www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po surveillance-vs-democracy.sq.po
Date: Mon, 12 Jan 2015 19:18:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   15/01/12 19:18:28

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.sq.po 

Log message:
    Fixing duplicate strings

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: surveillance-vs-democracy.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.sq.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- surveillance-vs-democracy.sq.po   12 Jan 2015 17:43:38 -0000   1.26
+++ surveillance-vs-democracy.sq.po   12 Jan 2015 19:18:27 -0000   1.27
@@ -149,19 +149,12 @@
 msgstr "Kurë për Grumbullimin e të Dhënave: Të Lihen të Hapërdara"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are 
connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and 
saved forever. This is already dangerous, but it is going to get worse. 
Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can 
be tracked on the street all the time to see who they talk with."
-msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në 
njohjen e fytyrave mund të sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Internet-connected cameras often have lousy digital security 
themselves, so <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone
 could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban the 
use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is admitted, 
except when carried by people. Everyone must be free to post photos and video 
recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the 
Internet must be limited."
-msgstr "Shpesh, vetë kamerat e lidhura me Internetin, kanë siguri dixhitale 
që ta shpif, prandaj <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>kushdo
 mund të vëzhgojë atë që sheh syri i kamerës</a>. Që të rikthejmë 
privatësinë, duhet të ndalojmë përdorimin e kamerave të lidhura me 
Internetin të fokusuara në vende dhe në raste që pranohet se janë publike, 
hiq rastin kur ato mbahen nga të pranishëm në këto vende publike. Kushdo 
duhet të jetë i lirë të postojë, me raste, foto dhe regjistrime video, por 
grumbullimi sistematik në Internet i të dhënave të tilla duhet të 
kufizohet."
-
 msgid "One way to make monitoring safe for privacy is to <a 
name=\"dispersal\">keep the data dispersed and inconvenient to access</a>. 
Old-fashioned security cameras were no threat to privacy(<a 
href=\"#privatespace\">*</a>). The recording was stored on the premises, and 
kept for a few weeks at most. Because of the inconvenience of accessing these 
recordings, it was never done massively; they were accessed only in the places 
where someone reported a crime. It would not be feasible to physically collect 
millions of tapes every day and watch them or copy them."
 msgstr "Një rrugë për ta bërë mbikëqyrjen të parrezikshme për 
privatësinë është të <a name=\"dispersal\">mbahen të dhënat të 
shpërndara dhe në mënyrë të tillë që hyrja në to të jetë e 
paleverdishme</a>. Kamerat e dikurshme të sigurisë nuk qenë kërcënim për 
privatësinë (<a href=\"#privatespace\">*</a>). Regjistrimet depozitoheshin 
dhe ruheshin me kushtin paraprak: vetëm për disa javë. Ngaqë hyrja në to 
dhe përdorimi i tyre nuk qe gjë e kollajtë, nuk qe bërë kurrë në 
shkallë masive; ato hapeshin dhe përdoreshin vetëm në vende ku dikush kish 
njoftuar për një shkelje të ligjit. Do të ishte e pamundur të 
grumbulloheshin fizikisht miliona shirita regjistrimesh çdo ditë dhe të 
shiheshin apo kopjoheshin."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they are 
connected to the Internet so recordings can be collected in a data center and 
saved forever. This is already dangerous, but it is going to get worse. 
Advances in face recognition may bring the day when suspected journalists can 
be tracked on the street all the time to see who they talk with."
-msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimi teknik në 
njohjen e fytyrave mund të sjellë një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
+msgstr "Sot, kamerat e sigurisë janë bërë kamera përgjimi: ato janë të 
lidhura në Internet, kështu që regjistrimet mund të grumbullohen në një 
qendër të dhënash dhe të ruhen përgjithmonë. Kjo është që tani e 
rrezikshme, por ka për t’u bërë edhe më keq. Përparimet teknike në 
njohjen e fytyrave mund të sjellin një ditë kur gazetarët e dyshuar të 
ndiqen rrugës gjithë kohën, për të parë se me kë bisedojnë."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Internet-connected cameras often have lousy digital security 
themselves, so <a 
href=\"http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances\";>anyone
 could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should ban the 
use of Internet-connected cameras aimed where and when the public is admitted, 
except when carried by people. Everyone must be free to post photos and video 
recordings occasionally, but the systematic accumulation of such data on the 
Internet must be limited."
@@ -300,7 +293,6 @@
 msgstr "Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me 
cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar 
nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme 
lidhur me këtë dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna 
mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni 
<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright 2013 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2015 Richard Stallman"
 msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Richard Stallman"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]