www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software devel.ca.html po/devel.ca.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/software devel.ca.html po/devel.ca.po
Date: Mon, 27 Dec 2010 01:27:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/12/27 01:27:41

Modified files:
    software    : devel.ca.html 
    software/po  : devel.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.ca.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: devel.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.ca.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- devel.ca.html    23 May 2010 08:25:51 -0000   1.7
+++ devel.ca.html    27 Dec 2010 01:27:31 -0000   1.8
@@ -8,14 +8,14 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Recursos de desenvolupament GNU</h2>
 
-<p>This page describes the development services available for GNU developers on
-GNU Project machines. For full details of the privileges and
-responsibilities of GNU maintainers, please see the <a
-href="/prep/maintain/">Information for GNU Maintainers</a> document, and
-also follow the <a href="/prep/standards/">GNU Coding Standards</a>. Also
-interesting to review may be the <a
-href="/help/evaluation.html#whatmeans">overview of what it means to be a GNU
-package</a>.</p>
+<p>Aquesta pàgina descriu els serveis de desenvolupament disponibles per als
+programadors de GNU en màquines del Projecte GNU. Per a més informació sobre
+els privilegis i responsabilitats dels coordinadors de GNU, vegeu si us plau
+el document <a href="/prep/maintain/">Informació per a coordinadors de
+GNU</a>, i també els <a href= "/prep/standards/" >estàndards de programació
+de GNU</a>. També us pot interessar la <a
+href="/help/evaluation.html#whatmeans">introducció a com ha de ser un paquet
+GNU</a>.)</p>
 
 <p>Amb l'abundància d'ordinadors econòmics que poden funcionar sobre <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">GNU/Linux</a>, així com amb la major
@@ -25,141 +25,153 @@
 treballar junts sense haver de fer les seves màquines accessibles als
 altres.</p>
 
-<p>For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU
-software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home
-base. Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by
-increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working
-together for the benefit of everyone.</p>
-
-
-<h3 id="CVS">Savannah and version control</h3>
-
-<p>If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a
-public source control repository on <a
-href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, the GNU hosting server. To do
-this, first <a href="https://savannah.gnu.org/account/register.php";>create
-yourself an account</a> and then <a
-href="http://savannah.gnu.org/register/";>register your GNU package</a>.
-After it is created, you will be able to choose a version control system,
-create web pages for your package, manage permissions for contributors to
-the pages, and many other features.</p>
+<p>Per aquesta raó, la Free Software Foundation recomana als projectes de
+programari GNU l'ús de les màquines de <code>gnu.org</code> com a base
+principal. L'ús d'aquestes màquines també beneficia indirectament al
+projecte GNU, ja que augmenta el coneixement públic de GNU i estén la idea
+del treball conjunt en benefici de tots.</p>
+
+
+<h3 id="CVS">Savannah i control de versions</h3>
+
+<p>Si esteu desenvolupant un paquet GNU, us recomanem molt especialment
+utilitzar un repositori públic del codi font a <a
+href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, el servidor on s'allotgen els
+projectes de GNU. Per fer-ho, primer heu de <a
+href="https://savannah.gnu.org/account/register.php";>crear un compte</a> i
+després <a href="http://savannah.gnu.org/register/";>registrar el vostre
+paquet GNU</a>. Un cop creat, podreu escollir un sistema de control de
+versions, crear pàgines web per al vostre paquet, gestionar els permisos per
+als col·laboradors i moltes altres coses.</p>
 
 
-<h3 id="MailLists">Mailing lists</h3>
+<h3 id="MailLists">Llistes de Correu</h3>
 
 <p>Disposem de llistes de correu per als paquets de programari GNU que ho
 necessitin. Podem proporcionar llistes gestionades automàticament o
 manualment.</p>
 
-<p>When a GNU package is registered on <a
-href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, a web interface allows
-developers to create and manage mailing lists dedicated to their package.</p>
-
-<p>Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list
-with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any
-aliases that may be useful. Using Savannah, you can create lists for your
-package with names like this. Some packages share the list
address@hidden but we now encourage packages to set up their own
-individual lists.</p>
-
-<p>Packages can have other lists for announcements, asking for help, posting
-source code, for discussion among users, or whatever the package maintainer
-finds to be useful.</p>
-
-<p>Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a
-href="http://lists.gnu.org/";>http://lists.gnu.org</a>, as well as through
-the list manager. Archives for hand-maintained lists are generally kept in
-<code>/com/archive</code> on the GNU machines.</p>
+<p>Quan es registra un paquet GNU a <a
+href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, una interfície web permet als
+programadors crear i mantenir llistes de correu dedicades al paquet.</p>
+
+<p>En general, cada paquet de programari GNU té una llista per informar dels
+errors. Aquestes llistes porten un nom tipus:
+<code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, més els àlies que puguin ser
+útils. Utilitzant Savannah, podeu crear llistes per als vostres paquets amb
+noms com aquests. Alguns paquets comparteixen la llista
address@hidden, però actualment estem intentant que cada paquet
+disposi de la seva pròpia llista.</p>
+
+<p>Els paquets poden tenir altres llistes per fer anuncis, per demanar ajuda,
+per publicar codi font, per a discussions entre els usuaris o per a
+qualsevol altra cosa que el coordinador del paquet consideri útil.</p>
+
+<p>Es pot accedir a l'arxiu de les llistes de correu gestionades automà
ticament
+per <a href= "http://lists.gnu.org/";>http://lists.gnu.org</a>, i també a
+través del gestor de llistes. L'arxiu de les llistes manuals normalment es
+troba al directori <code>/com/archive</code> de les màquines de GNU.</p>
 
 <p>Quan una llista de correu arriba a ser prou gran, podem crear un grup de
 notícies <code>gnu.*</code> amb un enllaç bidireccional a la llista de
 correu.</p>
 
 
-<h3 id="WebServer">Web pages</h3>
+<h3 id="WebServer">Pàgines web</h3>
 
-<p>The master GNU web server is <a
-href="http://www.gnu.org/";>http://www.gnu.org/</a>. We very strongly
-recommend that GNU packages use
-<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home
-page.</p>
-
-<p>Using Savannah, developers can create and maintain their own pages at that
-url via a CVS &ldquo;web repository&rdquo;, which is separate from the
-package's main source repository. <a
-href="/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages">More information on
-maintaining GNU web pages</a>.</p>
+<p>El servidor web principal de GNU és <a
+href="http://www.gnu.org/";>http://www.gnu.org/</a>. Recomanem molt
+especialment que els paquets de GNU utilitzin el
+<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>nomdelpaquet</i> com a adreça de la
+seva pàgina principal.</p>
+
+<p>Utilitzant Savannah, els programadors poden crear i mantenir les seves
+pròpies pàgines a aquesta adreça mitjançant un "repositori web" creat amb
+CVS i separat del repositori principal de codi font del paquet (que pot
+utilitzar qualsevol sistema de control de versions suportat). <a
+href="/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages">Més informació sobre el
+manteniment de les pàgines web de GNU</a>.</p>
 
 
 <h3 id="FTP">FTP</h3>
 
-<p>The primary ftp site for GNU software on <a
-href="http://ftp.gnu.org/gnu";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is
-<a href="/prep/ftp.html">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend
-that all GNU packages upload their releases here (in addition to any other
-location you find convenient).</p>
+<p>El servidor FTP principal per al programari GNU és <a
+href="http://ftp.gnu.org/gnu";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i té <a
+href="/prep/ftp.html">miralls arreu del món</a>. Recomanem molt especialment
+que s'hi pugin tots els paquets de GNU (a més de a qualsevol altra ubicació
+que estimeu convenient).</p>
 
 <p>Utilitzem un servidor diferent per a la publicació de paquets de prova, per
 evitar que la gent els instal·li pensant que estan enllestits. El servidor
 és <a href="ftp://alpha.gnu.org/";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>.</p>
 
-<p>The <a href="/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads">Information
-for GNU Maintainers</a> document has complete details on the ftp upload
-process, which is the same for both servers.</p>
-
-
-<h3 id="LoginAccounts">Login accounts</h3>
-
-<p>We provide shell login access to GNU machines to people who need them for
-work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a
-responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a
-href="README.accounts.html">Instructions for obtaining an account
-machines</a> are written separately.</p>
-
-
-<h3 id="Hydra">Hydra: Continuous builds and portability testing</h3>
-
-<p>Continuous build tools (often referred to as continuous integration tools)
-allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in a
-software project, which is particularly useful for cooperatively developed
-software.</p>
-
-<p><a href="http://nixos.org/hydra/";>Hydra</a> is a free continuous build tool
-based on the <a href="http://nixos.org/nix/";>Nix</a> package manager.
-Administrators of the <a href="http://hydra.nixos.org/";>Hydra instance at
-the Delft University of Technology</a> have generously offered <a
-href="http://hydra.nixos.org/project/gnu";>slots for the GNU Project</a>.</p>
-
-<p> Currently it can build software on GNU/Linux (i686 and x86_64) as well as
-FreeBSD, Darwin, and Cygwin, and can cross-build for GNU/Linux on other
-architectures. It can provide code coverage reports produced using LCOV.
-In addition to source tarballs and Nix packages, it can build packages for
-<code>deb</code>- and <code>RPM</code>-based distributions. Packages can be
-built against the latest versions of their dependencies; for instance,
-GnuTLS is built using GNU&nbsp;libtasn1 and GNU&nbsp;libgcrypt builds
-corresponding to their latest revision. Finally, in addition to the web
-interface, Hydra can send notifications by email when the build status of a
-project changes (e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to <code>FAILED</code>.)</p>
-
-<p>Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package must
-provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a
-<em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a
-href="https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/gnu/trunk";>Nix
-expressions for GNU projects</a> are available via Subversion. For simple
-projects using standard GNU build tools such as Automake and Autoconf, the
-recipe is usually fairly simple. For example, see the <a
-href="https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/gnu/trunk/patch/release.nix";>recipe
-for patch</a>. You are welcome to ask for guidance on <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. After
-constructing your build recipe, email <a
+<p>El document <a
+href="/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads">Informació per a
+coordinadors de paquets GNU</a> conté informació detallada sobre el procés
+de pujada de fitxers per FTP, que és el mateix en els dos servidors.</p>
+
+
+<h3 id="LoginAccounts">Comptes d'accés</h3>
+
+<p>Proporcionem accés remot a les màquines de GNU a les persones que ho
+necessiten per treballar sobre programari GNU. Tenir un compte és al mateix
+temps un privilegi i una responsabilitat, i només l'heu d'utilitzar per al
+vostre treball en GNU. Trobareu apart les <a
+href="README.accounts.html">Instruccions per obtenir un compte a les
+màquines de GNU</a>.</p>
+
+<p>També podeu <a
+href="http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost";>utilitzar
+un compte de GNU per l'enviament de correu</a>.</p>
+
+
+<h3 id="Hydra">Hydra: construcció contínua i tests de portabilitat</h3>
+
+<p>Les eines de construcció contínua (sovint anomenades eines d'integració
+contínua) permeten detectar els errors de programació immediatament després
+d'haver-se introduït en un projecte de programari, cosa que és
+particularment útil per al programari desenvolupat col·lectivament.</p>
+
+<p><a href="http://nixos.org/hydra/";>Hydra</a> és una eina de construcció
+contínua basada en el paquet de gestió <a
+href="http://nixos.org/nix/";>Nix</a>. Els administradors d'<a
+href="http://hydra.nixos.org/";>Hydra de la Universitat de Tecnologia
+Delft</a> han ofert generosament <a
+href="http://hydra.nixos.org/project/gnu";>espais per al projecte GNU</a>.</p>
+
+<p>Actualment es pot construir programari en GNU/Linux (i686 and x86_64), a 
més
+de FreeBSD, Darwin i Cygwin, i també per GNU/Hurd, GNU/Linux en altres
+arquitectures i MinGW. Es proporcionen informes sobre el codi utilitzant
+LCOV. A més dels paquets de Nix, es poden construir paquets per a
+distribucions basades en <code>deb</code>- i <code>RPM</code>-. Els paquets
+es poden construir sobre les últimes versions de les seves dependències; per
+exemple, GnuTLS es construeix utilitzant les darreres versions de
+GNU&nbsp;libtasn1 i GNU&nbsp;libgcrypt. Finalment, a més de la interfície
+web, Hydra pot enviar notificacions per correu quan l'estat de construcció
+del projecte canvia (per exemple, de <code>SUCCEEDED</code> a
+<code>FAILED</code>).</p>
+
+<p>Qualsevol paquet de programari GNU pot sol·licitar un espai a Hydra. Cada
+paquet ha de proporcionar la seva "recepta de construcció" escrita en
+llenguatge Nix (una <em>expressió Nix</em>, en la terminologia Nix). <a
+href="https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/gnu/trunk";>Les
+expressions Nix per a projectes GNU </a> estan disponibles a través de
+Subversion. Per a projectes simples que utilitzen eines de construcció
+estàndard de GNU com ara Automake i Autoconf, la recepta normalment és
+bastant simple. Vegeu, com a exemple, la <a
+href="https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/gnu/trunk/patch/release.nix";>recepta
+per patch</a>. Podeu demanar assessorament a <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Després de
+preparar la vostra recepta de construcció, escriviu a <a
 href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users";>address@hidden</a>
-and ask to be included in Hydra.</p>
+i demaneu que sigui inclosa a Hydra.</p>
 
-<p> For technical information about Nix, Hydra, and Nixpkgs please see the <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>Nix
-manual</a> and <a
-href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>the
-Nixpkgs manual</a>.</p>
+<p> Per obtenir informació tècnica sobre Nix, Hydra i Nixpkgs, vegeu si us 
plau
+el <a
+href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html";>manual
+de Nix</a> i <a
+href="http://hydra.nixos.org/job/nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html";>el
+manual de Nixpkgs</a>.</p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
   all pages on the GNU web server should have the section about
@@ -177,11 +189,12 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken
-links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
+suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
 
 <p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
@@ -203,7 +216,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/05/23 08:25:51 $
+$Date: 2010/12/27 01:27:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -235,6 +248,8 @@
 <li><a href="/software/devel.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a href="/software/devel.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/software/devel.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/software/devel.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Albanian -->

Index: po/devel.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- po/devel.ca.po   26 Dec 2010 20:36:03 -0000   1.9
+++ po/devel.ca.po   27 Dec 2010 01:27:37 -0000   1.10
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -27,16 +27,6 @@
 msgstr "Recursos de desenvolupament GNU"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This page describes the development services available for GNU developers "
-#| "on GNU Project machines. If you would like to make use of one of these "
-#| "services for development of a GNU package, please contact the address "
-#| "listed for the particular service. For full details of the privileges and "
-#| "responsibilities of GNU maintainers, please see the <a href=\"/prep/"
-#| "maintain_toc.html\">Information for GNU Maintainers</a> document. (The <a "
-#| "href= \"/prep/standards_toc.html\" >GNU Coding Standards</a> may also be "
-#| "of interest, and the <a href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\" "
-#| ">overview of what it means to be a GNU package</a>.)"
 msgid ""
 "This page describes the development services available for GNU developers on "
 "GNU Project machines. For full details of the privileges and "
@@ -47,13 +37,12 @@
 "means to be a GNU package</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina descriu els serveis de desenvolupament disponibles per als "
-"programadors de GNU en màquines del Projecte GNU. Per a més "
-"informació sobre els privilegis i responsabilitats dels coordinadors de GNU, 
"
-"vegeu si us plau el document <a href=\"/prep/maintain/\">Informació "
-"per a coordinadors de GNU</a>, i també els <a href= \"/"
-"prep/standards/\" >estàndards de programació de GNU</a>. També us pot 
interessar la <a "
-"href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">introducció a com ha de ser un "
-"paquet GNU</a>.)"
+"programadors de GNU en màquines del Projecte GNU. Per a més informació 
sobre "
+"els privilegis i responsabilitats dels coordinadors de GNU, vegeu si us plau "
+"el document <a href=\"/prep/maintain/\">Informació per a coordinadors de "
+"GNU</a>, i també els <a href= \"/prep/standards/\" >estàndards de "
+"programació de GNU</a>. També us pot interessar la <a href=\"/help/"
+"evaluation.html#whatmeans\">introducció a com ha de ser un paquet GNU</a>.)"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -72,12 +61,6 @@
 "treballar junts sense haver de fer les seves màquines accessibles als 
altres."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For that reason, the Free Software Foundation encourages GNU software "
-#| "projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home base. "
-#| "Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by "
-#| "increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working "
-#| "together for the benefit of everyone."
 msgid ""
 "For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU "
 "software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home "
@@ -96,16 +79,6 @@
 msgstr "Savannah i control de versions"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We provide remote CVS access for many GNU packages; if you are developing "
-#| "a GNU package and would like to keep the repository on the <em>gnu.org</"
-#| "em> machines, <a href=\"http://savannah.gnu.org/\"; >Savannah</a> offers "
-#| "an easy way to create and manage it. First, <a href=\"https://savannah.";
-#| "gnu.org/account/register.php\" >create yourself an account</a> and then "
-#| "<a href= \"http://savannah.gnu.org/register/\";>register your GNU package</"
-#| "a>. Within a few hours the CVS repository will be created. You will be "
-#| "able to write into it and manage the list of people who have write access "
-#| "to it by yourself."
 msgid ""
 "If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a "
 "public source control repository on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
@@ -116,10 +89,16 @@
 "version control system, create web pages for your package, manage "
 "permissions for contributors to the pages, and many other features."
 msgstr ""
-"Si esteu desenvolupant un paquet GNU, us recomanem molt especialment 
utilitzar un repositori públic del codi font a <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>, el servidor on s'allotgen els 
projectes de GNU. Per fer-ho, primer heu de <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php\";>crear un compte</a> i 
després <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/\";>registrar el vostre 
paquet GNU</a>. Un cop creat, podreu escollir un sistema de control de 
versions, crear pàgines web per al vostre paquet, gestionar els permisos per 
als col·laboradors i moltes altres coses."
+"Si esteu desenvolupant un paquet GNU, us recomanem molt especialment "
+"utilitzar un repositori públic del codi font a <a 
href=\"http://savannah.gnu.";
+"org/\">Savannah</a>, el servidor on s'allotgen els projectes de GNU. Per fer-"
+"ho, primer heu de <a href=\"https://savannah.gnu.org/account/register.php";
+"\">crear un compte</a> i després <a href=\"http://savannah.gnu.org/register/";
+"\">registrar el vostre paquet GNU</a>. Un cop creat, podreu escollir un "
+"sistema de control de versions, crear pàgines web per al vostre paquet, "
+"gestionar els permisos per als col·laboradors i moltes altres coses."
 
 # type: Content of: <h3>
-#| msgid "Mailing Lists"
 msgid "Mailing lists"
 msgstr "Llistes de Correu"
 
@@ -133,28 +112,16 @@
 "manualment."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "When a GNU package is registered on <a href= \"http://savannah.gnu.org/";
-#| "\">Savannah</a>, a web interface allows developers to create and manage "
-#| "mailing lists dedicated to this package."
 msgid ""
 "When a GNU package is registered on <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
 "\">Savannah</a>, a web interface allows developers to create and manage "
 "mailing lists dedicated to their package."
 msgstr ""
-"Quan es registra un paquet GNU a <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</"
-"a>, una interfície web permet als programadors crear i mantenir llistes de "
-"correu dedicades al paquet."
+"Quan es registra un paquet GNU a <a href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"\">Savannah</a>, una interfície web permet als programadors crear i mantenir 
"
+"llistes de correu dedicades al paquet."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "In general, each GNU software package ought to have a bug-reporting list "
-#| "with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus "
-#| "whatever other aliases may be useful. Using Savannah, you can create "
-#| "lists for your package with names like <code><em>name</em>-bug</code>; "
-#| "this is good, but please make <code>bug-<em>name</em></code> an alias, or "
-#| "ask for it to be done. Some packages share the list address@hidden"
-#| "org but we now encourage packages to set up their own individual lists."
 msgid ""
 "Each GNU package <em>name</em> ought to have at least a bug-reporting list "
 "with the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus any "
@@ -166,30 +133,21 @@
 "En general, cada paquet de programari GNU té una llista per informar dels "
 "errors. Aquestes llistes porten un nom tipus: <code>bug-<em>name</em>@gnu."
 "org</code>, més els àlies que puguin ser útils. Utilitzant Savannah, podeu 
"
-"crear llistes per als vostres paquets amb noms com aquests. Alguns paquets 
comparteixen la llista bug-"
-"address@hidden, però actualment estem intentant que cada paquet disposi "
-"de la seva pròpia llista."
+"crear llistes per als vostres paquets amb noms com aquests. Alguns paquets "
+"comparteixen la llista address@hidden, però actualment estem "
+"intentant que cada paquet disposi de la seva pròpia llista."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Packages can have other lists for announcements, for asking for help, for "
-#| "posting related source code, for discussion among users, or whatever the "
-#| "package maintainer thinks is useful."
 msgid ""
 "Packages can have other lists for announcements, asking for help, posting "
 "source code, for discussion among users, or whatever the package maintainer "
 "finds to be useful."
 msgstr ""
 "Els paquets poden tenir altres llistes per fer anuncis, per demanar ajuda, "
-"per publicar codi font, per a discussions entre els usuaris o per "
-"a qualsevol altra cosa que el coordinador del paquet consideri útil."
+"per publicar codi font, per a discussions entre els usuaris o per a "
+"qualsevol altra cosa que el coordinador del paquet consideri útil."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
-#| "href= \"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, as well as "
-#| "through the list manager. Archives for hand-maintained lists are "
-#| "generally kept in <code>/com/archive</code> on the GNU machines."
 msgid ""
 "Mailing list archives for automatically-managed lists are available at <a "
 "href=\"http://lists.gnu.org/\";>http://lists.gnu.org</a>, as well as through "
@@ -220,9 +178,10 @@
 "org/</a>. We very strongly recommend that GNU packages use <tt>http://www.";
 "gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home page."
 msgstr ""
-"El servidor web principal de GNU és <a 
href=\"http://www.gnu.org/\";>http://www.gnu.";
-"org/</a>. Recomanem molt especialment que els paquets de GNU utilitzin el 
<tt>http://www.";
-"gnu.org/software/</tt><i>nomdelpaquet</i> com a adreça de la seva pàgina 
principal."
+"El servidor web principal de GNU és <a href=\"http://www.gnu.org/\";>http://";
+"www.gnu.org/</a>. Recomanem molt especialment que els paquets de GNU "
+"utilitzin el <tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>nomdelpaquet</i> com a "
+"adreça de la seva pàgina principal."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -231,17 +190,19 @@
 "source repository (which can use any supported version control system). <a "
 "href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">More information on "
 "maintaining GNU web pages</a>."
-msgstr "Utilitzant Savannah, els programadors poden crear i mantenir les seves 
pròpies pàgines a aquesta adreça mitjançant un \"repositori web\" creat amb 
CVS i separat del repositori principal de codi font del paquet (que pot 
utilitzar qualsevol sistema de control de versions suportat). <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">Més informació sobre el 
manteniment de les pàgines web de GNU</a>."
+msgstr ""
+"Utilitzant Savannah, els programadors poden crear i mantenir les seves "
+"pròpies pàgines a aquesta adreça mitjançant un \"repositori web\" creat 
amb "
+"CVS i separat del repositori principal de codi font del paquet (que pot "
+"utilitzar qualsevol sistema de control de versions suportat). <a href=\"/"
+"prep/maintain/maintain.html#Web-Pages\">Més informació sobre el manteniment 
"
+"de les pàgines web de GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "FTP"
 msgstr "FTP"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We can also provide an FTP site for any GNU software package on <a href="
-#| "\"http://ftp.gnu.org/\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is <a "
-#| "href=\"/order/ftp.html\">mirrored worldwide</a>."
 msgid ""
 "The primary ftp site for GNU software on <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu";
 "\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, which is <a href=\"/prep/ftp.html"
@@ -249,7 +210,11 @@
 "upload their releases here (in addition to any other location you find "
 "convenient)."
 msgstr ""
-"El servidor FTP principal per al programari GNU és <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu\";><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i té <a 
href=\"/prep/ftp.html\">miralls arreu del món</a>. Recomanem molt especialment 
que s'hi pugin tots els paquets de GNU (a més de a qualsevol altra ubicació 
que estimeu convenient)."
+"El servidor FTP principal per al programari GNU és <a href=\"http://ftp.gnu.";
+"org/gnu\"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i té <a 
href=\"/prep/ftp.html"
+"\">miralls arreu del món</a>. Recomanem molt especialment que s'hi pugin "
+"tots els paquets de GNU (a més de a qualsevol altra ubicació que estimeu "
+"convenient)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -262,28 +227,21 @@
 "és <a href=\"ftp://alpha.gnu.org/\";><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The <a href=\"/prep/maintain_toc.html\" >Information for GNU Maintainers</"
-#| "a> document has complete details on the FTP upload process."
 msgid ""
 "The <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
 "\">Information for GNU Maintainers</a> document has complete details on the "
 "ftp upload process, which is the same for both servers."
 msgstr ""
-"El document <a 
href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads\">Informació per a 
coordinadors de paquets GNU</a> conté informació detallada sobre el procés 
de pujada de fitxers per FTP, que és el mateix en els dos servidors."
+"El document <a href=\"/prep/maintain/maintain.html#Automated-FTP-Uploads"
+"\">Informació per a coordinadors de paquets GNU</a> conté informació "
+"detallada sobre el procés de pujada de fitxers per FTP, que és el mateix en 
"
+"els dos servidors."
 
 # type: Content of: <h3>
-#| msgid "Login Accounts"
 msgid "Login accounts"
 msgstr "Comptes d'accés"
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "We give out login access to GNU machines to people who need them for work "
-#| "on GNU software. Having a login account is both a privilege and a "
-#| "responsibility, and they should be used only for your work on GNU. "
-#| "Please read <a href=\"README.accounts.html\">access methods for GNU "
-#| "machines</a> in order to obtain an account."
 msgid ""
 "We provide shell login access to GNU machines to people who need them for "
 "work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a "
@@ -294,8 +252,8 @@
 "Proporcionem accés remot a les màquines de GNU a les persones que ho "
 "necessiten per treballar sobre programari GNU. Tenir un compte és al mateix "
 "temps un privilegi i una responsabilitat, i només l'heu d'utilitzar per al "
-"vostre treball en GNU. Trobareu apart les <a 
href=\"README.accounts.html\">Instruccions per obtenir un compte a les mà
quines de "
-"GNU</a>."
+"vostre treball en GNU. Trobareu apart les <a href=\"README.accounts.html"
+"\">Instruccions per obtenir un compte a les màquines de GNU</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -315,7 +273,11 @@
 "allow programming errors to be spotted soon after they are introduced in a "
 "software project, which is particularly useful for cooperatively developed "
 "software."
-msgstr "Les eines de construcció contínua (sovint anomenades eines 
d'integració contínua) permeten detectar els errors de programació 
immediatament després d'haver-se introduït en un projecte de programari, cosa 
que és particularment útil per al programari desenvolupat col·lectivament."
+msgstr ""
+"Les eines de construcció contínua (sovint anomenades eines d'integració "
+"contínua) permeten detectar els errors de programació immediatament 
després "
+"d'haver-se introduït en un projecte de programari, cosa que és "
+"particularment útil per al programari desenvolupat col·lectivament."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -325,7 +287,11 @@
 "instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered "
 "<a href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>slots for the GNU Project</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> és una eina de construcció 
contínua basada en el paquet de gestió <a 
href=\"http://nixos.org/nix/\";>Nix</a>. Els administradors d'<a 
href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra de la Universitat de Tecnologia 
Delft</a> han ofert generosament <a 
href=\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>espais per al projecte GNU</a>."
+"<a href=\"http://nixos.org/hydra/\";>Hydra</a> és una eina de construcció "
+"contínua basada en el paquet de gestió <a href=\"http://nixos.org/nix/";
+"\">Nix</a>. Els administradors d'<a href=\"http://hydra.nixos.org/\";>Hydra "
+"de la Universitat de Tecnologia Delft</a> han ofert generosament <a href="
+"\"http://hydra.nixos.org/project/gnu\";>espais per al projecte GNU</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -340,8 +306,17 @@
 "in addition to the web interface, Hydra can send notifications by email when "
 "the build status of a project changes (e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to "
 "<code>FAILED</code>.)"
-msgstr "Actualment es pot construir programari en GNU/Linux (i686 and x86_64), 
a més de "
-"FreeBSD, Darwin i Cygwin, i també per GNU/Hurd, GNU/Linux en altres 
arquitectures i MinGW. Es proporcionen informes sobre el codi utilitzant LCOV. 
 A més dels paquets de Nix, es poden construir paquets per a distribucions 
basades en <code>deb</code>- i <code>RPM</code>-. Els paquets es poden 
construir sobre les últimes versions de les seves dependències; per exemple, 
GnuTLS es construeix utilitzant les darreres versions de GNU&nbsp;libtasn1 i 
GNU&nbsp;libgcrypt. Finalment, a més de la interfície web, Hydra pot enviar 
notificacions per correu quan l'estat de construcció del projecte canvia (per 
exemple, de <code>SUCCEEDED</code> a <code>FAILED</code>)."
+msgstr ""
+"Actualment es pot construir programari en GNU/Linux (i686 and x86_64), a més 
"
+"de FreeBSD, Darwin i Cygwin, i també per GNU/Hurd, GNU/Linux en altres "
+"arquitectures i MinGW. Es proporcionen informes sobre el codi utilitzant "
+"LCOV. A més dels paquets de Nix, es poden construir paquets per a "
+"distribucions basades en <code>deb</code>- i <code>RPM</code>-. Els paquets "
+"es poden construir sobre les últimes versions de les seves dependències; 
per "
+"exemple, GnuTLS es construeix utilitzant les darreres versions de GNU&nbsp;"
+"libtasn1 i GNU&nbsp;libgcrypt. Finalment, a més de la interfície web, 
Hydra "
+"pot enviar notificacions per correu quan l'estat de construcció del projecte 
"
+"canvia (per exemple, de <code>SUCCEEDED</code> a <code>FAILED</code>)."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -357,10 +332,20 @@
 "a>. After constructing your build recipe, email <a href=\"http://lists.gnu.";
 "org/mailman/listinfo/hydra-users\">address@hidden</a> and ask to be "
 "included in Hydra."
-msgstr "Qualsevol paquet de programari GNU pot sol·licitar un espai a Hydra. 
Cada paquet ha de proporcionar la seva \"recepta de construcció\" escrita en 
llenguatge Nix (una <em>expressió Nix</em>, en la terminologia Nix). <a 
href=\"https://svn.nixos.org/";
-"repos/nix/hydra-config/gnu/trunk\">Les expressions Nix per a projectes GNU 
</a> estan disponibles a través de Subversion. Per a projectes simples que 
utilitzen eines de construcció estàndard de GNU com ara Automake i Autoconf, 
la recepta normalment és bastant simple. Vegeu, com a exemple, la <a 
href=\"https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/";
-"gnu/trunk/patch/release.nix\">recepta per patch</a>. Podeu demanar 
assessorament a <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
-"a>. Després de preparar la vostra recepta de construcció, escriviu a <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users\";>address@hidden</a> i 
demaneu que sigui inclosa a Hydra."
+msgstr ""
+"Qualsevol paquet de programari GNU pot sol·licitar un espai a Hydra. Cada "
+"paquet ha de proporcionar la seva \"recepta de construcció\" escrita en "
+"llenguatge Nix (una <em>expressió Nix</em>, en la terminologia Nix). <a "
+"href=\"https://svn.nixos.org/repos/nix/hydra-config/gnu/trunk\";>Les "
+"expressions Nix per a projectes GNU </a> estan disponibles a través de "
+"Subversion. Per a projectes simples que utilitzen eines de construcció "
+"estàndard de GNU com ara Automake i Autoconf, la recepta normalment és "
+"bastant simple. Vegeu, com a exemple, la <a href=\"https://svn.nixos.org/";
+"repos/nix/hydra-config/gnu/trunk/patch/release.nix\">recepta per patch</a>. "
+"Podeu demanar assessorament a <a href=\"mailto:address@hidden";>hydra-"
+"address@hidden</a>. Després de preparar la vostra recepta de construcció, "
+"escriviu a <a href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users";
+"\">address@hidden</a> i demaneu que sigui inclosa a Hydra."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -369,10 +354,11 @@
 "manual.html\">Nix manual</a> and <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/";
 "nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\">the Nixpkgs manual</a>."
 msgstr ""
-"Per obtenir informació tècnica sobre Nix, Hydra i Nixpkgs, vegeu si us plau 
el <a "
-"href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/";
-"manual.html\">manual de Nix</a> i <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/";
-"nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\">el manual de 
Nixpkgs</a>."
+"Per obtenir informació tècnica sobre Nix, Hydra i Nixpkgs, vegeu si us plau 
"
+"el <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/";
+"nix/manual.html\">manual de Nix</a> i <a href=\"http://hydra.nixos.org/job/";
+"nixpkgs/trunk/tarball/latest/download/2/manual.html\">el manual de Nixpkgs</"
+"a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -380,13 +366,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send comments on these web "
-#| "pages to <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</"
-#| "em></a>, send other questions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -413,8 +392,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]