www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server sitemap.zh-tw.html sitemap.tw.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/server sitemap.zh-tw.html sitemap.tw.html
Date: Sun, 09 Mar 2008 14:37:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/09 14:37:44

Added files:
    server     : sitemap.zh-tw.html 
Removed files:
    server     : sitemap.tw.html 

Log message:
    Rename to zh-tw and declare encoding Big5.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.zh-tw.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/sitemap.tw.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=0

Patches:
Index: sitemap.zh-tw.html
===================================================================
RCS file: sitemap.zh-tw.html
diff -N sitemap.zh-tw.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ sitemap.zh-tw.html 9 Mar 2008 14:37:30 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,161 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+<TITLE>Webserver Sitemap - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Big5">
+<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+<LINK REV="translated" HREF="mailto:address@hidden";> 
+
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
+<H3>ºô¯¸Á`Äý</H3>
+
+<A HREF="/graphics/atypinggnu.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
+  ALT=" [image of the typing GNU webmaster] "
+  WIDTH="137" HEIGHT="114"></A>
+
+<HR>
+
+<UL>
+ <LI><A HREF="/gnu/thegnuproject.html">GNU ­pµe</A>
+    <UL>
+    <LI><A HREF="/events.html">ªñ´Á¬¡°Ê</A>
+    <LI>²{¦¨ªº<A HREF="/software/software.html">§K¶O³nÅé</A>
+    <LI><a href="/server/new-software.html">³Ì·sµoªíªº GNU ³nÅé</a>.
+    <LI>¦³Ãö<A HREF="/projects/projects.html">§K¶O³n¥óªº·s­pµe</A>
+    <LI><A HREF="/japan/toc.html">¤é¤å</A>GNU¸ê°TªA°È
+    <LI><A HREF="/thankgnus/thankgnus.html">·PÁÂ GNUs</A>
+    <LI><A HREF="/people/people.html">GNU ¥L­Ì¬O½Ö?</A> address@hidden
+    <LI>¹L´Áªº
+       <A HREF="/bulletins/bulletins.html">GNU's Bulletins</A>´Á¥Z - FSF 
ªº·s»D³ø(¤w¸gµ´ª©)
+    </UL>
+ <LI><A 
HREF="/philosophy/license-list.html">¦U¦¡³\¥iÃÒÁÙ¦³§Ú­Ì¹ï¥¦­Ì©Ò°µªºµû¦ô</A>
+    <UL>
+    <LI><A HREF="/copyleft/copyleft.html">¤°»ò¬O Copyleft?</A>
+    <LI>
+       <A HREF="/copyleft/gpl.html">GNU address@hidden
+</A>
+       (ÁÙ¦³
+       <A HREF="/copyleft/gpl.txt">­^¤åtextÀÉ</A>
+       ©M¨ä¥¦
+       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#translations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
+<!-- If you comment something out, PLEASE say WHY!!! -len -->
+    <LI><a href="/copyleft/fdl.html">GNU §K¶O¤å¥ó³\¥iÃÒ
+      </a> (ÁÙ¦³
+       <a href="/copyleft/fdl.txt">­^¤åtextÀÉ</a>
+       ©M¨ä¥¦
+       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
+    <LI><a href="/philosophy/why-gfdl.html">¬°¤°»ò§AÀ³¸Ó¨Ï¥ÎGNU 
§K¶O¤å¥ó³\¥iÃÒ?</a>
+<!-- If you comment something out, PLEASE say WHY!!! -len -->
+    <LI><A HREF="/copyleft/lesser.html">GNU ¦¸­nªº
+       address@hidden
+</A>
+       (ÁÙ¦³
+       <A HREF="/copyleft/lesser.txt">­^¤åtextÀÉ</A>
+       ©M¨ä¥¦
+       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
+    <LI><A HREF="/philosophy/why-not-lgpl.html">address@hidden GPL¤å®w
+      </A>.
+    <LI><A HREF="/copyleft/copying-1.0.html">GNU address@hidden@ª©</A>
+    <LI>¹J¨ì
+       <A HREF="/copyleft/gpl-violation.html">¥i¯à©Ê¹H³W</A>,¹³
+       <A HREF="/copyleft/gpl.html">GPL</A>,
+       <A HREF="/copyleft/lesser.html">LGPL</A>,
+      ©Î¬O<A HREF="/copyleft/fdl.html">GFDL</A>ªºÀ³Åܱ¹¬I
+    </UL>
+ <LI><A HREF="/philosophy/philosophy.html">GNU ªº²z©À</A>
+    <UL>
+    <LI><A HREF="/philosophy/free-sw.html">¤°»ò¬O§K¶O³nÅé?</A>
+    <LI>ÁקK¨Ï¥Î<A HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">ÃøÀ´ªº¦r·J</A>
+       
+    <LI><A 
HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">¤½¶}¨Ó·½ÁÙ¬O§K¶O³nÅé?</A>
+    </UL>
+ <LI><A HREF="/help/help.html#helpgnu">¥i½Æ¼g³nÅé</A>
+    <UL>
+    <LI>¦b²{¦³ªºGNU³nÅé¤è­±<a 
href="/projects/help-wanted.html">´£¨Ñ´©¤â</a>
+     
+    <LI>À°¦£<a href="/projects/projects.html">¥¿¦b¶i¦æªºGNU­pµe</a> 
+    <LI>§A¤]¥i¥H°Ñ»P<A HREF="/prep/tasks.html">¨ä¥Lªº³nÅé¤uµ{
+    <LI><A HREF="/help/help.html#documentation">¥i½Æ¼g¤å¥ó</A>
+    </UL>
+ <LI><A HREF="/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html">Brave GNU World</A>,
+    GNU ªº¨C¤ë±MÄæ (ÁÙ¦³
+    <A HREF="/brave-gnu-world/translations.html">½Ķª©¥»</A>)
+    <UL>
+    <LI><A HREF="/brave-gnu-world/release-dates.en.html">¹w´Á±À¥X®É¶¡</A>
+    </UL>
+ <LI>GNU ­pµeªº <A HREF="/server/server.html">ºô¯¸</A>
+    <UL>
+    <LI><A HREF="/server/whatsnew.html">·s»D</A>!!
+    <LI><A HREF="/server/list-mirrors.html">Mirrors</A>
+    <LI><A HREF="/search.html">·j¯Á GNU ºô¯¸</A>
+    <LI><A HREF="/graphics/graphics.html">GNU ÃÀ³N¨«´Y</A>
+    <LI>The <a href="/fun/humor.html">GNU ¯º»D</a>
+    <LI><A HREF="/server/privacy-policy.html">¨p¤Hªº¬Fµ¦</A>
+    <LI><A HREF="/server/fsf-html-style-sheet.html">ºô¯¸­·®æ·Ç«h(22k 
characters)</A>
+       (¥Î¥H³]­p©M®Ö­ã
+       <A HREF="/server/server.html">¥»¯¸</A>)
+    <LI>address@hidden<A 
HREF="http://www.gnu.org/server/standards/readme_index.html";>³W«h</A>
+       
+    <LI>¬°¤FÅý<A HREF="/server/server.html">¥»¯¸</A>§ó¦n,½Ð
+       <A HREF="/server/tasks.html">À°§U§Ú­Ì (14k characters)</A>
+    </UL>
+ <LI><A HREF="/help/help.html">§ë¤JGNU­pµe</A>
+    <UL>
+    <LI>½Ð<A HREF="/order/order.html">¦VFSFÁʶR</A>
+    <LI>½ÐÁʶR
+       <A HREF="/order/deluxe.html">Deluxe Distributions 
+</A>
+    <LI>½Ð<A HREF="/help/donate.html">®½¿ú</A>
+    <LI><A HREF="/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF">¦¨¬°FSFªºÅU«È</A>
+    <LI>½Ð <A HREF="/help/help.html#helpgnu">½s¼g¥i½Æ¼gªº³n¥ó</A>
+       <UL>
+        <LI>¹Á¸Õ<A HREF="/prep/tasks.html">ÁÙ¥¼µÛ¤âªº¤uµ{</A>
+           
+        <LI><a href="/projects/help-wanted.html">ÁܽбM®a</a>
+          À°§U§¹¦¨²{¦¨ªºGNU­pµe
+        <LI>½Ð´©§U³Ìªñ¶}©lªº
+          <a href="/projects/projects.html">GNU ­pµe</A>
+        <LI><A HREF="/help/help.html#documentation">¥i½Æ¼gªº¤å¥ó</A>
+       </UL>
+    </UL>
+ <LI><A HREF="/help/gethelp.html">¸ß¨DGNU³nÅ骺À°§U</A>
+     <UL>
+      <LI><A HREF="/doc/doc.html">GNU³nÅé</A>
+      <LI><A HREF="/manual/manual.html">½u¤W¨Ï¥Î¤â¥U</A>
+      <LI><A HREF="/prep/mailinglists.html">GNU ºô¸ô½×¾Â</A>
+      <LI><A HREF="/prep/service.html">GNUªA°È«ü«n</A>
+      <LI><A HREF="/software/year2000.html">y2k¤dÁH¦~¸ê°T</A>
+     </UL>
+   <LI>®³¤UGNU³nÅé
+     <UL>
+      <LI><A HREF="/order/order.html">­qÁÊ CDs, ®ÑÄy, 
¬d¸ß¥d,ÁÙ¦³T-Shirts</A>
+      <LI><A HREF="/order/deluxe.html">Deluxe Distributions</A>
+      <LI><A HREF="/order/ftp.html">¥ÎFTP¤U¸ü</A>
+     </UL>
+   <LI><A HREF="/links/links.html">¨ä¥L§K¶O³n¥óªºñTµ²</A>
+</UL>
+<P>
+<HR>
+¦^¨ì<A HREF="/home.html">GNUªº­º­¶</A>.
+<P>
+¦pªG¦³¥ô¦ó¦³ÃöFSF©Î¬OGNUªººÃ°Ý,½Ð¹q¶l
+ 
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
+³o¸ÌÁÙ¦³Ápµ¸FSFªº <A HREF="/home.html#ContactInfo">¨ä¥L¤èªk</A> 
+<P>
+
+ªí¹F¥ô¦ó¹ï¥»ºô¯¸ªº·N¨£,½Ð¹q¶l
+
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
+¨ä¥Lªº°ÝÃDÂà¹F¦Ü
+<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
+<P>
+Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA 
+<P>
+¥u­n«O¯d³o­Ó±Ò¥Ü,¥»¤å¤¹³\³Q¥ô¦ó´CÅé³v¦r§Ûŧ©Î¬O¤½§G.<P>
+Updated:
+<!-- hhmts start -->Last modified: Thu Feb 22 17:06:48 EET 2007 <!-- hhmts end 
-->
+<HR>
+</BODY>
+</HTML>

Index: sitemap.tw.html
===================================================================
RCS file: sitemap.tw.html
diff -N sitemap.tw.html
--- sitemap.tw.html   22 Feb 2007 15:13:23 -0000   1.3
+++ /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,160 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Webserver Sitemap - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-<LINK REV="translated" HREF="mailto:address@hidden";> 
-
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>ºô¯¸Á`Äý</H3>
-
-<A HREF="/graphics/atypinggnu.html"><IMG SRC="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-  ALT=" [image of the typing GNU webmaster] "
-  WIDTH="137" HEIGHT="114"></A>
-
-<HR>
-
-<UL>
- <LI><A HREF="/gnu/thegnuproject.html">GNU ­pµe</A>
-    <UL>
-    <LI><A HREF="/events.html">ªñ´Á¬¡°Ê</A>
-    <LI>²{¦¨ªº<A HREF="/software/software.html">§K¶O³nÅé</A>
-    <LI><a href="/server/new-software.html">³Ì·sµoªíªº GNU ³nÅé</a>.
-    <LI>¦³Ãö<A HREF="/projects/projects.html">§K¶O³n¥óªº·s­pµe</A>
-    <LI><A HREF="/japan/toc.html">¤é¤å</A>GNU¸ê°TªA°È
-    <LI><A HREF="/thankgnus/thankgnus.html">·PÁÂ GNUs</A>
-    <LI><A HREF="/people/people.html">GNU ¥L­Ì¬O½Ö?</A> address@hidden
-    <LI>¹L´Áªº
-       <A HREF="/bulletins/bulletins.html">GNU's Bulletins</A>´Á¥Z - FSF 
ªº·s»D³ø(¤w¸gµ´ª©)
-    </UL>
- <LI><A 
HREF="/philosophy/license-list.html">¦U¦¡³\¥iÃÒÁÙ¦³§Ú­Ì¹ï¥¦­Ì©Ò°µªºµû¦ô</A>
-    <UL>
-    <LI><A HREF="/copyleft/copyleft.html">¤°»ò¬O Copyleft?</A>
-    <LI>
-       <A HREF="/copyleft/gpl.html">GNU address@hidden
-</A>
-       (ÁÙ¦³
-       <A HREF="/copyleft/gpl.txt">­^¤åtextÀÉ</A>
-       ©M¨ä¥¦
-       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#translations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
-<!-- If you comment something out, PLEASE say WHY!!! -len -->
-    <LI><a href="/copyleft/fdl.html">GNU §K¶O¤å¥ó³\¥iÃÒ
-      </a> (ÁÙ¦³
-       <a href="/copyleft/fdl.txt">­^¤åtextÀÉ</a>
-       ©M¨ä¥¦
-       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#GFDLtranslations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
-    <LI><a href="/philosophy/why-gfdl.html">¬°¤°»ò§AÀ³¸Ó¨Ï¥ÎGNU 
§K¶O¤å¥ó³\¥iÃÒ?</a>
-<!-- If you comment something out, PLEASE say WHY!!! -len -->
-    <LI><A HREF="/copyleft/lesser.html">GNU ¦¸­nªº
-       address@hidden
-</A>
-       (ÁÙ¦³
-       <A HREF="/copyleft/lesser.txt">­^¤åtextÀÉ</A>
-       ©M¨ä¥¦
-       <A HREF="/copyleft/copyleft.html#LGPLtranslations">«D©x¤è»y¨¥</A>)
-    <LI><A HREF="/philosophy/why-not-lgpl.html">address@hidden GPL¤å®w
-      </A>.
-    <LI><A HREF="/copyleft/copying-1.0.html">GNU address@hidden@ª©</A>
-    <LI>¹J¨ì
-       <A HREF="/copyleft/gpl-violation.html">¥i¯à©Ê¹H³W</A>,¹³
-       <A HREF="/copyleft/gpl.html">GPL</A>,
-       <A HREF="/copyleft/lesser.html">LGPL</A>,
-      ©Î¬O<A HREF="/copyleft/fdl.html">GFDL</A>ªºÀ³Åܱ¹¬I
-    </UL>
- <LI><A HREF="/philosophy/philosophy.html">GNU ªº²z©À</A>
-    <UL>
-    <LI><A HREF="/philosophy/free-sw.html">¤°»ò¬O§K¶O³nÅé?</A>
-    <LI>ÁקK¨Ï¥Î<A HREF="/philosophy/words-to-avoid.html">ÃøÀ´ªº¦r·J</A>
-       
-    <LI><A 
HREF="/philosophy/free-software-for-freedom.html">¤½¶}¨Ó·½ÁÙ¬O§K¶O³nÅé?</A>
-    </UL>
- <LI><A HREF="/help/help.html#helpgnu">¥i½Æ¼g³nÅé</A>
-    <UL>
-    <LI>¦b²{¦³ªºGNU³nÅé¤è­±<a 
href="/projects/help-wanted.html">´£¨Ñ´©¤â</a>
-     
-    <LI>À°¦£<a href="/projects/projects.html">¥¿¦b¶i¦æªºGNU­pµe</a> 
-    <LI>§A¤]¥i¥H°Ñ»P<A HREF="/prep/tasks.html">¨ä¥Lªº³nÅé¤uµ{
-    <LI><A HREF="/help/help.html#documentation">¥i½Æ¼g¤å¥ó</A>
-    </UL>
- <LI><A HREF="/brave-gnu-world/brave-gnu-world.html">Brave GNU World</A>,
-    GNU ªº¨C¤ë±MÄæ (ÁÙ¦³
-    <A HREF="/brave-gnu-world/translations.html">½Ķª©¥»</A>)
-    <UL>
-    <LI><A HREF="/brave-gnu-world/release-dates.en.html">¹w´Á±À¥X®É¶¡</A>
-    </UL>
- <LI>GNU ­pµeªº <A HREF="/server/server.html">ºô¯¸</A>
-    <UL>
-    <LI><A HREF="/server/whatsnew.html">·s»D</A>!!
-    <LI><A HREF="/server/list-mirrors.html">Mirrors</A>
-    <LI><A HREF="/search.html">·j¯Á GNU ºô¯¸</A>
-    <LI><A HREF="/graphics/graphics.html">GNU ÃÀ³N¨«´Y</A>
-    <LI>The <a href="/fun/humor.html">GNU ¯º»D</a>
-    <LI><A HREF="/server/privacy-policy.html">¨p¤Hªº¬Fµ¦</A>
-    <LI><A HREF="/server/fsf-html-style-sheet.html">ºô¯¸­·®æ·Ç«h(22k 
characters)</A>
-       (¥Î¥H³]­p©M®Ö­ã
-       <A HREF="/server/server.html">¥»¯¸</A>)
-    <LI>address@hidden<A 
HREF="http://www.gnu.org/server/standards/readme_index.html";>³W«h</A>
-       
-    <LI>¬°¤FÅý<A HREF="/server/server.html">¥»¯¸</A>§ó¦n,½Ð
-       <A HREF="/server/tasks.html">À°§U§Ú­Ì (14k characters)</A>
-    </UL>
- <LI><A HREF="/help/help.html">§ë¤JGNU­pµe</A>
-    <UL>
-    <LI>½Ð<A HREF="/order/order.html">¦VFSFÁʶR</A>
-    <LI>½ÐÁʶR
-       <A HREF="/order/deluxe.html">Deluxe Distributions 
-</A>
-    <LI>½Ð<A HREF="/help/donate.html">®½¿ú</A>
-    <LI><A HREF="/help/donate.html#BecomeAPatronOfTheFSF">¦¨¬°FSFªºÅU«È</A>
-    <LI>½Ð <A HREF="/help/help.html#helpgnu">½s¼g¥i½Æ¼gªº³n¥ó</A>
-       <UL>
-        <LI>¹Á¸Õ<A HREF="/prep/tasks.html">ÁÙ¥¼µÛ¤âªº¤uµ{</A>
-           
-        <LI><a href="/projects/help-wanted.html">ÁܽбM®a</a>
-          À°§U§¹¦¨²{¦¨ªºGNU­pµe
-        <LI>½Ð´©§U³Ìªñ¶}©lªº
-          <a href="/projects/projects.html">GNU ­pµe</A>
-        <LI><A HREF="/help/help.html#documentation">¥i½Æ¼gªº¤å¥ó</A>
-       </UL>
-    </UL>
- <LI><A HREF="/help/gethelp.html">¸ß¨DGNU³nÅ骺À°§U</A>
-     <UL>
-      <LI><A HREF="/doc/doc.html">GNU³nÅé</A>
-      <LI><A HREF="/manual/manual.html">½u¤W¨Ï¥Î¤â¥U</A>
-      <LI><A HREF="/prep/mailinglists.html">GNU ºô¸ô½×¾Â</A>
-      <LI><A HREF="/prep/service.html">GNUªA°È«ü«n</A>
-      <LI><A HREF="/software/year2000.html">y2k¤dÁH¦~¸ê°T</A>
-     </UL>
-   <LI>®³¤UGNU³nÅé
-     <UL>
-      <LI><A HREF="/order/order.html">­qÁÊ CDs, ®ÑÄy, 
¬d¸ß¥d,ÁÙ¦³T-Shirts</A>
-      <LI><A HREF="/order/deluxe.html">Deluxe Distributions</A>
-      <LI><A HREF="/order/ftp.html">¥ÎFTP¤U¸ü</A>
-     </UL>
-   <LI><A HREF="/links/links.html">¨ä¥L§K¶O³n¥óªºñTµ²</A>
-</UL>
-<P>
-<HR>
-¦^¨ì<A HREF="/home.html">GNUªº­º­¶</A>.
-<P>
-¦pªG¦³¥ô¦ó¦³ÃöFSF©Î¬OGNUªººÃ°Ý,½Ð¹q¶l
- 
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-³o¸ÌÁÙ¦³Ápµ¸FSFªº <A HREF="/home.html#ContactInfo">¨ä¥L¤èªk</A> 
-<P>
-
-ªí¹F¥ô¦ó¹ï¥»ºô¯¸ªº·N¨£,½Ð¹q¶l
-
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-¨ä¥Lªº°ÝÃDÂà¹F¦Ü
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA 
-<P>
-¥u­n«O¯d³o­Ó±Ò¥Ü,¥»¤å¤¹³\³Q¥ô¦ó´CÅé³v¦r§Ûŧ©Î¬O¤½§G.<P>
-Updated:
-<!-- hhmts start -->Last modified: Thu Feb 22 17:06:48 EET 2007 <!-- hhmts end 
-->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]