www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy open-source-misses-the-point.bg....


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy open-source-misses-the-point.bg....
Date: Sun, 02 Mar 2008 17:55:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/02 17:55:28

Modified files:
    philosophy   : open-source-misses-the-point.bg.html 

Log message:
    Update from trans-coord/gnun.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: open-source-misses-the-point.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- open-source-misses-the-point.bg.html    19 Feb 2008 21:39:42 -0000   
1.3
+++ open-source-misses-the-point.bg.html    2 Mar 2008 17:55:11 -0000    
1.4
@@ -147,6 +147,12 @@
 кратък и ясен начин да се обясни 
официалното значение на „отворен код“. 
 Това води до задълбочаване на 
объркването.</p>
 
+<p>Друго недоразумение на „отворен код“ е 
идеята, че означава „да не се ползва 
+GNU GPL“. Изглежда това съпровожда и 
погрешното разбиране за „свободен 
+софтуер“, приравнявайки го към „софтуер 
под GPL“. Те са еднакво погрешни, 
+понеже GNU GPL се счита за лиценз за софтуер с 
отворен код, както и повечето 
+от лицензите за отворен код се считат за 
лицензи за свободен софтуер.</p>
+
 <h3>Различните ценности могат да доведат до 
почти едни и същи изводи&hellip;но 
 не винаги</h3>
 
@@ -312,7 +318,10 @@
 етичен въпрос.</p>
 
 
-<div style="font-size: small;"><b>Бележки на преводача</b>:
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<b>Бележки на преводача</b>:
 <ol>
 <li id="TransNote1">В оригинал „free speech, not free beer“ 
(англ.) —
 двете различни значения изпъкват ясно в 
този израз. На англ. език
@@ -346,7 +355,10 @@
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits"><b>Превод</b>: Явор Доганов 
<a 
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007 г.</div>
 <p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
 чрез
@@ -358,7 +370,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/19 21:39:42 $
+$Date: 2008/03/02 17:55:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]