www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/education/po edu-schools.ca.po
Date: Sun, 11 Jan 2015 18:48:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/01/11 18:48:35

Modified files:
    education/po  : edu-schools.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.ca.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: edu-schools.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.ca.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- edu-schools.ca.po  18 Jun 2014 12:00:32 -0000   1.20
+++ edu-schools.ca.po  11 Jan 2015 18:48:34 -0000   1.21
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: schools.ca.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-06-18 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-17 18:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-11 19:47+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-05 21:55+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -71,7 +69,6 @@
 msgstr "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
 #| "education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the "
@@ -80,13 +77,11 @@
 "Educational activities (including schools) have a moral duty to <a href=\"/"
 "education/education.html\">teach only free software.</a>"
 msgstr ""
-"Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el <a href=\"/education/"
-"education.html\">deure d'ensenyar només programari lliure.</a> Aquí teniu "
-"les raons."
+"Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el deure moral de <a 
href=\"/education/"
+"education.ca.html\">ensenyar només programari lliure.</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
 #| "software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
@@ -106,18 +101,13 @@
 "to everyone. However, the purpose of this article is to present the "
 "additional reasons that apply specifically to education."
 msgstr ""
-"Existeixen diverses raons per les quals tots els usuaris d'ordinadors "
-"haurien d'usar programari lliure: proporciona als usuaris la llibertat de "
-"controlar els seus propis ordinadors&mdash;amb programari privatiu, "
+"Tots els usuaris d'ordinadors haurien d'<a 
href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\"> insistir en el 
programari lliure</a>: proporciona als usuaris la llibertat de controlar els 
seus propis ordinadors&mdash;amb programari privatiu, "
 "l'ordinador fa el que el creador del programari vol que faci, no el que "
-"l'usuari vol. També facilita als usuaris la llibertat de poder cooperar "
-"entre ells i a portar una vida honesta. Aquestes raons poden aplicar-se tant "
-"als usuaris com a les escoles. El propòsit d'aquest article és afegir raons 
"
+"l'usuari vol. El programari lliure també facilita als usuaris la llibertat 
de poder cooperar entre ells i portar una vida honesta. Aquestes raons poden 
aplicar-se a les escoles igual que les apliquem als usuaris. El propòsit 
d'aquest article és afegir raons "
 "que s'apliquen específicament a l'educació."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "First, free software can save schools money. Free software gives schools, "
 #| "like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so "
@@ -130,11 +120,7 @@
 "give a copy to every school, and each school can install the program in all "
 "its computers, with no obligation to pay for doing so."
 msgstr ""
-"Primer, el programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners. El "
-"programari lliure proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la "
-"llibertat de copiar i redistribuir el programari, de tal manera que "
-"l'administració educativa pot fer-ne còpies per a tots els seus ordinadors. 
"
-"Als països pobres, això pot ajudar a disminuir l'anomenada fractura 
digital."
+"El programari lliure pot ajudar les escoles a estalviar diners, però aquest 
és un benefici secundari. L'estalvi prové del fet que el programari lliure 
proporciona a les escoles, com a altres usuaris, la llibertat de copiar i 
redistribuir el programari; l'administració educativa pot donar una còpia a 
cada escola, i cada escola pot instal·lar el programa a tots els ordinadors 
sense l'obligació de pagar per fer-ho."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -143,11 +129,10 @@
 "schools to free software is more than a way to make education a little "
 "&ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good education instead of bad "
 "education. So let's consider the deeper issues."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest benefici és útil, però rebutgem amb fermesa concedir-li el 
primer lloc, perquè és banal en comparació amb les importants implicacions 
ètiques que hi ha en joc. Aconseguir que les escoles migrin al programari 
lliure és molt més que una manera de fer l'educació una mica \"millor\": és 
donar una bona educació en lloc de una mala educació. Per aquesta raó ens 
centrarem en els aspectes més profunds. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a "
 #| "strong, capable, independent, cooperating and free society. They should "
@@ -163,18 +148,15 @@
 "a free digital society. This will help society as a whole escape from being "
 "dominated by megacorporations."
 msgstr ""
-"Les escoles tenen una missió social: educar als estudiants que siguin "
-"ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i lliure. Ha 
"
-"de promoure l'ús del programari lliure així com promou el reciclatge. Si 
les "
-"escoles eduquen en el programari lliure, llavors els estudiants tendiran a "
-"usar programari lliure en acabar l'escola. Això ajudarà la societat a "
-"escapar del domini de les megacorporacions."
+"Les escoles tenen una missió social: formar els estudiants per tal que 
siguin "
+"ciutadans d'una societat forta, capaç, independent, cooperativa i lliure. 
Han "
+"de promoure l'ús del programari lliure de la mateixa manera que promouen la 
conservació de la natura o l'exercici del dret de vot. Si els ensenyem 
programari lliure, els estudiants podran graduar-se com a ciutadans preparats 
per a viure en una societat digital lliure. Això ajudarà la societat en 
conjunt a escapar del domini de les megacorporacions."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence, which goes "
 "counter to the schools' social mission. Schools should never do this."
-msgstr ""
+msgstr "En canvi, ensenyar un programa no lliure és implantar la 
dependència, la qual cosa va en contra de la missió social de l'escola. Les 
escoles mai haurien de fer-ho."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -185,12 +167,11 @@
 "children<a href=\"#note2\">(2)</a>. They will not give gratis copies to "
 "these students once they've graduated, nor to the companies that they go to "
 "work for."
-msgstr ""
+msgstr "Al cap i a la fi, perquè alguns desenvolupadors de programari 
privatiu ofereixen còpies gratuïtes<a href=\"#note1\">(1)</a> dels seus 
programes no lliures a les escoles? Perquè volen <em>utilitzar</em> les 
escoles per estendre la dependència dels seus productes, igual que les 
companyies tabaqueres quan distribueixen gratuïtament cigarrets als escolars<a 
href=\"#note2\">(2)</a>. No donaran còpies gratuïtes a aquests estudiants 
quan s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran."
 
 # 1\\">(1)</a>. No faran descomptes a aquests estudiants quan creixin i deixin 
l'escola."
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Free software permits students to learn how software works. Some "
 #| "students, on reaching their teens, want to learn everything there is to "
@@ -205,14 +186,8 @@
 "there is to know about their computer and its software. They are intensely "
 "curious to read the source code of the programs that they use every day."
 msgstr ""
-"El programari lliure permet a l'estudiant aprendre com funciona el "
-"programari. Quan els estudiants arriben a l'adolescència, alguns d'ells "
-"volen saber tot el que es necessita saber sobre el seu sistema operatiu i "
-"els seus programes. Tenen curiositat per veure el codi dels programes que "
-"fan servir cada dia. Per aprendre a escriure bon programari, els estudiants "
-"necessiten llegir-ne i escriure'n molt. Necessiten llegir i entendre "
-"programes reals que la gent veritablement usa. Només el programari lliure "
-"permet això."
+"El programari lliure permet als estudiants aprendre com funciona el "
+"programari. Alguns estudiants -que semblen haver nascut per ser programadors- 
quan arriben a l'adolescència volen saber tot el que es pot saber sobre el seu 
ordinador i els seus programes. Tenen una gran curiositat per veure el codi 
dels programes que fan servir cada dia."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -221,10 +196,10 @@
 "Proprietary software is the enemy of the spirit of education, so it should "
 "not be tolerated in a school, except as an object for reverse engineering."
 msgstr ""
+"El programari propietari rebutja la seva sed de coneixement. Diu: &ldquo;El 
coneixement que vols és un secret&mdash;aprendre està prohibit!&rdquo; El 
programari propietari és enemic de l'esperit de l'educació, de manera que no 
hauria de ser tolerat en una escola, excepte com a un objecte per fer 
enginyeria inversa."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;"
 #| "The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; "
@@ -240,16 +215,12 @@
 "public in ignorance of how technology works; we encourage students of any "
 "age and situation to read the source code and learn as much as they want to "
 "know."
-msgstr ""
-"El programari privatiu rebutja les seves &agrave;nsies de coneixement: diu "
-"\"el coneixement que cerques &eacute;s un secret, aprendre est&agrave; "
-"prohibit!\" El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del "
+msgstr "El programari lliure anima a tothom a aprendre. La comunitat del "
 "programari lliure rebutja \"el sacerdoci de la tecnologia\", que "
-"mant&eacute; el gran p&uacute;blic en la ignor&agrave;ncia de com funciona "
+"manté el gran públic en la ignorància de com funciona "
 "la tecnologia; nosaltres encoratjam els estudiants de qualsevol edat i "
-"posici&oacute; a llegir el codi font i a aprendre tant com ells vulguin "
-"aprendre. Les escoles que usin programari lliure permetran millorar als "
-"alumnes m&eacute;s dotats per la programaci&oacute;."
+"posició a llegir el codi font i a aprendre tant com ells vulguin "
+"aprendre."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -258,7 +229,7 @@
 "need to read and understand real programs that people really use. You learn "
 "to write good, clear code by reading lots of code and writing lots of code. "
 "Only free software permits this."
-msgstr ""
+msgstr "Les escoles que utilitzin programari lliure permetran avançar als 
estudiants dotats per a la programació. Com aprenen a ser bons programadors 
aquests estudiants dotats? Necessiten llegir i entendre els programes reals que 
la gent utilitza. S'aprèn a escriure un codi bo i clar llegint i escrivint 
muntanyes de codi. Només el programari lliure ho permet."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -267,11 +238,10 @@
 "proprietary software forbids this. Any school can offer its students the "
 "chance to master the craft of programming, but only if it is a free software "
 "school."
-msgstr ""
+msgstr "Com s'aprèn a escriure codi per a programes grans? Escrivint un munt 
de canvis en programes grans existents. El programari lliure permet fer-ho; el 
programari propietari ho prohibeix. Qualsevol escola pot oferir als seus 
estudiants l'oportunitat de dominar l'art de la programació, però només 
reeixirà si és una escola que utilitza programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The deepest reason for using free software in schools is for moral "
 #| "education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
@@ -294,19 +264,18 @@
 "Therefore bringing nonfree software to class is not permitted, unless it is "
 "for reverse-engineering work.&rdquo;"
 msgstr ""
-"La raó més profunda per usar el programari lliure a les escoles és per "
+"La raó més profunda per usar el programari lliure a les escoles és "
 "l'educació ètica. Esperam que les escoles ensenyin als estudiants els fets "
 "bàsics i habilitats útils, però aquesta no és tota la seva tasca. La 
missió "
 "fonamental de les escoles és ensenyar la gent a ser bons ciutadans, cosa que 
"
 "inclou l'hàbit d'ajudar als altres. En l'àmbit informàtic, això significa 
"
-"ensenyar-los a compartir programari. Les escoles de primària, sobretot, han "
+"ensenyar-los a compartir programari. Les escoles, començant per la primà
ria, han "
 "de dir-los: &ldquo;Si duus programari a l'escola, has de compartir-lo amb "
 "els companys. I has de mostrar el codi font a la classe, en el cas de què "
-"algú vulgui aprendre.&rdquo;"
+"algú vulgui aprendre. En canvi, portar programari no lliure a classe no està
 permès, excepte si ha de servir per fer un treball d'enginyeria 
inversa.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Of course, the school must practice what it preaches: all the software "
 #| "installed by the school should be available for students to copy, take "
@@ -317,13 +286,10 @@
 "copies including source code with the students so they can copy it, take it "
 "home, and redistribute it further."
 msgstr ""
-"Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: els alumnes han "
-"de poder copiar, endur-se'n a casa i redistribuir tot el programari "
-"instal·lat a l'escola."
+"Per descomptat, l'escola ha de practicar allò que predica: només ha de 
portar programari lliure a classe (excepte per fer treballs d'enginyeria 
inversa) i compartir còpies que incloguin el codi font amb els estudiants, de 
manera que pugin copiar-lo, endur-se'l a casa i redistribuir-lo."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Teaching the students to use free software, and to participate in the "
 #| "free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches "
@@ -336,9 +302,7 @@
 "school should use free software."
 msgstr ""
 "Ensenyar als estudiants a usar programari lliure i a participar en la "
-"comunitat del programari lliure &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; c&iacute;"
-"vica duita a la pr&agrave;ctica. Tamb&eacute; ensenya als estudiants el "
-"model de servei p&uacute;blic en comptes del de magnats. Tots els nivells "
+"comunitat del programari lliure és una lliçó pràctica de civisme. També 
ensenya als estudiants el model de servei públic en comptes del de magnats. 
Tots els nivells "
 "escolars han d'usar programari lliure."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -349,17 +313,17 @@
 "If a private request doesn't achieve the goal, raise the issue publicly in "
 "those communities; that is the way to make more people aware of the issue "
 "and find allies for the campaign."
-msgstr ""
+msgstr "Si teniu relació amb una escola (si sou un estudiant, un professor, 
un empleat, un administrador, un patrocinador o un pare), és la vostra 
responsabilitat promoure que l'escola migri a programari lliure. Si una 
petició privada no aconsegueix l'objectiu, plantegeu la qüestió públicament 
en aquests col·lectius; és la manera de fer que més gent sigui conscient del 
problema i de trobar aliats per a la campanya."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "<cite><a id=\"note1\"></a>Warning: a school that accepts such an offer may "
 "find subsequent upgrades rather expensive.</cite>"
 msgstr ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>Avís: una escola que accepti ofertes d'aquest 
tipus pot trobar-se amb que les ulteriors actualitzacions siguin bastant 
cares.</cite>"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in "
 #| "2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by "
@@ -373,7 +337,7 @@
 "tobaccotrial/usa.htm\"> http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
 "health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite>"
 msgstr ""
-"<cite><a id=\"note1\"></a>La companyia tabaquera RJ Reynolds va ser "
+"<cite><a id=\"note2\"></a>La companyia tabaquera RJ Reynolds va ser "
 "condemnada a pagar 15 milions de dòlars de multa en el 2002 per haver "
 "subministrat mostres gratuïtes de cigarrets en esdeveniments infantils. "
 "Vegeu <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
@@ -425,10 +389,9 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -446,8 +409,8 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducció: Joan Lladonet i Pau Cabot, 9 de juliol de 2004<br />Darrera "
-"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 10 d'octubre "
-"de 2011"
+"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de gener "
+"de 2015"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]