www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po government-free-software.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po government-free-software.hr.po
Date: Thu, 13 Jun 2013 19:37:48 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/13 19:37:48

Added files:
    philosophy/po : government-free-software.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: government-free-software.hr.po
===================================================================
RCS file: government-free-software.hr.po
diff -N government-free-software.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ government-free-software.hr.po   13 Jun 2013 19:37:47 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,276 @@
+# Croatian translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: government-free-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-21 22:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-13 18:10+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software - GNU Project - 
Free Software Foundation"
+msgstr "Mjere koje vlade mogu poduzimati kako bi promicale slobodan softver - 
Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Measures Governments Can Use to Promote Free Software"
+msgstr "Mjere koje vlade mogu poduzimati kako bi promicale slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+msgstr "napisao <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This article suggests policies for a strong and firm effort to promote 
free software within the state, and to lead the rest of the country towards 
software freedom."
+msgstr "Ovaj članak predlaže smjernice za ulaganje snažnih i čvrstih 
napora s ciljem promicanja slobodnog softvera u državi i usmjeravanja ostatka 
zemlje prema slobodnom softveru."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The mission of the state is to organize society for the freedom and 
well-being of the people. One aspect of this mission, in the computing field, 
is to encourage users to adopt free software: <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">software that respects the users' 
freedom</a>. A proprietary (non-free) program tramples the freedom of those 
that use it; it is a social problem that the state should work to eradicate."
+msgstr "Zadaća države je urediti društvo za slobodu i blagostanje svojih 
ljudi. Jedan aspekt te zadaće je, u računalnom području, poticati korisnike 
da prihvate slobodan softver: <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">softver koji 
poštuje korisnikovu slobodu</a>. Vlasnički (neslobodan) program gazi slobodu 
onih koji ga koriste; to je društveni problem na čijem bi iskorjenjivanju 
država trebala raditi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The state needs to insist on free software in its own computing for the 
sake of its computational sovereignty (the state's control over its own 
computing). All users deserve control over their computing, but the state has 
a responsibility to the people to maintain control over the computing it does 
on their behalf. Most government activities now depend on computing, and its 
control over those activities depends on its control over that computing. 
Losing this control in an agency whose mission is critical undermines national 
security."
+msgstr "Država pri vlastitom korištenju računala treba insistirati na 
slobodnom softveru zbog svojeg računalnog suvereniteta (državne kontrole nad 
njenim vlastitim računalnim radom). Svi korisnici zaslužuju imati kontrolu 
nad svojim korištenjem računala, no država ima odgovornost prema ljudima 
zadržati kontrolu nad računalnim radom kojeg radi u njihovo ime. Većina 
vladinih djelovanja danas je ovisna o korištenju računala, a njena kontrola 
nad tim djelovanjima ovisi o njenoj kontroli nad korištenjem računala. 
Gubitak ove kontrole u nekoj agenciji čija je zadaća od kritične važnosti 
potkopava nacionalnu sigurnost."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Moving state agencies to free software can also provide secondary 
benefits, such as saving money and encouraging local software support 
businesses."
+msgstr "Prijelaz državnih agencija na slobodan softver može osigurati i 
dodatne dobrobiti, kao što su ušteda novca i ohrabrivanje lokalnih tvrtki za 
softversku podršku."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In this text, &ldquo;state entities&rdquo; refers to all levels of 
government, and means public agencies including schools, public-private 
partnerships, largely state-funded activities such as charter schools, and 
&ldquo;private&rdquo; corporations controlled by the state or established with 
special privileges or functions by the state."
+msgstr "U ovom tekstu, &ldquo;državni subjekti&rdquo; odnose se na sve razine 
vlasti, a označuju javne agencije uključujući škole, javno-privatna 
partnerstva, djelatnosti koje u većini financira država kao što su ugovorne 
škole i &ldquo;privatne&rdquo; korporacije koje kontrolira država ili koje su 
osnovane uz posebne povlastice ili uz ulogu države."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Education"
+msgstr "Obrazovanje"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The most important policy concerns education, since that shapes the 
future of the country:"
+msgstr "Najvažnija politika tiče se obrazovanja, budući da ono oblikuje 
budućnost zemlje:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<b>Teach only free software</b>"
+msgstr "<b>Poučavati samo slobodan softver</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Educational activities, or at least those of state entities, must teach 
only free software (thus, they should never lead students to use a nonfree 
program), and should teach the civic reasons for insisting on free software. 
To teach a nonfree program is to teach dependence, which is contrary to the 
mission of the school."
+msgstr "Obrazovne aktivnosti, ili barem one državnih subjekata, moraju 
poučavati samo slobodan softver (dakle, nikada ne bi smjeli navoditi studente 
na korištenje neslobodnog programa), a trebale bi poučavati o građanskim 
osnovama insistiranja na slobodnom softveru. Poučavati neslobodan softver 
znači poučavati ovisnost, što je suprotno zadaći škole."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "The State and the Public"
+msgstr "Država i javnost"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Also crucial are state policies that influence what software 
individuals and organizations use:"
+msgstr "Isto je tako ključna i državna politika koja utječe na to koji 
softver pojedinci i organizacije koriste:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Never require nonfree programs</b>"
+msgstr "<b>Nikada ne zahtijevati neslobodne programe</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "Laws and public sector practices must be changed so that they never 
require or pressure individuals or organizations to use a nonfree program. 
They should also discourage communication and publication practices that imply 
such consequences (including <a 
href=\"http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm\";>Digital Restrictions 
Management</a>)."
+msgstr "Običaji pravnih i javnih sektora moraju biti promijenjeni tako da 
nikada ne zahtijevaju ili vrše pritisak na pojedince ili organizacije da 
koriste neslobodan program. Isto bi tako trebale destimulirati praksu 
izdavaštva i komunikacija koje podrazumijevaju takve posljedice (uključujući 
i <a href=\"http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm\";>ograničenje 
korištenja digitalnih sadržaja (engl. <i>Digital Restrictions 
Management</i>)</a>)."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Distribute only free software</b>"
+msgstr "<b>Distribuirati samo slobodan softver</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "Whenever a state entity distributes software to the public, including 
programs included in or specified by its web pages, it must be distributed as 
free software, and must be capable of running on a platform containing 
exclusively free software."
+msgstr "Svaki put kada neki državni subjekt distribuira softver javnosti, 
uključujući i programe koji su sastavni dio njihovih web stranicama ili su 
navedeni na njima, on mora biti distribuiran kao slobodan softver i mora ga 
biti moguće pokrenuti na platformi koja sadrži isključivo slobodan softver."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>State web sites</b>"
+msgstr "<b>Državne web stranice</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "State entity web sites and network services must be designed so that 
users can use them, without disadvantage, by means of free software 
exclusively."
+msgstr "Web stranice i mrežne usluge državnih subjekata moraju biti 
osmišljene tako da ih korisnici mogu koristiti, bez nedostataka, upotrebom 
isključivo slobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Free formats and protocols</b>"
+msgstr "<b>Slobodni formati i protokoli</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "State entities must use only file formats and communication protocols 
that are well supported by free software, preferably with published 
specifications. (We do not state this in terms of &ldquo;standards&rdquo; 
because it should apply to nonstandardized interfaces as well as standardized 
ones.) For example, they must not distribute audio or video recordings in 
formats that require Flash or nonfree codecs, and public libraries must not 
distribute works with Digital Restrictions Management."
+msgstr "Državni subjekti moraju koristiti samo formate datoteka i 
komunikacijske protokole koji su dobro podržani slobodnim softverom, poželjno 
s objavljenim tehničkim podacima. (Ne izražavamo to izrazom 
&ldquo;standardi&rdquo; jer se to treba odnositi na nestandardizirana sučelja 
kao i na standardizirana.) Na primjer, ne smiju distribuirati audio i video 
zapise u formatima koji zahtijevaju Flash ili neslobodne kodeke, a javne 
knjižnice ne smiju distribuirati djela s ograničenjem korištenja digitalnih 
sadržaja."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Untie computers from licenses</b>"
+msgstr "<b>Odijeliti računala od licenci</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "Sale of computers must not require purchase of a proprietary software 
license. The seller should be required by law to offer the purchaser the 
option of buying the computer without the proprietary software and without 
paying the license fee."
+msgstr "Prodaja računala ne smije zahtijevati nabavku vlasničke softverske 
licence. Od prodavača treba zakonom zahtijevati da ponudi kupcu izbor 
kupovine računala bez vlasničkog softvera i bez plaćanja naknade za licencu."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "The imposed payment is a secondary wrong, and should not distract us 
from the essential injustice of proprietary software, the loss of freedom which 
results from using it. Nonetheless, the abuse of forcing users to pay for it 
gives certain proprietary software developers an additional unfair advantage, 
detrimental to users' freedom. It is proper for the state to prevent this 
abuse."
+msgstr "Nametnuto plaćanje je sporedna nepravilnost i ne bi nam trebala 
skrenuti pažnju sa suštinske nepravde vlasničkog softvera, gubitka slobode, 
što je posljedica njegovog korištenja. Ipak, zlouporaba prisiljavanja 
korisnika da za njega plate daje određenim razvijateljima vlasničkog softvera 
dodatnu nepravednu prednost, Å¡tetnu za korisnikovu slobodu. Ispravno je da 
država spriječi ovu zlouporabu."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Computational Sovereignty"
+msgstr "Računalni suverenitet"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Several policies affect the computational sovereignty of the state. 
State entities must maintain control over their computing, not cede control to 
private hands. These points apply to all computers, including smartphones."
+msgstr "Više politika utječe na računalni suverenitet države. Državni 
subjekti moraju zadržati kontrolu nad svojim računalnim radom, a ne ustupiti 
kontrolu u privatne ruke. Ovi se zaključci tiču svih računala, uključujući 
i pametnih telefona."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Migrate to free software</b>"
+msgstr "<b>Prijeći na slobodan softver</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "State entities must migrate to free software, and must not install, or 
continue using, any nonfree software except under a temporary exception. Only 
one agency should have the authority to grant these temporary exceptions, and 
only when shown compelling reasons. This agency's goal should be to reduce the 
number of exceptions to zero."
+msgstr "Državni subjekti moraju prijeći na slobodan softver i ne smiju 
instalirati, ili nastaviti koristiti, bilo kakav neslobodan softver, osim kao 
privremenu iznimku. Samo bi jedna agencija trebala imati ovlasti da odobri ove 
privremene iznimke, i to samo iz opravdanih razloga. Cilj ove agencije trebao 
bi biti smanjivanje broja iznimaka na nulu."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Develop free IT solutions</b>"
+msgstr "<b>Razviti slobodna IT rješenja</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "When a state entity pays for development of a computing solution, the 
contract must require it be delivered as free software and be capable of 
running on a 100% free environment. All contracts must require this, so that 
if the developer does not comply with this requirement, the work cannot be paid 
for."
+msgstr "Kada državni subjekt plaća razvoj računalnog rješenja, ugovor mora 
zahtijevati da rješenje bude isporučeno kao slobodan softver i mora biti u 
mogućnosti raditi u 100% slobodnom okruženju. Svi ugovori moraju ovo 
zahtijevati, tako da ako se razvijatelj ne pridržava ovog zahtjeva, djelo ne 
može biti plaćeno."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Choose computers for free software</b>"
+msgstr "<b>Odabrati računala za slobodan softver</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "When a state entity buys or leases computers, it must choose among the 
models that come closest, in their class, to being capable of running without 
any proprietary software. The state should maintain, for each class of 
computers, a list of the models authorized based on this criterion. Models 
available to both the public and the state should be preferred to models 
available only to the state."
+msgstr "Kada državni subjekt kupuje ili unajmljuje računala, mora izabrati 
između modela koji su najbliže, u svojem razredu, da budu u mogućnosti 
raditi bez ikakvog vlasničkog softvera. Država treba održavati, za svaku 
pojedinu vrstu računala, popis modela odobrenih na osnovi ovog kriterija. 
Modelima koji su dostupni i javnosti i državi treba dati prednost pred onima 
dostupnima samo državi."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Negotiate with manufacturers</b>"
+msgstr "<b>Pregovarati s proizvođačima</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "The state should negotiate actively with manufacturers to bring about 
the availability in the market (to the state and the public) of suitable 
hardware products, in all pertinent product areas, that require no proprietary 
software."
+msgstr "Država treba aktivno pregovarati s proizvođačima kako bi omogućila 
dostupnost (i državi i javnosti) odgovarajućih hardverskih proizvoda na 
tržištu, u svim primjerenim područjima proizvodnje, koji ne zahtijevaju 
vlasnički softver."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Unite with other states</b>"
+msgstr "<b>Ujediniti se s drugim državama</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "The state should invite other states to negotiate collectively with 
manufacturers about suitable hardware products. Together they will have more 
clout."
+msgstr "Država treba pozvati druge države da zajednički pregovaraju s 
proizvođačima odgovarajućih hardverskih proizvoda. Zajedno će biti 
snažniji."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Computational Sovereignty II"
+msgstr "Računalni suverenitet II"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The computational sovereignty (and security) of the state includes 
control over the computers that do the state's work. This requires avoiding <a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\"> Software as a 
Service</a>, unless the service is run by a state agency under the same branch 
of government, as well as other practices that diminish the state control over 
its computing. Therefore,"
+msgstr "Računalni suverenitet (i sigurnost) države uključuje kontrolu nad 
računalima koja rade državni posao. To zahtijeva izbjegavanje <a 
href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\"> softvera kao 
usluge</a>, osim u slučaju kada uslugu pruža državna agencija iz iste grane 
vlasti, kao i drugih djelovanja koja umanjuju kontrolu države nad njenim 
računalnim radom. Stoga,"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<b>State must control its computers</b>"
+msgstr "<b>Država mora imati kontrolu nad svojim računalima</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "Every computer that the state uses must belong to or be leased by the 
same branch of government that uses it, and that branch must not cede to 
outsiders the right to decide who has physical access to the computer, who can 
do maintenance (hardware or software) on it, or what software should be 
installed in it. If the computer is not portable, then while in use it must be 
in a physical space of which the state is the occupant (either as owner or as 
tenant)."
+msgstr "Svako računalo koje koristi država mora pripadati istoj grani vlasti 
koja ga i koristi ili biti unajmljeno od nje, a ta grana ne smije prepustiti 
nekome izvana pravo odlučivanja o tome tko ima fizički pristup računalu, tko 
može vršiti održavanje (hardvera ili softvera) na njemu ili koji softver 
treba na njega biti instaliran. Ako računalo nije prijenosno, tada za vrijeme 
korištenja mora biti fizički smješteno u prostor kojem je država posjednik 
(ili kao vlasnik ili kao zakupac)."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Influence Development"
+msgstr "Utjecati na razvoj"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "State policy affects free and nonfree software development:"
+msgstr "Državna politika utječe na razvoj slobodnog i neslobodnog softvera:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Encourage free</b>"
+msgstr "<b>Poticati slobodno</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "The state should encourage developers to create or enhance free 
software and who make it available to the public, e.g. by tax breaks and other 
financial incentive. Contrariwise, no such incentives should be granted for 
development, distribution or use of nonfree software."
+msgstr "Država bi trebala poticati razvijatelje da stvaraju ili unapređuju 
slobodan softver i da ga učine dostupnim javnosti, na primjer oslobađanjem od 
poreza ili drugim financijskim poticajima. Suprotno tome, takve poticaje ne bi 
trebalo davati za razvoj, distribuciju ili korištenje neslobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Don't encourage nonfree</b>"
+msgstr "<b>Ne poticati neslobodno</b>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "In particular, proprietary software developers should not be able to 
&ldquo;donate&rdquo; copies to schools and claim a tax write-off for the 
nominal value of the software. Proprietary software is not legitimate in a 
school."
+msgstr "Posebice bi trebalo onemogućiti razvijateljima vlasničkog softvera 
&ldquo;doniranje&rdquo; primjeraka Å¡kolama i otpis poreza za nazivnu 
vrijednost tog softvera. Vlasnički softver u školi nije opravdan."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "E-waste"
+msgstr "E-otpad"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Freedom should not imply e-waste:"
+msgstr "Sloboda ne bi trebala podrazumijevati e-otpad:"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "<b>Replaceable software</b>"
+msgstr "<b>Zamjenjivi softver</>"
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "Many modern computers are designed to make it impossible to replace 
their preloaded software with free software. Thus, the only way to free them 
is to junk them. This practice is harmful to society."
+msgstr "Mnoga moderna računala osmišljena su da onemoguće zamjenu svojeg 
predinstaliranog softvera slobodnim softverom. Stoga, jedini način da ih se 
oslobodi je da ih se baci u smeće. Takva praksa štetna je za društvo."
+
+#. type: Content of: <ul><li><p>
+msgid "Therefore, it should be illegal, or at least substantially discouraged 
through heavy taxation, to sell, import or distribute in quantity a new 
computer (that is, not second-hand) or computer-based product for which secrecy 
about hardware interfaces or intentional restrictions prevent users from 
developing, installing and using replacements for any and all of the installed 
software that the manufacturer could upgrade. This would apply, in particular, 
to any device on which &ldquo;jailbreaking&rdquo; is needed to install a 
different operating system, or in which the interfaces for some peripherals are 
secret."
+msgstr "Zbog toga bi trebala biti protuzakonita, ili barem značajno 
obeshrabrivana visokim oporezivanjem, prodaja, uvoz ili distribucija veće 
količine novih računala (to jest, onih koja nisu polovna) ili računalno 
baziranih proizvoda čija tajnost značajki hardverskih sučelja ili namjerna 
ograničenja priječe korisnike da razvijaju, instaliraju i koriste zamjene za 
bilo koji instalirani softver kojeg bi proizvođač mogao nadograditi. To bi 
se posebno odnosilo na bilo koje uređaje za koje je potrebno napraviti 
&ldquo;jailbreak&rdquo; kako bi se instalirao drugi operacijski sustav, ili na 
uređaje na kojima su sučelja za neke vanjske uređaje tajna."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With these measures, the state can recover control over its computing, 
and lead the country's citizens, businesses and organizations towards control 
over their computing."
+msgstr "Ovim mjerama država može vratiti kontrolu nad svojim računalnim 
radom i navesti svoje građane, tvrtke i organizacije da preuzmu kontrolu nad 
svojim računalnim radom."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]