www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy words-to-avoid.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 17:10:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 17:10:28

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.ca.html 

Log message:
    Minor corrections

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: words-to-avoid.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- words-to-avoid.ca.html   9 Oct 2007 16:35:11 -0000    1.6
+++ words-to-avoid.ca.html   9 Oct 2007 17:10:17 -0000    1.7
@@ -32,11 +32,11 @@
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Creator"
    name="TOCCreator">Creador</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#DigitalRightsManagement"
-    name="TOCDigitalRightsManagement">Gestió de Drets Digitals</a>"
+    name="TOCDigitalRightsManagement">Gesti&oacute; de Drets Digitals</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#ForFree"
    name="TOCForFree">De franc</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Freeware"
-    name="TOCFreeware">Software gratuït</a>"
+    name="TOCFreeware">Software gratu&iuml;t</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#GiveAwaySoftware"
    name="TOCGiveAwaySoftware">Regalar programari</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#IntellectualProperty"
@@ -48,13 +48,13 @@
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Piracy"
    name="TOCPiracy">Pirateria</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Protection"
-    name="TOCProtection">Protecció</a>"
+    name="TOCProtection">Protecci&oacute;</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#RAND"
    name="TOCRAND">RAND</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#SellSoftware"
    name="TOCSellSoftware">Vendre programari</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#SoftwareIndustry"
-    name="TOCSoftwareIndustry">Indústria del Programari</a>"
+    name="TOCSoftwareIndustry">Ind&uacute;stria del Programari</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Theft"
    name="TOCTheft">Robatori</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Vendor"
@@ -297,7 +297,7 @@
 <h4 id="Open">&ldquo;Obert&rdquo;</h4>
 <p>
 Si us plau, eviteu utilitzar la paraula &quot;obert&quot; com a substitut
-de &quot;programari lliure&quot;. Un<a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html"> grup
+de &quot;programari lliure&quot;. Un <a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">grup
 diferent</a> al nostre, amb valors menys idealistes, utilitza &quot;codi
 obert&quot; com a esl&ograve;gan. Si us hi esteu referint, &eacute;s
 natural utilitzar el seu nom, per&ograve; si us plau no ens barregeu
@@ -321,7 +321,7 @@
 positiu com &quot;compartir informaci&oacute; amb el teu ve&iacute;&quot;.</p>
 
 
-<h4 id="Protection">&ldquo;Protecció&rdquo;</h4>
+<h4 id="Protection">&ldquo;Protecci&oacute;&rdquo;</h4>
 <p>
 Als advocats dels editors els encanta utilitzar el terme 
&quot;protecci&oacute;&quot; per
 descriure el copyright. Aquesta paraula comporta la idea d'impedir
@@ -489,7 +489,7 @@
 <br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/10/09 16:35:11 $
+$Date: 2007/10/09 17:10:17 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]