www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po amazon-nat.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po amazon-nat.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:22:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:22:20

Modified files:
    philosophy/po : amazon-nat.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: amazon-nat.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/amazon-nat.sq.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- amazon-nat.sq.po  14 Jul 2011 16:42:39 -0000   1.3
+++ amazon-nat.sq.po  9 Aug 2011 09:22:15 -0000    1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:29-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-03 13:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:26+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,8 +17,7 @@
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Amazon letter from Nat - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Letra e Amazon-ës nga Nati - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Letra e Amazon-ës nga Nati - Projekti GNU - Free Software Foundation 
(FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -27,18 +26,12 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This is a letter from Nat Friedman regarding the Amazon Boycott. Please <a "
-"href=\"/philosophy/amazon.html\">read more about this boycott</a> and "
-"support us by making a link from your own home page!"
-msgstr ""
-"Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e 
Amazon-ës. "
-"Ju lutem, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër rreth këtij "
-"bojkoti</a> dhe na përkrahni duke vendosur një lidhje prej faqes suaj 
hyrëse!"
+msgid "This is a letter from Nat Friedman regarding the Amazon Boycott. 
Please <a href=\"/philosophy/amazon.html\">read more about this boycott</a> and 
support us by making a link from your own home page!"
+msgstr "Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e 
Amazon-ës. Ju lutem, <a href=\"/philosophy/amazon.html\">lexoni më tepër 
rreth këtij bojkoti</a> dhe na përkrahni duke vendosur një lidhje prej faqes 
suaj hyrëse!"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
-#, fuzzy, no-wrap
+#, no-wrap
 #| msgid ""
 #| "\n"
 #| "Date: Thu, 23 Dec 1999 17:26:30 -0500 (EST)\n"
@@ -93,11 +86,10 @@
 "As always, best wishes,\n"
 "Nat\n"
 msgstr ""
-"\n"
 "Datë: E martë, 23 Dhjetor 1999 17:26:30 -0500 (EST)\n"
 "Nga: Nat Friedman &lt;address@hidden&gt;\n"
 "Për: Richard Stallman &lt;address@hidden&gt;\n"
-"Subject: Sukses i Bojkotit të Amazon-ës!\n"
+"Subjekt: Sukses i Bojkotit të Amazon-ës!\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=us-ascii\n"
 "Content-Length: 658\n"
 "\n"
@@ -108,8 +100,8 @@
 "kambist aksionesh, dhe sot mbrëma më tregoi një lajm që i erdhi\n"
 "përmes shërbimit të brendshëm të shoqërisë, ku përshkruhej (goxha 
saktë)\n"
 "bojkoti dhe roli juaj në të. Me sa duket, është shpërndarë 
gjerësisht\n"
-"me firmave të kambistë të aksioneve, dhe AMZN ra me pesë pikë\n"
-"sot, sipas lajmeve (më e pakta, nuk kish arsye tjetër të dukshme\n"
+"për firmat e kambistëve të aksioneve, dhe AMZN, në lajmet e sotme\n"
+"ra me shtatë pikë (nuk kish arsye tjetër të dukshme\n"
 "për rënien).\n"
 "\n"
 "  Ndoshta tani që Amazon-a po e ndjen goditjen në xhep, do të bëjnë\n"
@@ -128,59 +120,35 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutemi, 
lidhjet "
-"e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutemi, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka edhe <a 
href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
 #| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 #| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, pyetjet rreth FSF &amp; GNU dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. Ka po ashtu edhe <a href=\"/contact/"
-"\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në. <br /> Ju lutemi, 
lidhjet "
-"e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla dërgojini te <a 
href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Ju lutemi, lidhjet e dëmtuara dhe të tjera ndreqje apo këshilla 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2007, 2008 Free Software Foundation, 
Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -188,11 +156,8 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -211,10 +176,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
-#~ "any medium, provided this notice is preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "me çfarëdo mjeti, me kusht që ky shënim të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]