www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy open-source-misses-the-point.bg....


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy open-source-misses-the-point.bg....
Date: Mon, 24 Mar 2008 20:34:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/24 20:34:40

Modified files:
    philosophy   : open-source-misses-the-point.bg.html 

Log message:
    Update from trans-coord/gnun.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: open-source-misses-the-point.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- open-source-misses-the-point.bg.html    23 Mar 2008 20:31:10 -0000   
1.6
+++ open-source-misses-the-point.bg.html    24 Mar 2008 20:34:14 -0000   
1.7
@@ -139,15 +139,15 @@
 споразумения варират в зависимост от това 
какво е позволено да се прави с 
 този код.</p></blockquote>
 
-<p>Open source supporters try to deal with this by pointing to their official 
-definition, but that corrective approach is less effective for them than it 
-is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, 
-one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea 
-of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. 
-But &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is 
-different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct 
-way to explain and justify the official definition of &ldquo;open 
-source.&rdquo; That makes for worse confusion.</p>
+<p>Поддръжниците на кампанията за софтуер с 
отворен код се опитват да разрешат 
+проблема, посочвайки тяхната официална 
дефиниция, но този корективен подход 
+не е толкова ефективен, колкото нашия. 
Терминът „свободен софтуер“ има две 
+естествени значения, едното от които е 
желаното. Човек, който е схванал 
+идеята за „свобода на словото, а не 
безплатен обяд“ никога няма да го 
+възприеме по погрешния начин. Но „отворен 
код“ има само едно естествено 
+значение, което е различно от желаното от 
поддръжниците на кампанията. Няма 
+кратък и ясен начин да се обясни 
официалното значение на „отворен код“. 
+Това води до задълбочаване на 
объркването.</p>
 
 <p>Друго недоразумение на „отворен код“ е 
идеята, че означава „да не се ползва 
 GNU GPL“. Изглежда това съпровожда и 
погрешното разбиране за „свободен 
@@ -372,7 +372,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/23 20:31:10 $
+$Date: 2008/03/24 20:34:14 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]