www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy words-to-avoid.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy words-to-avoid.ca.html
Date: Tue, 09 Oct 2007 16:35:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/09 16:35:24

Modified files:
    philosophy   : words-to-avoid.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: words-to-avoid.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- words-to-avoid.ca.html   7 Mar 2006 16:34:47 -0000    1.5
+++ words-to-avoid.ca.html   9 Oct 2007 16:35:11 -0000    1.6
@@ -1,36 +1,21 @@
-<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar - GNU 
Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=iso-8859-1' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3> Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar </h3>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<title>Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar - Projecte 
+GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<h2>Algunes paraules i frases confuses que conv&eacute; evitar</h2>
 
 <p>
-Hi ha un cert nombre de paraules i frases que recomanem evitar, ja sigui en 
general o bé en certs contexts i usos. La raó és que són ambigües o que 
impliquen una opinió que esperem que no compartiu del tot.</p>
+Hi ha un cert nombre de paraules i frases que recomanem evitar, ja
+ sigui en general o b&eacute; en certs contexts i usos. La ra&oacute; 
&eacute;s
+ que s&oacute;n ambig&uuml;es o que impliquen una opini&oacute; que
+esperem que no compartiu del tot.</p>
+
+<div class="announcement">
+Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/categories.ca.html">Categories
+de Programari Lliure</a>.</div>
 
 <p>
  <a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir</a>
@@ -74,250 +59,484 @@
    name="TOCTheft">Robatori</a>"
 | "<a href="words-to-avoid.ca.html#Vendor"
    name="TOCVendor">Venedor</a>"
-| <a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir</a>
 </p>
 
+<h4 id="BSD-style">&ldquo;Estil BSD&rdquo;</h4>
 <p>
-Vegeu també <a href="/philosophy/categories.ca.html">Categories de Programari 
Lliure</a>.</p>
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCBSD-style"
-   name="BSD-style">Estil BSD</a>"</h4>
-<p>
-L'expressió &quot;Llicència estil BSD&quot; porta a confusió perquè <a 
href="/philosophy/bsd.html"> agrupa llicències que tenen diferències 
importants</a>. 
-
-
-Per exemple, la llicència BSD original amb la clàusula de publicitat és 
incompatible amb la llicència GPL de GNU, però la llicència BSD revisada és 
compatible amb la llicència GPL
-
-.</p>
-<p>
-Per evitar confusions, és millor citar
-<a href="/licenses/license-list.ca.html">
-la llicència específica en qüestió</a> i evitar la imprecisa expressió 
&quot;Estil BSD&quot;. </p>
-
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCClosed"
-   name="Closed">Tancat</a>"</h4>
-<p>
-Descriure el programari no lliure com a &quot;tancat&quot; clarament es 
refereix al terme &quot;codi obert&quot;. En el Moviment del Programari Lliure 
<a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">volem evitar ser confosos 
amb el més recent Moviment del Codi Obert</a>, 
-
-
-i per això procurem evitar un ús que podria portar la gent a agrupar-nos amb 
ells. Per aquesta raó evitem descriure el programari no lliure com a 
&quot;tancat&quot;. L'anomenem &quot;no lliure&quot; o <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware";>
-"patentat"</a>.</p>
-
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCCommercial"
-   name="Commercial">Comercial</a>"</h4>
-<p>
-Si us plau, no utilitzeu &quot;comercial&quot; com a sinònim de &quot;no 
lliure&quot;. Això seria confondre dos temes totalment diferents.</p>
-<p> Un programa és comercial si el seu desenvolupament és un negoci. Un 
programa comercial pot ser lliure o no lliure, depenent de la seva llicència. 
De la mateixa manera, un programa desenvolupat per una escola o un individu pot 
ser lliure o no lliure, depenent de la seva llicència. Les dues qüestions, 
quina classe d'entitat va desenvolupar el programa i quina llibertat tenen els 
seus usuaris, són independents.</p>
-<p> Durant la primera dècada del Moviment del Programari Lliure, els paquets 
de programes lliures eren gairebé sempre no comercials; els components del 
sistema operatiu GNU/Linux eren desenvolupats per individus o per 
organitzacions sense afany de lucre, com la FSF i les universitats. Més tard, 
durant els anys 90, va començar a aparèixer el programari lliure comercial.</p>
-<p> El programari lliure comercial és una contribució a la nostra comunitat, 
de manera que l'hauríem de fomentar. Però la gent que pensa que 
&quot;comercial&quot; significa &quot;no lliure&quot; tendirà a pensar que la 
combinació &quot;programari lliure comercial&quot; és contradictòria, i en 
negarà la possibilitat. Tinguem cura de no utilitzar la paraula 
&quot;comercial&quot; d'aquesta manera.</p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCConsumer"
-   name="Consumer">Consumidor</a>"</h4>
-<p>
-El terme &quot;consumidor&quot;, quan s'utilitza per referir-se a usuaris 
d'ordinadors, comporta suposicions desafortunades.</p>
-<p> La teoria econòmica utilitza els termes &quot;productor&quot; i 
&quot;consumidor&quot;. En aquest context aquestes paraules són apropiades. 
Però qualificar els usuaris de programari de &quot;consumidors&quot; suposa 
assignar-los un paper molt limitat. És com dir que són un bestiar que pastura 
passivament en un camp que altres han posat a la seva disposició.</p>
-<p> Aquesta manera de pensar condueix a paròdies com la CBDTPA (&quot;Acta de 
Promoció de la Televisió Digital i la Banda Ampla per al Consumidor&quot;) que 
exigiria mecanismes de restricció de còpia en cada aparell digital. Si tot el 
que els usuaris fan és &quot;consumir&quot;, per què els hauria d'importar?</p>
-<p> L'estreta visió econòmica dels usuaris com a &quot;consumidors&quot; sol 
anar lligada amb la idea que les obres publicades són 
&quot;continguts&quot;.</p>
-<p> Per descriure persones que no es limiten a consumir passivament amb als 
seus ordinadors, suggerim termes com &quot;individus&quot; i 
&quot;ciutadans&quot;.</p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCContent"
-   name="Content">Contingut</a>"</h4>
-<p>
-Per a descriure una sensació de comoditat i satisfacció, hom pot dir que està 
&quot;content&quot; (N. del T.: en anglès, &quot;content&quot; vol dir 
&quot;contingut&quot; i &quot;satisfet&quot;), però cal evitar l'ús d'aquesta 
paraula com a substantiu per a descriure textos o altres obres d'autor. Aquest 
ús adopta una actitud específica respecte a aquestes obres: les considera una 
mercaderia intercanviable el propòsit del qual és omplir una capsa i guanyar 
diners. De fet, tracta a les obres sense cap mena de respecte. </p>
-<p> Els que utilitzen aquest terme són sovint els editors que pressionen per 
augmentar el poder del copyright en nom dels autors (&quot;creadors&quot;, com 
en diuen ells) de les obres. El terme &quot;content&quot; (contingut) mostra el 
que realment senten (satisfacció).</p>
-<p> Mentre alguns utilitzin l'expressió &quot;content provider&quot; 
(proveïdor de continguts, satisfet), els dissidents polítics podran ben bé 
anomenar-se &quot;malcontent providers&quot; (proveïdors de descontent).</p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCCreator"
-   name="Creator">Creador</a>"</h4>
-<p>
-El terme &quot;creador&quot;, aplicat a l'autor, el compara implícitament amb 
una divinitat (&quot;el Creador&quot;). Els editors utilitzen el terme per 
elevar la talla moral dels autors sobre la de la gent corrent, i justificar 
l'augment del poder del copyright que els editors diuen exercir en nom dels 
autors. Recomanem dir &quot;autor&quot;. Tanmateix, el que realment es vol dir 
en molts casos és &quot;titular del copyright&quot;. </p>
-
+L'expressi&oacute; &quot;Llic&egrave;ncia estil BSD&quot; porta a
+confusi&oacute; perqu&egrave; <a href="/philosophy/bsd.ca.html"> agrupa
+llic&egrave;ncies que tenen difer&egrave;ncies importants</a>. Per
+exemple, la llic&egrave;ncia BSD original amb la cl&agrave;usula de
+publicitat &eacute;s incompatible amb la llic&egrave;ncia GPL de GNU,
+per&ograve; la llic&egrave;ncia BSD revisada &eacute;s compatible
+amb la llic&egrave;ncia GPL.</p>
+<p>
+Per evitar confusions, &eacute;s millor citar <a 
href="/licenses/license-list.ca.html"> la
+llic&egrave;ncia espec&iacute;fica en q&uuml;esti&oacute;</a> i evitar
+la imprecisa expressi&oacute; &quot;Estil BSD&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="Closed">&ldquo;Tancat&rdquo;</h4>
+<p>
+Descriure el programari no lliure com a &quot;tancat&quot; clarament
+es refereix al terme &quot;codi obert&quot;. En el Moviment del Programari
+Lliure <a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">volem
+evitar ser confosos amb el m&eacute;s recent Moviment del Codi Obert</a>,
+i per aix&ograve; procurem evitar un &uacute;s que podria portar la
+gent a agrupar-nos amb ells. Per aquesta ra&oacute; evitem descriure
+el programari no lliure com a &quot;tancat&quot;. L'anomenem &quot;no
+lliure&quot; o <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware";>"patentat"</a>.</p>
+
+
+<h4 id="Commercial">&ldquo;Comercial&rdquo;</h4>
+<p>
+Si us plau, no utilitzeu &quot;comercial&quot; com a sin&ograve;nim
+de &quot;no lliure&quot;. Aix&ograve; seria confondre dos temes totalment
+diferents.</p>
+<p>
+Un programa &eacute;s comercial si el seu desenvolupament &eacute;s
+un negoci. Un programa comercial pot ser lliure o no lliure, depenent
+de la seva llic&egrave;ncia. De la mateixa manera, un programa desenvolupat
+per una escola o un individu pot ser lliure o no lliure, depenent
+de la seva llic&egrave;ncia. Les dues q&uuml;estions, quina classe
+d'entitat va desenvolupar el programa i quina llibertat tenen els
+seus usuaris, s&oacute;n independents.</p>
+<p>
+Durant la primera d&egrave;cada del Moviment del Programari Lliure,
+els paquets de programes lliures eren gaireb&eacute; sempre no comercials;
+els components del sistema operatiu GNU/Linux eren desenvolupats per
+individus o per organitzacions sense afany de lucre, com la FSF i
+les universitats. M&eacute;s tard, durant els anys 90, va comen&ccedil;ar
+a apar&egrave;ixer el programari lliure comercial.</p>
+<p>
+El programari lliure comercial &eacute;s una contribuci&oacute; a
+la nostra comunitat, de manera que l'haur&iacute;em de fomentar. Per&ograve; la
+gent que pensa que &quot;comercial&quot; significa &quot;no lliure&quot; 
tendir&agrave; a
+pensar que la combinaci&oacute; &quot;programari lliure comercial&quot; 
&eacute;s
+contradict&ograve;ria, i en negar&agrave; la possibilitat. Tinguem
+cura de no utilitzar la paraula &quot;comercial&quot; d'aquesta manera.</p>
+
+
+<h4 id="Consumer">&ldquo;Consumidor&rdquo;</h4>
+<p>
+El terme &quot;consumidor&quot;, quan s'utilitza per referir-se a
+usuaris d'ordinadors, comporta suposicions desafortunades.</p>
+<p>
+La teoria econ&ograve;mica utilitza els termes &quot;productor&quot; i 
&quot;consumidor&quot;.
+En aquest context aquestes paraules s&oacute;n apropiades. Per&ograve; 
qualificar
+els usuaris de programari de &quot;consumidors&quot; suposa assignar-los
+un paper molt limitat. &Eacute;s com dir que s&oacute;n un bestiar
+que pastura passivament en un camp que altres han posat a la seva
+disposici&oacute;.</p>
+<p>
+Aquesta manera de pensar condueix a par&ograve;dies com la CBDTPA
+(&quot;Acta de Promoci&oacute; de la Televisi&oacute; Digital i la
+Banda Ampla per al Consumidor&quot;) que exigiria mecanismes de 
restricci&oacute; de
+c&ograve;pia en cada aparell digital. Si tot el que els usuaris fan &eacute;s 
&quot;consumir&quot;,
+per qu&egrave; els hauria d'importar?</p>
+<p>
+L'estreta visi&oacute; econ&ograve;mica dels usuaris com a 
&quot;consumidors&quot; sol
+anar lligada amb la idea que les obres publicades s&oacute;n 
&quot;continguts&quot;.</p>
+<p>
+Per descriure persones que no es limiten a consumir passivament amb
+als seus ordinadors, suggerim termes com &quot;individus&quot; i 
&quot;ciutadans&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="Content">&ldquo;Contingut&rdquo;</h4>
+<p>
+Per a descriure una sensaci&oacute; de comoditat i satisfacci&oacute;,
+hom pot dir que est&agrave; &quot;content&quot; (N. del T.: en angl&egrave;s, 
&quot;content&quot; vol
+dir &quot;contingut&quot; i &quot;satisfet&quot;), per&ograve; cal
+evitar l'&uacute;s d'aquesta paraula com a substantiu per a descriure
+textos o altres obres d'autor. Aquest &uacute;s adopta una actitud
+espec&iacute;fica respecte a aquestes obres: les considera una mercaderia
+intercanviable el prop&ograve;sit del qual &eacute;s omplir una capsa
+i guanyar diners. De fet, tracta a les obres sense cap mena de respecte.</p>
+<p>Els que utilitzen aquest terme s&oacute;n sovint els editors que
+ pressionen per augmentar el poder del copyright en nom dels autors
+ (&quot;creadors&quot;, com en diuen ells) de les obres. El terme 
&quot;content&quot; (contingut)
+mostra el que realment senten (satisfacci&oacute;).</p>
+<p>
+Mentre alguns utilitzin l'expressi&oacute; &quot;content provider&quot; 
(prove&iuml;dor
+de continguts, satisfet), els dissidents pol&iacute;tics podran ben
+b&eacute; anomenar-se &quot;malcontent providers&quot; (prove&iuml;dors
+de descontent).</p>
+
+
+<h4 id="Creator">&ldquo;Creador&rdquo;</h4>
+<p>
+El terme &quot;creador&quot;, aplicat a l'autor, el compara 
impl&iacute;citament
+amb una divinitat (&quot;el Creador&quot;). Els editors utilitzen
+el terme per elevar la talla moral dels autors sobre la de la gent
+corrent, i justificar l'augment del poder del copyright que els editors
+diuen exercir en nom dels autors. Recomanem dir &quot;autor&quot;.
+Tanmateix, el que realment es vol dir en molts casos &eacute;s &quot;titular
+del copyright&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="DigitalRightsManagement">&ldquo;Gesti&oacute; de Drets 
Digitals&rdquo;</h4>
+<p>
+El programari de &quot;Gesti&oacute; de Drets Digitals&quot; (Digital
+Rights Management) s'ha dissenyat, de fet, per imposar restriccions
+als usuaris d'ordinadors. L'&uacute;s de la paraula &quot;drets&quot; en
+aquesta expressi&oacute; &eacute;s propaganda, dissenyada per a dirigir-nos
+inconscientment a veure l'assumpte des del punt de vista de la minoria
+que imposa les restriccions, mentre s'ignoren els drets de la majoria
+a qui li venen imposades aquestes restriccions.</p>
+<p>
+S&oacute;n bones alternatives &quot;Gesti&oacute; de Restriccions
+Digitals&quot;, &quot;Pessimari de Restriccions Digitals&quot; i 
&quot;Programari
+emmanillat&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="ForFree">&ldquo;De franc&rdquo;</h4>
+<p>
+Si voleu dir que un programa &eacute;s &quot;lliure&quot; (free),
+si us plau no digueu que est&agrave; disponible &quot;de franc&quot; (for
+free). Aquesta expressi&oacute; significa espec&iacute;ficament &quot;per
+zero euros&quot;. El programari lliure &eacute;s una q&uuml;esti&oacute; de
+llibertat, no de preu.</p>
+<p>
+Les c&ograve;pies de programari lliure sovint estan disponibles de
+franc (per exemple, descarregant-les per FTP). Per&ograve; les c&ograve;pies
+de programari lliure estan tamb&eacute; disponibles a cert preu en
+CD-ROMs; per altra banda, les c&ograve;pies de programari patentat
+estan ocasionalment disponibles de franc en promocions, i certs usuaris
+disposen normalment d'alguns paquets patentats sense pagar.</p>
+<p>
+Per evitar confusions, podeu dir que el programa est&agrave; disponible 
&quot;com
+a programari lliure&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="Freeware">&ldquo;Software gratu&iuml;t&rdquo;</h4>
+<p>
+Si us plau, no utilitzeu l'expressi&oacute; &quot;programari 
gratu&iuml;t&quot; (freeware)
+com a sin&ograve;nim de &quot;programari lliure&quot; (free software).
+L'expressi&oacute; &quot;programari gratu&iuml;t&quot; s'utilitzava
+sovint durant la d&egrave;cada dels 80 per a programes publicats nom&eacute;s
+com a executables, sense codi font. Avui dia aquesta expressi&oacute; no
+t&eacute; una definici&oacute; acceptada per tothom.</p>
+<p>
+Tamb&eacute;, si utilitzeu un idioma que no sigui l'angl&egrave;s,
+eviteu si us plau l'&uacute;s d'expressions angleses ambig&uuml;es
+com &quot;free software&quot; or &quot;freeware&quot; (ja que es poden
+interpretar en el sentit contrari). &Eacute;s millor que tradu&iuml;u
+l'expressi&oacute; &quot;free software&quot; a <a 
href="/philosophy/fs-translations.ca.html"> la
+vostra llengua</a>.</p>
 
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCDigitalRightsManagement"
-   name="DigitalRightsManagement">Gestió de Drets Digitals</a>"</h4>
-<p>
-El programari de &quot;Gestió de Drets Digitals&quot; (Digital Rights 
Management) s'ha dissenyat, de fet, per imposar restriccions als usuaris 
d'ordinadors. L'ús de la paraula &quot;drets&quot; en aquesta expressió és 
propaganda, dissenyada per a dirigir-nos inconscientment a veure l'assumpte des 
del punt de vista de la minoria que imposa les restriccions, mentre s'ignoren 
els drets de la majoria a qui li venen imposades aquestes restriccions.</p>
-<p>Són bones alternatives &quot;Gestió de Restriccions Digitals&quot;, 
&quot;Pessimari de Restriccions Digitals&quot; i &quot;Programari 
emmanillat&quot;.</p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCForFree"
-   name="ForFree">De franc</a>"</h4>
-<p>
-Si voleu dir que un programa és &quot;lliure&quot; (free), si us plau no 
digueu que està disponible &quot;de franc&quot; (for free). Aquesta expressió 
significa específicament &quot;per zero euros&quot;. El programari lliure és 
una qüestió de llibertat, no de preu.</p>
-<p> Les còpies de programari lliure sovint estan disponibles de franc (per 
exemple, descarregant-les per FTP). Però les còpies de programari lliure estan 
també disponibles a cert preu en CD-ROMs; per altra banda, les còpies de 
programari patentat estan ocasionalment disponibles de franc en promocions, i 
certs usuaris disposen normalment d'alguns paquets patentats sense pagar.</p>
-<p> Per evitar confusions, podeu dir que el programa està disponible &quot;com 
a programari lliure&quot;. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCFreeware"
-   name="Freeware">Software gratuït</a>"</h4>
-<p>
-Si us plau, no utilitzeu l'expressió &quot;programari gratuït&quot; (freeware) 
com a sinònim de &quot;programari lliure&quot; (free software). L'expressió 
&quot;programari gratuït&quot; s'utilitzava sovint durant la dècada dels 80 per 
a programes publicats només com a executables, sense codi font. Avui dia 
aquesta expressió no té una definició acceptada per tothom.</p>
-<p>També, si utilitzeu un idioma que no sigui l'anglès, eviteu si us plau l'ús 
d'expressions angleses ambigües com &quot;free software&quot; or 
&quot;freeware&quot; (ja que es poden interpretar en el sentit contrari). És 
millor que traduïu l'expressió &quot;free software&quot; a
-<a href="/philosophy/fs-translations.ca.html"> la vostra llengua</a>.</p>
 <p>
 Utilitzant una paraula de
-<a href="/philosophy/fs-translations.ca.html"> la vostra llengua</a>, 
-
-
-mostrareu que us esteu referint realment a la llibertat i no només repetint 
com a lloros algun misteriós concepte de màrqueting estranger. La referència a 
la llibertat podrà semblar al principi estranya o pertorbadora als vostres 
compatriotes, però una cop vegin que significa exactament el que diu, entendran 
realment quina és la qüestió.
+ <a href="/philosophy/fs-translations.ca.html"> la vostra llengua</a>,
+ mostrareu que us esteu referint realment a la llibertat i no nom&eacute;s
+ repetint com a lloros algun misteri&oacute;s concepte de m&agrave;rqueting
+ estranger. La refer&egrave;ncia a la llibertat podr&agrave; semblar
+ al principi estranya o pertorbadora als vostres compatriotes, per&ograve; una
+ cop vegin que significa exactament el que diu, entendran realment
+ quina &eacute;s la q&uuml;esti&oacute;.
 </p>
    
-<h4>"<a href="words-to-avoid.html#TOCGiveAwaySoftware"
-   name="GiveAwaySoftware">Regalar programari</a>"</h4>
-<p>
-És erroni utilitzar el terme &quot;regalar&quot; per a dir &quot;distribuir un 
programa com a programari lliure.&quot; Té el mateix problema que &quot;de 
franc&quot;: implica que és una qüestió de preu, no de llibertat. Una manera 
d'evitar la confusió és dir &quot;difondre com a programari lliure&quot;. </p>
-
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCIntellectualProperty"
-   name="IntellectualProperty">Propietat Intel&middot;lectual</a>"</h4>
-<p>
-Als editors i als advocats els agrada descriure el copyright com a 
&quot;propietat intel·lectual&quot; (un terme que també inclou patents, marques 
registrades i altres àrees més fosques de llei). Aquests lleis tenen tan poc en 
comú, i difereixen tant, que no és gens recomanable generalitzar. És millor 
parlar específicament de &quot;copyright&quot;, o de &quot;patents&quot;, o de 
&quot;marques registrades.&quot;</p>
-<p>L'expressió &quot;propietat intel·lectual&quot; comporta una suposició 
oculta: que la manera natural de pensar en tots aquests assumptes tan diferents 
és basar-se en una analogia amb els objectes físics i amb les nostres idees 
sobre la propietat física.</p>
-<p>Quan es refereix a fer còpies, aquesta analogia desatén la diferència 
crucial entre els objectes materials i la informació: la informació es pot 
copiar i compartir sense gairebé cap esforç, i els objectes materials no.</p>
-<p>Per evitar les confusions i les implicacions tendencioses d'aquesta 
expressió, és millor prendre la decisió ferma de
-<a href="/philosophy/not-ipr.xhtml"> no parlar i fins i tot de no pensar en 
termes de &quot;propietat intel&middot;lectual&quot;</a>.</p>
- <p>
-La hipocresia d'anomenar &quot;drets&quot; a aquests poders està <a 
href="/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html">
-començant a posar WIPO en evidència</a>.</p>
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCMarket"
-   name="Market">Mercat</a>"</h4>
 
+<h4 id="GiveAwaySoftware">&ldquo;Regalar programari&rdquo;</h4>
 <p>
-És enganyós descriure als usuaris de programari lliure, o de programari en 
general, com un &quot;mercat&quot;.</p>
-<p> Això no vol dir que estem en contra del mercat. Si teniu un negoci de 
suport de programari lliure, tindreu clients, i hi comerciareu en un mercat. 
Mentre respecteu la seva llibertat, us desitjarem èxit en el vostre mercat.</p>
-<p> Però el moviment de programari lliure és un moviment social, no un negoci, 
i l'èxit a què aspira no és un èxit de mercat. Estem intentant servir al públic 
oferint-li llibertat, no competint per atraure el públic d'un rival. Equiparar 
aquesta campanya per la llibertat a la campanya que fa una empresa simplement 
per aconseguir èxit és disminuir la importància de la llibertat. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCOpen"
-   name="Open">Obert</a>"</h4>
-<p>
-Si us plau, eviteu utilitzar la paraula &quot;obert&quot; com a substitut de 
&quot;programari lliure&quot;.  Un<a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">
-grup diferent</a> al nostre, 
-
-
-amb valors menys idealistes, utilitza &quot;codi obert&quot; com a eslògan. Si 
us hi esteu referint, és natural utilitzar el seu nom, però si us plau no ens 
barregeu amb ells ni descrigueu la nostra feina amb la seva etiqueta (això 
portaria la gent a pensar que som seguidors seus).</p>
-
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCPiracy"
-   name="Piracy">Pirateria</a>"</h4>
-<p>
-Els editors sovint es refereixen a la còpia prohibida amb la paraula 
&quot;pirateria&quot;. D'aquesta manera volen donar a entendre que la còpia 
il·legal és èticament equivalent a atacar vaixells a alta mar i a segrestar i 
assassinar els passatgers.</p>
-<p> Si creieu que fer còpies il·legals no és ben bé el mateix que segrestar i 
assassinar, potser preferireu no utilitzar la paraula &quot;pirateria&quot; per 
descriure aquesta activitat. En el seu lloc hi ha disponibles expressions 
neutres com &quot;còpia prohibida&quot; o &quot;còpia no autoritzada&quot;. 
Alguns de nosaltres podríem fins i tot preferir utilitzar un terme positiu com 
&quot;compartir informació amb el teu veí&quot;. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCProtection"
-   name="Protection">Protecció</a>"</h4>
-<p>
-Als advocats dels editors els encanta utilitzar el terme &quot;protecció&quot; 
per descriure el copyright. Aquesta paraula comporta la idea d'impedir la 
destrucció o el patiment; d'aquesta manera s'aconsegueix que la gent 
s'identifiqui amb el propietari i amb l'editor que es beneficien del copyright, 
en lloc d'identificar-se amb els usuaris, que són els que realment pateixen les 
restriccions.</p>
-<p> És fàcil evitar &quot;protecció&quot; i utilitzar al seu lloc termes 
neutres. Per exemple, en comptes de dir &quot;la protecció del copyright dura 
molt temps&quot;, es pot dir &quot;El copyright dura molt temps.&quot;</p>
-<p> Si voleu criticar el copyright en lloc de donar-hi suport, podeu utilitzar 
l'expressió &quot;restriccions del copyright&quot;. Es pot dir, per exemple, 
&quot;Les restriccions del copyright duren molt temps&quot;. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCRAND"
-   name="RAND">RAND (raonable i no discriminatori)</a>"</h4>
-<p>
-Els organismes d'estandardització que promulguen estàndards restringits per 
patents, les quals n'impedeixen l'ús al programari lliure, tenen típicament una 
política per a l'obtenció de llicències que exigeix una quota fixa per cada 
còpia d'un programa que compleixi els estàndards. Sovint es refereixen a 
aquestes llicències amb el terme &quot;RAND&quot;, que són les inicials de 
&quot;raonable i no discriminatori.&quot;</p>
-<p> Aquest terme intenta justificar una mena de llicències de patents que 
normalment ni són raonables ni són no discriminatòries. És cert que aquestes 
llicències no discriminen a cap persona en concret, però discriminen la 
comunitat del programari lliure, i això les fa poc raonables. De manera que la 
meitat de &quot;RAND&quot; és enganyosa i l'altra meitat és discriminatòria.</p>
-<p> Els organismes d'estandardització haurien de reconèixer que aquestes 
llicències són discriminatòries, i deixar d'utilitzar el terme &quot;raonable i 
no discriminatori&quot; o &quot;RAND&quot; per descriure-les. Fins que no facin 
això, la gent que escriu i que no desitja participar en aquesta operació 
d'imatge faran bé de rebutjar aquest terme. Acceptar-lo i utilitzar-lo pel sol 
fet que les companyies propietàries de les patents han estès el seu ús és 
deixar que aquestes companyies dictin els nostres punts de vista.</p>
-<p> Suggerim l'expressió &quot;uniform fee only&quot; o, abreujadament, 
&quot;UFO&quot; (OVNI), com a substitut. És acurat perquè l'única condició en 
aquestes llicències és el pagament d'una quota uniforme. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCSellSoftware"
-   name="SellSoftware">Vendre programari</a>"</h4>
-<p>
-L'expressió &quot;vendre programari&quot; és ambigua. En rigor, intercanviar 
una còpia d'un programa lliure per una quantitat de diners és 
&quot;vendre&quot;; però la gent normalment associa el terme &quot;venda&quot; 
amb les restriccions que les patents imposen a l'ús posterior del programari. 
Podeu ser més precisos, i evitar confusions, dient tant &quot;distribuir còpies 
d'un programa a canvi d'una quota&quot; com &quot;imposar restriccions de 
patent a l'ús d'un programa&quot;, depenent del que es vulgui dir. </p>
-<p> Vegeu
-<a href="/philosophy/selling.ca.html"> Vendre programari lliure</a> per 
aprofundir en aquest tema.</p>
-
-
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCSoftwareIndustry"
-   name="SoftwareIndustry">Indústria del Programari</a>"</h4>
-<p>
-L'expressió &quot;indústria del programari&quot; porta la gent a imaginar-se 
que el programari sempre es desenvolupa en una mena de fàbrica i que després es 
reparteixi als consumidors. La comunitat del programari lliure mostra que 
aquest no és el cas. Les empreses de programari existeixen, i les diferents 
empreses desenvolupen programari lliure i/o no lliure, però les que 
desenvolupen programari lliure no són com fàbriques.</p>
-<p>El terme &quot;indústria&quot; està sent utilitzat com a propaganda pels 
defensors de les patents de programari. Anomenen el desenvolupament de 
programari &quot;indústria&quot; i després intenten demostrar que això 
significa que hauria de estar subjecte als monopolis de les patents.
-<a href="http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/";>El Parlament Europeu, 
quan va rebutjar les patents de programari el 2003, va votar per definir 
&quot;indústria&quot; com &quot;producció automatitzada de béns 
materials&quot;</a>.</p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCTheft"
-   name="Theft">Robatori</a>"</h4>
-<p>
-Els apologistes del copyright sovint utilitzen paraules com 
&quot;robatori&quot; i &quot;furt&quot; per descriure les violacions del 
copyright. Al mateix temps, ens demanen que tractem el sistema legal com a una 
autoritat en ètica: si copiar està prohibit, ha d'estar malament.</p>
-<p> Aquí és pertinent esmentar que el sistema legal (com a mínim als Estats 
Units) rebutja la idea que la violació del copyright sigui un 
&quot;robatori&quot;. Els apologistes del copyright estan fent una apel·lació a 
una autoritat... tergiversant el que aquesta autoritat diu.</p>
-<p> La idea que les lleis estableixen què és èticament correcte o incorrecte 
és una equivocació corrent. Les lleis són, en el millor dels casos, un intent 
d'aconseguir justícia; dir que les lleis defineixen què és la justícia o quina 
conducta és ètica és posar les coses cap per avall. </p>
-<h4>"<a href="words-to-avoid.ca.html#TOCVendor"
-   name="Vendor">Venedor</a>"</h4>
-<p>
-Si us plau, no utilitzeu el terme &quot;venedor&quot; per referir-vos de 
manera general a qualsevol persona que desenvolupa o recopila un paquet de 
programes. Molts programes es desenvolupen per vendre còpies, i els seus 
desenvolupadors són per tant els seus venedors; això inclou alguns paquets de 
programari lliure. Tanmateix, molts programes els desenvolupen voluntaris o 
organitzacions que no pretenen vendre còpies. Aquests desenvolupadors no són 
venedors. De la mateixa manera, només alguns dels recopiladors de distribucions 
de GNU/Linux són venedors.
+&Eacute;s erroni utilitzar el terme &quot;regalar&quot; per a dir 
&quot;distribuir
+un programa com a programari lliure.&quot; T&eacute; el mateix problema
+que &quot;de franc&quot;: implica que &eacute;s una q&uuml;esti&oacute; de
+preu, no de llibertat. Una manera d'evitar la confusi&oacute; &eacute;s
+dir &quot;difondre com a programari lliure&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="IntellectualProperty">&ldquo;Propietat Intel&middot;lectual&rdquo;</h4>
+<p>
+Als editors i als advocats els agrada descriure el copyright com a 
&quot;propietat
+intel&middot;lectual&quot; (un terme que tamb&eacute; inclou patents,
+marques registrades i altres &agrave;rees m&eacute;s fosques de llei).
+Aquests lleis tenen tan poc en com&uacute;, i difereixen tant, que
+no &eacute;s gens recomanable generalitzar. &Eacute;s millor parlar
+espec&iacute;ficament de &quot;copyright&quot;, o de &quot;patents&quot;,
+o de &quot;marques registrades.&quot;</p>
+<p>
+L'expressi&oacute; &quot;propietat intel&middot;lectual&quot; comporta
+una suposici&oacute; oculta: que la manera natural de pensar en tots
+aquests assumptes tan diferents &eacute;s basar-se en una analogia
+amb els objectes f&iacute;sics i amb les nostres idees sobre la propietat
+f&iacute;sica.</p>
+<p>
+Quan es refereix a fer c&ograve;pies, aquesta analogia desat&eacute;n
+la difer&egrave;ncia crucial entre els objectes materials i la 
informaci&oacute;:
+la informaci&oacute; es pot copiar i compartir sense gaireb&eacute; cap
+esfor&ccedil;, i els objectes materials no.</p>
+<p>
+Per evitar les confusions i les implicacions tendencioses d'aquesta
+ expressi&oacute;, &eacute;s millor prendre la decisi&oacute; ferma
+ de <a href="/philosophy/not-ipr.xhtml">no parlar i fins i tot de
+no pensar en termes de &quot;propietat intel&middot;lectual&quot;</a>.</p>
+<p>
+La hipocresia d'anomenar &quot;drets&quot; a aquests poders est&agrave; <a 
href="/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html">comen&ccedil;ant
+a posar WIPO en evid&egrave;ncia</a>.</p>
+
+
+<h4 id="Market">&ldquo;Mercat&rdquo;</h4>
+<p>
+&Eacute;s engany&oacute;s descriure als usuaris de programari lliure,
+o de programari en general, com un &quot;mercat&quot;.</p>
+<p>
+Aix&ograve; no vol dir que estem en contra del mercat. Si teniu un
+negoci de suport de programari lliure, tindreu clients, i hi comerciareu
+en un mercat. Mentre respecteu la seva llibertat, us desitjarem &egrave;xit
+en el vostre mercat.</p>
+<p>
+Per&ograve; el moviment de programari lliure &eacute;s un moviment
+social, no un negoci, i l'&egrave;xit a qu&egrave; aspira no &eacute;s
+un &egrave;xit de mercat. Estem intentant servir al p&uacute;blic
+oferint-li llibertat, no competint per atraure el p&uacute;blic d'un
+rival. Equiparar aquesta campanya per la llibertat a la campanya que
+fa una empresa simplement per aconseguir &egrave;xit &eacute;s disminuir
+la import&agrave;ncia de la llibertat.</p>
+
+
+<h4 id="Open">&ldquo;Obert&rdquo;</h4>
+<p>
+Si us plau, eviteu utilitzar la paraula &quot;obert&quot; com a substitut
+de &quot;programari lliure&quot;. Un<a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html"> grup
+diferent</a> al nostre, amb valors menys idealistes, utilitza &quot;codi
+obert&quot; com a esl&ograve;gan. Si us hi esteu referint, &eacute;s
+natural utilitzar el seu nom, per&ograve; si us plau no ens barregeu
+amb ells ni descrigueu la nostra feina amb la seva etiqueta (aix&ograve; 
portaria
+la gent a pensar que som seguidors seus).</p>
+
+
+<h4 id="Piracy">&ldquo;Pirateria&rdquo;</h4>
+<p>
+Els editors sovint es refereixen a la c&ograve;pia prohibida amb la
+paraula &quot;pirateria&quot;. D'aquesta manera volen donar a entendre
+que la c&ograve;pia il&middot;legal &eacute;s &egrave;ticament equivalent
+a atacar vaixells a alta mar i a segrestar i assassinar els passatgers.</p>
+<p>
+Si creieu que fer c&ograve;pies il&middot;legals no &eacute;s ben
+b&eacute; el mateix que segrestar i assassinar, potser preferireu
+no utilitzar la paraula &quot;pirateria&quot; per descriure aquesta
+activitat. En el seu lloc hi ha disponibles expressions neutres com 
&quot;c&ograve;pia
+prohibida&quot; o &quot;c&ograve;pia no autoritzada&quot;. Alguns
+de nosaltres podr&iacute;em fins i tot preferir utilitzar un terme
+positiu com &quot;compartir informaci&oacute; amb el teu ve&iacute;&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="Protection">&ldquo;Protecció&rdquo;</h4>
+<p>
+Als advocats dels editors els encanta utilitzar el terme 
&quot;protecci&oacute;&quot; per
+descriure el copyright. Aquesta paraula comporta la idea d'impedir
+la destrucci&oacute; o el patiment; d'aquesta manera s'aconsegueix
+que la gent s'identifiqui amb el propietari i amb l'editor que es
+beneficien del copyright, en lloc d'identificar-se amb els usuaris,
+que s&oacute;n els que realment pateixen les restriccions.</p>
+<p>
+&Eacute;s f&agrave;cil evitar &quot;protecci&oacute;&quot; i utilitzar
+al seu lloc termes neutres. Per exemple, en comptes de dir &quot;la
+protecci&oacute; del copyright dura molt temps&quot;, es pot dir &quot;El
+copyright dura molt temps.&quot;</p>
+<p>
+Si voleu criticar el copyright en lloc de donar-hi suport, podeu utilitzar
+ l'expressi&oacute; &quot;restriccions del copyright&quot;. Es pot
+ dir, per exemple, &quot;Les restriccions del copyright duren molt
+temps&quot;.</p>
+
+
+<h4 id="RAND">&ldquo;RAND (raonable i no discriminatori)&rdquo;</h4>
+<p>
+Els organismes d'estandarditzaci&oacute; que promulguen est&agrave;ndards
+restringits per patents, les quals n'impedeixen l'&uacute;s al programari
+lliure, tenen t&iacute;picament una pol&iacute;tica per a l'obtenci&oacute; de
+llic&egrave;ncies que exigeix una quota fixa per cada c&ograve;pia
+d'un programa que compleixi els est&agrave;ndards. Sovint es refereixen
+a aquestes llic&egrave;ncies amb el terme &quot;RAND&quot;, que s&oacute;n
+les inicials de &quot;raonable i no discriminatori.&quot;</p>
+<p>
+Aquest terme intenta justificar una mena de llic&egrave;ncies de patents
+que normalment ni s&oacute;n raonables ni s&oacute;n no 
discriminat&ograve;ries. &Eacute;s
+cert que aquestes llic&egrave;ncies no discriminen a cap persona en
+concret, per&ograve; discriminen la comunitat del programari lliure,
+i aix&ograve; les fa poc raonables. De manera que la meitat de 
&quot;RAND&quot; &eacute;s
+enganyosa i l'altra meitat &eacute;s discriminat&ograve;ria.</p>
+<p>
+Els organismes d'estandarditzaci&oacute; haurien de recon&egrave;ixer
+que aquestes llic&egrave;ncies s&oacute;n discriminat&ograve;ries,
+i deixar d'utilitzar el terme &quot;raonable i no discriminatori&quot; o 
&quot;RAND&quot; per
+descriure-les. Fins que no facin aix&ograve;, la gent que escriu i
+que no desitja participar en aquesta operaci&oacute; d'imatge faran
+b&eacute; de rebutjar aquest terme. Acceptar-lo i utilitzar-lo pel
+sol fet que les companyies propiet&agrave;ries de les patents han
+est&egrave;s el seu &uacute;s &eacute;s deixar que aquestes companyies
+dictin els nostres punts de vista.</p>
+<p>
+Suggerim l'expressi&oacute; &quot;uniform fee only&quot; o, abreujadament, 
&quot;UFO&quot; (OVNI),
+com a substitut. &Eacute;s acurat perqu&egrave; l'&uacute;nica condici&oacute; 
en
+aquestes llic&egrave;ncies &eacute;s el pagament d'una quota uniforme.</p>
+
+
+<h4 id="SellSoftware">&ldquo;Vendre programari&rdquo;</h4>
+<p>
+L'expressi&oacute; &quot;vendre programari&quot; &eacute;s ambigua.
+En rigor, intercanviar una c&ograve;pia d'un programa lliure per una
+quantitat de diners &eacute;s &quot;vendre&quot;; per&ograve; la gent
+normalment associa el terme &quot;venda&quot; amb les restriccions
+que les patents imposen a l'&uacute;s posterior del programari. Podeu
+ser m&eacute;s precisos, i evitar confusions, dient tant &quot;distribuir
+c&ograve;pies d'un programa a canvi d'una quota&quot; com &quot;imposar
+restriccions de patent a l'&uacute;s d'un programa&quot;, depenent
+del que es vulgui dir.</p>
+<p>
+Vegeu
+ <a href="/philosophy/selling.ca.html"> Vendre programari lliure</a> per
+aprofundir en aquest tema.</p>
+
+
+<h4 id="SoftwareIndustry">&ldquo;Ind&uacute;stria del Programari&rdquo;</h4>
+<p>
+L'expressi&oacute; &quot;ind&uacute;stria del programari&quot; porta
+la gent a imaginar-se que el programari sempre es desenvolupa en una
+mena de f&agrave;brica i que despr&eacute;s es reparteixi als consumidors.
+La comunitat del programari lliure mostra que aquest no &eacute;s
+el cas. Les empreses de programari existeixen, i les diferents empreses
+desenvolupen programari lliure i/o no lliure, per&ograve; les que
+desenvolupen programari lliure no s&oacute;n com f&agrave;briques.</p>
+<p>
+El terme &quot;ind&uacute;stria&quot; est&agrave; sent utilitzat com
+a propaganda pels defensors de les patents de programari. Anomenen
+el desenvolupament de programari &quot;ind&uacute;stria&quot; i despr&eacute;s
+intenten demostrar que aix&ograve; significa que hauria de estar subjecte
+als monopolis de les patents. <a 
href="http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/";>El
+Parlament Europeu, quan va rebutjar les patents de programari el 2003,
+va votar per definir &quot;ind&uacute;stria&quot; com &quot;producci&oacute; 
automatitzada
+de b&eacute;ns materials&quot;</a>.</p>
+
+
+<h4 id="Theft">&ldquo;Robatori&rdquo;</h4>
+<p>
+Els apologistes del copyright sovint utilitzen paraules com 
&quot;robatori&quot; i &quot;furt&quot; per
+descriure les violacions del copyright. Al mateix temps, ens demanen
+que tractem el sistema legal com a una autoritat en &egrave;tica:
+si copiar est&agrave; prohibit, ha d'estar malament.</p>
+<p>
+Aqu&iacute; &eacute;s pertinent esmentar que el sistema legal (com
+a m&iacute;nim als Estats Units) rebutja la idea que la violaci&oacute; del
+copyright sigui un &quot;robatori&quot;. Els apologistes del copyright
+estan fent una apel&middot;laci&oacute; a una autoritat... tergiversant
+el que aquesta autoritat diu.</p>
+<p>
+La idea que les lleis estableixen qu&egrave; &eacute;s &egrave;ticament
+correcte o incorrecte &eacute;s una equivocaci&oacute; corrent. Les
+lleis s&oacute;n, en el millor dels casos, un intent d'aconseguir
+just&iacute;cia; dir que les lleis defineixen qu&egrave; &eacute;s
+la just&iacute;cia o quina conducta &eacute;s &egrave;tica &eacute;s
+posar les coses cap per avall.</p>
+
+
+<h4 id="Vendor">&ldquo;Venedor&rdquo;</h4>
+<p>
+Si us plau, no utilitzeu el terme &quot;venedor&quot; per referir-vos
+de manera general a qualsevol persona que desenvolupa o recopila un
+paquet de programes. Molts programes es desenvolupen per vendre c&ograve;pies,
+i els seus desenvolupadors s&oacute;n per tant els seus venedors;
+aix&ograve; inclou alguns paquets de programari lliure. Tanmateix,
+molts programes els desenvolupen voluntaris o organitzacions que no
+pretenen vendre c&ograve;pies. Aquests desenvolupadors no s&oacute;n
+venedors. De la mateixa manera, nom&eacute;s alguns dels recopiladors
+de distribucions de GNU/Linux s&oacute;n venedors.
 </p>
 
-<hr />
+<div class="announcement">
+Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/categories.ca.html">Categories
+de Programari Lliure</a>.</div>
 
-<p>
-Vegeu també <a href="/philosophy/categories.ca.html">Categories de Programari 
Lliure</a>.</p>
-
-<hr />
-<h4> Aquest assaig està publicat a <a href="/doc/book13.html"><cite> 
Programari Lliure, Societat Lliure: Assaigs Selectes de Richard M. 
Stallman</cite></a>.</h4>
-
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html"> Altres texts per llegir 
</a></h4>
 <hr />
+<h4>Aquest assaig est&agrave; publicat a <a 
href="/doc/book13.html"><cite>Programari
+Lliure, Societat Lliure: Assaigs Selectes de Richard M. 
Stallman</cite></a>.</h4>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan 
-->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.cs.html">&#x010c;esky</a>    <!-- 
Czech -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>   <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.it.html">Italiano</a>       <!-- 
Italian -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>  
<!-- Japanese -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/words-to-avoid.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a> <!-- 
Portugese -->
-| <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
  <!-- Russian -->
-| <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
 <!-- Serbian -->
-]
-</p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 
+<div id="footer">
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Tamb&eacute; hi ha 
d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de contactar</a> la FSF. 
<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions o suggeriments a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html"><em>Translations
-README</em></a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
publicaci&oacute; de
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
 les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software
-Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.</p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 15 de febrer de 
2006.
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
+Free Software Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 15 
+de febrer de 2006.
+
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/03/07 16:34:47 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/10/09 16:35:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]