www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education edu-schools.ca.html po/edu-school...


From: GNUN
Subject: www/education edu-schools.ca.html po/edu-school...
Date: Sun, 11 Jan 2015 18:58:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/11 18:58:48

Modified files:
    education   : edu-schools.ca.html 
    education/po  : edu-schools.ca-en.html edu-schools.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.ca.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.ca.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22

Patches:
Index: edu-schools.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/edu-schools.ca.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- edu-schools.ca.html 5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.17
+++ edu-schools.ca.html 11 Jan 2015 18:58:47 -0000   1.18
@@ -1,23 +1,13 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/education/po/edu-schools.ca.po">
- http://www.gnu.org/education/po/edu-schools.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/education/edu-schools.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/education/po/edu-schools.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2014-03-05" -->
-
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-schools.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
- <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-schools.en.html" -->
-
 <title>Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure -
 Projecte GNU - Free Software Foundation</title>
 
-<!-- Sept 1, 2014: update link and footer.
--->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -37,12 +27,11 @@
 
 <!-- id="education-content" -->
 <p class="edu-breadcrumb">
-<a href="/education/education.html">Educació</a> &rarr; <a
+<a href="/education/education.ca.html">Educació</a> &rarr; <a
 href="/education/education.html#indepth">A fons</a> &rarr; Per què les
 escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</p>
 
 <!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
 <!--#else -->
 <!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
@@ -54,94 +43,125 @@
 
 <p>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
-<p>Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors
-haurien d'usar programari lliure: proporciona als usuaris la llibertat de
-controlar els seus propis ordinadors&mdash;amb programari privatiu,
-l'ordinador fa el que el creador del programari vol que faci, no el que
-l'usuari vol. També facilita als usuaris la llibertat de poder cooperar
-entre ells i a portar una vida honesta. Aquestes raons poden aplicar-se tant
-als usuaris com a les escoles. El propòsit d'aquest article és afegir raons
-que s'apliquen específicament a l'educació.</p>
-
-<p>Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el <a
-href="/education/education.html">deure d'ensenyar només programari
-lliure.</a> Aquí teniu les raons.</p>
-
-<p>Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners. El
-programari lliure proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la
-llibertat de copiar i redistribuir el programari, de tal manera que
-l'administració educativa pot fer-ne còpies per a tots els seus
-ordinadors. Als països pobres, això pot ajudar a disminuir l'anomenada
-fractura digital.</p>
-
-<p>Aquesta raó òbvia, encara que important, és la més superficial. I els
-creadors de programari privatiu poden eliminar aquest desavantatge regalant
-còpies a les escoles. (Alerta: una escola que accepta aquesta oferta pot
-haver de pagar per actualitzacions en el futur!). Així que, vegem les raons
-més profundes.</p>
-
-<p>Les escoles tenen una missió social: educar als estudiants que siguin
-ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i lliure. Ha
-de promoure l'ús del programari lliure així com promou el reciclatge. Si les
-escoles eduquen en el programari lliure, llavors els estudiants tendiran a
-usar programari lliure en acabar l'escola. Això ajudarà la societat a
-escapar del domini de les megacorporacions.</p>
-
-<p>Les escoles haurien d'evitar ensenyar en la dependència. Aquestes empreses
-ofereixen mostres gratuïtes a les escoles per la mateixa raó que les
-companyies tabaqueres distribueixen cigarrets gratuïtament als menors: per
-tenir nens i adolescents addictes <a href="#note1">(1)</a>. No faran
-descomptes a aquests estudiants quan creixin i deixin l'escola.</p>
-
-<p>El programari lliure permet a l'estudiant aprendre com funciona el
-programari. Quan els estudiants arriben a l'adolescència, alguns d'ells
-volen saber tot el que es necessita saber sobre el seu sistema operatiu i
-els seus programes. Tenen curiositat per veure el codi dels programes que
-fan servir cada dia. Per aprendre a escriure bon programari, els estudiants
-necessiten llegir-ne i escriure'n molt. Necessiten llegir i entendre
-programes reals que la gent veritablement usa. Només el programari lliure
-permet això.</p>
-
-<p>El programari privatiu rebutja les seves &agrave;nsies de coneixement: diu
-"el coneixement que cerques &eacute;s un secret, aprendre est&agrave;
-prohibit!" El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del
-programari lliure rebutja "el sacerdoci de la tecnologia", que mant&eacute;
-el gran p&uacute;blic en la ignor&agrave;ncia de com funciona la tecnologia;
-nosaltres encoratjam els estudiants de qualsevol edat i posici&oacute; a
-llegir el codi font i a aprendre tant com ells vulguin aprendre. Les escoles
-que usin programari lliure permetran millorar als alumnes m&eacute;s dotats
-per la programaci&oacute;.</p>
+<p>Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el deure moral de <a
+href="/education/education.ca.html">ensenyar només programari lliure.</a></p>
+
+<p>Tots els usuaris d'ordinadors haurien d'<a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"> insistir en el
+programari lliure</a>: proporciona als usuaris la llibertat de controlar els
+seus propis ordinadors&mdash;amb programari privatiu, l'ordinador fa el que
+el creador del programari vol que faci, no el que l'usuari vol. El
+programari lliure també facilita als usuaris la llibertat de poder cooperar
+entre ells i portar una vida honesta. Aquestes raons poden aplicar-se a les
+escoles igual que les apliquem als usuaris. El propòsit d'aquest article és
+afegir raons que s'apliquen específicament a l'educació.</p>
+
+<p>El programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners, però aquest
+és un benefici secundari. L'estalvi prové del fet que el programari lliure
+proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i
+redistribuir el programari; l'administració educativa pot donar una còpia a
+cada escola, i cada escola pot instal·lar el programa a tots els ordinadors
+sense l'obligació de pagar per fer-ho.</p>
+
+<p>Aquest benefici és útil, però rebutgem amb fermesa concedir-li el primer
+lloc, perquè és banal en comparació amb les importants implicacions ètiques
+que hi ha en joc. Aconseguir que les escoles migrin al programari lliure és
+molt més que una manera de fer l'educació una mica "millor": és donar una
+bona educació en lloc de una mala educació. Per aquesta raó ens centrarem en
+els aspectes més profunds. </p>
+
+<p>Les escoles tenen una missió social: formar els estudiants per tal que
+siguin ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i
+lliure. Han de promoure l'ús del programari lliure de la mateixa manera que
+promouen la conservació de la natura o l'exercici del dret de vot. Si els
+ensenyem programari lliure, els estudiants podran graduar-se com a ciutadans
+preparats per a viure en una societat digital lliure. Això ajudarà la
+societat en conjunt a escapar del domini de les megacorporacions.</p>
+
+<p>En canvi, ensenyar un programa no lliure és implantar la dependència, la
+qual cosa va en contra de la missió social de l'escola. Les escoles mai
+haurien de fer-ho.</p>
+
+<p>Al cap i a la fi, perquè alguns desenvolupadors de programari privatiu
+ofereixen còpies gratuïtes<a href="#note1">(1)</a> dels seus programes no
+lliures a les escoles? Perquè volen <em>utilitzar</em> les escoles per
+estendre la dependència dels seus productes, igual que les companyies
+tabaqueres quan distribueixen gratuïtament cigarrets als escolars<a
+href="#note2">(2)</a>. No donaran còpies gratuïtes a aquests estudiants quan
+s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran.</p>
+
+<p>El programari lliure permet als estudiants aprendre com funciona el
+programari. Alguns estudiants -que semblen haver nascut per ser
+programadors- quan arriben a l'adolescència volen saber tot el que es pot
+saber sobre el seu ordinador i els seus programes. Tenen una gran curiositat
+per veure el codi dels programes que fan servir cada dia.</p>
+
+<p>El programari propietari rebutja la seva sed de coneixement. Diu: &ldquo;El
+coneixement que vols és un secret&mdash;aprendre està prohibit!&rdquo; El
+programari propietari és enemic de l'esperit de l'educació, de manera que no
+hauria de ser tolerat en una escola, excepte com a un objecte per fer
+enginyeria inversa.</p>
+
+<p>El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del programari
+lliure rebutja "el sacerdoci de la tecnologia", que manté el gran públic en
+la ignorància de com funciona la tecnologia; nosaltres encoratjam els
+estudiants de qualsevol edat i posició a llegir el codi font i a aprendre
+tant com ells vulguin aprendre.</p>
+
+<p>Les escoles que utilitzin programari lliure permetran avançar als 
estudiants
+dotats per a la programació. Com aprenen a ser bons programadors aquests
+estudiants dotats? Necessiten llegir i entendre els programes reals que la
+gent utilitza. S'aprèn a escriure un codi bo i clar llegint i escrivint
+muntanyes de codi. Només el programari lliure ho permet.</p>
+
+<p>Com s'aprèn a escriure codi per a programes grans? Escrivint un munt de
+canvis en programes grans existents. El programari lliure permet fer-ho; el
+programari propietari ho prohibeix. Qualsevol escola pot oferir als seus
+estudiants l'oportunitat de dominar l'art de la programació, però només
+reeixirà si és una escola que utilitza programari lliure.</p>
 
-<p>La raó més profunda per usar el programari lliure a les escoles és per
+<p>La raó més profunda per usar el programari lliure a les escoles és
 l'educació ètica. Esperam que les escoles ensenyin als estudiants els fets
 bàsics i habilitats útils, però aquesta no és tota la seva tasca. La 
missió
 fonamental de les escoles és ensenyar la gent a ser bons ciutadans, cosa que
 inclou l'hàbit d'ajudar als altres. En l'àmbit informàtic, això significa
-ensenyar-los a compartir programari. Les escoles de primària, sobretot, han
-de dir-los: &ldquo;Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo amb
-els companys. I has de mostrar el codi font a la classe, en el cas de què
-algú vulgui aprendre.&rdquo;</p>
-
-<p>Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: els alumnes han
-de poder copiar, endur-se'n a casa i redistribuir tot el programari
-instal·lat a l'escola.</p>
+ensenyar-los a compartir programari. Les escoles, començant per la primària,
+han de dir-los: &ldquo;Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo
+amb els companys. I has de mostrar el codi font a la classe, en el cas de
+què algú vulgui aprendre. En canvi, portar programari no lliure a classe no
+està permès, excepte si ha de servir per fer un treball d'enginyeria
+inversa.&rdquo;</p>
+
+<p>Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: només ha de
+portar programari lliure a classe (excepte per fer treballs d'enginyeria
+inversa) i compartir còpies que incloguin el codi font amb els estudiants,
+de manera que pugin copiar-lo, endur-se'l a casa i redistribuir-lo.</p>
 
 <p>Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la
-comunitat del programari lliure &eacute;s una lli&ccedil;&oacute;
-c&iacute;vica duita a la pr&agrave;ctica. Tamb&eacute; ensenya als
-estudiants el model de servei p&uacute;blic en comptes del de magnats. Tots
-els nivells escolars han d'usar programari lliure.</p>
+comunitat del programari lliure és una lliçó pràctica de civisme. També
+ensenya als estudiants el model de servei públic en comptes del de
+magnats. Tots els nivells escolars han d'usar programari lliure.</p>
+
+<p>Si teniu relació amb una escola (si sou un estudiant, un professor, un
+empleat, un administrador, un patrocinador o un pare), és la vostra
+responsabilitat promoure que l'escola migri a programari lliure. Si una
+petició privada no aconsegueix l'objectiu, plantegeu la qüestió públicament
+en aquests col·lectius; és la manera de fer que més gent sigui conscient del
+problema i de trobar aliats per a la campanya.</p>
 
 <ol>
-<li><cite><a id="note1"></a>La companyia tabaquera RJ Reynolds va ser 
condemnada
+<li><cite><a id="note1"></a>Avís: una escola que accepti ofertes d'aquest 
tipus
+pot trobar-se amb que les ulteriors actualitzacions siguin bastant
+cares.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>La companyia tabaquera RJ Reynolds va ser 
condemnada
 a pagar 15 milions de dòlars de multa en el 2002 per haver subministrat
 mostres gratuïtes de cigarrets en esdeveniments infantils. Vegeu <a
 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite></li>
 </ol>
 
-
-<div style="font-size: small;">
+<div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 </div>
@@ -152,10 +172,10 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+<p>Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a
-href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Podeu
- enviar els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -180,7 +200,7 @@
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
@@ -192,15 +212,13 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Traducció: Joan Lladonet i Pau Cabot, 9 de juliol de 2004<br />Darrera
-actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 10 d'octubre de
-2011</div>
-
+actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 11 de gener de
+2015</div>
 
-<p class="unprintable">
-<!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
+$Date: 2015/01/11 18:58:47 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/edu-schools.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.ca-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/edu-schools.ca-en.html  17 May 2013 16:59:01 -0000   1.6
+++ po/edu-schools.ca-en.html  11 Jan 2015 18:58:48 -0000   1.7
@@ -1,12 +1,14 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
-<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - 
-Free Software Foundation</title>
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
 <div id="education-content">
-<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
 
 <!-- begin edu navigation bar -->
 <ul id="edu-navigation">
@@ -25,95 +27,143 @@
 <a href="/education/education.html">Education</a> &rarr;
 <a href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr;
 Why Schools Should Exclusively Use Free Software</p>
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" --><!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
 
 <p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
-<p>There are general reasons why all computer users should insist on
-free software: it gives users the freedom to control their own
-computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
-software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
-software also gives users the freedom to cooperate with each other, to
-lead an upright life. These reasons apply to schools as they do to
-everyone. The purpose of this article is to state additional reasons
-that apply specifically to education.</p>
-
-<p>Educational activities (including schools) have
-a <a href="/education/education.html">duty to teach only free
-software.</a> Here are the reasons.</p>
-
-<p>First, free software can save schools money. Free software gives
-schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the
-software, so the school system can make copies for all the computers
-they have. In poor countries, this can help close the digital
-divide.</p>
-
-<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
-shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason
-by donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts
-such an offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at
-the deeper reasons.</p>
+<p>Educational activities (including schools) have a moral duty
+to <a href="/education/education.html">teach only free
+software.</a></p>
+
+<p>All computer users ought to 
+<a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">
+insist on free software</a>: it gives users
+the freedom to control their own computers&mdash;with proprietary
+software, the program does what its owner or developer wants it to do,
+not what the user wants it to do. Free software also gives users the
+freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These
+reasons apply to schools as they do to everyone. However, the purpose
+of this article is to present the additional reasons that apply
+specifically to education.</p>
+
+<p>Free software can save schools money, but this is a secondary
+benefit. Savings are possible because free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software;
+the school system can give a copy to every school, and each school can
+install the program in all its computers, with no obligation to pay
+for doing so.</p>
+
+<p>This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place,
+because it is shallow compared to the important ethical issues at
+stake. Moving schools to free software is more than a way to make
+education a little &ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good
+education instead of bad education. So let's consider the deeper
+issues.</p>
 
 <p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of
 a strong, capable, independent, cooperating and free society. They
 should promote the use of free software just as they promote
-recycling. If schools teach students free software, then the students
-will tend to use free software after they graduate. This will help
-society as a whole escape from being dominated (and gouged) by
+conservation and voting. By teaching students free software, they can
+graduate citizens ready to live in a free digital society. This will
+help society as a whole escape from being dominated by
 megacorporations.</p>
 
-<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those
-corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco
-companies distribute free cigarettes to minors: to get children
-addicted <a href="#note1">(1)</a>. They will not give discounts to these
-students once they've grown up and graduated.</p>
+<p>In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence,
+which goes counter to the schools' social mission. Schools should
+never do this.</p>
+
+<p>Why, after all, do some proprietary software developers offer
+gratis copies<a href="#note1">(1)</a> of their nonfree programs to
+schools? Because they want to <em>use</em> the schools to implant
+dependence on their products, like tobacco companies distributing
+gratis cigarettes to school children<a href="#note2">(2)</a>. They
+will not give gratis copies to these students once they've graduated,
+nor to the companies that they go to work for.</p>
 
 <p>Free software permits students to learn how software works. Some
-students, on reaching their teens, want to learn everything there is
-to know about their computer and its software. They are intensely
-curious to read the source code of the programs that they use every
-day. To learn to write good code, students need to read lots of code
-and write lots of code. They need to read and understand real
-programs that people really use. Only free software permits this.</p>
+students, natural-born programmers, on reaching their teens yearn to
+learn everything there is to know about their computer and its
+software. They are intensely curious to read the source code of the
+programs that they use every day.</p>
 
 <p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
 &ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
-forbidden!&rdquo; Free software encourages everyone to learn. The free
-software community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;,
-which keeps the general public in ignorance of how technology works;
-we encourage students of any age and situation to read the source code
-and learn as much as they want to know. Schools that use free software
-will enable gifted programming students to advance.</p>
+forbidden!&rdquo; Proprietary software is the enemy of the spirit of
+education, so it should not be tolerated in a school, except as an
+object for reverse engineering.</p>
+
+<p>Free software encourages everyone to learn. The free software
+community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which
+keeps the general public in ignorance of how technology works; we
+encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know.</p>
+
+<p>Schools that use free software will enable gifted programming
+students to advance. How do natural-born programmers learn to be good
+programmers? They need to read and understand real programs that
+people really use. You learn to write good, clear code by reading
+lots of code and writing lots of code. Only free software permits
+this.</p>
+
+<p>How do you learn to write code for large programs? You do that by
+writing lots of changes in existing large programs. Free Software
+lets you do this; proprietary software forbids this. Any school can
+offer its students the chance to master the craft of programming, but
+only if it is a free software school.</p>
 
 <p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
 education. We expect schools to teach students basic facts and useful
-skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of
-schools is to teach good citizenship, which includes the habit of
+skills, but that is only part of their job. The most fundamental task
+of schools is to teach good citizenship, including the habit of
 helping others. In the area of computing, this means teaching people
 to share software. Schools, starting from nursery school, should tell
-their pupils, &ldquo;If you bring software to school, you must share
-it with the other students. And you must show the source code to the
-class, in case someone wants to learn.&rdquo;</p>
-
-<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the
-software installed by the school should be available for students to
-copy, take home, and redistribute further.</p>
+their students, &ldquo;If you bring software to school, you must share
+it with the other students. You must show the source code to the
+class, in case someone wants to learn. Therefore bringing nonfree
+software to class is not permitted, unless it is for
+reverse-engineering work.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: it should
+bring only free software to class (except objects for
+reverse-engineering), and share copies including source code with the
+students so they can copy it, take it home, and redistribute it
+further.</p>
 
 <p>Teaching the students to use free software, and to participate in
 the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
 teaches students the role model of public service rather than that of
 tycoons. All levels of school should use free software.</p>
 
+<p>If you have a relationship with a school &mdash;if you are a
+student, a teacher, an employee, an administrator, a donor, or a
+parent&mdash; it's your responsibility to campaign for the school to
+migrate to free software. If a private request doesn't achieve the
+goal, raise the issue publicly in those communities; that is the way
+to make more people aware of the issue and find allies for the
+campaign.</p>
+
 <ol>
-<li><cite><a id="note1"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
+<li><cite><a id="note1"></a>Warning: a school that accepts such an
+offer may find subsequent upgrades rather expensive.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
 fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
-events attended by children. See <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
+events attended by children. See 
+<a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
+http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
 </ol>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
-
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
@@ -137,8 +187,9 @@
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+</div>
 
-<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -146,10 +197,9 @@
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
-<p>
-Updated:
+<p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/17 16:59:01 $
+$Date: 2015/01/11 18:58:48 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/edu-schools.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.ca.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- po/edu-schools.ca.po    11 Jan 2015 18:48:34 -0000   1.21
+++ po/edu-schools.ca.po    11 Jan 2015 18:58:48 -0000   1.22
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-01-11 19:47+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -69,28 +70,15 @@
 msgstr "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
-#| "education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the "
-#| "reasons."
 msgid ""
 "Educational activities (including schools) have a moral duty to <a href=\"/"
 "education/education.html\">teach only free software.</a>"
 msgstr ""
-"Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el deure moral de <a 
href=\"/education/"
-"education.ca.html\">ensenyar només programari lliure.</a>"
+"Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el deure moral de <a href="
+"\"/education/education.ca.html\">ensenyar només programari lliure.</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
-#| "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
-#| "with proprietary software, the computer does what the software owner "
-#| "wants it to do, not what the user wants it to do. Free software also "
-#| "gives users the freedom to cooperate with each other, to lead an upright "
-#| "life. These reasons apply to schools as they do to everyone. The "
-#| "purpose of this article is to state additional reasons that apply "
-#| "specifically to education."
 msgid ""
 "All computer users ought to <a href=\"/philosophy/free-software-even-more-"
 "important.html\"> insist on free software</a>: it gives users the freedom to "
@@ -101,18 +89,18 @@
 "to everyone. However, the purpose of this article is to present the "
 "additional reasons that apply specifically to education."
 msgstr ""
-"Tots els usuaris d'ordinadors haurien d'<a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> insistir en el 
programari lliure</a>: proporciona als usuaris la llibertat de controlar els 
seus propis ordinadors&mdash;amb programari privatiu, "
-"l'ordinador fa el que el creador del programari vol que faci, no el que "
-"l'usuari vol. El programari lliure també facilita als usuaris la llibertat 
de poder cooperar entre ells i portar una vida honesta. Aquestes raons poden 
aplicar-se a les escoles igual que les apliquem als usuaris. El propòsit 
d'aquest article és afegir raons "
+"Tots els usuaris d'ordinadors haurien d'<a href=\"/philosophy/free-software-"
+"even-more-important.html\"> insistir en el programari lliure</a>: "
+"proporciona als usuaris la llibertat de controlar els seus propis "
+"ordinadors&mdash;amb programari privatiu, l'ordinador fa el que el creador "
+"del programari vol que faci, no el que l'usuari vol. El programari lliure "
+"també facilita als usuaris la llibertat de poder cooperar entre ells i "
+"portar una vida honesta. Aquestes raons poden aplicar-se a les escoles igual "
+"que les apliquem als usuaris. El propòsit d'aquest article és afegir raons "
 "que s'apliquen específicament a l'educació."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "First, free software can save schools money. Free software gives schools, "
-#| "like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so "
-#| "the school system can make copies for all the computers they have. In "
-#| "poor countries, this can help close the digital divide."
 msgid ""
 "Free software can save schools money, but this is a secondary benefit. "
 "Savings are possible because free software gives schools, like other users, "
@@ -120,7 +108,12 @@
 "give a copy to every school, and each school can install the program in all "
 "its computers, with no obligation to pay for doing so."
 msgstr ""
-"El programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners, però aquest 
és un benefici secundari. L'estalvi prové del fet que el programari lliure 
proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i 
redistribuir el programari; l'administració educativa pot donar una còpia a 
cada escola, i cada escola pot instal·lar el programa a tots els ordinadors 
sense l'obligació de pagar per fer-ho."
+"El programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners, però aquest "
+"és un benefici secundari. L'estalvi prové del fet que el programari lliure "
+"proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i "
+"redistribuir el programari; l'administració educativa pot donar una còpia a 
"
+"cada escola, i cada escola pot instal·lar el programa a tots els ordinadors "
+"sense l'obligació de pagar per fer-ho."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -129,17 +122,16 @@
 "schools to free software is more than a way to make education a little "
 "&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad "
 "education. So let's consider the deeper issues."
-msgstr "Aquest benefici és útil, però rebutgem amb fermesa concedir-li el 
primer lloc, perquè és banal en comparació amb les importants implicacions 
ètiques que hi ha en joc. Aconseguir que les escoles migrin al programari 
lliure és molt més que una manera de fer l'educació una mica \"millor\": és 
donar una bona educació en lloc de una mala educació. Per aquesta raó ens 
centrarem en els aspectes més profunds. "
+msgstr ""
+"Aquest benefici és útil, però rebutgem amb fermesa concedir-li el primer "
+"lloc, perquè és banal en comparació amb les importants implicacions 
ètiques "
+"que hi ha en joc. Aconseguir que les escoles migrin al programari lliure és "
+"molt més que una manera de fer l'educació una mica \"millor\": és donar 
una "
+"bona educació en lloc de una mala educació. Per aquesta raó ens centrarem 
en "
+"els aspectes més profunds. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a "
-#| "strong, capable, independent, cooperating and free society. They should "
-#| "promote the use of free software just as they promote recycling. If "
-#| "schools teach students free software, then the students will tend to use "
-#| "free software after they graduate. This will help society as a whole "
-#| "escape from being dominated (and gouged) by megacorporations."
 msgid ""
 "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
 "capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
@@ -148,15 +140,22 @@
 "a free digital society. This will help society as a whole escape from being "
 "dominated by megacorporations."
 msgstr ""
-"Les escoles tenen una missió social: formar els estudiants per tal que 
siguin "
-"ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i lliure. 
Han "
-"de promoure l'ús del programari lliure de la mateixa manera que promouen la 
conservació de la natura o l'exercici del dret de vot. Si els ensenyem 
programari lliure, els estudiants podran graduar-se com a ciutadans preparats 
per a viure en una societat digital lliure. Això ajudarà la societat en 
conjunt a escapar del domini de les megacorporacions."
+"Les escoles tenen una missió social: formar els estudiants per tal que "
+"siguin ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i "
+"lliure. Han de promoure l'ús del programari lliure de la mateixa manera que "
+"promouen la conservació de la natura o l'exercici del dret de vot. Si els "
+"ensenyem programari lliure, els estudiants podran graduar-se com a ciutadans "
+"preparats per a viure en una societat digital lliure. Això ajudarà la "
+"societat en conjunt a escapar del domini de les megacorporacions."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which goes "
 "counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
-msgstr "En canvi, ensenyar un programa no lliure és implantar la 
dependència, la qual cosa va en contra de la missió social de l'escola. Les 
escoles mai haurien de fer-ho."
+msgstr ""
+"En canvi, ensenyar un programa no lliure és implantar la dependència, la "
+"qual cosa va en contra de la missió social de l'escola. Les escoles mai "
+"haurien de fer-ho."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -167,19 +166,18 @@
 "children<a href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to "
 "these students once they've graduated, nor to the companies that they go to "
 "work for."
-msgstr "Al cap i a la fi, perquè alguns desenvolupadors de programari 
privatiu ofereixen còpies gratuïtes<a href=\"#note1\">(1)</a> dels seus 
programes no lliures a les escoles? Perquè volen <em>utilitzar</em> les 
escoles per estendre la dependència dels seus productes, igual que les 
companyies tabaqueres quan distribueixen gratuïtament cigarrets als escolars<a 
href=\"#note2\">(2)</a>. No donaran còpies gratuïtes a aquests estudiants 
quan s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran."
+msgstr ""
+"Al cap i a la fi, perquè alguns desenvolupadors de programari privatiu "
+"ofereixen còpies gratuïtes<a href=\"#note1\">(1)</a> dels seus programes no 
"
+"lliures a les escoles? Perquè volen <em>utilitzar</em> les escoles per "
+"estendre la dependència dels seus productes, igual que les companyies "
+"tabaqueres quan distribueixen gratuïtament cigarrets als escolars<a href="
+"\"#note2\">(2)</a>. No donaran còpies gratuïtes a aquests estudiants quan "
+"s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran."
 
 # 1\\">(1)</a>. No faran descomptes a aquests estudiants quan creixin i deixin 
l'escola."
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free software permits students to learn how software works. Some "
-#| "students, on reaching their teens, want to learn everything there is to "
-#| "know about their computer and its software. They are intensely curious "
-#| "to read the source code of the programs that they use every day. To "
-#| "learn to write good code, students need to read lots of code and write "
-#| "lots of code. They need to read and understand real programs that people "
-#| "really use. Only free software permits this."
 msgid ""
 "Free software permits students to learn how software works. Some students, "
 "natural-born programmers, on reaching their teens yearn to learn everything "
@@ -187,7 +185,10 @@
 "curious to read the source code of the programs that they use every day."
 msgstr ""
 "El programari lliure permet als estudiants aprendre com funciona el "
-"programari. Alguns estudiants -que semblen haver nascut per ser programadors- 
quan arriben a l'adolescència volen saber tot el que es pot saber sobre el seu 
ordinador i els seus programes. Tenen una gran curiositat per veure el codi 
dels programes que fan servir cada dia."
+"programari. Alguns estudiants -que semblen haver nascut per ser "
+"programadors- quan arriben a l'adolescència volen saber tot el que es pot "
+"saber sobre el seu ordinador i els seus programes. Tenen una gran curiositat "
+"per veure el codi dels programes que fan servir cada dia."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -196,31 +197,26 @@
 "Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should "
 "not be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
 msgstr ""
-"El programari propietari rebutja la seva sed de coneixement. Diu: &ldquo;El 
coneixement que vols és un secret&mdash;aprendre està prohibit!&rdquo; El 
programari propietari és enemic de l'esperit de l'educació, de manera que no 
hauria de ser tolerat en una escola, excepte com a un objecte per fer 
enginyeria inversa."
+"El programari propietari rebutja la seva sed de coneixement. Diu: &ldquo;El "
+"coneixement que vols és un secret&mdash;aprendre està prohibit!&rdquo; El "
+"programari propietari és enemic de l'esperit de l'educació, de manera que 
no "
+"hauria de ser tolerat en una escola, excepte com a un objecte per fer "
+"enginyeria inversa."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;"
-#| "The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; "
-#| "Free software encourages everyone to learn. The free software community "
-#| "rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the "
-#| "general public in ignorance of how technology works; we encourage "
-#| "students of any age and situation to read the source code and learn as "
-#| "much as they want to know. Schools that use free software will enable "
-#| "gifted programming students to advance."
 msgid ""
 "Free software encourages everyone to learn. The free software community "
 "rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general "
 "public in ignorance of how technology works; we encourage students of any "
 "age and situation to read the source code and learn as much as they want to "
 "know."
-msgstr "El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del "
-"programari lliure rebutja \"el sacerdoci de la tecnologia\", que "
-"manté el gran públic en la ignorància de com funciona "
-"la tecnologia; nosaltres encoratjam els estudiants de qualsevol edat i "
-"posició a llegir el codi font i a aprendre tant com ells vulguin "
-"aprendre."
+msgstr ""
+"El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del programari "
+"lliure rebutja \"el sacerdoci de la tecnologia\", que manté el gran públic "
+"en la ignorància de com funciona la tecnologia; nosaltres encoratjam els "
+"estudiants de qualsevol edat i posició a llegir el codi font i a aprendre "
+"tant com ells vulguin aprendre."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -229,7 +225,12 @@
 "need to read and understand real programs that people really use. You learn "
 "to write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. "
 "Only free software permits this."
-msgstr "Les escoles que utilitzin programari lliure permetran avançar als 
estudiants dotats per a la programació. Com aprenen a ser bons programadors 
aquests estudiants dotats? Necessiten llegir i entendre els programes reals que 
la gent utilitza. S'aprèn a escriure un codi bo i clar llegint i escrivint 
muntanyes de codi. Només el programari lliure ho permet."
+msgstr ""
+"Les escoles que utilitzin programari lliure permetran avançar als estudiants 
"
+"dotats per a la programació. Com aprenen a ser bons programadors aquests "
+"estudiants dotats? Necessiten llegir i entendre els programes reals que la "
+"gent utilitza. S'aprèn a escriure un codi bo i clar llegint i escrivint "
+"muntanyes de codi. Només el programari lliure ho permet."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -238,20 +239,15 @@
 "proprietary software forbids this. Any school can offer its students the "
 "chance to master the craft of programming, but only if it is a free software "
 "school."
-msgstr "Com s'aprèn a escriure codi per a programes grans? Escrivint un munt 
de canvis en programes grans existents. El programari lliure permet fer-ho; el 
programari propietari ho prohibeix. Qualsevol escola pot oferir als seus 
estudiants l'oportunitat de dominar l'art de la programació, però només 
reeixirà si és una escola que utilitza programari lliure."
+msgstr ""
+"Com s'aprèn a escriure codi per a programes grans? Escrivint un munt de "
+"canvis en programes grans existents. El programari lliure permet fer-ho; el "
+"programari propietari ho prohibeix. Qualsevol escola pot oferir als seus "
+"estudiants l'oportunitat de dominar l'art de la programació, però només "
+"reeixirà si és una escola que utilitza programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The deepest reason for using free software in schools is for moral "
-#| "education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
-#| "skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of "
-#| "schools is to teach good citizenship, which includes the habit of helping "
-#| "others. In the area of computing, this means teaching people to share "
-#| "software. Schools, starting from nursery school, should tell their "
-#| "pupils, &ldquo;If you bring software to school, you must share it with "
-#| "the other students. And you must show the source code to the class, in "
-#| "case someone wants to learn.&rdquo;"
 msgid ""
 "The deepest reason for using free software in schools is for moral "
 "education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
@@ -269,32 +265,28 @@
 "bàsics i habilitats útils, però aquesta no és tota la seva tasca. La 
missió "
 "fonamental de les escoles és ensenyar la gent a ser bons ciutadans, cosa que 
"
 "inclou l'hàbit d'ajudar als altres. En l'àmbit informàtic, això significa 
"
-"ensenyar-los a compartir programari. Les escoles, començant per la primà
ria, han "
-"de dir-los: &ldquo;Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo amb "
-"els companys. I has de mostrar el codi font a la classe, en el cas de què "
-"algú vulgui aprendre. En canvi, portar programari no lliure a classe no està
 permès, excepte si ha de servir per fer un treball d'enginyeria 
inversa.&rdquo;"
+"ensenyar-los a compartir programari. Les escoles, començant per la primà
ria, "
+"han de dir-los: &ldquo;Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo "
+"amb els companys. I has de mostrar el codi font a la classe, en el cas de "
+"què algú vulgui aprendre. En canvi, portar programari no lliure a classe no 
"
+"està permès, excepte si ha de servir per fer un treball d'enginyeria 
inversa."
+"&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Of course, the school must practice what it preaches: all the software "
-#| "installed by the school should be available for students to copy, take "
-#| "home, and redistribute further."
 msgid ""
 "Of course, the school must practice what it preaches: it should bring only "
 "free software to class (except objects for reverse-engineering), and share "
 "copies including source code with the students so they can copy it, take it "
 "home, and redistribute it further."
 msgstr ""
-"Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: només ha de 
portar programari lliure a classe (excepte per fer treballs d'enginyeria 
inversa) i compartir còpies que incloguin el codi font amb els estudiants, de 
manera que pugin copiar-lo, endur-se'l a casa i redistribuir-lo."
+"Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: només ha de "
+"portar programari lliure a classe (excepte per fer treballs d'enginyeria "
+"inversa) i compartir còpies que incloguin el codi font amb els estudiants, "
+"de manera que pugin copiar-lo, endur-se'l a casa i redistribuir-lo."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Teaching the students to use free software, and to participate in the "
-#| "free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches "
-#| "students the role model of public service rather than that of tycoons. "
-#| "All levels of school should use free software."
 msgid ""
 "Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
 "software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
@@ -302,8 +294,9 @@
 "school should use free software."
 msgstr ""
 "Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la "
-"comunitat del programari lliure és una lliçó pràctica de civisme. També 
ensenya als estudiants el model de servei públic en comptes del de magnats. 
Tots els nivells "
-"escolars han d'usar programari lliure."
+"comunitat del programari lliure és una lliçó pràctica de civisme. També "
+"ensenya als estudiants el model de servei públic en comptes del de magnats. "
+"Tots els nivells escolars han d'usar programari lliure."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -313,23 +306,25 @@
 "If a private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in "
 "those communities; that is the way to make more people aware of the issue "
 "and find allies for the campaign."
-msgstr "Si teniu relació amb una escola (si sou un estudiant, un professor, 
un empleat, un administrador, un patrocinador o un pare), és la vostra 
responsabilitat promoure que l'escola migri a programari lliure. Si una 
petició privada no aconsegueix l'objectiu, plantegeu la qüestió públicament 
en aquests col·lectius; és la manera de fer que més gent sigui conscient del 
problema i de trobar aliats per a la campanya."
+msgstr ""
+"Si teniu relació amb una escola (si sou un estudiant, un professor, un "
+"empleat, un administrador, un patrocinador o un pare), és la vostra "
+"responsabilitat promoure que l'escola migri a programari lliure. Si una "
+"petició privada no aconsegueix l'objectiu, plantegeu la qüestió 
públicament "
+"en aquests col·lectius; és la manera de fer que més gent sigui conscient 
del "
+"problema i de trobar aliats per a la campanya."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer may "
 "find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
 msgstr ""
-"<cite><a id=\"note1\"></a>Avís: una escola que accepti ofertes d'aquest 
tipus pot trobar-se amb que les ulteriors actualitzacions siguin bastant 
cares.</cite>"
+"<cite><a id=\"note1\"></a>Avís: una escola que accepti ofertes d'aquest "
+"tipus pot trobar-se amb que les ulteriors actualitzacions siguin bastant "
+"cares.</cite>"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in "
-#| "2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by "
-#| "children. See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/";
-#| "features/health/tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/";
-#| "sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
 msgid ""
 "<cite><a id=\"note2\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
 "for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
@@ -389,7 +384,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 
@@ -409,8 +403,8 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducció: Joan Lladonet i Pau Cabot, 9 de juliol de 2004<br />Darrera "
-"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de gener "
-"de 2015"
+"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de gener de 
"
+"2015"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]