www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po README.translations.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po README.translations.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:50:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:50:46

Modified files:
    server/standards/po: README.translations.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- README.translations.sq.po  16 Dec 2011 17:27:04 -0000   1.18
+++ README.translations.sq.po  23 Dec 2011 16:50:40 -0000   1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-16 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-09 13:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-23 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,20 +17,14 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free Software "
 #| "Foundation (FSF)"
-msgid ""
-"Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org - GNU Project - Free Software "
-"Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
+msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU 
- Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages"
 msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org"
 msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org"
@@ -55,240 +49,148 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Hyrje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is a "
-"complex task which requires careful organization. Translators are grouped "
-"into teams, one for each language, and each team normally has a coordinator. "
-"However, there are some languages for which no team has been formed yet, and "
-"sometimes a team lacks a coordinator."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for partial "
-"changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited Nations</"
-"strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep track of "
-"translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current "
-"GNU Translations Manager Yavor Doganov."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The Translations Manager is the person in charge of the overall organization "
-"of teams and is generally involved in training new Team Coordinators."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As a Team Member, you can contribute to translations without knowing "
-"anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use "
-"it."
-msgstr ""
+msgid "Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is 
a complex task which requires careful organization. Translators are grouped 
into teams, one for each language, and each team normally has a coordinator. 
However, there are some languages for which no team has been formed yet, and 
sometimes a team lacks a coordinator."
+msgstr "Përkthimi i gnu.org-ut me tërë ato artikujt e vet dhe mbajtja e 
tyre të përditësuar është punë e ndërlikuar, që kërkon organizim të 
kujdesshëm. Përkthyesit gruphen në ekipe, një për secilën gjuhë, dhe 
normalisht secili ekip ka një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për 
të cilat nuk ka ende ekip, e ndonjëherë, ndonjë ekipi i mungon 
bashkërenduesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for 
partial changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited 
Nations</strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep track of 
translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current 
GNU Translations Manager Yavor Doganov."
+msgstr "Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për përditësim 
të efektshëm faqesh me ndryshime të pjesshme. Një nga këto mjete është 
një program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e bën 
shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që kanë nevojë 
të përditësohen; ky është zhvilluar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i 
tanishëm i Përkthimeve të GNU-së, Yavor Doganov."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The Translations Manager is the person in charge of the overall 
organization of teams and is generally involved in training new Team 
Coordinators."
+msgstr "Përgjegjësi i përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin 
e përgjithshëm të ekipeve dhe në përgjithësi merret me stërvitjen e 
Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "As a Team Member, you can contribute to translations without knowing 
anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use it."
+msgstr "Si Anëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur 
gjë rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë më të lartë, nëse 
dini si ta përdorni."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who can help"
-msgstr ""
+msgstr "Cili mund të ndihmojë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a task "
-"for everyone in the translation process: we need people with good language "
-"skills, as well as people with good technical skills or willing to learn "
-"some simple technical skills."
-msgstr ""
+msgid "All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a 
task for everyone in the translation process: we need people with good language 
skills, as well as people with good technical skills or willing to learn some 
simple technical skills."
+msgstr "Krejt ekipet, gjithmonë kërkojnë për vullnetarë të rinj. Me pak 
fjalë, ka punë për këdo në procesin e përkthimit: na duhen njerëz me 
aftësi të mira gjuhësore, por edhe persona me aftësi të mira teknike ose 
që duan të mësojnë pak gjëra teknike të thjeshta."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If you have a deep understanding of written English and a rich command of "
-"your native language, you can certainly engage in translation, or do proof-"
-"reading. Writing good English is not necessary."
-msgstr ""
+msgid "If you have a deep understanding of written English and a rich command 
of your native language, you can certainly engage in translation, or do 
proof-reading. Writing good English is not necessary."
+msgstr "Nëse e njhni mirë Anglishten e shkruajtur dhe zotëroni bukur 
gjuhën tuaj të nënës, mundeni sigurisht të përfshiheni në përkthime, 
ose të bëni redaktim të tyre. Shkruajtja mirë e Anglishtes nuk është 
domosdoshmëri."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If your understanding of English is not first class, or if you don't know "
-"English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can help "
-"review other people's translations to make sure they read well and have a "
-"good style."
-msgstr ""
+msgid "If your understanding of English is not first class, or if you don't 
know English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can help 
review other people's translations to make sure they read well and have a good 
style."
+msgstr "Nëse të kuptuarit tuaj të Anglishtes nuk është i klasit të 
parë, ose nuk dini fare Anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj të 
nënës, mund të ndihmoni me shqyrtimin e përkthimit nga të tjerë persona, 
që të sigurohet leximi i mirë i tyre dhe stili i hijshëm."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If you are a native English speaker, and you can read another language, even "
-"if not quickly and easily, you can still help improve translations in that "
-"language. Translators sometimes misunderstand English idioms and expressions "
-"and write translations that are misleading or even incorrect. These errors "
-"are obvious to the native English speaker&mdash;you can indicate possible "
-"errors and explain the intended meaning, and others can retranslate that "
-"part."
-msgstr ""
+msgid "If you are a native English speaker, and you can read another language, 
even if not quickly and easily, you can still help improve translations in that 
language. Translators sometimes misunderstand English idioms and expressions 
and write translations that are misleading or even incorrect. These errors are 
obvious to the native English speaker&mdash;you can indicate possible errors 
and explain the intended meaning, and others can retranslate that part."
+msgstr "Nëse Anglishten e keni gjuhën e mëmës, dhe mund të lexoni në 
gjuhë tjetër, edhe pse jo shpejt dhe me lehtësi, prapë mund të ndihmoni 
në përmirësim përkthimesh në atë gjuhë. Përkthyesit ngandonjëherë i 
keqkuptojnë thëniet e Anglishtes dhe e pasqyrojnë këtë në përkthime që 
janë të shtrembëra ose edhe të pasakta. Këto gabime janë të lehta për 
atë që Anglishten e ka gjuhë amësie&mdash;mund të zbuloni gabime të tilla 
dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe kështu ata ta ripërkthejnë atë 
pjesë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"If you are inclined or willing to go for the more technical side of the "
-"translation process, you can help further; for example, by preparing "
-"translated texts for publication."
-msgstr ""
+msgid "If you are inclined or willing to go for the more technical side of the 
translation process, you can help further; for example, by preparing translated 
texts for publication."
+msgstr "Nëse jeni i prirur ose dëshironi të merreni me anën më teknike 
të procesit të përkthimit, mund të ndihmoni edhe më tej; për shembull, 
duke përgatitur për botim tekstet e përkthyer."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to Participate"
-msgstr ""
+msgstr "Si të merrni pjesë"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As a Team Member"
-msgstr ""
+msgstr "Si Anëtar Ekipi"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for Translations</"
-"a> below and then contact the relevant <a href=\"#teams\">translation team</"
-"a>. Each team has its own system of organizing the work. Thus, to join an "
-"existing team, you need to get detailed information from that team. The Team "
-"Coordinator will be able to guide you through their specific methods. If you "
-"don't get an answer from the team in two weeks, write to the Translations "
-"Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
+msgid "Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for 
Translations</a> below and then contact the relevant <a 
href=\"#teams\">translation team</a>. Each team has its own system of 
organizing the work. Thus, to join an existing team, you need to get detailed 
information from that team. The Team Coordinator will be able to guide you 
through their specific methods. If you don't get an answer from the team in two 
weeks, write to the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e 
Përgjithshëm mbi Përkthimet</a> më poshtë dhe lidhuni mandej me <a 
href=\"#teams\">ekipin e duhur të përkthimit</a>. Secili ekip ka mënyrën e 
vet të organizimit të punës. Ndaj, për t'u bërë pjesë e një ekipi 
ekzistues, lypset të merrni të dhëna të hollësishme nga ekipi në fjalë. 
Bashkërenduesi i Ekipit do të jetë në gjendje t'ju udhëheqë përmes 
metodave të tyre specifike. Nëse brenda dy javëve nuk merrni përgjigje nga 
ekipi, i shkruani Përgjegjësit të Përkthimeve <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As an Occasional Contributor"
-msgstr ""
+msgstr "Si Kontribues me Raste"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid ""
-"If you just want to submit a new translation and are not interested in "
-"collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General Guide "
-"for Translations</a> below and then send your translation to the appropriate "
-"<a href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or to the "
-"Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a> if there is no team or coordinator for your "
-"language."
-msgstr ""
+msgid "If you just want to submit a new translation and are not interested in 
collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General Guide 
for Translations</a> below and then send your translation to the appropriate <a 
href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or to the Translations 
Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if there is 
no team or coordinator for your language."
+msgstr "Nëse thjesht doni të parashtroni një përkthim të ri dhe nnuk jeni 
i interesuar të jepni rregullisht ndihmesë, ndiqni më poshtë <a 
href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthime</a> 
dhe dërgojeni përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\">Bashkërenduesi i 
Ekipit</a> përkatës, po qe se ka një, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse nuk ka ekip ose 
bashkërrendues për gjuhën që ju intereson."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As a Team Coordinator"
-msgstr ""
+msgstr "Si Bashkërendues Ekipi"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"If you would like to form a new team or become a Team Coordinator, please "
-"read this entire page and then get in touch with the Translations Manager <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "If you would like to form a new team or become a Team Coordinator, 
please read this entire page and then get in touch with the Translations 
Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Nëse doni të formoni një ekip të ri, apo të bëheni 
Bashkërendues Ekipi, ju lutem, lexoni krejt këtë faqe e mandej lidhuni me 
Përgjegjësin e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "General Guide"
 msgid "General Guide for Translations"
-msgstr "Udhërrëfyes i Përgjithshëm"
+msgstr "Udhërrëfyes i Përgjithshëm mbi Përkthimet"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Here are our specific goals for our translated pages."
-msgstr ""
+msgstr "Ja synimet tona specifike për faqet tona të përkthyesa."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Accuracy"
-msgstr ""
+msgstr "Saktësia"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In order to produce a translation which is accurate and faithful to the "
-"original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project "
-"and the specific terminology used in gnu.org:"
-msgstr ""
+msgid "In order to produce a translation which is accurate and faithful to the 
original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project 
and the specific terminology used in gnu.org:"
+msgstr "Që të mundeni të prodhoni një përkthim i cili të jetë i saktë 
dhe besnik ndaj origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë 
të Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"&ldquo;Copyleft&rdquo; is a term that can be difficult to translate in some "
-"languages. It is a pun on the word &ldquo;Copyright&rdquo; based on the two "
-"meanings of &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can read the "
-"article <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">What is Copyleft?</a> to learn "
-"more about it and see how it has been translated into other languages. You "
-"will see that in most cases it has not been translated at all, so if you "
-"can't find a good translation for it in your language, the only option may "
-"be to use the English word."
-msgstr ""
+msgid "&ldquo;Copyleft&rdquo; is a term that can be difficult to translate in 
some languages. It is a pun on the word &ldquo;Copyright&rdquo; based on the 
two meanings of &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can read the 
article <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">What is Copyleft?</a> to learn more 
about it and see how it has been translated into other languages. You will see 
that in most cases it has not been translated at all, so if you can't find a 
good translation for it in your language, the only option may be to use the 
English word."
+msgstr "&ldquo;Copyleft&rdquo; është një term që mund të jetë e zorshme 
të përkthehet në disa gjuhë. Është njëfarë loje fjalësh me fjalën 
&ldquo;Copyright&rdquo; mbështetur në të dy kuptimet e rrënjës 
&ldquo;right&rdquo; - të drejta: atë etik dhe atë orientimor. Që të dini 
më tepër rreth kësaj idhe të shihni se si është përkthyer në gjuhë të 
tjera, mund të lexoni artikullin <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">Ç'është Copyleft-i?</a>. Do të shihni se 
në shumicën e rasteve nuk është përkthyer fare, ndaj, nëse nuk gjeni një 
përkthim të përshtatshëm në gjuhën tuaj për të, mundësia e vetme mund 
të jetë përdorimi i fjalës në Anglisht."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the "
-"Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
-msgstr ""
+msgid "See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of 
the Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
+msgstr "Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthimet e 
Termit &ldquo;Free Software&rdquo;</a> në gjuhë të ndryshme."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid ""
-"You can learn more about specific terms and the GNU philosophy by reading "
-"some articles such as the following, among others that you may find useful:"
-msgstr ""
+msgid "You can learn more about specific terms and the GNU philosophy by 
reading some articles such as the following, among others that you may find 
useful:"
+msgstr "Duke lexuar disa artikujt, si këta që vijojnë, mund të mësoni më 
tepër rreth termash specifikë dhe filozofinë e GNU-së, veç të tjerësh 
që mund t'ju duken interesantë:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç'është Software-i i 
Lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree "
-"Software</a>"
-msgstr ""
+msgid "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Kategori Software-esh të 
Lirë dhe Jo të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Words to Avoid</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë Që Duhen 
Shmangur</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">What's in a Name?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Po Puna e Emrit?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source Misses "
-"the Point of Free Software</a>"
-msgstr ""
+msgid "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source 
Misses the Point of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Burimi i 
Hapur Nuk e Kap Dot Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
 #| "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
 #| "conceived,"
-msgid ""
-"When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
-"translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
-"conceived, use the following format (this is an example for Swedish): &ldquo;"
-"GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</"
-"span>)&rdquo;."
-msgstr ""
-"Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që "
-"përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, "
+msgid "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the 
translation remains recursive. If a recursive translation cannot be conceived, 
use the following format (this is an example for Swedish): &ldquo;GNU's Not 
Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+msgstr "Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që 
përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, 
përdorni një formatet vijues (ja për shembull, në Suedisht): &ldquo;GNU's 
Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte 
Unix</span>)&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
-#, fuzzy
 #| msgid "Translations Underway"
 msgid "Translators Manual"
-msgstr "Përkthime Në Punë e Sipër"
+msgstr "Doracaku i Përkthyesve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You may also want to read the <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
-"trans/\">GNU Web Translators Manual</a> if you wish to have a better "
-"understanding of how our translation system works. But please talk to the "
-"team first; most probably you will not be required to read it in order to "
-"start helping."
-msgstr ""
+msgid "You may also want to read the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators Manual</a> 
if you wish to have a better understanding of how our translation system works. 
But please talk to the team first; most probably you will not be required to 
read it in order to start helping."
+msgstr "Mundet gjithashtu të doni të lexoni the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracakun e Përkthyesve të 
GNU Web-it</a>, nëse dëshironi të keni një ide më të plotë se si 
funksionon sistemi ynë i përkthimeve. Por, ju lutem, së pari lidhuni me 
ekipin; ka shumë gjasa që të mos jetë e nevojshme ta lexoni, që të mund 
të filloni të ndihmoni."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -296,80 +198,58 @@
 msgstr "Çfarë të Përkthehet"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All essays and articles in the following directories should be translated in "
-"all available languages, but you should first browse our <a href=\"/server/"
-"standards/translations/priorities.html\">Web Translation Priorities</a>:"
-msgstr ""
+msgid "All essays and articles in the following directories should be 
translated in all available languages, but you should first browse our <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">Web Translation 
Priorities</a>:"
+msgstr "Krejt sprovat dhe artikujt në listat vijuese do të duhej të 
përktheheshin në krejt gjuhët e mundshme, por do të ishte mirë që së 
pari të shihni <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në 
Përkthimin e Site-it Web</a>:"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>copyleft/</code>"
-msgstr "<code>/software/</code>"
+msgstr "<code>copyleft/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>education/</code>"
-msgstr "<code>/software/</code>"
+msgstr "<code>arsim/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<code>/brave-gnu-world/</code>"
 msgid "<code>gnu/</code>"
-msgstr "<code>/brave-gnu-world/</code>"
+msgstr "<code>gnu/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>licenses/</code>"
-msgstr "<code>/software/</code>"
+msgstr "<code>leje/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>philosophy/</code>"
-msgstr "<code>/software/</code>"
+msgstr "<code>filozofi/</code>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Again, please coordinate with your language team before starting any work, "
-"to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating efforts."
-msgstr ""
+msgid "Again, please coordinate with your language team before starting any 
work, to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating 
efforts."
+msgstr "Sërish, ju lutem bashkërendoni veprimet me ekipin e gjuhës suaj 
përpara se të filloni çfarëdo pune, që të keni udhëzime të qarta se si 
të ecni përpara dhe të shmangni përpjekje paralele."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<em><strong>Note:</strong></em> The material in the <code>software/</code> "
-"directory pertains to individual GNU packages. If you would like to "
-"translate something in that directory, please talk with the maintainers of "
-"the package to see what they would like to do."
-msgstr ""
+msgid "<em><strong>Note:</strong></em> The material in the 
<code>software/</code> directory pertains to individual GNU packages. If you 
would like to translate something in that directory, please talk with the 
maintainers of the package to see what they would like to do."
+msgstr "<em><strong>Shënim:</strong></em> Lënda te lsita e 
<code>software/</code>-eve lidhet me paketat GNU indviduale. Nëse dëshironi 
të përktheni diçka nga ajo listë, ju lutem, bisedoni me mirëmbajtësin e 
paketës, që të shihni se çfarë do të donin të bënit."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Guide for Team Coordinators"
-msgstr ""
+msgstr "Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If there is no team established for your language or a new Team Coordinator "
-"is needed, we will be grateful if you undertake that task. To volunteer, "
-"write to the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, but please first read the following "
-"explanation of what a Team Coordinator does specifically, apart from what "
-"has been described in the General Guide."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"First, let's look at the tools that we use in our website to process "
-"translations and to keep them updated."
-msgstr ""
+msgid "If there is no team established for your language or a new Team 
Coordinator is needed, we will be grateful if you undertake that task. To 
volunteer, write to the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, but please first read 
the following explanation of what a Team Coordinator does specifically, apart 
from what has been described in the General Guide."
+msgstr "Nëse nuk ka të ndërtuar ekip për gjuhën tuaj ose nëse lypset 
Bashkërendues Ekipi, do t'ju ishim mirënjohës nëse e merrni punën 
përsipër. Që të ofroni ndihmë, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve 
te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, për së pari, 
ju lutem, lexoni shpjegimin vijues se me se merret Bashkërenduesi i Ekipit, 
tej asaj që është përshkruar te Udhërrëfyesi i Përgjithshëm."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "First, let's look at the tools that we use in our website to process 
translations and to keep them updated."
+msgstr "Së pari, le të hedhim një sy mbi mjetet që përdorim në site-in 
tonë web për përpunimin e përkthimeve dhe mbajtjen e tyre të 
përditësuar."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -377,31 +257,16 @@
 msgstr "Mjete në Ndihmë të Përkthyesve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We use .po (Portable Object) files to process and maintain translations. A ."
-"po file contains the original text and its translation, divided in "
-"paragraphs. We do it this way so that, when there is a change in the English "
-"version of a page, our system will generate an updated .po file showing the "
-"strings that have changed. The translator then updates the translation of "
-"those strings."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To edit a .po file, use <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> (install "
-"<em>gettext-el</em> to automatically switch to PO mode) or any .po file "
-"editor."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"How is the .po file used? GNUnited Nations (GNUN), a build system for www."
-"gnu.org translations, generates a .pot file (.po template) of an original "
-"HTML article; whenever there is a change in the original article, the .pot "
-"file is regenerated to merge the changes. Finally, it regenerates the "
-"translations in HTML format. For further information see <a href=\"/software/"
-"gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
-msgstr ""
+msgid "We use .po (Portable Object) files to process and maintain 
translations. A .po file contains the original text and its translation, 
divided in paragraphs. We do it this way so that, when there is a change in the 
English version of a page, our system will generate an updated .po file showing 
the strings that have changed. The translator then updates the translation of 
those strings."
+msgstr "Ne përdorim kartelat .po (Portable Object) për përpunimin dhe 
mirëmbajtjen e përkthimeve. Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe 
përkthimin e tij, ndarë në paragrafë. Këtë e bëjmë që kur të ketë 
një ndryshim në versionin Anglisht të faqes, sistemi ynë të prodhojë një 
kartelë .po të përditësuar e cila shfaq vragjet që janë ndryshuar. 
Përkthyesi mandej përditëson përkthimin me këto vargje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To edit a .po file, use <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> 
(install <em>gettext-el</em> to automatically switch to PO mode) or any .po 
file editor."
+msgstr "Për përpunimin e një kartele .po file, përdorni <a 
href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> (instaloni <em>gettext-el</em> që të 
kalohet vetvetiu nën mënyrën PO) ose çfarëdo përpunesi tjetër kartelash 
.po."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "How is the .po file used? GNUnited Nations (GNUN), a build system for 
www.gnu.org translations, generates a .pot file (.po template) of an original 
HTML article; whenever there is a change in the original article, the .pot file 
is regenerated to merge the changes. Finally, it regenerates the translations 
in HTML format. For further information see <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
+msgstr "Si përdoret kartela .po? GNUnited Nations (GNUN), sistemi i montimit 
për përkthimet e www.gnu.org-ut, prodhon një kartelë .pot (gjedhe .po) të 
një artikulli origjinal HTML; kurdoherë që ka një ndryshim në artikullin 
origjinal, kartela .pot rikrijohet që të shtohen në të ndryshimet. Më në 
fund, prej tij riprodhohen, në format HTML, përkthimet. Për më tepër të 
dhëna, shihni <a href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -410,7 +275,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a "
 #| "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
@@ -420,415 +284,218 @@
 #| "and burst through them about once a week to make sure the translations "
 #| "are current. You may also use <kbd>make report TEAM=LANG</kbd> if you "
 #| "have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgid ""
-"For all translations to be kept current, if you decide to become a Team "
-"Coordinator, you should subscribe to the <a href=\"http://lists.gnu.org/";
-"mailman/listinfo/www-commits\">www-commits</a> mailing list. Then you will "
-"be sent one email for each page that is modified in <em>CVS</em> (for the "
-"www module). The traffic is around 4-5 mails per day, more on weekends. It's "
-"suggested that you burst through them about once a week to make sure the "
-"translations are current. You may also use &ldquo;<em><code>make report "
-"TEAM=LANG</code></em>&rdquo; if you have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</"
-"a> installed."
-msgstr ""
-"Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të duhej 
të "
-"pajtoheshit te lista e postimeve <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/";
-"listinfo/www-commits\">www-commits</a>. Pas kësaj, për çdo faqe që "
-"ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju dërgohet një email. Trafiku 
"
-"nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, më tepër në fund javë. 
Është e "
-"këshillueshme që t'i ruani krejt këto email-e dhe të merreni me ta një 
herë "
-"në javë që të garantoni përkthime të përditësuara. Mund të 
përdorni "
-"gjithashtu <kbd>make report TEAM=LANG</kbd>, nëse keni të instaluar <a 
href="
-"\"/software/gnun/\">GNUN</a>-in."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"A coordinator should also read and be well acquainted with the following "
-"documentation:"
-msgstr ""
+msgid "For all translations to be kept current, if you decide to become a Team 
Coordinator, you should subscribe to the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> 
mailing list. Then you will be sent one email for each page that is modified in 
<em>CVS</em> (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per day, 
more on weekends. It's suggested that you burst through them about once a week 
to make sure the translations are current. You may also use 
&ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; if you have <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
+msgstr "Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, nëse 
vendosni të bëheni Bashkërendues Ekipi, do të duhej të pajtoheshit te 
lista e postimeve <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a>. Pas 
kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në <em>CVS</em> (te modulin www), do 
t'ju dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në 
ditë, më tepër në fundjavë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt 
këto email-e dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni 
përkthime të përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu 
&ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të 
instaluar <a href=\"/software/gnun/\">GNUN-in</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "A coordinator should also read and be well acquainted with the 
following documentation:"
+msgstr "Bashkërenduesi do të duhej të lexonte dhe të njihte mirë 
dokumentimin vijues:"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a> manuals."
-msgid ""
-"<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators "
-"Manual</a>."
-msgstr "doracakët <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a>."
+msgid "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators 
Manual</a>."
+msgstr "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracaku i 
Përkthyesve të GNU Web-it</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a> manuals."
-msgid ""
-"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) "
-"Manual</a>,"
-msgstr "doracakët <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a>."
+msgid "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) 
Manual</a>,"
+msgstr "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited 
Nations (GNUN)</a>,"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for "
 #| "GNU Web Site Volunteers,"
-msgid ""
-"<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">GNU Web Site Guidelines: For "
-"Volunteers</a>"
-msgstr ""
-"<a href= \"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë "
-"për <em>Site</em>-in Web GNU"
+msgid "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">GNU Web Site 
Guidelines: For Volunteers</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime mbi Site-in 
Web GNU: Për Vullnetarë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</"
 #| "a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
-msgid ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: HTML "
-"Style Sheet</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</a>, "
-"http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
+msgid "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: 
HTML Style Sheet</a>."
+msgstr "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime për Site-in 
Web GNU: Fletë Stili HTML</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"After you have read at least the first two manuals and this entire page, "
-"please contact the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a> for further assistance."
-msgstr ""
-"Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "After you have read at least the first two manuals and this entire 
page, please contact the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> for further 
assistance."
+msgstr "Pasi të keni lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe krejt 
këtë faqe, ju lutem, për asistencë të mëtejshme lidhuni me Përgjegjësin 
e Përkthimeve te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Translation Teams:"
 msgid "Translation Teams"
-msgstr "Ekipe Përkthimi:"
+msgstr "Ekipe Përkthimi"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. Some docs refer to this anchor
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-#, fuzzy
 #| msgid "Translations Underway"
 msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
-msgstr "Përkthime Në Punë e Sipër"
+msgstr "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be assisted "
-"during the learning process."
-msgstr ""
+msgid "Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be 
assisted during the learning process."
+msgstr "Vullnetarët për ndërtimin e ekipeve të reja janë më shumë se 
të mirëpritur dhe do të ndihmohen gjatë procesit të përgatitjes së tyre."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a href=\"mailto:";
 #| "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> if you "
 #| "would like to form a Translation Team and be listed as the translation "
 #| "team lead for your language."
-msgid ""
-"Contact the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to form a new team "
-"or become a Team Coordinator and be listed as the translation Team "
-"Coordinator for your language."
-msgstr ""
-"<code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> nëse "
-"doni të krijoni një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si udhëheqësi 
i "
-"ekipit të përkthimeve për gjuhën tuaj."
+msgid "Contact the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to 
form a new team or become a Team Coordinator and be listed as the translation 
Team Coordinator for your language."
+msgstr "Lidhuni me Administratorët e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse doni të 
krijoni një ekip të ri përkthimi, apo nëse doni të bëheni Bahkërendues 
Ekipi dhe që të paraqiteni si Bahkërendues Ekipi përkthimesh në gjuhën 
tuaj."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The language code is followed by the name of the language, and the name "
 #| "and e-mail address of the translation team leader."
-msgid ""
-"In the following list, the language code is followed by the name of the "
-"language, and by the name and contact details of the translation Team "
-"Coordinator."
-msgstr ""
-"Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit "
-"të ekipit të përkthimit."
+msgid "In the following list, the language code is followed by the name of the 
language, and by the name and contact details of the translation Team 
Coordinator."
+msgstr "Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe 
emri dhe e-mail-i i Bashkërenduesit të Ekipit të përkthimit."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
 #| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
-msgid ""
-"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-"\">Arabic</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabic</a> (New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabe</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
-"\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-"igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>az</code> - Azerbaijani (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-"\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-"Doganov</a>)"
-msgstr ""
-"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
-"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
-"Doganov</a>)"
+msgid "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bulgarian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
+msgstr "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bullgarisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-"\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
-"Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-"\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
-"Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengali</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
New coordinator needed)"
+msgstr "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengaleze</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-"\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-"Puigpelat</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
-"\">Katalançe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
-"Puigpelat</a>)"
+msgid "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Catalan</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
+msgstr "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Katalançe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-"\">Czech</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</"
-"a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Czech</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-"\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-"\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-"Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
-"a>)"
-msgstr ""
-"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">Gjermanishte</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
-"Kohne</a>)"
+msgid "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>German</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
+msgstr "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>Gjermanishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-"\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
-"Zarkadas</a>)"
-msgstr ""
-"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
-"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
-"\">Georgios Zarkadas</a>)"
+msgid "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greek</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
+msgstr "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
-"Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
New coordinator needed)"
+msgstr "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-"\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
-"Reina</a>)"
-msgstr ""
-"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
-"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
-"Reina</a>)"
+msgid "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
+msgstr "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanjisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
-"Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
-"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
-msgstr ""
-"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
-"Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
-"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
+msgid "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
+msgstr "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
-"a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-"\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finnish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finlandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - Lyp bashkërendues 
të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-"\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-"Barbier</a>)"
-msgstr ""
-"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
-"\">Frënge</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
-"Barbier</a>)"
+msgid "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>French</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
+msgstr "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>Frënge</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-"\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
-"\">Hebraisht</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebrew</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebraisht</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-"\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
-"\">Indoneziane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indonesian</a> (New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indoneziane</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-"\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
-"Pescetti</a>)"
-msgstr ""
-"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
-"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
-"Pescetti</a>)"
+msgid "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
+msgstr "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-"\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
-"Hatta</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
-"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
-"Hatta</a>)"
+msgid "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japanese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
+msgstr "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japonisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
-msgid ""
-"<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurdish</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues 
të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-"\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
-"\">Malajalame</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malayalam</a> (New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malajalame</a> (Lyp 
bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
 #| "\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
 #| "att\">Andreas Tolfsen</a>)"
-msgid ""
-"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-"\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att";
-"\"> Andreas Tolfsen</a>)"
-msgstr ""
-"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-"\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-"att\">Andreas Tolfsen</a>)"
+msgid "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norwegian Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";> Andreas Tolfsen</a>)"
+msgstr "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norvegjishte Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";> Andreas Tolfsen</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-"\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-"Uijldert</a>)"
-msgstr ""
-"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
-"\">Holandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
-"Uijldert</a>)"
+msgid "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Dutch</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
+msgstr "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Holandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, permanent coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
-"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, lypset bashkërendues i përhershëm)"
+msgid "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, permanent 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, lypset 
bashkërendues i përhershëm)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
-"a>)"
-msgstr ""
-"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
-"\">Polake</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
-"a>)"
+msgid "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
+msgstr "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polake</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -837,174 +504,92 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-"\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
-"\">Portugalishte Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Brazilian Portuguese</a> 
(New coordinator needed)"
+msgstr "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Portugalishte 
Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-"\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
-"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
-"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
-"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgid "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Romanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgstr "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Rumanisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
 #| "\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";
 #| "\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
 #| "ineiev\">Pavel Kraritonov</a>)"
-msgid ""
-"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-"\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
-"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
-"Kharitonov</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-"\">Rusisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
-"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
-"Kraritonov</a>)"
+msgid "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Russian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kharitonov</a>)"
+msgstr "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Rusishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kharitonov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-"\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
-"Smatana</a> - New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-"\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-"\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovak</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - New 
coordinator needed)"
+msgstr "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovakisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-"\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
-"Bleta</a>)"
-msgstr ""
-"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
-"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
-"a>)"
+msgid "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Albanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
+msgstr "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Shqip</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
-msgstr ""
-"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
-"\">Sërbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
-"\">Strahinya Radich</a>)"
+msgid "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Serbian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
+msgstr "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Sërbisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-"\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
-"Ramadoss</a>)"
-msgstr ""
-"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
-"\">Tamilezçe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";
-"\">Sri Ramadoss</a>)"
+msgid "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamil</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
+msgstr "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamilezçe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</"
-"a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Tailandishte</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
-msgstr ""
-"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-"\">Tagaloge</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagalog</a> (New coordinator 
needed)"
+msgstr "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagaloge</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-"\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-"Servet D&ouml;nmez</a>)"
-msgstr ""
-"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
-"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
-"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgid "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turkish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgstr "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-"\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
-"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
-msgstr ""
-"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
-"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
-"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgid "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainian</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgstr "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainase</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
 #| "\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
 #| "monnand\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
 #| "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
 #| "Xiaobin</a>)"
-msgid ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr ""
-"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Kinezçe e Thjeshtuar</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Simplified Chinese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe e Thjeshtuar</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
 #| "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
 #| "monnand\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
 #| "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
 #| "Xiaobin</a>)"
-msgid ""
-"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-"\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr ""
-"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/";
-"\">Kinezçe Tradicionale</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
-"\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
-"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Traditional Chinese</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe Tradicionale</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."
-msgstr ""
+msgstr "<code>??</code> - Nuk duket gjëkundi? Atëherë ky rresht është 
rezervuar për ju."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "is a special case. The bulk of the site is written in English, which is "
 #| "the de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need "
@@ -1013,23 +598,8 @@
 #| "because we always contact them first. If there is no team and you are "
 #| "willing to help with this, please contact <a href=\"mailto:web-";
 #| "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"<strong>Note:</strong> <em>English (<code>en</code>)</em> is a special case. "
-"The bulk of the site is written in English, which is the de-facto language "
-"of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need original documents written "
-"in other languages translated into English. It is best to notify the team "
-"coordinator of your language that you volunteer, because we always contact "
-"them first. If there is no team coordinator and you are willing to help with "
-"this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt; </a>."
-msgstr ""
-"është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që "
-"është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë "
-"të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të 
tjera. "
-"Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku 
jepni "
-"ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe 
"
-"doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "<strong>Note:</strong> <em>English (<code>en</code>)</em> is a special 
case. The bulk of the site is written in English, which is the de-facto 
language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need original documents 
written in other languages translated into English. It is best to notify the 
team coordinator of your language that you volunteer, because we always contact 
them first. If there is no team coordinator and you are willing to help with 
this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt; 
</a>."
+msgstr "<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja (<code>en</code>)</em> 
është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në Anglisht, 
që është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë 
të tjera. Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të 
gjuhës ku jepni ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se 
nuk ka ekip dhe doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt; </a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1039,44 +609,25 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF."
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për lidhje</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera "
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose 
ndreqje të tjera dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -1084,14 +635,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -1105,294 +650,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua:"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#~| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "This guide is being revised, so some of the information may no longer be "
-#~ "relevant. To avoid any unnecessary effort, please contact <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> "
-#~ "first."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje 
të "
-#~ "tjera dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-#~ "address@hidden&gt;</a>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "Before doing anything, please read"
-#~ msgstr "Para se të bëni çfarëdo gjëje, ju lutem, lexoni"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "After reading this page, refer to the <a href=\"#TranslationsUnderway"
-#~ "\">Translations Underway</a> list, and check if there is already a team "
-#~ "formed for the language you want to translate to. If not, contact <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, "
-#~ "and ask if you can start a new team for your language."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a href="
-#~ "\"#TranslationsUnderway\">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni 
nëse "
-#~ "ka tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. 
Nëse jo, "
-#~ "lidhuni me <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
-#~ "address@hidden&gt;</a>, dhe pyetini nëse mund të filloni një ekip të "
-#~ "ri për gjuhën tuaj."
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Language Codes"
-#~ msgstr "Kode Gjuhësh"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO "
-#~ "639</a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> "
-#~ "column. If a two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-"
-#~ "2) can be used. Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php\";>ISO "
-#~ "639</a> ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</"
-#~ "sup>. Nëse nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni 
atë "
-#~ "treshkronjësh (ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm 
të "
-#~ "RFC 1766 dhe ISO 639."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "If ISO 639 does not have a code, do some research and find out the right "
-#~ "one to use. ISO 3166 gives the codes for countries. Language and country "
-#~ "codes do not have to be the same. It is a mistake to assume a country "
-#~ "code can be substituted for a language code &mdash; unless you verify it "
-#~ "against a standard."
-#~ msgstr ""
-#~ "Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që 
duhet "
-#~ "përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve "
-#~ "nuk ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i 
një vendi "
-#~ "mund të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e 
verifikuar "
-#~ "kundrejt standardit."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "Documents should be converted together with their &ldquo;glue "
-#~ "pages&rdquo;, such as <code>home.html</code> and <code>philosophy/"
-#~ "philosophy.html</code>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e tyre "
-#~ "lidhëse&rdquo;, të tilla si <code>home.html</code> apo <code>philosophy/"
-#~ "philosophy.html</code>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "Don't translate anything under these directories:"
-#~ msgstr "Mos përktheni gjë nën këto drejtori:"
-
-# type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-#~ msgid ""
-#~ "We leave that area up to each maintainer. But if you want to help a "
-#~ "maintainer do translations, ask hir (him or her)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni të 
ndihmoni "
-#~ "një mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të."
-
-# type: Content of: <ul><li><dl><dd>
-#~ msgid ""
-#~ "Here's how to <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">help "
-#~ "translate</a> <cite>Brave GNU World</cite>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja se si të <a href=\"/brave-gnu-world/translations.html\">ndihmoni në "
-#~ "përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" "
-#~ "lang=\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
-#~ msgstr ""
-#~ "përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" "
-#~ "lang=\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Translating the home page"
-#~ msgstr "Përkthimi i faqes hyrëse"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "The translated homepage must include the full list of translations via "
-#~ "SSI."
-#~ msgstr ""
-#~ "Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve "
-#~ "përmes SSI-së."
-
-#~ msgid "The required SSI tag looks like this:"
-#~ msgstr "Etiketa e domosdoshme SSI ngjan si kjo:"
-
-# type: Content of: <ul><li><pre>
-#~ msgid ""
-#~ "      &lt;!--#include file=\"translations.include\" --&gt;\n"
-#~ "    "
-#~ msgstr ""
-#~ "      &lt;!--#include file=\"translations.include\" --&gt;\n"
-#~ "    "
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "If you provide a new home page translation you must update the "
-#~ "<code>translations.include</code> file. The file is stored in the GNU "
-#~ "webservers root directory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të përditësoni 
"
-#~ "kartelën <code>translations.include</code>. Kartela gjendet te drejtoria "
-#~ "rrënjë e shërbyesve web të GNU-së."
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Linking Other Documents"
-#~ msgstr "Lidhje për Te Dokumente të Tjera"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "All links are relative to the web server root, meaning that they should "
-#~ "link to, for example, /software/software.html and not just software.html."
-#~ msgstr ""
-#~ "Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të thotë 
se "
-#~ "duhet të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo thjesht 
"
-#~ "te software.html."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "Link should be made pointing to a translated page if it exists, else made "
-#~ "pointing to the English original. You should NOT make links that depend "
-#~ "upon content negotiation. One reason is that they will fail on mirror "
-#~ "servers that do not do content negotiation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse "
-#~ "ekziston, përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet 
të "
-#~ "krijoni lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë 
është që "
-#~ "ato nuk do të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë 
negociim "
-#~ "lënde."
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Translations into Other Languages"
-#~ msgstr "Përkthime në Gjuhë të Tjera"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "The top and bottom of all translations (including the English original) "
-#~ "should contain links to other translations of the document when such "
-#~ "exists. See the <a href=\"/boilerplate.html\">http://www.gnu.org/";
-#~ "boilerplate.html</a> for an example on how to do this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin në "
-#~ "Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të "
-#~ "dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a href=\"/boilerplate.html\">http://";
-#~ "www.gnu.org/boilerplate.html</a> për një shembull se si të bëhet kjo."
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Filenames"
-#~ msgstr "Emra kartelash"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "Translations should be named <code>article.LANG.html</code> where "
-#~ "<code>LANG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Përkthimet duhen emërtuar <code>artikull.LANG.html</code> ku 
<code>LANG</"
-#~ "code> është <a href=\"#LanguageCodes\">kodi i gjuhës</a>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "For example, a German translation of <em>home.html</em> should be named "
-#~ "<code>home.de.html</code>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Për shembull, përkthimi në Gjermanisht i <em>home.html</em> do të 
duhej "
-#~ "të emërtohej <code>home.de.html</code>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other "
-#~ "file <code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LANG."
-#~ "html</code> pointing to the correct translation <code>other.LANG.html</"
-#~ "code>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ka një lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpie te ndonjë "
-#~ "kartelë tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike 
të "
-#~ "emërtuar <code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës "
-#~ "<code>tjetër.GJ.html</code>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "See <a href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations</a>."
-#~ msgstr "Shihni <a href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations</a>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>??</code> - This place is reserved for your name, when you form a "
-#~ "translation team for another language."
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip "
-#~ "përkthimi për një gjuhë tjetër."
-
-# type: Content of: outside any tag (error?)
-#~ msgid "Note that"
-#~ msgstr "Kini parasysh që"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "<code>en</code> - English"
-#~ msgstr "<code>en</code> - Anglisht"
-
-# type: Content of: <h3>
-#~ msgid "Final Notes"
-#~ msgstr "Shënime Përfundimtare"
-
-# type: Content of: outside any tag (error?)
-#~ msgid ""
-#~ "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag "
-#~ "in the <code>&lt;head&gt;</code> section. Where <code>web-translators-"
-#~ "address@hidden</code> is the forwarding address for your translations 
team, "
-#~ "for example for the Spanish translation team:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën "
-#~ "vijuese, te pjesa <code>&lt;head&gt;</code>. Këtu, 
<code>web-translators-"
-#~ "address@hidden</code> është adresa për përcjellje e ekipit tuaj të "
-#~ "përkthimeve, për shembull për ekipin e përkthimeve në Spanjisht:"
-
-# type: Content of: <pre>
-#~ msgid ""
-#~ " &lt;link rev=\"translated\" href=\"mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;\n";
-#~ " "
-#~ msgstr ""
-#~ " &lt;link rev=\"translated\" href=\"mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;\n";
-#~ " "
-
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Most important: <span class=\"highlight\"><em>Do NOT translate the raw "
-#~ "HTML source</em>.</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Më e rëndësishmja: <span class=\"highlight\"><em>MOS përktheni kodin "
-#~ "HTML</em>.</span>"
-
-# type: Content of: <div><blockquote><p>
-#~ msgid ""
-#~ "If you want to submit a translation or help translation efforts, please "
-#~ "contact the relevant existing team <a href=\"#TranslationsUnderway"
-#~ "\">below</a>. If there is no team established for your language, please "
-#~ "write to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;web-"
-#~ "address@hidden&gt;</a> after reading the <a href=\"/software/trans-"
-#~ "coord/manual/\">manuals</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet "
-#~ "e përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a href="
-#~ "\"#TranslationsUnderway\">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të "
-#~ "pranishëm për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a href=\"mailto:web-";
-#~ "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>, pasi të "
-#~ "lexoni <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">doracakët</a>."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabic</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam "
-#~ "Hossny</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem "
-#~ "Hossny</a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
-#~ "\">Arabisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mbf\";>Hossam "
-#~ "Hossny</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/hatem\";>Hatem "
-#~ "Hossny</a>)"
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]