www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www po/gnu-404.sq.po po/gnu-404.translist gnu-4...


From: GNUN
Subject: www po/gnu-404.sq.po po/gnu-404.translist gnu-4...
Date: Wed, 12 Mar 2014 11:58:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/12 11:58:06

Modified files:
    po       : gnu-404.sq.po gnu-404.translist 
Added files:
    .       : gnu-404.sq.html 
    po       : gnu-404.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu-404.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.sq.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.translist?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/gnu-404.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.sq.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnu-404.sq.po  12 Mar 2014 11:50:39 -0000   1.1
+++ po/gnu-404.sq.po  12 Mar 2014 11:58:05 -0000   1.2
@@ -10,6 +10,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2014-03-12 13:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,20 +28,39 @@
 msgstr "Faqja që po kërkonit nuk u gjet dot te shërbyesi web GNU."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you followed a link that turned out to be broken, and the page with 
the broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please 
use that address."
-msgstr "Nëse ndoqët një lidhje që doli e dëmtuar, dhe faqja me lidhjen e 
dëmtuar përmend shprehimisht një adresë ku të raportohen të metat, ju 
lutemi, përdorni atë adresë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own 
webmasters; we can't do anything about them."
-msgstr "Faqet jo prej gnu.org ose fsf.org duhet të raportohen te 
përgjegjësit përkatës web; nuk mund të bëjmë dot gjë për to."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU 
webmasters &lt;address@hidden&gt; if no better address is available."
-msgstr "Për faqet gnu.org dhe fsf.org, problemet mund t'i raportoni te 
përgjegjësit web të GNU-së &lt;address@hidden&gt; në mos pastë adresë 
tjetër më të mirë."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "You can visit the <a href=\"./\">current section</a> or <a 
href=\"/\">home page</a> of our web site. Following are some 
frequently-requested pages."
-msgstr "Mund të vizitoni <a href=\"./\">ndarjen e tanishme</a> ose <a 
href=\"/\">kreun</a> e sajtit tonë web. Vijojnë disa faqe të kërkuara 
shpesh."
+msgid ""
+"If you followed a link that turned out to be broken, and the page with the "
+"broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please use "
+"that address."
+msgstr ""
+"Nëse ndoqët një lidhje që doli e dëmtuar, dhe faqja me lidhjen e 
dëmtuar "
+"përmend shprehimisht një adresë ku të raportohen të metat, ju lutemi, "
+"përdorni atë adresë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own webmasters; "
+"we can't do anything about them."
+msgstr ""
+"Faqet jo prej gnu.org ose fsf.org duhet të raportohen te përgjegjësit "
+"përkatës web; nuk mund të bëjmë dot gjë për to."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU webmasters "
+"&lt;address@hidden&gt; if no better address is available."
+msgstr ""
+"Për faqet gnu.org dhe fsf.org, problemet mund t'i raportoni te 
përgjegjësit "
+"web të GNU-së &lt;address@hidden&gt; në mos pastë adresë tjetër më të 
"
+"mirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can visit the <a href=\"./\">current section</a> or <a href=\"/\">home "
+"page</a> of our web site. Following are some frequently-requested pages."
+msgstr ""
+"Mund të vizitoni <a href=\"./\">ndarjen e tanishme</a> ose <a href=\"/"
+"\">kreun</a> e sajtit tonë web. Vijojnë disa faqe të kërkuara shpesh."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
@@ -51,16 +71,23 @@
 msgstr "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux-i dhe Sistemi GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A detailed history of the GNU 
Project</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Një histori e hollësishme e 
Projektit GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A detailed history of the GNU Project</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Një histori e hollësishme e Projektit "
+"GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License (GPL)</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License (GPL)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the 
GNU Licenses</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të Bëra Shpesh rreth 
Licencave GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
+"Licenses</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Pyetje të Bëra Shpesh rreth Licencave "
+"GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Happy hacking!"
@@ -76,8 +103,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -88,4 +121,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-

Index: po/gnu-404.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.translist,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- po/gnu-404.translist    28 Feb 2014 05:58:44 -0000   1.8
+++ po/gnu-404.translist    12 Mar 2014 11:58:05 -0000   1.9
@@ -7,6 +7,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/gnu-404.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/gnu-404.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/gnu-404.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/gnu-404.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/gnu-404.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->

Index: gnu-404.sq.html
===================================================================
RCS file: gnu-404.sq.html
diff -N gnu-404.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-404.sq.html   12 Mar 2014 11:58:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,83 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu-404.en.html" -->
+
+<title>404 - Nuk u Gjet Faqe - Projekti GNU - Free Software Foundation</title>
+
+<!-- top-addendum is disabled because we want to keep this page short,
+   and the addendum is not very important for this page. -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<!--#include virtual="/po/gnu-404.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<!-- <h1>
+ (rather than <h2>) is used to make the page look like
+   an an error message rather than like a regular article. -->
+<h1>404 - Nuk u Gjet Faqe</h1>
+
+<p>Faqja që po kërkonit nuk u gjet dot te shërbyesi web GNU.</p>
+
+<p>Nëse ndoqët një lidhje që doli e dëmtuar, dhe faqja me lidhjen e 
dëmtuar
+përmend shprehimisht një adresë ku të raportohen të metat, ju lutemi,
+përdorni atë adresë.</p>
+
+<p>Faqet jo prej gnu.org ose fsf.org duhet të raportohen te përgjegjësit
+përkatës web; nuk mund të bëjmë dot gjë për to.</p>
+
+<p>Për faqet gnu.org dhe fsf.org, problemet mund t'i raportoni te 
përgjegjësit
+web të GNU-së &lt;address@hidden&gt; në mos pastë adresë tjetër më të
+mirë.</p>
+
+<p>Mund të vizitoni <a href="./">ndarjen e tanishme</a> ose <a
+href="/">kreun</a> e sajtit tonë web. Vijojnë disa faqe të kërkuara 
shpesh.</p>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/free-sw.html">Ç'është Software-i i 
Lirë?</a></li>
+ <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux-i dhe Sistemi GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Një histori e hollësishme e Projektit
+GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License (GPL)</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Pyetje të Bëra Shpesh rreth Licencave
+GNU</a></li>
+</ul>
+
+<p>Happy hacking!</p>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+
+<!-- The notes about contacting and submitting translations are omitted
+   because this page itself says how to contact webmasters,
+   and we want to keep this page short. -->
+<p>Të drejta Kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një lejeje <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2014/03/12 11:58:05 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/gnu-404.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/gnu-404.sq-en.html
diff -N po/gnu-404.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/gnu-404.sq-en.html    12 Mar 2014 11:58:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>404 - Page Not Found
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!-- top-addendum is disabled because we want to keep this page short,
+   and the addendum is not very important for this page. -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<!--#include virtual="/po/gnu-404.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!-- <h1> (rather than <h2>) is used to make the page look like
+   an an error message rather than like a regular article. -->
+<h1>404 - Page Not Found</h1>
+
+<p>The page you were looking for could not be found on the GNU web server.</p>
+
+<p>If you followed a link that turned out to be broken, and the page with the
+broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please use
+that address.</p>
+
+<p>Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own webmasters;
+we can't do anything about them.</p>
+
+<p>For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU webmasters
+&lt;address@hidden&gt; if no better address is available.</p>
+
+<p>You can visit the <a href="./">current section</a> or <a href="/">home
+page</a> of our web site. Following are some frequently-requested pages.</p>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/free-sw.html">What is Free Software?</a></li>
+ <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU System</a></li>
+ <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">A detailed history of the GNU
+  Project</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License (GPL)</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Frequently Asked Questions about the GNU
+  Licenses</a></li>
+</ul>
+
+<p>Happy hacking!</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<!-- The notes about contacting and submitting translations are omitted
+   because this page itself says how to contact webmasters,
+   and we want to keep this page short. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2014/03/12 11:58:05 $
+<!-- timestamp end --></p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]