www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu.bg.html gnu/gnu.ca.html gnu/gnu.el....


From: Andreas Tolfsen
Subject: www gnu/gnu.bg.html gnu/gnu.ca.html gnu/gnu.el....
Date: Mon, 10 Dec 2007 00:51:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/10 00:51:10

Modified files:
    gnu      : gnu.bg.html gnu.ca.html gnu.el.html gnu.es.html 
             gnu.fr.html gnu.html gnu.kn.html gnu.mk.html 
             gnu.nb.html gnu.pl.html gnu.ru.html gnu.sr.html 
    server     : banner.nb.html 

Log message:
    Added no-nb translation of the "About the GNU Operating System" page, 
and added 
    pointers to this translations in the other files. Also added new link 
to the 
    Norwegian banner.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.bg.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.el.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.es.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.fr.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.kn.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.mk.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.nb.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.ru.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu.sr.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.nb.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: gnu/gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/gnu.bg.html   16 Apr 2007 17:14:22 -0000   1.7
+++ gnu/gnu.bg.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.8
@@ -101,7 +101,7 @@
 <p>
 Последно обновяване:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/04/16 17:14:22 $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -133,6 +133,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/gnu.ca.html   24 Jun 2007 12:24:26 -0000   1.3
+++ gnu/gnu.ca.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.4
@@ -82,7 +82,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/06/24 12:24:26 $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -114,6 +114,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.el.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.el.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gnu/gnu.el.html   17 Aug 2007 20:21:35 -0000   1.2
+++ gnu/gnu.el.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.3
@@ -86,7 +86,7 @@
 
 <p>Updated:
  <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/08/17 20:21:35 $ $Author: freeasinfreedom $
+  $Date: 2007/12/10 00:51:01 $ $Author: att $
  <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -123,6 +123,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.es.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu/gnu.es.html   14 Jul 2007 11:01:57 -0000   1.5
+++ gnu/gnu.es.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.6
@@ -75,7 +75,7 @@
  <p>
   Última actualización:
   <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/07/14 11:01:57 $ $Author: ppalazon $
+  $Date: 2007/12/10 00:51:01 $ $Author: att $
   <!-- timestamp end -->
  </p>
 </div>
@@ -108,6 +108,8 @@
   <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
   <!-- Macedonian -->
   <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+    <!-- Norwegian (bokmål) -->
+    <li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
   <!-- Polish -->
   <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
   <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.fr.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/gnu.fr.html   8 Dec 2007 16:04:00 -0000    1.3
+++ gnu/gnu.fr.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.4
@@ -90,7 +90,7 @@
 <p>
 Derni&egrave;re mise-&agrave;-jour&nbsp;:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/08 16:04:00 $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 
@@ -125,6 +125,7 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html" 
title="Spanish">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <li><a href="/gnu/gnu.kn.html" 
title="Kannada">&#3221;&#3240;&#3277;&#3240;&#3233;</a>&nbsp;[kn]</li>
 <li><a href="/gnu/gnu.mk.html" 
title="Macedonian">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html" title="Norwegian (bokmål)">Norsk 
(bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html" title="Polish">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <li><a href="/gnu/gnu.ru.html" 
title="Russian">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <li><a href="/gnu/gnu.sr.html" 
title="Serbian">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>

Index: gnu/gnu.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- gnu/gnu.html    1 Dec 2007 02:00:51 -0000    1.28
+++ gnu/gnu.html    10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.29
@@ -88,7 +88,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/12/01 02:00:51 $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -126,6 +126,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.kn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.kn.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/gnu.kn.html   15 Aug 2007 05:47:32 -0000   1.3
+++ gnu/gnu.kn.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.4
@@ -112,6 +112,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: gnu/gnu.mk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.mk.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/gnu.mk.html   16 Apr 2007 17:14:22 -0000   1.4
+++ gnu/gnu.mk.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.5
@@ -65,6 +65,7 @@
 | <a href="/gnu/gnu.html">English</a>
 | <a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>    <!-- Spanish -->
 | <a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
   <!-- Macedonian -->
+| <a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a> <!-- Norwegian (bokmål) -->
 | <a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>    <!-- Polish -->
 <!-- | A HREF="/boilerplate.LG.html" LANGUAGE /A --><!-- Please keep this 
list alphabetical --><!-- PLEASE UPDATE THE LIST AT THE BOTTOM (OR TOP) OF THE 
PAGE TOO! -->] 
 <P>Âðàòè ñå íà ïðâàòà ñòðàíà íà <A 
href="http://www.gnu.org/home.html";>GNU.org</A>. 
@@ -83,6 +84,6 @@
 <P>Translation coordination: address@hidden
 <br><br>
 <P>Èçìåíåòî íà: 
-<!-- timestamp start -->$Date: 2007/04/16 17:14:22 $ $Author: puigpe $ <!-- 
timestamp end --> 
+<!-- timestamp start -->$Date: 2007/12/10 00:51:01 $ $Author: att $ <!-- 
timestamp end --> 
 <HR>
 </BODY></HTML>

Index: gnu/gnu.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.nb.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/gnu.nb.html   28 May 2007 13:14:40 -0000   1.1
+++ gnu/gnu.nb.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.2
@@ -1,8 +1,12 @@
 <!--#include virtual="/server/header.nb.html" -->
-    <title>Om GNU prosjektet - GNU prosjektet - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+
+<title>Om operativsystemet GNU - GNU prosjektet - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+<link rev0"translated" href="mailto:address@hidden"; />
+
 <!--#include virtual="/server/banner.nb.html" -->
 
-<h2>Om GNU-prosjektet</h2>
+<h2>Om operativsystemet GNU</h2>
 
 <!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
 <!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
@@ -12,36 +16,41 @@
 <!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
 <!-- language, where necessary. -->
 
-<h3><a name="about"></a>Informasjon om GNU-prosjektet</h3>
-
 <ul>
-    <li><a href="/gnu/gnu-history.nb.html">En oversikt over GNU</a></li>
-    <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">En mer detaljert historie over 
GNU</a></li>
-    <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Den opprinnelige 
annonseringen</a>
-        av prosjektet</li>
+    <li><a href="/gnu/gnu-history.html">En oversikt over GNU</a></li>
+    <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">En mer detaljert historie av
+    GNU</a></li>
+    <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Den opprinnelige
+    annonseringen</a> of the project</li>
    <li><a href="/gnu/manifesto.html">GNU-manifestet</a></li>
    <li><a href="/gnu/byte-interview.html">Intervju i BYTE med Richard
        Stallman</a> (1986)</li>
-    <li><a href="/gnu/rms-lisp.html">Mine Lisp-erfaringer og utviklingen av 
GNU
-        Emacs</a> (av rms, 2002)</li>
+    <li><a href="/gnu/rms-lisp.html">Mine Lisp-erfaringer og utviklingen
+    av GNU Emacs</a> (av rms, 2002)</li>
 </ul>
 
+
 <h3><a name="gnulinux"></a>GNU og Linux</h3>
 
 <ul>
-    <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Forholdet mellom GNU og 
Linux</a></li>
-    <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Hvorfor «Linux-systemet» burde 
bli
-        kallt GNU/Linux</a></li>
-    <li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU brukere som 
aldri
-        har hørt om GNU</a></li>
-    <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">En GNU/Linux OSS</a> (Ofte Stilte 
Spørsmål)</li>
+    <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Forholdet mellom GNU og
+    Linux</a></li>
+    <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Hvorfor
+    &laquo;Linux-systemet&raquo; burde bli kalt GNU/Linux</a></li>
+    <li><a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU-brukere som
+ aldri har hørt om GNU</a></li>
+    <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">En GNU/Linux <abbr title="Ofte
+    Stilte Spørsmål">OSS</a></a></li>
 </ul>
 
+
 <h3><a name="misc"></a>Andre GNU-relaterte ressurser</h3>
 
 <ul>
-    <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.html">GNU/Linux og GNU/Hurd 
brukergrupper</a></li>
-    <li><a href="/gnu/fs-user-groups.html">Fri programvare 
brukergrupper</a></li>
+    <li><a href="/gnu/gnu-user-groups.nb.html">Brukergrupper for
+    GNU/Linux og GNU/Hurd</a></li>
+    <li><a href="/gnu/fs-user-groups.html">Brukergrupper for fri
+    programvare</a></li>
 </ul>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
@@ -57,34 +66,33 @@
 
 <div id="footer">
 
-<p>Vennligst sendt forespørsler om FSF &amp; GNU til <a
+<p>Send forespørsler om FSF og GNU til <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Det finnes også <a
-href="/contact/">andre måter</a> å kontakte FSF på.<br /> Vennligst send 
brukne
-lenker (eller andre råd) til <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
-
-<p>Vennligst se <a href="/server/standards/README.translations">README for
-oversettelser</a> for informasjon vedrørende koordinering og innsending av
-oversettelser av denne artiklen.</p>
-
-<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
-
-<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any
-medium without royalty provided this notice is preserved. </p>
-
-<p>Oppdatert:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/05/28 13:14:40 $
-<!-- timestamp end -->
+href="/contact/">andre måter å kontakte</a> FSF på.<br />
+Send ødelagte lenker og andre rettelser (eller forbedringsforslag) til
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
+
+<p>Vennligst se <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for informasjon om koordinering og innsendelse av
+oversettelser av denne siden.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,</p> <address>51
+Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
+in any medium without royalty provided this notice is preserved.</p>
+
+<p>
+    Oppdatert:
+    <!-- timestamp start -->
+    $Date: 2007/12/10 00:51:01 $
+    <!-- timestamp end -->
 </p>
 
 </div>
 
 <div id="translations">
-
-<h4>Oversettelser av denne siden</h4>
+<h4>Oversettelser av denne siden:</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
@@ -100,24 +108,30 @@
 <!-- Please use W3C normative character entities -->
 
 <ul class="translations-list">
-    <!-- Bulgarian -->
-    <li><a 
href="/gnu/gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-    <!-- Catalan -->
-    <li><a href="/gnu/gnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
-    <!-- English -->
-    <li><a href="/gnu/gnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-    <!-- Spanish -->
-    <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-    <!-- Macedonian -->
-    <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
-    <!-- Norwegian (bokmål) -->
-    <li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokm&aring;l)</a>&nbdsp;[nb]</li>
-    <!-- Polish -->
-    <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
-    <!-- Russian -->
-    <li><a 
href="/gnu/gnu.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
-    <!-- Serbian -->
-    <li><a 
href="/gnu/gnu.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/gnu/gnu.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a href="/gnu/gnu.el.html">Ελληνικά</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/gnu/gnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/gnu/gnu.fr.html">French</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!--Kannada -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu.kn.html">&#xC95;&#xCA8;&#xCCD;&#xCA8;&#xCA1;</a>&nbsp;[kn]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Macedonian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/gnu/gnu.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 </ul>
 
 </div>

Index: gnu/gnu.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- gnu/gnu.pl.html   16 Apr 2007 17:14:22 -0000   1.22
+++ gnu/gnu.pl.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.23
@@ -84,6 +84,7 @@
 | <a href="/gnu/gnu.html">English</a>
 | <a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>
 | <a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
+| <a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a> <!-- Norwegian (bokmål) -->
 | <a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>
 | <a 
href="/gnu/gnu.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
 ]
@@ -127,7 +128,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/04/16 17:14:22 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $ $Author: att $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/gnu.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.ru.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gnu/gnu.ru.html   16 Apr 2007 17:14:22 -0000   1.2
+++ gnu/gnu.ru.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.3
@@ -78,6 +78,7 @@
 | <a href="/gnu/gnu.html">English</a>
 | <a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>    <!-- Spanish -->
 | <a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
   <!-- Macedonian -->
+| <a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a> <!-- Norwegian (bokmål) -->
 | <a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>    <!-- Polish -->
 | <a href="/gnu/gnu.ru.html">òÕÓÓËÉÊ</a><!-- Russian -->
 ]
@@ -118,7 +119,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/04/16 17:14:22 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $ $Author: att $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/gnu.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu.sr.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/gnu.sr.html   16 Apr 2007 17:14:22 -0000   1.4
+++ gnu/gnu.sr.html   10 Dec 2007 00:51:01 -0000   1.5
@@ -99,7 +99,7 @@
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/04/16 17:14:22 $
+$Date: 2007/12/10 00:51:01 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -131,6 +131,8 @@
 <li><a href="/gnu/gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Macedonian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- Norwegian (bokmål) -->
+<li><a href="/gnu/gnu.nb.html">Norsk (bokmål)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/gnu/gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Russian -->

Index: server/banner.nb.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.nb.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/banner.nb.html    9 Dec 2007 22:10:23 -0000    1.12
+++ server/banner.nb.html    10 Dec 2007 00:51:06 -0000   1.13
@@ -45,7 +45,7 @@
     <div class="inner">
     <ul>
      <li id="tabMenu"><a href="/home.nb.html">Hjem</a></li>
-     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Om</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.nb.html">Om</a></li>
      <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.nb.html">Fri&nbsp;programvare</a></li>
      <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Filosofi</a></li>
      <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisenser</a></li>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]