www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po right-to-read.cs.po


From: Frantiek Ku?era
Subject: www/philosophy/po right-to-read.cs.po
Date: Sun, 10 Jun 2012 19:52:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   František Ku?era <franta>    12/06/10 19:52:13

Added files:
    philosophy/po : right-to-read.cs.po 

Log message:
    updated Czech translation: right-to-read

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.cs.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: right-to-read.cs.po
===================================================================
RCS file: right-to-read.cs.po
diff -N right-to-read.cs.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ right-to-read.cs.po 10 Jun 2012 19:52:01 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,741 @@
+# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+#
+# František Kučera <address@hidden>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: right-to-read.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-10 21:07+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-10 21:49+0200\n"
+"Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bitLanguage: cs\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The Right to Read - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Právo číst – Projekt GNU – Nadace pro svobodný software (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The Right to Read"
+msgstr "Právo číst"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"napsal <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
+"strong></a>"
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
+"about the dangers of eBooks</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Připojte se k naší e-"
+"mailové konferenci o nebezpečích eKnih</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>This article appeared in the February 1997 issue of "
+"<strong>Communications of the ACM</strong> (Volume 40, Number 2).</em>"
+msgstr ""
+"<em>Tento článek se objevil v únoru 1997 ve vydání 
<strong>Communications of "
+"the ACM</strong> (svazek 40, číslo 2).</em>"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"From <cite>The Road To Tycho</cite>, a collection of articles about the "
+"antecedents of the Lunarian Revolution, published in Luna City in 2096."
+msgstr ""
+"Z knihy <cite>Cesta k Tychu</cite>, souboru článků o předchůdcích 
Lunární "
+"revoluce, publikováno v Luna City v roce 2096"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For Dan Halbert, the road to Tycho began in college&mdash;when Lissa Lenz "
+"asked to borrow his computer. Hers had broken down, and unless she could "
+"borrow another, she would fail her midterm project. There was no one she "
+"dared ask, except Dan."
+msgstr ""
+"Pro Dana Halberta započala cesta k Tychu na univerzitě – když ho Lissa "
+"Lenzová požádala o zapůjčení počítače. Ten její se pokazil a pokud 
by si "
+"nemohla půjčit jiný, nestihla by pololetní projekt. Kromě Dana tu nebyl "
+"nikdo, koho by se odvážila zeptat. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This put Dan in a dilemma. He had to help her&mdash;but if he lent her his "
+"computer, she might read his books. Aside from the fact that you could go "
+"to prison for many years for letting someone else read your books, the very "
+"idea shocked him at first. Like everyone, he had been taught since "
+"elementary school that sharing books was nasty and wrong&mdash;something "
+"that only pirates would do."
+msgstr ""
+"To postavilo Dana před dilema. Musel jí pomoci – avšak pokud by jí 
půjčil "
+"svůj počítač, mohla by si číst jeho knihy. I když pomineme fakt, že 
můžete "
+"jít na mnoho let do vězení za to, že dovolíte někomu jinému číst 
vaše knihy, "
+"samotný nápad ho nejprve šokoval. Jako každý byl již od základní 
školy učen, "
+"že sdílení knih bylo ošklivé a špatné – něco, co by dělali jen 
piráti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And there wasn't much chance that the SPA&mdash;the Software Protection "
+"Authority&mdash;would fail to catch him. In his software class, Dan had "
+"learned that each book had a copyright monitor that reported when and where "
+"it was read, and by whom, to Central Licensing. (They used this information "
+"to catch reading pirates, but also to sell personal interest profiles to "
+"retailers.) The next time his computer was networked, Central Licensing "
+"would find out. He, as computer owner, would receive the harshest "
+"punishment&mdash;for not taking pains to prevent the crime."
+msgstr ""
+"Neměl moc šancí, že by ho SOA – Softwarová Ochranná Autorita – 
nedokázala "
+"chytit. V hodinách softwaru se Dan učil, že každá kniha má 
copyrightový "
+"detektor, který podává zprávu Ústředí pro licence, kdy a kde byla 
kniha "
+"čtena a kým. (Používají tyto informace k chycení pirátů, ale také k 
prodeji "
+"osobních zájmových profilů obchodníkům.) Příště, když by jeho 
počítač "
+"pracoval v síti, by ho Ústředí pro licence našlo. On, jako vlastník "
+"počítače, by podstoupil nejtvrdší trest – protože se nenamáhal 
zabránit "
+"zločinu. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, Lissa did not necessarily intend to read his books. She might "
+"want the computer only to write her midterm. But Dan knew she came from a "
+"middle-class family and could hardly afford the tuition, let alone her "
+"reading fees. Reading his books might be the only way she could graduate. "
+"He understood this situation; he himself had had to borrow to pay for all "
+"the research papers he read. (Ten percent of those fees went to the "
+"researchers who wrote the papers; since Dan aimed for an academic career, he "
+"could hope that his own research papers, if frequently referenced, would "
+"bring in enough to repay this loan.)"
+msgstr ""
+"Samozřejmě nemusela Lissa nutně mít zájem číst jeho knihy. Mohla 
chtít "
+"počítač jen k napsání své pololetní práce. Ale Dan věděl, že 
pochází z "
+"rodiny ze střední třídy, která si těžko mohla dovolit školné, natož 
čtecí "
+"poplatky. Čtení jeho knih může být jediný způsob, jak by mohla školu "
+"dokončit. Rozuměl té situaci; on sám si musel půjčit na zaplacení 
všech "
+"dokumentů o výzkumu, které četl. (10 % těchto poplatků šlo 
výzkumníkům, "
+"kteří dokumenty psali; jelikož Dan mířil k akademické kariéře, mohl 
doufat, "
+"že jeho vlastní dokumenty, pokud by byly žádány, by mu vynesly dost na "
+"zaplacení té půjčky.) "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later on, Dan would learn there was a time when anyone could go to the "
+"library and read journal articles, and even books, without having to pay. "
+"There were independent scholars who read thousands of pages without "
+"government library grants. But in the 1990s, both commercial and nonprofit "
+"journal publishers had begun charging fees for access. By 2047, libraries "
+"offering free public access to scholarly literature were a dim memory."
+msgstr ""
+"Později se Dan dověděl, že byly časy, kdy mohl kdokoliv jít do knihovny 
a "
+"číst články v časopisech, dokonce i knihy, aniž by musel platit. Bylo 
mnoho "
+"nezávislých školáků, kteří četli tisíce stránek bez vládních 
knihovnických "
+"grantů. Ale v roce 1990 začali komerční i neziskoví vydavatelé 
časopisů "
+"požadovat poplatky za přístup. V roce 2047 již byly knihovny 
nabízející "
+"svobodný veřejný přístup k akademické literatuře pouhou matnou 
vzpomínkou."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There were ways, of course, to get around the SPA and Central Licensing. "
+"They were themselves illegal. Dan had had a classmate in software, Frank "
+"Martucci, who had obtained an illicit debugging tool, and used it to skip "
+"over the copyright monitor code when reading books. But he had told too "
+"many friends about it, and one of them turned him in to the SPA for a reward "
+"(students deep in debt were easily tempted into betrayal). In 2047, Frank "
+"was in prison, not for pirate reading, but for possessing a debugger."
+msgstr ""
+"Existovaly samozřejmě způsoby, jak obejít SOA a Ústředí pro licence. 
VÅ¡echny "
+"byly nelegální. Dan měl z hodin softwaru spolužáka, Franka Martucciho, 
který "
+"získal nezákonný nástroj pro reverzní inženýrství a používal ho k 
obejití "
+"kódu kontroloru copyrightu při čtení knih. Řekl o tom však mnoha 
přátelům a "
+"jeden z nich ho udal (za odměnu) SOA (bylo totiž velmi snadné získat "
+"zadlužené studenty ke zradě). V roce 2047 byl Frank ve vězení, ne za "
+"pirátské čtení, ale za vlastnictví debugeru. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan would later learn that there was a time when anyone could have debugging "
+"tools. There were even free debugging tools available on CD or downloadable "
+"over the net. But ordinary users started using them to bypass copyright "
+"monitors, and eventually a judge ruled that this had become their principal "
+"use in actual practice. This meant they were illegal; the debuggers' "
+"developers were sent to prison."
+msgstr ""
+"Dan se později dozvěděl, že v minulosti mohl mít kdokoliv debugovací "
+"nástroje. Existovaly dokonce i svobodné debugovací nástroje dostupné na 
CD, "
+"nebo ke stažení na Síti. Ale běžní uživatelé je začali používat na 
obcházení "
+"kontrolorů copyrightu a soudce nakonec rozhodl, že se to v té době stalo "
+"jejich základním použitím. To znamenalo, že byly ilegální; vývojáři 
debugerů "
+"skončili ve vězení. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers still needed debugging tools, of course, but debugger vendors in "
+"2047 distributed numbered copies only, and only to officially licensed and "
+"bonded programmers. The debugger Dan used in software class was kept behind "
+"a special firewall so that it could be used only for class exercises."
+msgstr ""
+"Programátoři samozřejmě potřebovali debugery stále, ale dodavatelé 
debuggerů "
+"v roce 2047 již distribuovali jen očíslované kopie a to jen a pouze "
+"oficiálně licencovaným a smluvně zavázaným programátorům. Debugger, 
který "
+"Dan používal v hodinách softwaru, byl držen za speciálním firewallem, 
takže "
+"mohl být používán pouze pro cvičení při výuce."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It was also possible to bypass the copyright monitors by installing a "
+"modified system kernel. Dan would eventually find out about the free "
+"kernels, even entire free operating systems, that had existed around the "
+"turn of the century. But not only were they illegal, like debuggers&mdash;"
+"you could not install one if you had one, without knowing your computer's "
+"root password. And neither the <abbr title=\"Federal Bureau of Investigation"
+"\">FBI</abbr> nor Microsoft Support would tell you that."
+msgstr ""
+"Detektory copyrightu bylo také možné obejít instalováním 
modifikovaného "
+"systémového jádra. Dan nakonec zjistil něco o svobodných jádrech, 
dokonce "
+"celých svobodných operačních systémech, které existovaly kolem sklonku "
+"století. Ale ne jen, že byly ilegální, jako debuggery – nemohli byste 
si ho "
+"stejně nainstalovat (kdybyste ho měli) bez znalosti správcovského hesla k 
"
+"vašemu počítači. A ani <abbr title=\"Federal Bureau of 
Investigation\">FBI</"
+"abbr>, ani Microsoft, by vám ho neřekli."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan concluded that he couldn't simply lend Lissa his computer. But he "
+"couldn't refuse to help her, because he loved her. Every chance to speak "
+"with her filled him with delight. And that she chose him to ask for help, "
+"that could mean she loved him too."
+msgstr ""
+"Dan usoudil, že nemohl jednoduše půjčit Lisse svůj počítač. Avšak 
nemohl jí "
+"odmítnou pomoc, protože ji miloval. Každá příležitost mluvit s ní ho "
+"naplňovala radostí. A to, že si vybrala jeho, aby ho požádala o pomoc, 
by "
+"mohlo naznačovat, že ho také miluje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan resolved the dilemma by doing something even more unthinkable&mdash;he "
+"lent her the computer, and told her his password. This way, if Lissa read "
+"his books, Central Licensing would think he was reading them. It was still "
+"a crime, but the SPA would not automatically find out about it. They would "
+"only find out if Lissa reported him."
+msgstr ""
+"Dan vyřešil dilema tak, že provedl ještě něco nemyslitelnějšího – 
půjčil jí "
+"svůj počítač a řekl jí i své heslo. Pokud by Lissa četla jeho knihy, 
Ústředí "
+"pro licence by si myslelo, že je četl on. Stále to byl zločin, ale SOA by 
na "
+"to automaticky nepřišla. Zjistila by to jen kdyby jim to Lissa oznámila."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, if the school ever found out that he had given Lissa his own "
+"password, it would be curtains for both of them as students, regardless of "
+"what she had used it for. School policy was that any interference with "
+"their means of monitoring students' computer use was grounds for "
+"disciplinary action. It didn't matter whether you did anything "
+"harmful&mdash;the offense was making it hard for the administrators to check "
+"on you. They assumed this meant you were doing something else forbidden, "
+"and they did not need to know what it was."
+msgstr ""
+"Samozřejmě, pokud by škola někdy zjistila, že dal Lisse své vlastní 
heslo, "
+"byl by to konec pro ně oba, bez ohledu na to, na co ho Lissa použila. Š
kolní "
+"politika byla taková, že jakýkoli zásah do jejích prostředků pro "
+"monitorování copyrightů bylo důvodem pro disciplinární řízení. 
Nezáleželo na "
+"tom, jestli jste provedli něco špatného – přestupek ztěžoval 
administrátorům "
+"vaši kontrolu. Brali to tak, že jste dělali něco zakázaného, a 
nepotřebovali "
+"vědět, co to bylo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Students were not usually expelled for this&mdash;not directly. Instead "
+"they were banned from the school computer systems, and would inevitably fail "
+"all their classes."
+msgstr ""
+"Studenti za to nebyli obvykle vyloučeni – alespoň ne přímo. Místo toho 
"
+"dostali zákaz přístupu ke školním počítačům, a tak bylo jisté, že 
propadnou."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later, Dan would learn that this kind of university policy started only in "
+"the 1980s, when university students in large numbers began using computers. "
+"Previously, universities maintained a different approach to student "
+"discipline; they punished activities that were harmful, not those that "
+"merely raised suspicion."
+msgstr ""
+"Později se Dan dozvěděl, že tento druh univerzitní politiky započal 
teprve v "
+"80. letech 20. století, kdy začali univerzitní studenti ve velkém 
používat "
+"počítače. Předtím univerzity udržovaly jiný přístup ke studentské "
+"disciplíně; trestaly aktivity, které byly škodlivé, ne ty, které je 
pouze "
+"uváděli v podezření."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Lissa did not report Dan to the SPA. His decision to help her led to their "
+"marriage, and also led them to question what they had been taught about "
+"piracy as children. The couple began reading about the history of "
+"copyright, about the Soviet Union and its restrictions on copying, and even "
+"the original United States Constitution. They moved to Luna, where they "
+"found others who had likewise gravitated away from the long arm of the SPA. "
+"When the Tycho Uprising began in 2062, the universal right to read soon "
+"became one of its central aims."
+msgstr ""
+"Lissa neudala Dana u SOA. Danova pomoc tehdy nakonec přispěla k jejich "
+"svatbě a taky je dovedla k diskusím o tom, co je jako děti učili o "
+"pirátství. Začali se zajímat o historii copyrightu, dočetli se o 
Sovětském "
+"svazu a jeho omezení kopírování a četli dokonce i původní ústavu USA. 
"
+"Odstěhovali se na Měsíc, kde se setkali s lidmi s podobným osudem, 
kteří "
+"také utekli z dosahu dlouhé ruky SOA. Když v roce 2062 vypuklo povstání 
na "
+"Tychu, jedním z hlavních cílů bylo získat veřejné právo na čtení."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Author's Note"
+msgstr "Autorova poznámka"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"[This note has been updated several times since the first publication of the "
+"story.]"
+msgstr ""
+"[Tato poznámka byla od původního vydání povídky několikrát 
aktualizována.]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The right to read is a battle being fought today. Although it may take 50 "
+"years for our present way of life to fade into obscurity, most of the "
+"specific laws and practices described above have already been proposed; many "
+"have been enacted into law in the US and elsewhere. In the US, the 1998 "
+"Digital Millennium Copyright Act (DMCA) established the legal basis to "
+"restrict the reading and lending of computerized books (and other works as "
+"well). The European Union imposed similar restrictions in a 2001 copyright "
+"directive. In France, under the DADVSI law adopted in 2006, mere possession "
+"of a copy of DeCSS, the free program to decrypt video on a DVD, is a crime."
+msgstr ""
+"Právo na čtení je bitva, která se vede právě teď. Ačkoliv to může 
trvat "
+"třeba 50 let, než náš způsob života upadne v zapomnění, vězte, že 
většina "
+"zde popisovaných zákonů a opatření již byla navržena; mnohé z nich 
byly "
+"přijaty v USA nebo jinde. V roce 1998 v USA položil zákon Digital 
Millennium "
+"Copyright Act (DMCA) právní základy pro omezení čtení a půjčování "
+"digitalizovaných knih (a stejně tak dalších děl). Evropská unie si 
vynutila "
+"podobná omezení v roce 2001 copyrightovou směrnicí. Ve Francii zákon 
DADVSI "
+"přijatý v roce 2006 přinesl, že pouhé držení kopie DeCSS (svobodného "
+"programu na dešifrování videa na DVD) je považováno za zločin."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 2001, Disney-funded Senator Hollings proposed a bill called the SSSCA "
+"that would require every new computer to have mandatory copy-restriction "
+"facilities that the user cannot bypass. Following the Clipper chip and "
+"similar US government key-escrow proposals, this shows a long-term trend: "
+"computer systems are increasingly set up to give absentees with clout "
+"control over the people actually using the computer system. The SSSCA was "
+"later renamed to the unpronounceable CBDTPA, which was glossed as the &ldquo;"
+"Consume But Don't Try Programming Act&rdquo;."
+msgstr ""
+"V roce 2001 senátor Hollings placený firmou Disney navrhl zákon zvaný 
SSSCA, "
+"který by vyžadoval, aby byl každý nový počítač povinně vybaven 
zařízením na "
+"omezení kopírování, které by uživatel nemohl obejít. Společně s 
Clipper "
+"čipem a podobnými návrhy americké vlády na „úschovu“ klíčů 
(key-escrow) to "
+"ukazuje dlouhodobý trend: počítačové systémy jsou čím dál více 
stavěné tak, "
+"aby daly nepřítomným operátorům kontrolu nad skutečnými uživateli 
těchto "
+"systémů. Zákon SSSCA byl později přejmenován na nevyslovitelné CBDTPA, 
což "
+"lidé glosovali jako „Consume But Don't Try Programming Act“ (zákon: "
+"Konzumuj, ale nesnaž se programovat)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Republicans took control of the US senate shortly thereafter. They are "
+"less tied to Hollywood than the Democrats, so they did not press these "
+"proposals. Now that the Democrats are back in control, the danger is once "
+"again higher."
+msgstr ""
+"Krátce na to ovládla americký senát Republikánská strana. Měli méně 
vazeb na "
+"Hollywood než Demokrati, takže tyto návrhy neuzákonili. Teď, když jsou "
+"Demokraté zpět u moci, je tu toto nebezpečí opět a větší."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of the "
+"Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries in the "
+"Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called free trade treaties, "
+"which are actually designed to give business increased power over democratic "
+"governments; imposing laws like the DMCA is typical of this spirit. The "
+"FTAA was effectively killed by Lula, President of Brazil, who rejected the "
+"DMCA requirement and others."
+msgstr ""
+"V roce 2001 začaly Spojené státy zkoušet použít navrženou dohodu Free 
Trade "
+"Area of the Americas (FTAA) k uvalení stejných pravidel na všechny země "
+"západní polokoule. FTAA je jedna z tzv. dohod volného obchodu, které jsou 
"
+"ale ve skutečnosti navržené tak, aby daly větší moc korporacím než "
+"demokratickým vládám; vnucování zákonů jako DMCA je jejich typickým 
znakem. "
+"FTAA byla prakticky poražena Lulou, brazilským presidentem, který mj. 
odmítl "
+"požadavky DMCA."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since then, the US has imposed similar requirements on countries such as "
+"Australia and Mexico through bilateral &ldquo;free trade&rdquo; agreements, "
+"and on countries such as Costa Rica through another treaty, CAFTA. "
+"Ecuador's President Correa refused to sign a &ldquo;free trade&rdquo; "
+"agreement with the US, but I've heard Ecuador had adopted something like the "
+"DMCA in 2003."
+msgstr ""
+"Od té doby si Spojené státy vynutily podobné požadavky na státech jako "
+"Austrálie nebo Mexiko skrze bilaterální dohody „volného obchodu“ a na 
"
+"státech jako Kostarika skrze jinou dohodu, CAFTA. President Ekvádoru Correa 
"
+"odmítl podepsat dohodu „volného obchodu“ s USA, ale slyšel jsem, že 
Ekvádor "
+"přijal něco jako DMCA v roce 2003."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the ideas in the story was not proposed in reality until 2002. This "
+"is the idea that the <abbr>FBI</abbr> and Microsoft will keep the root "
+"passwords for your personal computers, and not let you have them."
+msgstr ""
+"Do roku 2002 nebyla zatím navržena jedna z představ z povídky. A to "
+"představa, že by <abbr>FBI</abbr> a Microsoft měly rootovská hesla k 
vašemu "
+"počítači a odmítali vám ho vydat."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted "
+"computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a href=\"/"
+"philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;treacherous computing&rdquo;</a> "
+"because the effect is to make your computer obey companies even to the "
+"extent of disobeying and defying you. This was implemented in 2007 as part "
+"of <a href=\"http://badvista.org/\";>Windows Vista</a>; we expect Apple to do "
+"something similar. In this scheme, it is the manufacturer that keeps the "
+"secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would have little trouble getting it."
+msgstr ""
+"Zastánci těchto představ to pojmenovali jako „trusted "
+"computing“ („důvěryhodné počítání“) a „Palladium“. My tomu 
říkáme <a href=\"/"
+"philosophy/can-you-trust.html\">„zákeřné počítání“</a>, protože 
to ve "
+"výsledku znamená, že váš počítač bude poslouchat korporace, dokonce 
do té "
+"míry, že přestane poslouchat vás a bude vám vzdorovat. Bylo to "
+"implementováno v roce 2007 jako součást <a href=\"http://badvista.org/";
+"\">Windows Vista</a>; očekáváme, že Apple udělá něco podobného. V 
tomto "
+"případě je to výrobce, kdo drží tajný kód, ale pro <abbr>FBI</abbr> 
by "
+"nebylo těžké ho získat."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What Microsoft keeps is not exactly a password in the traditional sense; no "
+"person ever types it on a terminal. Rather, it is a signature and "
+"encryption key that corresponds to a second key stored in your computer. "
+"This enables Microsoft, and potentially any web sites that cooperate with "
+"Microsoft, the ultimate control over what the user can do on his own "
+"computer."
+msgstr ""
+"To, co Microsoft drží, není přímo heslo v tradičním smyslu; žádná 
osoba ho "
+"nikdy nepíše na klávesnici. Spíše je to podpis a šifrovací klíč, 
který "
+"odpovídá druhému klíči uloženému v počítači. To umožňuje 
Microsoftu – a "
+"potenciálně jakémukoli webu, který spolupracuje s Microsoftem – 
neomezenou "
+"kontrolu nad tím, co uživatel může se svým vlastním počítačem 
dělat."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Vista also gives Microsoft additional powers; for instance, Microsoft can "
+"forcibly install upgrades, and it can order all machines running Vista to "
+"refuse to run a certain device driver. The main purpose of Vista's many "
+"restrictions is to impose DRM (Digital Restrictions Management) that users "
+"can't overcome. The threat of DRM is why we have established the <a href="
+"\"http://DefectiveByDesign.org\";> Defective by Design</a> campaign."
+msgstr ""
+"Vista také dává Microsoftu další pravomoci, např. může vynutit 
instalaci "
+"upgradů a může nařídit všem strojům s Vistami odmítnout provozovat 
libovolný "
+"ovladač hardwaru. Hlavním smyslem těchto mnohých omezení ve Vistách je "
+"vynucení DRM (Digital Restrictions Management), které uživatelé nemůžou 
"
+"překonat. Hrozba DRM je důvodem, proč jsme spustili kampaň <a 
href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\"> Defective by Design</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When this story was first written, the SPA was threatening small Internet "
+"service providers, demanding they permit the SPA to monitor all users. Most "
+"ISPs surrendered when threatened, because they cannot afford to fight back "
+"in court. One ISP, Community ConneXion in Oakland, California, refused the "
+"demand and was actually sued. The SPA later dropped the suit, but obtained "
+"the DMCA, which gave them the power they sought."
+msgstr ""
+"Když tahle povídka vyšla poprvé, SOA vyhrožovala malým poskytovatelům "
+"připojení k Internetu (ISP) a požadovala, aby povolili SOA monitorovat "
+"všechny uživatele. Většina ISP výhrůžkám podlehla protože si nemohli 
dovolit "
+"bránit se před soudem. Jeden ISP, Community ConneXion v Oaklandu v "
+"Kalifornii, odmítl tento požadavek a byl doopravdy zažalován. SOA nakonec 
"
+"stáhla žalobu, ale získala DMCA, která jim data pravomoci, které 
chtěli."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The SPA, which actually stands for Software Publishers Association, has been "
+"replaced in its police-like role by the Business Software Alliance. The BSA "
+"is not, today, an official police force; unofficially, it acts like one. "
+"Using methods reminiscent of the erstwhile Soviet Union, it invites people "
+"to inform on their coworkers and friends. A BSA terror campaign in "
+"Argentina in 2001 made slightly veiled threats that people sharing software "
+"would be raped."
+msgstr ""
+"SOA, která ve skutečnosti znamená Software Publishers Association <a href="
+"\"#tf1\">[1]</a>, byla ve své policejní roli nahrazena organizací Business 
"
+"Software Alliance. BSA není – v současnosti – oficiální policejní 
silou; "
+"neoficiálně se tak však chová. Používajíc metody připomínající 
někdejší "
+"Sovětský svaz, si zve lidi, aby donášeli na svoje kolegy a přátele. 
Děsivá "
+"kampaň v Argentině v roce 2001 lehce náznakem vyhrožovala, že lidé 
sdílející "
+"software budou znásilněni."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The university security policies described above are not imaginary. For "
+"example, a computer at one Chicago-area university displayed this message "
+"upon login:"
+msgstr ""
+"Universitní bezpečnostní politiky nejsou smyšlené. Např. na jedné 
universitě "
+"v Chicagu zobrazovaly počítače po přihlášení následující hlášku:"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This system is for the use of authorized users only. Individuals using this "
+"computer system without authority or in the excess of their authority are "
+"subject to having all their activities on this system monitored and recorded "
+"by system personnel. In the course of monitoring individuals improperly "
+"using this system or in the course of system maintenance, the activities of "
+"authorized user may also be monitored. Anyone using this system expressly "
+"consents to such monitoring and is advised that if such monitoring reveals "
+"possible evidence of illegal activity or violation of University regulations "
+"system personnel may provide the evidence of such monitoring to University "
+"authorities and/or law enforcement officials."
+msgstr ""
+"Tento systém je určen pouze autorizovaným uživatelům. Osoby 
používající "
+"tento systém bez oprávnění nebo způsobem přesahujícím jejich 
oprávnění budou "
+"monitorováni a všechny jejich aktivity budou zaznamenány systémovými "
+"pracovníky. Za účelem monitorování osob používajících tento systém 
nesprávně "
+"nebo za účelem údržby systému můžou být monitorováni i autorizovaní 
"
+"uživatelé. Kdokoli používající tento systém dává výslovný souhlas 
k takovému "
+"monitorování a je si vědom toho, že když monitorování odhalí možné 
důkazy o "
+"nelegální činnosti nebo porušení universitních pravidel, systémoví "
+"pracovníci mohou poskytnout tyto důkazy orgánům University a/nebo 
orgánům "
+"činným v trestním řízení."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is an interesting approach to the Fourth Amendment: pressure most "
+"everyone to agree, in advance, to waive their rights under it."
+msgstr ""
+"To je zajímavý přístup ke Čtvrtému dodatku: nutit kohokoli k tomu, aby 
se "
+"předem zřekl svých práv daných tímto dodatkem."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Bad News"
+msgstr "Špatné zprávy"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The battle for the right to read is already in progress, The enemy is "
+"organized, while we are not, so it is going against us. Here are articles "
+"about bad things that have happened since the original publication of this "
+"article."
+msgstr ""
+"Bitva za právo číst již začala. Nepřítel je organizovaný, zatímco my 
nejsme, "
+"což nás oslabuje. Zde jsou články o špatnostech, které se staly od 
prvního "
+"vydání tohoto článku."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Today's commercial ebooks <a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html\"> "
+"abolish readers' traditional freedoms.</a>"
+msgstr ""
+"Dnešní komerční elektronické knihy <a href=\"/philosophy/the-danger-of-"
+"ebooks.html\">ruší tradiční svobody čtenáře</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.nature.com/nature_education/biology.html\";> A \"biology "
+"textbook\" web site</a> that you can access only by signing a <a href="
+"\"http://www.nature.com/principles/viewTermsOfUse\";> contract not to lend it "
+"to anyone else</a>, which the publisher can revoke at will."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.nature.com/nature_education/biology.html\";>Webová "
+"stránka „skript na biologii“</a> kterou můžete číst pouze po 
podepsání <a "
+"href=\"http://www.nature.com/principles/viewTermsOfUse\";>smlouvy, že je "
+"nebudete půjčovat nikomu jinému</a>, kterou může vydavatel kdykoli 
vypovědět."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://news.zdnet.com/2100-9595_22-103151.html\";>Electronic "
+"Publishing:</a> An article about distribution of books in electronic form, "
+"and copyright issues affecting the right to read a copy."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://news.zdnet.com/2100-9595_22-103151.html\";>Electronic "
+"Publishing</a>: Článek o distribuci knih v elektronické podobě a "
+"copyrightových záležitostech ovlivňujících právo číst kopie."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.";
+"asp\">Books inside Computers:</a> Software to control who can read books and "
+"documents on a PC."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.microsoft.com/en-us/news/press/1999/Aug99/SeyboldPR.aspx";
+"\">Books inside Computers</a>: Software na řízení toho, kdo smí na 
počítači "
+"číst knihy a dokumenty."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If we want to stop the bad news and create some good news, we need to "
+"organize and fight. The FSF's <a href=\"http://defectivebydesign.org\";> "
+"Defective by Design</a> campaign has made a start &mdash; subscribe to the "
+"campaign's mailing list to lend a hand. And <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"associate\">join the FSF</a> to help fund our work."
+msgstr ""
+"Chceme-li zastavit špatné zprávy a přinést nějaké dobré, musíme se 
spojit a "
+"bojovat. Kampaň FSF <a href=\"http://defectivebydesign.org\";>Defective by "
+"Design</a> to odstartovala – přihlaste se do její e-mailové konference a 
"
+"zvedněte ruku. A <a href=\"http://www.fsf.org/associate\";>připojte se k 
FSF</"
+"a> a pomozte financovat naši práci."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "References"
+msgstr "Odkazy"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The administration's &ldquo;White Paper&rdquo;: Information Infrastructure "
+"Task Force, Intellectual Property [<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">sic</"
+"a>] and the National Information Infrastructure: The Report of the Working "
+"Group on Intellectual Property [sic] Rights (1995)."
+msgstr ""
+"Vládní „Bílá kniha“: Information Infrastructure Task Force, 
Intellectual "
+"Property [<a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">sic</a>] and the National "
+"Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual "
+"Property [sic] Rights (1995)."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html\";>An "
+"explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson, "
+"Wired, Jan. 1996"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html\";>An "
+"explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson, "
+"Wired, Jan. 1996"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm\";>Sold Out</a>, "
+"James Boyle, New York Times, 31 March 1996"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm\";>Sold Out</a>, "
+"James Boyle, New York Times, 31 March 1996"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.interesting-people.org/archives/interesting-";
+"people/199611/msg00012.html\">Public Data or Private Data</a>, Washington "
+"Post, 4 Nov 1996."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.interesting-people.org/archives/interesting-";
+"people/199611/msg00012.html\">Public Data or Private Data</a>, Washington "
+"Post, 4 Nov 1996."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain</"
+"a>&mdash;an organization which aims to resist and reverse the overextension "
+"of copyright and patent powers."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain</a> – 
"
+"organizace, která si klade za cíl odvracet nadměrné rozšiřování 
copyrightové "
+"a patentové moci."
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Tato esej vyšla v knize <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-";
+"free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of "
+"Richard M. Stallman</cite></a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Other Texts to Read</strong>"
+msgstr "<strong>Další texty ke čtení</strong>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Filosofie projektu GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/";
+"story/0,10801,49358,00.html\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: Just "
+"Say No</a>, Published in Computer World."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/";
+"story/0,10801,49358,00.html\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: Just "
+"Say No</a>, vyšlo v Computer Worldu."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+" <h3>Poznámky překladatele</h3> <ol><li id=\"tf1\">V anglickém originále "
+"povídky se mluví o Software Protection Authority (SPA), zatímco v českém 
"
+"překladu je to Softwarová Ochranná Autorita (SOA), takže zkratka v 
překladu "
+"neodpovídá</li> </ol>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a href=\"/contact/\">další 
možnosti "
+"jak kontaktovat</a> nadaci FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ohledně nefunkčních odkazů, jiných oprav a návrhů se prosím obracejte 
na <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Přečtěte si prosím <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Příručku překladatele</a>, kde se dozvíte, jak koordinovat svoji 
práci a "
+"posílat překlady tohoto článku."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Editor a spoluautor překladu: František Kučera."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizováno:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]