www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy protecting.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy protecting.ca.html
Date: Sun, 07 Oct 2007 18:06:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/10/07 18:06:23

Modified files:
    philosophy   : protecting.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/protecting.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: protecting.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/protecting.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- protecting.ca.html 31 Mar 2007 15:30:37 -0000   1.2
+++ protecting.ca.html 7 Oct 2007 18:06:18 -0000    1.3
@@ -1,132 +1,148 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <title>Ajudeu-nos a defensar el dret a escriure programari lliure o no lliure 
- Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Ajudeu-nos a defensar el dret a escriure programari lliure o no lliure</h2>
 
-<p><a href="#translations">Traduccions </a>d'aquesta pàgina</p>
-
-<h3> Ajudeu-nos a defensar el dret a escriure programari lliure o no lliure 
</h3>
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
 
-<p>
-El dret a escriure programari, sigui lliure o no lliure, es troba amenaçat per
-<a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html";> les patents de 
programari</a> i pels <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Copyright/copyright.html";> 
processos judicials sobre els drets d'autor de les interfícies 
d'usuari</a>.</p>
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
 
 <p>
-La Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation) lluita contra 
aquestes amenaces de moltes maneres, inclosa la de donar suport i ser membre de 
la
-<a href="http://lpf.ai.mit.edu/";> Lliga per a la Llibertat de Programació</a> 
(League for Programming Freedom).</p>
+El dret a escriure programari, sigui lliure o no lliure, es troba
+ amena&ccedil;at per <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Patents/patents.html";> les
+ patents de programari</a> i pels <a 
href="http://lpf.ai.mit.edu/Copyright/copyright.html";> processos
+judicials sobre els drets d'autor de les interf&iacute;cies d'usuari</a>.</p>
 
 <p>
-La Lliga és una organització d'àmplia base, composta de professors, 
estudiants, homes de negocis, programadors, usuaris i fins i tot companyies de 
programari, que s'han mobilitzat per restaurar la llibertat de desenvolupar 
programes. La Lliga no s'oposa al sistema jurídic que proposa el Congrés (el 
copyright sobre programes individuals). La Lliga intenta anul·lar els recents 
canvis fets pels jutges en resposta a interessos particulars.</p>
+ La Free Software Foundation lluita contra aquestes amenaces de
+ moltes maneres, inclosa la de donar suport i ser membre de la
+  <a href="http://lpf.ai.mit.edu/";> Lliga per a la Llibertat de
+Programaci&oacute;</a> (League for Programming Freedom).</p>
 
 <p>
-La Fundació per al Programari Lliure (FSF) us exhorta a unir-vos a nosaltres 
per combatre aquestes amenaces. Dues bones maneres de fer-ho són
-<a href="http://lpf.ai.mit.edu/Links/prep.ai.mit.edu/lpf.join";> fer-se 
membre</a>
-de la Lliga
+ La Lliga &eacute;s una organitzaci&oacute; d'&agrave;mplia base,
+ composta de professors, estudiants, homes de negocis, programadors,
+ usuaris i fins i tot companyies de programari, que s'han mobilitzat
+ per restaurar la llibertat de desenvolupar programes. La Lliga no
+ s'oposa al sistema jur&iacute;dic que proposa el Congr&eacute;s
+ (el copyright sobre programes individuals). La Lliga intenta anul&middot;lar
+ els recents canvis fets pels jutges en resposta a interessos particulars.
+</p>
 
-i/o <a href="http://lpf.ai.mit.edu/Help/help.html";> ajudar-la</a>.</p>
+<p>La FSF us exhorta a unir-vos a nosaltres per combatre aquestes
+amenaces <a
+href="http://lpf.ai.mit.edu/Help/help.html";>ajudant a la Lliga</a>.</p>
 
 <p>
-<strong> La Lliga no forma part de la Fundació per al Programari Lliure, i no 
està implicada en la qüestió del programari lliure.</strong>
-La FSF dóna suport a la Lliga perquè, com qualsevol desenvolupador de 
programari menys gran que Microsoft, es troba en perill per les patents de 
programari i els drets d'autor sobre les interfícies. Vosaltres també esteu 
en perill! Seria fàcil ignorar el problema fins que us demandin a vosaltres o 
a la vostra empresa, però és més prudent organitzar-se abans que no 
passi.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html"> Altres texts per llegir </a></h4>
-<hr />
+ <strong>La Lliga no forma part de la Free Software Foundation,
+   i no est&agrave; implicada en la q&uuml;esti&oacute; del programari
+   lliure.</strong> La FSF d&oacute;na suport a la Lliga perqu&egrave;,
+   com qualsevol desenvolupador de programari menys gran que Microsoft,
+   es troba en perill per les patents de programari i els drets
+   d'autor sobre les interf&iacute;cies. Vosaltres tamb&eacute; esteu
+   en perill! Seria f&agrave;cil ignorar el problema fins que us
+   demandin a vosaltres o a la vostra empresa, per&ograve; &eacute;s
+   m&eacute;s prudent organitzar-se abans que no passi.
+</p>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta pàgina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/protecting.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- Catalan -->
-| <a 
href="/philosophy/protecting.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>  
 <!-- Chinese(Simplified) -->
-| <a 
href="/philosophy/protecting.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>  
 <!-- Chinese(Traditional) -->
-| <a href="/philosophy/protecting.cs.html">&#x010c;esky</a>  <!-- Czech -->
-| <a href="/philosophy/protecting.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/protecting.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/protecting.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/protecting.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>    
<!-- Japanese -->
-| <a href="/philosophy/protecting.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>    
<!-- Korean -->
-| <a href="/philosophy/protecting.nl.html">Nederlands</a>   <!-- Dutch -->
-| <a href="/philosophy/protecting.pl.html">Polski</a> <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/protecting.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a> <!-- Portuguese 
-->
-| <a 
href="/philosophy/protecting.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
    <!-- Russian -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
+
 <p>
-Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 18 d'abril de 
2006.
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es
+ conservi aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 18 
+d'abril de 2006.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:37 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/10/07 18:06:18 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/protecting.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Chinese(Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese(Traditional) -->
+<li><a 
href="/philosophy/protecting.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
+
+
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]