www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.nn.shtml


From: Andreas Tolfsen
Subject: www home.nn.shtml
Date: Sun, 09 Dec 2007 18:31:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Andreas Tolfsen <att>  07/12/09 18:31:53

Modified files:
    .       : home.nn.shtml 

Log message:
    Adding updated version of home.html in Norwegian (nynorsk).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nn.shtml?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: home.nn.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nn.shtml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- home.nn.shtml    22 Mar 2007 19:37:28 -0000   1.6
+++ home.nn.shtml    9 Dec 2007 18:31:49 -0000    1.7
@@ -1,10 +1,12 @@
 <!--#include virtual="/server/header.nn.html" -->
-    <title>Operativsystemet GNU - GNU prosjektet - Free Software Foundation 
- Fri som i fridom - GNU/Linux</title>
 
-    <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software 
Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU 
Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
-    <meta http-equiv="Description" content="Sidan 1983 har vi utivkla det 
frie Unix-lignande operativsystemet GNU for at brukerane skal få fridomen til å 
dele og forbetre programvara dei brukar." />
-    <link rel="alternate" title="Nyheter" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
-    <link rel="alternate" title="Ny fri programvare" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+<title>Operativsystemet GNU - GNU prosjektet - Free Software Foundation - Fri 
som i fridom - GNU/Linux</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Sidan 1983 har vi utvikla det frie 
Unix-liknande operativsystemet GNU for at brukerane skal få fridomen til å 
dele og forbetre programvare dei bruker." />
+<link rel="alternate" title="Nyhende" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Ny fri programvare" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
 <!--#include virtual="/server/banner.nn.html" -->
 
 <!--
@@ -14,76 +16,76 @@
  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt
 -->
 
-<!-- BEGIN content -->
-<h2>Operativsystemet GNU - <a href="/philosophy/philosophy.html">Fri som i 
fridom</a></h2>
+<!-- END FSFlinks -->
 
-<!-- a space for announcements - mattl -->
-<!-- <div class="announcement"></div> -->
+<!-- BEGIN content -->
 
-<h3>Kva er GNU prosjektet?</h3>
+<h2>Kva er GNU?</h2>
 
-<p>GNU prosjektet starta i 1984 å utvikle eit fullkomen Unix-lignande
+<p>GNU-prosjektet starta i 1984 med å skape eit fullkomen Unix-liknande
 operativsystem som er <a href="/philosophy/free-sw.html">fri programvare</a>:
-GNU-systemet. Variantar av operativsystemet GNU, som ofte brukar
-Linux-kjernen, er i bruk i stor omfang; men sjølv om disse systema ofte blir
-kalla «Linux», ville det vore meir presist å kalla dei
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux-systemar</a>.</p>
-
-<p>GNU er ein sjølvrefererande forkorting for «GNU's Not Unix»
-(GNU er ikkje Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i det engelske
-ordet <em>canoe</em>.</p>
+GNU-systemet. Variantar av operativsystemet GNU, som ofte bruker 
Linux-kjernen,
+er i bruk i stor omfang; men sjølv om desse systema ofte blir kalla «Linux»,
+ville det vore meir presist å kalla dei <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux-system</a>.</p>
+
+<p>GNU er ein sjølvrefererande forkorting for «GNU's Not Unix» (GNU er ikkje
+Unix); det blir uttalt <em>guh-noo</em>, som i det engelske ordet
+<em>canoe</em>.</p>
+
 
 <h3>Kva er fri programvare?</h3>
 
-<p>«<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>» handlar
-om fridom, ikkje om pris. For å forstå konseptet burde du tenke
-«fri» som i «fri tale», ikkje som i «gratis øl».</p>
-
-<p>Fri programvare har ein betydning for brukeranes fridom til å kjøre,
-kopiere, distribuere, studere, endre og forbetre programvara. Heilt konkret
-referer det til dei fire formane for fridom, for brukerane av programvara:</p>
+<p>«<a href="/philosophy/free-sw.html">Fri programvare</a>» handlar om 
fridom,
+ikkje om pris. På engelsk kan ordet <em>free</em> tolkast på fleire måtar, 
og
+tyde båe <em>fri</em> og <em>gratis</em>. For å unngå misforståinga burde 
ein
+tenkje «fri» som i «fri tale», ikkje som i «gratis øl» (free beer).</p>
+
+<p>Fri programvare har ei meining for brukeranes fridom til å kjøyre, 
kopiere,
+distribuere, studere, endre og forbetre programvaren. Heilt konkret refererer
+det til dei fire formane for fridom:</p>
 
 <ul>
-    <li>Fridomen til å kjøre programmet, uansett formål (fridom 0).</li>
-    <li>Fridomen til å studere korleis programmet fungerar og å tilpassa det
-        til dine høve (fridom 1). Tilgang til kjeldekoden er ein 
føresetnad
-        for dette.</li>
-    <li>Fridomen til å distribuere kopiar for at du skal kunne hjelpe dine
+    <li>Fridomen til å kjøyre programmet, same kva formål (fridom 
0).</li>
+    <li>Fridomen til å studere korleis programmet fungerer og å tilpasse 
det til
+    dine føremål (fridom 1). Tilgang til kjeldekoden er ein føresetnad 
for
+    dette.</li>
+    <li>Fridomen til å distribuere kopiar for at du skal kunne hjelpe dine
        vennar (fridom 2).</li>
-    <li>Fridomen til å forbetre programmet og til å publisere forbetringar
-        slik at heile fellesskapet kan dra nytte av forbetringane 
(fridom 3).
-        Tilgang til kjeldekoden er ein føresetnad for dette.</li>
+    <li>Fridomen til å forbetre programmet og til å publisere 
forbetringar slik
+    at heile fellesskapet kan dra nytte av forbetringane (fridom 3). 
Tilgang til
+    kjeldekoden er en føresetnad for dette.</li>
 </ul>
 
+
 <h3>Kva er Free Software Foundation?</h3>
 
-<p><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (FSF) er den
-idéele organisasjonen som støtter GNU-prosjektet. FSF får lite finansiering
-frå faglege samanslutningar og tilskotsordningar, og er derfor bunden av støtte
-frå individuelle som deg.</p>
-
-<p>Vær så snill og vurder å hjelpe FSF ved å
-<a href="http://member.fsf.org/";>bli eit støttemedlem</a>,
-<a href="http://order.fsf.org7";>kjøpe bøker og utstyr</a> eller ved å
-<a href="http://donate.fsf.org/";>donere pengarr</a>. Dersom du bruker fri
-programvare på din arbeidsplass kan du også vurdere
-<a href="http://patron.fsf.org/";>å motivere ditt firma til å bli ein faglig
-vernar</a> av FSF. Du kan også vurdere
+<p><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
title="Free
+Software Foundation">FSF</abbr>) er den idéele organisasjonen som støtte
+GNU-prosjektet. FSF mottar lite stønad frå faglege samanslutningar eller 
andre
+tilskotsordningar, og er derfor heilt bunden til stønad frå individuelle som
+deg.</p>
+
+<p>Ver så snill og vurder å hjelpe FSF ved å <a
+href="http://member.fsf.org/";>bli eit støttemedlem</a>, <a
+href="http://order.fsf.org/";>kjøpe bøker og utstyr</a> eller ved å <a
+href="http://donate.fsf.org/";>donere pengarr</a>. Om du bruker fri programvare
+på arbeidsplassen din kan du også vurdere <a href="http://patron.fsf.org/";>å
+motivere ditt firma til å bli ein fagleg vernar</a> av FSF. Du kan også 
vurdere
 <a href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>ein deluxe-distribusjon av
-GNU-programvare</a> for å støtte FSF.</p>
+GNU-programvare</a> for å stø FSF.</p>
+
+<p><abbr title="GNU's Not Unix! (GNU er ikke Unix!)">GNU</abbr>-prosjektet
+støtter <abbr>FSF</abbr> sitt mål om å verne, ta vare på og fremje 
fridomane til
+å bruke, studere, kopiere, endre og redistribuere programvare, og å forsvare
+rettigheitane til brukerane av fri programvare. Vi støtter opp om <a
+href="/philosophy/basic-freedoms.html">fridom til tale, skrift og
+samankomst</a> på verdsveven, <a href="http://www.eff.org/privnow/";>retten
+til å bruke kryptering på privat kommunikasjon</a>, og <a
+href="/philosophy/protecting.html">retten til å skrive programvare</a> uhindra
+av private monopol. Du kan også lære meir om desse sakane i boka <em><a
+href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a></em>.</p>
 
-<p><abbr title="GNU's Not Unix! (GNU er ikkje Unix!)">GNU</abbr> prosjektet
-støttar <abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr> sitt mål om å
-verne, ta vare på og fremme fridomane til å bruke, studere, kopiere, endre
-og redistribuere programvare, og å forsvare rettighetene til brukerane av fri
-programvare. Vi støttar opp om
-<a href="/philosophy/basic-freedoms.html">fridom til tale, skrift og
-samankomst</a> på på verdsveven,
-<a href="http://www.eff.org/privnow/";>retten til å bruke kryptering til privat
-kommunikasjon</a>, og <a href="/philosophy/protecting.html">retten til å
-skrive programvare</a> uhindra av private monopol. Du kan også lære meir om
-disse sakane i boka <em><a href="/doc/book13.html">Free Software,
-Free Society</a></em>.</p>
 
 <!--
  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
@@ -98,167 +100,151 @@
 <ul class="translations-list">
    <li><a href="/provide.html">Kva vi tilbyr</a></li>
    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Kvifor vi finnast</a></li>
-    <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Kor går vi</a></li>
-    <li><a href="/help/help.html">Korleis kan du hjelpe oss å komme
-        dit</a></li>
-    <li><a href="/people/people.html">Kven er vi</a></li>
-    <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Kva brukerane synes om
-        programvare frå GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Kor går vi</a></li>
+ <li><a href="/help/help.html">Korleis du kan hjelpe oss å kome dit</a></li>
+ <li><a href="/people/people.html">Kven vi er</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Kva brukerane synest om
+ programvare frå GNU</a></li>
 </ul>
+<!-- END content -->
 
-<hr />
 
 <!-- BEGIN Articles -->
-<div class="rowOfBoxes">
-
-    <!-- BEGIN GNUFlashes -->
-    <div class="half noBorderOnLeft">
 
-        <!--
+<!--
         GNUs Flash is a pun on News Flash.
         Please don't make it GNU's Flash.
-        -->
-
-        <h3 id="Flashes">Lynmeldingar frå GNU</h3>
+-->
+<h3 id="Flashes">Lynmeldingar frå GNU</h3>
 
-        <!--
+<!--
         FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
         Please make sure an announcement is sent to address@hidden
         Include announcements in /server/whatsnew.html
-        -->
+-->
 
-        <!--
+<!--
         Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and
         hrefs pointing at them will fail. Instead use 
/home.html#Flashes
-        -->
+-->
 
-        <!--
+<!--
         rms SEZ:
         DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
         MORE THAN 2 ITEMS HERE.
-        -->
+-->
 
-        <!--#include file="gnusflashes.include" -->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
 
-        <p>For andre nyheiter og artiklar som pleidde å være i GNUs 
lynmeldingar-
-        seksjonen, sjå <a href="/server/whatsnew.html">Kva er nytt</a> 
i og om
-        GNU-prosjektet.</p>
+<p>For andre nyhende og artiklar som pleidde å vere i lynmeldingar-seksjonen,
+sjå <a href="/server/whatsnew.html">Kva er nytt</a>, i og om 
GNU-prosjektet.</p>
 
-    </div>
-    <!-- END GNUFlashes -->
+<!-- END GNUFlashes -->
 
-    <!-- BEGIN TakeAction -->
-    <div class="half">
+<!-- BEGIN TakeAction -->
 
-        <h3 id="Action">Aktivisme</h3>
+<h3 id="Action">Aktivisme</h3>
 
-        <ul>
-            <li><strong>GPLv3:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#gplv3">Delta</a>
-                    i utforminga av GPLv3.</li>
-            <li><strong>Innbyggjarar i USA:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#music-sharing">Skriv under EFF
-                    underskriftskampanje</a> for å støtte 
deling av musikk.</li>
-            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
-                <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Bidra</a>
-                    til disse høgprioritetsprosjekta:
-                <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Fri 
programvare 3D video
-                    drivarar</a>, utvikle ein fri 
kompatibel klient for Google Earth,
+<ul>
+    <li><strong>Lisensutforming:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#licenses">Delta</a>
+        i utforminga av GFDL og GSFDL.</li>
+    <li>Bidra til <a href="/server/takeaction.html#directory">katalogen 
over fri
+        programvare</a>.</li>
+    <li><strong>Globalt:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#doom">Skriv under oppropet frå
+        Doom-samholdet</a> om å frigje kjeldekoden til spillene 
Heretic og
+        Hexen.</li>
+    <li><strong>Prioriterte prosjekter:</strong>
+        <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Yt 
hjelp</a>
+        til desse opp-prioriterte prosjektene:
+        <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Fri programvare for 
3D
+        video-drivere</a>,
                <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>,
-                <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org og frie 
vevprotokollar</a>,
+        <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (GNU 
Flash-spelar),
+        <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> (fri 
programvare-erstatning for .NET),
+        <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>,
+        <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org og frie 
internettprotokollar</a>,
                <a 
href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversibel
-                    avlusning for GDB</a> og
-                <a 
href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> (GNU Flash Player).
-            </li>
-            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#gnustep">Bidra</a>
-                    som ein brukar og utviklar til <a 
href="http://www.gnustep.org/";>
-                    GNUstep</a>, eit fritt objekt-orientert 
rammeverk for utvikling av
-                    programmer.</li>
+        debugging for GDB</a>.</li>
            <li><strong>Innbyggjarar i USA:</strong>
                    <a 
href="/server/takeaction.html#music-sharing">
-                    Skriv under EFF si kampanje</a> for å 
støtte musikkdeling.</li>
+        Skriv under EFF si kampanje</a> for å stø musikkdeling.</li>
            <li><strong>Innbyggjarar i USA:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#broadcast">Støtt kampen mot
-                    "kringkastingsflagget"</a>.</li>
+        <a href="/server/takeaction.html#broadcast">Stø kampen mot
+        «kringkastingsflagget»</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Få 
WIPO til å endre navn og
-                    mål</a>.</li>
+   <a href="/server/takeaction.html#wipochange">Få WIPO til å endre navn 
og
+     mål</a>.</li>
            <li><strong>Globalt:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#wipo">Øk 
medviten over farane ved
-                    WIPO-kringkastingstraktaten</a>.
-                </li>
-            <li><strong>Europa:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp 
mot programvarepatenter</a>.
-                </li>
-            <li><strong>Innbyggjerar i USA:</strong>
-                <a 
href="/server/takeaction.html#antidmca">Skriv under protestskriv mot
+        <a href="/server/takeaction.html#wipo">Øk medviten over farane 
ved
+        WIPO-kringkastingstraktatet</a>.</li>
+    <li><strong>I Europa:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#swpat">Kjemp mot
+        programvarepatenter</a>.</li>
+    <li><strong>US citizens:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#antidmca">Skriv under oppropet 
mot
                    programvarepatenter og DMCA</a>.</li>
            <li><strong>Langtidsbidrag:</strong>
-                <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Ta 
over ein pakke som manglar
+        <a href="/server/takeaction.html#gnustep">Hjelp til</a> som
+        brukar og utvikler av <a 
href="http://www.gnustep.org/";>GNUstep</a>, eit
+        fritt objekt-orientert rammeverk for utvikling av 
programmer.</li>
+    <li><strong>Langtidsmedverknad:</strong>
+        <a href="/server/takeaction.html#unmaint">Ta over ei pakke som 
manglar
                    ettersyn:</a>
-                <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>,
-                <a 
href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
-            <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Legg 
til i katalogen over
-                fri programvare</a>.</li>
-        </ul>
-
-        <p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre 
artiklar</a></p>
+        <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>,
+        <a href="/software/vmslib/">vmslib</a>.</li>
+</ul>
 
-    </div>
-    <!-- END TakeAction -->
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Andre ting å hjelpe til med</a></p>
 
 </div>
-<!-- END Articles -->
 
-</div>
-<!-- END Content -->
 
 <!--#include virtual="/server/footer.nn.html" -->
-        <!-- BEGIN copyleft -->
-        <div id="footer">
-
-            <!--
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<div id="footer">
+<!--
             this anchor is referred to from the default
             gendocs_template (available as part of Texinfo) used 
for
             generating GNU manuals online, so please don't remove 
it.
-            -->
-
-            <p><a name="ContactInfo"></a>Send førespurnadar om GNU 
på e-post:
-            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
telefon: +1-617-542-5942, eller
-            faks: +1-617-542-2652.</p>
-
-            <p>Send øydelagde lenkar og andre tilrådingar om 
vevsidene til
-            <a href="/people/webmeisters.html">GNU vevmeistrane</a> 
på
-            <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
-
-            <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004,
-            2005, 2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free 
Software Foundation</a>,
-            Inc., 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301 USA<br />
-            Verbatim copying and distribution of this entire 
article are permitted
-            worldwide, without royalty, in any medium, provided 
this notice, and
-            the copyright notice, are preserved.</p>
+-->
+<p><a name="ContactInfo"></a>
+    Send førespurnadar om GNU på e-post:
+    <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>,
+    telefon: +1-617-532-5942, eller fax. +1-617-542-2652.
+</p>
+
+<p>Send øydelagde lenkar og andre tilrådingar om vevsidene til <a
+href="/people/webmeisters.html">GNU-vevmeisterane</a> på <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 51
+Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
+Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted
+worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the
+copyright notice, are preserved. </p>
 
-            <p>
-                Oppdatert:
+<p>Oppdatert:
                <!-- timestamp start -->
-                $Date: 2007/03/22 19:37:28 $ $Author: att $
+    $Date: 2007/12/09 18:31:49 $
                <!-- timestamp end -->
-            </p>
+</p>
 
-        </div>
-        <!-- END copyleft -->
+</div>
+<!-- END copyleft -->
 
-        <!-- BEGIN TranslationList -->
-        <div id="translations">
-            <h4><a 
href="/server/standards/README.translations.html">Omsetjingar</a>
-            av denne siden</h4>
+<!-- BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
 
-            <!--#include file="translations.include" -->
-        </div>
-        <!-- END TranslationList -->
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Omsetjingar</a> av
+denne sida</h4>
 
-    </div>
+<!--#include file="translations.include" -->
+<!-- END TranslationList -->
+</div>
+</div>
 
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]