www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po keepingup.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/po keepingup.sq.po
Date: Tue, 09 Aug 2011 09:25:54 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/08/09 09:25:54

Modified files:
    po       : keepingup.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/keepingup.sq.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: keepingup.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/keepingup.sq.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- keepingup.sq.po   14 Jul 2011 16:43:36 -0000   1.4
+++ keepingup.sq.po   9 Aug 2011 09:25:09 -0000    1.5
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:30-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-02 00:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:29+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,11 +16,8 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software Foundation "
-"(FSF)"
-msgstr ""
-"GNU dhe FSF - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF) Në Vazhdimësi"
+msgid "Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgstr "GNU dhe FSF - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF) Në 
Vazhdimësi"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -29,12 +26,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This page contains a list of resources to help you keep up to date on what "
-"is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
-msgstr ""
-"Kjo faqe përmban një listë burimesh për t'ju ndihmuar të jini i "
-"mirëinformuar mbi çfarë ndodh te Projekti GNU dhe Free Software 
Foundation."
+msgid "This page contains a list of resources to help you keep up to date on 
what is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
+msgstr "Kjo faqe përmban një listë burimesh për t'ju ndihmuar të jini i 
mirëinformuar mbi çfarë ndodh te Projekti GNU dhe Free Software Foundation."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -43,12 +36,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the GNU "
-"Project</a>."
-msgstr ""
-"Njihuni me <a href=\"/server/whatsnew.html\">Ç'ka të Re te dhe mbi 
Projektin "
-"GNU</a>."
+msgid "Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the 
GNU Project</a>."
+msgstr "Njihuni me <a href=\"/server/whatsnew.html\">Ç'ka të Re te dhe mbi 
Projektin GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -57,14 +46,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to keep "
-"software free, and promote the freedoms of speech, press, and association on "
-"the Internet."
-msgstr ""
-"Qëndroni në dijeni mbi çfarë <a href=\"/server/takeaction.html\">mund të 
"
-"bëni</a> për ta mbajtur <em>software</em>-in të lirë, dhe nxitur lirinë 
e "
-"shprehjes, shtypit dhe organizimit në Internet."
+msgid "Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to 
keep software free, and promote the freedoms of speech, press, and association 
on the Internet."
+msgstr "Qëndroni në dijeni mbi çfarë <a 
href=\"/server/takeaction.html\">mund të bëni</a> për ta mbajtur 
<em>software</em>-in të lirë, dhe nxitur lirinë e shprehjes, shtypit dhe 
organizimit në Internet."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -74,9 +57,7 @@
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Find out about <a href=\"/events.html\">coming FSF and GNU Events</a>."
-msgstr ""
-"Shihni <a href=\"/events.html\">Veprimtari të FSF-së dhe GNU-së Së 
Afërmi</"
-"a>."
+msgstr "Shihni <a href=\"/events.html\">Veprimtari të FSF-së dhe GNU-së Së 
Afërmi</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -85,12 +66,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from the "
-"GNU Project and the FSF."
-msgstr ""
-"Lexoni <a href=\"/press/press.html#releases\">njoftimet e shtypit</a> nga "
-"Projekti GNU dhe FSF-ja."
+msgid "Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from 
the GNU Project and the FSF."
+msgstr "Lexoni <a href=\"/press/press.html#releases\">njoftimet e shtypit</a> 
nga Projekti GNU dhe FSF-ja."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -99,15 +76,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://directory.";
-"fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates "
-"often to see what's new (and consider contributing)."
-msgstr ""
-"Te <a href=\"http://directory.fsf.org\";>Drejtoria e Software-it të 
Lirë</a> "
-"shtohen dhe përditësohen programe në mënyrë konstante. Kontrollojeni 
shpesh "
-"listën e përditësimeve së fundi, që të shihni se ç'ka të re (dhe 
shihni "
-"mundësinë për të dhënë ndihmesë)."
+msgid "Additions and updates are constantly made to the <a 
href=\"http://directory.fsf.org\";>Free Software Directory</a>. Check the list 
of recent updates often to see what's new (and consider contributing)."
+msgstr "Te <a href=\"http://directory.fsf.org\";>Drejtoria e Software-it të 
Lirë</a> shtohen dhe përditësohen programe në mënyrë konstante. 
Kontrollojeni shpesh listën e përditësimeve së fundi, që të shihni se 
ç'ka të re (dhe shihni mundësinë për të dhënë ndihmesë)."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -116,17 +86,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing lists</a> "
-"related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these lists to "
-"keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages and "
-"to get general information about GNU/FSF."
-msgstr ""
-"Ka mjaft <a href=\"http://lists.gnu.org\";>lista publike postimesh</a> të "
-"lidhura me Projektin GNU dhe FSF-në. Mund të pajtoheni te këto lista që 
të "
-"merrni vazhdimisht lajmet më të freskëta dhe informacion mbi zhvillimet 
më "
-"të reja te Projektet/Paketat GNU dhe për të pasur të dhëna të 
përgjithshme "
-"rreth GNU/FSF-së."
+msgid "There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing 
lists</a> related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these 
lists to keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages 
and to get general information about GNU/FSF."
+msgstr "Ka mjaft <a href=\"http://lists.gnu.org\";>lista publike postimesh</a> 
të lidhura me Projektin GNU dhe FSF-në. Mund të pajtoheni te këto lista që 
të merrni vazhdimisht lajmet më të freskëta dhe informacion mbi zhvillimet 
më të reja te Projektet/Paketat GNU dhe për të pasur të dhëna të 
përgjithshme rreth GNU/FSF-së."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -135,41 +96,23 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
-"Free Software Foundation announcements and information."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
-"Njoftime dhe informacione nga Free Software Foundation."
+msgid "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> 
info-fsf</a>: Free Software Foundation announcements and information."
+msgstr "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> 
info-fsf</a>: Njoftime dhe informacione nga Free Software Foundation."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
-"Announcements and requests for help from the GNU project and the Free "
-"Software Foundation."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
-"Njoftime dhe kërkesa për ndihmë nga projekti GNU dhe Free Software "
-"Foundation."
+msgid "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> 
info-gnu</a>: Announcements and requests for help from the GNU project and the 
Free Software Foundation."
+msgstr "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> 
info-gnu</a>: Njoftime dhe kërkesa për ndihmë nga projekti GNU dhe Free 
Software Foundation."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
-"events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
-"events</a>: Njoftime mbi veprimtari GNU dhe FSF."
+msgid "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> 
info-gnu-events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
+msgstr "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> 
info-gnu-events</a>: Njoftime mbi veprimtari GNU dhe FSF."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
-"GNU press announcements."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
-"Njoftime GNU për shtypin."
+msgid "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> 
info-press</a>: GNU press announcements."
+msgstr "<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> 
info-press</a>: Njoftime GNU për shtypin."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -178,14 +121,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of "
-"information. This group is useful in keeping up with what's going on with "
-"GNU:"
-msgstr ""
-"Ka disa grupe lajmesh Usenet për gnu.*, që përbëjnë burime të mira "
-"informacioni. Ky grup është i dobishëm kur vjen puna për të ditur se "
-"ç'ndodh te GNU:"
+msgid "There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of 
information. This group is useful in keeping up with what's going on with GNU:"
+msgstr "Ka disa grupe lajmesh Usenet për gnu.*, që përbëjnë burime të 
mira informacioni. Ky grup është i dobishëm kur vjen puna për të ditur se 
ç'ndodh te GNU:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -199,12 +136,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"You can get news about GNU in Spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.";
-"org\">GNUticias</a>."
-msgstr ""
-"Lajme në Spanjisht rreth GNU-së mund të merrni prej <a href=\"http://";
-"gnuticias.es.gnu.org\">GNUticias</a>."
+msgid "You can get news about GNU in Spanish at <a 
href=\"http://gnuticias.es.gnu.org\";>GNUticias</a>."
+msgstr "Lajme në Spanjisht rreth GNU-së mund të merrni prej <a 
href=\"http://gnuticias.es.gnu.org\";>GNUticias</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -214,39 +147,22 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
-msgstr ""
-"Ju lutemi, dërgojini pyetjet dhe kërkesat mbi GNU-në te: <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: +1-617-542-5942, ose 
Faks: "
-"+1-617-542-2652."
+msgid "Please inquire about GNU by Email: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr "Ju lutemi, dërgojini pyetjet dhe kërkesat mbi GNU-në te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, ose Faks: +1-617-542-2652."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
-"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe këshillat mbi faqe të tjera web 
dërgojini "
-"te <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> te <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other web page suggestions to <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe këshillat mbi faqe të tjera web 
dërgojini te <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta Kopjimi &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, 
Inc."
+msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software 
Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -265,11 +181,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
 
-# type: Content of: <div><p>
-#~ msgid ""
-#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
-#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
-#~ "preserved."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe shpërndarja e krejt këtij 
artikulli, "
-#~ "kudo në botë, me çfarëdo mjeti, pa pagesë, me kusht që ky shënim 
të ruhet."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]