www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po education.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/education/po education.ca.po
Date: Mon, 05 Sep 2011 07:47:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/09/05 07:47:32

Modified files:
    education/po  : education.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.ca.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: education.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.ca.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- education.ca.po   11 Aug 2011 00:36:07 -0000   1.23
+++ education.ca.po   5 Sep 2011 07:47:22 -0000    1.24
@@ -8,57 +8,54 @@
 "Project-Id-Version: education.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-04 13:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 09:44+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Free Software in Education - GNU Operating System"
 msgid "Free Software and Education - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "El programari lliure a l'educació - GNU Operating System"
+msgstr "Programari lliure i educació - Projecte GNU - Free Software 
Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "Free Software in Education"
 msgid "Free Software and Education"
-msgstr "El programari lliure a l'educació"
+msgstr "Programari lliure i educació"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Índex de continguts</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Casos estudiats</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Recursos educatius</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projectes educatius</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Preguntes freqüents</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">L'equip d'educació</a>"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Free Software in Education"
 msgid "What Does Free Software Have To Do With Education?"
-msgstr "El programari lliure a l'educació"
+msgstr "Què té a veure el programari lliure amb l'educació?"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -72,6 +69,7 @@
 "institutions. Free Software supports education, proprietary software forbids "
 "education."
 msgstr ""
+"La llibertat del programari té un paper especialment important a 
l'educació. Les institucions educatives de tots els nivells haurien 
d'utilitzar i ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir 
les seves missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els 
estudiants per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes 
del programari lliure són part del coneixement humà. El programari 
propietari, en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és 
oposada a la missió de les institucions educatives. El programari lliure dóna 
suport a l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -80,7 +78,7 @@
 "of software ought to have. Freedom and cooperation are essential values of "
 "Free Software. The GNU System implements these values and the principle of "
 "sharing, since sharing is good and beneficial to human progress."
-msgstr ""
+msgstr "El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social 
i polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari 
haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del 
programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el 
principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés 
humà."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -88,10 +86,12 @@
 "definition</a> and our article on <a href=\" /philosophy/shouldbefree.html"
 "\">why software should be free</a> (as in freedom)."
 msgstr ""
+"Per saber més, vegeu la <a href=\" /philosophy/free-sw.ca.html\">definició 
de programari lliure</a> i el nostre article sobre <a href=\" 
/philosophy/shouldbefree.ca.html"
+"\">per què el programari hauria de ser lliure</a> (en el sentit de 
llibertat)."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "The Basics"
-msgstr ""
+msgstr "Els fonaments"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -99,6 +99,8 @@
 "\">Richard Stallman</a> explains briefly and to the point the principles of "
 "Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
+"En aquest vídeo de sis minuts <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";
+"\">Richard Stallman</a> explica breument i punt per punt els principis del 
programari lliure y la seva relació amb l'educació."
 
 #. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -108,6 +110,10 @@
 "rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
 "misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
 msgstr ""
+"Hi ha transcripcions d'aquest vídeo en <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-translation-to-en.txt\">anglès</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\"> castellà</a> i <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcriptions\">altres llengües</a>."
 
 #. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -117,12 +123,17 @@
 "education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
 "education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
+"Es poden descarregar els subtítols en <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\">anglès</a>, <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">castellà</a> i <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">altres llengües</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Download video as <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-";
 "es-sub-en.ogv\"> Ogg Theora</a>."
 msgstr ""
+"Podeu descarregar el vídeo en format <a 
href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-sub-en.ogv\";>Ogg 
Theora</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -131,20 +142,21 @@
 "GNU operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a "
 "computer in freedom."
 msgstr ""
+"El projecte GNU va ser <a href=\" 
/gnu/initial-announcement.ca.html\">iniciat</a> el 1983 per Richard Stallman 
per desenvolupar un sistema operatiu lliure: el sistema operatiu GNU. Gràcies 
a això, avui dia qualsevol pot utilitzar un ordinador amb llibertat."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "In Depth"
-msgstr ""
+msgstr "A fons"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Learn about the <a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> "
 "educational institutions should use and teach exclusively Free Software."
 msgstr ""
+"Conegueu les <a href=\"/education/edu-why.html\">raons</a> per les quals les 
institucions educatives haurien d'utilitzar i ensenyar exclusivament programari 
lliure."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/schools.html\">Why schools should exclusively use "
 #| "free software</a>, by Richard Stallman."
@@ -152,14 +164,15 @@
 "An article by Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.html\">Why "
 "Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/schools.ca.html\">Per què les escoles haurien "
-"d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>, per Richard Stallman."
+"Un article de Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.ca.html\">Per 
què les escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a href=\"/education/edu-system-india."
 "html\">education system in India.</a>"
 msgstr ""
+"Un article del Dr. V. Sasi Kumar sobre <a href=\"/education/edu-system-india."
+"html\">el sistema educatiu a l'Índia.</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -169,7 +182,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
@@ -207,23 +219,22 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr " Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de 
setembre de 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]