www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po use-free-software.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po use-free-software.hr.po
Date: Tue, 23 Jul 2013 20:36:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/07/23 20:36:10

Added files:
    philosophy/po : use-free-software.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/use-free-software.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: use-free-software.hr.po
===================================================================
RCS file: use-free-software.hr.po
diff -N use-free-software.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ use-free-software.hr.po   23 Jul 2013 20:36:10 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,290 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/philosophy/use-free-software.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: use-free-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:29-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-23 22:31+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"The Free Software Community After 20 Years - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Zajednica slobodnog softvera nakon 20 godina - Projekt GNU - Zaklada za "
+"slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Free Software Community After 20 Years:"
+msgstr "Zajednica slobodnog softvera nakon 20 godina:"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "With great but incomplete success, what now?"
+msgstr "Velik, ali nepotpun uspjeh. Å to sada?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"napisao <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
+"strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It was 5 Jan 1984, twenty years ago today, that I quit my job at MIT to "
+"begin developing a free software operating system, <a href=\"/gnu/the-gnu-"
+"project.html\">GNU</a>. While we have never released a complete GNU system "
+"suitable for production use, a variant of the GNU system is now used by tens "
+"of millions of people who mostly are not aware it is such. Free software "
+"does not mean &ldquo;gratis&rdquo;; it means that users are free to run the "
+"program, study the source code, change it, and redistribute it either with "
+"or without changes, either gratis or for a fee."
+msgstr ""
+"5. siječnja 1984. godine, prije dvadeset godina, napustio sam svoj posao na "
+"MIT-u kako bih počeo razvijati slobodan operacijski sustav, <a href=\"/gnu/"
+"the-gnu-project.html\">GNU</a>. Premda nikada nismo objavili dovršen sustav "
+"GNU prikladan za upotrebu u proizvodnom okruženju, inačicu sustava GNU 
danas "
+"koriste deseci milijuna ljudi koji većinom nisu svjesni da je tome tako. "
+"Slobodan softver ne znači i &ldquo;besplatan&rdquo;; to znači da su "
+"korisnici slobodni pokretati program, proučavati izvorni kod, mijenjati ga i 
"
+"dalje distribuirati s izmjenama ili bez njih, besplatno ili uz naknadu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"My hope was that a free operating system would open a path to escape forever "
+"from the system of subjugation which is proprietary software. I had "
+"experienced the ugliness of the way of life that non-free software imposes "
+"on its users, and I was determined to escape and give others a way to escape."
+msgstr ""
+"Nadao sam se da bi slobodan operacijski sustav otvorio put kojim bismo "
+"zauvijek pobjegli od podjarmljujućeg sustava kakav je vlasnički softver. "
+"Doživio sam ružnoću načina života kojeg neslobodan softver nameće 
svojim "
+"korisnicima te sam odlučio pobjeći od njega i drugima utrti put za bijeg."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Non-free software carries with it an antisocial system that prohibits "
+"cooperation and community. You are typically unable to see the source code; "
+"you cannot tell what nasty tricks, or what foolish bugs, it might contain. "
+"If you don't like it, you are helpless to change it. Worst of all, you are "
+"forbidden to share it with anyone else. To prohibit sharing software is to "
+"cut the bonds of society."
+msgstr ""
+"Neslobodan softver donosi sa sobom protudruštveni sustav koji zabranjuje "
+"suradnju i zajednicu. Uglavnom niste u mogućnosti vidjeti izvorni kod; ne "
+"možete vidjeti kakve ružne trikove ili glupe pogreške može sadržavati. 
Ako "
+"vam se ne sviđa, niste ga u mogućnosti izmijeniti. Najgore od svega, "
+"zabranjeno vam ga je dijeliti s bilo kim drugim. Zabraniti dijeljenje "
+"softvera znači presjeći veze s društvom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today we have a large community of users who run GNU, Linux and other free "
+"software. Thousands of people would like to extend this, and have adopted "
+"the goal of convincing more computer users to &ldquo;use free "
+"software&rdquo;. But what does it mean to &ldquo;use free software&rdquo;? "
+"Does that mean escaping from proprietary software, or merely installing free "
+"programs alongside it? Are we aiming to lead people to freedom, or just "
+"introduce them to our code? In other words, are we working for freedom, or "
+"have we replaced that goal with the shallow goal of popularity?"
+msgstr ""
+"Danas imamo veliku zajednicu korisnika koji upotrebljavaju GNU, Linux i "
+"drugi slobodan softver. Tisuće ljudi željelo bi to proširiti i prihvatili 
su "
+"za cilj uvjeriti još računalnih korisnika da &ldquo;koriste slobodan "
+"softver&rdquo;. No, što znači &ldquo;koristiti slobodan softver&rdquo;? "
+"Znači li to bijeg od vlasničkog softvera ili samo instaliranje slobodnog "
+"softvera uz njega? Ciljamo li uvesti ljude u slobodu ili ih samo upoznati s "
+"našim kodom? Drugim riječima, radimo li za slobodu ili smo taj cilj "
+"zamijenili plitkim ciljem postizanja popularnosti?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's easy to get in the habit of overlooking this distinction, because in "
+"many common situations it makes no difference. When you're trying to "
+"convince a person to try a free program, or to install the <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> operating system, either goal would lead "
+"to the same practical conduct. However, in other situations the two goals "
+"inspire very different actions."
+msgstr ""
+"Lako nam prijeđe u naviku previdjeti ovu razliku jer je u mnogim 
uobičajenim "
+"situacijama niti nema. Kada pokušavate uvjeriti osobu da isproba slobodan "
+"program ili da instalira operacijski sustav <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">GNU/Linux</a>, i jedan i drugi cilj doveli bi do istog praktičnog "
+"rezultata. Međutim, u drugim situacijama ova dva cilja izazivaju vrlo "
+"različita djelovanja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For instance, what should we say when the non-free Invidious video driver, "
+"the non-free Prophecy database, or the non-free Indonesia language "
+"interpreter and libraries, is released in a version that runs on GNU/Linux? "
+"Should we thank the developers for this &ldquo;support&rdquo; for our "
+"system, or should we regard this non-free program like any other&mdash;as an "
+"attractive nuisance, a temptation to accept bondage, a problem to be solved?"
+msgstr ""
+"Na primjer, što reći kada neslobodan pogonski program za video Invidious, "
+"neslobodna baza podataka Prophecy ili neslobodan interpreter i biblioteke "
+"jezika Indonesia bude objavljen u inačici koja se može pokrenuti na GNU/"
+"Linuxu? Hoćemo li zahvaliti razvijateljima na toj &ldquo;podršci&rdquo; za "
+"naš sustav ili ćemo promatrati ovaj neslobodan program kao i svaki "
+"drugi&mdash;kao privlačnu napast, iskušenje da prihvatimo lance , problem "
+"koji je potrebno riješiti?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you take as your goal the increased popularity of certain free software, "
+"if you seek to convince more people to use some free programs some of the "
+"time, you might think those non-free programs are helpful contributions to "
+"that goal. It is hard to dispute the claim that their availability helps "
+"make GNU/Linux more popular. If the widespread use of GNU or Linux is the "
+"ultimate goal of our community, we should logically applaud all applications "
+"that run on it, whether free or not."
+msgstr ""
+"Ako si postavite za cilj povećanu popularnost određenog slobodnog softvera, 
"
+"ako želite uvjeriti više ljudi da koriste neke slobodne programe neko "
+"vrijeme, mogli biste pomisliti da su ti neslobodni programi korisni "
+"doprinosi tom cilju. Teško je pobiti tvrdnju da njihova dostupnost pomaže "
+"učiniti GNU/Linux popularnijim. Ako je široko rasprostranjeno korištenje 
GNU-"
+"a ili Linuxa krajnji cilj naše zajednice, logički je da bismo trebali "
+"pozdravljati sve aplikacije koje se na njemu pokreću, bile one slobodne ili "
+"ne."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But if our goal is freedom, that changes everything. Users cannot be free "
+"while using a non-free program. To free the citizens of cyberspace, we have "
+"to replace those non-free programs, not accept them. They are not "
+"contributions to our community, they are temptations to settle for "
+"continuing non-freedom."
+msgstr ""
+"No ako je naš cilj sloboda, to onda sve mijenja. Korisnici ne mogu biti "
+"slobodni sve dok koriste neki neslobodan program. Kako bismo građane "
+"kiberprostora oslobodili, moramo zamijeniti te neslobodne programe, a ne ih "
+"prihvatiti. Oni nisu doprinos zajednici, oni su iskušenja kako bismo se "
+"pomirili sa stalnom neslobodom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are two common motivations to develop a free program. One is that "
+"there is no program to do the job. Unfortunately, accepting the use of a "
+"non-free program eliminates that motivation. The other is the will to be "
+"free, which motivates people to write free replacements for non-free "
+"programs. In cases like these, that motive is the only one that can do the "
+"job. Simply by using a new and unfinished free replacement, before it "
+"technically compares with the non-free model, you can help encourage the "
+"free developers to persevere until it becomes superior."
+msgstr ""
+"Dvije su uobičajene motivacije za razvoj slobodnog programa. Jedna je ta 
Å¡to "
+"ne postoji program koji bi radio određen posao. Nažalost, prihvaćanje "
+"korištenja neslobodnog programa otklanja tu motivaciju. Druga je želja da 
se "
+"bude slobodan, što motivira ljude da pišu slobodne zamjene za neslobodne "
+"programe. U ovakvim slučajevima, motivacija je jedino što može pomoći. "
+"Jednostavnim korištenjem nove i nedovršene slobodne zamjene neslobodnog "
+"programa, prije nego što se u tehničkom pogledu može mjeriti s neslobodnim 
"
+"uzorom, možete pomoći potaknuti slobodne razvijatelje da ustraju sve dok "
+"zamjena ne postane bolja od svojeg uzora."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those non-free programs are not trivial. Developing free replacements for "
+"them will be a big job; it may take years. The work may need the help of "
+"future hackers, young people today, people yet to be inspired to join the "
+"work on free software. What can we do today to help convince other people, "
+"in the future, to maintain the necessary determination and persistance to "
+"finish this work?"
+msgstr ""
+"Ti neslobodni programi nisu jednostavni. Razvijanje slobodnih zamjena za "
+"njih bit će velik posao; mogao bi potrajati godinama. Posao može 
zahtijevati "
+"pomoć budućih hakera, današnjih mladih ljudi, ljudi koje tek treba 
nadahnuti "
+"da se pridruže radu na slobodnom softveru. Što danas možemo učiniti kako "
+"bismo pomogli uvjeriti druge ljude, u budućnosti, da održe neophodnu "
+"odlučnost i ustrajnost da dovrše ovaj posao?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The most effective way to strengthen our community for the future is to "
+"spread understanding of the value of freedom&mdash;to teach more people to "
+"recognize the moral unacceptability of non-free software. People who value "
+"freedom are, in the long term, its best and essential defense."
+msgstr ""
+"Najučinkovitiji način da ojačamo našu zajednicu za budućnost jest 
Å¡irenje "
+"shvaćanja vrijednosti slobode&mdash;poučiti još više ljudi da prepoznaju "
+"moralnu neprihvatljivost neslobodnog softvera. Ljudi koji cijene slobodu su, "
+"dugoročno, njena najbolja i ključna obrana."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Originally published on Newsforge.</strong>"
+msgstr "<strong>Izvorno objavljeno na Newsforgeu.</strong>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Prekinute poveznice i ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2004 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]