www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home-staged.sq.html home.sq.html po/home-st...


From: Yavor Doganov
Subject: www home-staged.sq.html home.sq.html po/home-st...
Date: Fri, 23 Dec 2011 17:03:04 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/12/23 17:03:04

Modified files:
    .       : home-staged.sq.html home.sq.html 
    po       : home-staged.sq.po home.sq.po 
    server     : footer-text.sq.html outdated.sq.html 
             takeaction.sq.html 
    server/po   : takeaction.sq.po 
Added files:
    po       : home-staged.sq-en.html home.sq-en.html 
    server/po   : takeaction.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home-staged.sq.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home-staged.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home-staged.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.sq.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/outdated.sq.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/takeaction.sq.html?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.36&r2=1.37
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: home-staged.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home-staged.sq.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- home-staged.sq.html 5 Dec 2011 01:26:47 -0000    1.8
+++ home-staged.sq.html 23 Dec 2011 17:01:51 -0000   1.9
@@ -28,8 +28,9 @@
 
 <div id="takeactionhomepage">
 <ul>
-<li><a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Stand
-up for your freedom to install free software!</a></li>
+<li><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Ngrihuni
+në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të lirë!</a></li>
 <li><a href="http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";>Studentë!
 Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a></li> 
 </ul>
@@ -91,7 +92,7 @@
  Please don't make it GNU's Flash.
 -->
 <h4 id="Flashes"><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> <a
-href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="RSS Feed" /></a></h4>
+href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="Prurje RSS" /></a></h4>
 
 <!--
  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
@@ -206,9 +207,9 @@
 GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime
 me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>A mund t'i dilni zot një <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">pakete GNU të
+pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>, <a
@@ -223,10 +224,10 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/sxml/">sxml</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a> are all <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for maintainers</a>. We also
-need <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for
-Python packages</a>.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a>, të gjitha presin <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">për mirëmbajtësa</a>. Na nevojitet
+gjithashtu <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure
+për paketa Python</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -270,7 +271,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/12/05 01:26:47 $
+$Date: 2011/12/23 17:01:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- home.sq.html    5 Dec 2011 01:02:01 -0000    1.37
+++ home.sq.html    23 Dec 2011 17:01:53 -0000   1.38
@@ -28,8 +28,9 @@
 
 <div id="takeactionhomepage">
 <ul>
-<li><a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Stand
-up for your freedom to install free software!</a></li>
+<li><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Ngrihuni
+në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të lirë!</a></li>
 <li><a href="http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";>Studentë!
 Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a></li> 
 </ul>
@@ -91,7 +92,7 @@
  Please don't make it GNU's Flash.
 -->
 <h4 id="Flashes"><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> <a
-href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="RSS Feed" /></a></h4>
+href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" 
alt="Prurje RSS" /></a></h4>
 
 <!--
  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
@@ -206,9 +207,9 @@
 GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime
 me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms.</p>
 
-<p id="unmaint"><strong>Can you take over an <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
-package</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
+<p id="unmaint"><strong>A mund t'i dilni zot një <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">pakete GNU pa
+mirëmbajtës</a>?</strong> <a href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
 href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>, <a
@@ -223,10 +224,10 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/sxml/">sxml</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a> are all <a
-href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for maintainers</a>. We also
-need <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for
-Python packages</a>.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a>, të gjitha <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">presin për mirëmbajtës</a>. Na
+nevojitet gjithashtu <a href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU
+configure për paketa Python</a>.</p>
 
 </div>
 </div>
@@ -270,7 +271,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/12/05 01:02:01 $
+$Date: 2011/12/23 17:01:53 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home-staged.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home-staged.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/home-staged.sq.po    23 Dec 2011 16:07:49 -0000   1.6
+++ po/home-staged.sq.po    23 Dec 2011 17:02:27 -0000   1.7
@@ -13,19 +13,28 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
@@ -41,16 +50,31 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/\";>Stand up 
for your freedom to install free software!</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/\";>Ngrihuni 
në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të lirë!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";
+"\">Stand up for your freedom to install free software!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";
+"\">Ngrihuni në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të 
lirë!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
+"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -58,11 +82,18 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të 
zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;software që respekton lirinë tuaj."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
+"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
+"respekton lirinë tuaj."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
@@ -75,30 +106,64 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
-msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
të komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
+"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr "GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një 
kernel të quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme 
për instalim</a>, të cilat janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-i, kerneli i GNU-së</a>, është 
vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan ca rrugë nga të qenët gati për 
përdorim të përditëshëm."
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
+"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
+"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
+"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
+"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
+"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe 
Linux-it</a> përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i 
përdorur tashmë nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht 
thjesht &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
+"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
-msgstr "Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet 
<em>g-n-u</em></a>, si një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe 
<em>n-së</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
+"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-#| msgid ""
-#| "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
-msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
@@ -106,79 +171,163 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -186,28 +335,54 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
+"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
+"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
+"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-#| "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-#| "a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-#| "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-#| "software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/"
-#| "server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python "
-#| "packages</a>."
-msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also 
need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for 
Python packages</a>."
-msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të 
pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>, të gjitha presin <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtësa</a>. Na nevojitet 
gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure 
për paketa Python</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href="
+"\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also "
+"need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for "
+"Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>, të gjitha "
+"presin <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">për mirëmbajtësa</a>. 
Na "
+"nevojitet gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure"
+"\">GNU configure për paketa Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -217,16 +392,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- po/home.sq.po    23 Dec 2011 16:08:02 -0000   1.37
+++ po/home.sq.po    23 Dec 2011 17:02:28 -0000   1.38
@@ -13,19 +13,28 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-10-02 04:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
 msgstr "Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të 
ngjashëm me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të 
shkëmbejnë dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "Planet GNU"
@@ -41,16 +50,31 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free 
software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating 
system developed specifically for the sake of users' freedom."
-msgstr "Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e 
një software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të 
quajtur GNU. GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht 
për hir të lirisë së përdoruesit."
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/\";>Stand up 
for your freedom to install free software!</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/\";>Ngrihuni 
në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të lirë!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";
+"\">Stand up for your freedom to install free software!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";
+"\">Ngrihuni në mbrojtje të lirisë suaj për instalim software-esh të 
lirë!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! Claim 
a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
-msgstr "<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
+"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
@@ -58,11 +82,18 @@
 msgstr "Ç'është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to 
develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system which 
is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which 
respects your freedom."
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të 
zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i 
lirë</a>&mdash;software që respekton lirinë tuaj."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
+"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
+"respekton lirinë tuaj."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
-#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
 
@@ -75,30 +106,64 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "Unix-like operating systems are built from a <a 
href=\"/software/\">software collection</a> of applications, libraries, and 
developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk to the 
hardware, known as a kernel."
-msgstr "Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a 
href=\"/software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe 
mjetesh programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për 
të komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
+"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel 
called Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of 
ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software. 
<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively 
developed, but is still some way from being ready for daily use."
-msgstr "GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një 
kernel të quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme 
për instalim</a>, të cilat janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-i, kerneli i GNU-së</a>, është 
vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan ca rrugë nga të qenët gati për 
përdorim të përditëshëm."
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
+"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
+"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
+"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
+"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
+"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and 
Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by 
millions and sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe 
Linux-it</a> përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i 
përdorur tashmë nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht 
thjesht &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
+"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> 
and the <em>n</em>."
-msgstr "Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet 
<em>g-n-u</em></a>, si një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe 
<em>n-së</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
+"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
 msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4><a>
-#| msgid ""
-#| "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
-msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a 
href=\"http://planet.gnu.org/rss20.xml\";>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a> <a href=\"http://planet.";
+"gnu.org/rss20.xml\">"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <div><div><div><h4><a><img>
 msgid "RSS Feed"
@@ -106,79 +171,163 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
 msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
-msgstr "Për më tepër lajme, shihni <a 
href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNU Guile"
 msgstr "GNU Guile"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the 
official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was 
released February 16, 2011 with a <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>wealth of new 
features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic programming 
environment make it a great language to write applications in. <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Join the community 
now!</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është 
gjuha zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh 
në qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a 
href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>larmi veçorish të 
reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit të tij, libraritë, dhe mjedisi 
dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë të fuqishme për shkrim zbatimesh. 
 <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Bëhuni pjesë e 
bashkësisë tani!</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><h4>
 msgid "GNUstep"
 msgstr "GNUstep"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional 
object-oriented development environment. We need developers to write and port 
applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis 
zhvillimi plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen 
zhvillues që të shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë 
një përvojë të fuqishme për përdoruesit."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is 
a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of 
&ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
beer&rdquo;."
-msgstr "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i 
Lirë</a>&rdquo; është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar 
konceptin, do të duhej të sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te 
&ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, it 
refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
-msgstr "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për 
përdoruesit e software-it:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur 
për nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në 
ndihmë fqinjit tuaj (liria 2)."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
source code is a precondition for this."
-msgstr "Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë 
përmirësimet tuaja publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia 
(liria 3).  Aksesi në kodin burim është parakusht për këtë."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "Take Action"
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF 
campaigns</a></strong>."
-msgstr "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e 
tanishme të FSF-së</a></strong>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
-msgstr "<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";>Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga 
<a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong>Fight against software patents:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>worldwide</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">and Europe</a>."
-msgstr "<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a 
href=\"http://www.endsoftpatents.org\";>kudo në botë</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat\">dhe në Europë</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on 
WIPO</a></strong> to change its name and mission."
-msgstr "<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje 
WIPO-s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "Support the efforts on net neutrality in Europe, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
-msgstr "Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United 
States of America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title=\"Net neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software 
Directory</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e 
Software-it të Lirë</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
 
 # type: Content of: <div><h4>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -186,28 +335,54 @@
 msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "<strong>Can you contribute to any of these <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>High Priority 
Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU 
Octave, drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic 
transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for Skype, 
OpenDWG libraries, and Oracle Forms."
-msgstr "<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/\";>Projekte me 
Përparësi të Madhe</a>?</strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të 
GNU/Linux-it, GNU Octave, përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim 
reversibël në GDB, transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe 
gjithashtu zëvendësime me software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe 
Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
+"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
+"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
+"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-#| "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-#| "a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-#| "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-#| "software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/"
-#| "server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python "
-#| "packages</a>."
-msgid "<strong>Can you take over an <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> 
<a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also 
need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for 
Python packages</a>."
-msgstr "<strong>A mund t'i dilni zot një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU pa 
mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>, të gjitha <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për mirëmbajtës</a>. Na 
nevojitet gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU 
configure për paketa Python</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href="
+"\"/server/takeaction.html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also "
+"need <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure for "
+"Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund t'i dilni zot një <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">pakete GNU pa mirëmbajtës</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>, të gjitha <a "
+"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">presin për mirëmbajtës</a>. Na "
+"nevojitet gjithashtu <a href=\"/server/takeaction.html#python_configure"
+"\">GNU configure për paketa Python</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -217,16 +392,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a 
href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister 
organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra 
në <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a 
href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerikën Latine</a> dhe <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: server/footer-text.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.sq.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- server/footer-text.sq.html 1 Oct 2011 00:37:59 -0000    1.9
+++ server/footer-text.sq.html 23 Dec 2011 17:02:47 -0000   1.10
@@ -4,29 +4,31 @@
   
 <div class="yui-g" id="fsf-links">
    <ul>
-        <li><a href="/">GNU&nbsp;home&nbsp;page</a></li>
-        <li><a 
href="http://www.fsf.org/";>FSF&nbsp;home&nbsp;page</a></li>
-        <li><a href="/graphics/graphics.html">GNU&nbsp;Art</a></li>
-        <li><a href="/fun/fun.html">GNU&nbsp;Fun</a></li>
+        <li><a href="/">Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;e&nbsp;GNU-së</a></li>
+        <li><a
+href="http://www.fsf.org/";>Faqja&nbsp;hyrëse&nbsp;s&nbsp;e&nbsp;FSF-së</a></li>
+        <li><a href="/graphics/graphics.html">Art&nbsp;GNU</a></li>
+        <li><a href="/fun/fun.html">Zbavitje&nbsp;GNU</a></li>
        <li><a href="/people/people.html">GNU's&nbsp;Who?</a></li>
-        <li><a 
href="http://directory.fsf.org";>Free&nbsp;Software&nbsp;Directory</a></li>
-        <li><a href="/server/sitemap.html">Site&nbsp;map</a></li>
+        <li><a
+href="http://directory.fsf.org";>Listë&nbsp;Software-i&nbsp;të&nbsp;Lirë</a></li>
+        <li><a 
href="/server/sitemap.html">Harta&nbsp;e&nbsp;Site-it</a></li>
    </ul>
 </div>
 
 <div class="yui-g" id="mission-statement">
 
-<p><small>The <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> is the
-principal organizational sponsor of the <a href="http://www.gnu.org/";>GNU
-Operating System</a>. <strong>Our mission is to preserve, protect and
-promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer
-software, and to defend the rights of Free Software users.</strong> Support
-GNU and the FSF by <a href="http://shop.fsf.org/";>buying manuals and
-gear</a>, <a href="http://www.fsf.org/join";>joining the FSF as an associate
-member</a> or by making a donation, either <a
-href="http://donate.fsf.org/";>directly to the FSF</a> or <a
-href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>via
-Flattr</a>.</small></p>
+<p><small><a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> është
+sponsori organizativ kryesor i <a href="http://www.gnu.org/";>Sistemit
+Operativ GNU</a>. <strong>Misioni ynë është të ruajmë, mbrojmë dhe 
përhapim
+lirinë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë
+software kompjuterash, dhe të mbrojmë të drejtat e përdoruesve të
+Software-it të lirë.</strong> Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes <a
+href="http://shop.fsf.org/";>blerjesh të doracakëve dhe sendeve tonë</a>, <a
+href="http://www.fsf.org/join";>anëtarësimit shok te FSF-ja</a> ose duke
+dhuruar, qoftë <a href="http://donate.fsf.org/";>drejtpërsëdrejti te FSF</a>,
+qoftë <a href="http://flattr.com/thing/313733/gnuproject-on-Flattr";>përmes
+Flattr-it</a>.</small></p>
 
 <p id="backtotop"><a href="#header">sipër në krye</a></p>
 

Index: server/outdated.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/outdated.sq.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- server/outdated.sq.html   5 Nov 2011 08:02:31 -0000    1.2
+++ server/outdated.sq.html   23 Dec 2011 17:02:48 -0000   1.3
@@ -1,7 +1,7 @@
 <div id="outdated">
 
-<p>The English original page has been changed since this translation was last
-updated. The English page can be found at:<br />
+<p>Që nga përditësimi i fundit i përkthimit të kësaj faqeje, origjinali 
në
+Anglisht ka ndryshuar. Faqja në Anglisht mund të gjendet te:<br />
 
 <!--#set var="ORIGINAL_LINK"
    value="<a href=\"${ORIGINAL_FILE}\">
@@ -12,8 +12,8 @@
 
 <!--#if expr='"${DIFF_FILE}" != ""' -->
 <p>
-Difference between the latest translated version and the current English
-version can be found at:<br />
+Dallimet mes versionin të fundit të përkthyer dhe versionin të tanishëm
+Anglisht mund të gjenden te:<br />
 
 <!--#set var="DIFF_LINK"
    value="<a href=\"${DIFF_FILE}\">
@@ -23,8 +23,9 @@
 </p>
 
 <!--#endif -->
-<p>Please see the <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> to
-find out how you can help with updating this translation.
+<p>Ju lutem, që të mësoni se si mund të ndihmoni në përditësimin e 
këtij
+përkthimi, shihni <a
+href="/server/standards/README.translations.html">README-n për
+Përkthimet</a>.
 </p>
 </div>

Index: server/takeaction.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/takeaction.sq.html,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- server/takeaction.sq.html  19 Dec 2011 20:01:50 -0000   1.37
+++ server/takeaction.sq.html  23 Dec 2011 17:02:48 -0000   1.38
@@ -59,15 +59,16 @@
 
 <!-- Check expiry periodically -->
 <h4 id="wipochange">Thirrje WIPO-s për ndryshim të emrit dhe misionit të 
vet</h4>
- <p>Please <a href="http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html";>support this
-declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission.</p>
+ <p>Ju lutem, <a href="http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html";>përkraheni 
këtë
+deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet.</p>
 
 <!-- Don't expire -->
 <h4 id="directory">Zgjeroni Listën e Software-eve të Lirë</h4>
- <p>Contribute to the <a href="http://directory.fsf.org/";>Free Software
-Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a
-href="http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";>helping
-with maintenance</a>.</p>
+ <p>Jepni ndihmesë te <a href="http://directory.fsf.org/";>Lista e 
Software-eve
+të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, dhe
+<a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";>ndihmoni
+në mirëmbajtjen e saj</a>.</p>
 
 <!-- Don't expire -->
 <h4 id="create_gug">Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, 
dhe na dërgoni të
@@ -91,7 +92,7 @@
 
 <!-- Don't expire, but do keep in sync with the home page list -->
 <h4 id="unmaint">Merrni përsipër një paketë GNU pa zot</h4>
- <p>These GNU packages are looking for a maintainer: <a
+ <p>Këto paketa GNU ende presin për një mirëmbajtës: <a
 href="/software/alive/">alive</a>, <a
 href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>, <a
 href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>, <a
@@ -107,14 +108,14 @@
 href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>, <a
 href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
 href="/software/sxml/">sxml</a>, <a
-href="/software/trueprint/">trueprint</a>. We are also looking for a
-co-maintainer for the CASE tool <a href="/software/ferret/">ferret</a> and
-the bug tracking tool <a href="/software/gnats/">gnats</a>. See the package
-web pages for specific information, and <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about GNU
-packages and maintenance</a>, and then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time
-and interest in taking over one of these projects.</p>
+href="/software/trueprint/">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një
+bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href="/software/ferret/">ferret</a> 
dhe
+mjetin për ndjekje bug-esh <a href="/software/gnats/">gnats</a>. Për më
+tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a
+href="/help/evaluation.html#whatmeans">këto të dhëna të përgjithshme rreth
+paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> , po qe se keni
+kohë dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve.</p>
 
 <!-- Don't expire -->
 <h4 id="help_gnu_package">Kontribuoni te zhvillimi i një pakete GNU</h4>
@@ -221,7 +222,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/12/19 20:01:50 $
+$Date: 2011/12/23 17:02:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.36
retrieving revision 1.37
diff -u -b -r1.36 -r1.37
--- server/po/takeaction.sq.po 23 Dec 2011 16:49:37 -0000   1.36
+++ server/po/takeaction.sq.po 23 Dec 2011 17:02:55 -0000   1.37
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-08-29 12:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -21,8 +20,12 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgid ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr ""
+"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
+"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -30,8 +33,14 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid ""
+"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
+"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -45,8 +54,27 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;sins</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr "Ju lutem, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat 
e FSF-së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër DRM-së</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>,
 <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Site-i 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgid ""
+"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
+"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
+"\">against DRM</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;"
+"sins</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
+"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
+"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
+"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
+"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-"
+"së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
+"\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;"
+"e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</"
+"a>, <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi 
software-in</"
+"a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a "
+"href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.";
+"fsf.org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i "
+"bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a 
href="
+"\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -55,8 +83,18 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-software patent efforts in Europe</a> 
specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
-msgstr "Ju lutem, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutem, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave 
mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
+msgid ""
+"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
+"worldwide. Please also support <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-"
+"software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share the "
+"movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></"
+"a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
+"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutem, përkrahni 
veçanërisht "
+"<a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave mbi 
software-"
+"in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë film <a href="
+"\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -65,11 +103,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please <a href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\";>support "
-#| "this declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr "Ju lutem, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
+msgid ""
+"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
+"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr ""
+"Ju lutem, <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni "
+"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
+"vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -77,18 +117,34 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-eve të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
-msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-eve të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
+msgid ""
+"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
+"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
+"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">helping with maintenance</a>."
+msgstr ""
+"Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-eve 
"
+"të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese, 
dhe "
+"<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
+"\">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
-msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
+msgid ""
+"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
+"information"
+msgstr ""
+"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
+"dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
-msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid ""
+"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
+"Users Groups</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
+"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -98,12 +154,17 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
+msgstr ""
+"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
-msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid ""
+"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
+"\">high-priority projects web page</a>."
+msgstr ""
+"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
+"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -112,8 +173,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
-msgstr "Ju lutem, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
+msgid ""
+"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
+"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
+"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
+"desktop environment."
+msgstr ""
+"Ju lutem, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
+"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
+"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
+"plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -122,27 +191,44 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
-#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-#| "\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
-#| "a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-#| "quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-#| "\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-#| "software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a co-"
-#| "maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and "
-#| "the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the "
-#| "package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
-#| "evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages "
-#| "and maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over "
-#| "one of these projects."
-msgid "These GNU packages are looking for a maintainer: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a 
co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and 
the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the package 
web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
-msgstr "Këto paketa GNU ende presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një 
bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> 
dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për 
më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> , po qe se keni kohë dhe 
interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
+msgid ""
+"These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also "
+"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
+"a>. See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
+"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
+"of these projects."
+msgstr ""
+"Këto paketa GNU ende presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
+"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
+"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
+"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë "
+"gjithashtu një bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a 
href=\"/software/ferret/"
+"\">ferret</a> dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/"
+"\">gnats</a>. Për më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe 
<a "
+"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth "
+"paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> , po qe se keni kohë "
+"dhe interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -151,8 +237,12 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
-msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid ""
+"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
+"requests from the maintainers of many packages."
+msgstr ""
+"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
+"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -160,8 +250,18 @@
 msgstr "GNU configure për paketa Python"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We need a <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard GNU 
configure</a> and make system for Python-based packages that use Python's 
<tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
-msgstr "Na duhet një sistem standard <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">GNU configure</a> dhe 
make për paketa me bazë Python që përdorin metodën Python 
<tt>build.py</tt>. Kjo do të ishte menjëherë e dobishme për <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
+msgid ""
+"We need a <a href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard "
+"GNU configure</a> and make system for Python-based packages that use "
+"Python's <tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a "
+"href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a href=\"/software/"
+"mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
+msgstr ""
+"Na duhet një sistem standard <a href=\"/prep/standards/standards."
+"html#Configuration\">GNU configure</a> dhe make për paketa me bazë Python 
që "
+"përdorin metodën Python <tt>build.py</tt>. Kjo do të ishte menjëherë e "
+"dobishme për <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a href=\"/"
+"software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -170,8 +270,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
-msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid ""
+"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
+"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
+"application</a>."
+msgstr ""
+"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
+"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
+"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -185,8 +291,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
+"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
+"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
+"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
+"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
+"të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -200,8 +313,10 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -215,17 +330,32 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
-msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
+msgid ""
+"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
+"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
+"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
+"dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid ""
+"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
+"GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr ""
+"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
+"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
+"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr ""
+"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
+"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
+"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -235,18 +365,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -254,8 +400,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -268,4 +420,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
-

Index: po/home-staged.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/home-staged.sq-en.html
diff -N po/home-staged.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/home-staged.sq-en.html  23 Dec 2011 17:02:27 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,275 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>The GNU Operating System</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd" 
/>
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="Planet GNU" 
href="http://planet.gnu.org/rss20.xml"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="translations">
+<!--#include virtual="/translations.include" -->
+</div>
+
+
+<p class="netscape4">Richard Stallman announced in September 1983 the plan to 
develop a free software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only 
operating system developed specifically for the sake of users' freedom.</p>
+
+<div id="takeactionhomepage">
+<ul>
+<li><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Stand
+up for your freedom to install free software!</a></li>
+<li><a
+href="http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";>Students!
+  Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a></li> 
+</ul>
+</div>
+
+<div class="yui-g home">
+  <div class="yui-u first">
+
+   <h2>What is GNU?</h2>
+
+<p><a href="/gnu/gnu.html">The GNU Project</a> was launched in 1984 to
+develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system 
+which is <a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software 
+which respects your freedom.</p>
+
+<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
+  /></a></p>
+
+<p>Unix-like operating systems are built from a <a
+href="/software/">software collection</a> of applications, libraries,
+and developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk
+to the hardware, known as a kernel.</p>
+
+<p>GNU is <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">often used with a kernel
+called Linux</a>, and here is a <a
+href="/distros/free-distros.html">list of ready-to-install GNU/Linux
+distributions</a> which are entirely free software. <a
+href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively
+developed, but is still some way from being ready for daily use.</p>
+
+<p>The combination of <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU and
+Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used
+by millions and sometimes incorrectly called simply
+&ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's
+Not Unix!&rdquo;; <a href="/pronunciation/pronunciation.html">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one
+syllable with no vowel sound between the <em>g</em> and the
+<em>n</em>.</p>
+
+<!--
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough
+-->
+
+<!-- BEGIN GNUmenu -->
+
+      </div>
+      
+   <div class="yui-u">
+
+   <p class="button c large"><a
+   href="/distros/free-distros.html">Download GNU now</a></p>
+
+   <div class="emph-box">
+
+<!-- END content -->
+
+<!-- BEGIN Articles -->
+<!--  GNUs Flash is a pun on News Flash.
+  Please don't make it GNU's Flash.
+-->
+<h4 id="Flashes"><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> <a 
href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" alt="RSS 
Feed" /></a></h4>
+
+<!--
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+  Include announcements in /server/whatsnew.html
+-->
+
+<!--
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+-->
+
+<!--
+  rms SEZ:
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+-->
+
+<!--#include file="planetfeeds.html" -->
+
+<p>For more news, see <a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a>.</p>
+
+<!-- END GNUFlashes -->
+
+<h4>GNU Guile</h4>
+<p><a href="http://www.gnu.org/software/guile/";>GNU Guile</a> is the
+official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0
+was released February 16, 2011 with a 
+<a href="http://www.gnu.org/software/guile/news.html";>wealth of new 
+features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic 
+programming environment make it a great language to write applications in. 
+<a href="http://www.gnu.org/software/guile/community.html";>Join the
+community now!</a></p>
+
+<h4>GNUstep</h4>
+
+<p><a href="http://www.gnustep.org/";>GNUstep</a> is a fully-functional
+object-oriented development environment. We need developers to write and
+port applications to GNUstep so that we can make it a great experience
+for users.</p>
+
+     </div>
+     </div>
+      </div>
+
+<!-- BEGIN GetInvolved -->
+
+<div class="yui-gc">
+  <div class="yui-u first">
+
+<h2>What is Free Software?</h2>
+
+<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo;
+is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you
+should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;,
+not as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software is a matter of the users' freedom to run,
+copy, distribute, study, change and improve the software.</strong> More
+precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the
+software:</p>
+
+<ul>
+<li>The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).</li>
+<li>The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
+  (freedom 1).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
+<li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor
+  (freedom 2).</li>
+<li>The freedom to improve the program, and release your improvements
+  to the public, so that the whole community benefits
+  (freedom 3).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<div class="yui-u">
+<!-- BEGIN TakeAction -->
+
+<h2 id="Action">Take Action</h2>
+<ul>
+<li><strong><a href="http://www.fsf.org/campaigns";>Support current FSF
+campaigns</a></strong>.</li>
+
+<li><strong>Watch and share this movie:</strong> <a
+href="http://patentabsurdity.com";>Patent Absurdity</a>&mdash;made
+possible by <a href="http://www.fsf.org/associate/";>FSF associate
+members</a> like <a href="http://fsf.org/jfb";>you</a>.</li>
+
+<li><strong>Fight against software patents:</strong>
+<a href="http://www.endsoftpatents.org";>worldwide</a>,
+<a href="/server/takeaction.html#swpat">and Europe</a>.</li>
+
+<li><strong><a href="/server/takeaction.html#wipochange">Call
+on WIPO</a></strong> to change its name and mission.</li>
+
+<li>Support the efforts on net neutrality in Europe,
+<a href="http://www.savetheinternet.com"; title="Net
+neutrality in the United States of America">in the USA</a>
+and <a href="http://www.neutrality.ca"; title="Net neutrality in
+Canada">in Canada</a>.</li>
+
+<li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software
+Directory</a>.</li>
+
+<li><a href="/server/takeaction.html">More action items.</a></li>
+
+</ul>
+
+<!-- END TakeAction -->
+</div>
+</div>
+
+<div class="yui-g highlight-para">
+
+<p><strong>Can you contribute to any of
+these <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High
+Priority Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of
+GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network routers, reversible
+debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR drivers, and also
+free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, and Oracle
+Forms.</p>
+
+<p id="unmaint"><strong>Can you take over an <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
+package</a>?</strong>
+ <a href="/software/alive/">alive</a>,
+ <a href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>,
+ <a href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>,
+ <a href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>,
+ <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
+ <a href="/software/gnu-queue/">gnu-queue</a>,
+ <a href="/software/goldwater/">goldwater</a>,
+ <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
+ <a href="/software/metahtml/">metahtml</a>,
+ <a href="/software/orgadoc/">orgadoc</a>,
+ <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>,
+ <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
+ <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>,
+ <a href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>,
+ <a href="/software/sxml/">sxml</a>,
+ <a href="/software/trueprint/">trueprint</a>
+are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
+maintainers</a>. We also need <a
+href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for Python
+packages</a>.</p>
+
+</div>
+</div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<div id="footer">
+<!--
+ this anchor is referred to from the default
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it.
+-->
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a
+href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
+
+<p>The <a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a> also has sister
+organizations in <a href="http://www.fsfe.org";>Europe</a>, <a
+href="http://www.fsfla.org/";>Latin America</a> and <a
+href="http://fsf.org.in/";>India</a>.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/23 17:02:27 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+<!-- END copyleft -->
+
+</body>
+</html>
+<!-- END layout -->

Index: po/home.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/home.sq-en.html
diff -N po/home.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/home.sq-en.html 23 Dec 2011 17:02:27 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,275 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>The GNU Operating System</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd" 
/>
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="Planet GNU" 
href="http://planet.gnu.org/rss20.xml"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="translations">
+<!--#include virtual="/translations.include" -->
+</div>
+
+
+<p class="netscape4">Richard Stallman announced in September 1983 the plan to 
develop a free software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only 
operating system developed specifically for the sake of users' freedom.</p>
+
+<div id="takeactionhomepage">
+<ul>
+<li><a
+href="http://www.fsf.org/campaigns/secure-boot-vs-restricted-boot/";>Stand
+up for your freedom to install free software!</a></li>
+<li><a
+href="http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";>Students!
+  Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a></li> 
+</ul>
+</div>
+
+<div class="yui-g home">
+  <div class="yui-u first">
+
+   <h2>What is GNU?</h2>
+
+<p><a href="/gnu/gnu.html">The GNU Project</a> was launched in 1984 to
+develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system 
+which is <a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;software 
+which respects your freedom.</p>
+
+<p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
+  src="/graphics/t-desktop-4-small.jpg" alt="Screenshot of GNU"
+  /></a></p>
+
+<p>Unix-like operating systems are built from a <a
+href="/software/">software collection</a> of applications, libraries,
+and developer tools&mdash;plus a program to allocate resources and talk
+to the hardware, known as a kernel.</p>
+
+<p>GNU is <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">often used with a kernel
+called Linux</a>, and here is a <a
+href="/distros/free-distros.html">list of ready-to-install GNU/Linux
+distributions</a> which are entirely free software. <a
+href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively
+developed, but is still some way from being ready for daily use.</p>
+
+<p>The combination of <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU and
+Linux</a> is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used
+by millions and sometimes incorrectly called simply
+&ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's
+Not Unix!&rdquo;; <a href="/pronunciation/pronunciation.html">it is pronounced 
<em>g-noo</em></a>, as one
+syllable with no vowel sound between the <em>g</em> and the
+<em>n</em>.</p>
+
+<!--
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough
+-->
+
+<!-- BEGIN GNUmenu -->
+
+      </div>
+      
+   <div class="yui-u">
+
+   <p class="button c large"><a
+   href="/distros/free-distros.html">Download GNU now</a></p>
+
+   <div class="emph-box">
+
+<!-- END content -->
+
+<!-- BEGIN Articles -->
+<!--  GNUs Flash is a pun on News Flash.
+  Please don't make it GNU's Flash.
+-->
+<h4 id="Flashes"><a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a> <a 
href="http://planet.gnu.org/rss20.xml";><img src="/feed-icon-10x10.png" alt="RSS 
Feed" /></a></h4>
+
+<!--
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+  Include announcements in /server/whatsnew.html
+-->
+
+<!--
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+-->
+
+<!--
+  rms SEZ:
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+-->
+
+<!--#include file="planetfeeds.html" -->
+
+<p>For more news, see <a href="http://planet.gnu.org/";>Planet GNU</a>.</p>
+
+<!-- END GNUFlashes -->
+
+<h4>GNU Guile</h4>
+<p><a href="http://www.gnu.org/software/guile/";>GNU Guile</a> is the
+official extension language for the GNU Operating System. Version 2.0
+was released February 16, 2011 with a 
+<a href="http://www.gnu.org/software/guile/news.html";>wealth of new 
+features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, and dynamic 
+programming environment make it a great language to write applications in. 
+<a href="http://www.gnu.org/software/guile/community.html";>Join the
+community now!</a></p>
+
+<h4>GNUstep</h4>
+
+<p><a href="http://www.gnustep.org/";>GNUstep</a> is a fully-functional
+object-oriented development environment. We need developers to write and
+port applications to GNUstep so that we can make it a great experience
+for users.</p>
+
+     </div>
+     </div>
+      </div>
+
+<!-- BEGIN GetInvolved -->
+
+<div class="yui-gc">
+  <div class="yui-u first">
+
+<h2>What is Free Software?</h2>
+
+<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo;
+is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you
+should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;,
+not as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software is a matter of the users' freedom to run,
+copy, distribute, study, change and improve the software.</strong> More
+precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the
+software:</p>
+
+<ul>
+<li>The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).</li>
+<li>The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
+  (freedom 1).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
+<li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor
+  (freedom 2).</li>
+<li>The freedom to improve the program, and release your improvements
+  to the public, so that the whole community benefits
+  (freedom 3).  Access to the source code is a precondition for this.</li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<div class="yui-u">
+<!-- BEGIN TakeAction -->
+
+<h2 id="Action">Take Action</h2>
+<ul>
+<li><strong><a href="http://www.fsf.org/campaigns";>Support current FSF
+campaigns</a></strong>.</li>
+
+<li><strong>Watch and share this movie:</strong> <a
+href="http://patentabsurdity.com";>Patent Absurdity</a>&mdash;made
+possible by <a href="http://www.fsf.org/associate/";>FSF associate
+members</a> like <a href="http://fsf.org/jfb";>you</a>.</li>
+
+<li><strong>Fight against software patents:</strong>
+<a href="http://www.endsoftpatents.org";>worldwide</a>,
+<a href="/server/takeaction.html#swpat">and Europe</a>.</li>
+
+<li><strong><a href="/server/takeaction.html#wipochange">Call
+on WIPO</a></strong> to change its name and mission.</li>
+
+<li>Support the efforts on net neutrality in Europe,
+<a href="http://www.savetheinternet.com"; title="Net
+neutrality in the United States of America">in the USA</a>
+and <a href="http://www.neutrality.ca"; title="Net neutrality in
+Canada">in Canada</a>.</li>
+
+<li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software
+Directory</a>.</li>
+
+<li><a href="/server/takeaction.html">More action items.</a></li>
+
+</ul>
+
+<!-- END TakeAction -->
+</div>
+</div>
+
+<div class="yui-g highlight-para">
+
+<p><strong>Can you contribute to any of
+these <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";>High
+Priority Projects</a>?</strong> Gnash, coreboot, free distributions of
+GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network routers, reversible
+debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR drivers, and also
+free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, and Oracle
+Forms.</p>
+
+<p id="unmaint"><strong>Can you take over an <a
+href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
+package</a>?</strong>
+ <a href="/software/alive/">alive</a>,
+ <a href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>,
+ <a href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>,
+ <a href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>,
+ <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
+ <a href="/software/gnu-queue/">gnu-queue</a>,
+ <a href="/software/goldwater/">goldwater</a>,
+ <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
+ <a href="/software/metahtml/">metahtml</a>,
+ <a href="/software/orgadoc/">orgadoc</a>,
+ <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>,
+ <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
+ <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>,
+ <a href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>,
+ <a href="/software/sxml/">sxml</a>,
+ <a href="/software/trueprint/">trueprint</a>
+are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
+maintainers</a>. We also need <a
+href="/server/takeaction.html#python_configure">GNU configure for Python
+packages</a>.</p>
+
+</div>
+</div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<div id="footer">
+<!--
+ this anchor is referred to from the default
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it.
+-->
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a
+href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
+
+<p>The <a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a> also has sister
+organizations in <a href="http://www.fsfe.org";>Europe</a>, <a
+href="http://www.fsfla.org/";>Latin America</a> and <a
+href="http://fsf.org.in/";>India</a>.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/23 17:02:27 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+
+</div>
+<!-- END copyleft -->
+
+</body>
+</html>
+<!-- END layout -->

Index: server/po/takeaction.sq-en.html
===================================================================
RCS file: server/po/takeaction.sq-en.html
diff -N server/po/takeaction.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/po/takeaction.sq-en.html   23 Dec 2011 17:02:55 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,279 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Take Action - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<style type="text/css">
+#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;}
+#content h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }
+</style>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/po/takeaction.translist" -->
+<h2>Take Action</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+
+<!-- Please make entries so the newest are at the top -->
+<!-- Archive entries should be in a seperate file, similar to whatsnew.html -->
+<!-- Do not create a previous year's archive file until the links -->
+<!-- from the front page are no longer relevant. -->
+
+<!-- Do not forget to link from the front page to the appropriate entry -->
+<!-- Do remember to add `id' anchor with unique description -->
+
+<!-- There are "Other action items's" header in a bottom -->
+<!-- Under this header put items with GNU project relation -->
+
+<!-- Please note in a comment when items should expire -->
+
+<p>Items on this page for: <a href="#act">Activists</a>
+- <a href="#dev">Developers</a>
+- <a href="#sys">Sysadmins</a>
+- <a href="#web">Webmasters</a>
+- <a href="#xlate">Translators</a>.
+</p>
+
+
+<h3 id="act">For Free Software Activists&hellip;</h3>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="campaigns">Support current FSF campaigns</h4>
+ <p>Please support the <a href="http://www.fsf.org/campaigns";>FSF
+  campaigns</a>, currently including:
+  <a href="http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";>against DRM</a>,
+  <a href="http://windows7sins.org/";>Windows&nbsp;7&nbsp;sins</a>,
+  <a href="http://playogg.org/";>PlayOGG</a>,
+  <a href="http://endsoftpatents.org/";>against software patents</a>,
+  <a href="http://www.fsf.org/campaigns/odf.html";>OpenDocument</a>,
+  <a href="http://www.coreboot.org/";>free BIOS</a>,
+  and <a href="http://www.fsf.org/campaigns/acta/";>against ACTA</a>.
+  The overall community site for the global movement for free
+  software is <a href="http://libreplanet.org/";>LibrePlanet</a>.</p>
+
+<!-- Expire if we ever succeed -->
+<h4 id="swpat">Help fight software patents</h4>
+ <p>Please help <a href="http://endsoftpatents.org/";>end software
+  patents</a> worldwide. Please also support <a
+  href="http://eupat.ffii.org/";>anti-software patent efforts in
+  Europe</a> specifically. Watch and share the movie <a
+  href="http://patentabsurdity.com";><cite>Patent
+  Absurdity</cite></a>.</p>
+
+<!-- Check expiry periodically -->
+<h4 id="wipochange">Call on WIPO to change its name and mission</h4>
+ <p>Please <a href="http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html";>support
+  this declaration</a> calling on WIPO to change its name and
+  mission.</p>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="directory">Enhance the Free Software Directory</h4>
+ <p>Contribute to the <a
+ href="http://directory.fsf.org/";>Free Software Directory</a>:
+ submit new packages, corrections to existing entries, and <a
+ 
href="http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";>helping
+ with maintenance</a>.</p>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="create_gug">Start a GNU/Linux User Group in your
+    area, and send us your group's information</h4>
+ <p>For more information: <a 
href="http://libreplanet.org/wiki/Group_list";>GNU Users
+  Groups</a>.</p>
+
+<h3 id="dev">For Software Developers&hellip;</h3>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="priority">Contribute to high priority free software projects</h4>
+ <p>As listed on the FSF's <a
+  href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>high-priority
+  projects web page</a>.</p>
+
+<!-- Expire if priority changes -->
+<h4 id="gnustep">Contribute to GNUstep</h4>
+ <p>Please contribute as a user and developer
+  to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free
+  object-oriented framework for application development, and help it
+  achieve the status of a complete and featured desktop environment.</p>
+
+<!-- Don't expire, but do keep in sync with the home page list -->
+<h4 id="unmaint">Take over an unmaintained GNU package</h4>
+ <p>These GNU packages are looking for a maintainer:
+ <a href="/software/alive/">alive</a>,
+ <a href="/software/dotgnu-forum/">dotgnu-forum</a>,
+ <a href="/software/dr-geo/">dr-geo</a>,
+ <a href="/software/ggradebook/">ggradebook</a>,
+ <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
+ <a href="/software/gnu-queue/">gnu-queue</a>,
+ <a href="/software/goldwater/">goldwater</a>,
+ <a href="/software/halifax/">halifax</a>,
+ <a href="/software/metahtml/">metahtml</a>,
+ <a href="/software/orgadoc/">orgadoc</a>,
+ <a href="/software/pgccfd/">pgccfd</a>,
+ <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
+ <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a>,
+ <a href="/software/snakecharmer/">snakecharmer</a>,
+ <a href="/software/sxml/">sxml</a>,
+ <a href="/software/trueprint/">trueprint</a>.
+   We are also looking for a co-maintainer for the CASE tool <a
+   href="/software/ferret/">ferret</a> and the bug tracking tool
+   <a href="/software/gnats/">gnats</a>.
+   See the package web pages for specific information, and <a
+   href="/help/evaluation.html#whatmeans">this general information about
+   GNU packages and maintenance</a>, and then email <a
+   href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have
+   time and interest in taking over one of these projects.</p>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="help_gnu_package">Contribute to the development of a GNU package</h4>
+ <p>See &ldquo;<a href="http://savannah.gnu.org/people";>help wanted</a>&rdquo;
+  requests from the maintainers of many packages.
+ </p>
+
+<!-- Expire if ever gets written -->
+<h4 id="python_configure">GNU configure for Python packages</h4>
+ <p>We need a <a
+   href="/prep/standards/standards.html#Configuration">standard GNU
+   configure</a> and make system for Python-based packages that use
+   Python's <tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful
+   for <a href="/software/bazaar/">GNU Bazaar</a> and
+   <a href="/software/mediagoblin/">GNU MediaGoblin</a>.
+ </p>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="contribute_your_program">Make your program a GNU package</h4>
+ <p>To make your free software package part of the GNU System, see this
+  <a
+  href="http://www.gnu.org/help/evaluation.html";>information
+  on starting your application</a>.
+ </p>
+
+
+<h3 id="sysadmin">For System Administrators&hellip;</h3>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="join_savannah">Help with administration of Savannah</h4>
+ <p>Help maintain the <a href="http://savannah.gnu.org/";>free software
+  hosting site</a> sponsored by GNU:
+  <a href="http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker";>
+  more information</a>.</p>
+
+
+<h3 id="web">For Webmasters&hellip;</h3>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="join_webmasters">Join the GNU webmasters team</h4>
+ <p><a href="http://www.gnu.org/people/webmeisters.html";>More
+  information</a>.</p>
+
+
+<h3 id="xlate">For Translators&hellip;</h3>
+
+<!-- Don't expire -->
+<h4 id="join_translators">Join a GNU translation team</h4>
+ <p>Help maintain and update translations of www.gnu.org:
+  <a
+  href="http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html";>more
+  information</a>.</p>
+
+<p>Finally, the separate page <a href="/help/help.html">How You Can Help
+the GNU Project</a> has more details and additional items.</p>
+
+<p>Action items for: <a href="#act">Activists</a>
+- <a href="#dev">Developers</a>
+- <a href="#sys">Sysadmins</a>
+- <a href="#web">Webmasters</a>
+- <a href="#xlate">Translators</a>.
+</p>
+
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/23 17:02:55 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!--   See also '(web-trans)Capitalization': -->
+<!--   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
 -->
+<!--   -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- Arabic -->
+<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
+<!-- Bulgarian -->
+<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
+<!-- German -->
+<!-- <li><a href="/server/takeaction.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a href="/server/takeaction.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- French -->
+<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Dutch -->
+<!-- <li><a href="/server/takeaction.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
+<!-- Polish -->
+<!-- <li><a href="/server/takeaction.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- Albanian -->
+<!-- <li><a href="/server/takeaction.sq.html">shqip</a>&nbsp;[sq]</li> -->
+<!-- Serbian -->
+<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.sr.html">&#x441;&#x440;&#x43F;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
+<!-- Ukrainian -->
+<!-- <li><a 
href="/server/takeaction.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]