www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/standards/po webmaster-quiz.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/standards/po webmaster-quiz.sq.po
Date: Wed, 10 Aug 2011 09:40:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/10 09:40:58

Modified files:
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- webmaster-quiz.sq.po    14 Jul 2011 16:43:56 -0000   1.6
+++ webmaster-quiz.sq.po    10 Aug 2011 09:40:31 -0000   1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-02 01:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 13:23+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,8 +17,7 @@
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Volunteer Webmaster Quiz - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Provë për Vullnetar Webmaster - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Provë për Vullnetar Webmaster - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -27,44 +26,23 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Want to get involved with www.gnu.org?</strong> If you're "
-"enthusiastic, and know HTML and a little bit about our work, we'd love to "
-"hear from you! As a volunteer GNU webmaster, you'll be doing great work to "
-"help support our mission."
-msgstr ""
-"<strong>Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org?</strong> Në qofshi i "
-"ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të kishim 
dëshirë "
-"të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira 
në "
-"ndihmë të përkrahjes së misionit tonë."
+msgid "<strong>Want to get involved with www.gnu.org?</strong> If you're 
enthusiastic, and know HTML and a little bit about our work, we'd love to hear 
from you! As a volunteer GNU webmaster, you'll be doing great work to help 
support our mission."
+msgstr "<strong>Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org?</strong> Në 
qofshi i ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të 
kishim dëshirë të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit 
punë të mira në ndihmë të përkrahjes së misionit tonë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, or "
-"as much time as you have."
-msgstr ""
-"Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në javë, ose 
për "
-"që kohë sa keni."
+msgid "You can usefully help with webmastering in as little as an hour a week, 
or as much time as you have."
+msgstr "Mund të na ndihmoni me punët e site-it web edhe me një orë në 
javë, ose për që kohë sa keni."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To get started, answer the following questions as best as you can, and email "
-"them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Për t'ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, e 
"
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;chief-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "To get started, answer the following questions as best as you can, and 
email them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Për t'ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve 
vijuese, e dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";> 
&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"In your own words, what is the Free Software Foundation, and what is its "
-"purpose?"
-msgstr ""
-"Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi 
ka?"
+msgid "In your own words, what is the Free Software Foundation, and what is 
its purpose?"
+msgstr "Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë 
qëllimi ka?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -83,25 +61,13 @@
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-msgid ""
-"Do you have any experience with CVS, Subversion or other version control "
-"systems?"
-msgstr ""
-"A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë sisteme "
-"kontrolli versionesh?"
+msgid "Do you have any experience with CVS, Subversion or other version 
control systems?"
+msgstr "A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë 
sisteme kontrolli versionesh?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<strong>Ready? Email your completed quiz to <a href=\"mailto:chief-";
-"address@hidden want to be a GNU Webmaster\">&lt;chief-"
-"address@hidden&gt;</a>.</strong> (Please use <em>English</em> for your "
-"answers to the quiz.)"
-msgstr ""
-"<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <a href="
-"\"mailto:address@hidden want to be a GNU Webmaster\">&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>.</strong> (Ju lutem, pyetjeve të provimit "
-"përgjigjjuni në <em>Anglisht</em>.)"
+msgid "<strong>Ready? Email your completed quiz to <a 
href=\"mailto:address@hidden want to be a GNU 
Webmaster\">&lt;address@hidden&gt;</a>.</strong> (Please use <em>English</em> 
for your answers to the quiz.)"
+msgstr "<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <a 
href=\"mailto:address@hidden want to be a GNU 
Webmaster\">&lt;address@hidden&gt;</a>.</strong> (Ju lutem, pyetjeve të 
provimit përgjigjjuni në <em>Anglisht</em>.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -111,49 +77,28 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
 #| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në drejtojini te 
"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
-"contact/\">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në. <br /> Ju lutem, "
-"njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të tjera 
dërgojini "
-"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
drejtojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To get started, answer the following questions as best as you can, and "
 #| "email them to <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;chief-"
 #| "address@hidden&gt;</a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Për t'ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, e 
"
-"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";> &lt;chief-"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -161,11 +106,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -184,12 +126,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
-#~ "copyright notice, are preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "kudo në botë, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim, 
dhe "
-#~ "shënimi mbi të drejtat e kopjimit, të ruhen."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]