbrojtur atë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We could correct both problems by adopting a system of anonymous 
payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want the payee to 
dodge taxes.) <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\";>Bitcoin
 is not anonymous</a>, though there are efforts to develop ways to pay 
anonymously with Bitcoin. However, technology for <a 
href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\";>digital cash 
was first developed in the 1980s</a>; we need only suitable business 
arrangements, and for the state not to obstruct them."
-msgstr "Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem 
pagesash anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai 
që paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\";>Bitcoin-i
 nuk është anonim</a>, edhe pse ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që 
të paguani me Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a 
href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\";>paranë 
dixhitale është zhvilluar së pari në vitet ’80</a>; kemi nevojë vetëm 
për marrëveshje të përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i 
pengojë ato."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A further threat from sites' collection of personal data is that 
security breakers might get in, take it, and misuse it. This includes 
customers' credit card details. An anonymous payment system would end this 
danger: a security hole in the site can't hurt you if the site knows nothing 
about you."
-msgstr "Një kërcënim i mëtejshëm nga grumbullimi i të dhënave personale 
prej sajteve është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t’i 
marrin dhe t’i keqpërdorin. Kjo përfshin hollësi kartash krediti të 
konsumatorëve. Një sistem pagesash anonime do t’i jepte fund këtij 
rreziku: një e çarë sigurie te sajti nuk do t’ju bënte dëm, nëse sajti 
nuk di asnjë gjë rreth jush."
+msgid ""
+"Most data collection comes from people's own digital activities. Usually "
+"the data is collected first by companies. But when it comes to the threat "
+"to privacy and democracy, it makes no difference whether surveillance is "
+"done directly by the state or farmed out to a business, because the data "
+"that the companies collect is systematically available to the state."
+msgstr ""
+"Shumica e të dhënave vjen nga veprimtaritë dixhitale të vetë njerëzve. 
"
+"Zakonisht të dhënat grumbullohen së pari nga kompanitë. Por kur vjen 
fjala "
+"për kërcënimin e privatësisë dhe demokracisë, nuk ka dallim mes 
përgjimit të "
+"bërë drejtpërdrejt nga shteti apo të deleguar një biznesi, ngaqë të 
dhënat "
+"që kompanitë mbledhin janë sistematikisht të passhme nga shteti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The NSA, through PRISM, has <a href=\"https://www.commondreams.org/";
+"headline/2013/08/23-2\">gotten into the databases of many large Internet "
+"corporations</a>. AT&amp;T has saved all its phone call records since 1987 "
+"and <a href=\"http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-";
+"phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0\">makes them available to the DEA</a> "
+"to search on request. Strictly speaking, the U.S. government does not "
+"possess that data, but in practical terms it may as well possess it."
+msgstr ""
+"NSA-ja, përmes PRISM-it, ka <a href=\"https://www.commondreams.org/";
+"headline/2013/08/23-2\">hyrë në bazat e të dhënave të mjaft korporatave 
të "
+"mëdha të Internetit</a>. AT&amp;T-ja ka ruajtur krejt regjistrimet e veta "
+"të thirrjeve telefonike që prej 1987-s dhe <a href=\"http://www.nytimes.";
+"com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?"
+"_r=0\">ia jep ato DEA-s</a> për kërkime, kur i është dashur. Nga 
pikëpamja "
+"strikte, qeveria e ShBA-ve nuk i zotëron këto të dhëna, por në terma "
+"praktikë i zotëron po njësoj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The goal of making journalism and democracy safe therefore requires that we "
+"reduce the data collected about people by any organization, not just by the "
+"state. We must redesign digital systems so that they do not accumulate data "
+"about their users. If they need digital data about our transactions, they "
+"should not be allowed to keep them more than a short time beyond what is "
+"inherently necessary for their dealings with us."
+msgstr ""
+"Synimi për ta bërë gazetarinë dhe demokracinë të pakërcënuar kërkon 
atëherë "
+"që të reduktojmë të dhënat e grumbulluara rreth njerëzish nga çfarëdo 
"
+"organizëm, jo thjesht nga shteti. Duhet t’i rikonceptojmë sistemet tona "
+"dixhitale që të mos grumbullojnë të dhëna rreth përdoruesve të tyre. 
Nëse u "
+"duhen të dhëna dixhitale rreth transaksioneve tona, nuk duhet lejuar që 
t’i "
+"mbajnë ato më gjatë se një interval të shkurtër kohe përtej atij që "
+"nevojitet doemos për çka po kryejnë për ne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the motives for the current level of surveillance of the Internet is "
+"that sites are financed through advertising based on tracking users' "
+"activities and propensities. This converts a mere annoyance&mdash;"
+"advertising that we can learn to ignore&mdash;into a surveillance system "
+"that harms us whether we know it or not. Purchases over the Internet also "
+"track their users. And we are all aware that &ldquo;privacy policies&rdquo; "
+"are more excuses to violate privacy than commitments to uphold it."
+msgstr ""
+"Një nga shkaqet e nivelit të tanishëm të përgjimit në Internet është 
fakti "
+"që sajtet financohen përmes reklamave të bazuara në ndjekjen e 
veprimtarisë "
+"dhe prirjeve të përdoruesve. Kjo e shndërron një bezdi të 
thjeshtë&mdash;"
+"reklamën, që mund të mësohemi ta shpërfillim&mdash;në një sistem 
përgjimi që "
+"na dëmton, pavarësisht se e dimë apo nuk e dimë. Blerjet nëpërmjet "
+"Internetit gjithashtu përdoren për të ndjekur përdoruesit e tyre. Dhe ne 
të "
+"gjithë e dimë që &ldquo;rregullat e privatësisë&rdquo; janë më tepër "
+"justifikime për të shkelur privatësinë, se sa angazhime për ta mbrojtur 
atë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We could correct both problems by adopting a system of anonymous "
+"payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want the payee "
+"to dodge taxes.) <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-";
+"through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin is not anonymous</a>, though there are "
+"efforts to develop ways to pay anonymously with Bitcoin. However, "
+"technology for <a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.";
+"html\">digital cash was first developed in the 1980s</a>; we need only "
+"suitable business arrangements, and for the state not to obstruct them."
+msgstr ""
+"Mund t’i ndreqnim të dy problemet duke bërë tonin një sistem pagesash "
+"anonime&mdash;anonim për atë që paguan, kuptohet. (Nuk duam që ai që "
+"paguhet, t’u bëjë bisht taksave.) <a href=\"http://www.wired.com/";
+"opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/\">Bitcoin-i nuk është "
+"anonim</a>, edhe pse ka përpjekje për të zhvilluar mënyra që të paguani 
me "
+"Bitcoin në mënyrë anonime. Sido qoftë, teknologjia për <a 
href=\"http://www.";
+"wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html\">paranë dixhitale është "
+"zhvilluar së pari në vitet ’80</a>; kemi nevojë vetëm për marrëveshje 
të "
+"përshtatshme mes bizneseve, dhe që shteti të mos i pengojë ato."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A further threat from sites' collection of personal data is that security "
+"breakers might get in, take it, and misuse it. This includes customers' "
+"credit card details. An anonymous payment system would end this danger: a "
+"security hole in the site can't hurt you if the site knows nothing about you."
+msgstr ""
+"Një kërcënim i mëtejshëm nga grumbullimi i të dhënave personale prej 
sajteve "
+"është se cenuesit e sigurisë mund të hyjnë në to, t’i marrin dhe 
t’i "
+"keqpërdorin. Kjo përfshin hollësi kartash krediti të konsumatorëve. 
Një "
+"sistem pagesash anonime do t’i jepte fund këtij rreziku: një e çarë 
sigurie "
+"te sajti nuk do t’ju bënte dëm, nëse sajti nuk di asnjë gjë rreth 
jush."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Travel Surveillance"
 msgstr "Kurë për Përgjimin e Udhëtimeve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We must convert digital toll collection to anonymous payment (using 
digital cash, for instance). License-plate recognition systems recognize all 
license plates, and the <a 
href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>data
 can be kept indefinitely</a>; they should be required by law to notice and 
record only those license numbers that are on a list of cars sought by court 
orders. A less secure alternative would record all cars locally but only for a 
few days, and not make the full data available over the Internet; access to the 
data should be limited to searching for a list of court-ordered 
license-numbers."
-msgstr "Duhet ta shndërrojmë mbledhjen e pagesave dixhitale të lidhura me 
udhëtimet në mbledhje pagesash anonime (duke përdorur para dixhitale, për 
shembull). Sistemet e leximit të targave regjistrojnë të tëra targat, dhe 
<a 
href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>të
 dhënat mund të ruhen përgjithmonë</a>; do të duhej që ligji të 
kërkonte të dalloheshin dhe të regjistroheshin vetëm ato targa që gjenden 
në një listë automjetesh që kërkohen me urdhër gjykate. Sipas një 
alternative më pak të sigurt do të regjistroheshin krejt automjetet, në 
shkallë vendore, por vetëm për pak ditë, dhe të dhënat e plota të mos 
jepen nëpërmjet Internet; hyrja në të dhënat do të duhej kufizuar në 
kërkime për numra sipas një liste me targa që kanë urdhër gjykate."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\";>punishment
 without trial</a>."
-msgstr "Lista &ldquo;no-fly&rdquo; e ShBA-ve duhet shfuqizuar, sepse përbën 
<a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes\";>ndëshkim
 pa gjyq</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "It is acceptable to have a list of people whose person and luggage will 
be searched with extra care, and anonymous passengers on domestic flights could 
be treated as if they were on this list. It is also acceptable to bar 
non-citizens, if they are not permitted to enter the country at all, from 
boarding flights to the country. This ought to be enough for all legitimate 
purposes."
-msgstr "Është e pranueshme të kihet një listë njerëzish të cilët të 
kontrollohen me kujdes të veçantë, tok me bagazhet e tyre, dhe pasagjerët 
anonimë në fluturimet e brendshme mund të trajtohen sikur të ishin në 
këtë listë. Është gjithashtu e pranueshme të mos lejohen ata që nuk 
janë shtetas, nëse nuk u është lejuar të hyjnë fare në vend, të hipin 
në fluturime drejt një vendi. Kjo do të duhej të ishte e mjaftë për 
krejt qëllimet e ligjshme."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for 
payment. These systems accumulate personal data: if you once make the mistake 
of paying with anything but cash, they associate the card permanently with your 
name. Furthermore, they record all travel associated with each card. Together 
they amount to massive surveillance. This data collection must be reduced."
-msgstr "Mjaft sisteme tranziti masiv përdorin për pagesa ndonjë lloj karte 
të mençur ose RFID. Këto sisteme grumbullojnë të dhëna personale: nëse 
e bëni vetëm një herë gabimin të paguani me to dhe jo me para klasike, ato 
e përshoqërojnë përgjithmonë kartën me emrin tuaj. Për më tepër, 
regjistrojnë gjithçka ka të bëjë me udhëtimet përshoqëruar secilës 
kartë. Të marra bashkë, bëhen përgjim masiv. Ky grumbullim të dhënash 
duhet reduktuar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Navigation services do surveillance: the user's computer tells the map 
service the user's location and where the user wants to go; then the server 
determines the route and sends it back to the user's computer, which displays 
it. Nowadays, the server probably records the user's locations, since there is 
nothing to prevent it. This surveillance is not inherently necessary, and 
redesign could avoid it: free/libre software in the user's computer could 
download map data for the pertinent regions (if not downloaded previously), 
compute the route, and display it, without ever telling anyone where the user 
is or wants to go."
-msgstr "Shërbimet e orientimit dhe hartave kryejnë përgjim: kompjuteri i 
përdoruesit i tregon shërbimit të hartave vendin dhe ku dëshiron 
përdoruesi të mbërrijë; mandej shërbyesi përcakton rrugën dhe ia dërgon 
kompjuterit të përdoruesit, i cili e shfaq. Sot, ka gjasa që shërbyesi i 
regjistron vendet e përdoruesve, ngaqë asgjë nuk ia ndalon. Ky përgjim nuk 
është së brendshmi i domosdoshëm, dhe mund të shmanget përmes 
rikonceptimit: software-i lirë/libre në kompjuterin e përdoruesit mund të 
shkarkojë të dhëna harte për zonat që i interesojnë (nëse nuk janë 
shkarkuar tashmë), të përllogarisë rrugën, dhe ta shfaqë, pa i treguar 
kujt ndonjëherë se ku gjendet apo ku dëshiron të shkojë përdoruesi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the 
borrower's identity is known only inside the station where the item was 
borrowed. Borrowing would inform all stations that the item is 
&ldquo;out,&rdquo; so when the user returns it at any station (in general, a 
different one), that station will know where and when that item was borrowed. 
It will inform the other station that the item is no longer &ldquo;out.&rdquo; 
It will also calculate the user's bill, and send it (after waiting some random 
number of minutes) to headquarters along a ring of stations, so that 
headquarters would not find out which station the bill came from. Once this is 
done, the return station would forget all about the transaction. If an item 
remains &ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was borrowed can 
inform headquarters; in that case, it could send the borrower's identity 
immediately."
-msgstr "Sistemet për dhënien e biçikletave me qira, etj., mund të hartohen 
në mënyrë të tillë që identiteti i qiramarrësit të njihet vetëm brenda 
stacionit nga u mor objekti me qira. Qiradhënësi do të njoftonte krejt 
stacionet se objekti është &ldquo;dhënë,&rdquo;, që kështu, kur 
përdoruesi e jep mbrapsht në cilindo stacion (përgjithësisht, një i 
ndryshëm nga fillestari), ai stacion do ta dijë se ku dhe kur qe marrë me 
qira objekti. Do të njoftojë stacionin tjetër se objekti nuk është më 
&ldquo;i dhënë.&rdquo; Do të llogarisë gjithashtu faturën e përdoruesit, 
dhe do t’ia dërgojë (pasi të presë një numër të rastësishëm 
minutash) qendrës së një vargu stacionesh, në mënyrë që qendra të mos 
gjejë dot se nga cili stacion erdhi fatura. Pasi të jetë kryer kjo, 
stacioni ku u dorëzua objekti pas përdorimit do të harronte gjithçka rreth 
transaksionit. Nëse një objekt mbetet &ldquo;i dhënë&rdquo; për një 
kohë të gjatë, stacioni nga u mor me qira mund të njoftojë qendrën; në 
këtë rast, mund ta dërgojë identitetin e qiramarrësit menjëherë."
+msgid ""
+"We must convert digital toll collection to anonymous payment (using digital "
+"cash, for instance). License-plate recognition systems recognize all "
+"license plates, and the <a href=\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/";
+"whos_watching_you/8064333.stm\">data can be kept indefinitely</a>; they "
+"should be required by law to notice and record only those license numbers "
+"that are on a list of cars sought by court orders. A less secure "
+"alternative would record all cars locally but only for a few days, and not "
+"make the full data available over the Internet; access to the data should be "
+"limited to searching for a list of court-ordered license-numbers."
+msgstr ""
+"Duhet ta shndërrojmë mbledhjen e pagesave dixhitale të lidhura me 
udhëtimet "
+"në mbledhje pagesash anonime (duke përdorur para dixhitale, për shembull). 
 "
+"Sistemet e leximit të targave regjistrojnë të tëra targat, dhe <a href="
+"\"http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm\";>të "
+"dhënat mund të ruhen përgjithmonë</a>; do të duhej që ligji të 
kërkonte të "
+"dalloheshin dhe të regjistroheshin vetëm ato targa që gjenden në një 
listë "
+"automjetesh që kërkohen me urdhër gjykate. Sipas një alternative më pak 
të "
+"sigurt do të regjistroheshin krejt automjetet, në shkallë vendore, por 
vetëm "
+"për pak ditë, dhe të dhënat e plota të mos jepen nëpërmjet Internet; 
hyrja "
+"në të dhënat do të duhej kufizuar në kërkime për numra sipas një 
liste me "
+"targa që kanë urdhër gjykate."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is <a href="
+"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-";
+"justice/victory-federal-court-recognizes\">punishment without trial</a>."
+msgstr ""
+"Lista &ldquo;no-fly&rdquo; e ShBA-ve duhet shfuqizuar, sepse përbën <a 
href="
+"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-";
+"justice/victory-federal-court-recognizes\">ndëshkim pa gjyq</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is acceptable to have a list of people whose person and luggage will be "
+"searched with extra care, and anonymous passengers on domestic flights could "
+"be treated as if they were on this list. It is also acceptable to bar non-"
+"citizens, if they are not permitted to enter the country at all, from "
+"boarding flights to the country. This ought to be enough for all legitimate "
+"purposes."
+msgstr ""
+"Është e pranueshme të kihet një listë njerëzish të cilët të 
kontrollohen me "
+"kujdes të veçantë, tok me bagazhet e tyre, dhe pasagjerët anonimë në "
+"fluturimet e brendshme mund të trajtohen sikur të ishin në këtë listë. 
"
+"Është gjithashtu e pranueshme të mos lejohen ata që nuk janë shtetas, 
nëse "
+"nuk u është lejuar të hyjnë fare në vend, të hipin në fluturime drejt 
një "
+"vendi. Kjo do të duhej të ishte e mjaftë për krejt qëllimet e ligjshme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for "
+"payment. These systems accumulate personal data: if you once make the "
+"mistake of paying with anything but cash, they associate the card "
+"permanently with your name. Furthermore, they record all travel associated "
+"with each card. Together they amount to massive surveillance. This data "
+"collection must be reduced."
+msgstr ""
+"Mjaft sisteme tranziti masiv përdorin për pagesa ndonjë lloj karte të 
mençur "
+"ose RFID. Këto sisteme grumbullojnë të dhëna personale: nëse e bëni 
vetëm "
+"një herë gabimin të paguani me to dhe jo me para klasike, ato e "
+"përshoqërojnë përgjithmonë kartën me emrin tuaj. Për më tepër, 
regjistrojnë "
+"gjithçka ka të bëjë me udhëtimet përshoqëruar secilës kartë. Të 
marra "
+"bashkë, bëhen përgjim masiv. Ky grumbullim të dhënash duhet reduktuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Navigation services do surveillance: the user's computer tells the map "
+"service the user's location and where the user wants to go; then the server "
+"determines the route and sends it back to the user's computer, which "
+"displays it. Nowadays, the server probably records the user's locations, "
+"since there is nothing to prevent it. This surveillance is not inherently "
+"necessary, and redesign could avoid it: free/libre software in the user's "
+"computer could download map data for the pertinent regions (if not "
+"downloaded previously), compute the route, and display it, without ever "
+"telling anyone where the user is or wants to go."
+msgstr ""
+"Shërbimet e orientimit dhe hartave kryejnë përgjim: kompjuteri i 
përdoruesit "
+"i tregon shërbimit të hartave vendin dhe ku dëshiron përdoruesi të 
mbërrijë; "
+"mandej shërbyesi përcakton rrugën dhe ia dërgon kompjuterit të 
përdoruesit, "
+"i cili e shfaq. Sot, ka gjasa që shërbyesi i regjistron vendet e "
+"përdoruesve, ngaqë asgjë nuk ia ndalon. Ky përgjim nuk është së 
brendshmi i "
+"domosdoshëm, dhe mund të shmanget përmes rikonceptimit: software-i lirë/"
+"libre në kompjuterin e përdoruesit mund të shkarkojë të dhëna harte 
për "
+"zonat që i interesojnë (nëse nuk janë shkarkuar tashmë), të 
përllogarisë "
+"rrugën, dhe ta shfaqë, pa i treguar kujt ndonjëherë se ku gjendet apo ku "
+"dëshiron të shkojë përdoruesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the borrower's "
+"identity is known only inside the station where the item was borrowed. "
+"Borrowing would inform all stations that the item is &ldquo;out,&rdquo; so "
+"when the user returns it at any station (in general, a different one), that "
+"station will know where and when that item was borrowed. It will inform the "
+"other station that the item is no longer &ldquo;out.&rdquo; It will also "
+"calculate the user's bill, and send it (after waiting some random number of "
+"minutes) to headquarters along a ring of stations, so that headquarters "
+"would not find out which station the bill came from. Once this is done, the "
+"return station would forget all about the transaction. If an item remains "
+"&ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was borrowed can inform "
+"headquarters; in that case, it could send the borrower's identity "
+"immediately."
+msgstr ""
+"Sistemet për dhënien e biçikletave me qira, etj., mund të hartohen në 
mënyrë "
+"të tillë që identiteti i qiramarrësit të njihet vetëm brenda stacionit 
nga u "
+"mor objekti me qira. Qiradhënësi do të njoftonte krejt stacionet se 
objekti "
+"është &ldquo;dhënë,&rdquo;, që kështu, kur përdoruesi e jep mbrapsht 
në "
+"cilindo stacion (përgjithësisht, një i ndryshëm nga fillestari), ai 
stacion "
+"do ta dijë se ku dhe kur qe marrë me qira objekti. Do të njoftojë 
stacionin "
+"tjetër se objekti nuk është më &ldquo;i dhënë.&rdquo; Do të llogarisë 
"
+"gjithashtu faturën e përdoruesit, dhe do t’ia dërgojë (pasi të presë 
një "
+"numër të rastësishëm minutash) qendrës së një vargu stacionesh, në 
mënyrë që "
+"qendra të mos gjejë dot se nga cili stacion erdhi fatura. Pasi të jetë "
+"kryer kjo, stacioni ku u dorëzua objekti pas përdorimit do të harronte "
+"gjithçka rreth transaksionit. Nëse një objekt mbetet &ldquo;i 
dhënë&rdquo; "
+"për një kohë të gjatë, stacioni nga u mor me qira mund të njoftojë 
qendrën; "
+"në këtë rast, mund ta dërgojë identitetin e qiramarrësit menjëherë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Remedy for Communications Dossiers"
 msgstr "Kurë për Dosjet e Komunikimeve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Internet service providers and telephone companies keep extensive data 
on their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, 
they also <a 
href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\";>record
 the user's physical location</a>. They keep these dossiers for a long time: 
over 30 years, in the case of AT&amp;T. Soon they will even <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/\";>record
 the user's body activities</a>. It appears that the <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\";>NSA
 collects cell phone location data</a> in bulk."
-msgstr "Mundësuesit e shërbimeve Internet dhe kompanitë telefonike ruajnë 
të dhëna të zgjeruara mbi kontaktet e përdoruesve të tyre (shfletim, 
thirrje telefonike, etj). Me telefonat celularë, ata <a 
href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\";>regjistrojnë
 gjithashtu vendndodhje fizike të përdoruesve</a>. Këto dosje i ruajnë 
për një kohë të gjatë: mbi 30 vjet, në rastin e AT&amp;T-së. Së 
shpejti madje do të <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/\";>regjistrojnë
 veprimtarinë e trupit të përdoruesit</a>. Duket se <a 
href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\";>NSA-ja
 i grumbullon të dhënat mbi vendndodhjet e celularëve</a> në stil tregu 
shumice."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Unmonitored communication is impossible where systems create such 
dossiers. So it should be illegal to create or keep them. ISPs and phone 
companies must not be allowed to keep this information for very long, in the 
absence of a court order to surveil a certain party."
-msgstr "Komunikimi i pambikëqyrur është i pamundur atje ku sistemet 
krijojnë dosje të tilla. Prandaj do të duhej të ishte e paligjshme të 
krijohen ose ruhen ato. ISP-të dhe kompanitë telefonike nuk duhet të 
lejohen të ruajnë informacion të tillë për një kohë të gjatë, në 
mungesë të një urdhri gjykate për të përgjuar një palë të caktuar."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "This solution is not entirely satisfactory, because it won't physically 
stop the government from collecting all the information immediately as it is 
generated&mdash;which is what the <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\";>U.S.
 does with some or all phone companies</a>. We would have to rely on 
prohibiting that by law. However, that would be better than the current 
situation, where the relevant law (the PATRIOT Act) does not clearly prohibit 
the practice. In addition, if the government did resume this sort of 
surveillance, it would not get data about everyone's phone calls made prior to 
that time."
-msgstr "Kjo zgjidhje nuk është plotësisht e kënaqshme, ngaqë nuk do ta 
ndalë grumbullimin material nga qeveria të krejt të dhënave sapo të 
krijohen&mdash;që është ajo çka <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\";>bëjnë
 ShBA-të me disa ose me të tëra kompanitë telefonike</a>. Do të na duhet 
të bazohemi në ndalimin me ligj. Sidoqoftë, kaq do të ishte më mirë se 
sa gjendja e tanishme, ku ligji përkatës (ligji PATRIOT Act) nuk e ndalon 
qartazi këtë praktikë. Për më tepër, nëse qeveria i kthehet këtij lloj 
përgjimi, nuk do të merrte të dhëna mbi thirrjet telefonike të gjithkujt 
të bëra përpara asaj kohe."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For privacy about who you exchange email with, a simple partial 
solution is for you and others to use email services in a country that would 
never cooperate with your own government, and which communicate with each other 
using encryption. However, Ladar Levison (owner of the mail service Lavabit 
that US surveillance sought to corrupt completely) has a more sophisticated 
idea for an encryption system through which your email service would know only 
that you sent mail to some user of my email service, and my email service would 
know only that I received mail from some user of your email service, but it 
would be hard to determine that you had sent mail to me."
-msgstr "Lidhur me privatësinë rreth se me kë shkëmbeni email, një 
zgjidhje e thjeshtë e pjesshme është që ju dhe të tjerët të përdorni 
shërbime email në një vend që nuk do të bashkëpunonte kurrë me qeverinë 
tuaj, dhe të komunikoni me njëri-tjetrin duke përdorur shifrim. 
Megjithatë, Ladar Levison (pronar i shërbimit email Lavabit, të cilin 
survejimi në ShBA u përpoq ta korruptonte plotësisht) ka një ide më të 
sofistikuar për një sistem shifrimi, përmes të cilit shërbimi juaj email 
do të dinte vetëm se ju i dërguat email një përdoruesi të shërbimit tim 
email, dhe shërbimi im email do të dinte vetëm se unë kam marrë email prej 
një përdoruesi të shërbimit tuaj email, por do të ishte e vështirë të 
përcaktohej se më keni dërguar mua email."
+msgid ""
+"Internet service providers and telephone companies keep extensive data on "
+"their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With mobile phones, "
+"they also <a href=\"http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-";
+"protection-malte-spitz\">record the user's physical location</a>. They keep "
+"these dossiers for a long time: over 30 years, in the case of AT&amp;T. "
+"Soon they will even <a href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-";
+"trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-"
+"activity-trackers/\">record the user's body activities</a>. It appears that "
+"the <a href=\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-";
+"liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location\">NSA collects cell phone "
+"location data</a> in bulk."
+msgstr ""
+"Mundësuesit e shërbimeve Internet dhe kompanitë telefonike ruajnë të 
dhëna "
+"të zgjeruara mbi kontaktet e përdoruesve të tyre (shfletim, thirrje "
+"telefonike, etj). Me telefonat celularë, ata <a href=\"http://www.zeit.de/";
+"digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz\">regjistrojnë "
+"gjithashtu vendndodhje fizike të përdoruesve</a>. Këto dosje i ruajnë 
për "
+"një kohë të gjatë: mbi 30 vjet, në rastin e AT&amp;T-së. Së shpejti 
madje "
+"do të <a 
href=\"http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-";
+"latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/"
+"\">regjistrojnë veprimtarinë e trupit të përdoruesit</a>. Duket se <a 
href="
+"\"https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-";
+"sounds-nsa-tracking-your-location\">NSA-ja i grumbullon të dhënat mbi "
+"vendndodhjet e celularëve</a> në stil tregu shumice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unmonitored communication is impossible where systems create such dossiers. "
+"So it should be illegal to create or keep them. ISPs and phone companies "
+"must not be allowed to keep this information for very long, in the absence "
+"of a court order to surveil a certain party."
+msgstr ""
+"Komunikimi i pambikëqyrur është i pamundur atje ku sistemet krijojnë 
dosje "
+"të tilla. Prandaj do të duhej të ishte e paligjshme të krijohen ose 
ruhen "
+"ato. ISP-të dhe kompanitë telefonike nuk duhet të lejohen të ruajnë "
+"informacion të tillë për një kohë të gjatë, në mungesë të një 
urdhri gjykate "
+"për të përgjuar një palë të caktuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This solution is not entirely satisfactory, because it won't physically stop "
+"the government from collecting all the information immediately as it is "
+"generated&mdash;which is what the <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order\">U.S. does with "
+"some or all phone companies</a>. We would have to rely on prohibiting that "
+"by law. However, that would be better than the current situation, where the "
+"relevant law (the PATRIOT Act) does not clearly prohibit the practice. In "
+"addition, if the government did resume this sort of surveillance, it would "
+"not get data about everyone's phone calls made prior to that time."
+msgstr ""
+"Kjo zgjidhje nuk është plotësisht e kënaqshme, ngaqë nuk do ta ndalë "
+"grumbullimin material nga qeveria të krejt të dhënave sapo të 
krijohen&mdash;"
+"që është ajo çka <a 
href=\"http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-";
+"phone-records-verizon-court-order\">bëjnë ShBA-të me disa ose me të tëra 
"
+"kompanitë telefonike</a>. Do të na duhet të bazohemi në ndalimin me 
ligj. "
+"Sidoqoftë, kaq do të ishte më mirë se sa gjendja e tanishme, ku ligji "
+"përkatës (ligji PATRIOT Act) nuk e ndalon qartazi këtë praktikë. Për 
më "
+"tepër, nëse qeveria i kthehet këtij lloj përgjimi, nuk do të merrte të 
dhëna "
+"mbi thirrjet telefonike të gjithkujt të bëra përpara asaj kohe."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For privacy about who you exchange email with, a simple partial solution is "
+"for you and others to use email services in a country that would never "
+"cooperate with your own government, and which communicate with each other "
+"using encryption. However, Ladar Levison (owner of the mail service Lavabit "
+"that US surveillance sought to corrupt completely) has a more sophisticated "
+"idea for an encryption system through which your email service would know "
+"only that you sent mail to some user of my email service, and my email "
+"service would know only that I received mail from some user of your email "
+"service, but it would be hard to determine that you had sent mail to me."
+msgstr ""
+"Lidhur me privatësinë rreth se me kë shkëmbeni email, një zgjidhje e "
+"thjeshtë e pjesshme është që ju dhe të tjerët të përdorni shërbime 
email në "
+"një vend që nuk do të bashkëpunonte kurrë me qeverinë tuaj, dhe të "
+"komunikoni me njëri-tjetrin duke përdorur shifrim. Megjithatë, Ladar "
+"Levison (pronar i shërbimit email Lavabit, të cilin survejimi në ShBA u "
+"përpoq ta korruptonte plotësisht) ka një ide më të sofistikuar për një 
"
+"sistem shifrimi, përmes të cilit shërbimi juaj email do të dinte vetëm 
se ju "
+"i dërguat email një përdoruesi të shërbimit tim email, dhe shërbimi im 
email "
+"do të dinte vetëm se unë kam marrë email prej një përdoruesi të 
shërbimit "
+"tuaj email, por do të ishte e vështirë të përcaktohej se më keni 
dërguar mua "
+"email."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "But Some Surveillance Is Necessary"
 msgstr "Ca Përgjim Ama Është i Nevojshëm"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For the state to find criminals, it needs to be able to investigate 
specific crimes, or specific suspected planned crimes, under a court order. 
With the Internet, the power to tap phone conversations would naturally extend 
to the power to tap Internet connections. This power is easy to abuse for 
political reasons, but it is also necessary. Fortunately, this won't make it 
possible to find whistleblowers after the fact, if (as I recommend) we prevent 
digital systems from accumulating massive dossiers before the fact."
-msgstr "Që shteti të gjejë keqbërësit, lypset të jetë në gjendje të 
hetojë krime specifike, ose dyshime për krime specifike të planifikuara, me 
një urdhër gjykate. Me Internetin, aftësia për të përgjuar 
bashkëbisedimet telefonike do të shtrihej natyrisht te aftësia për të 
përgjuar lidhjet Internet. Është e lehtë të abuzohet me këtë aftësi 
për arsye politike, por është edhe e nevojshme. Për fat të mirë, kjo nuk 
bën të mundur gjetjen e nxjerrësve të sekretit pas faktit të kryer, nëse 
(siç këshilloj) ua pengojmë sistemeve dixhitalë grumbullimin e dosjeve 
masive përpara faktit të kryer."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Individuals with special state-granted power, such as police, forfeit 
their right to privacy and must be monitored. (In fact, police have their own 
jargon term for perjury, &ldquo;<a 
href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\";>testilying</a>,&rdquo;
 since they do it so frequently, particularly about protesters and <a 
href=\"http://photographyisnotacrime.com/\";>photographers</a>.) One city in 
California that required police to wear video cameras all the time found <a 
href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition\";>their
 use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor of this."
-msgstr "Individët me fuqi speciale të akorduar nga shteti, të tillë si 
policët, e humbasin të drejtën për privatësi dhe duhen mbikëqyrur. (Në 
fakt, policët kanë term zhargon të tyrin për betim të rremë, &ldquo;<a 
href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\";>testilying</a>,&rdquo;
 ngaqë e bëjnë kaq shpesh, veçanërisht lidhur me protestuesit dhe <a 
href=\"http://photographyisnotacrime.com/\";>fotografët</a>.) Një qytet në 
Kaliforni, që e bëri të detyrueshëm për policët përdorimin e kamerave 
video në trup gjithë kohën, zbuloi se <a 
href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition\";>përdorimi
 i forcës prej tyre ra me 60%</a>. ACLU është në favor të kësaj."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a 
href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266\";>Corporations
 are not people, and not entitled to human rights</a>. It is legitimate to 
require businesses to publish the details of processes that might cause 
chemical, biological, nuclear, fiscal, computational (e.g., <a 
href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) or political (e.g., lobbying) 
hazards to society, to whatever level is needed for public well-being. The 
danger of these operations (consider the BP oil spill, the Fukushima meltdowns, 
and the 2008 fiscal crisis) dwarfs that of terrorism."
-msgstr "<a 
href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266\";>Korporatat
 nuk janë njerëz, ndaj as subjekt i të drejtave të njeriut</a>. Është e 
ligjshme të kërkohet që bizneset të publikojnë hollësi të proceseve që 
mund t’i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, biologjike, bërthamore, 
fiskale, kompjuterike (p.sh., <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) 
ose politike (p.sh., lobimi), në çfarëdo niveli që është i nevojshëm 
për mirëqenien publike. Rreziku i këtyre operacioneve (sillni në mendje 
rrjedhjen e naftës nga BP-ja, shpërthimet nga shkrirja e reaktorit në 
Fukushima, dhe krizën fiskale të 2008-s) e bën më të vogël atë të 
terrorizmit."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "However, journalism must be protected from surveillance even when it is 
carried out as part of a business."
-msgstr "Sido që të jetë, gazetaria duhet të mbrohet nga përgjimi edhe kur 
kryhet si pjesë e një biznesi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Digital technology has brought about a tremendous increase in the level 
of surveillance of our movements, actions, and communications. It is far more 
than we experienced in the 1990s, and <a 
href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>far
 more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and 
would still be far more even with additional legal limits on state use of the 
accumulated data."
-msgstr "Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit 
të përgjimit të lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\";>shumë
 më tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë 
viteve ’80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë 
mbi përdorimin nga ana e shtetit të të dhënave të grumbulluara."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Unless we believe that our free countries previously suffered from a 
grave surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the Soviet 
Union and East Germany were, we must reverse this increase. That requires 
stopping the accumulation of big data about people."
-msgstr "Duhet ta kthejmë mbrapsht këtë rritje, veç në besofshim se vendet 
tona të lira kanë vuajtur dikur nga deficite të rënda të përgjimit, dhe 
se duhej të përgjoheshin më shumë se sa qenë përgjuar Bashkimi Sovjetik 
dhe Gjermania Lindore. Kjo lyp ndaljen e grumbullimit masiv të të dhënave 
rreth njerëzve."
+msgid ""
+"For the state to find criminals, it needs to be able to investigate specific "
+"crimes, or specific suspected planned crimes, under a court order. With the "
+"Internet, the power to tap phone conversations would naturally extend to the "
+"power to tap Internet connections. This power is easy to abuse for "
+"political reasons, but it is also necessary. Fortunately, this won't make "
+"it possible to find whistleblowers after the fact, if (as I recommend) we "
+"prevent digital systems from accumulating massive dossiers before the fact."
+msgstr ""
+"Që shteti të gjejë keqbërësit, lypset të jetë në gjendje të hetojë 
krime "
+"specifike, ose dyshime për krime specifike të planifikuara, me një urdhër 
"
+"gjykate. Me Internetin, aftësia për të përgjuar bashkëbisedimet 
telefonike "
+"do të shtrihej natyrisht te aftësia për të përgjuar lidhjet Internet. 
Është "
+"e lehtë të abuzohet me këtë aftësi për arsye politike, por është edhe 
e "
+"nevojshme. Për fat të mirë, kjo nuk bën të mundur gjetjen e nxjerrësve 
të "
+"sekretit pas faktit të kryer, nëse (siç këshilloj) ua pengojmë sistemeve 
"
+"dixhitalë grumbullimin e dosjeve masive përpara faktit të kryer."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Individuals with special state-granted power, such as police, forfeit their "
+"right to privacy and must be monitored. (In fact, police have their own "
+"jargon term for perjury, &ldquo;<a href=\"https://en.wikipedia.org/w/index.";
+"php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; since "
+"they do it so frequently, particularly about protesters and <a href=\"http://";
+"photographyisnotacrime.com/\">photographers</a>.) One city in California "
+"that required police to wear video cameras all the time found <a href="
+"\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-";
+"police-edition\">their use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor "
+"of this."
+msgstr ""
+"Individët me fuqi speciale të akorduar nga shteti, të tillë si policët, 
e "
+"humbasin të drejtën për privatësi dhe duhen mbikëqyrur. (Në fakt, 
policët "
+"kanë term zhargon të tyrin për betim të rremë, &ldquo;<a 
href=\"https://en.";
+"wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;"
+"oldid=552608302\">testilying</a>,&rdquo; ngaqë e bëjnë kaq shpesh, "
+"veçanërisht lidhur me protestuesit dhe <a href=\"http://";
+"photographyisnotacrime.com/\">fotografët</a>.) Një qytet në Kaliforni, 
që e "
+"bëri të detyrueshëm për policët përdorimin e kamerave video në trup 
gjithë "
+"kohën, zbuloi se <a href=\"http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/";
+"ubiquitous-surveillance-police-edition\">përdorimi i forcës prej tyre ra me 
"
+"60%</a>. ACLU është në favor të kësaj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
+"action_KEY=12266\">Corporations are not people, and not entitled to human "
+"rights</a>. It is legitimate to require businesses to publish the details "
+"of processes that might cause chemical, biological, nuclear, fiscal, "
+"computational (e.g., <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>DRM</a>) or "
+"political (e.g., lobbying) hazards to society, to whatever level is needed "
+"for public well-being. The danger of these operations (consider the BP oil "
+"spill, the Fukushima meltdowns, and the 2008 fiscal crisis) dwarfs that of "
+"terrorism."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?";
+"action_KEY=12266\">Korporatat nuk janë njerëz, ndaj as subjekt i të 
drejtave "
+"të njeriut</a>. Është e ligjshme të kërkohet që bizneset të 
publikojnë "
+"hollësi të proceseve që mund t’i shkaktojnë shoqërisë rreziqe kimike, 
"
+"biologjike, bërthamore, fiskale, kompjuterike (p.sh., <a href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\">DRM</a>) ose politike (p.sh., lobimi), në çfarëdo "
+"niveli që është i nevojshëm për mirëqenien publike. Rreziku i këtyre "
+"operacioneve (sillni në mendje rrjedhjen e naftës nga BP-ja, shpërthimet 
nga "
+"shkrirja e reaktorit në Fukushima, dhe krizën fiskale të 2008-s) e bën 
më të "
+"vogël atë të terrorizmit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, journalism must be protected from surveillance even when it is "
+"carried out as part of a business."
+msgstr ""
+"Sido që të jetë, gazetaria duhet të mbrohet nga përgjimi edhe kur kryhet 
si "
+"pjesë e një biznesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Digital technology has brought about a tremendous increase in the level of "
+"surveillance of our movements, actions, and communications. It is far more "
+"than we experienced in the 1990s, and <a href=\"http://blogs.hbr.org/";
+"cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">far more than "
+"people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s, and would still "
+"be far more even with additional legal limits on state use of the "
+"accumulated data."
+msgstr ""
+"Teknologjia dixhitale ka sjellë një rritje të tmerrshme të nivelit të "
+"përgjimit të lëvizjeve, veprimeve dhe komunikimeve tona. Bëhet fjalë 
për "
+"shumë më tepër se sa patëm provuar në vitet ’90, dhe <a 
href=\"http://blogs.";
+"hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html\">shumë më "
+"tepër se sa patën provuar njerëzit pas Perdes së Hekurt</a> gjatë viteve 
"
+"’80, dhe prapë do të ishte shumë edhe pas kufijve shtesë ligjorë mbi "
+"përdorimin nga ana e shtetit të të dhënave të grumbulluara."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unless we believe that our free countries previously suffered from a grave "
+"surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the Soviet Union "
+"and East Germany were, we must reverse this increase. That requires "
+"stopping the accumulation of big data about people."
+msgstr ""
+"Duhet ta kthejmë mbrapsht këtë rritje, veç në besofshim se vendet tona 
të "
+"lira kanë vuajtur dikur nga deficite të rënda të përgjimit, dhe se duhej 
të "
+"përgjoheshin më shumë se sa qenë përgjuar Bashkimi Sovjetik dhe 
Gjermania "
+"Lindore. Kjo lyp ndaljen e grumbullimit masiv të të dhënave rreth 
njerëzve."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -274,8 +987,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -289,16 +1013,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2015 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: server/body-include-2.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.sq.html,v
retrieving revision 1.77
retrieving revision 1.78
diff -u -b -r1.77 -r1.78
--- server/body-include-2.sq.html    12 Jan 2015 17:59:31 -0000   1.77
+++ server/body-include-2.sq.html    12 Jan 2015 19:26:53 -0000   1.78
@@ -54,8 +54,7 @@
     <div class="manualprogressbar">
 <span class="sofar">
 <!--#echo encoding="none" var="percent_complete" -->
-(<!--#echo encoding="none" var="so_far" -->
-mijë)</span>
+(<!--#echo encoding="none" var="so_far" -->mijë)</span>
     </div>
    </div>
    <a class="btn" href="https://donate.fsf.org";>Më llogarisni edhe mua</a>

Index: server/gnun/compendia/compendium.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.sq.po,v
retrieving revision 1.72
retrieving revision 1.73
diff -u -b -r1.72 -r1.73
--- server/gnun/compendia/compendium.sq.po   6 Jan 2015 08:57:19 -0000    
1.72
+++ server/gnun/compendia/compendium.sq.po   12 Jan 2015 19:26:53 -0000   
1.73
@@ -92,6 +92,12 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
+
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Introduction"
 msgstr "Hyrje"

Index: software/devel.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.sq.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- software/devel.sq.html   10 Dec 2014 18:30:00 -0000   1.22
+++ software/devel.sq.html   12 Jan 2015 19:26:53 -0000   1.23
@@ -98,7 +98,7 @@
 
 <h3 id="FTP">FTP</h3>
 
-<p>Site-i parësor ftp për software GNU <a
+<p>Sajti parësor ftp për software GNU <a
 href="http://ftp.gnu.org/gnu";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili
 <a href="/prep/ftp.html">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me
 shumë forcë që krejt paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në
@@ -291,7 +291,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/12/10 18:30:00 $
+$Date: 2015/01/12 19:26:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/devel.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq-en.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- software/po/devel.sq-en.html    29 Nov 2014 10:27:34 -0000   1.10
+++ software/po/devel.sq-en.html    12 Jan 2015 19:26:53 -0000   1.11
@@ -189,9 +189,7 @@
 
href="http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual";>PDF</a>).
 For more details, please refer to the <a
 
href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>Nix
-manual</a> and <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>the
-Nixpkgs manual</a>.</p>
+manual</a>.</p>
 
 
 <h3 id="platform-testers">platform-testers: Manual portability testing</h3>
@@ -271,7 +269,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/11/29 10:27:34 $
+$Date: 2015/01/12 19:26:53 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/devel.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.sq.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- software/po/devel.sq.po   12 Jan 2015 17:43:39 -0000   1.23
+++ software/po/devel.sq.po   12 Jan 2015 19:26:54 -0000   1.24
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2014-12-24 20:55+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU Development Resources - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -25,144 +24,436 @@
 msgstr "Burime GNU për Programim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "This page describes many of the development resources available for GNU 
developers on GNU Project machines. For full details of the privileges and 
responsibilities of GNU maintainers, please see the <a 
href=\"/prep/maintain/\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also 
follow the <a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also 
interesting to review may be the <a 
href=\"/software/maintainer-tips.html\">tips for GNU maintainers</a> and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of what it means to be a GNU 
package</a>."
-msgstr "Kjo faqe përshkruan mjaft nga burimet e gatshme për programim për 
zhvillues GNU në makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth 
privilegjesh dhe përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni 
dokumentin <a href=\"/prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës GNU</a>, 
dhe ndiqni gjithashtu <a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. 
Mundet po aq të jetë me interes t’i hidhni një sy <a 
href=\"/software/maintainer-tips.html\">ndihmëzave për mirëmbajtës GNU</a> 
dhe <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">përmbledhjes rreth se ç’do 
të thotë që një paketë të jetë GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "With the abundance of inexpensive computers that can run <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater 
availability of Internet access, many GNU volunteers today have all the 
computer facilities they need. However, there are still advantages to having 
central computers where GNU volunteers can work together without having to make 
their own machines accessible to others."
-msgstr "Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë 
<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të 
madhe të përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave 
qendrorë ku vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të 
shtrënguar të hapin kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU 
software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home base. 
Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by increasing 
public awareness of GNU, and spreading the idea of working together for the 
benefit of everyone."
-msgstr "Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet 
software GNU të përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi 
i këtyre makinave ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e 
publikut për GNU-në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për 
të mirën e gjithkujt."
+msgid ""
+"This page describes many of the development resources available for GNU "
+"developers on GNU Project machines. For full details of the privileges and "
+"responsibilities of GNU maintainers, please see the <a href=\"/prep/maintain/"
+"\">Information for GNU Maintainers</a> document, and also follow the <a href="
+"\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>. Also interesting to review "
+"may be the <a href=\"/software/maintainer-tips.html\">tips for GNU "
+"maintainers</a> and <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">overview of "
+"what it means to be a GNU package</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe përshkruan mjaft nga burimet e gatshme për programim për 
zhvillues "
+"GNU në makinat e Projektit GNU. Për hollësi të plota rreth privilegjesh 
dhe "
+"përgjegjësish të mirëmbajtësve GNU, ju lutemi, shihni dokumentin <a 
href=\"/"
+"prep/maintain/\">Informacion për Mirëmbajtës GNU</a>, dhe ndiqni 
gjithashtu "
+"<a href=\"/prep/standards/\">Standarde GNU Kodimi</a>. Mundet po aq të 
jetë "
+"me interes t’i hidhni një sy <a href=\"/software/maintainer-tips.html"
+"\">ndihmëzave për mirëmbajtës GNU</a> dhe <a href=\"/help/evaluation."
+"html#whatmeans\">përmbledhjes rreth se ç’do të thotë që një paketë 
të jetë "
+"GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With the abundance of inexpensive computers that can run <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, as well as the greater availability of "
+"Internet access, many GNU volunteers today have all the computer facilities "
+"they need. However, there are still advantages to having central computers "
+"where GNU volunteers can work together without having to make their own "
+"machines accessible to others."
+msgstr ""
+"Me bollëkun e kompjuterave jo të shtrenjtë që mund të xhirojnë <a 
href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, si dhe me shtrirjen më të madhe të 
"
+"përdorimit të Internetit, sot shumë vullnetarë GNU kanë tërë 
lehtësirat "
+"kompjuterike që u duhen. Megjithatë, pasja e kompjuterave qendrorë ku "
+"vullnetarët GNU mund të punojnë së bashku pa qenë të shtrënguar të 
hapin "
+"kompjuterët e tyre për të tjerët ka ende përparësi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU "
+"software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home "
+"base. Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by "
+"increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working "
+"together for the benefit of everyone."
+msgstr ""
+"Për këtë arsye, Free Software Foundation nxit fort projektet software GNU 
të "
+"përdorin makinat e <code>gnu.org</code> si bazë. Përdorimi i këtyre 
makinave "
+"ndih tërthorazi vetë Projektin GNU, duke rritur njohjen e publikut për 
GNU-"
+"në, dhe përhapjen e idesë së punës së përbashkët për të mirën e 
gjithkujt."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Savannah and version control"
 msgstr "Savannah dhe kontroll versionesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you are developing an official GNU package, we strongly recommend 
using a public source control repository on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, the GNU hosting server. To do 
this, first <a href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create 
yourself an account</a> and then <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register your GNU package</a>. 
After it is created, you will be able to choose a version control system, 
create web pages for your package, manage permissions for contributors to the 
pages, and many other features."
-msgstr "Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e një depoje publike me kontroll versionesh te <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. 
Që ta bëni këtë, së pari <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten një 
llogari</a> dhe mandej <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>regjistroni paketën tuaj GNU</a>. 
Pasi të jetë krijuar, do të jeni në gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për 
kontroll versionesh, të krijoni faqe web për paketat tuaja, të administroni 
lejet për kontribuesit te faqet, dhe mjaft gjëra të tjera."
+msgid ""
+"If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a "
+"public source control repository on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, the GNU hosting server. To do this, first <a href="
+"\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>create yourself an "
+"account</a> and then <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>register "
+"your GNU package</a>. After it is created, you will be able to choose a "
+"version control system, create web pages for your package, manage "
+"permissions for contributors to the pages, and many other features."
+msgstr ""
+"Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë 
përdorimin e "
+"një depoje publike me kontroll versionesh te <a href=\"http://savannah.gnu.";
+"org/\">Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. Që ta bëni këtë, së 
pari <a "
+"href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>krijoni për veten 
një "
+"llogari</a> dhe mandej <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/";
+"\">regjistroni paketën tuaj GNU</a>. Pasi të jetë krijuar, do të jeni 
në "
+"gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për kontroll versionesh, të krijoni faqe 
"
+"web për paketat tuaja, të administroni lejet për kontribuesit te faqet, 
dhe "
+"mjaft gjëra të tjera."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Mailing lists"
 msgstr "Lista postimesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including 
both hand-managed lists and automatically managed lists."
-msgstr "Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-i GNU sipas nevojës, 
përfshi si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When a GNU package is registered on <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, a web interface allows 
developers to create and manage mailing lists dedicated to their package."
-msgstr "Kur një paketë GNU regjistrohet në <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon 
zhvilluesve të krijojnë dhe administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting 
list with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any 
aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your 
package with names like this. Some packages share the list address@hidden but 
we now encourage packages to set up their own individual lists."
-msgstr "Në përgjithësi, çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme 
pasjen të paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull 
<code>bug-<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë 
të dobishëm. Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat 
tuaja me emra si këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën 
address@hidden por tani ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta 
individuale."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Packages can have other lists for announcements, asking for help, 
posting source code, for discussion among users, or whatever the package 
maintainer finds to be useful."
-msgstr "Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të 
kërkuar ndihmë, për të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, 
ose për çfarëdo që mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e 
dobishme."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at 
<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a 
href=\"rsync://lists.gnu.org/\">mbox archives available through rsync</a> and 
<a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), as well as through the list manager. 
Archives for hand-maintained lists are generally kept in 
<code>/com/archive</code> on the GNU machines."
-msgstr "Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara 
automatikisht mund t’i gjeni te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a 
href=\"rsync://lists.gnu.org/\">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a> 
dhe <a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit 
të listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në 
<code>/com/archive</code> te makinat e GNU-së."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a 
<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
-msgstr "Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, 
mund të rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të 
dyanshme te lista e postimeve."
+msgid ""
+"We operate mailing lists for GNU software packages as needed, including both "
+"hand-managed lists and automatically managed lists."
+msgstr ""
+"Mirëmbajmë lista postimesh mbi paketa software-i GNU sipas nevojës, 
përfshi "
+"si listat automatike, ashtu edhe ato që mirëmbahen dorazi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a GNU package is registered on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, a web interface allows developers to create and manage "
+"mailing lists dedicated to their package."
+msgstr ""
+"Kur një paketë GNU regjistrohet në <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon zhvilluesve të krijojnë dhe "
+"administrojnë lista kushtuar kësaj pakete."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list "
+"with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any "
+"aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your "
+"package with names like this. Some packages share the list bug-gnu-"
+"address@hidden but we now encourage packages to set up their own individual "
+"lists."
+msgstr ""
+"Në përgjithësi, çdo paketë software-i GNU e ka të domosdoshme pasjen 
të "
+"paktën e një liste raportimi të metash me emrin si rregull <code>bug-"
+"<em>emër</em>@gnu.org</code>, plus çfarëdo aliase mund të jenë të 
dobishëm. "
+"Duke përdorur Savannah-n, mund të krijoni lista për paketat tuaja me emra 
si "
+"këta. Disa paketa kanë të përbashkët listën address@hidden por tani "
+"ju nxisim që për paketat të sajoni lista të veta individuale."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Packages can have other lists for announcements, asking for help, posting "
+"source code, for discussion among users, or whatever the package maintainer "
+"finds to be useful."
+msgstr ""
+"Paketat mund të kenë lista të tjera për njoftime, për të kërkuar 
ndihmë, për "
+"të postuar kod burim, për diskutim mes përdoruesish, ose për çfarëdo 
që "
+"mirëmbajtësi i paketës mendon se mund të jetë e dobishme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
+"href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href=\"rsync://lists."
+"gnu.org/\">mbox archives available through rsync</a> and <a href=\"ftp://";
+"lists.gnu.org/\">ftp</a>), as well as through the list manager. Archives for "
+"hand-maintained lists are generally kept in <code>/com/archive</code> on the "
+"GNU machines."
+msgstr ""
+"Arkivat e listave të postimeve për lista të administruara automatikisht 
mund "
+"t’i gjeni te <a href=\"http://lists.gnu.org/\";>lists.gnu.org</a> (<a href="
+"\"rsync://lists.gnu.org/\">arkiva mbox që mund t’i merrni me rsync</a> dhe 
"
+"<a href=\"ftp://lists.gnu.org/\";>ftp</a>), si edhe përmes administruesit të 
"
+"listës. Arkivat për lista që mirëmbahen dorazi mbahen zakonisht në 
<code>/"
+"com/archive</code> te makinat e GNU-së."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a mailing list becomes large enough to justify it, we can set up a "
+"<code>gnu.*</code> newsgroup with a two-way link to the mailing list."
+msgstr ""
+"Nëse një listë postimesh bëhet aq e madhe sa ta përligjë këtë, mund 
të "
+"rregullojmë një grup lajmesh <code>gnu.*</code> me lidhje të dyanshme te "
+"lista e postimeve."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Web pages"
 msgstr "Faqe Web"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The master GNU web server is <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. We very strongly 
recommend that GNU packages use 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
-msgstr "Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë 
që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të 
vetën."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at 
that url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's 
main source repository (which can use any supported version control system). 
<a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on 
maintaining GNU web pages</a>."
-msgstr "Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe 
mirëmbajnë faqet e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje 
web&rdquo; CVS, veçmas prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila 
mund të përdorë çfarëdo sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth 
mirëmbajtjes së faqeve web GNU</a>."
+msgid ""
+"The master GNU web server is <a href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.";
+"org/</a>. We very strongly recommend that GNU packages use <tt>http://www.";
+"gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
+msgstr ""
+"Shërbyesi web kryesor GNU është <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.";
+"gnu.org/</a>. Këshillojmë me forcë që paketat GNU të përdorin 
<tt>http://";
+"www.gnu.org/software/</tt><i>paketë</i> si faqe parësore të vetën."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at that "
+"url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's main "
+"source repository (which can use any supported version control system). <a "
+"href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on "
+"maintaining GNU web pages</a>."
+msgstr ""
+"Duke përdorur Savannah-n, zhvilluesit mund të krijojnë dhe mirëmbajnë 
faqet "
+"e tyre te URL-ja e dhënë përmes një &ldquo;depoje web&rdquo; CVS, veçmas 
"
+"prej depos kryesore të burimit të paketës (e cila mund të përdorë 
çfarëdo "
+"sistemi kontrollesh versioni që mbulohet). <a href=\"/prep/maintain/"
+"maintain.html#Web-Pages\">Më tepër të dhëna rreth mirëmbajtjes së 
faqeve web "
+"GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "FTP"
 msgstr "FTP"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The primary ftp site for GNU software on <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is 
<a href=\"/prep/ftp.html\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend 
that all GNU packages upload their releases here (in addition to any other 
location you find convenient)."
-msgstr "Sajti parësor ftp për software GNU <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a 
href=\"/prep/ftp.html\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me 
shumë forcë që krejt paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në 
qarkullim (përveç çfarëdo vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We use a different server for test releases, so that people won't 
install them thinking they are ready for prime time. This server is <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-msgstr "Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk do t’i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim 
normal. Ky shërbyes është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Information for GNU 
Maintainers</a> document has complete details on the ftp upload process, which 
is the same for both servers."
-msgstr "Dokumenti <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Informacion për 
Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi procesin e ngarkimit me 
FTP, që është i njëjtë për të dy shërbyesit."
+msgid ""
+"The primary ftp site for GNU software on <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
+"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is <a href=\"/prep/ftp.html"
+"\">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend that all GNU packages "
+"upload their releases here (in addition to any other location you find "
+"convenient)."
+msgstr ""
+"Sajti parësor ftp për software GNU <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
+"\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a href=\"/prep/ftp.html"
+"\">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me shumë forcë që krejt 
"
+"paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në qarkullim (përveç 
çfarëdo "
+"vendi tjetër që ju vjen ndoresh)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We use a different server for test releases, so that people won't install "
+"them thinking they are ready for prime time. This server is <a href=\"ftp://";
+"alpha.gnu.org/\"><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+msgstr ""
+"Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu 
njerëzit nuk "
+"do t’i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim normal. Ky 
shërbyes "
+"është <a 
href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
+"\">Information for GNU Maintainers</a> document has complete details on the "
+"ftp upload process, which is the same for both servers."
+msgstr ""
+"Dokumenti <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
+"\">Informacion për Mirëmbajtësit e GNU-së</a> ka hollësi të plota mbi "
+"procesin e ngarkimit me FTP, që është i njëjtë për të dy shërbyesit."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Login accounts"
 msgstr "Llogari hyrjesh"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We provide shell login access to GNU machines to people who need them 
for work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a 
responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a 
href=\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account 
machines</a> are written separately."
-msgstr "Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë 
nevojë për to për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje 
është një privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të 
përdoreshin vetëm pë"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> 
package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases 
(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use it, 
source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-msgstr "Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të 
deritanishme në qarkullim të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të 
përpiluara prej burimeve origjinale. Që të përdoret, source 
<tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "You can also <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>use a GNU 
account for email</a>."
-msgstr "Mundeni gjithashtu <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost\";>të 
përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
+msgid ""
+"We provide shell login access to GNU machines to people who need them for "
+"work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a "
+"responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a href="
+"\"README.accounts.html\">Instructions for obtaining an account machines</a> "
+"are written separately."
+msgstr ""
+"Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë për 
to "
+"për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një 
privilegj "
+"dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm 
pë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On the general login machine, the <a href=\"/software/gsrc/\">gsrc</a> "
+"package developers maintain a hierarchy of the current GNU package releases "
+"(<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), compiled from the original sources. To use "
+"it, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+msgstr ""
+"Te makina me hyrje për këdo, zhvilluesit e paketës <a 
href=\"/software/gsrc/"
+"\">gsrc</a> mirëmbajnë një hierarki të hedhjeve të deritanishme në 
qarkullim "
+"të paketave GNU (<tt>/gd/gnu/gnusys/live</tt>), të përpiluara prej 
burimeve "
+"origjinale. Që të përdoret, source <tt>/gd/gnu/gnusys/live/setup</tt>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can also <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-";
+"fencepost\">use a GNU account for email</a>."
+msgstr ""
+"Mundeni gjithashtu <a href=\"http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-";
+"via-fencepost\">të përdorni një llogari GNU për email-in</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Hydra: Continuous builds and portability testing"
 msgstr "Hydra: Montime dhe testime të kalueshmërisë vazhdimisht"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Continuous build tools (often referred to as continuous integration 
tools) allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in 
a software project, which is particularly useful for cooperatively developed 
software."
-msgstr "Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete 
integrimi të vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo 
të jenë shfaqur në një projekt software-i, çka është veçanërisht e 
dobishme për programim në bashkëpunim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous 
build tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package 
manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra 
instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</a>. 
Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in their 
dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the standard 
build environment being used, which itself contains recent released versions of 
GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
-msgstr "<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i 
lirë montimi të vazhdueshëm i bazuar në administruesin <a 
href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/\";>instalimit Hydra në Delft University of 
Technology</a> kanë ofruar me bujari <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin GNU</a>. 
Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose ndryshimi në 
varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë 
<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në 
vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;make, etj.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and 
<tt>x86_64</tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can 
cross-build for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can 
provide code coverage reports produced using LCOV. In addition to source 
tarballs and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and 
<code>RPM</code>-based distributions. Packages can be built against the latest 
versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using 
GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest 
revision."
-msgstr "Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux 
(<tt>i686</tt> dhe <tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe 
Cygwin, si dhe mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të 
tjera, dhe MinGW. Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. 
Përtej paketimeve të burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për 
shpërndarje me bazë <code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të 
montohet kundrejt versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS 
montohet duke përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u 
korrespondojnë versioneve më të reja përkatëse."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web 
interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status of a 
project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to <code>FAILED</code>. 
 When a build fails, its log and build tree are accessible from the web 
interface; the latter allows generated files (for example, 
<code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be inspected, which 
provides debugging hints."
-msgstr "Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes 
web</a>, Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e 
montimit për një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME 
SUKSES</code> në <code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi 
përkatës dhe pema e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta 
lejon shqyrtimin e kartelave të prodhuara (për shembull, 
<code>config.log</code> ose <code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza 
për diagnostikim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package 
must provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a 
<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Nix expressions for 
GNU projects</a> are available via Git. For simple projects using standard GNU 
build tools such as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. 
 For example, see the <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recipe
 for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask for guidance on <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-msgstr "Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. 
Secila paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; 
të shkruar në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). 
<a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix 
për projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të 
thjeshta që përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, 
receta është pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\";>recetën
 për GNU&nbsp;Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "After constructing your build recipe, email <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
and ask to be included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</code>
 project at Savannah</a>. This will allow you to customize your project's 
build job directly."
-msgstr "Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email 
te <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> 
dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të bëheni 
anëtar i <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";>projektit 
<code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t’ju lejojë ta 
personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For technical information about Hydra, please consult the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 manual of Hydra</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 For more details, please refer to the <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>Nix
 manual</a>."
-msgstr "Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\";>
 doracakun e Hydra-s</a> (<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\";>PDF</a>).
 Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html\";>doracakun
 për Nix</a> dhe <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\";>doracakun
 për Nixpkgs</a>."
+msgid ""
+"Continuous build tools (often referred to as continuous integration tools) "
+"allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in a "
+"software project, which is particularly useful for cooperatively developed "
+"software."
+msgstr ""
+"Mjetet për montim të vazhdueshëm (të quajtura shpesh si mjete integrimi 
të "
+"vazhdueshëm) lejojnë që gabimet në programim të kapen sapo të jenë 
shfaqur "
+"në një projekt software-i, çka është veçanërisht e dobishme për 
programim në "
+"bashkëpunim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> is a free continuous build "
+"tool based on the <a href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a> package "
+"manager. Administrators of the <a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra "
+"instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered "
+"<a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</"
+"a>. Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in "
+"their dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the "
+"standard build environment being used, which itself contains recent released "
+"versions of GCC, GNU&nbsp;make, etc.)"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> është një mjet i lirë 
montimi "
+"të vazhdueshëm i bazuar në administruesin <a href=\"http://nixos.org/nix/";
+"\">Nix</a> të paketave. Administratorët e <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/";
+"\">instalimit Hydra në Delft University of Technology</a> kanë ofruar me "
+"bujari <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>brazda për Projektin "
+"GNU</a>. Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose "
+"ndryshimi në varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë "
+"<em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në "
+"vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, 
GNU&nbsp;"
+"make, etj.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Currently it can build software on GNU/Linux (<tt>i686</tt> and <tt>x86_64</"
+"tt>) as well as FreeBSD, Darwin, Solaris, and Cygwin, and can cross-build "
+"for GNU/Hurd, GNU/Linux on other architectures, and MinGW. It can provide "
+"code coverage reports produced using LCOV. In addition to source tarballs "
+"and Nix packages, it can build packages for <code>deb</code>- and <code>RPM</"
+"code>-based distributions. Packages can be built against the latest "
+"versions of their dependencies; for instance, GnuTLS is built using GNU&nbsp;"
+"libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds corresponding to their latest "
+"revision."
+msgstr ""
+"Siç është sot, mund të montojë software në GNU/Linux (<tt>i686</tt> dhe 
"
+"<tt>x86_64</tt>) si dhe në FreeBSD, Darwin, Solaris, dhe Cygwin, si dhe "
+"mund të montojë për GNU/Hurd, GNU/Linux në arkitektura të tjera, dhe 
MinGW. "
+"Mund të ofrojë raporte kodi të prodhuara me LCOV. Përtej paketimeve të "
+"burimit dhe paketave Nix, mund të montojë paketa për shpërndarje me bazë 
"
+"<code>deb</code>- dhe <code>RPM</code>. Paketat mund të montohet kundrejt "
+"versioneve më të reja të varësive; për shembull, GnuTLS montohet duke "
+"përdorur montime GNU&nbsp;libtasn1 dhe GNU&nbsp;libgcrypt që u "
+"korrespondojnë versioneve më të reja përkatëse."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>web "
+"interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status "
+"of a project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to "
+"<code>FAILED</code>. When a build fails, its log and build tree are "
+"accessible from the web interface; the latter allows generated files (for "
+"example, <code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be "
+"inspected, which provides debugging hints."
+msgstr ""
+"Përveç <a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>ndërfaqes web</a>, "
+"Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e montimit 
për "
+"një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME SUKSES</code> në 
"
+"<code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi përkatës dhe 
pema "
+"e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta lejon shqyrtimin e 
"
+"kartelave të prodhuara (për shembull, <code>config.log</code> ose "
+"<code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza për diagnostikim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package must "
+"provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a "
+"<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a href=\"http://git.savannah.";
+"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\">Nix expressions for GNU projects</a> are "
+"available via Git. For simple projects using standard GNU build tools such "
+"as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. For example, "
+"see the <a href=\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/";
+"patch/release.nix\">recipe for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask "
+"for guidance on <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. Secila 
"
+"paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; të 
shkruar "
+"në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). <a href="
+"\"http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git\";>Shprehje Nix për "
+"projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të thjeshta 
që "
+"përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, receta 
është "
+"pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a 
href=\"http://git.savannah.";
+"gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix\">recetën për 
GNU&nbsp;"
+"Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a 
href=\"mailto:hydra-";
+"address@hidden">address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"After constructing your build recipe, email <a href=\"http://lists.gnu.org/";
+"mailman/listinfo/hydra-users\">address@hidden</a> and ask to be "
+"included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a href="
+"\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/\";><code>hydra-recipes</"
+"code> project at Savannah</a>. This will allow you to customize your "
+"project's build job directly."
+msgstr ""
+"Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email te <a 
href="
+"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</"
+"a> dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të 
bëheni "
+"anëtar i <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/";
+"\">projektit <code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t’ju 
lejojë "
+"ta personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For technical information about Hydra, please consult the <a href=\"http://";
+"hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual"
+"\"> manual of Hydra</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
+"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). For more "
+"details, please refer to the <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
+"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">Nix manual</a>."
+msgstr ""
+"Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a 
href=\"http://hydra.";
+"nixos.org/job/hydra/trunk/tarball/latest/download-by-type/doc/manual\"> "
+"doracakun e Hydra-s</a> (<a href=\"http://hydra.nixos.org/job/hydra/trunk/";
+"tarball/latest/download-by-type/doc-pdf/manual\">PDF</a>). Për më tepër "
+"hollësi, ju lutemi, shihni <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/";
+"tarball/latest/download/1/nix/manual.html\">doracakun për Nix</a> dhe <a "
+"href=\"http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/";
+"manual.html\">doracakun për Nixpkgs</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "platform-testers: Manual portability testing"
 msgstr "testues platformash: Testim dorazi për platforma të ndryshme"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Another useful option for pre-release testing is the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>platform-testers
 mailing list</a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases 
on a wide variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing 
requests are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
-msgstr "Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në 
qarkullim është <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e 
postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të madhe 
platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers 
list works essentially by hand, so each method has its advantages and 
disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider variety 
of platforms and compilers than the Hydra setup."
-msgstr "Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të 
përdorë një larmi më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi 
i Hydra-s."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, 
providing (1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the 
release, and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. 
The builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
-msgstr "Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t’i shkruani listës 
së postimeve, duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, 
(2)&nbsp;datën e planifikuar për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën 
email te e cila duhen dërguar raporte montimesh. Montimet dhe raportet 
krijohen dorazi nga vullnetarë të listës."
+msgid ""
+"Another useful option for pre-release testing is the <a href=\"http://lists.";
+"gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\">platform-testers mailing list</"
+"a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases on a wide "
+"variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing requests "
+"are needed! Just subscribe to the list and start participating.)"
+msgstr ""
+"Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në qarkullim 
është "
+"<a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers\";>lista e "
+"postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë 
"
+"listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të 
madhe "
+"platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! 
"
+"Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In contrast to the Hydra tool described above, the platform-testers list "
+"works essentially by hand, so each method has its advantages and "
+"disadvantages. Also, the platform-testers crew has access to a wider "
+"variety of platforms and compilers than the Hydra setup."
+msgstr ""
+"Ndryshe nga mjeti Hydra përshkruar më sipër, lista e testuesve për 
platforma "
+"funksionon në thelb dorazi, ndaj çdo metodë ka përparësitë dhe 
mangësitë e "
+"veta. Gjithashtu, ekipi i testuesve për platforma mund të përdorë një 
larmi "
+"më të madhe platformash dhe përpiluesish se formësimi i Hydra-s."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So, if you have a pre-release, you can write to the mailing list, providing "
+"(1)&nbsp;the url to the tarball, (2)&nbsp;the planned date of the release, "
+"and (3)&nbsp;the email address to which build reports should be sent. The "
+"builds and reports are made by hand by the volunteers on the list."
+msgstr ""
+"Ndaj, nëse keni një version paraprak, mund t’i shkruani listës së 
postimeve, "
+"duke furnizuar (1)&nbsp;url-në e paketës burim, (2)&nbsp;datën e 
planifikuar "
+"për hedhjen në qarkullim, dhe (3)&nbsp;adresën email te e cila duhen 
dërguar "
+"raporte montimesh. Montimet dhe raportet krijohen dorazi nga vullnetarë të 
"
+"listës."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -170,8 +461,19 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; 
GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> FSF-në. 
Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera mund 
të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #. replace it with the translation of these two:
@@ -185,16 +487,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -205,4 +523,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]