www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po europes-unitary-patent.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po europes-unitary-patent.pl.po
Date: Fri, 23 Sep 2011 15:04:37 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/23 15:04:37

Added files:
    philosophy/po : europes-unitary-patent.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc and Paweł Różański
    proofreading by Jan Wieremjewicz

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/europes-unitary-patent.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: europes-unitary-patent.pl.po
===================================================================
RCS file: europes-unitary-patent.pl.po
diff -N europes-unitary-patent.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ europes-unitary-patent.pl.po    23 Sep 2011 15:04:28 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,399 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/europes-unitary-patent.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: europes-unitary-patent.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-25 12:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-23 09:01-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents "
+"- GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"&bdquo;Jednolity patent&rdquo; mógłby znaczyć nieograniczone patenty 
na&nbsp;"
+"oprogramowanie w&nbsp;Europie - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid ""
+"Europe's &ldquo;unitary patent&rdquo; could mean unlimited software patents"
+msgstr ""
+"&bdquo;Jednolity patent&rdquo; mógłby znaczyć nieograniczone patenty 
na&nbsp;"
+"oprogramowanie w&nbsp;Europie"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First published in <a href=\"http://www.guardian.co.uk/technology/2011/";
+"aug/22/european-unitary-patent-software-warning\"> The Guardian</a>"
+msgstr ""
+"Pierwotnie opublikowane w&nbsp;<a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"technology/2011/aug/22/european-unitary-patent-software-warning\">The "
+"Guardian</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Just as the US software industry is experiencing <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/blogs/community/tal-when-patents-attack\">the long anticipated all-out "
+"software patent wars</a> that we have anticipated, the European Union has a "
+"plan to follow the same course. When the Hargreaves report urged the UK to "
+"avoid software patents, the UK had already approved plan that is likely to "
+"impose them on UK."
+msgstr ""
+"Kiedy rynek oprogramowania w&nbsp;USA doświadcza <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/blogs/community/tal-when-patents-attack\">długo oczekiwane wojny "
+"patentów na&nbsp;oprogramowanie</a>, których się spodziewaliśmy, Unia "
+"Europejska ma w&nbsp;planie podążyć tą samą drogą. Mimo raportu 
Hargreaves "
+"nalegającego na&nbsp;Wielką Brytanię aby&nbsp;unikała patentów na&nbsp;"
+"oprogramowanie, Wielka Brytania już zatwierdziła plan, który 
przypuszczalnie "
+"je narzuci."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software patents are dangerous to software developers because they impose "
+"monopolies on software ideas. It is not feasible or safe to develop "
+"nontrivial software if you must thread a maze of patents. See &ldquo;"
+"Software Patents and Literary Patents&rdquo;, Guardian, June 20, 2005."
+msgstr ""
+"Patenty na&nbsp;oprogramowanie są niebezpieczne dla deweloperów "
+"oprogramowania ponieważ&nbsp;narzucają monopole na&nbsp;pomysły w&nbsp;"
+"oprogramowaniu. Nie jest ani&nbsp;praktyczne, ani&nbsp;bezpieczne pisać "
+"nietrywialne programy jeśli trzeba manewrować przez labirynt patentów. "
+"Zobacz &bdquo;Software Patents and Literary Patents&rdquo;, Guardian, 20. "
+"czerwca 2005 r."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Every program combines many ideas; a large program implements thousands of "
+"them. Google recently estimated there <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"technology/2011/aug/04/apple-patents-android-expensive-google\">might be "
+"250,000 patented ideas</a> in a smartphone. I find that figure plausible "
+"because in 2004 I estimated that the GNU/Linux operating system implemented "
+"around 100,000 actually patented ideas. (Linux, the kernel, had been found "
+"by Dan Ravicher to contain 283 such ideas, and was estimated to be .25% of "
+"the whole system at the time.)"
+msgstr ""
+"Każdy program łączy wiele pomysłów; duży program implementuje ich tysią
ce. "
+"Google ostatnio oszacowało, <a href=\"http://www.guardian.co.uk/";
+"technology/2011/aug/04/apple-patents-android-expensive-google\">że&nbsp;w "
+"smartfonie może być 250 000 opatentowanych pomysłów</a>. Uważam tę 
liczbę "
+"za&nbsp;prawdopodobną, gdyż w&nbsp;2004 r. oszacowałem, że&nbsp;system 
GNU/"
+"Linux implementuje około 100 000 faktycznie opatentowanych pomysłów. (W "
+"Linuksie, samym jądrze, Dan Ravicher znalazł 283 takie pomysły, a&nbsp;ją
dro "
+"stanowiło w&nbsp;owym czasie około 0,25% całego systemu.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The consequences are becoming manifest now in the US, but multinational "
+"companies have long lobbied to spread software patents around the world. In "
+"2005, the European Parliament took up the second reading of a directive that "
+"had been proposed by the European Commission to authorize software patents. "
+"The Parliament had previously amended it to reject them, but the Council of "
+"Europe had undone those amendments."
+msgstr ""
+"Konsekwencje zaczynają się objawiać w&nbsp;USA, ale&nbsp;przedsiębiorstwa 
"
+"międzynarodowe długo lobbowały nad&nbsp;rozpowszechnieniem patentów 
na&nbsp;"
+"oprogramowanie na&nbsp;świecie. W&nbsp;2005 r. Parlament Europejski 
dopuścił "
+"do&nbsp;drugiego czytania dyrektywę, która była zaproponowana przez 
Komisję "
+"Europejską by zezwolić na&nbsp;patenty na&nbsp;oprogramowanie. Parlament "
+"poprzednio poprawiła dyrektywę aby&nbsp;odrzucić patenty, ale&nbsp;Rada "
+"Europy uchyliła te zmiany."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Commission's text was written in a sneaky way: when read by laymen, it "
+"appeared to forbid patents on pure software ideas, because it required a "
+"patent application to have a physical aspect. However, it did not require "
+"the &ldquo;inventive step&rdquo;, the advance that constitutes a patentable "
+"&ldquo;invention&rdquo;, to be physical."
+msgstr ""
+"Tekst Komisji był napisany w&nbsp;chytry sposób: czytany przez laika, "
+"wyglądał na&nbsp;zabraniający patentów na&nbsp;czysto programistyczne "
+"pomysły, ponieważ&nbsp;wymagał od&nbsp;wniosku patentowego posiadania "
+"fizycznego aspektu. Jednakże nie wymagał od&nbsp;&bdquo;kroku "
+"wynalazczego&rdquo;, aby&nbsp;postęp, który tworzy patentowany &bdquo;"
+"wynalazek&rdquo;, był fizyczny."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This meant that a patent application could present the required physical "
+"aspect just by mentioning the usual physical elements of the computer on "
+"which the program would run (processor, memory, display, etc.). It would not "
+"have to propose any advance in these physical elements, just cite them as "
+"part of the larger system also containing the software. Any computational "
+"idea could be patented this way. Such a patent would only cover software "
+"meant for running on a computer, but that was not much of a limitation, "
+"since it is not practical to run a large program by hand simulation."
+msgstr ""
+"To oznacza, że&nbsp;wniosek patentowy mógł prezentować wymagane fizyczne "
+"aspekty po&nbsp;prostu przez wzmiankowanie zwyczajnych fizycznych elementów "
+"komputera, na&nbsp;których program mógł działać (procesor, pamięć, "
+"wyświetlacz itd.). Nie będzie musiał proponować żadnego postępu 
w&nbsp;tych "
+"fizycznych elementach, wystarczy, że&nbsp;zacytuje je jako część 
większego "
+"systemu zawierającego także oprogramowanie. Każdy pomysł obliczeniowy 
może "
+"być opatentowany w&nbsp;ten sposób. Taki patent będzie dotyczył tylko "
+"oprogramowania przeznaczonego do&nbsp;uruchamiania na&nbsp;komputerze, "
+"ale&nbsp;to nie jest wielkie ograniczenie, ponieważ&nbsp;nie jest "
+"praktycznym uruchamianie dużego programu komputerowego poprzez&nbsp;"
+"symulację ręczną."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A massive grass-roots effort&mdash;the first one ever directed at convincing "
+"the European Parliament&mdash;resulted in defeat of the directive. But that "
+"does not mean we convinced half of Parliament to reject software patents. "
+"Rather, it seems the pro-patent forces decided at the last minute to junk "
+"their own proposal."
+msgstr ""
+"Masowy wysiłek oddolny&nbsp;&ndash; pierwszy i&nbsp;jedyny skierowany "
+"na&nbsp;przekonanie Parlamentu Europejskiego&nbsp;&ndash; zaowocował "
+"odrzuceniem dyrektywy. Ale&nbsp;to nie nie oznacza, że&nbsp;przekonaliśmy "
+"połowę Parlamentu do&nbsp;odrzucenia patentów na&nbsp;oprogramowanie. 
Raczej "
+"wygląda, że&nbsp;siły pro-patentowe zdecydowały się w&nbsp;ostatniej 
chwili "
+"na&nbsp;porzucenie swojej własnej propozycji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The volunteer activists drifted away, thinking the battle won, but the "
+"corporate lobbyists for software patents were paid to stay on the job. Now "
+"they have contrived another sneaky method: the &ldquo;unitary patent&rdquo; "
+"system proposed for the EU. Under this system, if the European Patent Office "
+"issues a patent, it will automatically be valid in every participating "
+"country, which in this case means all of the EU except for Spain and Italy."
+msgstr ""
+"Ochotniczy aktywiści rozeszli się, sądząc, że&nbsp;bitwa jest wygrana, "
+"ale&nbsp;lobbyści korporacyjni na&nbsp;rzecz patentów 
na&nbsp;oprogramowanie "
+"byli opłaceni, by pozostać na&nbsp;stanowiskach. Teraz zdołali wprowadzić 
"
+"w&nbsp;życie kolejną przebiegłą metodę: system &bdquo;patentów "
+"jednolitych&rdquo; proponowany dla UE. W&nbsp;tym systemie, jeśli Europejski 
"
+"Urząd Patentowy (EPO) przyzna patent, będzie on automatycznie ważny 
w&nbsp;"
+"każdym kraju członkowskim, co w&nbsp;tym przypadku oznacza wszystkie kraje "
+"UE poza Hiszpanią i&nbsp;Włochami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How would that affect software patents? Evidently, either the unitary patent "
+"system would allow software patents or it wouldn't. If it allows them, no "
+"country will be able to escape them on its own. That would be bad, but what "
+"if the system rejects software patents? Then it would be good&mdash;right?"
+msgstr ""
+"Jak to wpłynie na&nbsp;patenty na&nbsp;oprogramowanie? Ewidentnie, 
albo&nbsp;"
+"jednolity system patentowy pozwoli na&nbsp;patenty na&nbsp;oprogramowanie, "
+"albo&nbsp;nie. Jeśli pozwoli na&nbsp;nie, żaden kraj nie będzie w&nbsp;"
+"stanie uciec od&nbsp;nich na&nbsp;własną rękę. To byłoby złe, 
ale&nbsp;jeśli "
+"system odrzuci patenty na&nbsp;oprogramowanie? Wtedy byłoby to dobre&nbsp;"
+"&ndash; prawda?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Right&mdash;except the plan was designed to prevent that. A small but "
+"crucial detail in the plan is that appeals against the EPO's decisions would "
+"be decided based on the EPO's own rules. The EPO could thus tie European "
+"business and computer users in knots to its heart's content."
+msgstr ""
+"Prawda, gdyby nie to, że&nbsp;plan został zaprojektowany tak, by do&nbsp;"
+"tego nie dopuścić. Drobny, ale&nbsp;kluczowy szczegół w&nbsp;planie jest "
+"taki, że&nbsp;odwoływanie od&nbsp;decyzji EPO będzie bazowało na&nbsp;"
+"regułach samego EPO. EPO może zatem&nbsp;w ten sposób zmusić europejskich 
"
+"użytkowników biznesowych i&nbsp;prywatnych do&nbsp;swojej woli."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The EPO has a vested interest in extending patents into as many areas of "
+"life as it can get away with. With external limits (such as national courts) "
+"removed, the EPO could impose software patents, or any other controversial "
+"kind of patents. For instance, if it chooses to decide that natural genes "
+"are patentable, as <a href=\"http://www.techdirt.com/";
+"articles/20110729/16573515324/appeals-court-says-genes-are-patentable-"
+"because-theyre-separate-your-dna.shtml\">a US appeals court just did</a>, no "
+"one could reverse that decision except perhaps the European Court of Justice."
+msgstr ""
+"EPO ma własny interes w&nbsp;rozszerzaniu patentów na&nbsp;tak wiele "
+"obszarów życia, jak tylko się da. Przy usunięciu zewnętrznych 
ograniczeń "
+"(takich jak sądy narodowe), EPO będzie mógł narzucić patenty na&nbsp;"
+"oprogramowanie, bądź&nbsp;jakikolwiek inny kontrowersyjny rodzaj patentów. 
"
+"Na&nbsp;przykład, jeśli zechce uznać, że&nbsp;naturalne geny podlegają "
+"patentowaniu, jak <a href=\"http://www.techdirt.com/";
+"articles/20110729/16573515324/appeals-court-says-genes-are-patentable-"
+"because-theyre-separate-your-dna.shtml\">niedawno zrobił to sąd apelacyjny "
+"USA</a>, nikt, być może z&nbsp;wyjątkiem Europejskiego Sądu 
Sprawiedliwości, "
+"nie będzie mógł cofnąć tej decyzji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In fact, the EPO's decision about software patents has already been made, "
+"and can be seen in action. The EPO has issued tens of thousands of software "
+"patents, in contempt for the treaty that established it. (See <a href="
+"\"http://webshop.ffii.org/\";>&ldquo;Your web shop is patented&rdquo;</a>.) "
+"At present, though, each state decides whether those patents are valid. If "
+"the unitary patent system is adopted and the EPO gets unchecked power to "
+"decide, Europe will get US-style patent wars."
+msgstr ""
+"W&nbsp;rzeczywistości, decyzje EPO o patentach na&nbsp;oprogramowanie już "
+"zostały podjęte i&nbsp;można je obserwować w&nbsp;akcji. EPO wydał "
+"dziesiątki tysięcy patentów na&nbsp;oprogramowanie, na&nbsp;przekór "
+"traktatowi, który biuro ustanowił. (Zobacz <a 
href=\"http://webshop.ffii.org/";
+"\">&bdquo;Twój sklep online jest opatentowany&rdquo;</a>.) W&nbsp;chwili "
+"obecnej, jednakże, każdy kraj decyduje czy&nbsp;te patenty są ważne. 
Jeśli "
+"jednolity system patentowy zostanie przyjęty i&nbsp;EPO otrzyma "
+"niekontrolowaną władzę decyzyjną w&nbsp;tej kwestii, Europę czekają 
wojny "
+"patentowe rodem z&nbsp;USA."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The European Court of Justice ruled in March that a unitary patent system "
+"would have to be subject to its jurisdiction, but it isn't clear whether its "
+"jurisdiction would include substantive policy decisions such as &ldquo;can "
+"software ideas be patented?&rdquo; That's because it's not clear how the "
+"European Patent Convention relates to the ECJ."
+msgstr ""
+"Trybunał Sprawiedliwości (ECJ) zarządził w&nbsp;marcu, że&nbsp;jednolity 
"
+"system patentowy musiałby podlegać jego jurysdykcji, ale&nbsp;nie jest "
+"jasne, czy&nbsp;ta jurysdykcja obejmowałaby konkretne decyzje polityczne "
+"takie jak &bdquo;czy pomysły w&nbsp;oprogramowaniu mogą być patentowane?"
+"&rdquo; Dzieje się tak, gdyż nie jest jasne jaki związek ma Konwencja o "
+"Udzielaniu Patentów Europejskich z&nbsp;ECJ."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If the ECJ can decide this, the plan would no longer be certain disaster. "
+"Instead, the ball would be one bounce away from disaster. Before adopting "
+"such a system, Europe should rewrite the plan to make certain software is "
+"safe from patents. If that can't be done, the next best thing is to reject "
+"the plan entirely. Minor simplifications are not worth a disaster; "
+"harmonization is a misguided goal if it means doing things wrong everywhere."
+msgstr ""
+"Jeśli ECJ może decydować o tym, plan nie będzie już pewną klęską. 
Zamiast "
+"tego, piłka oddali się na&nbsp;jedno odbicie od&nbsp;klęski. Przed "
+"przyjęciem takiego systemu, Europa powinna przejrzeć plan aby&nbsp;upewnić 
"
+"się, że&nbsp;oprogramowanie jest bezpieczne od&nbsp;patentów. Jeśli nie 
da "
+"się tego zrobić, kolejną najlepszą rzeczą jest odrzucenie planu w&nbsp;"
+"całości. Pomniejsze uproszczenia nie są warte klęski. Harmonizacja jest 
złym "
+"celem, jeśli oznacza robienie rzeczy źle wszędzie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The UK government seems to wish for the disaster, since <a href=\"http://www.";
+"ipo.gov.uk/commissairebarnier.pdf\">it stated in December 2010</a> that it "
+"wanted the ECJ not have a say over the system. Will the government listen "
+"to Hargreaves and change its mind about this plan? Britons must insist on "
+"this."
+msgstr ""
+"Rząd Wielkiej Brytanii wygląda jakby życzył sobie katastrofy odkąd <a 
href="
+"\"http://www.ipo.gov.uk/commissairebarnier.pdf\";>oświadczył w&nbsp;grudniu "
+"2010</a> że&nbsp;chce, aby&nbsp;ECJ nie miał głosu ponad systemem. 
Czy&nbsp;"
+"rząd posłucha Hargreaves i&nbsp;zmieni swoje zdanie na&nbsp;ten temat? "
+"Brytyjczycy muszą na&nbsp;to nalegać."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"More information about the drawbacks and legal flaws of this plan can be "
+"found in <a href=\"http://unitary-patent.eu\";>unitary-patent.eu</a>."
+msgstr ""
+"Więcej informacji na&nbsp;temat wad i&nbsp;błędów prawnych tego planu 
można "
+"znaleźć na&nbsp;stronie <a 
href=\"http://unitary-patent.eu\";>unitary-patent."
+"eu</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You will note that the term &ldquo;intellectual property&rdquo; has not been "
+"used in this article. That term spreads confusion because it is applied to a "
+"dozen unrelated laws. Even if we consider just patent law and copyright law, "
+"they are so different in their requirements and effects that generalizing "
+"about the two is a mistake. Absolutely nothing in this article pertains to "
+"copyright law. To avoid leading people to generalize about disparate laws, I "
+"never use the term &ldquo;intellectual property&rdquo;, and I never miss it "
+"either."
+msgstr ""
+"Zauważycie, że&nbsp;termin &bdquo;własność intelektualna&rdquo; nie 
został "
+"użyty w&nbsp;tym artykule. Ten termin wprowadza zamieszanie ponieważ&nbsp;"
+"jest stosowany do&nbsp;wielu niepowiązanych praw. Nawet jeśli rozważymy "
+"tylko prawo patentowe i&nbsp;prawo autorskie, są one tak różne 
w&nbsp;swoich "
+"wymaganiach i&nbsp;skutkują tym, że&nbsp;generalizowanie o obu jest 
błędem. "
+"Absolutnie nic w&nbsp;tym artykule nie odnosi się do&nbsp;prawa autorskiego. 
"
+"Aby&nbsp;uniknąć doprowadzania ludzi do&nbsp;generalizowania o rozłą
cznych "
+"prawach, nigdy nie używam terminu &bdquo;własność intelektualna&rdquo;. "
+"I&nbsp;mi go nie brakuje."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 2011; poprawki: Jan 
Wieremjewicz "
+"2011."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]