www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses/po translations.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/licenses/po translations.pl.po
Date: Mon, 15 Aug 2011 15:05:21 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/08/15 15:05:21

Modified files:
    licenses/po  : translations.pl.po 

Log message:
    improvements by Tomasz Kozłowski

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.33&r2=1.34

Patches:
Index: translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
diff -u -b -r1.33 -r1.34
--- translations.pl.po 8 Aug 2011 11:58:53 -0000    1.33
+++ translations.pl.po 15 Aug 2011 15:05:12 -0000   1.34
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-08 05:57-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-15 09:03-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,23 +25,22 @@
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Unofficial Translations - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Nieoficjalne tłumaczenia - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania "
-"(FSF)"
+"Nieoficjalne przekłady - Projekt GNU - Fundacja wolnego oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft, Licenses"
-msgstr "GNU, FSF, Fundacja wolnego oprogramowania, Linux, Copyleft, Licencje"
+msgstr "GNU, FSF, Fundacja wolnego oprogramowania, Linux, copyleft, licencje"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Unofficial Translations"
-msgstr "Nieoficjalne tłumaczenia"
+msgstr "Nieoficjalne przekłady"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Information about unofficial translations"
-msgstr "Informacja o nieoficjalnych tłumaczeniach"
+msgstr "Informacja o nieoficjalnych przekładach"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -56,8 +55,8 @@
 "FSF nie akceptuje tych przekładów jako oficjalnych, mających moc prawną, "
 "gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i&nbsp;kosztowne (wymagałoby pomocy "
 "prawników z&nbsp;odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, 
gdyby "
-"jednak&nbsp;prześlizgnął się błąd, skutki byłyby katastrofalne dla 
całej "
-"społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo jak tłumaczenia są "
+"jednak&nbsp;prześlizgnął się jakiś błąd, skutki mogłyby być 
katastrofalne "
+"dla całej społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo, jak przekłady 
są "
 "nieoficjalne, nie zaszkodzą."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -72,23 +71,23 @@
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
 msgstr ""
-"Celem linków do&nbsp;tłumaczeń jest to, aby&nbsp;więcej ludzi zrozumiało 
"
-"nasze licencje. Żeby&nbsp;to zrobić, tłumaczenia muszą być dokładne 
a&nbsp;"
-"nawet idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobre tłumaczenie, trzeba właściwie "
-"rozumieć takie podstawowe pojęcia jak <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
-"\">copyleft</a> czy&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicja "
+"Tworzenie odsyłaczy do&nbsp;przekładów ma pomóc w&nbsp;zrozumieniu 
naszych "
+"licencji większej liczbie osób. Żeby&nbsp;to osiągnąć, przekłady muszą
 być "
+"dokładne, a&nbsp;nawet idealne. Aby&nbsp;stworzyć dobry przekład, trzeba "
+"właściwie rozumieć takie podstawowe pojęcia jak <a 
href=\"/copyleft/copyleft."
+"html\">copyleft</a> czy&nbsp;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">definicja "
 "wolnego oprogramowania</a>. Z&nbsp;tego powodu tłumacze, którzy chcą "
-"dostarczyć tłumaczeń powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te "
-"pojęcia jak i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania zawarte "
-"w&nbsp;dokumencie."
+"dostarczać przekładu, powinni się upewnić, że&nbsp;dobrze rozumieją te "
+"pojęcia jak i&nbsp;inne zasady filozofii wolnego oprogramowania, które mogą
 "
+"pojawić się w&nbsp;przekładanym dokumencie."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, and "
 "FDL into other languages, provided that:"
 msgstr ""
-"Zezwalamy na&nbsp;publikowanie tłumaczeń GNU GPL, LGPL, AGPL oraz&nbsp;FDL "
-"na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:"
+"Zezwalamy na&nbsp;publikowanie przekładów licencji GNU GPL, LGPL, AGPL "
+"oraz&nbsp;FDL na&nbsp;inne języki pod&nbsp;następującymi warunkami:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -96,26 +95,26 @@
 "count legally as substitutes for the authentic version (see below for how to "
 "do this)."
 msgstr ""
-"Zaznaczycie, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne aby&nbsp;poinformować "
+"Zaznaczycie, że&nbsp;przekład jest nieoficjalny, aby&nbsp;poinformować "
 "czytelników, że&nbsp;to nie jest prawny odpowiednik wersji oryginalnej "
-"(patrz niżej jak to zrobić)."
+"(zobacz niżej, jak to zrobić)."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You agree to install changes at our request, if we learn from other friends "
 "of GNU that changes are necessary to make the translation clearer."
 msgstr ""
-"Zgodzicie się dokonać zmiany na&nbsp;naszą prośbę, jeśli dowiemy się 
od&nbsp;"
-"innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla lepszego 
zrozumienia "
-"tekstu."
+"Zgodzicie się dokonać zmiany przekładu na&nbsp;naszą prośbę, jeśli 
dowiemy "
+"się od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;zmiany są konieczne dla 
lepszego "
+"zrozumienia tekstu."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The translation is not hosted on a commercial site and does not refer to any "
 "company."
 msgstr ""
-"Tłumaczenie nie jest umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie ma 
"
-"odnośników do&nbsp;żadnej firmy."
+"Przekład nie jest umieszczony na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie "
+"odnosi się do&nbsp;żadnej firmy."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -123,10 +122,9 @@
 "and gnu.org. We might accept links about other free software packages, but "
 "we prefer to avoid them."
 msgstr ""
-"Strona zawierająca tłumaczenie nie powinna zawierać żadnych odnośników, 
"
-"za&nbsp;wyjątkiem fsf.org i&nbsp;gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki "
-"do&nbsp;innych pakietów wolnego oprogramowania, ale&nbsp;wolelibyśmy tego "
-"unikać."
+"Strona zawierająca przekład nie powinna zawierać żadnych odnośników 
za&nbsp;"
+"wyjątkiem fsf.org i&nbsp;gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki do&nbsp;"
+"innych pakietów wolnego oprogramowania, ale&nbsp;wolelibyśmy tego unikać."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
@@ -142,8 +140,8 @@
 "We may accept small exceptions to these rules in legacy cases that are hard "
 "to fix."
 msgstr ""
-"Może przyjmiemy drobne wyjątki do&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących "
-"tłumaczeniach, które będzie trudno naprawić."
+"Możemy przyjąć drobne odstępstwa od&nbsp;tych reguł w&nbsp;istniejących 
"
+"przekładach, które będzie trudno naprawić."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -153,12 +151,13 @@
 "will link to that translation rather than others. We still can't make it "
 "official, but we expect it is probably mostly correct."
 msgstr ""
-"Niekoniecznie umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych "
-"tłumaczeniach, o których wiemy w&nbsp;danym języku. Przykładowo, jeśli 
jedno "
-"z&nbsp;nieoficjalnych tłumaczeń zostało ukończone przez organizację 
wolnego "
-"oprogramowania, której ufamy, to umieścimy odnośnik to tego tłumaczenia "
-"nad&nbsp;wszystkie inne. Nadal nie może to być uważane za&nbsp;oficjalne "
-"tłumaczenie, ale&nbsp;przypuszczamy, że&nbsp;będzie najwierniejsze."
+"Nie zawsze umieszczamy odnośniki do&nbsp;wszystkich nieoficjalnych "
+"przekładów, o których istnieniu w&nbsp;danym języku zdajemy sobie 
sprawę. "
+"Przykładowo, jeśli jeden z&nbsp;nieoficjalnych przekładów został 
stworzony "
+"przez organizację wolnego oprogramowania, którą znamy i&nbsp;której 
ufamy, "
+"umieścimy odnośnik do&nbsp;tego przekładu zamiast jakiegokolwiek innego. "
+"W&nbsp;dalszym ciągu nie będzie to przekład oficjalny, ale&nbsp;"
+"przypuszczamy, że&nbsp;może być on najbardziej wierny rzeczywistości."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -169,12 +168,12 @@
 "General Public License&rdquo; and &ldquo;GPL&rdquo; with the name and "
 "abbreviation of the license you're translating, if it's not the GPL:"
 msgstr ""
-"Aby&nbsp;zaznaczyć, że&nbsp;tłumaczenie jest nieoficjalne, należy 
na&nbsp;"
+"Aby&nbsp;zaznaczyć, że&nbsp;przekład jest nieoficjalny, należy na&nbsp;"
 "początku dodać poniższy tekst, zarówno po&nbsp;angielsku, jak 
i&nbsp;w&nbsp;"
 "języku przekładu&nbsp;&ndash; zastępując <em>nazwę języka</em> "
 "(<em>language</em>) odpowiednią nazwą oraz&nbsp;&bdquo;GNU General Public "
 "License&rdquo; i&nbsp;&bdquo;GPL&rdquo; odpowiednią nazwą i&nbsp;skrótem "
-"licencji, jeśli tłumaczenie nie dotyczy GPL: "
+"licencji, jeśli tłumaczenie nie dotyczy GPL:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 #. TRANSLATORS: If you translate this paragraph, retain the English
@@ -199,12 +198,12 @@
 "However, we hope that this translation will help <tt>language</tt> speakers "
 "understand the GNU GPL better.</p><p> W&nbsp;tłumaczeniu (tekst adaptowany "
 "z&nbsp;polskiej wersji GNU GPL):</p>\n"
-"<p> To jest nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU "
-"na&nbsp;<em>nazwa języka</em>. Nie zostało opublikowane przez Free Software 
"
+"<p> To jest nieoficjalny przekład Powszechnej Licencji Publicznej GNU "
+"na&nbsp;<em>nazwa języka</em>. Nie został opublikowany przez Free Software "
 "Foundation i&nbsp;pod względem prawnym nie stanowi warunków "
-"rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL&nbsp;&ndash; ustanawia "
-"je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak&nbsp;mamy "
-"nadzieję, że&nbsp;pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym 
"
+"rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL&nbsp;&ndash; stanowi je 
"
+"wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak&nbsp;mamy "
+"nadzieję, że&nbsp;pomoże on lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym "
 "po&nbsp;<em>nazwa języka</em>."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -223,9 +222,9 @@
 "translation follows the above guidelines and make a link to it from this "
 "page."
 msgstr ""
-"Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy o&nbsp;"
-"powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Sprawdzą, "
+"Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy 
o&nbsp;"
+"powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a 
href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Sprawdzą one, "
 "czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą 
do&nbsp;niego "
 "odnośnik z&nbsp;niniejszej strony."
 
@@ -313,7 +312,7 @@
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Translations Underway"
-msgstr "W&nbsp;trakcie tłumaczenia"
+msgstr "W&nbsp;trakcie przekładu"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -321,8 +320,8 @@
 "The following translation efforts are underway, please contact the person/"
 "team if you are willing to help."
 msgstr ""
-"Poniższe tłumaczenia są w&nbsp;trakcie powstawania, skontaktuj się 
z&nbsp;"
-"odpowiednią osobą/grupą jeśli chcesz pomóc."
+"Poniższe przekłady są w&nbsp;trakcie tworzenia, skontaktuj się z&nbsp;"
+"odpowiednią osobą/grupą, jeśli chcesz pomóc."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -337,7 +336,7 @@
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Lesser General Public License, version 3"
 msgstr ""
-"Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3<br /> GNU Lesser "
+"Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3 <br /> GNU Lesser "
 "General Public License version 3"
 
 # type: Content of: <p>
@@ -348,9 +347,9 @@
 "a>. They will check to make sure that your translation follows the above "
 "guidelines and make a link to it from this page."
 msgstr ""
-"Jeśli przetłumaczyliście którąś z&nbsp;licencji GNU, prosimy o&nbsp;"
-"powiadomienie odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Sprawdzą, "
+"Jeśli dokonaliście przekładu którejś z&nbsp;licencji GNU, prosimy 
o&nbsp;"
+"powiadomienie osób odpowiedzialnych za&nbsp;tłumaczenia <a 
href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Sprawdzą one, "
 "czy&nbsp;przekład spełnia powyższe wskazówki i&nbsp;utworzą 
do&nbsp;niego "
 "odnośnik z&nbsp;niniejszej strony."
 
@@ -360,7 +359,7 @@
 "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/lgpl/lgpl-v3.php";
 "\"> Chinese (Simplified)</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a 
href=\"http://www.thebigfly.";
+"<code>[zh-cn]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.thebigfly.";
 "com/gnu/lgpl/lgpl-v3.php\">chiński (uproszczony)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -370,9 +369,8 @@
 "lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Czech</a> translation of the "
 "LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[cs]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.cz/";
-"cesky--preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php"
-"\">czeski</a>"
+"<code>[cs]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--";
+"preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\">czeski</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -380,7 +378,7 @@
 "<code>[de]</code> <a href=\"http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html\";> "
 "German</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[de]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.gnu.de/";
+"<code>[de]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.gnu.de/";
 "documents/lgpl-3.0.de.html\">niemiecki</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -389,8 +387,8 @@
 "<code>[hu]</code> <a href=\"http://gnu.hu/lgplv3.html\";>Hungarian</a> "
 "translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[hu]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://gnu.hu/lgplv3.";
-"html\">węgierski</a>"
+"<code>[hu]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://gnu.hu/lgplv3.html";
+"\">węgierski</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -398,8 +396,8 @@
 "<code>[fa]</code> <a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html";
 "\">Persian (Farsi)</a> translation of the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[fa]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.kaveh.org/";
-"gnu/lgplv3-fa.html\">perski (farsi)</a>"
+"<code>[fa]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.kaveh.org/gnu/";
+"lgplv3-fa.html\">perski (farsi)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -408,7 +406,7 @@
 "gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Slovak</a> translation of "
 "the LGPL"
 msgstr ""
-"<code>[sk]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.sk/";
+"<code>[sk]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.sk/";
 "slovensky--preklad-licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php"
 "\">słowacki</a>"
 
@@ -416,8 +414,8 @@
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "The GNU Free Documentation License, version 1.3"
 msgstr ""
-"Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3<br />\n"
-"GNU Free Documentation License, version 1.3"
+"Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3 <br /> GNU Free Documentation "
+"License, version 1.3"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -433,7 +431,7 @@
 "FDL 1.3 została wydana 3 listopada 2008 i&nbsp;jest nieznacznie "
 "zmodyfikowaną FDL 1.2&nbsp;&ndash; jedyne większe zmiany to rewizja sekcji 
9 "
 "oraz&nbsp;dodanie sekcji 11. Z&nbsp;tego powodu <a href=\"/licenses/old-"
-"licenses/fdl-1.2-translations.html\">tłumaczenie FDL 1.2</a> mogą też 
pomóc "
+"licenses/fdl-1.2-translations.html\">przekłady FDL 1.2</a> mogą też pomóc 
"
 "w&nbsp;zrozumieniu FDL 1.3. O różnicach między wersjami można dowiedzieć 
się "
 "więcej w&nbsp;<a href=\"/licenses/fdl-1.3-faq.html\">naszym FAQ</a>."
 
@@ -443,7 +441,7 @@
 "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.3/\";> "
 "Chinese (Simplified)</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a 
href=\"http://www.thebigfly.";
+"<code>[zh-cn]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a href=\"http://www.thebigfly.";
 "com/gnu/FDLv1.3/\">chiński (uproszczony)</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -453,8 +451,8 @@
 "\"> Italian</a> translation of the GFDL (<a href=\"http://home.gna.org/www-";
 "it/fdl/1.3/fdl.it.txt\">plain text version</a>)"
 msgstr ""
-"<code>[it]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a 
href=\"http://home.gna.org/www-";
-"it/fdl/1.3/fdl.it.html\">włoski</a> (<a href=\"http://home.gna.org/www-it/";
+"<code>[it]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a 
href=\"http://home.gna.org/www-it/";
+"fdl/1.3/fdl.it.html\">włoski</a> (<a href=\"http://home.gna.org/www-it/";
 "fdl/1.3/fdl.it.txt\">czysty tekst</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -463,13 +461,13 @@
 "<code>[es]</code> <a href=\"http://docs.danexlandia.com.mx/gfdl_es.html\";> "
 "Spanish</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[es]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a 
href=\"http://docs.danexlandia.";
+"<code>[es]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a href=\"http://docs.danexlandia.";
 "com.mx/gfdl_es.html\">hiszpański</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Unofficial translations of exceptions to GNU licenses"
-msgstr "Nieoficjalne tłumaczenia wyjątków od&nbsp;licencji GNU"
+msgstr "Nieoficjalne przekłady wyjątków od&nbsp;licencji GNU"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -545,7 +543,7 @@
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2001, Daniel Oźminkowski 2010, poprawki: "
 "Wojciech Kotwica 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011, "
-"Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010, 2011."
+"Daniel Oźminkowski 2011, Marcin Wolak 2010, 2011, Tomasz Kozłowski 2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -557,341 +555,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Tłumaczenia tej strony"
-
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium without royalty provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się 
na&nbsp;"
-#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
-#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[en-gb]</code> <a href=\"http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.";
-#~ "txt\"> British English</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[en-gb]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a 
href=\"http://people.csse.";
-#~ "uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt\">brytyjski angielski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[it]</code> <a href=\"http://www.posterburner.com/";
-#~ "IT_GNU_LESSER_GENERAL_PUBLIC_LICEN.htm\"> Italian</a> translation of the "
-#~ "LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[it]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "posterburner.com/IT_GNU_LESSER_GENERAL_PUBLIC_LICEN.htm\"> włoski</a>"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, "
-#~ "and FDL into other languages, provided that (1) you label your "
-#~ "translations as unofficial (see below for how to do this), to inform "
-#~ "people that they do not count legally as substitutes for the authentic "
-#~ "version, (2) the translation is not hosted on a commercial site and does "
-#~ "not refer to any company, (3) the page containing the translation has no "
-#~ "links on it (links to gnu.org and fsf.org are okay), and (4) you agree to "
-#~ "install changes at our request, if we learn from other friends of GNU "
-#~ "that changes are necessary to make the translation clearer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Niniejszym udzielamy zezwolenia na&nbsp;publikację przekładów GNU GPL, "
-#~ "LGPL, AGPL oraz&nbsp;FDL na&nbsp;inne języki z&nbsp;warunkami: (1)&nbsp;"
-#~ "oznakowania takich tłumaczeń jako nieoficjalnych (poniżej wskazano jak 
to "
-#~ "zrobić), tak by czytający był poinformowany, że&nbsp;pod względem 
prawnym "
-#~ "nie są one zamienne z&nbsp;oryginalną wersją, (2) tłumaczenie nie jest 
"
-#~ "umieszczone na&nbsp;komercyjnej stronie ani&nbsp;nie odnosi się do&nbsp;"
-#~ "żadnej firmy, (3) strona, na&nbsp;której jest tłumaczenie, nie ma 
żadnych "
-#~ "odnośników (odnośniki do&nbsp;gnu.org i&nbsp;fsf.org mogą być), 
oraz&nbsp;"
-#~ "(4)&nbsp;zgody na&nbsp;wnoszenie zmian na&nbsp;naszą prośbę, jeśli "
-#~ "dowiemy się od&nbsp;innych przyjaciół GNU, że&nbsp;dla lepszej 
jasności "
-#~ "przekładu poprawki są niezbędne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If there is an unofficial translation made by a bona fide free software "
-#~ "organization that we know to be clueful, we will link to their version "
-#~ "over any other."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jeśli organizacja prawdziwie zajmująca się wolnym oprogramowaniem "
-#~ "dostarczy nieoficjalne tłumaczenie, będzie preferowane do&nbsp;innych "
-#~ "tłumaczeń."
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[es-ar]</code> <a href=\"http://www.spanish-translator-services.com/";
-#~ "espanol/t/gnu/gpl-ar.html\">Argentinian Spanish</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[es-ar]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a 
href=\"http://www.spanish-";
-#~ "translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html\">argentyński "
-#~ "hiszpański</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[be]</code> <a href=\"http://webhostingrating.com/libs/gpl3be";
-#~ "\">Belarusian</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[be]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://";
-#~ "webhostingrating.com/libs/gpl3be\">białoruski</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://www.zeuux.org/group/free-software/";
-#~ "bbs/content/50512/\"> Chinese (Simplified)</a> translation of the GPL (<a "
-#~ "href=\"http://www.zeuux.org/group/free-software/file/content/283/\";>PDF</"
-#~ "a>)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.zeuux.";
-#~ "org/group/free-software/bbs/content/50512/\">chiński (uproszczony)</a> "
-#~ "(<a href=\"http://www.zeuux.org/group/free-software/file/content/283/";
-#~ "\">PDF</a>)"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://www.certifiedchinesetranslation.com/";
-#~ "openaccess/gnuv3-tc.html\"> Chinese (Traditional)</a> translation of the "
-#~ "GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnuv3-tc.html\">chiński "
-#~ "(tradycyjny)</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.gnugpl.cz/\";>Czech</a> translation "
-#~ "of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[cs]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.gnugpl.cz/";
-#~ "\">czeski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[eo]</code> <a href=\"http://zooplah.farvista.net/eo/programado/";
-#~ "gpl3.html\">Esperanto</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[eo]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://zooplah.";
-#~ "farvista.net/eo/programado/gpl3.html\">esperanto</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[fi]</code> <a href=\"http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html\";> "
-#~ "Finnish</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[fi]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.turre.com/";
-#~ "licenses/gpl_fi.html\">fiński</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[he]</code> <a href=\"http://law.co.il/gplv3\";>Hebrew</a> "
-#~ "translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[he]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a 
href=\"http://law.co.il/gplv3";
-#~ "\">hebrajski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[it]</code> <a href=\"http://katolaz.homeunix.net/gplv3\";> Italian</"
-#~ "a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[it]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://katolaz.";
-#~ "homeunix.net/gplv3\">włoski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[sr]</code> <a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.";
-#~ "html\"> Serbian</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[sr]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://alas.matf.bg.";
-#~ "ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html\">serbski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html";
-#~ "\">Spanish</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[es]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://www.viti.es/";
-#~ "gnu/licenses/gpl.html\">hiszpański</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[uk]</code> <a href=\"http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/";
-#~ "gnu-gpl/\"> Ukrainian</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[uk]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a 
href=\"http://www.linux.kiev.";
-#~ "ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/\">ukraiński</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a href=\"http://gpl3brasil.";
-#~ "pbwiki.com/GPLv3\">1</a>), (<a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/";
-#~ "GPLv3\">2</a> &mdash; effort lead by FSFLA)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[pt-br]</code> brazylijski portugalski (<a href=\"http://gpl3brasil.";
-#~ "pbwiki.com/GPLv3\">1</a>), (<a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/";
-#~ "GPLv3\">2</a>&mdash; prace prowadzi FSFLA)"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3";
-#~ "\">Catalan</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ca]</code> <a href=\"http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3";
-#~ "\">kataloński</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ko]</code> <a href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/";
-#~ "GPLV3Translation\">Korean</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ko]</code> <a href=\"http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/";
-#~ "GPLV3Translation\">koreański</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[pt]</code> <a href=\"http://gpl3.neoscopio.org\";>Portuguese</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[pt]</code> <a href=\"http://gpl3.neoscopio.org\";>portugalski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%"
-#~ "9Ba,_versiunea_3)\">Romanian</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ro]</code> <a href=\"http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%"
-#~ "9Ba,_versiunea_3)\">rumuński</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ru]</code> <a href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/";
-#~ "LatestRelease\">Russian</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ru]</code> <a href=\"http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/";
-#~ "LatestRelease\">rosyjski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> "
-#~ "Spanish</a> &mdash; effort lead by FSFLA"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3\";> "
-#~ "hiszpański</a> &ndash; prace prowadzone przez FSFLA"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://www.certifiedchinesetranslation.com/";
-#~ "openaccess/gnulgpl-v3-tc.html\"> Chinese (Traditional)</a> translation of "
-#~ "the LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code>Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnulgpl-v3-tc.html\">chiński "
-#~ "(tradycyjny)</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ja]</code> <a href=\"http://www.finecheats.com/lgpl.html\";> "
-#~ "Japanese</a> translation of the LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ja]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "finecheats.com/lgpl.html\">japoński</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[mt]</code> <a href=\"http://www.dexxed.com/gnu/mt/v3/lgpl.html\";> "
-#~ "Maltese</a> translation of the LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[mt]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.dexxed.";
-#~ "com/gnu/mt/v3/lgpl.html\">maltański</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.lgpl.sk\";>Slovak</a> translation "
-#~ "of the LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[sk]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.sk/";
-#~ "\">słowacki</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html";
-#~ "\">Spanish</a> translation of the LGPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[es]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.viti.es/";
-#~ "gnu/licenses/lgpl.html\">hiszpański</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[pt-br]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3";
-#~ "\"> Brazilian Portuguese</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[pt-br]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.fsfla.";
-#~ "org/svnwiki/trad/LGPLv3\">brazylijski portugalski</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[es]</code> <a href=\"http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3\";> "
-#~ "Spanish</a> (both are lead by FSFLA)"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[es]</code> Tłumaczenie LGPL na&nbsp;<a 
href=\"http://www.fsfla.org/";
-#~ "svnwiki/trad/LGPLv3\">hiszpański</a> (oba prowadzone przez FSFLA)"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code><a href=\"http://www.certifiedchinesetranslation.com/";
-#~ "openaccess/gnufdl-v13-tc.html\"> Chinese (Traditional)</a> translation of "
-#~ "the GFDL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnufdl-v13-tc.html\">chiński "
-#~ "(tradycyjny)</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[de]</code> <a href=\"http://rybaczyk.freeunix.net/licenses/fdl-1.3.";
-#~ "de.html\"> German</a> translation of the GFDL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[de]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a href=\"http://rybaczyk.";
-#~ "freeunix.net/licenses/fdl-1.3.de.html\">niemiecki</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[ml]</code> <a href=\"http://ml.wikipedia.org/wiki/WP:GFDL-ml\";> "
-#~ "Malayalam</a> translation of the GFDL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[ml]</code> Tłumaczenie GFDL na&nbsp;<a href=\"http://ml.wikipedia.";
-#~ "org/wiki/WP:GFDL-ml\">majalajam</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://hutuworm.blogspot.com/2009/01/gcc.";
-#~ "html\"> Chinese (Simplified)</a> translation of the GCC RLE"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie GCC RLE na&nbsp;<a href=\"http://";
-#~ "hutuworm.blogspot.com/2009/01/gcc.html\">chiński (uproszczony)</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> <a href=\"http://www.certifiedchinesetranslation.com/";
-#~ "openaccess/gnu-gcc.html\"> Chinese (Traditional)</a> translation of the "
-#~ "GCC RLE"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-tw]</code> Tłumaczenie GCC RLE na&nbsp;<a href=\"http://www.";
-#~ "certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnu-gcc.html\">chiński "
-#~ "(tradycyjny)</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[tr]</code> <a href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%";
-#~ "87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;"
-#~ "action=edit\">Turkish</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[tr]</code> <a href=\"http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%";
-#~ "87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;"
-#~ "action=edit\">turecki</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> <a href=\"http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh";
-#~ "\"> Chinese (Simplified)</a> translation of the GPL"
-#~ msgstr ""
-#~ "<code>[zh-cn]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://bergwolf.";
-#~ "googlepages.com/gplv3_zh\">chiński (uproszczony)</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]