www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.pl.html philosophy/free-sw.pl.html phi...


From: GNUN
Subject: www home.pl.html philosophy/free-sw.pl.html phi...
Date: Fri, 05 Jul 2013 13:58:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/07/05 13:58:41

Modified files:
    .       : home.pl.html 
    philosophy   : free-sw.pl.html philosophy.pl.html 
             right-to-read.pl.html 
    philosophy/po : free-sw.pl-en.html philosophy.pl-en.html 
             right-to-read.pl-en.html 
    po       : home.pl-en.html 
    server     : takeaction.pl.html 
    server/po   : takeaction.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.html?cvsroot=www&r1=1.317&r2=1.318
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.pl.html?cvsroot=www&r1=1.190&r2=1.191
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.pl.html?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.79&r2=1.80
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.pl.html?cvsroot=www&r1=1.185&r2=1.186
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53

Patches:
Index: home.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.html,v
retrieving revision 1.317
retrieving revision 1.318
diff -u -b -r1.317 -r1.318
--- home.pl.html    4 Jul 2013 19:59:00 -0000    1.317
+++ home.pl.html    5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.318
@@ -8,8 +8,8 @@
 
 <title>System Operacyjny GNU</title>
 
-<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software,
-Libre Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd" />
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Fundacja Wolnego 
Oprogramowania, Linux, Emacs, GCC, Unix, Wolne
+oprogramowanie, Oprogramowanie libre, System operacyjny, Jądro GNU, GNU Hurd" 
/>
 <meta http-equiv="Description" content="Od&nbsp;1983 rozwija wolny, 
uniksopodobny system operacyjny GNU, mający
 zapewnić użytkownikom komputerów swobodę wymiany i&nbsp;ulepszania
 oprogramowania, którego używają." />
@@ -211,13 +211,13 @@
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/rottlog/">rottlog</a>, <a
 href="/software/superopt/">superopt</a>, <a
-href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>, <a
+href="/software/teximpatient/">teximpatient</a> i&nbsp;<a
 href="/software/uucp/">uucp</a>, wszystkie <a 
href="/server/takeaction.html#unmaint">czekają
 na&nbsp;opiekuna</a>. Także te pakiety szukają współ-opiekuna:
 
  <a href="/software/aspell/">aspell</a>, <a
 href="/software/gnuae/">gnuae</a>, <a
-href="/software/metaexchange/">metaexchange</a>, <a
+href="/software/metaexchange/">metaexchange</a> i&nbsp;<a
 href="/software/powerguru/">powerguru</a>. Więcej informacji na&nbsp;stronie 
pakietu.</p> 
 
 </div>
@@ -276,7 +276,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/07/04 19:59:00 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- philosophy/free-sw.pl.html 4 Jun 2013 17:58:25 -0000    1.94
+++ philosophy/free-sw.pl.html 5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.95
@@ -1,6 +1,7 @@
 
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
@@ -253,8 +254,18 @@
 programu. W&nbsp;ten sposób restrykcje nie będą wpływać na&nbsp;działania
 i&nbsp;ludzi poza zasięgiem jurysdykcji danego rządu. Co za&nbsp;tym idzie,
 licencje wolnego oprogramowania nie mogą wymagać podporządkowania się 
żadnym
-przepisom eksportowym jako warunek dla którejkolwiek z&nbsp;podstawowych
-wolności.
+nietrywialnym przepisom eksportowym jako warunek dla korzystania
+z&nbsp;którejkolwiek z&nbsp;podstawowych wolności.
+</p>
+
+<p>
+Wspominanie o istnieniu ograniczeń eksportu bez&nbsp;umieszczania ich jako
+jeden z&nbsp;warunków licencji jest dopuszczalne, ponieważ&nbsp;nie
+ogranicza to użytkowników. Jeśli przepis eksportu jest trywialny
+w&nbsp;przypadku wolnego oprogramowania, to umieszczanie go jako warunek nie
+jest problemem; jednakże jest to potencjalnym problemem
+ponieważ&nbsp;późniejsza zmiana w&nbsp;przepisach eksportu sprawią,
+że&nbsp;wymóg jest nietrywialny a&nbsp;oprogramowanie stanie się niewolne.
 </p>
 
 <p>
@@ -383,6 +394,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.222";>Wersja
+1.122</a>: Wymóg kontroli eksportu jest problematyczny jeśli wymóg jest
+nietrywialny; w&nbsp;przeciwnym wypadku jest tylko potencjalnym problemem.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Wersja
 1.111</a>: Wyjaśnienie 1.77 aby&nbsp;sprecyzować, że&nbsp;tylko wsteczne
 <em>ograniczenia</em> są niedopuszczalne. Posiadacze praw autorskich zawsze
@@ -495,26 +511,39 @@
 cvsweb</a>.</p>
 
 
+
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<p>
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
 Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
@@ -522,41 +551,51 @@
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.
-</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software
-Foundation, Inc.
-</p>
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
 licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
 lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
-Francisco, California 94105, USA.
-</p>
+Francisco, California 94105, USA.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Mariusz
-Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012; poprawki: Jan Owoc 2010,
-2011, 2012.</div>
+Libera 2010, Tomasz Kozłowski 2010, Jan Owoc 2012, 2013; poprawki: Jan Owoc
+2010, 2011, 2012.</div>
 
 
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/06/04 17:58:25 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
-
 </div>
-
 </body>
 </html>

Index: philosophy/philosophy.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.pl.html,v
retrieving revision 1.190
retrieving revision 1.191
diff -u -b -r1.190 -r1.191
--- philosophy/philosophy.pl.html    18 May 2013 21:58:11 -0000   1.190
+++ philosophy/philosophy.pl.html    5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.191
@@ -1,6 +1,7 @@
 
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/philosophy.en.html" -->
@@ -16,6 +17,11 @@
 </div> 
 
 <!-- id="education-content" -->
+<blockquote><p>
+Strona <a href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a> ma
+nagrania przemówień Richarda Stallmana.
+</p></blockquote>
+
 <p><em>Wolne oprogramowanie</em> znaczy, że&nbsp;użytkownicy oprogramowania
 mają pewne swobody (nie chodzi o prędkość działania) [po angielsku, słowo
 &bdquo;free&rdquo; odnosi się do&nbsp;wolności, a&nbsp;nie do&nbsp;ceny
@@ -80,12 +86,7 @@
 na&nbsp;rzecz wolności w&nbsp;rozwoju komputerów i&nbsp;komunikacji
 elektronicznej</a>.</p>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
-   pages on the GNU web server should be under CC BY-ND 3.0 US.
-   Please do NOT change or remove this without talking
-   with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the document
-   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
+
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -95,17 +96,29 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
-href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
-<br />
-Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
-propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
 Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
 ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
 tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
@@ -113,18 +126,32 @@
 href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
-href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.
-</p>
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
 licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
 lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
-Francisco, California 94105, USA.
-</p>
+Francisco, California 94105, USA.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -137,7 +164,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/05/18 21:58:11 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/right-to-read.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.pl.html,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- philosophy/right-to-read.pl.html  25 Jun 2013 20:58:42 -0000   1.42
+++ philosophy/right-to-read.pl.html  5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.43
@@ -364,6 +364,11 @@
  <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold Out</a>
 (Wyprzedane), James Boyle, New York Times, 31 marca 1996.</li>
 
+ <li><a
+href="http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html";>Public
+Data or Private Data</a> (Dane publiczne czy&nbsp;dane prywatne), Washington
+Post, 4 listopada 1996. </li>
+ 
  <li><a href="http://www.public-domain.org/";>Union for the Public
 Domain</a>&nbsp;&ndash; organizacja, która za&nbsp;swój cel stawia opór
 wobec przerostu potęgi praw autorskich i&nbsp;patentów i&nbsp;powrót
@@ -440,7 +445,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/06/25 20:58:42 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/free-sw.pl-en.html  4 Jun 2013 17:58:25 -0000    1.21
+++ philosophy/po/free-sw.pl-en.html  5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.22
@@ -1,6 +1,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-
-<title>What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>What is free software?
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
@@ -229,8 +230,18 @@
 is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this
 way, the restrictions will not affect activities and people outside the
 jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses
-must not require obedience to any export regulations as a condition of
-any of the essential freedoms.
+must not require obedience to any nontrivial export regulations as a
+condition of exercising any of the essential freedoms.
+</p>
+
+<p>
+Merely mentioning the existence of export regulations, without making
+them a condition of the license itself, is acceptable since it does
+not restrict users. If an export regulation is actually trivial for
+free software, then requiring it as a condition is not an actual
+problem; however, it is a potential problem, since a later change in
+export law could make the requirement nontrivial and thus render the
+software nonfree.
 </p>
 
 <p>
@@ -340,6 +351,10 @@
 
 <ul>
 
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Version
+1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
+requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem.</li>
+
 <li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Version
 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only
 retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright
@@ -430,49 +445,67 @@
 the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
 interface</a>.</p>
 
-</div>
 
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
-
 <div id="footer">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Please see the 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013
+Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software 
-Foundation, Inc.
-</p>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/04 17:58:25 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
-
 </div>
-
 </body>
 </html>

Index: philosophy/po/philosophy.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/philosophy.pl-en.html 18 May 2013 21:58:11 -0000   1.21
+++ philosophy/po/philosophy.pl-en.html 5 Jul 2013 13:58:37 -0000    1.22
@@ -1,6 +1,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-
-<title>Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Philosophy of the GNU Project
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/philosophy.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
@@ -12,6 +13,11 @@
 
 </div> <!-- id="education-content" -->
 
+<blockquote><p>
+See <a href="http://audio-video.gnu.org/";>audio-video.gnu.org</a>
+for recordings of Richard Stallman's speeches.
+</p></blockquote>
+
 <p><em>Free software</em> means that the software's users have
 freedom. (The issue is not about price.) We developed the GNU
 operating system so that users can have freedom in their
@@ -71,44 +77,62 @@
 that Work for Freedom in
 Computer Development and Electronic Communications</a>.</p>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
-   pages on the GNU web server should be under CC BY-ND 3.0 US.
-   Please do NOT change or remove this without talking
-   with the webmasters or licensing team first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the document
-   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
-the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Please see the
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> for information on coordinating and submitting
-translations of this article.
-</p>
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/18 21:58:11 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:37 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/right-to-read.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.pl-en.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/right-to-read.pl-en.html   25 Jun 2013 20:58:45 -0000   
1.22
+++ philosophy/po/right-to-read.pl-en.html   5 Jul 2013 13:58:38 -0000    
1.23
@@ -324,6 +324,9 @@
  <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold Out</a>,
    James Boyle, New York Times, 31 March 1996</li>
 
+ <li><a 
href="http://web.archive.org/web/20130508120533/http://www.interesting-people.org/archives/interesting-people/199611/msg00012.html";>Public
 Data or Private Data</a>, 
+    Washington Post, 4 Nov 1996. </li>
+ 
  <li><a href="http://www.public-domain.org/";>Union for the Public
    Domain</a>&mdash;an organization which aims to resist and
    reverse the overextension of copyright and patent powers.</li>
@@ -379,7 +382,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/25 20:58:45 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:38 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl-en.html,v
retrieving revision 1.79
retrieving revision 1.80
diff -u -b -r1.79 -r1.80
--- po/home.pl-en.html 11 Jun 2013 05:58:10 -0000   1.79
+++ po/home.pl-en.html 5 Jul 2013 13:58:40 -0000    1.80
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 <title>The GNU Operating System</title>
 
-<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd" 
/>
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Libre Software, Operating System, GNU 
Kernel, GNU Hurd" />
 <meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
 <link rel="alternate" title="Planet GNU" 
href="http://planet.gnu.org/rss20.xml"; type="application/rss+xml" />
 <link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
@@ -196,11 +196,12 @@
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/rottlog/">rottlog</a>,
  <a href="/software/superopt/">superopt</a>,
- <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a><span 
class="gnun-split"></span>,
+ <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>,
+ <a href="/software/uucp/">uucp</a><span class="gnun-split"></span>,
 are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
 maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/gnats/">gnats</a>,
+ <a href="/software/aspell/">aspell</a>,
  <a href="/software/gnuae/">gnuae</a>,
  <a href="/software/metaexchange/">metaexchange</a>,
  <a href="/software/powerguru/">powerguru</a><span class="gnun-split"></span>.
@@ -246,7 +247,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/11 05:58:10 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:40 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: server/takeaction.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.pl.html,v
retrieving revision 1.185
retrieving revision 1.186
diff -u -b -r1.185 -r1.186
--- server/takeaction.pl.html  4 Jul 2013 19:59:03 -0000    1.185
+++ server/takeaction.pl.html  5 Jul 2013 13:58:40 -0000    1.186
@@ -112,12 +112,12 @@
 href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>, <a
 href="/software/rottlog/">rottlog</a>, <a
 href="/software/superopt/">superopt</a>, <a
-href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>, <a
+href="/software/teximpatient/">teximpatient</a> i&nbsp;<a
 href="/software/uucp/">uucp</a>. A&nbsp;te pakiety szukają współ-opiekuna:
 
  <a href="/software/aspell/">aspell</a>, <a
 href="/software/gnuae/">gnuae</a>, <a
-href="/software/metaexchange/">metaexchange</a>, <a
+href="/software/metaexchange/">metaexchange</a> i&nbsp;<a
 href="/software/powerguru/">powerguru</a>. Sprawdźcie strony konkretnego 
pakietu oraz&nbsp;<a
 href="/help/evaluation.html#whatmeans">ogólnej informacji o&nbsp;pakietach
 GNU i&nbsp;ich utrzymywaniu</a>, a&nbsp;potem wyślij maila na&nbsp;adres <a
@@ -229,7 +229,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/07/04 19:59:03 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:40 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl-en.html,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- server/po/takeaction.pl-en.html   11 Jun 2013 05:58:11 -0000   1.52
+++ server/po/takeaction.pl-en.html   5 Jul 2013 13:58:41 -0000    1.53
@@ -114,10 +114,11 @@
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/rottlog/">rottlog</a>,
  <a href="/software/superopt/">superopt</a>,
- <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a><span 
class="gnun-split"></span>.
+ <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>,
+ <a href="/software/uucp/">uucp</a><span class="gnun-split"></span>.
   And these packages are looking for co-maintainers:
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/gnats/">gnats</a>,
+ <a href="/software/aspell/">aspell</a>,
  <a href="/software/gnuae/">gnuae</a>,
  <a href="/software/metaexchange/">metaexchange</a>,
  <a href="/software/powerguru/">powerguru</a><span class="gnun-split"></span>.
@@ -212,7 +213,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/11 05:58:11 $
+$Date: 2013/07/05 13:58:41 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]